سبک سازی با پانل های پوما

با توجه به قرار گرفتن کشور ما برروی کمربند زلزله، هميشه اين وحشت وجود دارد که در آينده نيز زلزله هايی به وقوع پيوسته و خسارتهای بيشتری به بار آورند، لذا استاندارد سازی فرآيند ساخت و ساز با رويکردهای مختلف ضرورتی است که لزوم اهتمام بدان برکسی پوشيده نيست.

گرچه بررسی نقاط تخريب شده در اثر زلزله مبين اين امر است که ساختمانهای بتن آرمه ايکه براساس ضوابط و آئين نامه های ساختمانی تحت نظارت دقيق ساخته شده توانسته اند، در مقابل زلزله به خوبی مقاومت کرده، آسيب پذيری کمتری نسبت به ساير ساختمانهای سنتی و اسکلت فولادی داشته باشند، اما همين مطالعات درصد ساختمانهايی را که در آنها ضوابط و مقررات ساختمانی بدقت به اجرا درآمده باشند را بسيار کمتر از حد انتظار برآورده می کنند.

در واقع طرحی که مهندسان طراحی می کنند در عمل به اجرا در نمی آيد. در واقع عدم نظارت برتوليد بتن و اجرا و کنترل کيفيت، از جمله ضعف هايی است که در ساختمانهای بتنی وجود داشته و دارد. مثلاً در شرايطی که بتن ساخته شده به مدت ۵ تا ۷ روز نياز به آب دارد در برخی مناطق کشور، بعلت خشک سالی در ساخت و ساز از آب برای عمل آوری بتن، کمتر استفاده می کنند و يا در مناطقی ديگر از کشور بعلت سرمای هوا و يخ زدگی، ساختماهای بتنی لاجرم از کيفيت و

استحکام لازم برخوردار نيستند، اين مشکلات و بسياری ديگر از موارد، باعث شده که به اعتراف کارشناسان صنعت ساختمان، “در سراسر دنيا ، عمر سازه تا ۸۰ سال است. اما در کشور ما متأسفانه اين زمان به کمتر از ۱۰ سال ميرسد” . از طرف ديگر مستند به تحقيقات بعمل آمده و با فرض خوشبينانه و رعايت کامل استاندارد ۲۸۰۰ ساختمانهای اجرا شده در کشور بسيار سنگين بوده، بطوريکه برخی کارشناسان معتقدند که در کشور ما بار مرده هر مترمربع ساختمان بطور متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ کيلوگرم بيش از معيارها و استانداردهای متداول جهانی است.

چنانچه سنگينی ساختمانهای اجرا شده هزينه بسيار بالای استفاده از بتن، هزينه های اعمال نظارت کامل را در کنار آوارهای کشنده ناشی از حدوث زلزله مورد مطالعه قرار دهيم، علت استقبال فراوان از تکنولوژيهای جديد در صنعت ساخت و ساز کشور خودنمايی می کند. اين استقبال در چند ساله اخير خصوصاً پس از وقوع زلزله دلخراش ” بم ” نمود جدی تری يافته تا جايی که از آن بعنوان ” فرهنگ سبک سازی ” ياد می شود.
در واقـع سبک سـازی در حـال حاضـر يکی از اسـاسی تـرين، کـم هزينـه تـرين و مؤثرتـرين راهکارهای مقابلـه بـا خسارات مالی و جانی ناشی از بروز زلزله و ساير بلايای طبيعی بشمار می آيد. اهميت سبک سازی زمانی آشکارتر می گردد که امکان نظارت دقيق، علمی و عينی را برآن بيافزائيم. در واقع با گسترش و ترويج سبک سازی، اعمال نظارت برساخت و ساز، دچار تحول اساسی گرديده است

بجای اعمال ناقص و بسيار پرهزينه و بعضاً ناممکن نظارتهای ” پسينی ” ، اين امکان وجود خواهد داشت تا با تدوين استاندارد ملی و گواهينامه های خاص پيش از نصب و اجرا تا ۹۰ درصد فرآيند نظارت صورت گرفته، ضريب ايمنی ساخت و ساز را افزايش دهيم. در اين ميان سيستم ساختمانی پوما ( پانل های سقفی و ديواری سه بعدی) نسبت به ساير مصالح ساختمانی به سبب وجوه متمايزی که با ساير مصالح سبک دارد باعث شده تا شاهد بيشترين استقبال در سطح کشور و خصوصاً مناطق زلزله زده بم و … باشد.

سيستم ساختمانی پوما علاوه بر سبک بودن و مقاومت بسيار بالا و اطمينان بخش در برابر زلزله، در برابر صدا، سرما و گرما نيز عايق است. همچنين اين پانلها کم حجم بوده و قادرند تا ساعتها در برابر شعله های مستقيم آتش مقاومت کنند. عمده ترين وجه تمايز پانل های پوما با ساير مصالح سبک از جمله ساندويچ پانل، ديوارهای درای وال، آزبست و … قيمت مناسب اين پانلهاست زيرا پانلهای توليدی شرکت پوما بی نياز از مواد اوليه وارداتی می باشد به سبب بی نيازی از ارزبری مواد با قيمت مناسب در دسترس مصرف کنندگان قرار می گيرد. ماده اصلی پانلهای ” پومـا ” پلی

استايرن است که در مجتمع پتروشيمی تبريز توليد می گردد. در حاليکه در ساخت نوعی از پانلها از ماده شيميائی پلی يورتان استفاده می شود که استفاده از اين مـاده علاوه بر تخريب محيـط زيست، برای سلامتی انسان نيز زيانبار است. مزيت بسيار مهم ديگر پانلهای پوما تهيه و تدوين

جزئيات اجرايی و روش کار سيستم است. اين روشها بصورت کاملاً دقيق و منطبق با مقررات ملی ساختمان تدوين شده که خود باعث سرعت اجرای بالای اين سيستم است. علاوه بر آن ساخت تجهيزات جانبی اجرای سيستم پوما باعث شده تا سرعت اجرا چندين برابر گردد. دستگاههای ملات پاش الکترونيکی ساخته شده در شرکت پوما تحول عظيمی در اجرای اين سيستم است.

بکارگيری ملات پاش سرعت اجرای سيستم را تا سه برابر افزايش می دهد. ضمن اينکه ضايعات و تلفات ملات سيمانی کاهش می يابد، در مجموع همه عوامل دست بدست هم داده اند تا هموطنان زلزله زده بم بيش از ساير نقاط کشور از اين سيستم استقبال نمايند

جزئيات اجرايی روش ساختمان سازی با پانلهای عايقدار « پوما »
مقدمه:
۱- اين بخش حاوی جزئيات عمومی در کاربرد پانل های “پوما” می باشد و برای اجرای هر ساختمان خاص مشاوره با کارشناسان با تجربه سازه در بکارگيری ميلگردهای تقويتی در ديوار و سقف ساختمان اکيدا توصيه می شود.
۲- جهت اجرای عمليات بتن پاشی در سقف جزئيات شماره ۶ و ۸ علاوه بر اخذ نظر کارشناس سازه و تعبيه ميلگردهای تقويتی، حتما می بايستی پانل “پوما” با چوب بست مناسب از زير مهار و ابتدا بتن پاشی زير و سپس بتن ريزی روی سقف صورت گيرد.

جزئيات اجرايی روش ساختمان سازی با پانلهای عايقدار « پوما »

برش A_A
پلان معماری يک واحد مسکونی جهت نمايش نحوه اتصالات “پوما”

جزئيات اجرايی روش ساختمان سازی با پانلهای عايقدار « پوما »

۱- نحوه استقرار “پوما” بر روی شناژ به عنوان ديوار خارجی در ساختمان های بيش تر از دو طبقه

۲- نحوه استقرار “پوما” بر روی شناژ به عنوان ديوار داخلی در ساختمان های بيش تر از دو طبقه
جزئيات اجرايی روش ساختمان سازی با پانلهای عايقدار « پوما »

۳- نحوه اتصال دو قطعه پانل ديواری “پوما”

۴- نحوه اتصال دو ديوار متقاطع
جزئيات اجرايی روش ساختمان سازی با پانلهای عايقدار « پوما »
۱۱- نحوه جاگذاری چهارچوب درها در پانل ديواری “پوما”

۱۲- نحوه جاگذاری پنجره در پانل “پوما”
جزئيات اجرايی روش ساختمان سازی با پانلهای عايقدار « پوما »

۱۳- نحوه استقرار سايه بان روی پنجره
۱۴- روش اجرای جداره مضاعف و عايق دار مخازن فلزی مواد با سيستم “پوما”

جزئيات اجرايی روش ساختمان سازی با پانلهای عايقدار « پوما جزئيات اجرايی کرسی چينی و پی زير ديوارهای خارجی در ساختمان يک طبقه
نتايج آزمايشها بر روی پنل های مشبک پوما
۱- مقدمه
۱- آزمايش بارگذاری عرضی
در اين گزارش نتايج حاصل از آزمايش بارگذاری عرضی و بارگذاری فشاری نمونه های پانل شرکت پولاد مشبک ايستا بر اساس بخش E72-80 آيين نامه ASTM که به درخواست شرکت مذکور توسط آزمايشگاه سازه مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن انجام گرفته ارائه می گردد.

۲- مشخصات پانل
پانل های ساخته شده توسط شرکت پولاد مشبک ايستا شامل يک لايه پلی استايرن در ميان دو لايه بتن می باشد که يک شبکه فضايیاز فولاد پيش ساخته جوش دو لايه بتن را به يکديگر متصل می نمايد. شبکه فولادی دو لايه پانل به صورت شطرنجی با ابعاد ۵۰ در ۵۰ ميلی متر و قطر ۵/۲ ميلی متر ساخته شده که دو لايه توسط مفتول های ارتباطی به صورت شکل ذيل متصل می شوند
آزمايش بارگذاری عرضی بر اساس بند ۱۱ از بخش E72 آيين نامه ASTM انجام پذيرفته که سيستم اعمال بارگذاری و شرايط تکيه گاهی نمونه مطابق ذيل تنظيم شده است

آزمايش بارگذاری عرضی نمونه شماره ۱

عرض پانل ۴۴ سانتی متر و هر لايه دارای ۲ عدد ميلگرد تقويتی ۸ Ø می باشد. و ضخامت متوسط نمونه ۱/۷ سانتی متر اندازه گيری شده است و منحنی نيرو خيز وسط دهانه با استفاده از مقادير ثبت شده مطابق ذيل حاصل گرديده است.

مشاهدات: نمونه شماره يک تحت بارگذاری رفتاری که از خود نشان داد در بار ۷۵۰ کيلوگرم شروع به افزايش خيز تحت بار ثابت نمود.
نتيجه گيری: ظرفيت بار نهايی پانل شماره يک معادل بار گسترده ۶۸۰ کيلوگرم بر مترمربع محاسبه شد.
۲- آزمايش بارگذاری فشاری

آزمايش بارگذاری فشاری بر اساس بند ۹ از بخش E72 آيين نامه ASTM انجام پذيرفته که سيستم اعمال بارگذاری و شرايط تکيه گاهی نمونه مطابق ذيل تنظيم شده است.
خيز وسط دهانه و تغيير طول نمونه توسط تغيير مکان سنج های الکترونيکی اندازه گيری و پس از کسر نشست متوسط تکيه گاه مقدار خيز خالص ثبت می گردد.
آزمايش بارگذاری فشاری نمونه شماره ۲
نوع آزمايش: بارگذاری محوری (فشاری) ابعاد نمونه ۴۴ در ۲۷۰ سانتی متر ضخامت متوسط ۵/۷ سانتی متر و نمونه ها بدون آرماتور تقويتی می باشند. منحنی نيرو- خيز افقی وسط دهانه و منحنی نيرو- تغيير مکان عمودی به ترتيب با استفاده از مقادير ثبت شده در مراحل بارگذاری مطابق ذيل ترسيم می شود.

مشاهدات: پديده خاصی تا مرحله کمانش نمونه مشاهده نکرديد تا اين که در بار حدود ۲۰ تن نمونه در اکثر کمانش در فاصله ۱/۱ متر از بالای پانل گسيخته می شود.
نتيجه گيری: مقدار ظرفيت نهايی باربری نمونه پانل با طولی معادل ۷۰/۲ متر بدون قيد جانبی برابر ۲۰تن حاصل گرديد.
جزئيات اجرايی دال بتنی سقف با پانل سقفی “پوما” در دهانه ۵ متر
جدول مقايسه ای سيستم ساختمانی پوما با ساير محصولات
ديوار
۲۰ cm
سبک ديوار
۲۲ cm
آجری ديوار
۲۰ cm
سفالی ديوار
۱۰ cm
پوما خصوصيات / نوع محصول
۱۶۰ ۴۲۰ ۲۰۰ ۱۴۰ وزن ( kg/m2 )
2.82 2.75 1.81 0.39 ضريب انتقال حرارت ( W/m2.K ( U
42.8 35 28 43 قابليت عايق صوت ( db )
200 85 200 330 ظرفيت بارگيری کاميون ۶ چرخ ( m2 )
60 28 40 120 سرعت اجرای يک

گروه ۴ نفره ( m2 )
( يک شيفت کاری )
ندارد ندارد ندارد دارد قابليت باربری
دارد دارد دارد ندارد نياز به گچ و خاک
دارد دارد دارد ندارد نياز به نعل درگاه
ندارد ندارد ندارد دارد قابليت تحمل بار جانبی
دارد دارد دارد ندارد پرت مصالح
دارد دارد دارد ندارد نياز به بادبند
ندارد ندارد ندارد دارد درگيری با قاب پيرامون
دارد دارد دارد ندارد کنده کاری تاسيساتی

دارد دارد دارد ندارد انباشت نخاله ناشی از کنده کاری
دارد دارد دارد دارد پايداری در برابر آتش

سيستم های نوين ساختمانی

ابتدا تعريف مختصری از سيستم ساختمای ۳D به آگاهی عزيزان می رسانم، صفحات ۳D در ساختمان به عنوان ديوارهای باربر و جداکننده و سقف و کف ساختمان به طور دلخواه کاربرد دارد و شبکه مش بيرونی و داخلی صفحات (هر دو طرف) با بتن ريز دانه بتن پاشی می شود، ضخامت بتن در هريک از لايه های طرفين حدود ۳ تا ۴ سانتی متر می باشد، ساختمان های احداثی با ۳D رفتار سازه ای جعبه ای شکل (BOX) دارند در اين نوع ساختمان ها انتقال نيرو به صورت خطی

انجام نمی شود، بلکه به صورت سطحی است، در ساختمان های با سازه تير و ستون انتقال بار به صورت خطی است يعنی بار هر طبقه از طريق تيرها به ستون و از ستون به فوندانسيون منتقل می شود، در ساختمان های تير و ستونی در هنگام وقوقع زلزله با تخريب سازه ای در هر يک از اجزا اعم از تيرها يا ستون ها تخريب کلی و فروريزی ناگهانی صورت می گيرد، اما در ساختمان های احداثی با ۳D چنانچه در اتصال يک ديوار يا سقف يا کف تخريبی ايجاد شود ساير اجزاء بار وارده را تحمل می نمايد و مانع از تخريب کلی ساختمان می شوند. اتصال ساختمان در سازه های اسکلت فلزی يا بتنی پيش ساخته موضعی و محدود است و به خصوص اگر ضعف جزئی در هر يک از

اتصالات وجود داشته باشد در اثر نيروی جانبی، ساختمان را در معرض تخريب و آسيب جدی قرار می دهد، اما در ساختمان هايی که با روش ۳D ساخته می شوند يکپارچگی اتصالات يکی از مهم ترين ويژگيهای اين روش ساختمانی می باشد و همين موضوع توجه مهندسين ساختمان را به اين روش جلب کرده است.
حال به تفکيک موضوع می پردازيم:
الف: عده ای از سازندگان در ساختمان سازی صنعتی از قطعاتی به نام ساندويچ پانل پلی اورتان استفاده می نمايند که يکی از مواد مصرفی در توليد عايق اينگونه پانل ها که اختصاراً (P . U) ناميده می شود ايزوسيانات و ماده پلی يور است و ديگری که به عنوان مکمل يا اکتيو مورد استفاده قرار می گرفت گاز فريون ۱۱ به ميزان ۱۰ کيلوگرم در هر متر مکعب عايق می باشد که با توجه به توليد پانل های P.U توسط سه کارخانه بزرگ و چندين کارگاه کوچک در کشور که سالانه

حدود ۱،۵۰۰،۰۰۰ وارد متر مربع می باشد و جهت توليد اين مقدار P.U حدود ۱۵۰۰ تن گاز فريون ۱۱ وارد چرخه آلاينده های محيط زيست می شود، مضافاً اينکه هنگام توليد پانل و پس از آن نيز خطر گاز سيانور ناشی از ماده ايزوسيانات انسان ها، محيط زيست و ديگر جانداران را تهديد می کند.
چنانچه در پوشش ديوار و سقف سالن های سوله ساندويچ پنل های پلی استايرن جايگزين پانل

های P.U شود علاوه بر حمايت از توليد داخلی (مواد اوليه پلی استايرن را پتروشيمی تبريز توليد می نمايد) از خروج مقدار قابل ملاحظه ای ارز نيز جلوگيری خواهد شد، زيرا مواد اوليه P.U کلاً وارداتی است.
ّ: حال اگر در ساختمان سازی به جای آجر و ديگر مصالح پانل های عايقدار ” پوما ” را جايگزين کنيم به جهت عايق شدن ديوارها و سقف ساختمان ها، مصرف سوخت کاهش می يابد در نتيجه دود آلاينده بخاری ها، آبگرمکن ها و شوفاژها به ميزان زياد کاهش می يابد و طبعاً در کاهش آلودگی از ناحيه نيروگاه های گازی نيز شاهد وضعيت بهتری خواهيم بود و شايد دود دودکش های بلند کارخانه های توليد آجر نيز کاهش يابد.
۱- نفوذ آلودگی صوتی شهرهای بزرگ به منازل شهروندان کاهش می يابد و آن ها در محيط آرام تری به استراحت و تجديد قوا می پردازند.
۲- به طور کلی در هزينه های بخش ساختمان سازی و صنايع جنبی صرفه جويی قابل ملاحضه ای خواهيم داشت.

نگاهی نو به ساختمان سازی به روش صنعتی:
ساخت و ساز مسکن به روش سنتی در دهه های اخير جوابگوی رشد فزاينده جمعيت در کشور ما نبود، هر چند که عده ای از سازندگان صنعت ساختمان کشور سعی نمودند با ارائه انواع قطعات پيش ساخته در عرصه ساختمان سازی صنعتی راه کارهای نوينی بيابند، اما به دلايل آتی الذکر موفق نبوده اند.
انواع پانل های متداول در کشورهای پيشرفته مانند ساندويچ پانل، درای وال، ورق آزبست، پلاستوفرم و غيره به دلايل بيگانه بودن با فرهنگ جامعه ما و گرانی آن و از طرفی بعضاً وارداتی بودن مواد اوليه آن ها مطلوب نبود، لذا تنها راه حل اين بود که روش پيش ساخته جديدی را که

ارزبری هم نداشته باشد در کپسول و پوشش سنتی جايگزين و ارائه نمود که در جهت دستيابی به اين هدف شرکت پولاد مشبک ايستا اقدام به طراحی و توليد ” پوما ” نمود که يک قطعه پيش ساخته، سبک وعايق دار است که پس از ملات پاشی طرفين آن نمادی کاملاً سنتی می يابد که اين همان نقطه مطلوب در ساختمان سازی صنعتی و يا انبوه سازی مسکن به طريقه سريع اللحداث در کشورمان می باشد.
پانل های سبک ديوار و سقف

چکيده برای ساختن اسکلت يک ساختمان کوتاه مرتبه، پانل های متشکل از دولايه شبکه آرماتوربندی که با ميلگردهای زيگزاگی شکل به هم وصل می شوند، مورد استفاده قرار می گيرند. با قرار دادن يک لايه فوم بين دو سطح شبکه سطح، در حين اجرا، عمليات پاشيدن بتن (شاتکريت) به راحتی از دو طرف بر روی سطوح انجام می شود. کاربرد چنين پانل های سبکی، می تواند وزن سازه را به حدود نصف کاهش دهد. بارگذاری جانبی يک طرف وارده به نمونه آزمايشی با مقياس ۲/۱ اندازه واقعی با استفاده از مصالح و روش ساخت مذکور نشان داده که بار نهايی می تواند چند برابر بيشتر از بار طراحی بوده و همه تغيير مکان های نسبی مورد نياز نيز به خوبی تامين شوند. نتايج آزمايش های دو بعدی بر روی پنل های ساخته شده با مصالح مشابه، نخست خلاصه شده و سپس در تئوری پيشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است.

مقدمه
شبکه های سيمی دولايه که به روش خاصی ساخته شده و بين آن ها از يک لايه فوم استفاده گرديده، برای تقويت قاب های بتن مسلح آسيب ديده به کار رفته اند (شکل ۱a) و يا در ساخت سازه های کوتاه مرتبه استفاده شده اند (تصوير ۱ تا ۵). مقاطع جانبی و قائم از پانل ها که با مصالح خاص ساخته می شوند در شکل ۲b داده شده است. بعد از نصب لايه ها و قراردا
تکنيک های متعددی برای اتصال قاب آسيب ديده به ديافراگم پانل ها به کار گرفته و آزماي

ش شده است. شکل ۱b نتايج منحنی های هيسترزيس بارگذاری را نشان می دهد. برای آشنايی با جزئيات اين بررسی به مرجع شماره {۲} رجوع شود. منحنی E در شکل ۱bمتعلق به قاب بتن مسلح است که در معرض همان شرايط تغيير مکانی قبل از نصب ديافراگم ها قرارداده شده است. منحنی B به صورت تحليلی از تفاضل منحنی E از منحنی A (با همان ساختار وشکل پانل های استفاده شده در سازه سه بعدی مطالعه شده در اين مقاله) به دست می آيد. از منحنی B که به صورت مستقل در شکل ۱cديده می شود به صورت تقريبی می توان رابطه بين تنش های برشی و تغيير شکل های برشی را به دست آورد، که به صورت جداگانه در شکل ۱dآمده است. روشی که در اين قسمت به کار رفته توسط دو معادله در همان شکل خلاصه شده است. شيب نزولی منحنی مزبور در محاسبات تئوری به کار نرفته و در عوض از شيب صفر استفاده شده است. تاثير و بازدهی ديافراگم های اضافه شده بر روی مقاومت و سختی جانبی قاب آسيب ديده به راحتی با مقايسه شيب ها در ابتدا و در نقاط انتهايی که به هم می رسند ديده می شود. در شکل ۱a، به سختی می توان ترک های ريزی بر روی سطح پانل در وضعيت بار نهايی، و نيز مقادير محدود خرابی و آسيب ديدگی در گوشه های ديافراگم مشاهده نمود.
نمونه آزمايش
يک نمونه سه بعدی با مقياس ۲/۱ با استفاده از سيستم پانل های شبکه آرماتورگذاری سبک در آزمايشگاه ساخته شد که بعد به کمک بتن پاشی در محل به صورت ديوارهای سازه ای در آمدند. طرح کلی، مقاطع و نيز جزئيات پانل های شاتکريت شده به طور شماتيک در شکل ۲ داده شده است.

مهار نمودن نمونه به پی گسترده (که به نوبه خود به کمک پيچ های پر مقاومت پس کشيده شده به کف آزمايشگاه متصل شده است)، اتصالات پانل ها، جزئيات آرماتورگذاری اطراف بازشو در ديوارها و نيز مراحل مختلف ساخت نمونه مورد نظر در شکل های ۱ تا ۵ داده شده است. اين نمونه مدل کوچک شده يک سازه واقعی است که مورد بررسی قرار گرفته است. عايق حرارتی خيلی خوب، وزن کل کاهش يافته و سرعت بالای ساخت، از امتيازات اصلی اين روش ساخت می باشد.قبل از آماده ساختن نمونه سه بعدی، آزمايش های مقدماتی مثل: آزمايش بارگذاری محوری بر روی پانل ها {۱}، بارگذاری تناوبی در صفحه پانل ها {۲} و بارگذاری خارج از صفحه پانل ها {۳}، بر روی پانل های مشابه در آزمايشگاه انجام گرفت.با توجه به نتايج اوليه، رفتار شکل پذيرتر، ظرفيت جذب انرژی بيشتر، حاشيه ايمنی بالاتر و نيز وقوع خسارات موضعی قابل تعمير در عوض شکست های کلی انتظار می رود.
مدل مورد نظر برای نيروی برشی پايه ۲۶KNکه متناسب با %۲۵ وزن کل سازه است و ضوابط آيين نامه جديد زلزله ترکيه سال ۱۹۹۸ {۴} را تامين می کند، طراحی شده است. از ميلگرد به قطر ۳mm برای شبکه بندی استفاده گرديد که بدون تغيير شکل های اوليه و در دوراستای افقی و عمودی در فواصل ۱۰cm از يکديگر جوش شدند. مقاومت حد جاری شدن اين ميلگردها حدود

۵۰۰MPa می باشد. آزمايش های نمونه استوانه ای شکل نشان می دهد که متوسط مقاومت فشاری بتن شاتکريتی حدود ۱۴MPaمی باشد. آزمايش نمونه استوانه ای به اندازه کافی برای بررسی کيفيت بتن شاتکريتی مناسب تشخيص داده شد {۵}.
برپايی دستگاه آزمايش
دو جک هيدروليکی دو جهته با ظرفيت ۳۰۰KN در وضعيت افقی بين نمونه آزمايش و ديوار بتن آرمه تکيه گاهی قرارداده شد. بار جانبی کل به دو قسمت مساوی در ابتدا تقسيم شده و سپس هر يک از نيروها به دو بخش تقسيم می گردد. به گونه ای که نيروی وارده به هر ديوار متناسب با سختی جانبی آن می باشد (عکس شماره۶). سپس هر کدام از اين بارها جانبی به کمک

بازوهای صليب بارگذاری در بالای نمونه ها و توسط اتصالات برشی که در داخل نمونه جاسازی شده در طول ديوارهای برشی انتقال می يابند. بدين ترتيب نيروهای متمرکز وارده به صورت بار گسترده يکنواخت به هر ديوار اعمال می گردد. نيروهای وارد بر ديوارها، در هر لحظه توسط نيروسنج ها اندازه گيری شده و لذا نيروی وارده به ديوار وسطی به راحتی از تفاضل نيروهای گرفته شده به وسيله ديوارها، از کل نيروهای وارده به نمونه ناشی از بار اعمال شده محاسبه می گردد.
با استفاده از مجموعه دستگاه آزمايش، سعی شده تا پخش نيروهای جانبی مساوی با نيروهای اينرسی واقعی قابل انتظار در يک زلزله باشد. اين فرض از آنجايی که سازه به طور نسبی صلب بوده و تا رسيدن به بار طراحی رفتاری الاستيک انتظار می رود، حداقل تا آن حد معتبر می باشد. فرض شده است که ديوارهای عمودی، بارهای برشی چندانی تحمل نمی کنند.
تغيير مکان های در صفحه و خارج صفحه هر دو انتهای نمونه و نيز لغزش نسبی احتمال روی کف آزمايشگاه به صورت خودکار ثبت می گردد و منحنی های تغيير مکانی به دست می آيند (شکل۳). متوسط مقادير ثبط شده توسط تغيير مکانسنج ها و کل بار جانبی برای رسم شکل ۳ به کار رفته اند. لغزش نمونه تغيير مکان های خارج از صفحه، مقادير ناچيزی مشاهده شدند. اگر چه بارهای جانبی اعمال شده در طول آزمايش به حدود ۱۰ برابر تراز بار طراحی رسيد، به خاطر محدوديت های دستگاه بارگذاری دستيابی به ظرفيت نهايی بار سازه ای ممکن نشد. شايان ذکر است که حتی در تراز بار حداکثر، تنها ترک های جزيی و مويی مشاهده گرديد و اثری از شکست و گسيختگی موضعی ديده نشد.
نتيجه گيری
نمونه ای با ۱/۲ مقياس واقعی که از اعضای پانل ساندويچی با اتصالات مناسب تشکيل شده و در محل بتن پاشی گرديد، تحت بارگذاری جانبی يکطرفه در آزمايشگاه قرار گرفت. با وجودی که بارهای جانبی به حدود ۱۰ برابر تراز بارهای طراحی افزايش يافت، ولی فقط ترک های جزيی باريکی بر روی سطوح مشاهده گرديد وهيچ گونه شکست موضعی خاصی ديده نشد. موضوع جالب اينکه هيچ

گونه جدايی و ناپيوستگی بين دولايه ديوارها به وجود نيامد. نتايج اين تحقيق مشان می دهد که در صورت رعايت ضوابط خاص اعضای پانل ساندويچی با اتصالات مناسب و شاتکريت با شرايط و ضخامت صحيح به جای ساختمان های بنائی از روش مذکور می توان در ساختمان های کوتاه مرتبه بهره جست.