سیستم انبار داری شرکت بهپاک

فهرست
چکیده
فصل اول : کلیات تاریخچه و تعاریف
تاریخ تاسیس
موضوع فعالیت

نوع فعالیت شرکت
شناخت و محصول فعلی شرکت
محل استقرار و مشخصات واحدهای تابعه
برآورد نیروی انسانی
طراحی سیستم اطلاعاتی انبار

روش طرح سیستم
طبقه بندی انبار ها و نام گذاری آن
سازمان انبار ها
افرادی که درکلیه مراحا انبارداری شرکت دارند
انبارداران
مسئولیت ثبت کارتها کاردکس نویسان هدف و اهمیت انیارداری
موجودیهای انبار

انبارداری
تعاریف انبار داری
خط مشی انبارداری
سازمان
وظایف در سیتسم انبارداری
کدگذاری
کلیات کدگذاری
روشهای مختلف کدگذاری
کدگذاری براساس استاندارد بین الملی
چیدن جنس در انبار
روشهای مختلف کدگذاری ویزه کارخانه
گروه بندی انواع اقلام
کدگذاری موجودیها و روشهای آن
کد میله ای و بار کدBAR CODE
فرم
کارت کنترل انبارکاردکس
کاردکس مرکزی
نحوه طرح فرم
اندازه وجنس و رنگ فرمها
انواع فرمهای مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار
لیست آزمون طرح فرم
نمودار و سمبلهای حرکت فرمها
متداولترین فرمهای مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار
سير تحول انبار وانبار داري در ايران

مدیریت انبار و شرایط عمومی آن
تعریف مدیریت انبار
وظایف مدیران انبار
رهبری – انگیزش و ارتباطات در مدیریت انبار
فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری در شر

کت بهپاک
رفتا و روابط متقابل انبار با سایر قسمتها
شرایط و وضع عمومی انبارها در این شرکت
موجودی برداری و انبارگردانی در شرکت
حداقل و حداکثر نقطه سفارش
ارتباط اداره خرید
انواع انبار در اداره شرکت
سیستم انبار فنی
ارتباط اداره خرید با انبار فنی
سیستم کدینگ این شرکت در انبار و فنی و….
گزارشات در سیستم انبار شرکت
انبار مواد اولیه
انبار پروتئین یا محصول
فرم های انبار بسته بندی
انبار بسته بندی
مرحله درخواست خرید و یا مرحله تقاضا تهیه وتدارک کالا
مرحله خرید کالا و ارسال آن به انبار
انبار فوری
رسید انبار مستقیم
برنامه ریزی ووکنترل و ارزیابی موجودیها
شرح و تنظیم نسخه های گزارش
روش شمارش و کنترل موجودیه انبارگردانی

فصل سوم:
نتیجه گیری

چکیده:
انگیزه ی ما از تهیه این پروژه علاقه به سیستم و نوع کار انبار داری بوده و بخاطر کامل نبودن اطلاعات و تکمیل اطلاعات شرو ع به تهیه ی این پروژه کردیم تا هم بتوانیم بر اطلاعات خود افزوده و درعین حال نوع
کار را یاد بگیریم.

کار پروژه از کلیاتی برتاریخچه-طراحی سیستم و روش

آن –تعار یف انبار داری-کد گذاری-فر مها و نوع صورت حسابها- مدیریت وتجزیه تحلیل آن

كليات تاريخچه :

تاريخ تا سيس:
شركت صنعتي بهپاك (سهامي عام)در تاريخ ۱۴/۶/۱۳۴۷تحت شماره ۸۴در اداره ثبت شركتهاي شهرستان بهشهر به ثبت رسيده است كه طبق تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخه ۲۱/۱۲/۷۳نوع شركت به سهامي عام تبديل گرديده است .
شركن سهامي عام صنعتي بهپاك در سال ۱۳۳۳تاسيس شده است سرمايه شركت ۴۰۰ميليون ريال منقسم به هشتصد سهم ۵۰هزار ريالي با نام بشرح زير ميباشد :
درصد تعداد سهم
شركت سهامي عام توسعه صنايع بهشهر ٩۶۵/۷ ۵۶/٩٩
آقاي قاسم لاجوردي ۱۱ ۱۴
آقاي سيد محمود لاجوردي ۷ ۹
آقاي احمد لاجوردي ۷ ۹
آقاي اكبر لاجورديان ۷ ۹
محمد باقر حبيبي ۳ ۳

۵/۴۶درصد از سهام شركت عام توسعه صنايع بهشهر و همچنين سهام خانواده لاجوردي پس از انقلاب مشمول بند (ب) قانونحفاظت و توسعه صنايع ايران قرار گرفته و بر همين اساس اداره امور شركت به سازمان صنايع ملي ايران محول گريده است
اعضاي هيئت مديره شركت كه كلا از طرف سازمان ملي ايران منصوب گرديده است در تاريخ تنظيم اين گزارش به شرح زير مي باشد :
آقاي سيد ابوالقاسم حسيني كوهستاني رئيس هيئت مديره و مدير بازرگاني
آقاي محمد پورياني مدير عامل
آقاي عباسعلي رضوي مدير كارخانجات نواحي

آقاي عباسعلي پور ومسعود شهدا اعضاء غير موظ

موضوع فعاليت شركت :

به استناد ۱۲اساسنامه عبارتست از تاسيس و بهره برداري كارخانجات پنبه پاكني – روغنكشي – وپروتئين گياهي وكارخانجات ديگر وهمچنين كارهاي توليدي و بازرگاني – سرمايه گذاري – صادرات- وردات وانجام هر نوع عمليات و معاملات كه بصورت مستقيم و غير مستقيم مرتبط با موضوع شركت باشد .

نوع فعاليت شركت :

فعاليت شركت بطور كلي عبارتست از پنبه پاكني و روغنكشي از دانه هاي روغني بشرح زير است:
۱-انجام عمليات پنبه پاكني . توليد محلوج – تخم پنبه و لينتر و…………….
۱- انجام عمليات روغنكشي از تخم پنبه و توليد روغن و كنجاله و پوسته وليتر
۳- انجام عمليات پنبه پاكني و روغنكشي از دانه هاي آفتابگردان و سويا بصورت كارمزدي
۴- توليد و فزوني پروتئين و آرد سويا

شناخت محصول فعلي شركت :
هر محصول ويژگي و مشخصات خاصي دارد كه پيش از هر گونه بررسي لازم است اين خصوصيات به درستي ساخته شوند شناخت صحيح مشخصات و انواع مختلف محصول بدون ترديد راهنماي مناسبي جهت تصميم گيري لازم در انتخاب روش توليد و محاسبات بعدي مورد نياز خواهد بود در اين ارتباط يكي از موثرترين روشهاي قابل استفاده بكارگيري استانداردهايم مدون ملي و جهاني براي هر يك از محصولان مي باشد .
انواع محصولات توليدي شركت سهامي عام صنعتي بهپاك عبارتند از :
۱- انواع روغن خام شامل :روغن سويا – پنبه دانه – كلزا- آفتابگردان

– گلرنگ
۲- انواع كنجاله شامل :سويا – پنبه دانه – كلزا – آفتابگردان- گلرنگ
۳- ليستن از سويا
۴- پروتئين بافتدار گياهي
۵- لينتر پنبه دانه
۶- پنبه محلوج

محل استقرار و مشخصات واحدهاي تابعه:

۱- واحد بهشهر :اين واحد مركز اصلي شركت بوده ودر بهشهر خيابان آيت الله

مطهري استقرار دارد اين واحد دو كارخانه پنبه پاكني و چهار كارخانه روغنكشي يك كارخانه پروتئيني و يك كارخانه توليد آرد مي باشد علاوه بر اين كليه واحدها اداري فني و خدماتي شركت در اين استقرار دارند .
۲- واحد نكاء:اين واحد در شهرستان نكاء مستقر بوده و مشتمل بر يك كارخانه پنبه پاكني و انبار هاي مواد اوليه (وش)و انبارهاي محصول مي باشد .تخم پنبه توليدي در اين واحد جهت روغنكشي به واحد بهشهر ارسال مي گردد.
۳- واحد گنبد :اين واحد در شهرستان گنبد مستقر بوده و فعاليت آن مشابه واحد نكاء است .
۴- واحد گرگان :اين واحد شامل دو كارخانه پنبه پاكني و تعدادي انبار مواداوليه و محصول مي باشد كه در سال ۱۳۶۶به دنبال اعتراض اهالي كارخانه و به دستور سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت آن جلوگيري بعمل آمده است ولي با پيگيري هاي بعمل آمده فعلا مشمول به فعاليت مي باشد .
۵- دفتر تهران : آن بخش از عمليات خدماتي واداري كه انجام آن به دليل دوري از تهران در بهشهر به دشواري انجام مي گيرد به مسئولين اين دفتر محول گرديده است .
اين عمليات به طور كلي عبارتند از :خريد اقلام مورد نياز شركت از طريق تداركات داخلي و يا خارجي – فروش پروتئين سويا –هماهنگي با مشتر يان در مورد فروش ساير محصولات و همچنين انجام امور مرتبط با ساز مانها و ارگانهاي مستقر در تهران .

برآورد نيروي انساني :
در سال مورد گزارش به دنبال سياست اصلاح ساختار شركت اقدامات اساسي جهت تعديل نيروي انساني انجام گرفته است كه نتيجه آن تغيير قابل ملاحظه اي در تركيب نيروي انساني شركت بوده است .
وضعيت پرسنلي اسفند ۸۴ اسفند ۸۳
پرسنل دائم ۲۰۲ ۳۴۴
پرسنل فصلي ۱۷۰ ۱٩۸
پرسنل قرار دادي ۳۴ ۴۲
روزمزد پيماني ۴۷۸ ۷۳۴
جمع ۸۸۴ ۱۳۱۸
با توجه به لزوم آموزش مداوم كليه كاركنان شركت براي آمادگي در مقابل هر گونه تغيير شرايط اقتصادي و صنعتي كشور واحد آموزش نسبت به اجراي دورهاي مختلف آموززشهاي تخصصي و عمومي و مديريت سرپرستي بميزان ۱۰۰۸۲نفر ساعتدر سال ۸۳اقدام نموده است و جهت ارتقاء و تكميل سطح دانش تئوري و عملي كاركنان در سال ۸۴به ميزان ۱۲۳۰۰نفر ساعت دورهاي آموزشي پيش بيني گرديد .
بودجه پيشنهادي سال ۱۳۸۴در چهار چوب سياستها و خط مشي توسعه صنايع بهشهر و با عنايت به وضعيت اقتصادي كشور كه خلاصه آن بشرح زير مي باشد:
كل پيش بيني توليد براي سال ۸۴ ۳۳۸۴۵۹تن

كل پيش بيني فروش براي سال ۸۴ ۱۱۷۱۰۸۷ميليون ريال
سود قبل از ماليات ۱۰۳۸۲ميليون ريال
طي سال۸۳تعداد ۸٩۵۳۰۰۰سهم بانك اقتصادنوين به مبلغ ۷۴۴۷۰ميليون ريال از طريق بورس اوراق بهادار فروخته شده كه سود ناشي از فروش شناسايي گرديد .
طراحی سیتم اطلاعاتی انبار :
 روش طرح سيستم :
براي پيدا كردن شناخت روي سيستم كل بايد پس از مشخص نمودن حد و م

رز آن با هر يك از افرادي كه در اين سيستم بنحوي فعاليت دارند مصاحبه بعمل آورده و وظائف و مسئوليت‌هاي هر يك را در سيستم يادداشت نمائيم. البته بايد توجه داشت كه اين كار آساني نيست چون شاغلين معمولاً تمام كارهائي را كه دارند انجام ميدهند بازگو نمي‌كنند. طراح سيستم بايد با حوصله بوده و با جدا كردن مطالب درست و نادرست از يكديگر، اطلاعاتي را كه به آنها نياز دارد بدست آورد. وي همچنين بايد مواظب باشد تا درگير مسائل شخصي شاغلين نگردد. غالباً براي تكميل اطلاعات بايد مصاحبه‌هاي زياد بعمل آيد. يكي از نكاتي كه در مصاحبه با افراد درگير سيستم، بخصوص پرسنل فني بايد در نظر گرفته شود اينست كه افراد فوق وقت كم و مشغله زيادي دارند و بهمين جهت براي استفاده بهتر از وقت ايشان بايد سؤالات را حتي‌المقدور قبلاً‌ تنظيم و دسته‌بندي نمود.
بعد از اينكه شناختي از كل سيستم موجود بدست آمد، بايد يك تجزيه و تحليل منطقي و سيستماتيك بر روي كارهايي كه بايد بشوند و كارهايي كه نبايد بشوند انجام گيرد «چرا اينكار بايد انجام شود و چرا به اين روش؟» مسائل بايد مشخص شوند. زيرا خيلي از اوقات روشن كردن يك مسئله خود بخود منجر به حل آن ميگردد. اينكار يكي از فوايديست كه از بكار بردن شاغلين در تجزيه و تحليل شغلشان ناشي مي‌گردد. اگر چه انجام اينكار چندان هم ساده نيست. توجه داشته باشيد كه عدم رضايت كارمندان از سيستم پيشنهادي مي‌تواند باعث عدم موفقيت شود، لذا لازم است كه كليه تغييرات، پس از جلب موافقت مسئولان و افراد ذيربط به مرحله اجرا درآيد. براي موفقيت هرچه بيشتر سيستم، بهتر است كه مدتي آنرا بصورت آزمايشي بكار گرفت (يعني فرمهاي طرح شده را به تعداد محدودي تكثير كرد.) اين مدت را مي‌توان با توجه به طبيعت كار، ميدان عمل، پيچيدگي كار و عواملي از اين قبيل تعيين نمود.

بطور كلي مراحل مختلف از زمان تصميم به طرح يك سيستم اطلاعاتي انبار تا مرحله طرح سيستم، بصورت ارائه شده در نمودار ۱-۲ مي‌باشد.
قبل از اينكه به شرح مراحل مختلف طرح سيستم اطلاعاتي انبار بپردازيم، بايد با كدگذاري اقلام موجود و همينطور كاردكس كه دو ركن اساسي سيستم هستند و همچنين نحوه طرح آنها آشنا بشويم

طبقه بندی انبار ها و نام گذاری آن :

تقسیم ونام گذاری انبارها به روشهای متعددی و متفاوتی می تواند صورت گیرد در ذیل به چند نمونه از تقسیم بندی انواع انبارها و نام گذاری ان اشاره می شود :
۱-انبار از نوع مصرف مصالح بکار رفته : این گونه انبارها برحسب نوع مصالح عمده مصرف شده در اسکلت بندی و ساختمان ان طبقه بندی می شود :
الف ) –انبار های آجری : عمدتا در این گونه انبارها از مصالح ساختمانی آجر وو چوب استفاده می گردد و به همین دلیل به آن “انبار آجری”گفته می شود و معمولا در مناطقی که داردای اب هوای گرم است ساخته می شود .
ب)- انبار های فلزی :در ساخت این گونه انبارها عمدتا از انواع حلب و ورق های اهنی و گالوانیزه در ابعاد و اندازه های مختلف استفاده می گردد .
انبار های چوبی : در این گونه انبارها عمده مصالح به کار رفته چوب می باشد که به همین نام خواند می شود عمده اینگونه انبارها در ابعاد بزرگ نمی شود و در نواحی جنگلی و رطوبتی استفاده قرار می گیرد
د- انبار های متفرقه : این گونه انبارها به صورت چادری و یا داخل کوه به صورت زاغه ویا در عمق زمین مانند سرابه و غیره مورد استفاده قرار می گیرد .
۲-انبار از نظر ساختما نی : این گونه انبار ها از نظر ساختمانی ومهندسی سازی آن تقسیم بندی و نام گذاری می شود .
الف)- انبار کاملا محصور یا پوشیده : در این گونه انبار ها چهار طرف انبار دیوار کشی شده و محصور است و دارای سقفی متناسب با فو نداسیون و نحوه ساخت بنای انبار دارد ورود وخروج به داخل این گونه انبار ها فقط از درب هایی که به همین منظور نصب گردیده مقدور است .
ب)- انبار سرپوشیده : این گونه انبار ها فاقد دیوار در چهار طرف آن می باشد و فقط سقفی متناسب با وضعیت انبار دارد که به وسیله پایه های متناسب با سقف برقرار شده است . انبارهایی که به صورت سوله فلزی ساخته می شود بدون چهارطرف آن دیوار کشی ومحصور شود از جمله انبار های سرپوشیده محسوب می گردد.
ج)-انبار در محوطه باز : این گونه انبار فاقد هر گونه دیوار و ستون و سقف می باشد و در محوطه باز صورت های مختلف مواد و کالا نگهداری می شود .
۳-انبار برحسب نوع و مشخصات و نام کالا :
این گونه انبار ها برحسب نام کالا یا نوع مشخصات کالا و موجودی های جنسی صبقه بندی و نام گذاری می شو که به چندین نمونه از این طبقه بندی در ذیل اشاره می شود:
الف) – انبار مواد اولیه : در این گونه انبارها می توان یک و یا چند نوع مواد اولیه را ذخیره و انبار نمود که به طور کلی به انبار مواد اولیه نامیده می شود .
ب)- انبار کالای ساخته شده : این نوع انبار مخصوص انبار نمودن کالا ی نیم ساخته یا در جریان تولید یا ساخت می باشد که در فرایند تولید یک واحد تولیدی ساخته شده است و نیاز به تکمیل پروسه تولید دارند . معمولا این گونه انبارها در محل تولید و یا نزدیک به خط تولید وجود دارد

.
ج)- انبا ر کالای ساخته شده یا محصول : در این انبار هر گونه کالای ساخته شده و یا محصول آماده برای فروش ذخیره می شود .
د)- انبار لوازم یدکی : در این نوع انبار انواع لوازم و قطعات یدکی تجهیزات و ماشین الات یک واحد تولیدی نگهداری می شود .انبار های دیگر بنا به ماهیت و مشخصات نوع کالا می تواند در موسسات و سازمانهای مختلف وجود داشته باشد که اهم آنها عبارتند از : انبار مواد شیمیایی – انبار سموم و کود – انبار بذور – انبار ابزار آلات – انبار ضایعات و ……
۴- انبار برحسب خاصیت کالا : انبار را می توان برحسب خاصیتی که دارند طبقه بندی و نام

گذاری نمود که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می شود :
الف)- انبار کالای فاسد شدنی : انبارهایی که برای نگهداری این قبیل مواد به کار می روند می باسیت از تجهیزات حرارتی (برودت- گرما ) برخودار باشند زیرا در این گونه انبار ها مواد و کالا هائی نگهداری می شوند که می باید در درجه حرارت ویزه ای انبار شوند نگهداری انواع میوه ها – داروها و هر گونه مواد غذایی و سایر مواد و کالائی که نگهداری آنها درجه حرارت ویزه ای مقدور است از جمله کالا های فاسد شدنی تلقی می شود .
ب)- انبار مواد آتش زا و قابل احتراق : این گونه انبار ها مخصوص مواد و کالائی می باشد که می بایست از نظر حفاظت وامنیت خاصی با مقررات ویزه ای برخوردار باشد . زیرا هر گونه مواد آتش زا و قابل احتراق و انفجار در آن نگهدار ی می گردد بشکه های نفت – بنزین و کپسول های گاز و هر گونه مواد قابل اشتعال از آن جمله است .
ج)- انبار مواد شیمیای و سموم : در این گونه انبار ها به دلیل ذخیره مواد شیمیایی و سموم که تماس با اعضای بدن انسان و با مواد غذایی و همچنین احتمالا محصولات تولید شده باعث آسیب رسلندن به آنها می گردد . باید کلیه شرایط ایمنی و حفاظتی خاص برای نگهداری آنها در نظر گرفته شود و در یک محل خاص نگهداری گردد.
د)- انبار مواد فله ( باز و بدون بسته بندی خاص ) : نگهداری موادی که از یک نوع هستند و بدون بسنه بندی خاص در یک جانگهدای می شود از جمله گندوم – جو – آرد- سیمان و یا انواع دانه های روغنی از قبیل دانه آفتاب گردان – سویا و یا تخم پنبه – نیاز به مکانی هایی دارد که می بایست از درجه حرارت به خصوص در شرایط ویزه ای برای مدت ها ذخیره می شود
۵-انبار برحسب موقعیت مکانی و عملیاتی :
این گونه انبار ها برحسب موقعیت مکانی و عملیاتی آن طبقه بندی و نام گذاری می شود و به دلیل اهمیت و فعالیتی که در این گونه انبارها دارد برحسب آن نام گذاری می شود که در ذیل

به چند نمونه از آن اشاره می شود :
الف)- انبار عمومی : این گونه انبار ها مخصوص نگهداری هر گونه کالا در هر اندازه و ابعادی برای هر مدت زمان می باشد .
ب)- انبار کالای متروکه : همان گونه که از نام انبار مشخص است این گونه انبار ها مخصوص نگهداری کالاهای متروکه می باشد.
ج)_ انبار گمرک و ترانزیت : این گونه انبار ها مخصوص مبادی و خروجی مواد و کالا به هر کشور می باشد که عمدتا در راه های ترانزیتی هوائی ( مانند فرودگاه ها ) دریائی (مانند بنادر ) و زمینی (مبادی ورودی کشور مرزها و گمرکات) مورد استفاده قرار می گیرد .

د)- سایر انبارها : این گونه انبار ها برحسب موقعیت جغرافیایی و مکانی خاص خود طبقه بندی و نام گذاری می شود مانند انبار شرقی – انبار غربی – انبار شمالی – انبار جنوبی – انبار جنوبی – انبار مرکزی و یا برحسب نام محل و شهر مربوطه می تواند طبقه بندی شود مثلا انبار تهران – انبار تبریز و……اصطلاحا به انبار منطقه ای که عملیات انباشتن کالا و ذخیره کردن در آن صورت می گیرد .
“کلیه انبار هایی که در با لا ذکر شد در شرکت بهپاک بسته به تولید محصولی که تولید می شوداز انبار هایی تقسیم شده است که هر یک از آن دارای شرایط بالا است لذا انبار ها از لحاظ مصالح بکار رفته و از نظر مهندسی ساخته شده و بیش از پنجاه سال از قدمت ساخت آن می گذرد و مشخصات دیگر انبار ها دقیقا با شرایط ذکر شده با توجه به مشاهدات به عمل آمده و مطابقت آن با موارد بالا هیچ گونه تفاوتی ندارد لذا بسته به کارایی هر انبار در شرکت مورد استفاده قرار گرفته است .”

سازمان انبارها:
ساختار سازمانی انبار هااز قسمت های مختلف به سرپرستی و اداره افرادی که باید دارای مشخصات معین و وظایف مشخص باشد تشکیل یافته است که امورمربوط به دیافت و نگهداری و صدور موجودی را به عهده دارند . اداره امور انبارها به برنامه ریزی صحیح و منظم و استقلال و برقراری سیستم اداری و انبار داری نیاز و بستگی دارد . سازماندهی انبار در شرکتها و سازمانها ی مختلف به صورتهای متفاوت صورت می گیرد . به طوری که گاهی انبار زیر نظر مدیر کارخانه و بعضا تحت نظر مدیر امور مالی و گاهی هم مستقیما تحت نظر مدیر عامل و یا مدیر بازرگانی قرار می گیرد .

ساختار سازمانی انبارها مشخص کننده تعداد انبار و مشاغل موجود در هر دوره سازمانی می باشد که منظور از آن رده سازمانی تقسیم بندی مسئو لیتهای مختلف در کلیه سطوح انبار ها براساس عامل سلسله مراتب و سطوح گزارش دهی می باشد . برای آشنایی بیشتر به ساختار سازمانی موارد فوق الذکر در ذیل چند نمونه ساختار سازمانی انبار نشان داده شده است مدیر کارخانه

مدیریت تولید مدیریت فنی مدیریت انبارها مدیریت خدمات و تعمیرات

 

انبارمواد اولیه انبار محصولات انبار لوازم یدکی

گفته شد که سازمان انبار از قسمتهای مختلف به سرپرستی و اداره اشخاصی با وظایف معین تشکیل می شود این قسمت ها و افراد به دو دسته اصلی تقسیم می گردند و فقط به اشخاصی که مستقیما در کلیه مراحل انبارداری شرکت دارند اشاره می شود :
الف : افرادی که مستقیما در کلیه مراحل انبارداری شرکت دارند .
ب : افرادی که در بعضی از مراحل انبار داری سهیم هستند .
به دلیل این که افرادی که در بعضی از مراحل انبارداری سهیم می باشند (بند ب فوق ) مورد نظر نمی باشند بنابراین از توضیح در خصوص آنها خوداری می گردد و فقط به اشخاصی که مستقیما در کلیه مراحل انبار داری شرکت دارند اشاره می شود .

افرادی که در کلیه مراحل انبار داری شرکت دارند :
این افراد از مرحله درخواست خرید جنس یا کالا تا مرحله تحویل دادن آن از انبار به خارج دخالت مستقیم دارند و مسئولیت آنها در تمام این مراحل به چشم می خورد عبارت است از :
۱-مدیر انبارها
۲-انبار داران
۳-کاردکس نویسان ( کارمندان انبار )
۴-دیگر کارکنان انبار
افراد فوق الذکر از این در کلیه مراحل انبار داری دخالت مستقیم دارند هریک از آنها باید دارای خصوصیات و مشخصات ووظایف ویزه باشند تا ضمن توانایی انجام عملیات قادر به ایفای وظایف و مسئولیتهای خود باشند .که به طور خلاصه به چند مورد از هر یک از آن اشاره می شود :

مدیر انبار ها
خصوصیات و مشخصات :
۱-مدیر انبار ها با زیر نظر مستقیم مدیر عامل یا باتصویب وی زیر نظر مدیریت کارخانه یا مدیریت مالی انجام وظیفه کند و کلیه گزارشها و نظرات را به ایشان تسلیم کند .
۲-از امور انبار داری و سیستم و روشهای انبار داری آگاهی کامل داشته باشد و به اداره آنها و کارکنان انبار مسلط و موظف باشد تا بتواند مسائل و معضلات مربوط به مسئولیت خود را حل نماید .
۳-دارای سواد فارسی کامل ( ترجیحا دانشگاهی ) باشد و توانایی خواندن حروفو اعداد و ارقام لاتین را داشته باشد
۴- قدرت اداره انبارداران و کارکنان انبار را اشته باشد و مسائل اداری و انسانی آنها را بتواند بخوبی حل نماید .

اهم وظایف مدیر انبار ها :
به طور خلاصه به چند مورد اشاره می شود :
۱-اداره امور انبار طبق اصول و سیستم انبار داری و اجرای مفاد آن در کلیه موارد .
۲- سرپرستی کارمندان انبار ها ( انبار داری – مسئولان کاردکس و کارگران انبار ) از لحاظ اداری و آموزش سیستم صحیح انبار داری .
۳-بالابردن کارایی کارکنان انبار با آموزش های مدام خواه مبتنی بر سیستم مدون اصول انبار داری و خواه براساس اطلاع و تجربه خود و خواه بنا بر تغیر و تعویض احتمالی روش جاری در آینده .
۴- رفع مشکلات مربوط به امور انبار داری اعم از اداری و انسانی و مشاوره با مدیریت .

انبار داران
خصوصیات و مشخصات :
۱- انبارداران زیر نظر مستقیم مدیر انبار ها انجام وظیفه می نماید .
۲- باید دارای سواد فارسی کافی باشند .
۳- سابقه و آگاهی کافی از انبار داری و امور مر بوط به آن داشته باشند .
۴- علاقمند به کار و وظیفه خو د بوده به افزایش تجربه دانسته های خود دلبستگی داشته باشند.
۵- قدرت اداره کارکنان زیر دست خود را داشته باشند .

اهم وظایف انبار داران :
۱-دریافت و بررسی مجدد کالاها یا اجناس از قسمت تحویل گیری و کنترل دوباره از لحاظ مقدار و اسم و مشخصات آنها با رسید انبار صادر شده .
۲- امضای رسید انبار صادر شده توسط مسئول امور تحویل گیری و توزیع نسخ آن .
۳- نوشتن کد کالا هایی که قبلا در انبار بوده و تعین کد یا جنس جدید در رسید انبار

ها ( از طریق دفتر راهنمای کد اجناس و کالا )
۴-تفکیک اجناس و ارسال هر نوع به محل و قفسه خود ( در صورتی که اجناس یا کالا مربوط به چند انبار باشد ) .
مسئولیت ثبت کارتها انبار ( کاردکس نویسان )
خصوصیات و مشخصات :
۱-زیر نظر مدیر انبار ها انجام می شود .
۲-از نظرسواد فارسی باید به قدرکافی مسلط باشند تا هرگونه نوشته فارسی را بتوانند درست بخوانند و بنویسند و با اعداد و حروف لاتین آشنا با شند .