صومعه سرا

صومعه سرا شهری در ٢۵ کيلومتری غرب شهرستان رشت است. از شمال به بندر انزلی و رضوانشهر و از جنوب به فومن مرتبط است. محصولات
عمده این شهرستان برنج و چای و کرم ابریشم است.

مشخصات صومعه سرا
شهرستان صومعه سرا از شهرستا نهایی است که در غرب گيلان واقع شده واز شمال به انزلی و از جنوب شهرستان فومن و از شرق به
شهرستانهای رشت و شفت و از غرب به شهرستانهای ماسال ورضوانشهر محدود است .شهرستان صومعه سرا با وسعتی حدود ۶٣٣ کيلومتر
مربع و بر اساس آخرین تقسيمات کشوری دارای سه بخش مرکزی ، تولمات ، ميرزاکوچک جنگلی و هفت دهستان کسما ، طاهر گوراب ، ضيابر ،
هندخاله ، ليفشاگرد ، گوراب زرميخ ، مرکيه ، و سه شهر صومعه سرا ، مرجغل ، گوراب زرميخ و یکصد و پنجاه و دو روستا می باشد . عرض جغرافيایی شهرستان سی و هفت درجه و هجده دقيقه و طول جغرافيایی چهل و نه در صد و هجده دقيقه است . مرکز شهرستان یعنی صومعه سرا در فاصلهٔ تقریبی بيست و سه کيلومتری مرکز استان قرار دارد . این شهرستان حدود ١۴۵٠٠٠ نفر( سرشماری ۷۵ )جمعيت داردکه رقمی

حدود یک سوم آنها را جمعيت شهری و بقيه را ساکنان روستا تشکيل ميدهند. ناهموار یها ،جلگه و دشت صومعه سرا از شمال به تالاب انزلی وجنگلهای مناطق تالابی و از جنوب به دشت حاصلخيز و مزارع برنج فومن و در قسمت غرب به مناطق کوهپای های و جنگلی ماسال محدود است .
قسمت بيشتر شهرستان در ناحيه جلگ های قرار داشته و در بخش ميرزاکوچک جنگلی ارتفاعاتی باحداکثر هزار و دویست متر ارتفاع که پوشيده ازجنگل است دیده م یشود که دو منطقه یيلاقی شهرستان به اسامی گندرجی و خونپارجی در همين ارتفاعات وجود دارد . صومعه سرا قبلا یکی ازروستاهای بخش کسما و از توابع شهرستان فومن بشمار می رفت . در گذشته نسبت یه

آبادیهای اطراف خود از اهميت کمتری برخوردار بوده ليکن امروزه به دليل داشتن موقعيت بهتر از آبادیهای دیگر پيشی گرفته و به صورت مرکز شهرستان از اعتبار برخوردار است . صومعه سرا شهر زیبائی است که ميان مزارع و باغهای وسيع قرار گرفت هاست برنج و توتون از محصولات

صومعه سرا شهر جدیدی است و به همين دليل اکثر ساختمانها ی آن نوساز هستند . فعاليتهای اقتصادی شهر عمدتا بر مبادله محصولات کشاورزی روستای اطاف متکی است در محل مناره بازار نزدیک سلجوقيان بر جای ماندهاست این مناره حدود ٢٠ متر ارتفاع دارد . در اطراف صومعه سرا پلها و امامزاده ها و آثارزیادی وجود دارد که بسياری از آنها دارای ارزش تاریخی هستند .

شهرستان صومعه سرا به سه سيستم آبياری متکی است رودخانه، سدها و کانال های خطوط شبکه آبرسانی و آب بندا نها. از چهل رودخانه جاری در گيلان بيش از ده رودخانه کوچک و بزرگ در شهرستان صومعه سرا جریان دارد که جملگی از ارتفاعات شهرستا نهای ماسال و فومن سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی و عبور از روستاهای متعدد به تالاب منتهی م یشوند ميزان آبدهی این رودخانه ها در تمام طول سال یکسان

نيست و معمولا از اواخر فروردین تا پایان مرداد آب رودخان هها کاهش می یابد و همين رودخانه ها علاوه بر نعمتی که به مردم ارزانی می دارند درمقاطعی از سال با طغيان خود موجب ضرر و زیان خصوصا به بخش کشاورزی می شوند و به طور معمول هر ساله شاهد آسيب های ناشی ازآن هستيم . ٠ شهرستان صومعه سرا با آب و هوای ویژه خود در اقليم مرطوب u1608 و معتدل قرار داشته و دارای باران فراوان با بيش از هزار ميلی متر درسال میباشد . این شهرستان همانند سایر شهرستان های گيلان در مقابل رطوبت زیاد از گرمای متوسط و جریان هوای مطبوع برخوردار بوده کهبادهای مختلف در آن جریان دارند که شدیدترین آن بادگرم زمستانی که از غرب وزیده و در کوتاه مدت رطوبت منطقه را خشک و موجبات خسارت و
بعضا آتش سوزی می شود .
خاک و زمين در شهرستان صومعه سرا به سه گروه تقسيم می شود . خاک تالابی که این خاک در شمال شهرستان و در حاشيه تالاب تشکيل یافته آب زیر زمينی در این نوع خاک ها بسيار نزدیک به سطح زمين و غالبا غرقاب است تا حدودی برای چرای احشام مورد استفاده قرار می گيرد وغالبا مراتع را تشکيل م یدهند . خاک جلگه ای که معمولا از رسوبات رودخان هها به وجود آمده و دارای پستی و بلندی اندکی هستند و بهترین خاک برای کشت انواع گياهان متداول در منطقه خصوصا برنج است . خا کهای کوهپایه ای که این نوع خاک در دامنهٔ کوههای البرز قرار داشته ،عمق خاک نسبتا خوب بوده و معمولا دارای شيب جنگلی میباشند و برای کشت گياهان مناسب هستند . مقدار هجده هزارهکتار از اراضی شهرستان راجنگل تشکيل میدهد که عموما درارتفاعات و به طور پراکنده در نواحی جلگه ای قرار دارندوگونه های جنگلی ، افرا ، بلوط و توسکا در آن دیده میشود ، کاشت صنوبر در سالهای اخير رایج و شهرستان به عنوان بيشترین توليد کننده این نوع چوب در ایران محسوب می شود .از ویژگ یهای منحصر به فرد شهرستان وجود تالاب در شمال آن است که از نظر زیست محيطی ، سياحتی و اقتصادی دارای اهميت ویژه وزیستگاه گونه های مختلف پرندگان بومی و مهاجر و انواع آبزیان می باشد و به عنوان بزرگترین تالاب دنيا محسوب و دارای توان های بالقوه متعددمیباشدکه یکی از آنها ارزش چراگاهی حاشيه تالاب است و در حاشيه تالاب ساکنين زیادی زندگی م یکنند که اساس معيشت آنان کشاورزی مبتنی بر برنج ، صيفی جات ، توتون و نيز فعاليتهای جنبی صيد، شکار و دامداری مبتنی بر پرورش گاو و گاوميش م یباشد . از مهمترین رودخانه های که به این تالاب وارد میشوند می توان به ماسوله رودخان ، قلعه رودخان ، پسيخان و . . . را نام برد . همچنين مناطق حفاظت شده سلکه و سياه کشيم با اعتبار بين المللی به عنوان محل امنی جهت زیستگاه پرندگان مهاجر در شهرستان صومعه سرا واقع است .

معماری سنتی روستایی در صومعه سرا به تجربه گرانبهای گذشتگان تکيه داشته و هماهنگ با عوامل محيطی پدید آمده است که در چگونگی معماری عوامل آب و هوایی همچون باران مداوم ، وزش بادها ، طبيعت و مواد موجود در دسترس نقشی اساسی دارد ودر بعضی مناطق نوع خانه ها مانند تلمبار ،کندوج و . . . در ارتباط مستقيم با کار کشاورزی است.
به علت یکسان بودن گونه خاک و اقليم زبان قسمت اعظم شهرستان در منطقه جلگه ای گيلکی و در نواحی کوهپای های و ارتفاعات تنيان در بخش ميرزاکوچک جنگلی و همچنين روستاهای طالش محله ، چکوور و لارسر در بخش مرکزی مردم با گویش طالشی و در روستای گاز گيشه به علت تعدد کرد مهاجر ( از گذشته های دور) با زبان کردی تکلم می کنند همچنين گروهی آذری زبان به عنوان مهاجر از استان ههای اردبيل و زنجان به طورپراکنده و خصوصا در محله ای موسوم به زیده

سرا در شهر صومعه سرا سکونت دارند .
آداب و رسوم رایج در شهرستان صومعه سرا که برخی به فراموشی سپرده شده را می توان به شرح زیر برشمرد: لافند بازی که بيشتر درجشنهای عروسی ، عيد نوروز و یا در بازارهای هفتگی اجرا می شد،کشتی گيله مردی که امروزه همچنان پا برجاست و یادگار قدرت و دلاوری مردم این خطه است و ریشه در تاریخ دارد ، نوروز خوانی که از رسوم آخر هر سال است و هم اکنون کم و بيش رواج دارد و نماد ورود بهار میباشد،

عروس گوله از دیگر مراسم قبل از حلول سال نو به شمار م یرفت این نمایش همراه با آواز دارای مفاهيم اخلاقی و تزئينی خاصی بود . گل گل چهارشنبه از مراسم کهن ایرانيان که در گيلان و در صومعه سرا با عنوان چهارشنبه سوری رایج است که در غروب سه شنبه آخر سال و در شب چهارشنبه انجام می شود و هنگام پریدن از آتش میخوانند : زردی بشه ، سرخی بایه ، نکبت بشه دولت بایه . سيزده سال به عنوان آخرین مراسم نوروز که مردم بيشتر به کنار رودخانه ها و در دل جنگل ها می روند و به صورت گروهی آخرین روز نوروز را گرامی می دارند . شب چله که ازمراسم باستانی ایرانی است که معمولا چنين شبی اهل خانواده و خویشان گردهم م یآیند و معمولا از تنقلات و آجيل استفاده م ینمایند . گيشه بوری که یکی از مراسم مربوط ازدواج بوده که این مراسم با صدای ساز و نقاره و ترانه خوانی و شادمانی عروس و داماد و دیگر مهمانان همراه است . همچنين زیارت عتبات عاليات خصوصا زیارت مشهد مقدس و اخيرا سوریه و کربلا پس از برداشت محصول برنج ، عزاداری ماه محرم که همچون سایر مناطق ایران مردم شهرستان آداب و رسوم ویژه برای سوگواری حسين بن علی (ع) دارند . معمولا مردم در روزهای نهم و دهم محرم
به زادگاه خود می آیند و در جمع بستگان و آشنایان در مراسم عزاداری شرکت می کنند و مراسم سوم سيدالشهداء هر سال در طاهر گوراب باشکوه خاصی برگزار می شود و مردم از روستاهای دور و نزدیک جهت شرکت در این مراسم به سوی طاهر گوراب روانه م یشوند . بازارهای محلی و هفتگی در شهرستان از رونق فراوان برخوردار است که یکی از مراکز مراوده های اجتماعی ،

فرهنگی و اقتصادی مردم به شمار م یرود .اطلاعات قراردارد. www.somehsara.tk این شهر در حال حاضر روی سایت از آثار تاریخی این شهر نيز می توان به مناره روستای مناره بازار ،آثار بجا ماندنی از پل خشتی در روستای پردسر، پل خشتی گازرودبار ، سيدخروسه در هفت دغنان ضيابر که بعضا به وسيله سازمان ميراث فرهنگی در حال مرمت و بازسازی است . مناره گسگر صومعه سرا:این مناره دربخش مرکزی از توابع شهرستان صومعه سرا و در ۳۶ کيلومتری غرب شهرستان رشت واقع شده است. مناره گسگر در سر راه یک جاده قدیمی معروف به شاه عباسی واقع شده است و یاد آور مناره های عظيم سلجوقی در دیگر مناطق ایران است. ارتفاع مناره ۲۹ متر

و قطر آن در پایه ۷ متر۵۵ سانتيمتر به پلکان × ۲ متر است و منار شکل مخروطی دارد. یک ستون نگهدارنده در وسط به عنوان تکيه گاه به ابعاد ۵۵ / و در بخش فوقانی ۳۵مارپيچ داخلی و جداره ی بيرونی منار ایستائی داده است. هيچ کتيبه ای که تاریخ بنا و بانی آن را معرفی کند، وجود ندارد. منار با آجرهای مربع۱۳ سانتيمتر و قطر ۶ سانتيمتر بنا گردیده و جز در قسمت فوقانی که دو نوار آجرکاری تزئينی آن را زینت داده، در سایر قسمت × شکل به ابعاد ۱۳ها کاملا ساده و بدون آلایش است. با توجه به شکل مناره و مصالح بکار رفته در آن می توان مناره گسگر را در رده ی ميلها و مناره های دوره ی سلجوقی قرار داد. این مناره در زلزله ۱۳۶۹ گيلان به شدت آسی دید.همچني

ن ساختمانی واقع در کسما که مقر مبارزان جنگل و بنام عمارت معروف است اشاره کرد.از بازارهای عمده در مرجقل ضيابر ، گوراب زرميخ و صومعه سرا را می توان نام برد . وجود بيش از ١٨٠ مسجد و بقاع متبرکه در اقصی نقاط شهرستان معرف مذهبی بودن این دیار و علاقه آنان به ائمه اطهار است. شهرستان صومعه سرا از مناطق زيبا و ديدني استان گيلان است آه به دليل ناشناخته بودن از ديد مسافران و حتي مردم اين شهرستان دور مانده است. ناشناخته ماندن اين شهرستان موجب شده تا نتواندبه عنوان يك منطقه گردشگري براي مسافران جاذبه داشته و

ديدني به نظر آيد. شهرستان صومعه سرا به دليل قرار گرفتن در حاشيه جنوبي تالاب انزلي سالانه پذيراي پرندگان مهاجري از قبيل آيلار، فيلوش، خوتكاي پرسفيد و معمولي است آه براي هر مسافري زيبا و خاطره انگيز است. در
مدخل ورودي اين شهر يك هتل به نام ابريشم وجود دارد آه از نظر پذيرايي و اقامتي تاحدزیادی مي تواند در حل مشكلات مسافران نوروزي مثمرواقع در بخش ميرزاآوچك يا گوراب زرميخ صومعه سرا از نقاط زيباي طبيعي به شمار مي رود آه به « تنيان » واقع شود. منطقه زيبا و آوهستاني دليل طبيعت فرح انگيز و نشاط آور، منحصر به فرد و از جاذبه هاي طبيعي اين شهرستان است.در ضمن روستای ” سه سار” یکی از زیباترین مناطق صومعه سرا به شمار می رود .
کتابخان ههای عمومی
در سال ١٣۴٩ عد های از دوست داران کتاب در شهر صومعه سرا اقدام به تشکيل انجمن کتابخانه ها نمودند. در اواخر این سال، شهرداری شهرصومعه سرا ١۵٠ متر مربع زمين جمعيت احداث کتابخانه در اختيار انجمن گذاشت در بهمن سال ١٣۵١ ، این کتابخانه بازدید بنای ١٣٠ متر و با صرف مبلغ ۴٠٠ هزار ریال هزینه و ٢١٠ جلد کتاب اهدایی فعاليت خود را آغاز نموده غير از کتابخانه مزبور چند کتابخانه دیگر در سطح این منطقه قرار داردکه به قرار ذیل است: کتابخانه عمومی گوراب زرميخ ، کتابخانه عمومی طاهرگوراب ،کتابخانه عمومی شهيد مجيدی ليف شاگردو…. البته کتابخانه جامع شهر صومعه سرا هم اکنون در مراحل پایانی احداث است .
مسئولين صومعه سرا
فرمانداران صومعه سرا
فرمانداری صومعه سرا از ابتدا تاکنون برعهده این افراد بوده است: ١ سعدآبادی ٢ موثقی ٣ بناهی ۴ خانم قدس صوفی ۵ ساسانيان ۶ خانم دبيره حسنی ٧ ابوالقاسم سيدپور ٨ مهرداد نادری ٩ محمدرضا خطيبانی ١٠ منوچهر طالع ماسوله ١١ عارف احمدی ١٢ احمدعلی املشی ١٣احمد چمنی مقدم ١۴ اسلام مفتح ١۵ اکبر درزی ١۶ عبدالرضا بی آزار ١٧ زنده یاد اسماعيل هادی پور ١٨ علی حيدری (سرپرست) ١٩ علی

پاینده (سرپرست) ٢٠ ناصر حق شناس ٢١ حسن جوادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مسئوليت نمایندگی مجلس پس از انقلاب تاکنون برعهده این افراد بود هاست: ۱- محمد تقی رنجبرچوبه ۲- محمد تقی رنجبرچوبه ۳- محمد تقی رنجبرچوبه ۴-مهندس قاسم رمضانپورنرگسی ۵- مهندس قاسم رمضانپورنرگسی ۶-محمد تقی رنجبرچوبه ۷-سيد کاظم دلخوش اباتری این اسم را به خاطر بسپارید ” باقر حاجت زاده ” کاندیدای دوره بعدی نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی.
شهرداران صومعه سرا
از اسامی شهرداران شهر صومعه سرا، از بدو تا سال ١٣٣٢ اطلاع درست و دقيقی در دست نيست ولی این از تاریخ ١٣٨٢ طبق اسناد و مدارک موجود در شهرداری صومعه سرا به شرح ذیل است: ١ سيد اسدالله نعيمی ٢ محمدحسين خوازمگاهی ٣ هوشنگ امير استوار ۴ محمودرضایی ۵ اکبر شيروانی ۶ رحيم جعفری نژاد ٧ سعيد محصص ٨ احمد قدسی ٩ محمد جواد رفعتی ١٠ محسن عبيدرحمانی ١١
محمدرسول عدالتخواه ١٢ اسفندیار تيمورتاش ١٣ عظيم کمایی ١۴ علی اخلاص ١۵ سيد یوسف باقری ١۶ حاج یوسف ابرشهر ١٧ جلال مقدس ١٨ ميرشمس مومنی زاده ١٩ حکمت توفيقی (سرپرست) ٢٠ مهندس جلال مقدس ٢١ حسن جباری
بخشداران صومعه سرا
از سال ١٣۵٧ به بعد ١ ابوالقاسمی ٢ محمدرضا مقيمی ٣ حسن فاخری ۴ احمد معذی ۵ شهير سهيل آبادی ۶ الياس جعفری ٧عليرضا فخيمی ٨ محمود دهگان ٩ اسماعيل قربانزاده ١٠ ميرشمس مومن زاده ١١ احمد جوانمرد ١٢ پورشاد تقی پور ١٣ زنده یاد احمدعزت دوست سه ساری ١۴ علی ميرزایی ١۵ احمد رهبر ١۶ سيد کاظم دلخوش ١٧ اسماعيل حاجی پور ١٨ جلال طاعتی ١٩ عبدالحميدیوسفی ٢٠ محمود قاسم نژاد ٢١ ميرشمس مومنی ز

اده ٢٢ مهرداد رضایی و…
صنایع دستی
گليم بافی، سراميک سازی، بامبوبافی، مرواریدبافی (سبدبافی) قلاب دوزی، نازک کاری چوب، چموش دوزی، » : صنایع دستی استان گيلان شامل توليدات دست بافت، معرق و مينياتور، فرش بافی و… ميباشد که از ميان آنها ١ حصيربافی که با ساقه گياه لی (گياه مرداب) و صوف انجام میشود،سراميک سازی ،توليدات دست باف و … خاص صومعه سرا است.
ابریشم
صومعه سرا را در واقع ميتوان خاستگاه ابریشم ایران دانست ، ابریشم در واقع مهمترین و شاخص ترین صنعت و سوغات صومعه سرا محسوب ميشود که مطمئناً در کل کشور ایران بی همتاست. هرچند گيلان از نظر تعداد کارخانه های مربوط به صنعت ابریشم محدود است ولی صومعه سرااز این نظر بسيار غنی است والبته جای پيشرفت فراوان نيز دارد. همچنين این چند کارخانه موجود در صومعه سرا در کل کشور نيز از اهميت

بسزایی در صنعت نوغان کشور محسوب ميشوند.
کارخان ههایی که در گيلان به جمع آوری پيله کرم ابریشم و خشک کردن و انبار کردن و عرضه آن به بازار هستند بسيار محدودند و در محدودهصومعه سرا قرار دارند، شامل:
١ کارخانه پيله کسماء که بوسيله شرکت پيله ور ساخته شد ولی دستگاه آن که ژاپنی است بوسيله شرکت ایران نصب شد هاست.
٢ کارخانه پيله طاهرگوراب که دستگاه آن از نوع ژاپنی جدید است در حال حاضر تنها شرکت ابریشم شرکت صنایع ابریشم کشی گيلان
از بخشهای اباتر صومعه سرا در فاصله ٨ کيلومتری این شهر است « شارم » م یباشد که سرمایه آن ۵٠٠ ميليون ریال بود. این کارخانه در روستای طبق آمار بدست آمده صومعه سرا فاقد زمين زیر کشت بار و پيله نوغان و توليد تعداد نوغاندار است و دارای ٢ شعب تعداد تخم (جعب هاست)
وجه تسميه صومعه سرا
سبب نامگذاری صومعه سرا به دو علت است: اسم این شهر برگرفته از عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری شيخ عبدالله صومعه ای م یدانند که امروزه مزارش در اول جاده صومعه سرا فومن قرار گرفت هاست. برخی بر این باورند که چون در گذشته های دور در این منطقه گلی به نام (صومعه)تلفظ میکنند،وباتوجه به معنی کلمه « سوماسرا » وجود داشته و اسم آن از آنجا برگرفته شده است. از آنجائيکه در زبان گيلکی صومعه سرا را
که زاهد و بی ریا معنی می دهد،گروهی این مساله را دليل نامگذاری این منطقه ميدانند. والبته قرار گرفتن تعداد قابل توجهی امامزاده و « سوما »
مسجد در این منطقه نيز از نکات قابل اشاره در نامگذاری این شهرستان می باشد
جغرافيای صومعه سرا

پوشش جنگلی
در قسمت کران ههای تالاب انزلی، جنگلها خاص نواحی مردابی به مقادیر زیادی دیده می شود. در جنگلهای منطقه انواع درختان، راش، توسکا، افرا نمدار، ممرز، سپيدار، اوجا، خرمالو، ارس، گردو و انجيل ,و از همه مهمتر صنوبر وجود دارد. در صومعه سرا مناطق یيلاقی وجود ندارد ولی در قسمت١٧ هکتار غنی می باشد بيشتر گياهان مراتع از انواع: مارجنگ، پونه، پيرگياه، شبدر، هویچ وحشی، شاه پسند، گزنه / دشت آن به مساحت ١١۵و … تشکيل شد هاست.
کوهها
شهرستان صومعه سرا کلاً در ناحيه جلگ های قرار گرفته و به غير از تعدادی کوه کم ارتفاع فاقد کوه و قلل است. کوه خمباراجی (خمبارژی) با ارتفاع٩۴۶ متر در محدوده دهستان گوراب زرميخ (تنيان) در ٢٠ کيلومتری غرب شهرستان صومعه سرا و کوههای سياهکوه، سفيدلنگان کوه و پلنگ دره کوه حداکثر ارتفاعشان به ١٢٠٠ متر می رسد

رودخان هها
رودخان ههای مهم شهرستان صومعه سرا عبارتند از:
١ پيش رود: این رودخانه از اتصال رودخان ههای قلعه رودخانه و گشت رودخان شهرستان فومن تشکيل شده که از روستاهای صيقلان گوراب، ماتک،ليف شاگرد عبور نموده و از کنار u1585 روستای سياه درویشان به تالاب انزلی می ریزد که آن رودخانه در روستای سياه درویشان که م یرسد به نام رودخانه جمعه بازار ناميده میشود.
٢ شاندری: این رودخانه از کوههای توالش سرچشمه می گيرد و از کناره صومعه سرا به سمت شرق انحراف یافته و به رودخانه مرغک ملحق میشود و وارد تالاب میشود.
م یشود « ماسوله رودخان » ٣ پلنگ رود: این رودخانه از سياه کوه صومعه سرا سرچشمه گرفته و وقتی به دهستان صومعه سرا رسيده معروف به این رود بعد از گوراب به سمت شمال شرق و بعد از فتمه سر وارد تالاب می شود و از دیگر رودخان هها رودخانه پسيخان و گازروبار است
نوخاله
يكي از روستا هاي سرسبز صومعه سرا نوخاله است در فاصله آمي از اين روستا و در ساحل رودخانه عريض و بسيار زيباي نوخاليه مرتع سبزوسيعي خود نمايي ميكند آه محل نگهداري و قرق اسبها و گاو ها است . اين صحنه بسيار زيبا و ديدني است صوفيان ده و گلبانگ داد و يكي ازدهات بسيار زيباي اين منطقه صوفيان ده مي باشد اين ده آه در ساحل تالاب انزلي واقع شده است طبيعت بسيار زيبايي دارد در اين ده مجموعه
تفريحي توريستي قشنگي بنام گلبانگ دادو احداث شده است
مشخصات اقليمی)آب و هوا، بارش و باد(
آب و هوای شهرستان صومعه سرا در مجموع مرطوب جلگه ای و فصلهای مختلف سال دارای شرایط مطلوب م یباشد. از این نظر این منطقه با آب و٩٧٢ ميلی متر در سال و متوسط ٨١ ميلی متر و ميانگين رطوبت ٨٩ / هوای ویژه خود در اقليم مرطوب و معتدل قرار داشته، دارای باران فراوان با ٣٢٩ درجه سانتی گراد و حداقل حرارت مطلق متوسط ٩ / ١۶ درجه سانتيگراد و حداکثر حرارت

مطلق متوسط ١ / درصد، متوسط درجه حرارت ساليانه ۶٨ درجه سانتيگراد در فصول مختلف سال که کلاً ویژگی های شهرستانهای ساحل غربی دریای خزر دارد. این شهرستان همانند سایر/شهرستانهای گيلان در مقابل رطوبت زیاد از گرمای متوسط و جریان هوای مطبوع برخوردار بوده و بادهای مختلف الجهت در آن جریان دارند که شدیدترین شان باد گرم زمستانی است که از غرب می وزد و ظرف یکی، دو روز رطوبت منطقه را خشک و موجب خسارت شدید کشاورزی و آتش

سوزیهای مهيب در شهر و روستاها و یا جنگلها م یگردد. در فصل بهار و پایيز، وزش باد از جانب دریا بوده که موجب افزایش تراکم بخار در دامنه٣۶ ) درجه سانتيگراد و متوسط سردترین ماه سال بهمن و / ٣۶ و ۴ / ارتفاعات غربی و ریزش باران می گردد متوسط گرمترین ماه سال تير و مرداد با ( ٨١۴٣ ميلی متر و کم باران ترین ماه سال فروردین