طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشي و تفريحي

با توجه به فقر فرهنگي موجود در جامعه و افزايش بي رويه گرايش نوجوانان به مواد مخدر و افيوني، و بر اساس آمارهاي موجود در خصوص پايين بودن سرانه ورزشي مردم در شهرهاي بزرگ كشور از جمله شهر تهران و بدليل نبودن و يا كم بودن امكانات ورزشي دولتي و غير دولتي، سرمايه گذاري خصوصي براي افزايش سرانه ورزشي مردم و ايجاد انگيزه و ارتقاء سرانه ورزشي براي بهره برداري بهينه توسط نسل جوان و اقشار مختلف جامعه علي الخصوص دختران و زنان امري شايسته توجه و امري ممكن در برنامه ريزي و مديريت اصولي و صحيح است.

مجتمع ورزشي پيشنهادي در منطقه مورد نظر (لواسان) به همت سرمايه گذاران خاص، شامل مجموعه سرپوشيده شنا، سالن تيراندازي، سالن هاي ورزشي براي رشته هاي بسكتبال، هندبال، واليبال، تنيس روي ميز، بدمينتون، مانژ سواركاري، اسكي روي چمن، زمين فوتبال با پيست دوميداني و امكانات جانبي تفريحي توام با پيست دوچرخه سواري و زمين تنيس و … به منظور تفريحات سالم و در جهت غني سازي اوقات فراغت جوانان در دل طبيعت طراحي در چندين فاز و مرحله اجرائي تكميل و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

سازمانهاي مختلف در انجام اين امر مهم دخالت دارند تربيت بدني، سازمان ملي جوانان، و … كمك شاياني را به اجراي اين طرح مبذول خواهند داشت و از آن جمله سازمان حفاظت از محيط زيست كه ارزش بالائي را در نگهداري سرمايه هاي كشور بريا افزايش طول عمر شهروندان و استفاده بهينه از طبيعت بكر دارا مي باشد. اين طرح پيشنهادي ورزشي نه تنها تغييري را در نظام طبيعت به همراه ندارد بلكه با گرايش مردم به بيرون شهر، از تجمع و مركزگرائي در شرايط پرخطر ترافيك شهر تهران مي كاهد.

سيستم دفع زباله اين مجموعه مطابق با استاندارهاي شهرداري و مباني زيست محيطي بودهخ و مردم و علاقمندان ورزشي نيز از آلوده سازي محيط برحذر خواهند شد. پس آب استخر نيز كه حاوي كلر است در محيط زيست رها نشده و بدرون چاه هاي عميق هدايت ميشود و آب مصرفي شهري كه پرهزينه است مصرف نگرديده و آب اين مجموعه بغير از مواد شرب، از چاه هاي عميق و پس از كسب مجوزهاي قانوني تامين خواهد شد.
در پايان ضمن تشكر از مسئولين امر به استحضار ميرساند كه اين طرح ورزشي قادر است روزانه هزاران نفر انسان خسته از فعاليت هاي روزانه را به بيرون شهر و براي تمدد اعصاب، تقويت فيزيك، و ورزش كردن و پركردن اوقات فراغت هدايت كرده و گامي مثبت در جهت بهبود زندگي و رشته مباني اجتماعي بيشتر محسوب گردد.

فهرست طح هاي ورزشي ارائه شده:
۱- مجموعه سرپوشيده شما و …
۲- سالن تيراندازي
۳- سالن ورزشي دوقلو با كارائي مختلف
۴- طرح سواركاري و پرورش اسب
۵- اسكي روي چمن
۶- زمين فوتبال با پيست دوميداني
۷- امكانات جانبي و تفريحي

طرح مهندسي امكانات جانبي و تفريحي:
با توجه به استفاده همه جانبه و اقشار جوان از پايگاههاي ورزشي، گرايش اجتماعي براي استفاده از امكانات ورزشي در قالب تفريحات و بازيهاي گوناگون شايسته توجه است كه مي توان از اين مقوله در جهت افزايش ضريب سلامت و توانمندي جسمي و رواني جوانان بهره مند گرديد.

فضاي مورد استفاده:
۱- استفاده از زمين با شيب هاي گوناگون و در صورت امكان كفي
۲- شناخت براي تقسيم بندي موقعيت جغرافيائي و استفاده كامل
۳- طول و عرض منطقه مورد نظر هرچه غيرمنظم باشد بهتر است.
۴- استفاده از فضاي طبيعي براي زندگي وحوش خوب مي باشد.
۵- اختصاص فضائي متناسب در حدود ۰۰۰/۳۵ متر مربع.

طرح اجرائي:
۱- طراحي و ساخت ميزهاي تنيس روي ميز بصورت ثابت و سيماني
۲- ساخت زمين وسايل بازي براي كودكان و نوجوانان
۳- ساخت و طراحي زمين اسكيت بصورت دايره اي
۴- ساخت پيست فرورفته و گود گريز از مركز دوچرخه سواري

۵- ساخت پيست دوچرخه سواري عادي كمكربندي و يا كوهستان خاكي
۶- ساخت زمين هاي واليبال و بسكتبال و هندبال سيماني يا اسفالت
۷- استفاده از زمين هاي خاكي و اسفالتي فوتبال تمريني و سالني
۸- استفاده از زمين هاي تنيس خاكي در فضاهاي سبز
۹- طراحي تورهاي اتاقك مانند و يا فلزي براي حويانات
۱۰- محصورسازي فضائي بزرگ با روكش پارچه اي براي پرندگان

ارزيابي آموزشي:
استفاده روزانه در يك فصل خوب حداقل ۵۰۰ نفر
برگزاري اوقات فراغت در تفريحات سالم برون شهري
بودن و گذران وقت در طبيعت و فراگيري درس خداشناسي
استفاده از برخي از ورزش ها در قالب بازي و تفريح

هزينه آموزشي:
۱- هزينه ورودي براي هر نفر بدرون مجموعه ۲۰۰۰ ريال
۲- استفاده از ميزهاي تنيس روي ميز و دستگاه هاي رايانه اي و بازي
۳- استفاده از زمين هاي تنيس خاكي محصور شده
۴- استفاده از زمين اسكيت
۵- بازديد از حيوانات
۶- كرايه دوچرخه و حركت در پيست ها
۷- حداقل دريافت در يك نيم سال ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ريال

هزينه مصرفي: هزينه ساخت و طراحي پروژه امكانات جانبي و تفريحي
۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ريال
برابري هزينه و استهلاك اقتصادي: تقريباً در سطح برابر بوده و در طول يك سال ۵/۱ سال مستهلك خواهد شد.

طرح ورزشي ساخت و احداث سالن ورزشي دوقلو:
با توجه به انگيزش و گرايش نسل جوان به طبيعت و ورزش به منظور دوري از استرس و فشارهاي زندگي شهري بخصوص در مواردي همچون تهران بزرگ تامين امكانات ورزشي در مناطق دور از تهران و در فضائي متناسب و طبيعي مي تواند از جاذبه هاي زيادي برخوردار باشد.

فضاي مورد استفاده:
۱- سوله دوقلو به ابعاد ۱۵۰ ۱۰۰ و يا ۱۲۰ ۸۰ متر مربع
۲- ساخت و طراتحي سوله دوقلو در مناطق پائيني ارتفاعات
۳- استفاده از سقف بلند براي مقاصد متفاوت و ورزشي
۴- استفاده از كف پايين تر از پايه ريزي اصلي و ستون ها

طرح اجرائي:
۱- فضاي مورد استفاده بين ۰۰۰/۱۰ تا ۰۰۰/۱۵ متر مربع است
۲- از طراحي و ساخت دو زمين بسكتبال و چهار زمين واليبال سرپوشيده استفاده يم شود.
۳- امكان طراحي و ساخت ۴ زمين بدمينتون و يا دو زمين هندبال نيز وجود دارد.
۴- در سوله مشابه و دوم يك و يا دو زمين فوتبال سالني
۵- تامين نور طبيعي و نور مصنوعي و سيستم گرمايش و سرمايش متناسب
۶- استفاده از اتاق هاي زياد براي تيم هاي مختلف و شرايط تمريني

ارزيابي آموزشي:
۱- استفاده حداقل ۱۵ نفر در هر زمين واليبال و ۲۰ نفر در بسكتبال
۲- استفاده ۲۰ نفر جوان و نوجوان از هر زمين فوتبال سالني
۳- استفاده دو يا چهار نفر از هر زمين بدمينتون و بيش از ۱۰ نفر در هندبال
۴- استفاده روزانه در سالن هاي مختلف در زمين هاي سرپوشيده حداقل ۶۰۰ و حداكثر بصورت نسبي نه پرتراكم ۱۰۰۰ نفر.
۵- هماهنگي با مدارس متفاوت دخترانه و پسرانه براي استفاده

هزينه آموزشي:
۱- دريافت حداقل رقم پرداختي از هر نفر براي هر جلسه ۰۰۰/۵ تا ۰۰۰/۱۰ ريال
۲- دريافت آموزشي از حداقل نفرات روزانه ۰۰۰/۰۰۰/۶ ريال
۳- دريافت آموزشي در طول نيم سال بصورت حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۰۸۰/۴
۴- عدم كاركرد سالن در نيم سال بدليل سرما و …
۵- هزينه ساخت و تكميل ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ تا ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ريال

هزينه مصرفي: در بند پنجم از هزينه آموزشي اعلام شده است

برابري هزينه و استهلاك اقتصادي: در طول بيش از يكسال مستهلك خواهد شد زيرا در پروژه هاي ورزشي، آب، برق، و ساير خدمات رفاهي در كنار پرداخت مربيان و ناجيان و … نيز شايسته توجه است.

طرح ورزشي تيراندازي:
تيراندازي با تير و كمان و يا با اسلحة گرم در شرايط فعلي بسيار مورد توجه نسل جوان است بخصوص آنكه در يك موقعيت باز و زيبا طراحي و مورد بهره برداري قرار گيرد.

فضاي مورد استفاده:
۱- فضا مي تواند بصورت باز تا ۵۰۰۰ متر مربع باشد
۲- از فضاي سرپوشيده با متراژ ۱۰۰۰ متر نيز مي توان استفاده كرد
۳- تير و كمان و اسلحه بادي و جنگي مناسب است
۴- مسابقات مختلف كشوري را پذيرش خواهد داد

طرح اجرائي:
۱- استفاده از سيبل هاي ثابت و متحرك
۲- استفاده لز تنه هاي درخت براي كاهش صدا و جذب سرب
۳- تامين فضاي متناسب سرپوشيده با نور طبيعي كافي
۴- تير و كمان در سالن و بخصوص در فضاي باز مناسب است

ارزيابي و هزينه آموزشي:
۱- تعداد نفرات استفاده كننده حداقل ۵۰ نفر در طي روز
۲- تعداد نفرات در طول ماه حداقل ۱۵۰۰ نفر است
۳- حداقل دريافت براي هر نفر ۰۰۰/۲۰ ريال مي باشد
۴- دريافت ماهيانه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ريال و ساليانه ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ ريال

هزينه مصرفي: حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال براي موقعيت سرپوشيده

برابري هزينه و استهلاك اقتصادي: در طول دو تا سه سال انجام خواهد شد.

طرح ورزشي مجموعه سرپوشيده شنا:
يكي از بهترين رشته هاي ورزشي توصيه شده براي نسل جوان در جهت تقويت سلامت و بهبود عملكردي در جهت نيل به اهداف اسلامي و اعتقادي رشته شنا، تيراندازي و سواركاري است. آموزش شنا به كودكان از سنين پايين در يادگيري آنان بسيار موثر است و تاكيد مي گردد كه اين هنر و حرفه را نيز همكان بياموزند.

فضاي مورد استفاده:
۱- ساخت استخر در ابعاد قانوني ۵۰ ۳۳ و يا ۵۰ ۲۲ متر
۲- طراحي و ساخت استخر تمريني و يا استخر كم عمق مخصوص كودكان
۳- احتمالاً بجاي استخر قانوني استفاده از ابعاد ۴۰ ۲۰ و يا ۴۵ ۲۰
۴- استفاده از عمق و حداكثر متراژ در بخش عميق ۲ متر
۵- تخليه آب استخر در چاههاي عميق كه به سلامت منطقه بدليل كلر آسيب نرساند
۶- استفاده از حجم كمتر آب و انرژي پايين تر براي گرمايش و سرمايش
۷- فضلي مطلوب با حريم مكفي در حدود ۰۰۰/۵ متر مربع
طرح اجرائي:
۱- استفاده از فونداسيون مسلح و بتون ريزي و بازديد از پروژه
۲- احراي بخش ظريف كاري بدنبال سفت كار بصورت مرحله به مرحله
۳- تامين نور و صورت و عايق بندي حرارتي (نور خورشيد)
۴- خروج آب مازاد از ديواره و تخليه سرريز در چاه هاي عميق

۵- كاشي كاري كف با خطوط تفكيك سفيد يا آبي پررنگ
۶- استفاده از اب چاه عميق و عدم استفاده از آب شهري
۷- استفاده از جكوزي در اشكال متنوع و زيبا
۸- تامين سوناي خشك و بخار توام با حوضچه آب سرد
۹- طراحي سالن متناسب فعاليتهاي آئروبيك و بدنسازي

ارزيابي آموزشي:
۱- استفاده روزانه حداقل ۲۰۰ نفر و در روزهاي پر ازدحام ۵۰۰ نفر
۲- هزينه آموزشي براي هر نفر در يك سالن (يك ماه) ۰۰۰/۳۰۰ ريال
۳- حداقل نفرات آموزشي در سالن هاي مختلف و ماهيانه صد نفر و هزنيه دريافتي ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ريال
۴- حداقل نفرات استفاده كننده از آب در روز صد نفر و در ماه ۳۰۰۰ نفر
۵- دريافت از شركت كنندگان در هر ماه ۰۰۰/۰۰۰۹۰ ريال
۶- دريافت حداقل ريالي در طول سال ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال
۷- جمع نفرات استفاده كننده در هر ماه بصورت حداقل ۶۰۰۰ نفر
۸- هماهنگي با مدارس تهران براي برنامه هاي آموزش شنا در طول سال تحصيلي
۹- تخصيص زمان براي تيم هاي ملي شنا و واترپلوي كشور و يا تيم هاي باشگاهي

هزينه مصرفي:
هزينه براي ساخت پروژه مجموعه سرپوشيده شنا حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ تا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال

برابري هزينه و استهلاك اقتصادي: در طول دو تا سه سال است.

طرح ورزشي زمين فوتبال و پيست دو ميداني:
استفاده نوجوانان و جوانان، تيم باشگاهي و يا تيم ملي كشورمان از امكانات ورزشي متناسب در نزديكي تهران و بخصوص تمرين و مسابقات آنان در فصل گرم تابستان.

فضاي مورد استفاده:
۱- زمين فوتبال استاندارد با پيست متناسب دوميداني.
۲- استفاده از خاك آجر يا تارتان در پيست دوميداني.
۳- حداقل خطوط پيست چهار و حداكثر آن ده خط.
۴- زمين پيشنهادي براي اين پروژه ۰۰۰/۱۰ متر مربع.