طرح احداث نهالستان
در سطح ۵/۳ هكتار

خلاصه طرح
۱-مجري طرح: شركت تعاوني توليدي باغداران كاويان ساوج
۲-موضوع طرح: احداث نهالستان در سطح ۲ هكتار
۳-محل اجراي طرح: منطقه چهار باغ- از توابع شهرستان ساوجبلاغ
۴-سرمايه گذاري قبل: ۰۰۰/۵۰۰/۸۳۱/۱۴
۵-سرمايه گذاري جديد: ۰۰۰/۱۴۰/۸۸۱/۱

الف:تسهيلات بانكي: ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰
ب:سرمايه گذاري شخصي: ۰۰۰/۳۰۰/۷۸۷
۶-مدت تسهيلات: ۶ سال
۷-نرخ سود بانكي: ۵/۱۳ درصد
۸-نرخ بازده كل سرمايه گذاري: ۲۶درصد

بنام خدا
۱-مشخصات مجري طرح:
شركت تعاوني توليدي باغداران كاويان ساوج كه در تاريخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ تحت شماره ۶۸۶ نزد اداره ثبت شركتهاي ساوچبلاغ به ثبت رسيده و خلاصه شركت نامه آن بشرح آگهي تاسيس شماره ۳۶۶۸ مورخه ۱۹/۲/۱۳۸۳ مي‌باشد .

۲-مشخصات محل اجراي طرح:
يك زمين و باغ جمعا به مساحت ۱۴ هكتار واقع در منطقه چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ كه حدود ۶ هكتار آن بصورت باغ مثمره قديمي بوده و ۸ هكتار بصورت زمين مزروعي و فاقد درخت مي‌باشد و ۲۴ هكتار بصورت اجاره اي به مدت ۵ سال در اختيار شركت تعاوني مي باشد . آب مورد نياز زمين مزبور از يك حلقه چاه عميق با آبدهي حدوده ۱۵ ليتر در ثانيه كه در همين زمين حفره گرديده و اختصاصي مي‌باشد تامين مي‌گردد بقيه امكانات موجود در جدول ساختمانها و تاسيسات موجود طرح تقويم شده است .

۳-موضوع طرح:
عمليات طرح عبارتست از تخصيص۲هكتار از زمينهاي مورد عمل به كشت بذر انواع نهال و ايجاد خزانه مي‌باشد كه با اجراي اين امر قادر خواهد بود در فاصله زماني۳سال از زمان كشت بذر وانجام عمل پيوند تعداد ۰۰۰/۱۸۰اصله نهال پيوندي توليد و به بازار مصرف عرضه نمايد ضمنا قسمتي از نهال هاي توليدي نيز جهت احداث باغ جديد، واكاري و بازسازي باغ قديمي به مصرف خواهد رسيد

كه اين امر خود باعث احيا و زنده شدن باغ قديمي گشته و در نتيجه باعث افزايش راندمان توليد باغ موجود خواهد گشت وپس از ۴ سال ۰۰۰/۱۸۰ اصله انواع نهال غير مثمر توليد و آماده عرضه به بازار مصرف خواهد شود ضمناً اجراي طرح در افزايش اشتغالزايي و همچنين شكوفادي اقتصاد منطقه تاثير بسزاي باقي مي گذارد.

۴-مديريت و سازمان طرح:
مديريت طرح به عهدي آقاي مهندس بابك كمال پور طادي يكي از اعضاي شركت تعاوني مي‌باشد كه داراي تجارت عملي لازم در زمينه مذكور بوده و پرسنل مورد نياز نيز بشرح جدول كاركنان دائم طرح تقويم گرديده است .

جدول سرمايه گذاري و منابع تأمين آن
ارقام به هزار ريال

شرح سرمايه‌گذاري قبلي سرمايه گذاري جديد جمع
سال۱ سال ۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵

زمين ۱۴ هكتار ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
اعياني باغ ۶ هكتار ۳۰۰٫۰۰۰ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ۳۰۰٫۰۰۰
ساختمان و تأسيسات ۱۲۶٫۵۰۰ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ۱۲۶٫۵۰۰
زمين استيجاري ۲۴ هكتار ۲۰۰٫۰۰۰ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ۲۰۰٫۰۰۰
ماشين آلات ۲۰۵٫۰۰۰ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ۲۰۵٫۰۰۰
سرمايه در گردش ۱۴۰/۵۹۸ ۸۹۰/۱۳۴ ۸۹۰/۱۳۴ ۸۹۰/۱۳۴ ۸۹۰/۱۳۴ ۷۰۰/۱۳۵/۱
هزينه هاي متفرقه ۲۰۰/۳ ۱۰۰/۲ ۱۰۰/۲ ۱۰۰/۲ ۱۰۰/۲ ۶۰۰/۱۱
۳۴۰/۵۹۹ ۹۹۰/۱۳۶ ۹۹۰/۱۳۶ ۹۹۰/۱۳۶ ۹۹۰/۱۳۶ ۸۰۰/۹۷۸/۱۵

منابع تأمين سرمايه گذاري :
الف:سرمايه گذاري جديد :
۱-تسهيلات بانكي ۰۰۰/۳۶۰ ۰۰۰/۱۲۰۰
۲-سرمايه گذاري شخصي ۳۴۰/۲۳۹ ۹۹۰/۱۳۶ ۹۹۰/۱۳۶ ۹۹۰/۱۳۶ ۹۹۰/۱۳۶ ۳۰۰/۷۸۷
ب-سرمايه گذاري قبلي ۱۴٫۸۳۱٫۵۰۰ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ۱۴٫۸۳۱٫۵۰۰

جمع ۱۴٫۸۳۱٫۵۰۰ ۴۲۰/۲۳۲/۱ ۲۴۰/۲۱۶ ۲۴۰/۲۱۶ ۲۴۰/۲۱۶ ۸۰۰/۹۷۸/۱۵

نسبت تسهيلات بانكي به سرمايه گذاري جديد ۶۴ درصد و نسبت به كل سرمايه‌گذاري ۲/۷ درصد مي باشد .
جدول ساختمان و تاسيسات موجود طرح
ارقام به هزار ريال

شرح مقدار مساحت مشخصات سال احداث ارزش قبلي
چاه يك حلقه به عمق ۱۵۰ متربا لوله جداره۱۲ ۳۸ ۰۰۰/۱۲۰
خانه كارگري ۱۲۰ مترمربع با سيمان آجر و تير آهن ۵۸ ۰۰۰/۲۰
موتور خانه قديمي ۶۰مترمربع با سيمان آجر و تير آهن ۶۰ ۰۰۰/۱۵
انشعاب برق يك رشته تك فاز ۲۵ آمپر ۸۱ ۱۵۰۰
تلقن ۳خط ۸۲ ۰۰۰/۱۲
جمع ۵۰۰/۱۶۸

ماشين آلات و تجهيزات موجود
ارقام به هزار ريال

شرح تعداد مشخصات سال خريد ارزش قبلي
تجهيزات چاه يك سري كامل شامل موتورديزلي جعبه دنده شافت وغلاف ۸۰ ۰۰۰/۸۰
مخزن سوخت يك دستگاه يه ظرفيت ۱۰ هزار ليتراز ورق سياه ۸۰ ۵۰۰۰
تراكتور باتجهيزات كامل ۰۰۰/۱۲

جمع ۲۰۵۰۰۰

هزينه احداث نهالستان در سطح ۲هكتار
ارقام به هزار ريال

شرح مقدار مساحت واحد ارزش واحد ارزش كامل
آماده سازي زمين ۲ هكتار ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۰۰۰/۶
خريد بذر انواع نهال ۱۲۸۰ كيلوگرم ۰۰۰/۲۵۰ ۰۰۰/۳۴۵
كود حيواني ۳۰ كاميون ۰۰۰/۷۰۰ ۰۰۰/۲۱
كود شيميايي ۲۰۰ كيسه ۰۰۰/۷۰ ۰۰۰/۱۴
ماسه بادي ۴۰ كاميون ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۲۴
دستمزد پيوند زني ۰۰۰/۲۰۰ اصله ۲۰۰ ۰۰۰/۴۰
جمع ۰۰۰/۴۵۰

كاركنان دائم
ارقام به هزار ريال

شرح تعداد (نفر) حقوق ماهيانه حقوق ساليانه
مدير طرح ۱ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۳۰
باغبان خبره ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۲۴
كارگر ۲ ۱۵۰*۲
۰۰۰/۰۰۰/۳ ۰۰۰/۳۶
جمع ۰۰۰/۹۰
اضافه مي‌شود:
حق بيمه سهم كارفرما ۲۳/۰ ۷۰۰/۲۰
عيدي و پاداش يك ماه دستمزد ۵۰۰/۷
جمع ۲۰۰/۱۱۸

هزينه هاي نقدي سالانه
ارقام به هزار ريال
شرح سال۱ سال۲ سال۳ سال۴ سال ۵ جمع كل
كاركنان دائم ۲۰۰/۱۱۸ ۲۰۰/۱۱۸ ۲۰۰/۱۱۸ ۲۰۰/۱۱۸ ۲۰۰/۱۱۸
كارگران فصلي ۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴ ۰۰۰/۴
احداث نهالستان ۰۰۰/۴۵۰
سوخت و روغن ۴۰۰/۶ ۴۰۰/۶ ۴۰۰/۶ ۴۰۰/۶ ۴۰۰/۶
تعميرات ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
هزينه هاي پيش بيني نشده ۵/۲ درصد ۵۴۰/۱۴ ۳۲۹۰ ۳۲۹۰ ۳۲۹۰ ۳۲۹۰
جمع ۱۴۰/۵۹۶ ۸۹۰/۱۳۴ ۸۹۰/۱۳۴ ۸۹۰/۱۳۴ ۸۹۰/۱۳۴ ۷۰۰/۱۳۵/۱

مقدار و ارزش توليدات
ارقام به هزار ريال
شرح تعداد (اصله) ارزش واحد ارزش كل
انواع نهال مثمر ۰۰۰/۱۸۰ ۵۰۰۰ ۰۰۰/۹۰۰
انواع نهال غيرمثمر ۰۰۰/۱۸۰ ۸۰۰۰ ۰۰۰/۴۴۰/۱
جمع : ۰۰۰/۳۴۰/۲
۱-توضيح اينكه دوره توليد نهال پيوندي دو ساله بوده و فروش محصول در ابتداي سال سوم امكان پذير خواهد بود و نهال غيرمثمر سه ساله بوده و فروش محصول در ابتداي سال چهارم امكان پذير خواهد بود و چنانچه يك سال بيشتر بماند رشد بيشتري خواهد داشت و ارزش آن بيشتر شده و سوددهي بهتري خواهد داشت .

۲-تعداد نهال توليدي ۰۰۰/۴۰۰ اصله خواهد بود كه ۱۰% آن جزو ضايعات كسر گرديده است .

جدول بازپرداخت تسهيلات بانكي
ارقام به هزار ريال
تاريخ بازپرداخت اصل سود ۵/۱۳ جمع
پايان سال سوم ۰۰۰/۹۰ ۶۷۵/۵۴
پايان سال چهارم ۰۰۰/۹۰ ۶۷۵/۵۴
پايان سال پنجم ۰۰۰/۹۰ ۶۷۵/۵۴
پايان سال ششم ۰۰۰/۹۰ ۶۷۵/۵۴
جمع ۰۰۰/۳۶۰ ۷۰۰/۲۱۸ ۷۰۰/۵۷۸

جدول گردش وجوه نقدي و حساب سود و زيان
ارقام به هزار ريال
شرح پايان سال ۵
درآمد ۰۰۰/۳۴۰/۲
كسر مي شود هزينه ۵ سال ۳۰۰/۱۴۷/۱
مازاد عمليات نقدي ۷۰۰/۱۹۲/۱
كسر مي شود :
سود تسهيلات بانكي ۷۰۰/۲۱۸
سود ناويژه ۰۰۰/۹۷۴
كسر مي شود :
اصل تسهيلات (فقط وام) ۰۰۰/۳۶۰
خالص مازاد نقدي
(سود) ۰۰۰/۶۱۴

نتيجه بررسي طرح :
همچنانكه از جدول فوق الذكر بر مي آيد طرح مزبور داراي سودآوري كافي بوده و ضمناً باعث اشتغالزايي در منطقه نيز خواهد شد و به دليل عمر طولاني درخت دهها سال اشتغالزايي بدنبال خواهد داشت وبه دليل انتقال نهالهاي توليدي به عرصه هاي مختلف ورشد آنها در پاكي هوا نقش مؤثري نيز دارد . عليهذا اجراي آن مقرون به صرفه بوده و باعث رشد اقتصادي مجريان طرح و رفع نياز باغداران منطقه خواهد گرديد .