طرح اطلاع رساني از طريق پايگاه وب صنايع و معادن

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه
گزارش حاضر، به تشريح محتواي اطلاعاتي سيستم‌هاي مورد نياز بر روي پايگاه وب وزارت صنايع و معادن پرداخته است. اين گزارش، يكي از مستندات اوليه فاز ۳ طراحي و تهيه و پايگاه وب، يعني فاز پوياسازي صفحات به شمار مي‌رود.
در اين گزارش، هر يك از سيستم‌هاي مورد نياز، به طور جداگانه بررسي شده و سعي گرديده كه حدود و ثغور و عملكردهاي مورد توقع هر سيستم به طور كلي و به صورت اجمالي معرفي گردد. براي اين منظور، ‌نخست هدف از ايجاد هر يك از سيستم‌هاي موردنظر تشريح شده و سپس قسمتهاي مختلف هر سيستم معرفي گرديده است. اقلام اطلاعاتي كه در هر سيستم

ذخيره‌سازي و بازيابي مي‌شود، ‌نام برده شده و نام واحد دارنده اطلاعات و واحد بهنگام‌رسان اطلاعات ذكر گرديده است.
انتظار مي‌رود كه محتواي اين گزارش، اطلاعات اوليه مورد نياز را براي برآورد زمان و هزينه طراحي و پياده‌سازي هر يك از سيستم‌هاي مذكور فراهم نموده و به عنوان يك مستند اوليه در اختيار تحليلگران اين سيستم‌ها قرار گيرد.

۱- معرفي وزارت صنايع و معادن
سيستم” معرفي وزارت صنايع و معادن“ از جمله سيستم‌هاي چهارده‌گانه است كه در آتيه نزديك بر روي پايگاه وب وزارت صنايع و معادن قرار خواهد گرفت. در اينجا به معرفي قسمتهاي مختلف اين سيستم مي‌پردازيم:

۱-۱- انواع متون توصيفي:
در اين قسمت انواع متون توصيفي معرفي‌كننده وزارت صنايع و معادن نظير پيام وزير، تاريخچه وزارتخانه، قانون تمركز و… جهت استقرار در سايت توليد و بهنگام‌رساني مي‌گردد. هر متن از دو جز اطلاعاتي ” عنوان متن“ و ” محتواي متن“ تشكيل شده است. اندازه محتواي هر متن، بين ۵۰ تا ۵۰۰۰ كلمه در نوسان است. روابط عمومي به عنوان واحد توليدكننده و بهنگام‌رسان متون توصيفي معرفي‌كننده وزارتخانه، در تناوبهاي ۶ ماه به بازنگري محتواي متون موجود درسايت پرداخته و در صورت نياز، اقدام به بهنگام‌رساني متون موجود و يا ايجاد متون جديد خواهد نمود.

۲-۱- انواع نمودارهاي سازماني:
در اين قسمت انواع نمودارهاي سازماني معرفي‌كننده وزارت صنايع و معادن نظير نمودار تشكيلاتي سازمان، نمودار سلسله مراتبي عمليات (FHD) و… جهت استقرار در سايت توليد و بهنگام‌رساني مي‌گردد. هر نمودار از ۳ جزء ” عنوان نمودار“، ” شكل نمودار“ و ” نام يا محتواي اجزاء نمودار“ تشكيل مي‌گردد. اندازه نام يا محتواي اجزاء هر نمودار بين ۲ تا ۱۰ كلمه در نوسان است. روابط عمومي به عنوان واحد توليدكننده و بهنگام‌رسان نمودارهاي سازماني معرفي‌كننده وزارتخانه، در تناوبهاي يك ساله، با هماهنگي دفتر تشكيلات و بودجه به بازنگري شكل و محتواي نمودارهاي موجود در سايت پرداخته و در صورت نياز، اقدام به بهنگام‌سازي نمودارهاي موجود و يا ايجاد نمودارهاي جديد خواهد نمود.

۳-۱- شرح وظايف سازماني:
دراين قسمت شرح وظايف معاونتها، دفاتر، ادارات كل استان‌ها و واحدهاي مختلف وزارتخانه، جهت استقرار در سايت آماده‌سازي و بهنگام‌رساني مي‌گردد. شرح وظايف هر واحد از ۲ جزء ” عنوان واحد“ و ” محتواي شرح وظايف“ تشكيل مي‌گردد. محتواي شرح وظايف هر واحد، به صورت بندهاي جداگانه تنظيم شده و بين حداقل ۵۰ تا حداكثر ۵۰۰ كلمه مي‌باشد. روابط عمومي به عنوان واحد بهنگام‌رسان شرح وظايف سازماني، در تناوبهاي يك ساله، با هماهنگي دفتر تشكيلات و بودجه، به بازنگري محتواي شرح وظايف موجود در سايت پرداخته و در صورت نياز، اقدام به بهنگام‌سازي و ويرايش آن مي‌نمايد.

۴-۱- معرفي مديران وزارتخانه:
در اين قسمت معاونين و مديران وزارتخانه به كاربران سايت معرفي شده و امكان ارتباط الكترونيكي كاربران با آنان فراهم مي‌گردد. كاربران با مراجعه به اين قسمت از سايت، اطلاعات زير را درباره هر يك از مديران دريافت مي‌دارند:
• نام و نام خانوادگي
• سمت
• ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي
• شماره تلفن
• عكس
• آدرس پست الكترونيكي
• نمودار سازماني

علاوه بر اين، خلاصه‌اي از از پيشينه فعاليت هر يك از مديران در حد ۱۰۰ تا ۲۰۰ كلمه در اختيار كاربر قرار مي‌گيرد.
روابط عمومي، به عنوان واحد توليدكننده و بهنگام‌رسان اطلاعات مربوط به مديران وزارتخانه، با جابجا شدن هر يك از مديران سازمان نسبت به بهنگام‌سازي اطلاعات مربوطه اقدام خواهد نمود.

۵-۱- معرفي واحدهاي تابعه وزارتخانه:
در اين قسمت سازمانها، طرحها، بانكها و ساير واحدهايي كه زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن به شمار مي روند، معرفي مي‌گردند. در حقيقت، در اين قسمت، گستره و حوزه نفوذ وزارت صنايع و معادن مشخص مي‌گردد. كاربر با مراجعه به اين قسمت، اطلاعات زير را درباره هر يك از واحدهاي تابعه وزارتخانه دريافت خواهد نمود:

• خلاصه‌اي از شرح وظايف واحد
• معرفي مديران و نفرات كليدي
• آدرس
• شماره تلفن
• آدرس پست الكترونيك

فزون بر اين، خلاصه‌اي از اهداف، ماموريتها و عملكردهاي واحدهاي تابعه وزارتخانه در حداكثر ۵۰۰ كلمه در اختيار كاربر قرار خواهد گرفت.
روابط عمومي به عنوان واحد توليدكننده و بهنگام رسان مجموعه معرفي واحدهاي تابعه وزارتخانه با هماهنگي معاونت‌هاي تخصصي و سازمان‌هاي تابعه، در تناوبهاي ۳ ماهه، اطلاعات مربوط به هر واحد را مرور كرده و در صورت نياز نسبت به بهنگام‌سازي آن اقدام مي‌نمايد.

۲- آمار فعاليتهاي وزارت صنايع و معادن
سيستم ” آمار فعاليتهاي وزارت صنايع و معادن“ از جمله سيستم‌هاي چهارده‌گانه‌اي است كه در آتيه نزديك بر روي پايگاه وب وزارت صنايع و معادن قرار خواهد گرفت. در اينجا به معرفي قسمتهاي مختلف اين سيستم مي‌پردازيم:

۱-۲- آمار ماهانه:
در اين قسمت آمار ماهانه فعاليتهاي انجام گرفته در سطح وزارت صنايع و معادن جهت استقرار در سايت توليد و بهنگام‌رساني مي‌گردد. آمار ماهانه، مجموعه‌اي فشرده از جداول، نمودارها و توصيفات متني مي‌باشد كه همه ماهه به‌صورت يكنواخت توليد شده و تحت سرفصلهايي كلي نظير ” صدور مجوز“، ” توليد“، ” صادرات“ و… تهيه و تنظيم شده‌اند. هر جدول، نمودار و يا توصيف نيز خود داراي عنوان خاصي است كه معرفي‌كننده محتواي آن مي‌باشد. دفتر آمار و اطلاع‌رساني، به عنوان

واحد توليدكننده و بهنگام‌رسان آمار فعاليتهاي ماهانه، در پايان هر ماه، آمار فعاليتهاي ماه سپري شده را در سايت جايگزين آمار فعاليتهاي ماه پيشين مي‌سازد. همچنين اين دفتر همه ماهه، از سرجمع آمار فعاليتهاي انجام شده در ماه‌هاي پيشين، آمار فعاليتهاي انجام شده از ابتداي سال تا ماه جاري را نيز توليد مي‌كند كه از فرمت جداول و نمودارها، مشابه آمار ماهانه مي‌باشد.

۲-۲- آمار سالانه:
در اين قسمت آمار تفصيلي فعاليتهاي انجام گرفته در سطح وزارت صنايع و معادن در طول يك سال كاري، جهت استقرار در سايت توليد و بهنگام‌رساني مي‌گردد. آمار سالانه، مجموعه‌اي گسترده از جداول، نمودارها و توصيفات متني مي‌باشد كه به طور تفصيلي و جزيي‌نگر، تحت سرفصلهايي كلي نظير ” صدور مجوز“، ” توليد“، ” صادرات“ و… تهيه و تنظيم شده‌اند. هر جدول، نمودار و يا توصيف نيز خود داراي عنوان خاصي است كه معرفي كننده محتواي آن مي‌باشد. دفتر آمار و اطلاع‌رساني، به

عنوان واحد توليدكننده و بهنگام‌رسان، آمار فعاليتهاي سالانه، در ۳ ماهه اول ابتداي هر سال، آمادگي ارائه مجموع آمارهاي تفصيلي فعاليتهاي انجام شده در سطح وزارتخانه در طول سال قبل را جهت استقرار در سايت پيدا مي‌كند. استقرار آمار تفصيلي فعاليتهاي مربوط به يك سال در سايت به معني حذف آمار سالهاي قبل نخواهد بود. بلكه اطلاعات مربوط به فعاليتهاي سال جديد در كنار اطلاعات ساليان قبل نگهداري شده و كاربر امكان دسترسي به همه آنها را خواهد داشت. با

اضافه شدن اطلاعات هر سال جديد، بر طول دوره آماري اطلاعات مربوط به فعاليتهاي وزارت صنايع و معادن افزوده شده و امكان مقايسه اطلاعات در سالهاي مختلف و پيگيري روند تغييرات ممكن خواهد بود.

دفتر آمار و اطلاع‌رساني، به عنوان واحد بهنگام‌رسان ” مجموعه آمارهاي ساليانه“، مختار خواهد بود كه در مقاطع ۳ ماهه، هرگونه عمليات ويرايشي مورد نياز را بر روي مجموعه آمارهاي ساليانه اعمال نمايد.

۳-۲- گزارشهاي تحليلي:
در اين قسمت انواع گزارشهاي تحليلي كه از بررسي و مطالعه آمارهاي ماهيانه و ساليانه وزارتخانه و ساير آمار و اطلاعات موجود قابل استنتاج مي‌باشد، جهت استفاده كاربران مختلف، توليد و بهنگام‌رساني مي‌گردد. هر گزارش از ۲ جزء ”عنوان گزارش“ و ” محتواي گزارش“ تهيه شده است.

اندازه محتواي گزارش، مي‌تواند بالغ بر ۵۰۰۰ كلمه نيز باشد. دفتر ” آمار و اطلاع‌رساني“ به عنوان واحد توليدكننده و بهنگام‌رسان گزارشهاي تحليلي، در مقاطع ۳ ماهه، به بازنگري محتواي گزارشهاي تحليلي پرداخته و در صورت نياز، اقدام به بهنگام‌رساني يا حذف گزارشهاي موجود و يا ايجاد گزارشهاي جديد خواهد نمود.

۳- طرحهاي صنعتي و معدني
سيستم ” طرحهاي صنعتي و معدني“ از جمله سيستم‌هاي چهارده‌گانه‌اي است كه در آتيه نزديك بر روي پايگاه وب وزارت صنايع و معادن قرار مي‌گيرد. هدف از تهيه اين سيستم، ارائه اطلاعات پايه‌اي از طرحهاي مهم تكميل شده و يا در دست اجراي صنعتي و معدني در سطح كشور است. دستيابي به چنين اطلاعاتي،‌ راهنماي مناسبي براي سرمايه‌گذاران و سياستگذاران بخش صنعت و معدن به شمار مي‌رود. در اين سيستم، اطلاعات انواع طرحهاي اجرايي، توسعه‌اي، تحقيقاتي،

پژوهشي، زيربنايي، آموزشي و… كه به نوعي به بخش صنعت و معدن و وزارت صنايع و معادن مربوط باشند، قابل ارائه مي‌باشد.
در اين سيستم، مشخصات پايه طرحهاي صنعتي و معدني، مشخصات مربوط به مجريان طرحها و مشخصات سفارش‌دهندگان طرحها ارائه مي‌گردد. در زير به پاره‌اي از اقلام اطلاعاتي اين سيستم اشاره مي‌گردد.

• نام طرح
• نوع طرح
• شرح خدمات طرح
• فرآورده هاي طرح
• نام مجري
• آدرس مجري
• زمان شروع طرح
• زمان خاتمه طرح
• ميزان پيشرفت فيزيكي طرح
• هزينه انجام طرح