انواع محصولات
سرمايه ثابت
سرمايه در گردش
مشخصه طرح

تاسيسات عمومي
برآورد لوازم داخلي مورد نياز

در توليد عسل طبيعي
جدول هزينه هاي پنج ساله
هزينه حقوق كاركنان و نيروي ا

نساني
بيمه كاركنان
زمين و ساختمان ها
برآورد توليد در ۵ سال اجراي طرح
قسمت

برآورد و ارزش محصولات توليدي در ۵ سال اول طرح
برآورد سود خالص ساليانه

۱- اساسنامه
مراحل انجام شده تاسيس شركت تعاوني توليدي پرورش زنبور عسل گلستان
بسته به اداره تعاون شهرستان خمين مراجعه كرد. و بعد از اعلام تقاضاي تاسيس شركت تعاوني توليدي جهت دريافت موافقت اصولي طرح پرورش زنبور عسل به اداره جهاد كشاورزي منطقه مذكور مراجعه كرديم كخ از بنده يك مدرك تحصيلي در رابطه با زمينه فعاليت درخواست نمودند كربند، مدارك پرورش زنبور عسل را به اداره مذكور تحويل نموده كه با وجود آن موافقت نامه تاسيس شركت فوق را از نظر مديريت جهاد كشاورزي بلامانع داشته و جهت اقدامات بعدي و از آنجا كه يك شركت براي تاسيس احتياج به وجود حداقل ۷ نفر شهام دار مي بود اسامي ۶ نفر ديگر از اعضاء شركت را طي نامه اي به اداره تعاون عودت داده و جهت ثبت و استعلام اسامي افراد سهام دار شركت به ادازه ثبت اسناد مراجعه كرده و طي مراحل اداري هر كدام از افراد مسئول در شركت در دفتر ثبت شركتها در اداره ثبت اسناد شهرستان خمين مراحل امضاء و تاييد اساسنامه شركتهاي توليدي را به ثبت رسانده و بعد از اينكه نامه تاييديه از اداره هاي مختلف جهت تاييد فعاليت شركت فوق از مديريت جهاد كشاورزي- اداره تعاون- مديريت بازرگاني دريافت نموده و در پرونده درج نمودم. جهت به ثبت رساندن شركت نزد اداره ثبت اسناد كل كشور ملي نامه اي به عنوان معرفي از اداره ثبت اسناد شهرستان خمين اعلام نموده و در اداره ثبت اسناد كل كشور كه با ارائه اسامي اعضاء و اساسنامه شركت و ميزان سهام و مبلغ سهام كه هر نفر ۳ سهم از شركت منقسم به بيست و يك سهم كه هر سهم معادل ۰۰۰/۵۰۰ ريال مي باشد و تعيين حداقل ۷ عدد اسم براي شركت فوق طي نامه اي به اداره ثبت اسناد كل كشور اعلام نموده كه بعد از گذشت حدودا ۲۰ روز يكي از نامهاي انتخاب شده به عنوان گلستان را معرفي نموده اند و شركت فوق با نام شركت تعاوني توليدي پرورش زنبور عسل گلستان با مسئوليت نامحدود و اعضاء و سهام ياد شده در اداره كل ثبت اسناد به ثبت رسيده و جهت معرفي به اداره هاي مربوطه طي يك معرفي نامه همراه اساسنامه شركت و اسم اعضا و سهام داران و مسئوليت آنها در شركت به روزنامه رسمي كل كشور معرفي شده كه بعد از گذشت يك ماه موارد

ياد شده در فوق طي يك روزنامه رسمي كه در كل كشور به چاپ رسيده و يك نسخه از آن به اداره هاي مربوطه فرستاده شده كه با ارائه مدارك فوق به اداره تعاون شهرستان خمين و طي يك جلسه فوق العاده در اداره تعاون شهرستان خمين شركت فوق فعاليت خود را به طور رسمي شروع نموده و بعد از آن با تحويل طرح توليد

ي كه در ۱۵ برگ تعيين شده جهت اعتبارات بانكي اقدام نموده و با دريافت آن به امر خريد كلني هاي زنبور عسل و مواد اوليه كه در طرح آمده به طور گسترده فعاليت خود را ادامه داده است.
۲- بيان مسئله

محصول توليدي در طرح مورد نظر عسل صد در صد طبيعي مي باشد، كه اين امر در مرحله اول و درجه اول كار قرار دارد. و در مرحله دوم ازدياد جمعيت كلني هاي زنبورستان مي باشد كه از طريق بچه گيري و توليد بچه زنبور به طرق طبيعي و مصنوعي انجام مي گيرد. كه در مرحله سوم توليد موم توليد شده توسط كلني هاي زنبور عسل مي باشد كه محصول فوق به طور چرخه وار براي خود كلني ها براي مصارف آينده نيز استفاده مي شود كه از اين امر در صنايع ديگر و مواردي همچون مصارف پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد و در مرحله چهارم نيز توليد و گرفتن گرده گل توسط كلني هاي زنبور عسل نيز مي باشد كه طرح اجرايي فوق در مدت پنج سال در نظر گرفته شده است كه توليد موارد فوق از طريق كوچ زنبورستان مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
تاريخچه پرورش زنبور عسل و توليد عسل
آنچه تاكنون مسجل شده اين است كه زنبور عسل خيلي بيش از انسان در روي زمين بوجود آمده است اولين اثر وجود انسان در روي زمين كه در كاوشهاي زمين شناسان تاكنون بدست آمده متعلق به ۰۰۰/۶۰۰ سال پيش و حال آنكه همين كاوشهاي علمي نشان مي دهد كه زنبور عسل حدود ۱۵۰ ميليون سال پيش وجود داشته و در حال زاد ولد بوده است. منتها با اين تفاوت كه در آن زمان فاقد زندگي اجتماعي بوده و مثل خيلي از زنبورهاي غيرعسل امروزي زندگي انفرادي داشته و هر زنبور لانه مخصوص به خود را ساخته و زندگي مي كرده است.
حدود ۵۰ ميليون سال بعد از دوره رشد و تكثير شديد گياهان و گل دادن آنها شروع شد

. زنبورها از حالت انفرادي خارج و زندگي اجتماعي را ترجيح دادند و جمعيتها را بوجود آوردند.
نزديك به ۲۵ ميليون سال پيش يعني زماني كه كوههاي پيرند- آلپ- كارپان- قفقاز البرز و هيماليا تشكيل شدند وقت ازدياد شديد حشرات همچون زنبور عسل قرا رسيد. اثراتي كه سنگواره زنبور عسل حدود ۴۰ ميليون سال كشف شده است. روي ديوار غار بيكورپ(BICORP) در اسپانيا يك اثر نقاشي ديده مي شود از شخصي كه از يك جمعيت زنبور عسل كه در داخل حفره سنگي زند

گي مي كرده اند در حال برداشت عسل بوده است. كه اين اثر متعلق به ۱۲۰۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح مي باشد شكل زنبور عسل و كندوهاي گلي روي سنگ نوشته زمان فراعنه مصر كه متعلق به ۴۰۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح مي باشد حكاكي شده است. در مقبره يكي از فراعنه مصر مقداري عسل پيدا شد كه بعد از ۴۰۰۰ سال هنوز قابل خوردن بوده است.
بابليها- سومريها- ايلاميها در نوشته هايشان بارها از زنبور عسل نامبرده اند و حضرت سومني نيز

قبل از ميلاد اسرائيليها را به سرزميني برد كه نام آن عسل و در آن شير جريان داشت. بر روي يك كارد مفرغي كه حدود ۸۰۰ سال قبل از ميلاد در لرستان ساخته شده شكلي برجسته زنبور عسل بوده كه آن نيز هم اكنون در موزه شهر بروكسل نگهداري مي شود.
هومر(Homer) شاعر معروف يوناني كه حدود ۸۰۰ سال پيش ميلاد زندگي مي كرده در شعرهايش از زنبور عسل نام برده است.
سولون(Solon) در سال ۶۲۰ پيش از ميلاد قانوني درباره زنبور داري در يونان نوشت. ارسطو دانشمند ايراني حدود ۳۵۰ قبل از مسيح كتابي در مورد زنبور و زنبورداري نوشته است. كه به عقيده ارسطو بهترين عسل عسل آويشن مي باشد كه امروزه نيز بهترين عسل همين مورد مي باشد.
قسمتي از كتاب وارو(Varro) دانشمند رومي كه در سالهاي ۱۱۶ تا ۲۷ قبل از ميلاد مي زيسته راجع به زنبور عسل است.
قسمتي از سوره نحل در قرآن مجيد درباره عسل مي باشد كه جمع آوري آيات قرآن به وسيله عثمان حدود ۶۵۰ بعد از ميلاد مسيح انجام گرفته است.
شارلماني امپراطور بزرگ اروپا در سال ۸۰۰ ميلادي اولين زنبورستان با كندوي سبدي را در يكي از مزارع خود آغاز كرد.
قرون وسطي سالهاي پررونق زنبورداري و توليد عسل در تمام اروپا بود و از همه بيشتر كشيشها به امر زنبورداري مشغول بودند.
دانشمندان- محققان- نويسندگان همچون اولاس ماگنوس در كشور سوئد كتابي به تحرير درآورد.
نيكل ياكوب نويسنده آلماني كتابي در مورد زنبورداري در ۱۵۶۸ به زبان آلماني نوشته است.
۱- موارد مصرف جامعه
از موارد تلويد شده توسط كلني هاي زنبور عسل از هر كدام از موارد در زمينه هاي خاص و متفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه به عبارت زير مي باشد.
امروزه از عسل به عنوان يك ماده غذايي مكفي و انرژي زاد مورد استفاده قرار مي گيرد كه از اين امر نيز در موارد پزشكي همچون جراحتها، دردها و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد. از موم توليد شده زنبور عسل براي مصارف موارد صنعتي و موارد پزشكي همچون دندانپزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد.
كالاي جانشين
در امر توليد عسل طبيعي هيچ گونه محصولي شبيه عسل وجود ندارد و هيچ شركت تلويدي غير عسل طبيعي محصولي نمي تواند توليد كند كه بهتر از عسل باشد. لذا در اين امر هيچ گونه جانشين يا رقيبي وجود ندارد.

برآورد ميزان تقاضا
بخاطر اينكه در جامعه امروزي ما محصول توليدي شركت كه عسل مي باشد به عنوان يك غذاي تزئيني متاسفانه مورد استفاده قرار مي گيرد و فقط بخشي از جامعه همواره به طور مداوم از آن استفاده مي كنند نمي توان تقاضاي جامعه را نسبت به مصرف عسل در سال تخمين زد.
۱- برآورد ميزان پيش بيني روند محصول

برآورد ميزان مصرف عسل در جامعه در آينده قابل پيش بيني نمي باشد. و جهت تقاضاي بيشتر جامعه بايستي كه از نظر اطلاع رساني به جامعه قوي باشيم.
۱- جدول برنامه زمانبندي اجراي طرح
نكته: جدول مربوطه به طور ماهانه مي باشد.
۱- خريد كلني هاي زنبور عسل
۲- توليد كلي عسل طبيعي از زنبورستان
۳- ايجاد ساختمان بهداشتي
۴- فروش محصول
۵- رسيدن به سود و دستمزد كار

۱- طرز تهيه محصول
عسل طبيعي از طريق كوچ زنبورستان در دوره كاري و ماهانه كه از فروردين ماه شروع شده كه در مزارع بهاري نيز مي باشد و تا آخر شهريور ماه كه در ميان كوههاي سرسبز و كوهستاني نيز مي باشد به دست مي آيد. بدان طريق كه هر كلني براي مدتي اقامت زنبورستان در صحرا مورد استفاده قرار مي گيرد كه هنگامي كه شهد گلهاي طبيعت آن مكان به سمت تمامي رفته زنبورستان را به محل ديگر برده كه از نظر وسعت محصول گلها بيشتر و بهتر باشد كه بدين طريق در مدت اين ۶ ماه كاري زنبورستان مي توان ۳-۴ مرتبه عسل طبيعي از زنبورستان توليد كرد كه در ۶ ماهه دوم سال به علت نبود و كمبود گلهاي شهددار توليد عسل طبيعي امري است نشدني كه زنبورستان در اين موقع نيز آرامش گرفته و به نحوي فقط به عنوان مصرف كننده نيز مي باشد.
۱- پرسشنامه تاسيس واحد تجاري
ابتدا اين امر به دو قسمت تشكيل مي شود عبارت است از
۱- اسم محصول توليد شده يا همان شركت

۲- محل اجراي طرح
الف) اسم شركت يا محصول- براي اسم شركت كه مبرم است از ۱ الي ۱۰ اسم انتخاب كرده و به ثبت اسناد كل كشور فرستاده كه اداره فوق از مابين آنها يك اسم را انتخاب كرده و با روزنامه رسمي كردن شركت فوق را به طور رسمي به جامعه صنعتي كشور معرفي مي كند كه نامهاي مربوطه به عبارت زير مي باشد:
۱- گلستان ۲- لاله ۳- كندو ۴- پامچال ۵- كوهستان ۶- گل زرين ۸- لاله اشكي ۹- انگشت ليس ۱۰- اقاقيا
۲- محل اجراي طرح:

محل اجراي طرح توليدي فوق در مزارع- بيابانها- كوهپايه ها و در مجموع در طبيعت سبز خداوندي است كه از شهد گلهاي طبيعي كه در زمين روئيده شده اند استفاده كرده و محصول توليدي فوق بدست مي آيد و به غير از بسته بندي كردن و استراكتور كردن

 

محصول جهت توليد محصول احتياج به هيچ گونه ساختمان يا زمين خاصي نمي باشد.
مشخصات متقاضيان
رديف نام و نام خانوادگي ش ش ت ت نام پدر محل تولد وضعيت تاهل
۱ رسول سرلك ۹۶ ۱۳۵۸ عبدالحسين خمين مجرد
وضعيت تحصيلي دانشگاهي
رديف نام موسسه آموزشي مقطع تحصيلي رشته تحصيلي سال اخذ مدرك
۱ دبيرستان شهيد بهشتي ديپلم برق صنعتي ۱۳۸۲
وضعيت ايثارگري
رديف سمت با ايثارگران نام ايثارگر توضيحات
۱ فرزند جانباز عبدالحسين سرلك
وضعيت دوره هاي مهارتي و فني و حرفه اي
رديف نام موسسه آموزشي رشته آموزشي مديريت آموزش
۱
۲ مركز آموزش امام خميني(ره)
مركز آموزش امام خميني(ره) پرورش زنبور عسل
برق صنعتي ۳ ماه
۶ ماه
متقاضي طرح يكي از اعضاي شركت تعاوني پويندگان بوده كه اين شركت به مديريت نامبرده در سال ۱۳۸۱ در استان مركزي به عنوان زنبوردار نمونه در توليد عسل طبيعي و كيفيت و جمعيت زنبورستان و استفاده از علوم جديد در امر زنبورداري معرفي گرديده است.
فصل سيزدهم
۱- مشخصات متقاضيان
الف) اشخاص حقيقي
رديف نام و نام خانوادگي ش ش ت ت نام پدر محل صدور ميزان تحصيلات
۱ رسول سرلك ۹۶ ۱۳۵۸ عبدالحسين خمين ديپلم
ب) اشخاص حقوقي
رديف نام و نام خانوادگي ش ش ت ت نام پدر محل صدور ميزان تحصيلات
۱ – – – — – –

وضعيت تجارت و سوابق شغلي متقاضي
رديف عنوان شغل يا حرفه مدت سابقه نام كارگاه محل كارگاه
استان شهرستان دهستان
۱ زنبورداري ۴ سال شركت پويندگان مركزي خمين صالحان گلدشت
سرمايه ثابت
رديف قيمت
۱
۲ زمين و ساختمان
لوازم و تجهيزات
داخلي مورد نظر در توليد عسل

لوازم مورد نياز قبل از بهره برداري ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ريال
۰۰۰/۶۰۰/۱۹۰ ريال
جمع كل ۰۰۰/۴۰۰/۳۴۰
سرمايه در گردش
رديف قيمت
۱
۲
۳ هزينه تامين مواد اوليه در ۵ سال
هزينه پرداخت حقوق و دستمزد در ۵ سال
حمل و نقل(۴ بار رفت و برگشت در سال) ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۱ ريال
۰۰۰/۳۸۰/۶۲۷ ريال
۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ريال
جمع كل ۰۰۰/۳۸۰/۰۳۸/۱ ريال
۰۰۰/۷۸۰/۳۷۸/۱ = ۰۰۰/۳۸۰/۰۳۸/۱ + ۰۰۰/۴۰۰/۳۴۰ = كل سرمايه گذاري
نحوه سرمايه گذاري
شرح سهم متقاضي سهم بانك
مبلغ درصد مبلغ درصد
سرمايه ثابت
سرمايه در گردش ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰
۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰
۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰
مشخصه طرح:
الف) نام محصول: عسل طبيعي
ب) ظرفيت: تن
ج) واحد: كيلو
۲- شاخص هاي عملياتي

الف) تعداد روز كاري: ۲۵۰ روز
ب) نوبت كاري: صبح و عصر
ج) زمان نوبت كاري: صبح و عصر
نكته: در خصوص گزينه الف تعداد روز كاري ۲۵۰ روز مي باشد كه جهت پرورش زنبور عسل و توليد عسل مي باشد، در مابقي روزهاي سال جهت انجام استخراج 
۳- تاسيسات عمومي
هزينه هايي همچون آب- برق- گاز- سوخت كه در هزينه هايي متغير و پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است كه مورد مصرفي موارد فوق درصد كمي از توليد مي باشد و موارد تاسيسات عمومي ديگر همچون بنزين و گازوئيل- تصفيه خانه و غيره در اين امر مورد لزوم نيست و هزينه بنزين و گازوئيل را نيز در هزينه جابجايي كلني هاي زنبور عسل درج شده است.
هزينه حقوق كاركنان و نيروي انساني مورد نياز
رديف نيروي كار حقوق و مزاياي ماهيانه پاداش سالانه جمع كل(ريال)
۱ نيروي كار ماهر ۰۰۰/۵۸۳/۲ ۰۰۰/۹۰۶/۳ ۰۰۰/۹۰۲/۳۴
۲ نيروي كار ساده ۰۰۰/۱۴۶/۲ ۰۰۰/۴۴۱/۳ ۰۰۰/۱۹۳/۲۹
۳ نيروي كارگر ساده ۰۰۰/۱۴۶/۲ ۰۰۰/۴۴۱/۳ ۰۰۰/۱۹۳/۲۹
جمع كل ۱۹۳۲۸۸۰۰۰
حقوق و دستمزد در ۵ سال ۰۰۰/۳۸۰/۶۲۷ ريال
بيمه: در ۵ سال ۲۳% مقدار بالا ۴۰۰/۲۹۷/۱۴۴ ريال

زمين و ساختمانها و هزينه اي مربوطه
رديف واحد مذكور مساحت
(مترمربع) ارزش ريالي
زمين مدت
ساخت(ماه) هزينه
ساخت(ريال)
۱ ساختمان انبار و بسته بندي ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ۳ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰
۲ ساختمان اداري ۵۰ ۰۰۰/۷۵۰۰/۱ ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰
۳ تاسيسات – – – –
۴ فضاي باز – – – –
۵ سالن توليد – – – –
نكته: طرح توليدي فوق به علت محدود نبودن فعاليت و توليد محصول مربوطه و كوچ زنبورستان از زيستگاه ديگر و احتياج نداشتن به زمين و مزرعه ثابت هيچ گونه احتياجي نسبت به ساختمان هايي همچون سال توليد- تاسيسات- فضاي باز كه در تصرف شركت باشد مورد نياز نمي باشد و هيچ گونه هزينه اي در اين امر لازم نيست.
برآورد توليد در پنج سال اجراي طرح
سال هاي اجراي طرح عسل توليدي بچه زنبور موم
سال اول ۰۰۰/۱۰ كيلو ۴۰ كلني ۴۰ كيلوگرم
سال دوم ۰۰۰/۱۱ كيلو ۴۴ كلني ۴۴ كيلوگرم
سال سوم ۱۰۰/۱۲ كيلو ۴۸ كلني ۴۸۴۰۰ كيلوگرم
سال چهارم ۳۰۰/۱۳ كيلو ۵۳ كلني ۵۳۲۰۰ كيلوگرم
سال پنجم ۶۲۵/۱۴ كيلو ۵۸ كلني ۵۸۵۰۰ كيلوگرم
برآورد ميزان قيمت محصولات توليدي
كل هر كيلو گرم بچه زنبور موم قسمت بريال

۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۶۰
برآورد و ارزش محصولات توليدي در پنج سال اول طرح
برآورد فروش عسل ارزش بچه كندو موم جمع كل

سال اول ۲۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۹۰۰۰
دوم ۲۲۰۰۰۰ ۸۸۰۰ ۱۱۰۰ ۲۲۹۹۰۰
سوم ۲۴۲۰۰۰ ۹۶۰۰ ۱۲۱۰ ۲۵۲۸۱۰

چهارم ۲۶۶۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰ ۱۳۳۰ ۳۷۳۳۳۰
پنجم ۲۹۲۵۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۴۶۲۵۰۰ ۳۰۵۵۶۲۵۰۰
جمع كل ۰۰۰/۶۰۲/۳۷۰/۱

برآورد سود خالص ساليه
رديف هزينه اول درآمد ناخالص درآمد خالص- ۳%(ريال)
سال اول ۱۷۷۴۸۶۹۲۰ ۲۰۹۰۰۰۰۰۰ ۲۰۲۷۳۰۰۰۰
سال دوم ۹۴۹۲۷۹۹۶ ۲۲۹۹۰۰۰۰۰ ۲۲۳۰۰۳۰۰۰
سال سوم ۹۶۵۳۷۱۹۵ ۲۵۲۸۱۰۰۰۰ ۲۴۵۲۲۵۷۰۰
سال چهارم ۹۸۳۸۷۷۷۴ ۳۷۳۳۳۰۰۰۰ ۳۶۲۱۳۰۱۰۰
سال پنجم ۱۰۰۵۵۹۴۰۰ ۳۰۵۵۶۵۵۰۰ ۲۹۶۳۹۸۵۳۲
تبصره: مقدار ۳% هزينه پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است.
برآورد لوازم داخلي مورد نياز در توليد عسل
رديف نام كالا تعداد قيمت جزء قيمت كل
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷ كندوي با زنبور
كندوي خالي رنگ كرده
طبق خالي رنگ كرده
سيم گالوانيزه
چادر صحرايي
لوازم وابسته زنبورداري
استراكتور برقي ۴۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۵۰ ك
۲ تخته
۵ دست
۲ دستگاه ۰۰۰/۲۵۰
۰۰۰/۱۲۰
۰۰۰/۵۰
۰۰۰/۲۵
۰۰۰/۹۰۰
۰۰۰/۱۵۰
۰۰۰/۰۰۰/۵ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰
۰۰۰/۰۰۰/۲۴
۰۰۰/۰۰۰/۱۵

۰۰۰/۲۵۰/۱
۰۰۰/۸۰۰/۱
۰۰۰/۷۵۰
۰۰۰/۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۸۰۰/۱۵۲

جمع كل ۰۰۰/۶۰۰/۱۹۰
هزينه مواد اوليه در ۱ سال
رديف نوع كالا يا هزينه مقدار(كيلو) مبلغ جزء(ريال) مبلغ كل(ريال)
۱ شكر ۱۰۰۰۰ ۵۵۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰۰
۲ دارو(بايوارول و تتراسايكلين ۲۵۰(بسته) ۵۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰۰
۳ حمل و نقل ۴ بار رفت و برگشت ۰۰۰/۲۵۰/۲ ۱۸۰۰۰۰۰۰
۴ حقوق كاركنان ۳ نفر ۷۷۷۳۹۱۰ ۹۲۰/۲۸۶/۹۳
جدول هزينه هاي پنج ساله طرح(ثابت) و متغير

نوع هزينه سال اول اجراي طرح سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
شكر ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰۰
دارو ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲
حمل و نقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸
نگهداري ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
حقوق كاركنان ۹۳۲۸۶۹۲۰ ۱۰۷۲۷۹۹۶ ۱۲۳۳۷۱۹۵ ۱۴۱۸۷۷۷۴ ۱۶۱۵۹۴۰۰
كل هزينه ۲۸۶/۱۷۸ ۷۲۷/۹۵ ۳۳۷/۹۷ ۱۸۷/۹۹ ۱۵۹/۲۴۸
بند ۱: هزينه كاركنان به نسبت هر سال مقدار ۱۵% اضافه گرديده است.