طرح توجیهی گاو شیری ۱۵ رأسی

(طرح دامداری کوچک روستایی )
(استان زنجان، خرمدره، روستای رحمت آباد )

« فهرست مطالب »
عنوان : صفحه :

مقدمه
جدول سرمایه گذاری
منابع تامین سرمایه گذاری
جدول ساختمان و تاسیسات
جدول ماشین آلات
جدول کارکنان
جدول هزینه های جاری
جدول تولیدات
جدول ارزش تولیدات

جدول پیش بینی سود و زیان

مقدمه :
با توجه به رشد روز افزون جمعیت و نقش مواد پروتئینی در تغذیه ضرورت دارد که سطح کمی و کیفی تولیدات افزایش یابد تا جوابگوی نیاز داخلی باشد و کشور ما هنوز در راه رسیدن به استانداردهای جهانی مصرف پروتئین فاصله داشته و نقش مواد پروتئینی در سلامت جامعه از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار می باشد، لذا در جهت نیل به اهداف فوق از حدود سه سال پیش طرح صدور پروانه های دامداری کوچک آغاز گردید و با توجه به اینکه در این طرحها از امکانات آب و برق روستا استفاده می شود و دامداریها به صورت خانوادگی اداره می گردد در طی سه سال

گذشته نتایج خوبی را حاصل نموده است و امید است با حمایت همه جانبه سازمانها و بانکها این طرح به تعداد کثیر اجرا و ضمن فراهم آوردن اشتغال برای روستائیان و جوانان روستایی جلوی مهاجرت روستائیان به شهرها گرفته و ضمن افزایش کمیت تولید کیفیت فرآورده های تولیدی نیز افزایش یابد.

جدول سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری قبلی سرمایه گذاری موردنیاز جمع کل
زمین (۴۰۰ مترمربع) – – –
ساختمان و تاسیسات ۱۱۵ ۱۱۵
ماشین آلات موردنیاز ۲۰ ۲۰

خرید دام ۲۷۰ ۲۷۰
خرید علوفه و سرمایه در گردش ۱۲۰ ۱۲
جمع ۵۲۵ ۵۲۵

منابع تامین سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری قبلی
سرمایه گذاری جدید ۵۲۵ میلیون ریال

سهم الشرک متقاضی در ساختمان و تاسیسات ۱۵ میلیون ریال
سهم الشرک متقاضی در خرید دام ۳۰ میلیون ریال
سهم الشرک متقاضی در سرمایه در گردش ۱۰ میلیون ریال
تسهیلات بانکی در ساختمان و تاسیسات ۱۲۰ میلیون ریال
تسهیلات بانکی درخرید دام ۲۴۰ میلیون ریال

تسهیلات بانکی سرمایه در گردش ۱۱۰ میلیون ریال
سود دوران مشارکت و تنفس (شش ماه سازندگی و یکسال تنفس) ۹۱ میلیون ریال
نرخ سود تسهیلات بانکی علی الحساب ۱۴ درصد

جدول شماره یک ساختمان و تاسیسات هزار ریال

شرح مساحت متر مربع مشخصات فنی ارزش واحد ارزش کل
اصطبل گاو و محل دوشش ۱۲۵ خرپافلزی، سقف ایرانیت، دیوار بلوک، کف بتن، نصب درب و پنجره فلزی ۵۰۰ ۶۲۵۰۰
زایشگاه ۱۴ خرپافلزی، سقف ایرانیت، دیوار بلوک، کف بتن، نصب درب و پنجره فلزی ۵۰۰ ۷۰۰۰
ابنار علوفه و کنسانتره ۴۱ خرپافلزی، سقف ایرانیت، دیوار بلوک، کف بتن، نصب درب و پنجره فلزی ۵۰۰ ۲۰۵۰۰
بهار بند ۱۱۰ کف بتن ریزی و آخور بندی شده ۱۵۰ ۱۶۵۰۰
آب یک انشعاب ۲/۱ اینچ از انشعاب آب روستایی ۴۵۰۰ ۴۵۰۰
برق یک رشته ۲۵ آمپر تک فاز ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
جمع کل ۱۱۵۰۰۰

نام و نشانی شرکت : گاوداری شیری برادران احمدی

نشانی : خرمدره، روستای رحمت آباد.
نوع صنعت ، سازمان، محصولات و خدمات
نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات صنعت موردنظر شما جهت فعالیت کدامند؟
مهمترین نقطه قوت این صنعت تأمین بخشی از مایحتاج روزانه مردم و نقطه ضعف این صنعت عدم حمایت جدی بخش دولتی از تولید کنندگان این صنعت می باشد.
مشتریان این صنعت چون محصول تولیدی جنبه غذایی دارد مصرف همگانی دارد و همیشگی است، رابطه بین مصرف کننده و خریدار تنگاتنگ است.
جدول شماره دو ماشین آلات موردنیاز هزار ریال

شرح تعداد و واحد مشخصات فنی ارزش واحد ارزش کل
علف خرد کن یک دستگاه ۵۰۰ کیلو در ساعت تک فاز ۹۲۰۰ ۹۲۰۰
کپسول آتش نشانی یک دستگاه ۱۲ کیلویی ۸۰۰ ۸۰۰
شیردوش یک دستگاه سیار، تک فاز ۸۰۰۰ ۸۰۰۰
بیدون ۵ عدد ۵۰ کیلویی آلومینیومی ۴۰۰ ۲۰۰۰
جمع کل ۲۰۰۰۰

جدول شماره سه جدول کارکنان طرح هزار ریال
شرح تعداد (نفر) حقوق ماهیانه حقوق سالیانه
کارگر ۲ ۱۲۰۰ ۳۰۸۰۰
مدیر طرح ۱ ۱۲۰۰ ۱۵۲۰۰
بیمه – ۶۶۷ ۸۰۰۰
جمع کل ۵۴۰۰۰
* لازم به ذکر است دامداری توسط خود دامدار و فرزندان وی اداره می گردد و بعد از به درآمد رسیدن طرح درآمد فوق جهت امرار معاش خانواده درنظر گرفته شده است و معمولاً به صورت عملی حقوقی پرداخت نمی شود که در آن صورت درآمد طرح بالا خواهد رفت.

جدول شماره چهار جدول هزینه های جاری هزار ریال

شرح سال (دوران تنفس) سال اول اقساط بندی و به بعد
حقوق کارکنان – ۴۶۰۰۰
خرید خوراک دام ۱۲۰۰۰۰ ۱۸۹۲۵۰
دارو و بهداشت ۲۰۰۰ ۳۰۰۰
تلقیح مصنوعی ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
آب و برق ۷۵۰ ۷۵۰
بیمه – ۸۰۰۰
جمع کل ۱۲۵۷۵۰ ۲۵۰۰۰۰
* لازم به ذکر است دامداران روستایی قسمت اعظم خوراک دام را خودشان تولید می کنند ولی در طرح به صورت خرید درنظر گرفته شده است. در صورت عدم خ

رید قسمتی از علوفه درآمد طرح بیشتر خواهد شد. برای هر رأس گاو شیری در دوره شیردهی مقدار ۵/۶ کیلوگرم کنسانتره، ۵ کیلوگرم یونجه، ۴ کیلوگرم کاه درنظر گرفته شده است. و خوراک گوساله ها از بدو تولد تا فروش محاسبه و منظور گردیده است.
جدول شماره پنج تولیدات طرح هزار ریال
شرح تعداد رأس مقدار (کیلوگرم) ارزش واحد جمع کل
شیر – ۸۴۰۰۰ ۲۶۰۰ ۲۱۸۴۰۰
گاو شیری حذفی ۳ ۱۹۵۰ ۱۷۰۰۰ ۳۹۰۰۰
تلیسه مازاد ۵ – ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
گوساله پرواری ۶ ۳۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۶۹۰۰۰

جدول شماره پنج/ یک ارزش تولیدات دوران تنفس هزار ریال
ردیف شرح مقدار ارزش ریالی جمع ارزش
۱ شیر ۸۴۰۰۰ ۲۶۰۰ ۲۱۸۴۰۰

جدول شماره شش ارزش تولیدات طرح
شرح ارزش ریالی جمع ارزش (هزار ریال)

شیر ۲۶۰۰ ریال ۲۱۸۴۰۰
گاو شیری حذفی هر کیلوگرم ۲۰۰۰۰ ریال ۳۹۰۰۰
تلیسه مازاد هر رأس ۲۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰
گوساله پرواری هر رأس ۱۱۵۰۰۰ ۶۹۰۰۰
جمع کل ۴۲۶۴۰۰

جدول شماره هفت پیش بینی حساب سود و زیان

شرح دوران تنفس سال اول اقساط بندی سال دوم اقساط بندی سال سوم اقساط بندی سال چهارم اقساط بندی سال پنجم اقساط بندی
درآمد نقدی کسر می شود ۲۱۸۴۰۰ ۴۲۶۴۰۰ ۴۲۶۴۰۰ ۴۲۶۴۰۰ ۴۲۶۴۰۰ ۴۲۶۴۰۰
هزینه جاری* ۱۲۵۷۵۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
مازاد نقدی عملیت کسر می شود ۱۷۶۴۰۰ ۱۷۶۴۰۰ ۱۷۶۴۰۰ ۱۷۶۴۰۰ ۱۷۶۴۰۰
استهلاک ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰
۱۷۵۰۰۰ ۱۷۵۰۰۰ ۱۷۵۰۰۰ ۱۷۵۰۰۰ ۱۷۵۰۰۰
سود تسهیلات سرمایه ثابت ۵۰۴۰۰ ۴۳۴۰۰ ۳۵۰۰۰ ۲۳۸۰۰ ۲۳۸۰۰
سود تسهیلات سرمایه در گردش ۱۵۴۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۰۵۰۰ ۷۰۰۰ ۳۵۰۰
اصل تسهیلات سرمایه ثابت ۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰
اصل تسهیلات جاری ۱۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰
سود دوران سازندگی و تنفس ۹۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰ – – – –
سود ویژه ۱۶۵۰ ۱۹۲۰۰ ۳۸۳۰۰ ۲۴۵۰۰ ۳۴۲۰۰ ۴۹۶۰۰
* لازم به ذکر است تسهیلات با نرخ سود ۱۴درصد درنظر گرفته شده است در صورت تخصیص یارانه سودهی طرح بالا خواهد رفت.
* محل تأمین هزینه جاری سال تنفس از محل تسهیلات بانکی و آورده متناقضی و سه ماه تولید شیر می باشد.

 

نمودار فرآیند عملیات (OPC) برای تولید فرآورده های لبنی

نمودار فرآیند جریان (PPC) برای تولید فرآورده های لبنی