علل زمين لرزه

چه چيزي باعث زمين لرزه مي شود ؟
زمين لرزه چيست ؟ زمين لرزه عبارت است از لرزش ناگهاني يا اختلال در سطح زمين كه باعث مي شود به وسيلة حركاتي در لايه هاي خارجي تر زمين انرژي ، كه به صورت طبيعي بوجود مي آيد در زمين باعث آشفتگي و يا فشار وارد كردن مي شود و خودش را آزاد مي كند و باعث تكانهاي تند و شديدي مي شوند كه ما آنرا به عنوان زمين لرزه تعبير مي كنيم .

گسل چيست ؟
يك گسل يا گسله عبارت است از يك لايه در سطح خارجي زمين جايي كه صخره هاحركت مي كنند به نسبت لايه هاي و درجات انرژي بالاتر . يك گسل زمانيكه لغزش مي كند ارتعاش رخ مي دهد و نتيجة آن زمين لرزه است .

پس لرزه چيست ؟
پس لرزه عبارت است از زمين لرزه هاي كوچك كه رخ مي دهند سريعاً بعد از زمين لرزه . پس لرزه ها احساس مي شوند مثل يك سري از حركات تكان دهنده و معمولاً وهمراه هستند با زمين لرزه هاي بزرگتر .
لرزه شناسي ؟
واژة لرزه شناسي يك واژة يوناني و تحت الفظي است كع تعريف مي شود به عنوان به لرزه درآوردن . اطلاعات و بررسي هاي زمين لرزه تعريف مي شود تحت عنوان لرزه شناسي .
لرزه شناسي دانشمنداني هستند كه تحقيق و بررسي مي كنند زمين لرزه و موضوعات مربوط به آن را . بوسيلة تجزية تحليل هاي دقيق سطح زمين قبل از ، در حال و بعد از زلزله لرزه شناسان

قادر خوهند بود كه ببينند چگونه انرژي زمين حركت مي كند . ر سالهاي اخير مطالعات گسترده بوسيلة لرزه شناسان انها را قادر به ين كرده كه با دقت اشاره كنند . به اثرات ويرانگر زلزله و يك آموزش عمومي بدهند براي اينكه چگونه آماده كنند خود را براي تكانها و لرزشهاي شديد زمين . كارهاي زيادي جهت كم كردن و كاهش دادن خسارت ناشي از زمين لرزه از جمله ساختماني ،

سازه اي و جراحتي و حتي جلوگيري از مرگ در دنيا انجام شده است .
لرزه نگار : يك ماشين علمي است كه براي ضبط كردن حركات در سطح زمين به كار مي رود .
درجة ريشتر : يك ماشين نيست بلكه يك فرمول رياضي است كه تخمين مي زند طول امواج ضبط شده در لرزه نگار را . اندازه گيري نتايج سايز و اندازة ‌دقيق زمين لرزه را مشخص مي كند .
كجاها زمين لرزه رخ مي دهد ؟

البته براي زمين لرزه اين ممكن است كه در هر جاي كرة زمين اتفاق بيفتد اما لرزه نگار بيانگر اين مطلب است كه زلزله ها بيشتر در نقاط بخصوصي احساس مي شوند و رخ مي دهند .

كمربند مرتعش اقيانوس آرام
اين ناحيه پيدا مي شود در لبة خارجي اقيانوس آرام . حدود ۸۰ درصد زمين لرزه هاي بزرگ در اين ناحيه رخ مي دهد . كمر بند مرتعش اقيانوس آرام اندازه گيري مي شود از شيلي تا آمريكاي جنوبي و نواحي غربي ايالات متحده ، و همچنين شامل نواحي شمالي بالاي آلاسكا جزيرة آليوتين ، ژاپن ،‌زلاندنو نيز مي شود .

آلپايه :
هيماليا ، مديترانه ، و اقيانوس اطلس تشكيل مي دهند نواحي كمربند آلپايه را . تقريباً ۱۸ درصد زمين لرزه د راين نواحي رخ مي دهند .

لبة مياني اقيانوس اطلس :
لبة مياني اقيانوس اطلس سومين ناحيه اي است كه بيشتر لرزه ها رخ مي دهند و پرسش مي دهند نواحي محور شمالي جنوبي اقيانوس اطلس را اقيانوس قطب شمال تا نواحي جنوبي آفريقا .
در ايالات متحده ،‌آلاسكا و كاليفرنيا زمين لرزه هاي بيشتري ديده مي شود در هر سال نيست به جاهاي ديگر و ايالات ديگر . فلوريداوداكوتاي شمالي همواره تحت تأثير زمين لرزه ها قرار دارند .
معمولاً چه زماني زمين لرزه ها رخ مي دهند ؟

لرزه هاي كوچك : زمين لرزه هر روز رخ مي دهد در حقيقت صدها زمين لرزة مختلف هر روزه رخ مي دهد در كرة‌خاكي ما زمين خوشبختانه بيشتر آنها آنقدر كوچكند كه احساس نمي شوند . هر روزه لرزه نگار ثبت و ضبط مي كند حركتهاي كوچك زمين را كه بيشتر آنها كوچكند و خساراتي را به بار نمي آورند لرزه هاي كوچك از نظر تكنيكي شناخته مي شوند به عنوان خيلي كوچك ، كوچك و لرزه هاي سبك كه بين ۳ تا ۴ ريشتر اندازه گيري مي شوند .

لرزه هاي ملايم و متعادل :
لرزه هاي ملايم تقريباً ۱۵ تا ۲۰ بار در هر سال رخ مي دهند . لرزه هاي ملايم اندازه گيري مي شوند بين ۶ـ۵ در واحد ريشتر كه مي توانند ميليونها دلار خسارت به بار مي آورند .

لرزه هاي بزرگ :
لرزه هاي بزرگ رخ مي دهند هر چند سال و به لرزه هاي قوي ، اصلي و لرزه هاي بزرگ تقسيم بندي مي شوند ،‌زمين لرزه هاي بزرگ اندازه گيري مي شوند در حدود ۶ واحد ريشتر . بزرگترين زمين لرزه اي كه تا به حال رخ داده است در شيلي بوده در ۲۲ مي ، ۱۹۶۰ و اندازه مي شد در حدود ۵/۹ ريشتر ..

 

اثرات زمين لرزه :‌اثرات فيزيكي زمين لرزه احساس مي شوند حدود ۲ تا ۳ دقيقه در اين مدت كوتاه زماني مقدار بسيار زيادي از تخريبات مي تواند رخ دهد .
بيشتر به نوع و طول لرزه هاي خسارات مي توانند مشاهده شوند در خاك ، در ساختمانها ، خانه ها ، خطوط لوله ، ريل هاي قطار ، پل ها و در مردم . زمين لرزه خيلي از اوقات باعث ايجاد آتش سوزي ، بيماري ، آلوده شدن منابع آب ،‌امواج اقيانوسي بزرگ و عفونت مي شود .

آماده شدن براي زمين لرزه :
اگر چه زمين لرزه قابل جلوگيري نيست اما كنترل حادثه هاي به و اندازه گيري آنها مي تواند كاهش دهد اثرات ساختاري و تخربيات جراحت و مرگ را .

۱ـ دانستن اينكه كمكهاي اوليه كجا واقع شده است . زمان يك گوهرگران بها است . در هنگام و بعد از زلزله ، و عكس العمل هاي سريع مي تواند زندگي ها را نجات دهد .
دانستن اينكه كجا كمكهاي اوليه نگهداري مي شوند و شامل كپسولهاي آتشفشاني و دارو و جعبة‌ كمكهاي اوليه و آب خوردن سرد و خنك ، چراغ قوه ،‌ و راديو ي جيبي و تلفن .

۲ـ آموزش دادن همة اعضاي خانواده براي اينكه هنگام زلزله چه بايد بكنند و تعيين و پيدا كردن مكاني در خانه كه هنگام زمين لرزه همه در آنجا جمع شود براي مطمئن شدن از سلامت همه
۳ـ دانستن اينكه كجا فيوز برق ، شير كنترل آب و گاز شما واقع شده و چگونه كار مي كند .

در هنگام زمين لرزه :
اگر شما در بيرون هستيد سريع خود را به نزديك ترين فضاي باز موجود برسانيد بطوريكه دور ا

ز ساختمان ، درخت ، كوه ،‌خطوط نيرو ، پنجره هاي شيشه اي و سازه ها و پل ها باشد .
در داخل ، حركت كنيد به جايي كه شما مي توانيد خودتان را پناه دهيد و پرسش و كمك دريافت كنيد . زير ميز هاي سنگين بخزيد و منتظر بمانيد . از پنجره ها دور شويد ، همچنين از درها ، جاهاي آتشگير سينما ، خشك شويي ، آشپزخانه ها و نواحي كه الكتريسيته دارند .

اگر شما در ماشينتان هستيد زمانيكه زلزله آغاز مي شود رانندگي را متوقف و ماشين خود را در يك سمت جاده متوقف كنيد و هيچگاه در زير پلهاي هوايي توقف نكنيد و از درختان دور بمانيد همچنين از خطوط نيرو ، تيرهاي برق و علامتهاباقي بمانيد در ماشينتان تا زماني كه زلزله خاتمه يابد .
اكثر لرزه شناسان پيشنهاد و توصيه مي كنند . چك كردن سازه ها را براي مطمئن شدن از اينكه آنها را از مواد ضد زلزله و مقاوم در برابر آن ساخته شده اند . بيمة زمين لرزه هميشه دردسترس و فراهم است براي آنانكه در نواحي با خطر بالا زندگي مي كنند .

در قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰ دانشمندان مختلفي پيشنهاد كردند كه جرم فلات قاره ها توانايي اين را دارند كه حركت كنند در طول سطح زمين . اين تئوري هاي اخير كه توده هاي فلات قاره اي شناور ناميده شدند براساس شواهد و مدارك زير استوارند .

• محل رخ دادن و ايجاد فسيل هاي پيشنهاد شده كه بعضي از جرم هاي فلات قاره اي ممكن است به يكديگر متصل شده باشند در دوران هاي زمين شناسي گذشته .
• شواهد موجود دلالت مي كنند كه حالا نواحي استوايي در بعضي از كشورها آب و هوايي متضاد در گذشته دارا بوده اند . اين ممكن است گواه اين باشد كه اين نواحي واقع شده بودند در عرضهاي جغرافيايي متفاوت
• بعضي از كشورها به نظر مي رسد كه فيت يكديگر شوند مثل يك پازل .