عوارض رواني سوء استفاده از استروئيد تقويتي

در سال ۱۸۸۹ «چارلزاي – براون» روانشناس اولين ادعاي عمومي درباره تأثيرات استروئيدهاي تقويتي اندرژتيك (AAS) را مطرح كرد. او اعلام كرد كه موادي را از بيضه‌هاي خوكچة هندي و سگ خارج كرده بود كه وقتي تزريق شود توانايي هوش را افزايش داد، مانع از يبوست و چرخه ادرار را افزايش داد از آن زمان به بعد گروهي از ورزشكاران، مربيان و مصرف كننده‌هاي داروي تقويتي، گروه بسياري از استروئيدهاي تقويتي را براي افزايش عملكرد ورزشي خودشان ايجاد كردند و با اين كار هزاران عوارض رواني مثل اعتياد، افسردگي ، عصبانيت بيش از حد، روان پرشي را در خودشان و عموم راه انداختند.

سندرم‌هاي رواني و مسئله خشونت:
از نظر تاريخي دز پايين (AAS) براي درمان افسردگي و ماليخوليا يا بصورت ماده اوليه يا به صورت افزودني به درمان طبيعي استفاده مي‌شده است. استفاده بيش از حد از اين مواد اصطلاح جديد «roids rage» را به واژگان داروشناسي اضافه نمود. مطالعات مقايسه‌اي سوء مصرف كنندگان استروئيد با ورزشكاراني كه از آن استفاده نكرده‌اند نشان داد كه گروه سوء مصرف كننده شيوع و درصد وقوع بالاتري از نشانه‌هاي رواني را داشتند عمده‌ترين ويژگي و روانپزشكي مربوط به سوء استفاده AAS نمودهايي شبيه به جنون مشخص شده با تحريك پذيري ، پرخاشخويي، سرخوشي تصورات ، بيش فعاليتي، بي فكري و رفتار پرخطر است. نمودهاي رواني ديگر شامل بروز بيماريهاي رواني حاد، تشديد تيك‌ها، افسردگي و بروز سردرگمي حاد است. حدود انواع علائم بعلت تفاوت در ميزان مصرف، مواد مصرفي و مدت استفاده و شخصيت سوء استفاده كننده و استفاده فعلي يا قبلي از داروهاي تقويتي وجود دارد.
در بررسيهايي كه در مورد سوء استفاده كنندگان استروئيدي در تلاش براي حذف متغيري شخصيتي انجام شد. تفاوت در ميزان سوء نيست، پرخاشخويي و شدت نشانه‌هاي مربوط به جنون را طي دوره‌هاي مصرف و بي مصرفي از اين داروها را نشان داد.

«پوب وكاتز» در بررسي خودشان از اين اثر اعلام كردند كه بررسيهايي كه در آن كاربرد ميزان استروئيد بر اساس كل مصرف هفتگي تعيين و مشخص شد معلوم شد كه نشانه‌هاي رواني بسيار معمولي مي‌باشد با افزايش در مصرف شديد مي‌شود. بررسيهايي كه از گروه‌بندي «كاتروپوب» مقدار مصرف متوسط استروئيد بين ۳۰۰ و ۱۰۰۰ ميلي گرم در هفته و مصرف بالا بيش از هزار ميلي گرم در هفته استفاده كردند، نشان داد كه ۲۳ درصد از افرادي كه از اين مقدار بوجود آمد كه ۴/۳ درصد تا ۱۲ درصد علائم رواني بوجود آمد.
تعيين اينكه آيا عصبانيت شديد توضيح داده نشده كه با سوء استفاده AAS رخ مي‌دهد ممكن است بصورت بخشي از وضعيت رواني پارانوئيدي يا نمونه‌اي از عصبانيت بي جهت نامربوط به نتايج رواني مثلاً بي نظمي شناختي يا رواني و مسئله كنترل «ايم پالس» بهتر درك شود مشكل است علائم رواني مربوط به استفاده از استروئيدهاي تقويتي بطور كلي بين افراد با مصرف بيش از ۱۰۰۰ ميلي

گرم از تستوسترون بطور هفتگي ، رخ مي‌دهد نشانه‌هاي قديمي شامل وضعيت توهمي پارانوئيدي است كه اغلب در زمينه وقايع جنون آسايي يا رواني ساده رخ مي‌دهد، اين نشانه‌ها معمولاً در عرض چند هفته بعد از اينكه فرد استفاده از استروئيد را قطع كرد، رفع مي‌شوند هر چند اين علائم تا يك ماه دوام مي‌يابند حتي اگر به طور مناسب با داروهاي رواني درمان شوند. واكنش‌هاي خشونت بيشتر تحريك مي شود و بي قراري بصورت واكنش معكوس به كورتيكو استروئيدها رخ مي‌دهد كه مي‌تواند نشانه‌هاي رواني و جنون آسايي وابسته به طرز فكر را بوجود آورد.

آسيب‌هاي رواني استفاده از (AAS) :
پوپ و كاتز از ۴۱ بازيكن فوتبال ، بدنساز كه از AAS استفاده كردند، مصاحبه كردند. با كاربرد نياز DSm – III– R دريافتند كه ۲۲ درصد سندرم عاطفي كامل را نشان دادند و ۱۲ درصد سندرم رواني در رابطه با مصرف استروئيد بوجود آمد و نشان مي‌دهد كه نشانه‌هاي اصلي رواني ناشي از تأثيرا DSm – III– R براي مقايسه ۸۸ ورزشكار كه از استروئيد استفاده مي‌كردند و ۶۸ ورزشكاري كه از آن استفاده نمي‌كردند، استفاده كردند آنها دريافتند كه ۲۳ درصد از استفاده كننده‌گان AAS سندرمهاي اصلي خلق خويي از جمله جنون اشيرايي، شيرايي خفيف ، افسردگي را در رابطه با مصرف استروئيد را نشان دادند سوء استفاده كنندگان استروئيد وقتي از AAS استفاده مي‌كردند اختلالات مربوط به خلق و خو را به طور قابل توجهي بيشتر از وقتي كه از آن استفاده نمي‌كردند تجربه كردند شو و همكارانش ۴۰ ميلي گرم در روز و ۲۴۰ ميلي گرم در روز از ميتل تستوسترون

را طي ۲ هفته براي بيمار بستري، Crossover پلاسيتبوه كنترل شده (مايع تسكين)، كور از داوطلبان مرد سالم تجويز كردند. ۲۰ مرد داوطلب در اين بررسي دارو مصرف نمي‌كردند و فاقد هر گونه بيماري رواني يا پزشكي بودند. اين محققان علائم بيشتري را طي تجويز ميتل تستوسترون در مقايسه با مقدار مرجع اعلام كردند. اين تغييرات بصورت تأثيرات افزايش دهنده هيجان مثل سرخوشي، افزايش انرژي و افزايش تحريك يا انگيزش جنسي يا بصورت تاثيرات ، عدم آرامش يا هيجان مثل تحريك پذيري ، افزايش احساسات خشوني و افزايش خصومت و همچنين اين محق

قان، اختلالات ادراكي از جمله حوالپرسي فراموشكاري، پريشاني را در افرادي كه دز بالاتري از استروئيد را مصرف كردند، گزارش كردند. خصوصيات مرجع مثل پيشينة خانوادگي و پيشينه سوء استفاده دارويي قبلي ايجاد يا ماهيت نشانه‌هاي رواني را پيش بيني نمي‌كنند.
پوپ در آزمايش متقاطع، پلاسيتبو (مايه تسكين) كنترل شده، تصادفي سي پي يونات تستوسترون را بمدت ۶ هفته با دزهاي متفاوت تا ۶۰۰ ميلي گرم در هفته بدنبال ۶ هفته بدون درمان و سپس پلاسيتبو بمدت ۶ هفته براي ۵۶ مرد ۲۰ تا ۵۰ ساله تجويز كردند. انواع سنجش نتايج براي بررسي شيدايي، پرخاشگري ، افسردگي استفاده شدند نتايج نشان داد كه تستوسترون بطور قابل توجهي شيدايي را افزايش مي‌دهد كه در ابزارهاي منفرد ميزان بالاي داشت و پرخاشگري و افزايش داد. با اين وجود محققان يادآور شدند كه پاسخ به دارو بسيار متغير بود. ۸۵ درصد از افراد حداقل تأثيرات رواني را نشان دادند. ۱۲ درصد جنون خفيف و ملايم داشتند و ۱۴ درصد بطور قابل توجهي جنون خفيف محسوس را نشان دادند. اين محققان قادر به تشخيص پاسخگوهاي شيدايي از بقيه بر اساس ويژگيهاي جمعيتي ، روانشناختي پايه، معيارهاي آزمايشگاهي، فيزيولوژيكي نبودند ياتز و همكارانش تأثيرات روانشناختي از استروئيدهاي با دز پايين را در مردان بصورت شكل احتمالي از كنترل تولد را بررسي كردند و احتمال كمتري از تأثيرات جسمي – رواني را در اكثريت مردان كه كمتر از ۵۰۰ ميلي گرم را در هفته از سي پي يونات تستوسترون را مصرف مي‌كردند، دريافتند. با اين وجود با دز ۵۰۰ ميلي گرم در هفته تعداد كمتري از افراد تاثيرات روانشناختي معكوس چشمگيري مثل بي قراري ، تحريك پذيري ، جنون خفيف را تجربه كردند هال و همكارانش و پزشكي نشان دادند كه تاثيرات معكوس تستوسترون ممكن است مشابه با Prednisone و كورتيكو استروئيدي ديگر باشد. بررسيها توسط هال و همكارانش و طرح اشتراكي بوستون نشان دادند كه تاثيرات معكوس رواني با افزايش ميزان دز كوريتو استروئيد افزايش مي‌يابد كه مشابه با يافته پوپ و همكارانش بود.

يافته‌هاي تحقيقي و گزارش واقعه نگاري در مورد پرخاشگري:

Choi و پوپ يادآور شدند كه افزايش پرخاشگري به استفاده غير مجاز از AAS توسط ورزشكاران مربوط مي‌شود و همسران و دوست دخترهاي اين ورزشكاران قرباني سوء استفاده جسمي مي‌شدند. در بررسي منظم آنها از ۲۳ ورزشكار استقامتي استفاده كننده از AAS بطور چشمگيري، نزاع پرخاشگرهاي لفظي و خشونت بيشتري داشتند و بطور چشمگيري امتياز بالاتري در از نشانه‌هاي خشونت را طي دوره‌هايي كه از AAS استفاده مي‌كردند در مقايسه با دوره هايي كه AAS را مصرف نمي‌كردند، در مقياس پرخاشگري قابل تشخيص نبودند.
Bond و همكارانش تاثيرات AAS را با توجه به نشانه‌هاي پرخاشگري در ۴۶ ورزشكار استقامتي مرد را بررسي كردند. محققان دريافتند كه تفاوتي در توجه بين مصرف AAS و عدم مصرف AAS پي

نبردند امّا يادآور شدند كه مصرف كنندگان AAS كه اخيراً AAS مصرف كردند تغييرات شديد خلق و خويي و عملكرد شناختي پايين در مقايسه با كساني كه به طور فعال AAS مصرف نكردند، نشان دادند.
گزارشهاي موردي مربوط به واقعه نگاري توسط pope و كاتز خطرات فيزيكي و روانشناختي سوء استفاده از AAS را نشان داد. آنها سه مرد را با بيشينة رواني پيش مرضي خوش خيم و برون نشانه‌اي از اختلالات شخصيتي ضد اجتماعي يا خشونت كه غير ارادي جرائم خشوني مثل قتل را مرتكب شدند، توضيح دادند. پوپ و كاتز نشان دادند كه استروئيدها نقش لازم اما نه اساسي در سبب شناسي اين رفتارهاي خشوني دارند و نتيجه گرفتند كه خشونت ناشي از مصرف استروئيد تهديد سلامتي عمومي كمتر شناخته شده را مطرح مي‌كند.
مشاهده كرديم كه ۶ مورد از رفتارهاي كيفري ناشي از مصرف استروئيد (سه مورد قتل و سه مورد تجاوزهاي خشوني) بودند. از تجاوزهاي مهلك احمقانه بدون نقشه قبلي بود و طي رويداد رواني رخ دادند. در سه مورد از ۶ مورد شواهدي از رفتار جامعه ستيزي خشونت با رفتار جزائي قابل توجه قبل از رويداد مربوط به استروئيد وجود داشت. روان پريشي AAS در هر مورد به طور چشمگيري مشابه با آن در بقيه و هم با روان پريشي AAS توصيف شده در اين اثر بدو شامل خصوصيات قالبي تحريك پذيري، پرخاشگري و بزرگ نمايي مي‌شود در هر مورد تفكر نا معقول بيمار يا مرگ شخص ناشناخته باعث حمله جابرانه مي‌شود. وضعيت ذهني هر ۶ مرتكب جرم در عرض يك هفته تا دو ماه پاك مي‌شود و آنها خاطره خامي از اين عمل و تفكر وهمي خودشان در زمانيكه چند عمل را مرتكب مي‌شدند، داشتند.
بررسي‌هاي ديگر سعي در تعيين پرخاشگري و اختلالات رواني در سوء استفاده كنندگان مصرف AAS با بررسي چگونگي مرگ آنها داشتند بررسي تحقيقي از ۳۴ مرد مرده سوء استفاده كننده از AAS معلوم كرد. ۹ نفر قرباني قتل بود و ۱۱ نفر خودكشي و ۱۲ نفر در اثر عوامل تصادفي مرد

ند محققان نتيجه گرفتند كه در سوء استفاده كنندگان AAS احتمال مرگ بعلت رفتار تجاوزي يا بدون فكر قبلي يا افسردگي بيشتر است.
مطالعات حيواني در مورد تغييرات شيميايي عصبي:
مطالعات بررسي كننده تغييرات شيميايي عصبي از مغز حيوان بالغ از لحاظ جنسي در معرض دز بالا فوق فيزيولوژيكي از AAS تغييرات پيچيده‌اي را در طول مسيرهاي ارتباطي شيميايي عصبي متعدد رابطه با افسردگي، عصبانيت، رفتار جنسي در انسان‌ها نشان دادند. بررسي گيرنده‌هاي هورموني عصبي در مغز جوندگان بالغ نشان داد كه در معرض گذاري AAS به كاهش در گيرنده‌هاي بازدار

نده براي گاما – آفيوبوتيريك اسيد در آميگدال مياني، ناحيه كياسماي بنياني مياني و هسته‌ها بطني مياني هيپوتالاموس مربوط مي‌شود بررسيها در خوكچة هندي درمان شده با nondrolone بطور چشمگيري تراكم بيشتري از نورونهاي مربوط به c-fos , fos در هسته مركزي آهيگدال و نورونهاي مربوط به fos در كورتكس جلويي را نشان دادند نشان داده شده است كه اين نواحي به نواحي مغز انسان مربوط مي‌باشد كه درگير پاسخهاي با پاداش و رفتاري و تنشي است همچنين مطالعات روي حيوانات نشان داد كه AAS تاثيراتي در گيرنده‌هاي سروتونين خصوصاً كاهش دهنده تنظيمي قابل توجه از تراكم گيرنده HTIB – 5 در بخش CA هيپوكامب و گلوبوس پاليدوس مياني و افزايش دهنده تنظيمي گيرنده HTZ-5 در پوست nucleus accubens دارد. همچنين تغييرات در تراكم گيرنده در گلوبوس پاليدوس كنلري، هيپوتالاموس بطني مياني، آميگرال، لايه‌هاي مياني بخشهاي مختلف قشري مشاهده شد در بررسي از سيستم عصبي هورمون آرژنين دار سيستم عصبي هيپونيزي – هيپوتالاموس خلفي (AH – AVP) تيمار شده با استروئيد تقويتي، حيوانات تيمار شده تمايل به گزندگي در مقايسه با حيوانات شاهد را داشتند. اين تاثيرات مي‌تواند با استفاده از آنتاگونسيت‌هاي AH-AVP كاهش داده مي شود يا معكوس مي‌شود.

خصوصيات سوء مصرف كنندگان AAS :
سوء مصرف كننده معمولي AAS مردي است كه خود حرمتي ضعيف، عملكرد تربيتي ضعيف و رفتارها يا اختلال شخصيتي گروه B دارد و در تمرين منظم ممكن است شركت كند يا نكند. احتمال سوء مصرف از AAS در مردان در مقايسه با زنان ۲ تا ۳ برابر بيشتر است.
۶۰ تا ۷۰ درصد از سوء مصرف كنندگان AAS بطور فعال در ورزشهاي منظم شركت مي‌كنند عوامل ديگر در رابطه با سوء مصرف از AAS از جمله موقعيت اقتصادي اجتماعي بيشتر، پيشينه خانوادگي از سوء مصرف دارد، ميزان بالايي از پرخاشگري و خشونت خود گزارشي ، خود حرمتي كمتر وارد بدني ضعيف قبل از استفاده از AAS است.
بررسي‌هاي قابل توجهي راجع به رابطه اختلال شخصيتي با سوء مصرف AAS وجود دارد. Yates و همكارانش دريافتند كه درصد وقوع اختلال شخصيتي گروه B از نوع جامعه ستيزي و نمايشي دروزنه برداران كه سوء مصرف AAS داشتند در مقايسه با كساني كه AAS مصرف نكردند، بيشتر بود. Sandler , procerelli دريافتند كه مصرف كنندگان استروئيد در سنجش آسيب شناختي از رفتارهاي از خود راضي بودن و ميزان كمتري براي همدلي نسبت به افرادي كه از AAS مصرف نمي‌كردند امتياز بيشتري داشتند. يافته جالب ديگر آنها اين بود كه ۲۵ درصد از سوء مصرف كنندگان AAS در اين بررسي سوء استفاده جسمي يا جنسي دوران طفوليت را بر خلاف ديگر افراد به خاطر داشتند.
Kanayama در مطالعه موردي دريافت كه وزنه برداران سوء مصرف كننده از AAS كمترين رابطه را با پدرانشان داشتند و درصد وقوع بيشتري از اختلال رفتاري دوران كودكي را در مقايسه با افراد

ديگر داشتند.

وابستگي به AAS:
شواهدي درمورد سوء مصرف يا وابستگي از مصرف درماني AAS در اين اثر بررسي شده گزارش نشد. بر عكس ۱۶۵ مورد از وابستگي به AAS بين وزنه برداران و بدن سازاني كه ذر ق فيزيولوژيكي از استروئيدهاي تقويتي را به طور مزمن بصورت بخشي از گروه تمريني خودشان داشتند، گزارش شده است. افرادي كه ذربالايي از AAS را طي دورة طولاني مدت مصرف كردند ممكن است نشانه هاي افسردگي فقدان احساس لذت، خستگي، كم تمركزي و حتي افكار خود كشي گرايانه را بوجود مي‌آيد. زمانيكه مصرف AAS را قطع مي كنند و اين تأثيرات ترك دارو ممكن است به سن

درم وابستگي مربوط شد Bower,و همكارانش چند مطالعه بررسي كننده مسئله وابستگي AAS را اجرا كردند در بررسي‌هاي اوليه آنها ۵% درصد از سوء مصرف كنندگان AAS معيار Dsm-III-R براي وابستگي به مواد روان گردان را برآورد كردند و همة افراد سوء مصرف كننده استروئيدهاي اين معيار را براي سوء مصرف مواد روان گردان برآورد كردند. Brown و همكارانش در بررسيهاي بعدي بيشتر ميزان۶۰ درصد از وابستگي به مواد روان گردان در سوء مصرف كنندگان استروئيد تقويتي دريافت.
بطور كلي آنها دريافتندكه ترك استروئيد معمولاً با افسردگي خصوصاً در مورد سوء مصرف شديد AAS نشان داده مي‌شود. تأثيرات قطع استروئيد متغير و موقتي بود و بنظر مي‌رسد وقتي فرمول ulpha-alkalated -017 AAS قطع شود اين تأثيرات معمولي‌تر مي‌باشد.

الگوهاي مصرف مثل پشه سازي و هرم سازي :
مصرف كنندگان AAS تقويتي به طور كلي گروههاي چند دا رويي پيچيده را با استفاده از مصرف Recreadion درون عضلاني و دهاني (جدول ۱) با ذر بالاتر را بطور تدريجي تا ۴۰ -۱۰۰ برابر ميزان فيزلوژيكي معمولي دارند. اين عمل بصورت stacking (پشته سازي) اشاره مي‌شود.براي مصرف كنندگان غير عادي نيست كه اشكال متعدد AAS بطور متوسط (۵ داروي مختلف) از انواع مختلف استروئيدي براي بهره گيري از خصوصيات محركي دارويي مختلف اين دارو مصرف كنند.
بطور كلي پشته سازي ذر بيشتري از استروئيدهاي تقويتي را به مدت ۴ تا ۱۸ هفته مصرف مي‌كنند بدنبال ده تا ۱۲ ماه دورة قطع دارودارد.
هدف از اين دوره قطع دارو كاهش تأثيرات جانبي، افزايش سوء عمل سيستم هاي هورموني مختلف و جلوگيري از تشخيص مصرف AAS طي رقابتهاي ورزشي است بعملي كه برخي سوء مصرف كنندگان سعي در كاهش مصرف AAS در پايان دوره انباشته سازي، بخاطر كاهش تأثيرات جانبي و ترك دارو دارند. pyramiding هرم سازي گفته مي‌شود. بدليل پيچيدگي گروه پشته سازي، بسياري از مصرف كنندگان «مربياني» دارند كه براي هماهنگي برنامه و دارو معين كمك مي‌كنند.

سوء مصرف چند موادي و AAS:
مصرف كنندگان AAS اغلب سوء مصرف چند موادي هستند وسوء مصرف چند موادي آنها ممكن است شامل استفاده از داروي تقويتي قديمي خود داراي مي‌كنند. هنوز به مصرف دارو براي دستيابي به استروئيدها (مثلاً از تهيه كنندگان) پيدا كردن راهي براي استعمال آنها (پيدا كردن سرنگ هاي مدرج) و ايجاد روشهايي براي ادامه استفاده استروئيدها (مثلاً پنهان كردن مصرف AAS) محصور مي شوند مطالعات بررسي كننده مصرف AAS بصورت سيري براي سوء مصرف داروهاي ديگر است. نشان دادند كه ۲۹ درصد از افرادي كه سوء مصرف استروئيدي و افيوني داشتند كه با استروئيدها شروع و بعدا ً‌به مصرف افيون‌ها توسط كسي كه براي آنها استروئيدها را فراهم مي كرد، آشنا مي‌شوند. Dunrant ‌ و همكارانش در بررسي خودشان دريافتند كه ۲۵ درصد از سوء مصرف كنندگانAAS از سرنگ‌هاي مشترك براي تزريق دارو استفاده مي كردند و اينكه رابطه مثبتي بين سوئ مصرف AAS و سوء مصرف كوكائين، داروي قابل تزريق و ماري‌جوآنا وجود داشت. گزارش شده است كه بسياري از سوء مصرف كنندگان در موردي مثل افيون‌ها براي خنثي كرد

ن تأثيرات جانبي AAS ، مثل بي خوابي، تحريك پذيري، افسردگي مربوط به ترك AAS را آغاز مي‌كنند.
براي آنهايي كه استروئيدها براي افزايش «سلامتي بدن» مصرف مي‌كنند. مصرف داروي اضافي براي افزايش تأثيرات بيشتر AASيا كاهش تأثيرات جانبي AAS معمول است. داروهاي ديگر كه غالبآً بصورت افزوني سوء مصرف مي‌شوند شامل هورمون رشد انساني است كه بصورت synergistically با AAS عمل مي‌كنند. گنادوتروبين هاي جنين انسان براي كاهش تأثيرات جانبي

استروئيدهاي تقويتي بيضه اي، ادرار آورها براي جلوگيري حفظ آب و افزايش عضله بصري، آنتي استروژن‌ها مثل tamoxifen براي جلوگيري از ژنيكوماستي است. براي پهنان كردن اين واقعيت كه استروئيدها مصرف مي‌كنند. برخي از مصرف كنندگان AAS از آنتي بيوتيك‌ها و داروي ضد آكنه براي جلوگيري از آكنه ناشي از مصرف هورمون تستوسترون كه اغلب در صورت و گردن و نيم تنه است.