غرفه های نمایشگاهی

فصل اول
شناخت
۱-۱ موضوع
۱-۱-۱-تعيين گرايش و عنوان پروژه

درطي اين پروژه تلاش براين است تا روندي براي پيشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترين حالت مشكلات را برطرف نمايد؛ براين اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنماي پروژه روند كلي پروژه بر اساس شناسايي و تفسيرمشكل به صورت كامل وهمچنين شناسايي گروه هاي استفاده كننده است كه درنهايت با اين بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي

مشتري وآناليزكامل محصول نهايي براساس مسايل ارگونوميك وابعاد آنتروپومتريك،مسايل مربوط به فرم وزيبايي وآناليز استيتيك محصول،توجه به محصول در محيط استفاده وهمچنين در كنار محصولات ديگر در غرفه هاي نمايشگاهي و…..به ارائه طرح هاي متنوع بر اساس ليست بايدها پرداخته ودر نهايت از بين طرح هاي ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهايي بر اساس اين طرح صورت پذيرد.

۱-۱-۲ –تعيين صورت مساله وتفسير مشكل

+++++
+

نام توليد : غرفه هاي نمايشگاهي كه به تبادل اطلاعات و تكنولوژي مي پردازند و نه صرفا نمايش محصولي خاص.
مكان استفاده : نمايشگاهها كه در اين پرئژه محدود به نمايشگاه بين المللي تهران مي باشد.
طرح مشكل:
۱) نداشتن قابليت استفاده مجدد.
۲) انبارداري.

۳) طريقه حمل ونقل.
۴) نداشتن هارموني مناسب.
۵) مشكل اتصال قطعات مختلف.
۶) مشكل بودن هماهنگي سيستم روشنايي با سازه هاي فضايي غرفه.
۷) زمان زيادي كه صرف اجرا و همچنين تخريب مي شود.
۸) عدم تاثير بر محصولات نمايشي يا تبليغي.

وضعيت اوليه

همانطور كه عنوان شد نمونه هاي موجود غرفه ها دونوع هستند : غرفه هاي پيش ساخته وخودساز.
در غرفه هاي پيش ساخته بيشتر از پيچ ومهره استفاده مي شود و مي توان آنها را مجددا باز و بسته كرد .در اين غرفه ها ورقه هاي كف اجاره داده مي شود وبعضي بعداز استفاده آنها را آب كرده ومجددا مي سازند در اين نوع غرفه ها طراح براي طرح زدن از محدوديت هاي خاصي برخوردار است و تنها مي تواند در محدوده يكسري متريال و فرمهاي خاص در طرح خود استفاده كند.

در غرفه هاي خود ساز طرح ها از تنوع بيشتري برخوردار هستند و دست طراحان براي طراحي تقريبا آزاداست . در اين نوع غرفه ها از رنگ بندي هاي متنوع وشادي استفاده مي شود و همچنين فرمهاي مختلفي در آنها به چشم مي خورد از اين رو تماشاگر را بيشتر جذب مي كند؛مشكل بزرگ اين غرفه ها هزينه بري بالاي اينگونه غرفه هاست.

وضعيت ثانويه
اين غرفه ها مدولار هستند و به راحتي در مكان مورد نظر نصب شده و نيازي به تخريب ندارند زيرا داراي قابليت استفاده مجدد هستند.
با رنگ بندي وفرمهاي متنوع در پك هاي مختلف به مشتري عرضه مي شوند و به راحتي ميتوان اين غرفه ها را جابجا كرد به علاوه به مقدار زيادي در وقت و هزينه نيز صرفه جويي خواهد شد.
در اين نوع غرفه ها نيازي به نصب سيستم روشنايي نيست ، زيرا اين سيستم در ديواره ها سق

ف وكف تعبيه شده است كه اين مطلب نيز در چارت كلي وضعيت ثانويه نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

ارائه ايده
مدولار كردن غرفه براي:
۱) سهولت در امر اجرا.
۲) سادگي جمع كردن غرفه ها در مدت زمان كوتاه.
۳) سهولت در انبار داري .
۴) حمل ونقل.
۵) قابيت استفاده مجدد.
۶) سهولت در توليد.

۷) تلفيق ديواره،سقف،كف وساير امكانات.
۸) امكان ايجاد فرمها و رنگهاي متنوع در پك هاي مختلف.
۹) تعبيه كردن سيستم روشنايي در ديواره ها سقف وكف اين غرفه ها.
مشخص كردن حيطه تخصص هاي مربوطه
براي ساخت يك غرفه نياز به متخصص هايي ازقبيل:
۱) تيم طراحي ( گرافيست و طراحان ديگر)
۲) تيم اجرا ( نجار و آهنگر متخصص در امر غرفه سازي

) مي باشد.
وجود گروههاي تخصصي مختلف در ساختار پيشبران صنعت نمايشگاه ، اين امكان را فراهم مياورد كه كليه گروهها در يك هماهنگي ارگانيك ، هدف ، استراتژي و ابزارها همگون و متوازن به صورت يك مجموعه عمل نمايند و يا آنكه هر تيم به صورت و بنا به ضرورت نياز مشتري دستور كاري مشخصي را دنبال نمايند.

وضعيت اوليه وضعيت ثانويه
عدم وجود سازه هاي مناسب براي برپاسازي سريع غرفه هاي نمايشگاهي. برپاسازي غرفه ها به صورت سريع و در كوتاه ترين زمان ممكن.

عدم وجود سازه هاي مناسب براي دمونتاژ و جمع آوري غرفه ها. دمونتاژ وجمع آمري غرفه ها به صورت سريع و در كوتاه ترين زمان ممكن.
سازه هاي موجود از نظر استيتيكي داراي اشكالي نامناسب وdemode هستند. سازه ها از نظر استيتيكي داراي شكل زيبا،شكيل و به روز هستند.
محدوديت در قابليت گسترش سازه ها. طراحي سازه هايي مناسب با قابليت گسترش .
با توجه به سازه هاي موجود امكان استفاده از مواد ومتريال مناسب تر وجود ندارد. امكان استفاده از مواد و متريال مختلف در كنار سازه هاي جديد.
تاثير مخرب سازه هاي موجود به لحاظ استيتيكي بر عناصر مرتبط. امكان ايجاد ارتباط استيتيكي مناسب بين سازه با اجزاي ديگر غرفه.
سازه هاي موجود به دليل نداشتن عمر بالا قابليت استفاده مجدد ندارند. به دليل دوام بالاي سازه ها امكان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.
حمل ونقل سخت سازه هاي موجود. امكان حمل و نق

ل آسان سازه ها وجود دارد.
عدم وجود ارتباط مناسب ازنظراستيتيكي وسيستماتيك بين سطوح وكاربري كف،ديواره،سقف و امكانات. به لحاظ استيتيكي وسيستماتيك،بين سطوح وكف،ديواره،سقف و امكانات ارتباط منطقي وجود دارد.
امكان استفاده ازسازه هاي موجود در تمامي بخش ها وجود ندارد؛به عنوان مثال سازه ها با بخشي مثل V.I.P هماهنگي ندارد. از سازه هاي موجود مي توان در تمامي بخش ها استفاده كرد.
سازه هاي موجود به لحاظ انبارداري فضاي زيادي را اشغال مي كنند. با طراحي مناسب در سازه هاي جديد امكان انبارداري مناسب وآسان وجود دارد.
قيمت تمام شده غرفه ها با توجه به متريال مصرفي معمول بسياربالاست. قيمت تمام شده با توجه به متريال مصرفي مناسب،پايين است.

۱-۱-۳- تعيين انتظارات كارفرما و محدوديت پروژه

برپاسازي غرفه ها به صورت سريع و در كوتاه ترين زمان ممكن.
دمونتاژ وجمع آمري غرفه ها به صورت سريع و در كوتاه ترين زمان ممكن.
سازه ها از نظر استيتيكي داراي شكل زيبا،شكيل و به روز هستند.
طراحي سازه هايي مناسب با قابليت گسترش .

امكان استفاده از مواد و متريال مختلف در كنار سازه هاي جديد.
امكان ايجاد ارتباط استيتيكي مناسب بين سازه با اجزاي ديگر غرفه.
به دليل دوام بالاي سازه ها امكان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.
با طراحي مناسب در سازه هاي جديد امكان انبارداري مناسب وآسان وجود دارد.
از سازه هاي موجود مي توان در تمامي بخش ها استفاده كرد
مكان حمل و نقل آسان سازه ها وجود دارد
قيمت تمام شده با توجه به متريال مصرفي مناسب،پايين است
با طراحي مناسب در سازه هاي جديد امكان انبارداري مناسب وآسان وجود دارد.

۱-۱-۴- تعيين استرات‍ژي و اهداف كلان پروژه

درطي اين پروژه تلاش براين است تا روندي براي پيشبرد پروژه انتخاب ش

ود تا به بهترين حالت مشكلات را برطرف نمايد؛ براين اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنماي پروژه روند كلي پروژه بر اساس شناسايي و تفسيرمشكل به صورت كامل وهمچنين شناسايي گروه هاي استفاده كننده است كه درنهايت با اين بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي مشتري وآناليزكامل محصول نهايي براساس مسايل ارگونوميك وابعاد آنتروپومتريك،مسايل مربوط به فرم وزيبايي وآناليز استيتيك محصول،توجه به محصول در محيط

استفاده وهمچنين در كنار محصولات ديگر در غرفه هاي نمايشگاهي و…..به ارائه طرح هاي متنوع بر اساس ليست بايدها پرداخته ودر نهايت از بين طرح هاي ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهايي بر اساس اين طرح صورت پذيرد.

۱-۲ فرآيند برنامه ريزي
۱-۲-۱- تعيين روند پروژه

اهداف اصلي پروژه در اين رساله بر طرف كردن ايرادهاي اصلي در محصولات موجود در بازار و بهينه سازي محصول بوده است . محصول مورد نظر ما كه سازهُ نمايشگاهي است داراي اشكالات فراواني مي‌باشد ، در ضمن اين سازه هاكه به لحاظ ساخت در تمام مراحل ميتواند پروسه سريتري داشته باشد بايد دچاره تحولاتي اساسي در مراحل ساخت شود .البته اين نبايد به اين معني

باشد كه ساخت تنها مورد اصلي در تفكر ماست بلكه اصلاح در مراحل طراحي ، طراحي ساخت و ساخت مي تواند به نتايج بسيار بهتري منتج شود . از سوي ديگر ايرادهايي كه مراحل نصب، بسته بندي ، جمع آوري ، مدولار نبودن و زيبايي شناسي در غرفه هاي نمايشگاهي به چشم مي خورد . اين نقاط ضعف مخصوصا” در بخش نصب و راه اندازي و جمع آوري بيشتر به چشم مي خورد . ارزشهاي افزوده نيز مبحث خاصي در طراحي و تعيين استراتژي ما در جهت روند پروژه دارد كه اي

ن ارزشهاي افزوده مي تواند فاكتورهايي چون مدولار بودن ، استفاده ُ بهتر از فن آوريهاي جديد در پرزانته اطلاعات ، وسايلي چون LCD و صفحات پخش video projection باشد در ضمن در روند پروژه و بررسي سازه هاي قبلي و طراحي هاي جديد مي توان به تفكرات و نوآوريهاي فني و زيبايي شناسانه اي برخورد كه اگر با درايت از اين نكات كوچك استفاده مناسب را ببريم مي توان در نهايت به نتايج خوبي دست پيدا كرد .

۱-۲–۳ تعيين منابع و روشهاي گردآوري اطلاعات

با توجه به موضوع منتخب اين پروژه بهترين منبع تحقيقاتي غرفه هاي نمايشگاهي هستند كه در حال ساخت و اجرا هستند كه با بررسي اين غرفه ها به خصوص در زمان مونتاژ و برپاسازي غرفه ها و همچنين در زمان دمونتاژ و جمع آوري آنها،مي توان به راحتي يه شناسايي مشكلات عمده مربوط به كف سازي در غرفه ها پي برد.
به علاوه ساخت ،طراحي و اجراي غرفه ها تنها محدود به ايران ونمايشگاه بين المللي نيست وازمنابع تحقيقاتي ديگر در اين پروژه مي توان به غرفه هاي ديگري كه در نمايشگاه هاي مختلف دنيا وجود دارند اشاره كرد كه معمولا در طراحي وساخت اين غرفه ها ازجديدترين تكنولوژي روزدنيا براي ساخت استفاده مي شود كه اين درنهايت دست طراح را براي ارائه ايده هاي بديع و خلاقانه تر باز مي گذارد.

درنهايت منابع تحقيقاتي كاملي نيزبراي بررسي كامل نكات ارگونوميك ومسايل آنتروپومتريك درطراحي غرفه ها وجود دارد كه اين منابع شامل استانداردهاي جهاني مي شود كه درايران هم قابل اجرا و كاربردند.

فصل دوم
۲-۱-۱ تاريخچه محصول

با گذشت زمان انسانها براي فروش بهتر محصولات خود به فكر تبليغ افتادند ، در زمانهاي قديم براي انجام اين كار دست نوشته اي روي چندين كاغذ تهيه مي كردند و آنها را به وسيله چسب به ديوارها مي چسباندند ، بعد از گذشت مدتي كه تلويزيون وهمچنين چاپگر به بازار آمد امر تبليغات به صورت تايپ شده در روزنامه ها ويا در تلوزيون انجام مي شد.
امروزه تبليغات از راههاي مختلفي امكان پذير است از جمله :
تبليغات محيطي( بيلبورد، پوسترو… )، داخلي ، سمعي بصري ، تيزر هاي تلويزيوني و …
ولي جوابگوترين راه تبليغات مشاركت در نمايشگاه است .
حدود ۴۲ سال پيش نمايشگاه بين مللي وهمچنين نمايشگاههاي كوچكتر شروع به فعاليت كردند در ابتدا تنها غرفه ها متشكل از سه ديوار بودند كه نقش آنها جدا سازي قسمت هاي مختلف از يكديگر بود .
اما امروزه غرفه سازي يكي از بزرگترين فعاليت ها در امر نمايشگاه است و فرم و رنگ آنها به نوبه خود گونه اي تبليغ محسوب مي شود .

در اوايل دوراني كه غرفه سازي به صورت حرفه اي درآمد، براي ساختن ديواره هاي غرفه از موادي همچون گوني استفاده مي كردند كه آنها را از ريلهاي آهني در قسمت بالاي غرفه آويزان مي كردند.

عكس شماره ۲-۱

براي ايجاد حس استيتيكي مناسب در اين روش از رنگ كردن بر روي گوني ها متناسب با محصول ارائه شونده استفاده مي كردند.
بعد از آن در حدود ۲۵ سال اخير از روش ساخت پارتيشنهاي آلومينيومي و در بعضي موارد از نوع

چوبي ( نئوپان ) استفاده مي شود. انواع آلومينيومها و پروفيلهاي هشت پر در ساخت اين پارتيشنها استفاده شده و هنوز نيز مي شود.

عكس شماره ۲-۲
در بعضي موارد داخل اين پروفيلها و آلومينيوم ها از پركننده هايي نظير چوب و يا شيشه استفاده مي شود.
در ۵ سال اخير و در غرفه سازي امروزي معمولا از ديوارها و پارتيشنهاي پيش ساخته استفاده نمي شود. و بيشتر طراحي و اجراي غرفه را به دست طراحان و متخصصان اين حرفه مي سپارند.
ايجاد تنوع در ساخت غرفه توسط فرم ها و متريالهاي مختلف اين امكان را به طراحان داده است تا روز به روز در اين صنعت پيشرفت كنند و پا به عرصه رقابتهاي بين المللي بگذارند.
بيشترين موادي كه امروزه ازآن استفاده ميشوداستيل،آلومينيوم،آهن، نئوپان ،كاغذ ديواري ، پروفيل و … مي باشد . اما به طور كلي هيچ محدوديتي براي متريالي كه در امر غرفه سازي استفاده مي شود وجود ندارد وهمه چيز بستگي به ميزان اطلاعات طراح و هزينه اي كه شركت و يا ارگان مربوطه براي آن در نظر گرفته است، دارد.
اما در اين پروژه برآنيم تا پس از تحقيقات مناسب به سازه اي برسيم كه نياز اينگونه نمايشگاه ها را حتي الامكان برطرف نموده و همچنين از لحاظ استيتيكي نيازاستفاده كننده را برطرف نمايد و همچنين قابليت اجرا داشته باشد.

۲-۱-۲- زيبايي شناسي محصول

عكس شماره۲-۳

 

انسان تمامي دانش و تجربه خود را در جهان هستي به وسيله دو عنصر فرم و رنگ كسب مي كند. اشياء موجود در طبيعت ابتدا از رنگ و سپس فرم آنها كه از طريق چشم به مغز منتقل مي شود ، قابل درك مي گردند.
هرگونه تحريكات رنگي كه توسط چشم دريافت مي شود،علاوه بر واكنش احساسي و رواني ، واكنشهاي فيزيكي را نيز در بردارد و اين واكنشها به صورت ناخودآگاه است.
در طراحي حسي ارزشهاي فرمي ، اندازه ، فرم و مواد به صورت آگاهانه و توسط فكر منطقي مورد تاكيد قرار مي گيرند.

اگر چه عملكرد ، قيمت وجنبه هاي جسمي ارگونومي در مراحل ابتدايي فرايند طراحي از اهميت ويژه اي برخورار هستند ، ظاهر محصول نيز بيشتر در انتهاي كار ، عامل اصلي در قابليت هاي فروش آن محسوب مي شود . چنين قضاوتي در بيشتر موارد منطقي وعادلانه به نظر مي رسد. براي مثال ، برخورد يك خريدار بالقوه با محصولي كه داراي طراحي آشفته است ، مي تواند در ذهن خريدار نمودي از نداشتن كارايي نزد محصول و توليد كننده آن را پديد آورد. همچنان كه يك محصول با طراحي قديمي وظاهر از مد افتاده مي تواند تداعي فناوريهاي منسوخ باشد. پس، يك كار طراحي اصولي با استيتيك در خور توجه ، باعث خوشايند بيننده مي شود واحساس بصري كاملي را از عملكرد محصول القا مي كند .
اصول گوناگوني كه بر زيبايي شناسي حاكم است ، در اين فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت ولي نكته قابل توجه اين است كه هرگز نبايد اين قواعد را ثابت فرض كرد. آنها از ديدگاه آرماني به هم وابسته هستند وتحت تاثير الزامات عملكردي ، ارگونوميك و توليدي طرح قرار دارند.

۲-۱-۳-مشخصات كلي و عملكرد فني

در اين پروژه منظور از غرفه بيشتر غرفه هايي است كه در نمايشگاه بين المللي به تبادل اطلا

ات مي پردازند تا به نمايش محصولي خاص.
غرفه ها درسالن پوشيده و مجهز به وسايل پيش ساخته كه ازاستانداردهاي بين المللي تبعيت مي نمايند هستند وشامل پانلهاي جداكننده،موكت وباكفپوش كتيبه ووسايل روشنايي درحد معمول نمايشگاهي مي باشند .
غرفه ها حداقل ۱۲مترمربع هستند و تزئينات داخلي هر غرفه به عهده مشاركت كنندگان مي باشد كه بايد باهماهنگي مدير فني نمايشگاه و با توجه به مسائل ايمني واجرايي صورت پذيرد .

عكس شماره ۲-۴

غرفه ها دودسته هستند : غرفه هاي پيش ساخته وغرفه هاي خودساز.
غرفه هاي ساخته شده بر اساس طراحي مجزا:غرفه هايي هستند كه طراح بعد از گرفتن ابعاد و اندازه دقيق شروع به طراحي مي كنند سپس جزئيات آنها ساخته مي شود و در آخر در محل مقرر آنها را روي هم سوار مي كنند.كفپوش اين نوع غرفه ها از جنس پاركت ، چوب و متريالي از اين قبيل مي باشد.
غرفه هاي پيش ساخته:
دراين غرفه ها جزئيات از پيش ساخته شده و طراح پس از گرفتن ابعاد واندازه طرح خود را ارائه مي دهد. سپس با قطعات از پيش ساخته شده طرح مورد نظر را اجرا مي كنند كف اين غرفه ها پوشيده از موكت مي باشد كه مي توان انواعي از متريال هاي مختلف را بدان اضافه كرد.
از بزرگ ترين و مهمترين مشكلات در هر دو نوع اين غرفه ها كه به صورت عمده وجود دارد مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
۱) نياز به زمان زياد براي اجرا و تخريب غرفه.
۲) طريقه حمل ونقل.
۳) نداشتن قابليت استفاده مجدد وغيره.

در راستاي برطرف كردن نقايص طرح هاي موجود و افزايش كارايي ، ارائه طرحي با قابليت هاي زير لازم به نظر مي رسد:
۱) مدولار بودن غرفه براي.
۲) سهولت در اجرا.
۳) سهولت دربستن وجمع كردن محصول و …

 

ويژگيهاي گروه استفاده گر
۲-۲-۱ گروههاي مرتبط با محصول
از تمامي شركتهاي بازرگاني ، اقتصادي ، فرهنگي ، توليدي ، خدماتي و غيره كه هر يك فعاليت و يا محصولي براي ارائه دادن در نمايشگاه ها دارند ، گرفته تا طراحان غرفه هاي نمايشگاهي ، توليد كنندگان اجزاي غرفه و سازندگان غرفه ها در نمايشگاهها ، هر يك به نحوي از اين محصول استفاده مي كنند.
غرفه دارها به عنوان استفاده كننده نهايي از محصول و خدمات هر شركت تجاري توليدي و خدماتي در مركز ثقل تصميمات قرار دارد. كفپوشها براي اين طراحي و توليد مي شود كه به فروش برسد و ايجاد رضايتمندي براي استفاده كننده از اهداف كوتاه مدت هر شركت و موسسه اي مي باشد.
در واقع هنگامي كه خواسته هاي استفاده كننده به طور موثري برآورده شدند ، نوعي رضايت مندي ايجاد مي گردد كه شدت و ضعف آن بستگي به نحوه برآوردن خواسته مي باشد.
اما اگر به بررسي شركتهايي كه تنها فعاليت آنها طراحي و اجرا و حتي توليد قطعات اين محصول مي باشد بپردازيم. اين امر واضح است كه براي هر بخش نياز به يك متخصص مي باشد كه به تمامي امور نظارت داشته باشد .
مثلا در بخش طراحي نياز به كسي است كه در اين رابطه تحصيل كرده باشد تا بتواند با طراحي خاص براي غرفه اي كه مي خواهد محصولي را ارائه دهد اين امكان را فراهم كند تا آن شركت به هدف خود يهني جذب مشتري و توليد انبوه برسد.
يا در بخش اجرا نياز به متخصصيني است كه تنها در اين بخش فعاليت حرفه اي مي كنند. هميشه نمونه هاي فراواني گوياي آن است كه طرح نا مناسب وضعيف منجر به محصولات ناقص شده است و يا اجراي ناموفق طرح ها و ايده هاي خوب باعث عدم موفقيت آن شركت شده است. اما متاسفانه ۹۰ درصد از كساني كه در اين زمينه كار مي كنند تنها به علت ميزان درآمدي كه اين كار دارد وارد آن شده اند و هيچ تخصصي در اين رابطه ندارند .

گروه هاي معين استفاده كننده
– صاحبان صنايع.

– بازديدكنندگان.

صاحبان صنايع
– رائه محصول بسيار خاص مانند پورشه و بريجستون.
– ارائه محصول و تبادل اطلاعات.
– فقط تبادل اطلاعات.

۲-۲-۳- فرهنگ، هويت و جايگاه اجتماعي استفاده گر

استقاده‌گر محصول مورد نظر ما از محصول در محل خاصي يعني نمايشگاه استفاده مي‌كند ،محلي كه تعاريف وي‍ژه و خاصي دارد به لحاظ رفتاري و فرهنگي و اجتماعي در نگاه اول قوانين رفتاري و فرهنگي استفاده از نمايشگاه بر روي فرد تاثير مي‌گذارد اما به هر صورت افرادي كه براي ديدار از نمايشگاه مي آيند افرادي هستند كه از موقعيت و فرهنگ بالاتري نسبت به اقشار عادي مردم قرار دارند . اين موزوع مؤيد اين است كه مي‌توان انتظار رفتار بهتر و سالمتري از طرف بازديد كنندگتن از غرفه ها داشت، در حقيقت نمايشگاه ها محيطي هستند براي صاحبان صنايع و فن آوري

 مديران واطلاعات و پيشرفتهاي خود را به صاحبان ديگر صنايع بنمايش بگذارند .
در گروههاي استفاده گر چه از صاحبان صنايع ،برگزاركنندگان ،بازديد كنندگان و….. از اقشار فرهنگي و طبقه تحصيل كرده جامعه مي باشند.

۲-۲-۴- قدرت اقتصادي استفاده گر

در هر فعاليت اقتصادي از سوي هر صاحب صنعت پيمانكار و يا عوامل ديگر شايد قبل از تفكري اين گروه تفكر مقرون به صرفه بودن فعاليت را مد نظر قرار مي دهند به بيان ديگر در فعاليت هاي اقتصادي و تجاري كاهش هر هزينه اي در مجموع به نفع مجري و صاحب صنعت خواهد بود پس با اين تعريف مي توان بر آ ن شد كه براي طراحي و ساخت چنين محصولي مي بايست گزينه و طراحي را انتخاب وپيش برد كه مقرون به صرفه بودن در توليد انبوه ، قابليت استفاده مجدد ، سادگي در مونتاژ و دمونتاژ (عدم نياز به متخصص ) ، بسته بندي و حمل ونقل را كاهش دهد و صاحبان تجارت و صنعت را به خريد واستفاده از چنين محصولي ترغيب نمايد.

۲-۲-۵- نيازهاي زيبايي شناسي گروه استفاده گر

فرم
جنبه ديگري از طراحي كه نيازمند دقت است ، فرم كلي يا شكل نهايي محصول است. فرم محصول همچنان كه بايد ساده وسبك طراحي شود بايد براي تحمل بارهاي وارد از مقاومت كافي برخوردار باشد.
طبيعت ، بيشتر فرمهاي خود را دست كم در يك محور، متقارن طراحي كرده است. اين موضوع در ابتدا از سوي معماراني كشف شد كه به نوبه خود مورد تقليد مهندسان واقع شده بودند. چشم انسان به گونه اي تكامل يافته است كه اشياء را به شكل متقارن ببيند ونسبت به اشياي نا متقار

ن به مثابه نمادي از زشتي وغير منتقي بودن واكنش منفي نشان دهد.
البته در خيلي از فرآيند هاي توليد از تقارن در فرم پيروي مي شود ولي با انگيزه خاصي ، بيشتر براي مقاصد زيبايي شناسي در ظاهر محصول به كارمي رود. اگر بي تقارني درفرم محصول با عملكرد آن متناسب باشد ، مي توان ادراك انساني را به گونه اي پرورش داد كه آن را بپذيرد . ولي حتي در اين حالت نيز چشم به دنبال احساسي از تعادل مي گردد، اين همان نيازي است كه در فصل چهارم از آن صحبت كرديم .

از سوي ديگر واز آنجا كه تقارن جنبه مهمي از فرم طراحي است ، هماهنگي بيش از اندازه نيز مي تواند بيننده را دچار يكنواختي وخستگي كند. اين موضوع همچنين طراحي ارگونوميكي ضعيفي را سبب مي گردد. وقتي گروهي از محصولات را بازاريابي مي كنند ، تنوع بويژه نقش مهم و مفيدي پيدا مي كند .
عكس شماره ۲-۵

در طراحي فرم غرفه هاي نمايشگاهي مسائل ديگري نيز مورد بحث قرار مي گيرد كه تناسب يكي از اين موارد را تشكيل مي دهد. تناسب به بررسي روابط ميان ابعاد و اندازه هاي اجزاي متصل يا مجزاي يك مجموعه مي پردازد . تناسب رايج وآشنا همواره در ارتباط نزديك با نيازهاي كاربردي

منطقي شكل مي گيرد وتكامل مي يابد . ولي گاهي همين تناسبات نيزبه دليل افزايش بار عملكردي ، ممكن است به افراط كشيده شوند . بنا براين تناسب رابطه نزديكي دارد با آنچه كه از طراحي فرم در ذهن ايجاد مي گردد . در عين حال طراح نيز نبايد كور كورانه از پندارهاي كليشه يي و پوسيده پيروي كند . بي رغبتي نسبت به تعقير فرمهاي رايج مي تواند خلاقيت در طراحي را سركوب كند.
مي توان گفت كه در طراحي اين محصول ، فرم نقش مهمي را درتبليغ ايفا مي كند طراحان امروزه براي اينگونه طراحي از روشهاي خاص خود استفاده مي كنند براي مثال، براي طراحي برخي از غرفه ها در فرم آن، هم براي زيبايي هم براي تبليغ بيشتر از شركت مورد نظر، آرم شركت را در قسمتي از طرح جاي داده وبنا به فرم آرم ، آن را كامل مي كنند .
در اين قسمت نمونه اي از اينگونه طرح ها را مشاهده مي كنيد .

عكس شماره ۲-۶
عكس شماره۲-۷

حتي محصول مورد تبليغ در هر شركت نيز مي تواند در فرم غرفه اي كه در مرحله طراحي قرار دارد، تاثير بسزايي داشته باشد . برخي از طراحان براي زيبا سازي هر چه تمام تر غرفه از فرم محصولي كه قرار است مورد تبليغ قرار گيرد استفاده مي كنند . اينگونه غرفه ها خود به تنهايي حكم يك استند تبليغاتي را بازي مي كنند ، يعني كليت غرفه نمايانگر محصول مورد نظرمي باشد .در اين قسمت نمونه اي از اينگونه طرح ها را مشاهده مي كنيد.