فرهنگ دانشجویی

اساسنامه مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران
مقدمه
به منظور شناساندن هر چه بيش‌تر اركان و مظاهر پرشكوه تمدن و فرهنگ ميهن اسلامي به نسل جوان و به ويژه دانشجويان كشور كه مآلاً به شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت‌هاي علمي – فرهنگي اين نسل منجر مي‌گردد، جهاددانشگاهي براساس دو دهه تجربه و دستاوردهاي فرهنگي خود، اقدام به تأسيس «مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران» مي‌نمايد.
فصل اول – كليات

ماده ۱ – تعريف:
مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران تشكيلاتي است وابسته به معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي كه براساس اولويت‌هاي فرهنگي كشور و به منظور برنامه‌ريزي و تدوين و اجراي برنامه‌هاي سياحتي و زيارتي و انجام فعاليت‌هاي ويژه گردشگري براي دانشجويان در ابعاد فرهنگي، آموزشي و علمي تشكيل مي‌گردد. «مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران » كه در اين اساسنامه از اين پس با عنوان «مركز» از آن نام برده مي‌شود داراي تشكيلات مركزي در تهران و شعب مختلف در مناطق دانشگاهي سراسر كشور خواهد بود.
ماده ۲ – هدف:
هدف از تأسيس مركز، تمركز در سياستگذاري و هماهنگي تشكيلاتي در فعاليت‌هاي فرهنگي در امر گردشگري دانشجويان، اهتمام و اقدام به شناساندن مواريث، سنن و آثار مذهبي، تاريخي و ملي در عرصه‌هاي مختلف، ارائه الگوهاي جديد در برنامه‌هاي فرهنگي و سياحتي، تقويت روحيه جمع‌گرايي و فعاليت‌هاي گروهي در ميان دانشجويان، آشنايي با دست‌آوردهاي مثبت تاريخي، ملي و فرهنگي ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور برقراري تبادل و تعامل صحيح و مثبت فرهنگي با آنها است.

ماده ۳ – وظايف:
۱- انجام سياستگذاري متمركز و ايجاد هماهنگي تشكيلاتي در فعاليت‌هاي فرهنگي دانشجويان در حوزه گردشگري.
۲- شناخت نيازهاي دانشجويان كشور و فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب و مساعد براي شكوفايي شخصيت علمي و عقيدتي آنان.
۳- طراحي و تدوين و اجراي برنامه‌هاي مناسب به منظور شناخت جامع از سرزمين‌هايي كه فرهنگ و مدنيت اسلام و ايران در آن جلوه يافته است..
۴- ايجاد ارتباط با مجامع و نهادهاي فعال در امر گردشگري به منظور بهره‌مندي از تجربيات آنان و انجام فعاليت‌هاي مشترك.

۵- شناساندن فرهنگ عمومي مناطق مختلف كشور به دانشجويان و بازشناسي وجوه مثبت آداب آييني و بومي بكر و فرهنگ‌ساز نواحي گوناگون ايران.
۶- ايجاد شرايط مناسب جهت ارتباط فعال قشر دانشگاهي جوان و خلاق با فرهيختگان ساير ملل و تحكيم پيوند مودت و تقويت همبستگي با مسلمانان جهان.
۷- برپايي نمايشگاه‌هايي با هدف معرفي ظرفيت‌هاي فرهنگي، تاريخي و جاذبه‌هاي گردشگري علمي، فرهنگي ايران.
۸- برگزاري همايش‌ها و سمينارهايي

با حضور استادان و ايران‌شناسان برجسته داخلي و خارجي در رابطه با معرفي مراكز فرهنگي كشور، بازشناسي تاريخ و فرهنگ مناطق مختلف ايران و بررسي راهكارهاي اشاعه و ترويج فرهنگ گردشگري و ايرانگردي با بهره‌گيري از جاذبه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري.
۹- برگزاري نشست‌هايي ميان دانشجويان ايراني و دانشجويان ديگر كشورها به منظور تبادل اطلاعات تاريخي و فرهنگي و آشنايي متقابل با جاذبه‌هاي گردشگري ساير كشورها.
۱۰- ايجاد پايگاه رايانه‌اي درخصوص اطلاع‌رساني لازم درباره موضوعات مربوط به گردشگري دانشجويان.
فصل دوم – اركان و تشكيلات
ماده ۴ – اركان:
۱- شوراي مركزي

۲- رئيس مركز
۳- شعب مركز
ماده ۵ – تركيب اعضاي شوراي مركزي:
۱- رييس جهاددانشگاهي (به عنوان رييس شورا)
۲- معاون فرهنگي (به عنوان نايب رييس شورا)
۳- رييس مركز (به عنوان دبير شورا)
۴- چهار نفر از صاحبنظران فرهنگي و امور گردشگري به پيشنهاد معاون فرهنگي و تأييد رييس جهاددانشگاهي.

تبصره ۱: احكام اعضاي شوراي مركزي از سوي رييس جهاددانشگاهي براي مدت ۳ سال صادر مي‌شود. انتخاب مجدد آنان در دوره‌هاي بعدي بلامانع است.
تبصره ۲: جلسات شورا با حضور رييس يا نايب رييس و حداقل اعضا رسميت مي‌يابد.
تبصره ۳: جلسات شوراي مركزي حداقل ماهي يك بار تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت نسبي حاضران در جلسه قطعيت مي‌يابد.
ماده ۶ – وظايف شوراي مركزي:

۱– بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه مركز و ارائه آن به هيأت امنا.
۲- بررسي و تصويب برنامه عملكرد سالانه مركز و ارائه آن به هيأت امناي جهاددانشگاهي
۳- تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي موردنياز مركز در چارچوب مقررات جهاددانشگاهي
۴- تصويب برنامه‌ها و فعاليت‌هاي كميته علمي – تخصصي در امر گردشگري
۵- نظارت بر عملكرد اجرايي و اداري مركز
۶- صدور مجوز تأسيس شعب مركز و تعيين محدوده‌ي فعاليت هر شعبه
۷- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مركز كه از سوي رييسمركز پيشنهاد مي‌شود در چارچوب مقررات جهاددانشگاهي
۸- بررسي و تصويب عمليات و ترازنامه سالانه ملي مركز و ارائه آن به هيأت امنا
۹- بررسي نمودار تشكيلاتي پيشنهاد شده و تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه مركز و ارائه آن به هيأت امنا.
ماده ۷ – رييس مركز:
رييس مركز به پيشنهاد معاون فرهنگي، تصويب هيأت امنا و حكم رييس جهاددانشگاهي به مدت ۳ سال منصوب مي‌شود. تمديد مسؤوليت رييس مركز براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.
تبصره: تصميم‌گيري در مورد قبول تقاضاي استعفاي رييس مركز و يا عزل مشاراليه با رييس جهاددانشگاهي است.
ماده ۸ – وظايف رييس مركز:
۱- اجراي مصوبات شوراي مركزي كه در چارچوب اهداف و وظايف مركز تدوين و تصويب شده است.
۲- پيشنهاد نمودار تشكيلات تفصيلي و پست‌هاي سازماني مركز براساس «تشكيلات» مصوب هيأت امنا، به شوراي مركزي جهت تصويب.
۳- استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقا و اعطاي پاداش و حقوق به اعضاي مركز در چارچوب آيين‌نامه‌هاي جهاددانشگاهي.
۴- ارائه پيشنهاد به شوراي مركزي در جهت ارتقاي كمي و كيفي فعاليت‌هاي مركز.
۵- افتتاح حساب ريالي در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مطابق مقررات جهاددانشگاهي
۶- مديريت كليه امور اجرايي و اداري مركز
۷- امضاي كليه مكاتبات اداري و اسناد مالي تعهدآور مركز مطابق مقررات جهاددانشگاهي
۸- پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه مركز و ارائه آن به شوراي مركزي
۹- تهيه گزارش عملكرد سالانه مركز و ارائه به شوراي مركزي
۱۰- ارائه گزارش تراز سالانه در پايان سال مالي به شوراي مركزي
۱۱- دعوت از اعضاي شوراي مركزي براي تشكيل جلسه
۱۲- تهيه و تنظيم پيش‌نويس آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مركز و ارايه آن به شوراي مركزي
ماده ۹ – محل فعاليت:
محل اصلي فعاليت مركز تهران است.
ماده ۱۰ – مدت فعاليت:
فعاليت مركز از تاريخ تأسيس نامحدود است.
ماده ۱۱- شعب مركز
مركز مي‌تواند با تصويب شوراي مركزي و مطابق آيين‌نامه‌هاي مربوط به تشكيل ش

عب در واحدهاي جهاددانشگاهي اقدام كند.
تبصره: مسؤوليت اداره شعب در واحدهاي جهاددانشگاهي با معاون فرهنگي واحد ذيربط خواهد بود.
فصل سوم – امور مالي
ماده ۱۲– منابع مالي:
۱- اعتبارات تخصيص يافته از سوي جهاددانشگاهي
۲- خودياري و كمك‌هاي نقدي دانشجويان
۳- كمك ساير سازمان‌ها و نهادها
تبصره: فعاليت‌هاي مركز مشمول آيين‌نامه مالي و معاملاتي جهاددانشگاهي خواهد بود.
ماده ۱۳- انحلال مركز:
انحلال مركز به پيشنهاد رييس مركز، تأييد شوراي مركزي و تصويب هيأت امناي جهاددانشگاهي و انحلال شعب به پيشنهاد رييس مركز، تأييد شوراي مركزي و تصويب رييس جهاددانشگاهي مي‌باشد.
ماده ۱۴- اين اساسنامه در ۳ فصل و ۱۴ ماده و ۴ تبصره، در هفتاد و پنجمين جلسه هيأت امناي جهاددانشگاهي در تاريخ ۳/۱۰/۱۳۸۱ به تصويب رسيد و از زمان ابلاغ قابل اجراست.
دانشجو،فرهنگ دانشجویی و فرهنگ سازی
يكي از خصوصيات مثبت دانشجويان اقدامات و واكنشهاي آنان در مقابل حوادث جامعه و مشكلات مبتلا به است. به عقيده بسياري ازمتفكران، اقدامات و واكنشهاي جوانان حاكي از نياز آنان به فرهنگ جديد و يك انقلاب فرهنگي است. چرا كه آنان از فرهنگ ماشيني و رفاه منحصراً مادي كه انسانها را به اسارت كشيده است، نفرت دارند و دوري مي‎جويند.
در اين زمينه، اساتيد و تشكلهاي دانشجويي مي‎توانند با رفتار، سخنان، موضع‎گيريها و مقالات خود نقشهاي مهمي را در ايجاد فرهنگ جديد و فرهنگ‎پذيري دانشجويان ايفا نمايند. آنها مي‎توانند آثار، باورها، ارزشها و ميراث فرهنگي و علمي گذشته و حال اسلام و ايران را براي دانشجويان بررسي، تحليل، نقد و ارزيابي نموده و زمينه اشاعه و ترويج آنها را فراهم نمايند و بدين ترتيب پيوندي راهگشا ميان فرهنگ سنتي و فرهنگ جديد ايجاد نمايند.
تشكلهاي دانشجويي مي‎توانند داراي كاركردهاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي و علمي باشند. تشكلهايي كه داراي مرامنامه و اساسنامه هستند مي‎‎توانند با تدوين اهداف و برنامه‎هاي خود ادامه حيات دهند و جايگاه واقعي خود را در دانشگاه و جامعه به دست آورند.

علاوه بر اينها باعث ساماندهي دانشگاهها براساس ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه شوند تا قدرت پاسخگويي به نيازهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه را داشته باشند و بدين طريق با شناسايي نيازهاي ملي كشور ساختار علمي و تكنولوژي بومي را شكل دهند، ساختاري كه بعداً توسعه را در كشور سرعت دهد.

با توجه به موارد مطروحه مي‎توان چنين نتيجه‎گيري كرد:

۱٫ تشكلهاي دانشجويي مي‎توانند در جهت تقويت كاركردهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي و علمي دانشگاهها اقدام كنند.
۲٫ تشكلهاي دانشجويي مي‎توانند به رشد همه جانبه رواني، اجتماعي و شناختي دانشجويان كمك كنند و باعث تقويت مسئوليتها و شايستگي اجتماعي و فرهيختگي‎هاي هنري و فرهنگي دانشجويان شوند.
۳٫ كانونهاي دانشجويي مي‎توانند به ايجاد رابطه ميان دانشگاه و جامعه كمك نموده و فاصله ميان آن دو را كاهش دهند.
۴٫ تشكلهاي دانشجويي به دليل كاركردهاي آشكار و پنهان‎ سياسي و پاسخگويي به مجموعه متنوع گرايشها، مي‎توانند نقش مهمي در ايجاد مناسبات و كاركرد سالم و بايسته سياسي دانشگاه داشته باشند.