قوانين فوتسال

– قانون زمين فوتسال
زمين بازي
اندازه زمين بازي :
عرض = حداقل ۱۵ متر و حداكثر ۲۵ متر .
در مسابقات بين المللي برابر است با :
طول = حداقل ۳۸ متر و حداكثر ۴۲ متر .
عرض = حداقل ۱۸ متر و حداكثر ۲۵ متر .
پهناي كليه خطوط ۸ سانتيمتر است .
اندازه دايره وسط زمين ۳ متر مي باشد .
فاصله نقطه پنالتي تا خط دروازه ۶ متر مي باشد .
فاصله نقطه پنالتي دوم تا خط دروازه ۱۰ متر مي باشد .
اندازه ربع دايره هاي گوشه زمين (كرنر) ۲۵ سانتيمتر مي باشد .
اندازه دروازه ها :
فاصله بين دو تير دروازه ۳ متر و ارتفاع تير افقي تا سطح زمين ۲ متر است .
تذكر : ورود و خروج بازيكنان در موقع تعويض بايستي از محدوده مشخص شده انجام گيرد .
۲- قانون توپ فوتسال(the ball)
جنس توپ : از چرم يا مواد مشابه مي باشد .
توپ : محيط آن حداقل ۶۲ و حداكثر ۶۴ سانتيمتر مي باشد .
وزن توپ : درشروع بازي نبايستي كمتر از ۳۹۰ گرم و يا

بيشتر از ۴۳۰ گرم باشد (توپ نمره ۴) . شناسايي استاندارد : هنگامي كه توپ از ارتفاع ۲ متري به طرف زمين رها مي شود نبايد بيشتر از ۶۵ سانتيمتر و كمتر از ۵۵ سانتيمتر از زمين مسابقه جهش نمايد .

 

فشار توپ : ۴/۰ – ۶/۰ اتمسفر برابر با ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم بر سانتيمتر مكعب از سطح دريا باشد .

۳ – قانون تعداد بازيکنان فوتسال ( players)
تعداد بازيكنان : در يك مسابقه با شركت دو تيم نبايد بيش از ۵ يا كمتر از ۵ بازيكن براي هر تيم باشد كه يكي از آنها دروازه بان با لباس مشخص است .
گر به دليل اخراج ، تعداد بازيكنان يك تيم به كمتر از ۳ بازيكن برسد بازي بايد تعطيل شود .
۱ – حداكثر بازيكن ذخيره حداكثر ۷ نفر مي باشد .
۲ – تعداد تعويض سيار نامحدود است حتي دروازه بان ( رنگ لباس دروازه بان متمايز از بازيكنان ) بازيكني كه تعويض ميشود مي تواند دوباره به زمين بازي برگردد .
دروازه بان ميتواند جاي خود را با ساير بازيكنان عوض نمايد ( تعويض دروازه بان بدون توقف بازي و مثل ساير بازيكنان صورت مي گيرد ) تعويضها بايد از محل مشخص شده براي هر تيم صورت پذيرد .
۳ – عمل تعويض زماني خاتمه مي يابد كه بازيكن جانشين وارد زمين شود .
۴ – چنانچه در جريان بازي تعويض سيار بازيكن جانشين قبل از اينكه بازيكن تعويضي كاملاً زمين را ترك كند وارد زمين شود . داور بازي را قطع ( با رعايت آوانتاژ به تيم حريف ) بازيكن تعويضي را بيرون بفرستد به بازيكن جانشين اخطار و بازي با يك ضربه آزاد غير مستقيم به نفع تيم مقابل از محل توقف توپ زده مي شود .
تذكر : اگر هنگاميكه داور بازي را متوقف كرد توپ درون محوطه جريمه بوده ضربه

آزاد غير مستقيم از روي خط محوطه جريمه و نزديكترين محل به محل توقف توپ انجام مي شود .
اگر بازيكن جانشين يا بازيكن تعويضي از محلي به غير از منطقه تعويض وارد زمين بازي شده يا از زمين بازي خارج گرديده :
داور بازي را متوقف كرده به بازيكن خاطي اخطار بدهد بازي را مجددا شروع كرده با يك ضربه آزاد غير مستقيم عليه تيم خاطي از محل توپ زمانيكه بازي را متوقف كرده است .

۴ – قانون وسايل بازيکنان فوتسال
( the players equipment )
وسايل بازيكن : بازيكنان نبايد چيزي بپوشند كه براي خود يا سايرين خطرناك باشد وسايل بازيكنان شامل پيراهن ورزشي – شورت – جوراب – قلم بند و كفش مخصوص فوتسال است .
استفاده از كفش براي بازيكن اجباري است – نقص اين قانون بازيكن خاطي از زمين خارج فرستاده با تكميل وسايل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازي وارد زمين شود .
شماره پيراهن بازيكنان بايد از ۱ تا ۱۵ باشد . شماره پيراهن بازيكنان بايد كاملا واضح و خوانا باشد .
جوراب بايد روي قلم بند را كاملا بپوشاند . دروازه بان ميتواند از شلوار ورزشي استفاده نمايد .
۵ – قانون داور فوتسال ( the referee )
هر بازي توسط يك داور ، يك داور دوم ، يك وقت نگهدار و يك داور سوم قضاوت ميشود . براي اداره بازي يك داور اصلي يا سرداور تعيين مي گردد . قدرت او كه قانون به او تفويض نموده است از موقع ورود به محل بازي در آن واقع شده تا خروج آنجا پايان مي يابد هر مورد مرتبط با بازي نتيجه نهايي تصميم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار اين مسؤوليت به عهده اوست .
اگر بين تصميم داور و داور دوم در مورد يك خطا اختلاف نظر وجود داشته باشد تصميم و عقيده داور بايد اجرا شود .
۶ – قانون کمک داوران فوتسال
كمك داور ( داور دوم ) : بايستي براي هر مسابقه تعيين شود طرف مقابل داور اصلي انجام وظيفه
مي كند همان قدرت اجرايي را دارد به جز ( همه وقايعي را كه قبل در حين يا بعد از بازي مي افتد ثبت و گزارش كند ) در صورت نبودن وقت نگهدار وظيفه دارد دو دقيقه اخراجي بازيكنان و تايم يك دقيقه را محاسبه نمايد و تعويض سيار صحيح انجام گرفته است . در صورت دخالت بي مورد از جانب كمك داور ، داور اصلي بايستي او را از وظيفه آن معاف شخصي ديگري جانشين وي موضوع را گزارش كند .

تذكر : در صورت وجود اختلاف نظر بين داور اصلي و كمك داور سرداور (داور اصلي) حاكم خواهد بود .
۷ – قانون وقت نگهدار فوتسال
( the time keeper,s duties )
وقت نگهدار : در خارج از بازي در امتداد خط مياني در منطقه تعويض بازيكنان قرار گيرد . وظايف او نگهداري وقت بازي ۲ دقيقه اخراجي يادداشت تايم اوت ها و دادن علامت تا

يم اوت به داوران اعلام زمان بازي با صوت به داوران و يادداشت ۵ خطاي اول هر تيم در هر نيمه كه توسط داوران اعلام شده ثبت شماره گلزنان و بازيكنان اخراجي و اخطاري و تايم اوت ها آن ها مي باشد .
دو دقيقه زمان مورد نياز براي برگشتن يك بازيكن بجاي بازيكن اخراجي را محاسبه نمايد .
پايان نيمه اول ، پايان مسابقه ، پايان ۲ زمان وقت اضافه و پايان تايم اوت را با صوت خود وعلائم ارائه شده به داوران نشان دهد .
تايم اوت هاي انجام شده توسط تيمها را در تابلو نشان دهد .
تعداد ۵ خطاي اوليه توسط هر تيم در هر نيمه از زمان بازي را در تابلو نشان داده و علامت دهد .
وظايف داور سوم ( the third referees duties ) :
داور سوم به وقت نگهدار كمك ميكند تا تعداد خطاهاي انجام شده ( ۵ خطاي اوليه ) در هر نيمه را ثبت مينمايد .
هر توقف در بازي و دلايل توقفها را ثبت ميكند .
شماره بازيكنان زننده گل را ثبت مي كند .
شماره و نام بازيكنان اخطاري واخراجي را ثبت ميكند .

هر گونه اطلاعات مورد نياز در فرم مسابقه را ثبت ميكند .
در صورت بروز هرگونه آسيب ديدگي احتمالي براي داور و داور دوم ، داور سوم جايگزين آنها
مي شود .

۸ – قانون مدت بازی فوتسال
( the duration of the match )
مدت بازي : مدت بازي دو وقت ۲۰ دقيقه اي و زمان بين دو نيمه استراحت ۱۵ دقيقه اي مي باشد .
هر تيم مي تواند در هر نيمه يك تايم درخواست كند ( در بازي هاي حذفي در وقت اضافي تايم اوت وجود ندارد ) . خطا ) به اندازه زدن ضربات مذكور در پايان وقت به زمان بازي اضافه ميشود .
در بازيهايي كه بايستي نتيجه مشخص شود در صورتيكه بعد از پايان وقت قانوني نتيجه بازي مساوي باشد از دو وقت اضافه ۵ دقيقه اي استفاده مي شود .
در طي دو وقت اضافه ۵ دقيقه اي هيچگونه تايم اوتي به تيمها داده نميشود .
۹ – قانون شروع بازی فوتسال
شروع بازي : برنده قرعه اختيار انتخاب زمين و بازنده قرعه ضربه شروع بازي را مي زند . ضربه شروع به داخل زمين حريف با علامت داور اصلي خواهد بود كه فاصله بازيكن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود . از ضربه شروع مستقيماً گل به دست نمي آيد .
دراپ بال روش ديگري براي شروع بازي است .
زمانيكه به هر دليلي كه در قانون پيش بيني نشده شما بازي را متوقف نموده ايد بايستي بازي را با دراپ بال مجدداً شروع نمائيد .
هنگاميكه توپ درون محوطه جريمه ميباشد و داور بازي را متوقف مينمايد دراپ بال بايستي از روي خط محوطه جريمه انجام شود نه داخل محوطه جريمه .
۱۰ – قانون توپ داخل و خارج فوتسال
توپ در بازي و خارج از بازي : وقتي توپ خارج از بازي به طور كامل از خط طولي يا عرضي چه از هوا و زمين گذشته باشد . برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روي خط طولي نزديكتر مي باشد كه توسط حريف زده مي شود .
۱۱ – قانون گل فوتسال
روش به دست آمدن گل : تمام توپ از خط دروازه بين تيرهاي عمودي و افقي عبور كرده به شرطي كه بازيكن مهاجم توپ را با دست يا بازو و پرتاب حمل يا هل نداده باشد .
۱۲ – قانون خطاهای فوتسال
خطاها و رفتارهاي ناشايست : هرگاه بازيكني سهواً يا از روي بي احتياطي يا نيروي نامتعادل يا بيش از اندازه ۱۱ خطاي زير را مرتكب شود يك ضربه آزاد مستقيم – يك ضربه پنالتي- به نفع تيم مقابل ( اگر داخل محوطه جريمه باشد ) گرفته مي شود :
۱ – لگد زدن . ۲- پشت پا زدن .۳ – پريدن روي حريف . ۴ – تنه شديد و خطرناك . ۵ – تنه از پشت به حريف . ۶ – تف انداختن . ۷ – زدن حريف . ۸ – گرفتن حريف . ۹ – هل دادن حريف . ۱۰ – با شانه به حريف حمله كردن . ۱۱ – تكل كردن .
هر گونه خطايي كه به نفع تيم مهاجم و درون محوطه جريمه تيم مدافع ( خاطي ) صورت پذيرد ضربه آزاد از روي خط محوطه جريمه كه نزديكترين منطقه به محل وقوع خطا درون محوطه جريمه است زده ميشود اما هر گاه خطا درون محوطه جريمه تيم مدافع و به نفع تيم مدافع صورت پذيرد بازيكنان تيم مدافع ميتوانند از درون محوطه جريمه خودي خطا را بزنند و موقعي توپ در بازي است كه بعد از ضربه خوردن يا رها شدن توسط دروازه بان از محوطه جريمه خارج شود .

هفت خطاي منجر به اخطار : ۱ – مرتكب رفتار غير ورزشي . ۲- با گفتار و كردار به تصميم داور اعتراض نمايد . ۳- مكرراً قوانين بازي را نقص نمايد . ۴- شروع مجدد بازي را به تأخير اندازد . ۵- هنگام شروع مجدد بازي ، ضربه آزاد و ضربه كرنر فاصله لاز

م رعايت نكند . ۶- بدون اجازه داور وارد زمين شود . ۷- بدون اجازه داور زمين را ترك كند .
هفت خطاي منجر به اخراج : ۱- مرتكب خطاي شديد بازي شود . ۲- مرتكب برخورد با زننده شود . ۳- روي حريف يا هر فرد ديگر تف بيندازد . ۴- عمداً با دس

 

 

ت زدن به توپ ، حريف را از يك گل يا موقعيت گل محروم نمايد . ۵- موقعيت آشكار گل حريف به سمت دروازه در داخل پيشروي با خطاي آزاد مستقيم سلب نمايد . ۶- كلمات توهين آميز بر زبان بياورد . ۷- در يك مسابقه اخطار دوم بگيرد .
بازيكن اخراج شده حق ورود مجدد به بازي و يا حتي نشستن روي نيمكت بازيكنان ذخيره را ندارد .
تذكر مهم : بازيكني كه اخراج مي گردد توسط داور بازي حتماً بايد به رختكن هدايت شود و بعد از ۲ دقيقه تيم مي تواند بازيكن ديگر جايگزين نمايد . مگر اينكه قبل از اتمام ۲ دقيقه گلي به ثمر برسد .
در صورت اخراج بازيكن :
اگر ۵ بازيكن در مقابل ۴ بازيكن بازي ميكنند و تيمي كه داراي بيشترين تعداد بازيكن است گلي به ثمر برساند تيم ۴ نفره ميتواند يك نفر به تيم خود اضافه نمايد .
اگر هر دو تيم با ۴ بازيكن بازي ميكنند و گلي به ثمر ميرسد بازيكني به تيمها اضافه نخواهد شد .
اگر ۵ بازيكن بر عليه ۴ بازيكن يا ۴ بازيكن بر عليه ۳ بازيكن بازي ميكنند و تيمي كه تعداد بيشتري بازيكن دارد گل به ثمر ميرساند تيمي كه كمترين تعداد بازيكن را دارد ميتواند يك نفر به بازيكنان خود اضافه نمايد .
اگر هر دو تيم با ۳ بازيكن بازي مي كنند و گلي به ثمر ميرسد هر دو تيم نميتوانند بازيكني را اضافه نمايند .
اگر تيمي كه گل زده يك نفر از تيم مقابل بازيكن كمتر دارد بازي با همان تعداد ادامه مي يابد و تيم زننده گل نميتواند بازيكني را اضافه نمايد .

۱۳ – قانون ضربه آزاد فوتسال
ضربه آزاد : تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقيم و ضربه آزاد غير مستقيم مي باشد . در ضربه آزاد مستقيم مي توان مستقيماً به حريف گل زد . اگر دروازه بان در هنگام پرتاب توپ بيش از ۴ ثانيه وقت تلف نمايد با يك ضربه آزادغير مستقيم جريمه ميشود . ( از روي خط محوطه جريمه )
دروازه بان نمي تواند بعد از رها كردن توپ و خارج شدن آن از محوطه جريمه براي با ر دوم با توپ بازي نمايد در اين صورت از جايي كه براي بار دوم با توپ بازي كرده با يك ضربه آزاد غير مستقيم جريمه مي شود .
توپ پرتاب شده توسط دروازه بان (goal clearance ) كه درنيمه تيم خودي به بازيكنان همدسته اش مي رسد بايد وارد نيمه زمين تيم حريف شود يا با بازيكنان حريف برخورد نمايد كه بازيكنان همدسته بتوانند آنرا با سر ، سينه يا پا به دروازه بان خودي پاس بدهد در غير اين صورت با يك ضربه آزاد غير مستقيم از جايي كه دروازه بان توپ را از بازيكنان همدسته اش دريافت نموده جريمه ميشوند .
۱۴ – قانون خطاهای جمع شده فوتسال
خطاهاي جمع شده : در صورتي كه خطاهاي يك تيم در هر نيمه به ۵ رسيد

ه ( از خطاهاي ۱۱ گانه آزاد مستقيم ) ، ( كليه خطاها قانون ۱۲ ) از آن به بعد اگر يكي از خطاي قانون ۱۲ را مرتكب شود خطاي ششم يك ضربه آزاد مستقيم ( از نقطه پنالتي دوم ) يا محل وقوع خطا ( اگر محل خطا بين نقطه پنالتي دوم و دروازده حريف باشد ) بدون تشكيل ديوار دفاعي به صورت مستقيم زده مي شود . مهاجمين و مدافعين بايد فاصله ۵ متر را رعايت كنند . ( خط فرضي نقطه پنالتي فاصله رعايت گردد ) .
وقتي ضربه آزاد بدون ديوار دفاعي ( پنالتي دوم ) زده شد . هيچ بازيكني نميتواند توپ را لمس نمايد مگر اينكه بوسيله دروازه بان لمس شوديا بعد از برخورد با تيرهاي عمودي وافقي دروازه به زمين بازي برگردد يا توپ زمين بازي را ترك نمايد .
در ضربات پنالتي و ضربه آزاد بدون ديوار دفاعي ( پنالتي دوم ) بازيكن زننده ضربه بايستي مشخص شود .

در ضربه آزاد بدون ديوار دفاعي ( پنالتي دوم ) دروازه بان حداقل بايد ۵ متر تا نقطه پنالتي فاصله داشته باشد .
تذكر : اگر خطاي ششم عقبتر از نقطه پنالتي دوم بود ، مستقيم به نقطه پنالتي دوم منتقل شده ضربه زده مي شود ( حق پاس دادن را ندارد ) .
۱۵ – قانون پنالتی فوتسال
ضربه پنالتي : از نقطه پنالتي زده مي شود . زننده ضربه بايد مشخص باشد . ضربه حتماً بايد به طرف جلو ( دروازه حريف ) زده شود .
اما در ضربه پنالتي دروازه بان بايستي روي خط دروازه باشد .
۱۶- قانون اوت فوتسال
ضربه اوت : ضربه به داخل ( kickin )
روشي براي شروع مجدد بازي است .
هرگاه تمام توپ از خط طولي چه از روي زمي چه از هوا بگذرد توپ بايداز محلي كه خارج شد توسط تيم مقابل با پا به داخل زمين زده شود . زننده ضربه توپ ساكن روي خط طولي يا خارج از زمين خط طولي باشد .
وضعيت توپ در ضربه اوت ( kickin ) : توپ بايد روي خط طولي زمين ، خط تماس
( touch line ) ثابت باشد . مي توان توپ را به هر جهتي زد .
بازيكنان تيم مقابل حداقل ۵ متر از محله ضربه بايد فاصله داشته باشد .