قوانين و مقررات بازي تنيس

آموزش قوانين بازي تنيس

فهرست
۱٫ پيش گفتار
۲٫ قانون ۱ – زمين
۳٫ قانون ۲ – لوازم ثابت
۴٫ قانون ۳ – توپ
۵٫ قانون ۴ – راكت
۶٫ قانون ۵ – امتياز در گيم

۷٫ قانون ۶ – امتياز در ست
۸٫ قانون ۷ – امتياز در مسابقه
۹٫ قانون ۸ – زننده توپ و گيرنده توپ
۱۰٫ قانون ۹ – انتخاب زمين و سرويس
۱۱٫ قانون ۱۰ – تغيير زمين
۱۲٫ قانون ۱۱ – توپ در بازي
۱۳٫ قانون ۱۲ – برخورد توپ با خط
۱۴٫ قانون ۱۳ – برخورد توپ با لوازم ثابت زمين
۱۵٫ قانون ۱۴ – ترتيب سرويس
۱۶٫ قانون ۱۵ – ترتيب دريافت در بازي دوبل
۱۷٫ قانون ۱۶ – سرويس
۱۸٫ قانون ۱۷ – زدن توپ
۱۹٫ قانون ۱۸ – خطاي پا
۲۰٫ قانون ۱۹ – خطاي سرويس
۲۱٫ قانون ۲۰ – سرويس دوم
۲۲٫ قانون ۲۱ – زمان زدن و دريافت توپ
۲۳٫ قانون ۲۲ – تكرار حركت در طي سرويس
۲۴٫ قانون ۲۳ – تكرار حركت
۲۵٫ قانون ۲۴ – بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد
۲۶٫ قانون ۲۵ – برگردان خوب
۲۷٫ قانون ۲۶ – مانع , توقف

۲۸٫ قانون ۲۷ – تصحيح خطاها
۲۹٫ قانون ۲۸ – وظايف مقامات رسمي در زمين
۳۰٫ قانون ۲۹ – بازي ادامه دار
۳۱٫ قانون ۳۰ – مربيگري
۳۲٫ قوانين تنيس با صندلي چرخدار

۳۳٫ ضميمه I – توپ
۳۴٫ دسته بندي سطوح زمين بازي از نظر گام
۳۵٫ ضميمه II – راكت  
۳۸٫ وظايف مقامات رسمي در زمين
۳۹٫ نقشه زمين

پيش گفتار

فدراسيون بين المللي تنيس حاكم بر بازي تنيس بوده و حقوق و مسئوليتهاي آن شامل تعيين قوانين بازي مىباشد . براي حمايت و پشتيباني از فدراسيون بين المللي تنيس ، كميته قوانين تنيس پايه گذاري شده است كه مرتباً بر بازىها و قوانين آن نظارت نموده و پيشنهاداتي را براي تغيير قوانين چه بصورت دائمي چه بصورت مقطعي براي دوره اي محدود ، به هيئت سرپرستان ITF ارائه ميدهند . اين هيئت پيشنهادات را در مجمع عمومي سالانه ITF كه بالاترين مرجع براي ايجاد تغييرات در قوانين تنيس است ، مطرح مىنمايد.
در طي سالهاي اخير تعداد موضوعات قابل تغيير محدود بوده، اما با ارائه قوانين در يك زبان مدرن و با قابليت پيگيري ساده و مرتب منجر به كاهش تعداد قوانين شده است . به منظور مرجعيت و قابليت پيگيري در اين ويرايش جديد ، شماره قانون قديمي در پرانتز آورده شده است .
نكته : غير در موارد مشخص شده ، همه موارد براي قوانين تنيس مردان ، شامل زنان نيز مىشود .

قانون ۱ : زمين (۱ و ۳۴ قديم)
زمين بازي انفرادي بايد مستعطيل به ابعاد m 77 / 23 طول و
m 23 / 8 عرض باشد .
زمين بازي دوبل بايد مستطيل به ابعاد m 77/23 طول و m 98/10 عرض باشد .
زمين توسط تور از عرض به دو نيمه تقسيم مىشود . تور توسط طناب يا كابل فلزي به دو پايه از ارتفاع m 07 /1آويخته شده است . تور بايد كاملاً بين دو پايه كشيده شده باشد . اندازه ذره اي تور بايد به حدي باشد كه به هيچ عنوان توپ از آن عبور نكند .

ارتفاع تور در مركز كه توسط يك تسمه نگهداشته شده است ، بايد m 914/0باشد . يك باند بايد روي طناب يا كابل فلزي و بالاي تور را بپوشاند . تسمه و نوار بايد كاملاً سفيد باشد.
• حداكثر قطر طناب يا سيم فلزي بايد cm 8/0 باشد .
• حداكثر پهناي تسمه بايد cm 5 باشد .
• حداكثر ضخامت باند در هر طرف بايد بينcm 5 و cm 35/6 باشد .
براي مسابقه دوبل ، محل نصب پايه تور بايد از هر طرفm 914/0 خارج از زمين دوبل باشد .
در مسابقه انفرادي ، اگر تور بازي انفرادي استفاده مىشود ، محل نصب پايه تور بايد از هر ط

رف m 914/0 خارج از زمين انفرادي باشد . اگر تور بازي دوبل استفاده مىشود ، در ارتفاعm 07/1 توسط دو چوب نشانه تور علامتگذاري مىشود، بطوريكه از هر طرفm 914/0 خارج از زمين انفرادي باشد.
• ميله تور نبايد بيش از cm 15 قطر داشته باشد .
• چوبهاي نشانه نبايد بيش از cm 5/7 قطر داشته باشند .
• ميله تور و چوبهاي نشانه نبايد بيش ازcm 5/2 از بالاي طناب تور بالاتر باشد .
خطهاي انتهاي زمين خط زمينه و خطهاي اطراف زمين ، خط كناره ناميده مىشوند .
بين دو خط كناره زمين انفرادي در فاصله cm 40/6 از تور در هر طرف دو خط موازي تور كشيده مىشود كه خط سرويس ناميده مىشود . در هر طرف تور ، منطقه بين خط سرويس و تور به دو منطقه مساوي تقسيم و منطقه سرويس ناميده مىشود . در مركز خط سرويس، خطي به م

وازات خطوط كناره زمين انفرادي كشيده مىشود .
هر يك از خطوط زمينه در وسط توسط علامت مركزي به طول
cm 10 تقسيم مىشوند كه موازي با خطوط كناره زمين انفرادي رسم مىشوند .
خط سرويس مركزي و نشانه مركز بايد cm 5 پهنا داشته باشد .
پهناي خطوط ديگر زمين بايد بين cm 5/2 و m 5 باشد بجز خطهاي زمينه كه تا cm 10 هم مىتوانند پهنا داشته باشند .
همه اندازه گيريهاي زمين بايد تا خارج از خطوط باشند و همه خطوط زمين بايد همرنگ و كاملاً در تضاد با رنگ سطح باشند .
هر گونه اعلان تبليغاتي بر روي زمين ، تور ، طنابها ، باندها ، ميله هاي تور و چوبهاي نشانه غير آنچه كه در ضميمه III آمده است ممنوع مىباشد .
قانون ۲ – وسايل ثابت زمين (۲ قديم)
وسايل ثابت زمين شامل : حصار پشت و كناره ، تماشاگران و جايگاه تماشاگران و محل نشستن داورها و همه تجهيزات اطراف و روي زمين، سرداور، داور خط، داور تور و توپ جمع كن وقتي در موقعيتهاي خود هستند، مىباشد .
در مسابقه انفرادي كه با تور دوبل بازي مىشود، ميله تور و بخشي از تور كه خارج از چوبهاي نشانه جزء لوازم ثابت محسوب مىشود و پايه تور يا بخشي از تور بحساب نمىآيند.

 

قانون ۳ – توپ (۳, ۱۳, ۲۷,۳۲ قديمي)
توپهايي كه تحت قوانين تنيس براي بازي تاييد مىشود ، بايد با مشخصات ذكر شده در ضميمه I مطابقت كند ، فدراسيون بين المللی تنيس در مورد اينکه توپ مطابق با ضميمه I مورد تأييد مىباشد يا خير تصميم مىگيرد .
چنين حكمي مىتواند بىواسطه صادر شود و يا نسبت به درخواست بازيكن ، توليد كننده لوازم و يا انجمن ملي و اعضاي آن براي يك نمونه داراي مدارك معتبر ، صادر شود .
اين قوانين و درخواستها بايد با دستوالعمل قابل اجراي بازبيني و بازرسي فدراسيون بين المللي تنيس مطابقت داده شود .
برنامه ريز مسابقه بايد از قبل اعلام كند :
۱٫ تعداد توپها براي بازي (۲, ۳, ۴ يا ۶)
۲٫ سياست تغيير توپ زمان استراحت و گرم كردن فوق العاده باشد. گيم tie break، بعنوان يك گيم براي تغيير توپ شمرده مىشود .
در گيم tie break نبايد تغيير توپ در ابتداي گيم صورت گيرد. در اينصورت تغيير توپ بايد تا شروع گيم دوم ست بعد به تأخير افتد.
ب) در ابتداي ست
اگر يك توپ در طي بازي پاره شد ، امتياز بازي بايد تكرار شود.
پرسش ۱: اگر يك توپ در انتهاي يك امتياز بازي، نرم بود، آيا امتياز بازي قابل تكرار است ؟
پاسخ : اگر توپ نرم بود ولي پاره نشده بود، امتياز بازي تكرار نمىشود.
نكته : مارك توپ مورد استفاده در يك مسابقه كه تحت قوانين تنيس بازي مىشود بايد در ليست رسمي ITF كه براي توپهاي مورد تأييد فدراسيون بين المللي تنيس چاپ شده است، موجود باشد.
قانون ۴ – راكت (۴ قديمي)
راكتهايي كه تحت قوانين تنيس براي بازي تأييد مىشود بايد با مشخصات ذكر شده در ضميمه II مطابقت كند.
فدراسيون بين المللي تنيس در مورد اينكه راكتي كه با ضميمه II مطابقت مىكند، مورد تأييد مىباشد يا خير، تصميم مىگيرد. چنين حكمي مىتواند بىواسطه صادر شود و يا نسبت به درخواست بازيكن، توليد كننده تجهيزات و يا انجمن ملي و اعضاي آن براي يك نمونه داراي مدرك معتبر، صادر شود.
اين قوانين و درخواستها بايد با دستورالعمل قابل اجراي بازبيني و بازرسي فدراسيون بين المللي تنيس مطابقت داده شود.
پرسش ۱: آيا بيش از يكسري زه براي روي راكت مجاز است؟
پاسخ : خير، قانون يك الگو (نه الگوها) براي زه كشي متقاطع ذكر ميكند .
پرسش ۲: اگر زه كشي بر روي بيش از يك سطح انجام شده باشد، آيا الگوي زه كشي بايد عموماً يكنواخت و تخت باشد؟
پاسخ : خير
پرسش ۳: آيا وسايل كاهش لرزش مىتواند بر روي زه كشي راكت قرار داده شود؟ اگر مىشود در كجا مىتواند قرار داده شود؟
پاسخ : بله، ولي اين وسايل فقط مىتواند در خارج از زه كشي متقاطع قرار دا

ده شود .
پرسش ۴: در طي يك امتياز بازي، ناگهان زه كشي يك بازيكن پاره مىشود, آيا بازيكن مىتواند با اين راكت امتياز بازي ديگر را به بازي ادامه دهد؟
پاسخ : بله بجز در مواردي كه مشخصاً توسط برنامه ريز مسابقه ممنوع شده باشد.
پرسش ۵ : آيا يك بازيكن به استفاده از بيش از يك راكت در هر زمان در طي بازي مجاز مىباشد؟
پاسخ : خير باشد؟
پاسخ: خير، استفاده از باتري ممنوع مىباشد, زيرا يك منبع انرژي است مانند باتري خورشيدي و لوازم مانند آن.
قانون ۵ – امتياز در يك گيم (۲۶ و ۲۷ قديمي)
الف ) گيم استاندارد :
يك گيم استاندارد با امتياز زننده كه اول كسب شده بصورت زير امتيازبندي مىشود:
هيچ امتياز بازي: امتياز صفر
اولين امتياز بازي: ۱۵
دومين امتياز بازي: ۳۰
سومين امتياز بازي: ۴۰
چهارمين امتياز بازي: گيم
اگر دو بازيكن يا تيمها سه امتياز بازي را برنده شوند، امتياز ديوس نام دارد. بعد از ديوس، امتياز آوانتاژ به تيم يا بازيكني كه امتياز بازي بعدي را ببرد, داده مىشود . اگر همان بازيكن يا تيم امتياز بازي بعدي را هم ببرد، گيم را برده است . اگر بازيكن حريف ببرد مجدداً ديوس است. بازيكن يا تيم بايد دو امتياز بازي متوالي را بعد از ديوس ببرد تا گيم را به تفع خود به پايان برساند.
ب ) گيم tie break
در طي يك گيم tie break امتياز بازي بصورت صفر ، ۱ ،۲ ،۳ و … امتيازبندي مىشود. اولين بازيكن يا تيمي كه ۷ امتياز بازي را ببرد، برنده گيم و ست است بشرطيكه دو امتياز بازي با حريف فاصله داشته باشد. اگر لازم بود، گيم tie break بايد تا زمانيكه اين اختلاف حاصل شود، ادامه پيدا كند.
بازيكني كه نوبت زدن سرو با اوست در گيم tie break، براي اولين امتياز بازي سرو را مىزند.
و در دو امتياز بازي بعد سرو توسط حريف بايد زده شود (در بازي دوبل, بازيكن حريف بايد سرو را بزند) بعد از آن هر بازيكن يا تيم بايد بصورت متوالي براي دو امتياز بازي تا پايان گيم
tie break سرو بزنند. (در بازي دوبل ، چرخش سرويس بين هر تيم، همانطور كه در طي ست بود، بايد ادامه يابد.)
بازيكن يا تيمي كه در گيم tie break اولين زننده سرو بود در ست بعدي بايد گيرنده توپ باشد .
روشهاي امتياز دهي مورد تأييد ديگر در ضميمه IV آمده است .
قانون ۶ – امتياز در يك ست (۲۷ قديمي)
روشهاي متعددي براي امتياز بندي در يك ست وجود دارد . دو روش اصلي مورد استفاده روش ست آوانتاژ و روش ست
tie break است . روشهاي ديگري هم ممكن است مورد استفاده قرار بگيرند اما بشرطيكه قبل از مسابقه روشي كه استفاده خواهد شد اعلام شود. اگر روش ست tie break استفاده مىشود، بايد اعلام شود كه ست نهايي بصورت ست tie break بازي خواهد شد يا بصورت ست آوانتاژ .
الف ) ست آوانتاژ :

اولين تيم يا بازيكني كه ۶ گيم را برنده شود آن ست را برده است, بشرطيكه دو گيم با حريف فاصله داشته باشد در صورت لزوم، ست تا رسيدن به دو گيم فاصله ادامه پيدا خواهد كرد .

ب ) ست tie break :
اولين بازيكن يا تيمي كه ۶ گيم را برنده شود به شرط آنكه با حريف دو گيم فاصله داشته باشد ، ست را برده است اگر امتياز هر دو ۶ گيم باشد، يك گيم tie break بايد بازي شود.

روشهاي امتياز دهي مورد تأييد ديگر در ضميمه IV آمده است.
قانون ۷ – امتياز در يك مسابقه (۲۸ قديمي)
يك مسابقه مىتواند در ۳ ست (يك بازيكن يا تيم بايد ۲ ست را براي بردن در مسابقه، برنده شود) و يا در ۵ ست (بازيكن يا تيم بايد ۳ ست را براي بردن مسابقه برنده شود) بازي شود.
روشهاي امتياز دهي مورد تأييد ديگر در ضميمه IV آمده است.
قانون ۸ – زننده و گيرنده توپ (۵ قديمي)
بازيكن ها يا تيم ها بايد در دو سمت تور بايستند. زننده كسي است كه در اولين امتياز بازي توپ را وارد زمين كرد. گيرنده توپ كسي است كه آماده زدن توپ فرستاده شده توسط زننده مىباشد.
پرسش ۱ : آيا گيرنده توپ مجاز است كه خارج از خطوط زمين بايستد ؟
پاسخ : بله، گيرنده مجاز است كه در منطقه خود پشت تور در هر جايي داخل يا خارج خطوط قرار بگيرد.

قانون ۹ – انتخاب زمين و سرويس (۶ قديمي)
انتخاب زمين و انتخاب زننده يا گيرنده توپ بودن در اولين گيم توسط سكه قبل از گرم كردن انجام مىشود . بازيكن يا تيمي كه سكه را برد مىتواند انتخاب كند كه:
الف ) زننده يا گيرنده توپ در گيم اول مسابقه باشد. در اينصورت حريف بايد براي اولين گيم مسابقه زمين را انتخاب كند.
ب ) زمين را براي اولين گيم مسابقه انتخاب كند كه در اينصورت حريف بايد انتخاب كند كه در اولين گيم مسابقه زننده يا گيرنده توپ باشد.
پ ) از حريف خود مىخواهد كه انتخاب كند : الف يا ب.
پرسش ۱: اگر گرم كردن متوقف شد و بازيكنها از زمين خارج شدند ، آيا بازيكنها يا تيمها مىتوانند انتخاب جديدي داشته باشند ؟
پاسخ : بله، نتيجه سكه اوليه به قوت خود باقيست، اما بازيكنها يا تيمها مىتوانند انتخاب ديگري انجام دهند.
قانون ۱۰ – تغيير زمين (۱۶ و ۲۷ قديمي)
بازيكنها بايد در انتهاي اولين، سومين و هر گيم فرد در هر ست زمين خود را عوض كنند. همچنين اگر تعداد كل گيمها در يك ست زوج باشد نيز بايد زمين را عوض كنند. در اين حالت در پايا

ن اولين گيم ست بعدي بازيكنان زمين را عوض مىكنند.
در طي بازي tie break، بعد از هر ۶ امتياز بازي، بازيكنها بايد زمين را عوض كنند.
قانون ۱۱ – توپ در بازي (۱۷ قديمي)
بجز زمانيكه خطا يا تكرار ضربه اعلام مىشود، از وقتيكه زننده به توپ ضربه مىزند تا زمانيكه امتياز بازي اعلام شود توپ در بازي خواهد بود.
قانون ۱۲ – برخورد توپ با يك خط (۲۲ قديمي)

اگر توپ با يكي از خطها برخورد كند ، مانند برخورد با زمين محصور شده با آن خط محسوب مىشود .
قانون ۱۳ – برخورد توپ با لوازم ثابت زمين (۲۳ قديمي)
اگر توپ در بازي به لوازم ثابت برخورد كند و بعد از آن وارد منطقه صحيح شود ، بازيكني كه ضربه را زده است، امتياز بازي را مىبرد. اگر قبل از برخورد توپ با لوازم ثابت زمين به زمين برخورد كرده باشد زننده توپ امتياز بازي را از دست ميدهد.
قانون ۱۴ – ترتيب سرويس (۱۵ و ۳۵ قديمي)
در انتهاي هر گيم استاندارد، گيرنده توپ بايد زننده، و زننده توپ بايد گيرنده در گيم بعدي باشد.
در بازي دوبل، تيمي كه زننده سرو در اولين گيم هر ست مىباشد بايد مشخص كند كدام بازيكن بايد در آن گيم سرو را بزند. به همين ترتيب قبل از شروع گيم دوم حريف بايد مشخص كند كه براي آن گيم كدام بازيكن زننده سرو باشد. يار بازيكني كه در گيم اول سرو مىزند، بايد در گيم سوم سرو بزند و يار بازيكني كه در گيم دوم سرو مىزند بايد در گيم چهارم سرو بزند. اين چرخش تا پايان ست ادامه پيدا مىكند.
قانون ۱۵ – ترتيب دريافت توپ در بازي دوبل (۳۵ , ۳۶ و ۴۰ قديمي)
تيمي كه در اولين گيم از ست گيرنده توپ است، بايد مشخص كند كدام بازيكن در اولين امتياز بازي توپ را خواهد گرفت. به همين ترتيب قبل از شروع گيم دوم، حريف بايد مشخص كند كه براي آن گيم كدام بازيكن گيرنده توپ باشد. بازيكني كه در گيم اول يار گيرنده توپ بوده است در امتياز بازي دوم بايد گيرنده باشد و اين چرخش تا پايان گيم و ست ادامه پيدا خواهد كرد.
بعد از اينكه گيرنده توپ را برگرداند، بازيكن ديگر تيم مىتواند به توپ ضربه بزند.
پرسش ۱: آيا در بازي دوبل يك عضو از تيم مىتواند به تنهايي در مقابل حريف بازي كند؟
پاسخ : خير.
قانون ۱۶ – سرويس (۷ قديمي)
بلافاصله قبل از شروع حركت سرويس، زننده توپ بايد با آرامش در حاليكه هر دو پا خارج از خط زمينه است در فاصله بين علامت مركز زمين و خط كناره بايستد.
زننده بايد توپ را با دست در هر جهتي كه مىخواهد رها كند و قبل از برخورد توپ به زمين با راكت به آن ضربه بزند. عمل سرويس در لحظه اي كه راكت بازيكن به توپ ضربه زده يا توپ از راكت جدا شده است كامل مىشود. يك بازيكن كه فقط از يك بازو استفاده مىكند مىتواند از راكت براي رها كردن توپ استفاده كند.
قانون ۱۷ – زدن توپ

زمان زدن سرو در گيم استاندارد، زننده توپ بايد در پشت هر يك از نيمه هاي زمين بايس

تد، كه در هر گيم از نيمه راست زمين شروع مىشود.
در گيم tie break، سرويس بايد از پشت هر يك از نيمه هاي زمين زده شود كه براي اولين ضربه از نيمه راست زمين استفاده مىشود.
سرويس بايد پس از عبور از تور قبل از اينكه گيرنده توپ آن را برگرداند، در منطقه مخالف به زمين برخورد كند.
قانون ۱۸ – خطاي پا (۷ و ۸ قديمي)
۱٫ موقعيتش را با راه رفتن و يا دويدن تغيير دهد ، هر چند حركت آرام پا مجاز است.
۲٫ هيچ كدام از پاها به خط زمينه برخورد كند .
۳٫ از امتداد فرضي خط كناره هيچ يك از پاها بيرون رود .
۴٫ هيچكدام از پاها بروي امتداد فرضي علامت مركز زمين قرار گيرد .
اگر زننده توپ اين قوانين را رعايت نكند، مرتكب خطاي پا شده است.
پرسش ۱: در بازي تك نفره، آيا زننده توپ مجاز است كه در پشت خط زمينه بين خط كناره انفرادي و خط كناره دو نفره بايستد؟
پاسخ : خير
پرسش ۲: آيا زننده توپ مىتواند يك يا دو پا را خارج از زمين بگذارد؟
پاسخ : بله
قانون ۱۹ – خطاي سرويس (۱۰ , ۳۹ قديمي)
سرويس خطاست اگر :
۱٫ زننده توپ قوانين ۱۶ , ۱۷ و ۱۸ را رعايت نكند.
۲٫ زننده زماني كه بايد به توپ ضربه بزند، آنرا از دست بدهد.
۳٫ توپ زده شده قبل از برخورد به زمين، به لوازم ثابت زمين، پايه تور يا چوبهاي نشانه برخورد كند .
۴٫ توپ زده شده با زننده آن، يار او و يا هر چيزي كه پوشيده است و با خود دارد برخورد كند .
پرسش ۱: بعد از بالا انداختن توپ براي سرو، زننده تصميم مىگيرد كه به آن ضربه نزند و

آن را مىگيرد. آيا اين خطاست؟
پاسخ : خير، بازيكن كه توپ را بالا مىاندازد و نمىخواهد به توپ ضربه بزند، مجاز است كه توپ را با دست يا با راكت بگيرد و يا اجازه دهد كه توپ بيرون رود.
پرسش ۲: در طي يك مسابقه انفرادي كه در زمين با پايه هاي تور و چوبهاي نشانه بازي مىشود، توپ زده شده به چوبهاي نشانه برخورد كرده و سپس وارد منطقه صحيح سرويس مىشود. آيا اين خطاست؟

پاسخ : بله
قانون ۲۰ – سرويس دوم ( ۱۱ قديمي )
اگر سرويس اول خطا بود، زننده توپ بايد بدون تأخير سرويس دوم را از پشت همان نيمه از زمين كه سرويس خطا زده شده، بزند. هر چند سرويس از نيمه خطا زده شده باشد.
قانون ۲۱ – زمان زدن و گرفتن توپ (۱۲ و ۳۰ قديمي)

زننده توپ تا زمانيكه گيرنده آماده شود نبايد توپ را بزند . هر چند گيرنده بايد با گام منطقي زننده توپ بازي كند و آماده دريافت توپ پس از يك زمان قابل قبول از آمادگي زننده باشد.
گيرنده كسي كه مىخواهد سرويس را برگرداند بايد آمادگي خود را اعلام كند . اگر ثابت شود كه گيرنده توپ آماده نيست ، سرويس نمىتواند خطا محسوب شود.
قانون ۲۲ – تكرار حركت در طي سرويس (۱۴ قديمي)
سرويس تكرار مىشود اگر :
۱٫ توپ زده شده به تور، طناب يا نوار آن برخورد كند، در غير اينصورت خوب است و يا بعد از برخورد به تور، طناب يا نوار آن به گيرنده توپ، يار او و يا آنچه كه پوشيده است، قبل از برخورد به زمين، برخورد كند.
۲٫ توپ قبل از اينكه گيرنده آماده باشد زده شود.
زمانيكه يك سرويس دوباره تكرار مىشود، آن سرويس خطا شمرده نمىشود و زننده مجدداً بايد ضربه بزند اما تكرار سرويس خطاي گذشته را باطل نمىكند.
قانون ۲۳ – تكرار حركت LET (13 , 25 قديمي)
در همه مواردي كه حركت تكرار مىشود غير سرويس دوم، همه امتياز بازي بايد تكرار شود.
پرسش ۱ : وقتي توپ در جريان بازي است، توپ ديگري در زمين وارد مىشود. تكرار حركت اعلام مىشود. زننده قبل از آن خطا كرده است. اكنون براي زننده توپ سرويس اول محسوب مىشود يا سرويس دوم؟
پاسخ : سرويس اول، همه امتياز بازي بايد تكرار شود.

قانون ۲۴ – بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد. ( ۱۸ , ۱۹ , ۲۰ و ۴۰ قديمي)
امتياز بازي حذف مىشود اگر :
۱٫ بازيكن دو سرو متوالي را خطا كند.
۲٫ بازيكن نتواند قبل از دو بار برخورد توپ به زمين، آنرا برگرداند.
۳٫ بازيكن توپ را به بازي برگرداند كه به خارج برخورد كرده و يا به هر چيزي خارج از منطقه صحيح برخورد كند.
۴٫ بازيكن توپ را به بازي برگرداند اما قبل از برخورد به زمين به لوازم ثابت زمين برخورد كند.
۵٫ بازيكن عمداً توپ را روي راكت نگهدارد يا عمداً بيش از يكبار به توپ با راكت ضربه بزند.
۶٫ بازيكن يا راكت، چه در دست بازيكن باشد چه نباشد، يا هر چيزي كه بازيكن پوشيده يا به همراه دارد در طي بازي به تور، پايه تور يا چوبهاي نشانه، طناب يا كابل فلزي، تسمه يا باند و يا منطقه حريف برخورد كند.
۷٫ بازيكن قبل از اينكه توپ از تور عبور كرده باشد به آن ضربه بزند.
۸٫ توپ به بازيكن يا هر چيزي كه پوشيده است غير راكت برخورد كند.
۹٫ توپ در بازي به راكتي كه در دست بازيكن نيست برخورد كند.
۱۰٫ بازيكن عمداً و بصورت كلي در طي بازي فرم راكت را تغيير دهد.
۱۱٫ در بازي دوبل ، هر دو بازيكن به توپ موقع برگرداندن ضربه بزنند.
پرسش ۱: بعد از اينكه زننده توپ اولين سرو را زد راكت از دست او مىافتد و به تور برخورد مىكند قبل از اينكه توپ روي زمين جهش كند. آيا اين سرويس خطاست يا آيا بازيكن امتياز از دست ميدهد؟
پاسخ: چون راكت در طي بازي به تور برخورد كرده است بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد.
پرسش ۲: بعد از اينكه زننده توپ اولين سرو را زد، راكت از دست او مىافتد و به تور برخورد مىكند بعد از اينكه توپ خارج از منطقه صحيح سرويس بر روي زمين جهش كرده است.

پاسخ : چون زماني راكت به تور برخورد كرده است كه مدت زمان زيادي از جريان توپ در بازي نمىگذشته، سرويس خطاست.
پرسش ۳ : در بازي دوبل ، يار گيرنده به تور برخورد مىكند قبل از اينكه توپ زده شده در منطقه خارج از منطقه سرويس صحيح به زمين بخورد. تصميم درست چيست؟
پاسخ : تيم گيرنده توپ امتياز بازي را از دست ميدهند ، چون در جريان بازي يار گيرنده توپ ، به تور برخورد كرده است .بازي را از دست ميدهد .
پاسخ : در اين مورد بازيكن امتياز بازي را از دست نمىدهد بشرطيكه با زمين حريف برخورد نكند .
پرسش ۵ : آيا بازيكن مىتواند هنگاميكه توپ در جريان بازي است از روي تور به زمين حريف بپرد .
پاسخ : خير ، در اينصورت بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد .
پرسش ۶ : بازيكن راكتش را در طي بازي به طرف توپ پرتاب مىكند . راكت و توپ در زمين حريف بر روي زمين مىافتند و حريف قادر به گرفتن توپ نمىباشد . كدام بازيكن برنده امتياز بازي هستند ؟
پاسخ : بازيكني كه راكتش را بطرف توپ پرتاب كرده است امتياز بازي را از دست ميدهد.

پرسش ۷ : توپ زده شده قبل از برخورد به زمين به گيرنده و يا در بازي دوبل به يار گيرنده برخورد مىكند . كدام بازيكن امتياز بازي را مىبرند ؟
پاسخ : زننده توپ امتياز بازي را مىبرد ، مگر اينكه خطاي سرويس باشد .
پرسش ۸ : بازيكن در خارج از منطقه ايستاده است و به توپ ضربه مىزند و يا آنرا مىگيرد قبل از اينكه توپ به زمين برخورد كند و چون مطمئناً توپ به خارج از منطقه صحيح مىرود انتظار كسب امتياز بازي را دارد .
پاسخ : بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد ، مگر اينكه يك برگردان خوب باشد كه در اينصورت امتياز بازي ادامه مىيابد .
قانون ۲۵ – برگردان خوب ( ۲۴ قديمي )
يك برگردان ، خوب است اگر :
۱٫ توپ به تور ، پايه تور ، چوبهاي نشانه ، طناب يا كابل فلزي ، تسمه يا نوار برخورد كند بشرطيكه از روي آنها گذشته و در منطقه صحيح به زمين برخورد كند ؛ بجز در شرايطي كه در قوانين ۲ و ۴ – ۲۴ آمده است .
۲٫ توپ زده شده در بازي به منطقه صحيح برخورد كرده سپس جهش كرده و از روي تور به عقب برگشته است بازيكن آنرا از روي تور مىگيرد و در منطقه صحيح وارد بازي مىكند ؛ بشرطيكه قانون ۲۴ را نقض نكند .
۳٫ توپ از خارج از پايه تور ، بالا با پائين سطح رويي تور ، حتي اگر به پايه هاي تور برخورد كند ، برگردانده مىشود بشرطيكه در منطقه صحيح به زمين برخورد كند ؛ بجز در موارديكه در قوانين ۲ و ۴- ۲۴ آمده است .
۴٫ توپ بدون برخورد به تور ، طناب و يا پايه تور از بين چوبهاي نشانه و پايه تور عبور كرده و در منطقه صحيح به زمين برخورد مىكند .

۵٫ راكت بازيكن پس از ضربه زدن به توپ در منطقه خودش از بالاي تور رد مىشود و توپ در منطقه صحيح به زمين مىخورد .
۶٫ بازيكن علاوه بر اينكه به توپ در جريان بازي ضربه مىزند به توپ ديگري هم كه در منطقه صحيح روي زمين قرار دارد ضربه وارد مىكند .
پرسش ۱ : بازيكن توپي را كه به چوب ها مىنشاند برخورد مىكند را برمىگرداند و در منطقه صس است .
پرسش ۲ : توپ در بازي به توپ ديگري كه در منطقه صحيح بر روي زمين قرار دارد برخورد مىكند . تصميم صحيح چيست ؟
پاسخ : بازي ادامه مىيابد . هر چند اگر مشخص نباشد كه توپ اصلي برگردانده شده است بايد تكرار حركت اعلام شود .
قانون ۲۶ – توقف , تأخير ( ۲۱ , ۲۵ و ۳۶ قديمي )
بازيكن در طي يك امتياز بازي توسط عملي عمدي از سوي حريف متوقف مىشود ، آن بازيكن امتياز بازي را بايد بگيرد .
هر چند اگر بازيكني در طي يك امتياز بازي توسط عملي غير عمدي از سوي حريف و يا چيزي خارج از كنترل بازيكن ( لوازم ثابت زمين مشمول اين نمىشود ) متوقف شود ، امتياز بازي بايد تكرار شود .
پرسش ۱ : آيا دو ضربه غير عمدي توقف است ؟
پاسخ : خير ، قانون ۵ – ۲۴ را ببينيد .
پرسش ۲ : يك بازيكن اعلام مىكند كه بازي بايد متوقف شود چون فكر كرد كه حريف متوقف شده است . آيا اين يك مانع است؟
پاسخ : خير ، بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد .
پرسش ۳ : توپ در جريان بازي به پرنده اي كه بالاي زمين در پرواز است برخورد مىكند . آيا اين مانع است ؟
پاسخ : بله ، امتياز بازي بايد تكرار شود .
پرسش ۴ : در طي يك امتياز بازي ، يك توپ يا چيز ديگري در طرف بازيكن بر روي زمين قرار دارد و وقتي امتياز بازي آغاز شد بازيكن را متوقف مىكند . آيا اين يك مانع است ؟
پاسخ : خير .
پرسش ۵ : در بازي دوبل ، يار زننده توپ و يار گيرنده در كجا مجاز به ايستادن مىباشند .
پاسخ : يار زننده توپ و يار گيرنده در زمين خود در هر موقعيتي داخل يا خارج زمين مىتوانند بايستند . هر چند اگر يك بازيكن براي حريف مانع ايجاد كند ، قانون مانع بايد مورد استفاده قرار گيرد .
قانون ۲۷ – تصحيح خطاها ( جديد )
بعنوان يك اصل ، وقتي در ارتباط با قوانين تنيس خطايي مشاهده شود ، همه امتيازات بازي كه قبلاً بازي شده است ، بايد به قوت خود باقي بماند . خطاهاي مشاهده شده مطابق زير بايد اصلاح شوند :
۱٫ ( ۱-۹ , ۱۱ و پ – ۲ – ۲۷ قديمي )
در طي يك گيم استاندارد يا گيم tie break ، اگر بازيكني از نيمه اشتباه زمين سرو را بزند ، به محض كشف خطا بايد تصحيح شود، زننده توپ بايد با توجه به امتياز ، از نيمه صحيح زمين سرو را بزند .
خطايي كه قبل از مشاهده اشتباه زده شده است ، باقي مىماند .
۲٫ ( ۱۶ قديمي )
در طي يك گيم استاندارد و يا گيم tie break ، اگر بازيكنها در جهتهاي اشتباه در زمين ايستاده اند ، اشتباه بايد بلافاصله پس از تشخيص اصلاح شود و زننده توپ بايد با توجه به امتياز ، از سمت درست زمين سرو را بزند .
۳٫ ( ۱۵ و ۳۷ قديمي )

اگر در طي يك گيم استاندارد ، بازيكني خارج از نوبت سرو بزند، بازيكني كه نوبت زدن سرو با او بوده است پس از مشاهده و تشخيص خطا بايد سرو را بزند . هر چند ، اگر گيم قبل از كشف اشتباه كامل شود ، ترتيب سرويس به همان صورت باقي مىماند .
خطايي كه توسط حريف قبل از كشف اشتباه زده شد ، نبايد محاسبه شود .
در بازي دوبل ، اگر بازيكنهاي يك تيم خارج از نوبت سرو بزنند ، قبل از كشف اشتباه , خطاي زدن توپ بايد به قوت خود باقي بماند.
۴٫ ( ۲۷ قديمي , پرسش ۳ )
اگر يك بازيكن در طي گيم tie break خارج از نوبت سرو بزند و خطا پس از امتيازهاي بازي شده زوج كشف شود ، خطا بايد بلافاصله تصحيح شود . اگر خطا پس از امتيازهاي بازي شده فرد كشف شود ، ترتيب سرويس بايد به همان صورت باقي بماند .
خطايي كه توسط حريف قبل از مشاهده اشتباه ، زده شده نبايد محاسبه شود .
در بازي دوبل ، اگر بازيكنهاي يك تيم ، خارج از نوبت سرو بزنند ، قبل از كشف اشتباه ، خطاي زدن توپ بايد به قوت خود باقي بماند.
۵٫ (۳۸ قديمي )
در بازي دوبل در طي يك گيم استاندارد يا گيم tie break اگر خطا در ترتيب دريافت توپ مشاهده شود از زمان مشاهده خطا تا پايان گيم به همان صورت باقي مىماند . براي گيم بعدي كه در آن ست آنها بايد گيرنده توپ باشند , ترتيب دريافت بايد به صورت اوليه برگردد .
۶٫ ( ۲۷ قديمي , پرسش ۱ )
اگر در طي خطا يك گيم tie break با ۶ گيم مساوی آغاز شود و از قبل توافق به ست آوانتاژ شده بود ، اگر فقط يك امتياز بازي شده باشد خطا بايد فوراً اصلاح شود . اگر خطا بعد از شروع دومين امتياز بازي مشاهده و تشخيص داده شود ست بايد بصورت ست tie break ادامه پيدا كند .
۷٫ ( ۲۷ قديمي , پرسش ۲ )
اگر در طي خطا يك گيم استاندارد با هر دو ۶ گيم آغاز شود ، در حاليكه از قبل توافق به ست tie break شده بود . اگر فقط يك امتياز بازي شده باشد خطا بايد فوراً اصلاح شود. اگر خطا بعد از شروع امتياز بازي دوم تشخيص داده شود ، ست بايد بصورت ست آوانتاژ ادامه پيدا كند تا اينكه امتياز هر دو به ۸ برسد ( و يا يك امتياز زوج بالاتر ) و گيم tie break بايد بازي شود .
۸٫ ( جديد )
اگر در طي يك خطا ست آوانتاژ يا ست tie break آغاز شود ، در حاليكه از قبل توافق شده بود كه ست نهايي بصورت مسابقه tie break سرنوشت ساز باشد ، اگر فقط يك امتياز بازي شده باشد خطا بايد فوراً اصلاح شود . اگر خطا بعد از شروع امتياز بازي دوم تشخيص داده شود ، ست تا زماني ادامه پيدا مىكند كه يكي از بازيكنان يا تيمها سه گيم را برنده شوند ( همچنين ست را ) و يا اينكه هر دو ۲ گيم را بگيرند در اين حال مسابقه tie break تعيين كننده آغاز خواهد شد .

همچنين اگر پس از شروع گيم پنجم خطا آشكار شود ، ست مانند ست tie break ادامه خواهد يافت ( ضميمه IV را ببينيد )
۹٫ ( ۳۲ قديمي )
اگر توپها در زمان درست تعويض نشوند ، خطا زماني تصحيح مىشود كه بازيكن يا تيمي كه بايد با توپ جديد بازي را آغاز مىكرد ، در گيم جديد زننده توپ باشد . مشخصاً توپها در فاصله اي بين ض شوند .
قانون ۲۸ – وظايف مقامات رسمي زمين ( ۲۹ قديمي )
وظايف و مسئوليتهاي مقاماتي كه براي مسابقات انتخاب و دعوت مىشوند در ضميمه V آورده شده است .
قانون ۲۹ – بازي ادامه دار ( ۲۹ و ۳۰ قديمي )
بعنوان يك اصل ، بازي از زماني كه مسابقه آغاز مىشود ( وقتي اولين سرويس در مسابقه زده مىشود ) تا زماني كه مسابقه تمام مىشود بايد ادامه پيدا كند .
۱٫ توقف بين امتيازات بازي ، حداكثر ۲۰ ثانيه مجاز است . وقتي بازيكنان در انتهاي گيم زمينها را عوض مىكنند ، حداكثر ۹۰ ثانيه مجاز است . هر چند ، بعد از اولين گيم هر ست و در طي گيم tie break بازي بايد ادامه پيدا كند، و بازيكنان بايد بلافاصله و بدون استراحت زمينهاي خود را عوض كنند .
در انتهاي هر ست ، يك استراحت حداكثر ۱۲۰ ثانيه داده مىشود .
حداكثر زمان از لحظه اي كه يك امتياز بازي پايان مىيابد تا اينكه اولين سرويس امتياز بعد بازي زده شود ، مىباشد . برنامه ريزهاي دوره هاي حرفه اي مىتوانند براي افزايش ۹۰ ثانيه مجاز زمانيكه بازيكنها زمينها را عوض مىكنند و ۱۲۰ ثانيه زمان مجاز استراحت در انتهاي گيم ، تأييديه فدراسيون بين المللي تنيس را درخواست كنند .
۲٫ اگر بنا به دليلي خارج از كنترل بازيكن ، لباس ، كفش يا وسايل لازم ( بجز راكت ) پاره شود يا نياز به تعويض داشته باشد، بازيكن مىتواند براي حل مشكل درخواست زمان اضافي موجه نمايد .
۳٫ هيچ زمان اضافه اي به بازيكن براي جبران شرايط داده نمىشود . هر چند بازيكني كه از يك شرايط پزشكي قابل درمان رنج مىبرد از يك زمان توقف ۳ دقيقه اي براي درمان آن مورد پزشكي مىتواند استفاده كند . يك تعداد محدود توقف براي توالت يا تغيير لباس مىتواند در نظر گرفته شود بشرطيكه قبلاً اعلام شده باشد .
۴٫ برنامه ريز مسابقه مىتواند يك زمان استراحت ۱۰ دقيقه اي را اگر قبلاً اعلام شده باشد ، را مجاز بداند .