قانون اول :
(( زمين ))
زمين بايد به شكل مستطيل در ابعاد ذيل باشد و طول حداقل ۹۰ متر و حداكثر ۱۲۰ متر و عرض حداقل ۴۵ متر و حداكثر ۹۰ متر و در مسابقات بين المللي طول حداقل ۱۰۰ و حداكثر ۱۱۰ متر و عرض حداقل ۶۴ و حداكثر ۷۵ متر . عرض تمام خط ها و قطر تير دروازه بايد ۱۲ سانتي متر باشد .
دروازه ها :
از ارتفاع ۴۴/۲ از لبه پايين تير دروازه عرض ۳۲/۷ از لبه داخلي تير
دروازه :

۱- محوطه دروازه بان از هر تير به طرفين به فاصله ۵/۵ متر و به طرف زمين نيز ۵/۵ متر
۲- محوطه جريمه ۵/۱۶ متر از تير دروازه به طرف گوشه ها و ۵/۱۶ متر به طرف زمين و بوسيله خطي موازي خط دروازه مركز بين دو تير عمودي
۳- نقطه پنالتي با فاصله ۱۱ متر از خط دروازه مركز بين دو تير عمودي
۴- قوس پشت محوطه جريمه با شعاع ۱۵/۹ از نقطه پنالتي جهت رعايت كردن فاصله ۱۵/۹ از نقطه پنالتي هنگام ضربه پنالتي .
۵- دايره وسط زمين به شعاع ۱۵/۹ از نقطه وسط و مركز زمين جهت رعايت فاصله هنگام ضربه شروع .

۶- قوس كرنر به شعاع يك متر از گوشه زمين محل نصب پرچم رسم مي شود .
۷- پرچم كرنر : به ارتفاع ۵/۱ متر و از جنس نرم انعطاف پذير باشد و پرچم ها به رنگ قابل ديدن باشند .
۸- پرچم هاي وسط زمين كه با فاصله ۱ متر از خط طولي در وسط زمين وصل مي شوند .
۹- خط كوتاهي است كه با فاصله ۱۵/۹ از قوس كرنر در بيرون زمين كشيده مي شود تا فاصله ۱۵/۹ رعايت شود .
۱۰- دروازه ها در وسط خط عرضي قرار دارند و د

و تير عمودي و يك تير افقي كه اندازه آنها ذكر شده است تشكيل دهنده دروازه هستند .
تذكر : هر نوع تبليغ تجاري روي زمين و وسايل آن مثل توپ و تور و پرچم ممنوع مي باشد .

قانون دوم :
(( توپ ))
الف – جنس و اندازه
۱- كروي است .
۲- از چرم يا جنس هاي مناسب ديگر ساخته مي شود .
۳- محيط توپ حداكثر ۷۰ سانتي متر و حداقل ۶۸ سانتي متر مي باشد .
۴- وزن توث حداكثر ۴۵۰ گرم و حداقل ۴۱۰ گرم است .
۵- فشار توپ در سطح دريا ۶۰۰ الي ۱۱۰۰ گرم بر سانتي متر مربع .
ب – تعويض توپ ناقص

۱- توپ نبايد در جريان بازي عوض شود .
۲- اگر توپ در جريان بازي تركيد و يا شكل قانوني خود را از دست داد بازي بايد با رها كردن توپ از همان محل شروع شود .
۳- اگر در جريان بازي نبود بايد بازي با همان ضربه شروع مانند اوت يا كرنر يا ضربه دروازه و . . . شروع شود .
ج- نشانه هاي استاندارد توپ كه به تاييد فيفا رسيده است
كه در مسابقاتي كه تحت سرپرستي كنفدراسيون ها و فدراسيونها ملي برگزار مي شود توپ مي بايست داراي يكي از سه مشخصه زير باشند كه عبارتند از :
هيچ نوع تبليغ تجاري روي توپ جز آرم بازيها و شركت توليد كننده توپ نبايد روي توپ باشد .

قانون ۳ :
(( تعداد بازيكنان ))
هر مسابقه با دو دسته حداكثر ۱۱ نفره انجام مي گيرد .
اگر تيمي كمتر از ۷ نفر بازيكن داشته باشد مسابقه انجام نمي شود .
در مسابقات تحت سرپرستي فيفا – كنفدراسيون ها و فدراسيونهاي ملي حداكثر از ۳ بازيكن جانشين مي توان استفاده كه دو اسامي ۷ نفر جانشين را بايد معرفي كرد .
جانشين در مسابقات ديگر تا ۵ نفر امكان پذير است و بستگي به قوانين مسابقات دارد حداكثر تعداد تعويض بايد قبل از بازي به داور اطلاع داده شود .
در ضربات پنالتي تعويض ممنوع است . استثناء اگر دروازه بان آسيب ببيند و قادر به ادامه بازي نباشد و در صورتي كه تيم از حداكثر تعويض مجاز استفاده نكرده باشد مي تواند تعويض شود .

نحوه تعويض :
۱- اطلاع داور
۲- زماني بازيكن مي تواند وارد ز

مين شود كه بازيكن تعويضي كه بايد خارج شود زمين را ترك كرده باشد سپس تنها با علامت داور اجازه وارد شدن به زمين را دارد .
۳- جانشين تنها در توقف بازي مي تواند از خط مياني وارد زمين شود
۴- زماني كه بازيكن وارد زمين شد تعويض پايان يافته است .
۵- بازيكني كه نام او در ليست ذخيره ها نباشد نمي توان تعويض شود .
۶- بازيكني كه از زمين خارج شده است از برگه بازيكنان خارج است و ديگر نمي توان به زمين برگردد .
۷- كليه بازيكنان جانشين چه وارد بازي بشوند و يا وارد نشوند تحت اقتدار داور خواهند بود .

تعويض با دروازه بان :
هر يك از بازيكنان مي توانند جايشان را با دروازه بان تعويض كنند به شرطي كه :
اولاً : قبلاً به داور اطلاع دهند .
ثانياُ : در توقف بازي تعويض كنند .
تخلفات و تنبيهات :
اگر بازيكن تعويضي و يا جانشين بدون اجازه داور وارد زمين شود :
الف – بازي متوقف مي گردد .
ب – به بازيكن اخطار داده مي شود و او به خارح از زمين هدايت مي شود
ج – بازي بارها كردن توپ از محل توقف آغاز مي شود .
اگر بازيكني جانشين را با دروازه بان بدون اجازه داور عوض كند :
الف – بازي ادامه مي كند .
ب – بازيكن مربوطه با كارت زرد اخطار مي كيرد .
براي هرگونه نقض مقررات ديگر اين قانون – بازيكن با دريافت كارت زرد اخطار مي گيرد .
اخطار يا اخراج بازيكنان جانشين :
۱- اگر بازيكني قبل از بازي اخراج شود يك بازيكن تعويضي مي تواند جاي او را بگيرد و از تعداد تعويض كم خواهد شد .
۲- اگر از بازيكنان جانشين اخراج شود چه قبل از بازي و چه در جريان بازي ديگر نمي توان جايگزيني داشته باشد .

قانون چهارم :
(( وسايل بازيكنان ))
وسايل اساسي :
۱- پيراهن
۲- شورت و اگر از زير شورتي استفاده مي شود بايد همرنگ شورت باشد .
۳- جوراب ساق بلند
۴- گارد ساق ( بايد تمام محافظ توسط جوراب پوشيده شود و از جنس لاستيك و جنسهاي نرم باشد . )

۵- كفش و لباس دروازه بان بايد با ساير بازيكنان ، داور و كمك داوران متفاوت باشد بازيكنان نبايد از وسايلي استفاده كنند كه براي خودشان يا حريف خطرناك باشد مانند زيور آلات .
تخلفات و تنبيهات :
براي هرگونه نقص در اين قانون :
الف – بازي متوقف نمي شود .
ب – اگر وسايل بازيكني نقض دارد بايد زمين را ترك كند مگر اينكه بلافاصله خود را اصلاح كند .
ج – بازيكني كه به اين من

ظور از زمين بيرون رفته باشد تنها با اجازه داور و در توقف بازي پس از چك كردن وسايل او مي تواند وارد زمين شود .
د- اگر بدون اجازه داور وارد زمين شود اخطار مي گيرد .

قانون پنجم :
(( داور ))
هر مسابقه توسط يك داور اداره مي شود و او براي اجراي قوانين اقتدار كامل دارد
قدرت و وظايف داور :
۱- اجراي قوانين
۲- كنترل بازي با همكاري كمك داوران و داور چهارم .
۳- از قانوني بودن شرايط توپ و وسايل بازيكنان مطمئن شود .
۴- نتيجه بازي – اخطارها – اخراج را يادداشت كند و وقت بازي را بگيرد .
۵- اعلام توقف و ختم بازي بدليل هرگونه نقض مقررات با صلاحديد خود .
۶- اعلام توقف ، تعليق و با ختم بازي براي هر گونه اشكالاتي كه درخارج از زمين بازي اتفاق مي افتد .
۷- توقف بازي و انتقال بازيكني كه به شدت آسيب ديده است به بيرون زمين .
۸- اگر آسيب ديدگي جزئي باشد بازي ادامه مي يابد تا توپ خارج شود .
۹- بازيكني را كه زخمي است بلافاصله به بيرون از زير زمين بفرستد و تا خونريزي او بند نيامده است اجازه ورود ندهد .
۱۰- آوانتاژ به موقع بدهد اگر در همان لحظه آوانتاژ اثري نداشت بلافاصله خطا را اعلام كند .
۱۱- بازيكني كه در يك لحظه دو خطا انجام مي دهد خطاي شديد تر او جريمه مي شود .
۱۲- براي اخطار و اخراج كردن لزومي ندارد كه بازي را متوقف كند مي تواند بعد از متوقف شدن توپ به اين كار اقدام كند .
۱۳- عمل كردن به نظر كمك داوران در مواردي كه خود آنها را نديده است .
۱۴- مواظب باشيد كه كسي بدون اجازه او وارد زمين نشود .
۱۵- آغاز مجدد بازي بعد از هر توقف .
۱۶- تهيه گزارش و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباطي بازيكنان يا مسئولان تيم و حوادث ديگر چه قبل و چه بعد و چه در جريان بازي .
داور زماني مي تواند نظر خود را عوض كند كه به نظر او و كمك داوران تصميم نادرست بوده و بازي هنوز مجدداً أغاز نشده است ( اگر داور بازي أسيب ببيند و قادر به ادامه بازي نباشد بايستي داور چهارم جايگزين شود.

قانون ششم :

(( كمك داوران ))
دو كمك داور كه وظايف آنها تابع تصميمات داور است براي يك بازي تعيين مي شوند آنها بايد نشان دهند كه :
۱- وقتي كه توپ از بازي

خارج شده است .
۲- كدام طرف حق زدن كرنر دروازه يا پرتاب اوت را دارد ؟
۳- چه موقع بازيكن در آفسايد است ؟
۴- موقعي كه درخواست تعويض مي شود .
۵- حوادثي را كه خارج زمين از ديد داور رخ داده است .
۶- كنترل حركت دروازه بان در هنگام زدن ضربه پنالتي
۷- كمك داور مي تواند براي رعايت كردن فاصله ۱۵/۹ حريف نسبت به توپ وارد زمين شود .
۸- تذكر : كمك داوران بايد بر طبق قوانين با داور همكاري كنند در صورت دخالت ناروا و غير ضروري يا برخورد نامناسب داور او را بركنار كرده ، گزارش ارسال مي نمايد .

طريقه پرچم زدن :
پرچم در دست كمك داور در حالت عادي بايد :
الف – پرچم ثابت و رو به زمين باشد .
ب – پرچم هميشه در ديد داور و رو به طرف زمين باشد .
در زماني كه براي أفسايد پرچم زده است بايد ثابت بايستد و با راه رفتن محل آفسايد را جلو عقب نبرد .
ضربه پنالتي :
در وقت اضافي ، در پايان هر نيمه يا پايان وقت اضافي اجازه داده مي شود كه پنالتي اعلام شده زده شود .
وقت اضافي :
مقررات مسابقات مي تواند بر طبق شرايط مندرج در قانون ۸ دو وقت مساوي را براي مسابقه منظور كند در مسابقات بين المللي دو وقت ۱۵ دقيقه اي بدون استراحت بين دو نيمه پيش بيني شده است .
تعطيل شدن مسابقه :
اگر بازي تعطيل شود بايد مجدداً از ابتدا شروع شود مگر اينكه مقررات مسابقات طور ديگري تصويب كند .

قانون ۷ :
(( مدت بازي ))
مدت بازي : شامل دو قسمت مساوي ۴۵ دقيقه اي است مگر اينكه طور ديگري بين داور و دو تيم توافق شود .
تغيير زمان بازي :
به دو نيمه مساوي به هر دليلي ( كمي نور و غيره ) با توافق و رعايت مقررات رقابت ها اشكالي ندارد .
مدت دو نيمه :
بين دو نيمه حداكثر ۱۵ دقيقه وقت استراحت براي تيم ها پيش بيني شده است . مقررات رقابتها بايد مدت استراحت را مشخص كند . زمان استراحت دو نيمه تنها با موافقت داور تغيير مي كند .
افزودن اوقات تلف شده :
داور بايد زمانهاي تلف شده ذيل را به وقت قانوني اضافه كند .
۱- تعويض ها
۲- تشخيص بازيكن آسيب ديده
۳- انتقال بازي كن آسيب ديده به خارج از زمين .
۴- وقت هاي تلف شده
۵- به هر دليل ديگر

قانون ۸ :
(( آغاز و آغاز مجدد بازي ))
مقدمات شروع بازي :
با قرعه كشي سكه برنده زمين را مشخص مي كند و بازنده بايد ضربه آغاز را بزند .
ضربه شروع :
ضربه شروع روشي براي شروع مجدد بازي محسوب مي شود به شرح ذيل :
۱- در آغاز بازي .
۲- بعد از ثمر رسيدن گل
۳- در شروع نيمه دوم

مسابقات
۴- در شروع هر نيمه وقت اضافي ( در صورت داشتن وقت اضافي )
۵- از ضربه مستقيم آغاز بازي گل محسوب مي شود .
نحوه كار :ه زمين متعلق به خود قرار مي گيرند .
۲- بازيكنان مقابل شروع كننده بايد ۱۵/۹ از توپ فاصله بگيرند و پشت دايره وسط بايستند .
۳- توپ ثابت روي نقطه مركزي قرار بگيرد .
۴- بعد از علامت داور توپ بطرف جلو و به زمن حريف زده مي شود .
۵- بعد از اينكه به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حركت كرد ، توپ در بازي قرار مي گيرد .
۶- زننده ضربه نمي تواند براي بار دوم به توپ ضربه بزند .
تخلفات و تنبيهات :
اگر زننده ضربه براي بار دوم به توپ ضربه بزند يك ضربه آزاد غير مستقيم براي تيم مقابل از جاي كه نقض قانون شده است اعلام مي شود براي هر گونه نقض ضربه شروع ضربه تكرار مي شود .
رها كردن توپ :
روشي براي آغاز مجدد بازي بعد از هر توقف موقتي مي باشد . هر گاه بازي توسط داور براي هر دللي كه در قانون پيش بيني نشده است قطع مي شود با رها كردن توپ از محل توقف توسط داور آغاز مي شود و تا

توپ به زمين برخورد نكند در بازي قرار نمي گيرد .
اگر قبل از برخورد با زمين توسط بازيكني لمس شود و يا پس از برخورد با زمين به اوت برود رها كردن توپ توسط داور مجدداً تكرار خواهد شد .
مقررات ويژه :
اگر ضربه آزاد غير مستقيم

در محوطه دروازه به نفع دسته مهاجم يا يك ضربه آزاد غير مستقيم در محوطه دروازه خودي به نفع دسته مدافع اعلام شود و يا بازي موقتاً توسط داور قطع شود ( كه بايد عمل رها كردن توپ توسط داور شروع شود ) ضربه آزاد غير مستقيم و يا رها كردن توپ توسط داور بايد از روي خط محوطه دروازه كه موازي با خط دروازه مي باشد در محلي نزديك به توقف توپ انجام شود .