تلفن سکه ای تکتا

برد جدید قابل برنامه ریزی

مدل: ۱TL.300.5520

شرح مدار:
LED1 : نمایش دهنده ، دریافت سیگنال۱۶KHz و یا حالت برنامه ریزی.
LED2 : نمایش دهنده ، دریافت و قبول سکه و یا اشکال دربرد حس کننده سکه .

JP1: انتخاب زمان باز و بسته شدن کلید شماره گیر درحالت پالس .
(Make/Break ratio selector jumper) درحالت ۶۰/۴۰ باید به ۶۰/۴۰=۳+۲ ۷٫۶۶/۳٫۳۳=۲+۱
JP2: انتخاب نوع شماره گیر در شروع شماره گیری (Tone/Pulse) Tone=3+2 Pulse=2+1
JP3: کلید انتخاب حالت برنامه ریزی و یاحالت عادی (Write protet) Norm= 2+1
(Write enable) programming mode=3+2

صفحه کلید
اتصال کابل صفحه کلید دوردیف است . یک ردیف برای صفحه کلید های بااتصال هفت پین و ردیف دیگر برای صفحه کلید های بااتصال ده پین میباشد . بافشار هر کلید مجاز صدای بیپ کوتاهی شنیده می شود .
کلیدهای(*،۰،#) کلیدهای ردیف صفحه شماره گیر(# ، ۰ ، *) درشروع شماره گیری ( دردوحالت پالس و تن) کار نمی کنند . بعدازواردکردن اولین شماره تلفن غیرازصفر، فقط کلید o باز می شود و کلیدهای باقی مانده درصورت فعال بودن شماره گیر تن بعداز دریافت سیگنال۱۶KHz بازمیشود .

دریافت سکه بعدی
درصورتی که بخواهید بعداز پایان زمان مکالمه شهری و بادریافت سیگنال۱۶KHz بادریفت سکه دیگری اجازه ادامه مکالمه داده شود . کد ۱۰۱ رادرحالت برنامه ریزی وارد کنید ( پیش تنظیم = غیرفعال) درصورت نیاز ، تایمر مکالمه شهری (پیش تنظیم = صدوهشتاد ثانیه ) و با زمان بین دو سیگنال ۱۶KHz را تنظیم کنید . ( پیش تنظیم = صدونود ثانیه) در پایان زمان و یا بادریافت سیگنال ۱۶KHz صدای بیپ مخصوصی اطلاع میدهد که سیگنال ۱۶KHz دریافت شده و یا زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه اجازه خداحافظی و یادرصورت قعال بودن دریافت سکه بعدی، با انداختن سکه در تلفن در محدوده زمانی ده ثانیه ادامه مکالمات بدهند .

سرویس دبیت کارت
باوراد کردن شماره ۱۳۲( کد سرویس دبیت کارت ) و درپی ان بادریافت سیگنال و یابدون دریافت سیگنال ۱۶KHz ( پیش تنظیم = بدون ۱۶KHz باصدای بیپ مخصوصی شماره گیر تن فعال میشود و سکه به صندوق نمیرود ( مکالمه رایگان است) ( پیش تنظیم = فعال) . بدون محدودیت زمانی (پیش تنظیم = بدون محدودیت تایمر= سی دقیقه ) درپایان مکالمه درصورتی که تایمر فعال باشد ، صدای بیپ مخصوصی ، اطلاع میدهد که زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه برای خداحافظی باقی مانده است . باگذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه رااز دریچه دریافت، بردارید .

سرویسهای رایگان

با وارد کردن شماره تلفن های موجود در لیست سرویسهای رایگان تلفن ،مثل ۱۱۰ و۱۱۵ و در پی آن،با دریافت و یا بدون دریافت سیگنال ۱۶ کیلو هرتز(پیش تنظیم=فعال)صدای بیپ مخصوصی اطلاع از شروع مکالمه رایگان می دهد(پیش تنظیم=فعال).با محدودیت زمانی (پیش تنظیم=۱۸۰ ثانیه).در پایان مکالمه ،صدای بیپ مخصوصی اطلاع می دهد که زمان به پایان رسیده و ارتباط قطع می گردد.وارد کردن شماره ها و یا حذف آنها فقط از طریق اداره پشتیبانی امکان دارد.با گذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه را از دریچه دریافت ،بردارید.

 

ادامه مکالمه شهری عادی

در زمان مکالمه بعد از دریافت سیگنال ۱۶ کیلو هرتز اول در صورتیکه سیگنال ۱۶ کیلو هرتز دیگری در محدوده زمانی تنظیم شده(پیش تنظیم=۱۹۰ ثانیه)نرسیده با صدای بیپ مخصوصی مکالمه قطع می گردد،مگر وضعیت زیر فعال باشد،با دریافت سکه بعد از دریافت سیگنال۱۶ کیلو هرتز و یا اتمام تایمر شهری (پیش تنظیم=۱۸۰ ثانیه،غیر فعال).

محدودیت تعداد شماره های تلفن

با وارد کردن حداکثر ۸ رقم (پیش تنظیم=۸ رقم)، و با اتمام زمان پیش تنظیم=۱۰ ثانیه) برای وارد کردن آخرین کلید،صفحه کلید قفل می شود و در صورت دریافت سیگنال ۱۶ کیلو هرتز شماره گیر تن فعال می شود (پیش تنظیم=فعال).

تنظیم برد حس سکه

در صورتی که برد حس کننده سکه خراب و یا از مدار جدا شود LED2 همراه با صدای بیپ مخصوصی شروع به چشمک زدن می کندو یا در صورت بروز هر گونه اشکال در زمان ورود سکه ،دریافت سکه،رد شدن سکه،و یا گیر کردن سکه جلوی حس کننده(بدون کنترل)،مدار با صدای بیپ مخصوصی اعلام اشکال می کند.

در صورتی که تلفن سکه را قبول نکند مراحل زیر را انجام دهید:
۱) تلفن را در وضعیت برنامه ریزی قرار دهید.
۲) گوشی را بردارید،بیپ بلندی میشنوید.
۳) سکه ای را در تلفن بیندازید تا جلوی حس کننده سکه قرار بگیرد.
۴) کلید *را بزنید یک بیپ بلند و یک بیپ بلند میشنوید.
۵) مقدار آفست را باید وارد کنید ۰۰۰-۲۵۵ (پیش تنظیم=۰۲۰ )،و یا با زدن کلید # از این مرحله خارج شوید.
۶)یک بیپ کوتاه و یک بیپ بلند می شنوید،به معنی پایان تنظیم،جامپر برنامه ریزی را به وضعیت نرمال برگردانید.

مدارات تلفن سکه ای
مدار تلفن سکه ای شامل دو قسمت زیر می باشد :
الف) مدار مکانیزم ( تشخیص سکه):
مدار مکانیزم از دو آی سی تشکیل شده که یکی نوسان کننده و دی

گری به عنوان تقسیم کننده استفاده شده است و خروجی مدار چون به صورت سیگنال میباشد لذاباولت متر قابل اندازه گیری نبوده و فقط به صورت حدودی میتوان تغییرات ولثاژی هوا وسکه را اندازه گرفت ولتاژ(FO) خروجی سیگنال نباید صفر و یاحدود ولتاژ تغذیه باشد .
توضیح اینکه سیمهای حدفاصل مدار با سنسور باید حتی المکان کوتاه باشد .

ب) مدار اصلی :
قلب مدار اصلی از یک آی سی میکروکنترل و باشماره AI89C52 تشکیل شده است و اطلاعات نتظیم سیستم اعم ار سکه خوانی و رایگان و یازمانبندی برروی آی سی(E2PROM) حافظه به شماره UM91210C ضبط و نگهداری میشود . دراین سیستم مدار شماره گیری بروی برد اصلی بوده وفقط توسط یک سیم فلت ازکی برد به مدار اصلی وصل و آی سی شماره A,Bدرمدار کار شماره گیری تن و پالس ارانجام میدهد این سیستم قابلیت استفاده از کی برد تلفن کارتی و همگانی سکه ای را نیز دارد.مدار اصلی شامل قسمتهای ذیل میباشد که درنقشه و مارکاژ فیبر به صورت بلوک بندی مشخص شده است .

۱- ورودی خط:
که شامل چهار عدد دیود بوده که کار تصحیح جابجایی خط A,B را انجام میدهد .

۲- مدار تغذیه :
این قسمت از مدار کار تامین ولتاژ وجریان مورد نیاز کل مدار تلفن را به عهده دارد وولتاژ مذکور را درخازن C4,C4 ذخیره می نماید .

۳- مدار مکالمه :
مدار مکالمه همانند مدار مکالمه تلفن شهری قدیم میباشد و از بویین مکالمه ودوعدد خازن و یک مقاومت ودوعدد دیود معکوس به عنوان دیاک تشکیل شده است .

۴- مدار :KHZ 16
اين مدار از آی سی معكوس كننده ۴۰۶۹ استفاده شد و ابتدا بعد از پالس تقويت و محدود شده و در طبقه بعد مجددا تقويت ودردو گيت آخر سيگنال دريافتی به صورت مربعی شده و ميكروكنترلر فرستاده می شود.

 

۵- مدار سوييچ رله دريافت سكه:
اين مدار در حقيقت فرمان جذب رله قلک را به عهده دارد بدين معنی كه هر گاه آی سی ميكرو كنترلر پالس KHZ 16 را در يافت وبا مقايسه با آنچه كه به عنوان تنظيم برنامه ريزی شده است فرمان جذب و يا عدم جذب رله مذكور را می دهد.
۶- مدار سوييج شماره گير :
اطلاعات كيبرد را ميكرو كنترولر خوانده ودر صورت لزوم به آی سی شماره گير انتقال می دهد (مثلا درصورت شماره گيری بيش از ۸ رقم ميكروكنترلر اجازه ارسال آن به آی سی شماره گير را نمی دهد) با توجه به اينكه اين سيستم دارای دو نوع شماره گيری (تن و پالس) می باشد دو قسمت مدار ذيل انتقال شماره به خط را به عهده دارد.

الف) مدار سوييچ شماره گير پالس:
كد اطلاعات را از آی سی شماره گير گرفته و با انتقال آن بر روی ترانزيستورQ7 كار قطع ووصل خط را برای زمان ۴۰و۶۰ انجام مي دهد .

ب) مدار انتقال تن:
در حالت شماره گيری تن را بر روی خط ارسال می نمايد .
توضيح اينكه : در اين دستگاه پس از شما ره گيری پالس و برقراری ارتباط شماره گيربه طور اتوماتيک ازحالت پالس به تن تبديل شده كه ميتوان برای گرفتن سرويس دبيت كارت و غيره استفاده نمود.

۷- مدار قطع دهنی :
با برنامه ريزی در اين سيستم (كدهای برنامه ريزی به پيوست می باشد ) می توان مدار را به گونه ای تنظيم نمود كه قبل از دريافت پالس KHZ 16 دهنی قطع بوده و استفاده از آن امكان پذير نباشد.

۸- مدار قطع گوشی :
صدای پالس شماره گيری در گوشی را حذف می نمايد و تضعيف صدای شماره گيری تن در گوشی را به عهده دارد. در اين سيستم دو عدد LCD تحت عنوان ۱۶KHZ NOT ، COIN NOT استفاده شده است كه طرز عملكرد آن به شرح ذيل می باشد.
LED CION = در حالت روشن = سكه را حس كرده است
در حالت خاموش = بدون سكه

در حالت چشمک زدن = اشكال در مكانيزم ويا سيم كشی
LED 16KHZ = در حالت چشمک زدن = برنامه ريزی
در حا لت روشن = دريافت ۱۶KHZ

عیب یابی براساس روشن شدنLED و صدای بوق

لازم به توضیح است که دراکثر مواقع باتوجه به روشن شدن چراغ LED و صدای بوق دستگاه طبق جدول پیوست میتوان به نوع عیب پی برد .

………………………………………………………….. اتمام انتظار برای دریافت سکه
………………………………………………………….. اتمام انتظار برای فشار کلید
………………………………………………………….. سکه از جلوسنسور رد شده است
………………………………………………………….. بی موقع ۱۶KHz دریافت شد
………………………………………………………….. اشکال نامشخص
………………………………………………………….. شروع برنامه ریزی
………………………………………………………….. اتمام برنامه ریزی
………………………………………………………….. صفحه کلید فقل شد
………………………………………………………….. تماس بدون جواب
………………………………………………………….. گیر کردن سکه درمکانیزم
………………………………………………………….. تماس رایگان
………………………………………………………….. تماس از طریق سرویس دبیت کارت
………………………………………………………….. اتمام زمان مکالمه شروع ده ثانیه زمان ………………………………………………………….. خداحافظی
………………………………………………………….. اتمام زمان مکالمه و قطع آن
………………………………………………………….. تنظیم سکه بعداز فشار کلید ستاره
………………………………………………………….. اشکال درمدار مکانیزم عدم دریافت سیگنال
………………………………………………………….. اشکال در حافظه E2PROM

 

عیب یابی و رفع عیب

چگونگی رفع عیب نوع عیب
یکی از پل ورودی قطع یا اتصال کوتاه می باشد ۱- باجابجایی خطA و B ارتباط برقرار میشود و یادرهر دو وضعیت ارتباط قطع است

چنانچه میکروسوئیچ درست عمل نماید اشکال از مقدار تغذیه می باشد باید ترانزیستور های تست شود ۲- با قطع و وصل شدن میکرو سوئیپ تغذیه مدار قطع و یاوصل نمیسود.

الف: شکه درمقابل سنسور نیست.

ب: تنظیم سکه بهم خورده و باید کجددا به مدار(برنامه) تنظیم شود. ۳- تغذیه وراد مدار شده ولیکن با انداختن سکه صدای بوق درگوشی شنیده نمیشود و دهنی همچنان بسته است .

سیستم ارتباط مکانیزم به مدار اصلی اشکال داشته و اطلاعات مدار مکانیزم به مدار اصلی نمی رسد . ۴- LED coin چراغ سکه درزمان برداشتن گوشی با صدای بیپ شروع به چشمک زدن کرده و پس از چند ثانیه خاموش میشود.
دراین صورت با شماره گیری میتوان فهیمد که ارتباط سیستم باخارج برقرار است ولی قسمت گوشی و مدار مکالمه اشکال دارد. ۵- قسمت مدار اشکال داشته و صدای بوق درگوشی شنیده نمشود .

-۶ ارتباط برقرار شده مکالمه انجام ولیکن سکه وارد قلک نمیشود ودهنی همچنان بسته مانده است؟ دراین وضعیت سیستم پالس khz 16 راحس نمی کند بدین معنی که یا KHz 16 ازمرکز ارسال نشده ویاقسمت ورودی پالس KHz 16 به میکروکنترلراشکال دارد که باید قسمت مدار KHz 16که درنقشه مشخص گردیده مورد بررسی قرارگیرد.
-۷ ارتباط برقرارشده وبه محض برقراری دستگاه آلارم زده ومکالمه قطع میشود؟ دراین حالت میکرو کنترل پالس KHz 16 راحس کرده ولیکن قسمت ارسال فرمان به رله اشکال دارد زیرا میکروکنترلر پس ازارسال فرمانKHz16،سنسور را تست کند درصورتی که هنوز سکه جلوی سنسور بوده وارد قلک نشده باشد اجازه ادامه مکالمه رانمی دهد . برای رفع عیب باید قسمت های سوییچ رله دریافت سکه وسیم های ارتباطی مدارصدابه رله KHz 16 موردبررسی قرارگیرد .

-۸ ارتباط برقرار شده صدای شماره شماره گیری درگوشی شنید میشود ولیکن عمل شماره گیری انجام نمی پذیرد ؟ اشکال ازمدار سوییچ شماره گیربوده وباید ترانزسیتورهای مربوطه مخصوصاترانزیستور ۷Q(5401 N2)مورد بررسی قرار گیرد ویا منبع تغذیه وحال اگراین اشکال درحالت تن وجود داشته باشدباید قسمت مدار انتقال تن راکه درنقشه مشخص شده است تست کرد.
-۹ پس ازبرداشتن گوشی لحظه ای بوق درگوشی شنیده شده وفوراقطع می شود؟ این عیب درهنگام نصب دستگاه درکیوسک پیش می آید وعلت آن اتصال مدار به بدنه تلفن می باشد که باید رفع گردد.

تنظیم و برنامه ریزی

جامپر ۳ JP کنار۲ IC رادروضعیت PROG قراردهید ، بابرداشتن گوشی بیپ بلند وبه همراه آن۱ LED شروع به چشمک زدن می کند ، دراین حالت تلفن دروضعیت برنامه ریزی می باشد . درپایان هرتنظیم با یک بیپ بلند تلفن به حالت توقف می رود وباهربار قطع ووصل دومجدد آماده برنامه ریزی می شود . درپایان جامپر رادروضعیت نرمال قراردهید.

(۰۰ #) : درصورت بروز هرگونه بهم ریختگی دربرنامه ریزی واشکال کد ۰۰ # راوارد کنید.مقادیر پیش تنظیم وارد می شود که شامل تنظیمات زیر می شود:

۱٫ دیبانس صفحه کلید mS 5.
2. دیبانس سکه mS 5.
3. دیبانس سیگنال . ۹۰ms . 16KHz
4. تنظیمات سکه + آفست ۰۱۰٫

 

۵٫ زمان قطع خط برای گرفتن خط آزاد mS 2000.
6. طول بیپ کلیدها mS 10.
7. زمان انتظار برای وارد کردن سکه Sec 10.
8. زمان انتظار برای وارد کردن شماره تلفن Sec 10.
9. زمان انتظار برای وارد کردن آخرین رقم Sec 10.
10. تعداد ارقام مجاز ۸٫
۱۱٫ زمان مکالمه رایگان Sec 180.
12. زمان انتظار برای دریافت اولین سیگنال KHz 16 برای شروع مکالمه Sec 30.
13. زمان انتظار رسیدن سیگنال KHz 16 بعدی Sec 190.
14. زمان مکالمه درسرویس دبیت کارت Min 30.
15. زمان مکالمه شهری Sec 180.
16. زمان باز بودن دریچه الکتریکی دریافت سکه بعد ازگذشت دوثانیه ms 10.
17. گرفتن سکه پس ازاتمام زمان ده ثانیه خداحافظی ، غیر فعال می شود.
۱۸٫ محدود کردن زمان مکالمه شهری عادی ، غیرفعال می شود.
۱۹٫ شماره گیر تن پس ازدریافت سیگنال ۱۶KHZ فعال می شود .
۲۰٫ دهنی تلفن قبل ازرسیدن سیگنال KHz 16بسته است.
۲۱٫ مکالمه رایگان فعال می شود.
۲۲٫ مکالمه ازطریق سرویس دبیت کارت ، فعال می شود.
۲۳٫ قطع کن گوشی درحالت شماره گیری ، فعال می شود.

۲۴٫ محدود کردن زمان مکالمه ازطریق دبیت کارت ،غیر فعال می شود.
۲۵ . کلیدهای # و* فعال می شود.
۲۶ . برنامه ریزی، مجاز می شود.
۲۷ . شماره های سرویس های رایگان ۱۱۰ و۱۱۵و۱۱۸و۱۲۵وهمینطور شماره سرویس دبیت کارتر۱۳۲ وارد حافظه میشوند.

(۰۱#): عمل کرد مشابه بالا، بجز تنظیم حس کننده ی سکه، حتما سکه باید در جلوی حس کننده ی سکه موجود باشد.

(۰۰nnn): زمان قطع و وصل خط برای گرفتن خط آزاد در زمان برداشتن گوشی تلفن، مقدار nnn بر حسب یک دهم میلی ثانیه، مقدار از ۰۰۰ تا ۲۵۵٫
مثال: برای قطع خط در حدود دو ثانیه، کد ۰۰ و به دنبال آن مقدار ۰۲۰ را وارد کنید (۰۰-۰۲۰).
(۰۱nnn): زمان انتظار برای وارد کردن سکه بعد از برداشتن گوشی، مقدار nnn بر حسب ثانیه می باشد. مقدار از ۰۰۰تا ۲۵۵ ثانیه.
مثال: برای انتظار حدود ده ثانیه، کد ۰۱ و به دنبال آن مقدار ۰۱۰ را وارد کنید (۰۱-۰۱۰).
(۰۲nnn): زمان انتظار برای وارد کردن شماره تلفن بعد از انداختن سکه در تلفن، مقدار nnn بر حسب ثانیه می باشد.مقدار از ۰۰۰ تا ۲۵۵ ثانیه.
مثال: برای انتظار حدود ده ثانیه، کد ۰۲ و به دنبال آن مقدار

 

۰۱۰ را وارد کنید(۰۲-۰۱۰).
(۰۳nnn): زمان انتظار برای ادامه ی وارد کردن شماره ی تلفن در حالت شماره گیری، مقدار nnn بر حسب ثانیه می باشد.مقدار از ۰۰۰ تا ۲۵۵ ثانیه.
مثال: برای انتظار حدود ده ثانیه، کد ۰۳ و به دنبال آن مقدار ۰۱۰ راوارد کنید(۰۳-۰۱۰).
(۰۴nnn): تنظیم تعداد مجاز ارقام شماره تلفن، مقدار nnn بر حسب تعداد ارقام می باشد، مقدار از ۰۰۰ تا ۲۵۵٫
مثال: برای محدود کردن شماره ها به هشت رقم، کد ۰۴ و به دنبال آن مقدار ۰۰۸ را وارد کنید(۰۴-۰۰۸).
(۰۵nnn): زمان مکالمه ی رایگان با سرویس ها و یا شماره های لیست رایگان تلفن، برحسب ده ثانیه می باشد. از ۰۰۰تا ۲۵۵ ضربدر ده ثانیه.

مثال: برای مکالمه حدود صدو هشتاد ثانیه، کد ۰۵ و به دنبال آن مقدار ۰۱۸ را وارد کنید(۰۵-۰۱۸).
(۰۶nnn): زمان انتظار برای رسیدن اولین سیگنال ۱۶KHz برای شروع مکالمه، مقدار nnn بر حسب ثانیه می باشد. مقدار از ۰۰۰ تا ۲۵۵ ثانیه.
مثال: برای انتظار حدود سی ثانیه، کد ۰۶ و به دنبال آن مقدار ۰۳۰ را وارد کنید(۰۶-۰۳۰).
(۰۷nnn): زمان بین دو سیگنال ۱۶KHz، مقدار nnn بر حسب ثانیه می باشد. مقدار از ۰۰۰ تا ۲۵۵ ثانیه.
مثال: برای انتظار حدود صدو هشتاد ثانیه (سه دقیقه) کد ۰۷ و به دنبال آن مقدار ۱۸۰ را وارد کنید(۰۷-۱۸۰).
(۰۸nnn): زمان مکالمه با سرویس دبیت کارت، مقدار nnn بر حسب دقیقه می باشد. مقدار از ۰۰۰ تا ۲۵۵ ثانیه.
مثال: برای مکالمه حدود سی دقیقه، کد ۰۸ و به دنبال آن مقدار ۰۳۰ را وارد کنید(۰۸-۰۳۰).
(۰۹nnn): زمان مکالمه ی شهری، مقدار nnn بر حسب ده ثانیه می باشد. مقدار از ۰۰۰ تا ۲۵۵ ضربدر ده ثانیه.
مثال: برای مکالمه ی صدو هشتاد ثانیه(سه دقیقه)، کد ۰۹ و به دنبال آن مقدار ۰۱۸ را وارد کنید(۰۹-۰۱۸).

((فعال و غیر فعال کردن برخی از خصو صیات تلفن))

مقدار n در زیر صفر ویا یک می باشد. ۰ = غیر فعال

۱ = فعال.
(۱۰ n) فعال و غیر فعال کردن، گرفتن سکه بعد از اتمام زمان مکالمه ی شهری و یا دریافت سیگنال ۱۶KHz و اجازه ی ادامه ی مکالمه تا اتمام زمان مکالمه ی شهری و یا دریافت سیگنال ۱۶KHz بعدی و ادامه ی آن با دریافت مجدد سکه و…
(۱۱ n) فعال و غیر فعال کردن، استفاده از تایمر مکالمه ی شهری.
(۱۲ n) فعال و غیر فعال کردن، شماره گیر تن بعد از دریافت اولین سیگنال ۱۶KHz (تاثیری در غیر فعال کردن شماره گیر تن در سرویس دبیت کارت ندارد).

(۱۳ n) فعال و غیر فعال کردن، قطع کن دهنی تلفن قبل از دریافت اولین سیگنال ۱۶KHz.
(14 n) فعال و غیر فعال کردن، مکالمه ی رایگان.
(۱۵ n) فعال و غیر فعال کردن، استفاده از سرویس دبیت کارت.
(۱۶ n) فعال و غیر فعال کردن، قطع کن گوشی تلفن در زمان شماره گیری (XMUTE).
(17 n) فعال و غیر فعال کردن، تایمر مکالمه از طریق سرویس دبیت کارت.
(۲۰ n) فعال و غیر فعال کردن، کلید.
(۲۱ n) فعال و غیر فعال کردن، کلید #.
(۲۲ n) فعال و غیر فعال کردن، حالت برنامه ریزی.
(توجه ! : در صورت غيرفعال شدن حالت برنامه ريزى ، فقط از طريق اداره بشتيبانى فنى , قابل برگشت به حالت اوليه است.)
(۲۳ n): فعال وغيرفعال كردن ، حالت رايگان بودن سكه (تايمر شهرى می تواند فعال ومكانيسم كامل می تواند جدا شود.)
(۲۴ n): فعال وغيرفعال كردن ، انتظار براى دريافت سيگنال KHZ 16 براى شروع مكا لمه از طريق سرويس دبيت كارت (پيش تنظيم : ۱=انتظار براى دريافت سيگنال .)
(۲۵ n): فعال وغيرفعال كردن ، انتظار برای دريافت سيگنال ۱۶KHZ براى شروع مكا لمه از طريق سرويس رايگان (پيش تنظيم : ۱=انتظار براى دريافت سيگنال).
(۲۶n): فعال وغيرفعال كردن ، تايمر (۰۷NNN) انتظار براى دريافت سيگنال ۱۶KHZ بعدى در حالت مكالمه غير از رايگان ودبيت كارت (۰=بدون استفاده از تايمر انتظار براى دريافت سيگنال).
(توجه :بعداز هر گونه تنظيم اگر از كدهاى ۰۰# ويا۰۱# استفاده كنيد تمام تنظيم های موردنظر را از ابتدا انجام دهيد ، براى تنظيم برد حس كننده سكه از كد *استفاده كنيد. )

تلفن سکه ای تکتا

طرح قدیم

مدار تلفن سکه ای تکتا طرح قدیم:
این نوع تلفن ها قابلیت گرفتن صفر (تلفن بین شهری) را ندا

رند.همچنین علیرغم تلفن های کارتی که دارای مدار تغذیه ی جدا می باشند برای تغذیه از ولتاژ خط تلفن استفاده می کنند.به همین دلیل در فواصل طولانی (بیش از ۱۵ Km) به علت افت ولتاژ تغذیه به خوبی کار نمی کنند.

قسمت های مختلف تلفن سکه ای تکتا:
۱٫ مدار مکانیزم (سکه یاب یا برد سینی).
۲٫ مدار چاپی که شامل سه قسمت: ۱ ) مدار تغذیه ۲ ) مدار مکالمه ۳ ) مدار ۱۶KHz می باشد.
۳٫ مدار شماره گیر .

مدار چاپی:
این مدار در شکل (۳) نشان داده شده است.قسمت بالای مدار شامل مدار مکالمه قسمت وسط مدار ۱۶KHz و قسمت پایین مدار تغذیه می باشد.
در این مدار DZ 2 یک زنر ۱۰ V است که ولتاژ ۵٫۵ V را به POT 2 اعمال می کند.
در مدار تغذیه سه OP Amp دیده می شود . ۱ “LM339” OP Amp دارای پایه های ۹,۸ یک مقایسه کننده بوه که ولتاژ ۵٫۵ , ۶٫۵ V را مقایسه کرده خروجی را که همواره مقداری منفی است به OP Amp 2 که یک معکوس کننده است اعمال می کند.این معکوس کننده ولتاژ low را به high تبدیل می کند، که این عمل باعث شارژ خازن C18 شده و بنابراین پایه ی ۱۰)) OP Amp 3 را high می کند.پایه ی دیگر آن تا قبل از افتادن سکه با ولتاژ ۶٫۵ V تغذیه می شود.
POT 3 که در شکل دیده می شود ولتاژ ۳٫۵ یا ۳٫۲ V را تنظیم می کند.
در این صورت با high شدن خروجی OP Amp 3 رله تحریک شده و باعث برقراری مسیر مکالمه می شود.
تا قبل از افتادن سکه خروجی OP Amp 3 ، low می باشد اما پس از افتادن آن ولتاژ ۶٫۵ V پایه ی ۱۱ به ۲V تبدیل می گردد ، خروجی OP Amp ، high می شود و در نتیجه رله تحریک شده و مسیر مکالمه برقرار می شود. پس از شماره گیری با برداشتن گوشی توسط فرد مقابل ، بقیه ی کار مربوط به مدار ۱۶KHz می شود که از طرف مرکز اعمال می گردد.
مدار مکالمه دارای یک فیلتر میان گذر(T2) و یک فیلتر میان نگذر(T1) است. حضور فیلتر میان نگذر به این دلیل است که فرکانس ۱۶KHz در محدوده ی شنوایی انسان قرار دارد و فیلتر میان گذر برای انتقال سیگنال ۱۶KHz به مدار ۱۶KHz می باشد.
مدار ۱۶KHz شامل یک پتانسیومتر ۱K می باشد که با یک اتصال فیدبک مانند به IC1-B باعث تقویت سیگنال ۱۶KHz می گردد. IC1-A دوباره سیگنال را فیلتر کرده تا ۱۶KHz را به دست آورد. IC1-C نیز مانند یک تقویت کننده عمل می کند.

شکل (۲) که مربوط به مدار سکه یاب است برای تشخیص وارد شدن سکه به مدار به کار می رود که تغییر خروجی آن به مدار چاپی اعمال می گردد. TR1 و فیلتر یک اسیلاتور را تشکیل می دهند که خروجی آن ۴۵۵KHz است. TR2 نیز یک تقویت کننده ی جریان است.

طبقه ی بعدی پل وستون می باشد و طبقه ی اخر یک تقویت کننده ی ولتاژ است.زمانی که سکه در مدار نیست ولتاژ آن ۶٫۵ V و زمانی که سکه در مدار قرار دارد ولتاژ آن ۲٫۵ V خواهد بود.

سوییچینگ

در دنیای امروز ایجاد ارتباط اطلاعاتی بین دو نقطه برروی کره ی زمین در هر لحظه ی دلخواه امری بسیار اساسی و ضروری به نظر می رسد به طوری که اگر هم اکنون این امکان از بین برود، زندگی جوامع بشری دچار بحران جدی خواهد شد. وظیفه ی برقراری این ارتباط

که ممکن است یک مکالمه ی ساده ی تلفنی، ارسال نمابر، پخش سیگنال های رادیویی و تلویزیونی، رد و بدل اطلاعات بین دو ترمینال کامپیوتری و یا اتصال به شبکه ی جهانی اینترنت باشد به طور عام به عهده ی شبکه های ارتباطی-مخابراتی است. شبکه های مخابراتی نوین علاوه بر تبادل عنواع مختلف اطلاعات شامل صوت، تصویر و دیتا خدمات جانبی متعددی را نیز ارائه می دهند. اما جالب است بدانیم پایه ی تمامی این شبکه ها و سرویس ها “شبکه ی ساده ی قدیمی تلفن” (POST) است. شبکه ی POST وظیفه ی ارتباط تلفنی (صوتی) بین دو نفر را بر عهده دارد. برای تحقق این امر شبکه ی تلفنی از اجزای زیر استفاده می کند:

۱ – ترمینال های انتهایی: این ترمینال ها در واقع همان دستگاه های تلفن هستند که اطلاعات صوتی کاربر (مشترک تلفنی) را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند.

۲ – شبکه ی دسترسی(ACCESS NETWORK): مجموعه تجهیزات و واسط هایی که ترمینال مشترک را به بدنه شبکه متصل می کنند، شبکه ی دسترسی نامیده می شود. در شبکه ی دسترسی به طور سنتی از اکبل های مسی استفاده می شود، اما امروزه بخش های بزرگی از شبکه ی کابلی در حال جایگزین شدن توسط تجهیزات رادیویی و فیبر نوری می باشد.

۳ – مراکز سوییچینگ: این مراکز در واقع گره های شبکه هستند که ترمینال های انتهایی (مشترکین) مستقیما به آنها متصل شده و اطلاعات (مکالمات) مشترکین از آنجا به مقصد مورد نظر هدایت و راهیابی می شوند.

۴ – شبکه ی انتقال: ارتباط بین مراکز سوییچینگ از طریق این شبکه صورت می پذیرد. به طور کلی دراین شبکه ها بسته به حجم اطلاعات و مسافت بین دو مرکز سوییچ مبدا و مقصد از تجهیزات رادیویی، ماهواره ای و یا فیبر نوری استفاده می شود.
در یک شبکه ی تلفنی، یک شمترک برای برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر، توسط دستگاه تلفن خود واز طریق شبکه ی دسترسی به مرکز سوییچینگ متصل می گردد و سپس با توجه به آدرس مقصد (شماره تلفن مشترک مقصد) ممکن است به وسیله همان مرکز سوییچ مستقیما به همان مشترک مورد نظر وصل گردد و یا از طریق شبکه ی انتقال و پس از چند بار عبور از دیگر مراکز سوییچ به مشترک مورد نظر متصل گردد.

 

مراکز سوییچینگ جهت برقراری مکالمه به دو طریق با دنیای خارج از خود در ارتباط هستند:
۱ – خطوط مشترکین یا Subscriber Lines
2 – خطوط شبکه ی انتقال که اصطلاحا به آنها مدار، کانال و یا ترانک گفته می شود.

باید توجه داشت که درخواست برقراری ارتباط می تواند از طرف یک مشترک مرکز به مقصد مورد نظر و یا از طرف ترانک به مقصد مشترک مرکز باشد.در واقع به طور کلی یک مرکز سوییچ می تواند چهار نوع ارتباط را برقرار کند:
الف) یک مشترک خود را به یکی دیگر از مشترکین خودش متصل کند(مبدا و مقصد مکالمه هر دو مشترک یک مرکز هستند). در این حالت به شبکه ی انتقال نیازی نیست.
ب) یک مشترک خود را به یک ترانک شبکه ی انتقال که به مرکز دیگر منتهی می شود(ترانک خروجی) متصل کند(مبدا مکالمه مشترک مرکز و مقصد مشترک مرکز دیگر می باشد).
ج) یک ترانک را که از مرکز دیگری می آید (ترانک ورودی) به یکی از مشترکین خود متصل کند (مبدا مشترک مرکزی دیگر و مقصد مشترک این مرکز است).

د) یک ترانک ورودی را به یک ترانک خروجی وصل کند (مبدا و مقصد مکالمه هر دو مشترک مراکز دیگری هستند).
در حالت کلی مراکز سوییچینگ (Exchanges Switching) با توجه به نوع استفاده و نوع ارتباطی که برقرار می کنند به انواع زیر دسته بندی می شوند:
• مراکز شهری یا محلی (Local Exchange=LX): مراکزی هس

تند که در مناطق شهری و روستایی نصب شده و مشترکین از طریق شبکه دسترسی به آنها وصل می شوند و به روش های “الف” “ب” و “ج” فوق الذکر امکان راتباط مشترکین را فراهم می کنند.
• مراکز گذر یا ترانزیت (Tandem Transit Exchange=TX): این مراکز دارای مشترک نبوده (فاقد شبکه ی دسترسی هستند) و بنا به نیاز ارتباط دهنده مراکزی هستند که مستقیما با با یکدیگر ارتباط ندارند. مراکز ترانزیت فقط ارتباط نوع “د” رابرقرار می کنند.
• مراکز ترانزیت – شهری (Local Transit Exchange=LTX):مراکزی هستند که هردو وظایف نوع “۱” و “۲” را انجام می دهند.
• مراکز راه دور (بین شهری)(Exchange Toll): این نوع مراکز امکان ارتباط مشترکین یک شهر را با شهرهای دیگر فراهم می کنند. مراکز بین شهری از نظر عملکرد مانند مراکز ترانزیت هستند با این تفاوت که از طرفی به مراکز محلی یا ترانزیت یک شهر و از طرف دیگر به مراکز راه دور شهرهای دیگر متصل هستند.
این مراکز (Subscriber Trunk Dialing) STD نامیده می شوند. نیز با توجه به موقعیت آنها در شبکه ی مخابراتی (Secondary Center) SC یا (Primary Center) PC لقب داده می شوند. در هر شهر یک یا دو مرکز بین شهری وجود دارد.
• مراکز بین المل(International Switching Center=ISC): این مراکز نیز از نظر عملکرد مانند TX هستند و وظیفه ی برقراری ارتباط بین کشورها را بر عهده دارند. در هر کشور یک یا دو مرکز بین الملل وجود دارد و تمام مراکز راه دور به این مرکز وصل می شوند.
• مراکز موبایل(MSC=Mobile Switching Center): مراکزی که مانند مراکز LX عمل می کنند با این تفاوت عمده که شبکه ی دسترسی آنها یک شبکه ی رادیویی ویژه است و به همین دلیل تجهیزات خاصی برای ارتباط با این شبکه ی دسترسی دارند.
• مراکز(Private Automatic Branch Exchange=PABX ): مراکز کوچکی هستند که معمولا در شرکت ها و سازمان ها استفاده شده و از طرفی از طریق خطوط تلفن محدودی (بین ۲ تا چند ده خط) به شبکه ی مخابراتی وصل شده و از طرف دیگر با تعداد خطوط بیشتری (بین چند ده خط تا چند صد خط) به مشترکین داخلی خود سرویس می دهند.

با یادآوری این نکته که وظیفه ی اصلی هر مرکز سوییچینگ بد

ون توجه به نوع ، اتصال و برقراری ارتباط یک پورت ورودی (مشترک یا ترانک) به یک پورت خروجی است ، اکنون به طرح این مسئله می پردازیم که مرکز سوییچ چگونه و با استفاده از چه اطلاعاتی عملیات راهیابی را انجام می دهد؟
همه ی ما به طور اجمال می دانیم در یک شبکه ی تلفنی هر م

 

شترک دارای یک شماره تلفن مخو به خود است که به عنوان آدرس او در شبکه مورد استفاده قرار گرفته و مشترکین دیگر برای مکالمه با او کافی است با دستگاه تلفن خود آن را شماره گیری نمایند.بنابراین تمام اطلاعاتی که در یک شبکه ی تلفنی منجر به برقراری ارتباط می شود فقط یک شماره تلفن است.در واقع اگر بخواهیم دقیقتر بحث کنیم در شبکه های مخابراتی یک سیستم شماره گذاری (Numbering System) وجود دارد که مکانیزم راهیابی را مشخص کرده و مشترکین بر اساس آن شماره گذاری می شوند.
در این سیستم به هر مرکز در شهر یک شماره تلفن “کد مرکز” یا ( (Officcecode اختصاص داده می شود.این کد می تواند از یک رقم تا چهار رقم باشد.در سیستم فعلی شماره گذاری ایران کد کلیه ی مراکز حتما باید سه رقمی باشد.تعداد مشترکینی که می توانند به مرکز وصل شوند”ظرفیت مرکز” (Capacity) نامیده میشود.مثلا یک مرکز ده هزار شماره ای می تواند ده هزار مشترک داشته باشد.این مشترکین در مرکز از “۰۰۰۰” تا حداکثر “۹۹۹۹” شماره گذاری می شوند.بر این اساس شماره ی کامل یک مشترک عبارت است از:(شماره مشترک در مرکز + کد مرکز) که به شکل CCCXXXX نمایش داده می شود.اگر ظرفیت یک مرکز سوییچ بیش از ده هزار شماره می باشد،به ازای هر ده هزار شماره یک کد مرکز جداگانه خواهد داشت.به طور مثال اگر کد یک مرکز ده هزار شماره ای ۴۲۵ باشد مشترکین آن از ۴۲۵۰۰۰۰ تا ۴۲۵۹۹۹۹ شماره شماره گذاری می شوند و اگر دارای بیست هزار مشترک باشد،ده هزار مشترک بعدی می توانند از ۴۲۶۰۰۰۰ تا ۴۲۶۰۰۰۰ شماره گذاری شوند.

در این سیستم برای ارتباط شهرها با یکدیگر نیز به هر شهر یک کد اختصا داده می شود،که به آن کد شهر یا(Area Code) گفته می شود و معمولا برای متفاوت بودن از کد مراکز داخل شهر یک رقم خاص مثل “صفر” قبل از آن اضافه می شود.این کد نیز در سیستم فعلی ایران بدون احتساب صفر اضافه سه رقمی است.مثلا کد شهر کرمانشاه ۰۸۳۱ است.برای شماره گیری یک مشترک در شهری دیگر این کد باید قبل از شماره ی مشترک گرفته شود.
به همین ترتیب برای هر کشور نیز کدی در نظر گرفته می شود.این کد معمولا دو یا سه رقمی بوده و بسته به هر کشور ارقام خای قبل از آن قرار داده می شود.در گشور ما قبل از کدهای خارج از کشور دو رقم صفر “۰۰” قرار داده می شود.حال ببینیم اگر یک مشترک شرو

ع به شماره گیری کند در حالت های مختلف چگونه راهیابی می شود:
الف) مشترک مرکز ،شماره ی مشترک دیگر از همان مرکز را می گیرد (مثلا مشترک ۴۲۵۱۲۱۵ شماره ی ۴۲۵۸۷۳۹ را می گیرد):در این ورت شماره ی مقصد به مرکز ارسال می شود،مرکز سوییچ (در اینجا مرکز ۴۲۵) کد مرکز شماره ی دریافتی را بررسی و با کد خودش مقایسه می کند،چون با کد خودش برابر است یک مسیر بین مشترک مبدا (۱۲۱۵) و مقصد (۸۷۳۹) برقرار می کند.
ب) مشترک مرکز، شماره ی مشترک یک مرکز دیگر را می گیرد(مثلا۴۲۵۱۲۱۵ شماره ی ۸۲۷۵۶۱۸ را می گیرد):شماره ی مقصد به مرکز ارسال می شود،مرکز کد آن را (۸۲۷) را چک می کند چون با کد خودش (۴۲۵) برابر نیست، شماره را از طریق ترانک های خروجی به مرکز مقد ارسال می کند،مرکز مقصد با دریافت ارقام مجددا کد ان را با کد خودش مقایسه می کند و چون هر دو کد یکی هستند یک مسیر تا مشترک مقصد اختصاص می دهد،به این ترتیب یک مسیر کامل از مشترک مبدا تا مشترک مقصد بسته می شود.

ج) مشترک مرکز، شماره ی مشترک در یک شهر دیگر را می گیرد (۴۲۵۱۲۱۵ شماره ی ۰۲۵۱۷۲۵۴۵۷ را می گیرد):
شماره ی مخاطب به مرکز ۴۲۵ ارسال می گردد، چون شماره با “۰” شروع شده مرکز این ارقام را از طریق ترانک های مربوطه به مرکز بین شهری ارسال می کند.مرکز بین شهری پس از تشخیص شهر و مسیر مورد نظر با استفاده از کد بین شهری
(در اینجا ۰۲۵۱)، ارقام را از طریق ترانک های مربوطه به مرکز بین شهری مقصد ارسال می کند.مرکز بین شهری مقصد نیز با تشخیص کد مرکز مقصد (در اینجا ۷۲۵)، ب

ا ایجاد یک مسیر، بقیه ی ارقام (۷۲۵۴۵۷۶) را به مرکز مقصد می فرستد.نهایتا در مرکز مقصد چون قسمت کد ارقام دریافتی (۷۲۵) با کد مرکز یکی است یک مسیر تا مشترک مقصد برقرار می کند.به این طریق یک مسیر کامل بین مشترک مبدا و مقصد جهت انجام مکالمه برقرار می گردد.در مورد مکالمه ی بین الملل نیز به طور مشابه ارتباط برقرار می شود.
چگونگی عملیات سوییچینگ در داخل یک مرکز سوییچ:
به طور کلی دو روش سوییچینگ وجود دارد:
الف) سوییچینگ مداری(Circuite Switching): دراین روش پس از درخواست مبدا برای برقراری مکالمه و قبول درخواست توسط سوییچ مقصد، یک مدار ثابت بین مبدا و مقصد تا انتهای زمان مکالمه لختصاص داده می شود و پس از انجام مکالمه مدار آزاد می گردد.بیشتر مراکز تلفنی از این روش استفاده می کنند.
ب) سوییچینگ بسته ای(Packet Switching): در این روش (که تنها برای اطلاعات دیجیتال به کار می رود) اطلاعات مورد نظر (مثلا صوتی که قبلا به صورت دیجیتال در آمده)، ابتدا به بسته های اطلاعاتی کوچکتر تقسیم شده سپس هر بسته با توجه به بار و ترافیک شبکه، مسیر خود را انتخاب می کند. در این روش آدرس مقصد به هر بسته الصاق می شود. در مقصد بسته های رسیده مجددا با هم ترکیب می شوند. مطلب قابل توجه این که در این روش یک مدار خا به یک مکالمه اختصاص داده نمی شود.از این روش هم اکنون در شبکه های دیتا و اینترنت استفاده می شود. اما استفاده از این روشها به نوع مرکز سوییچ نیز بستگی دارد.مراکز سوییچ از دیدگاه تجهیزات به دو دسته تقسیم می شوند:مراکز آنالوگ و مراکز دیجیتال.
الف) مراکز آنالوگ: در مراکز آنالوگ که فقط از روش سوییچینگ مداری استفاده می کنند، با استفاده از تجهیزات و وسایل الکتریکی و مکانیکی (مانند رله ها و…) عمل سوییچینگ انجام می شود، یعنی یکی از ورودی های مرکز در مدت مکالمه به یکی از ورودی های دگر وصل می شود.از مرکز آنالوگ می توان به مراکز اپراتوری و مراکز EMD اشاره کرد.به دلیل منسوخ شدن در مورد این نوع مراکز بحث بیشتری نمی کنیم.
ب) مراکز دیجیتال: در مراکز دیجیتال اطلاعت مورد نظر اگر دیجیتال نباشد(مانند اطلاعات صوتی) ابتدا به دیجیتال تبدیل می شود، سپس با استفاده از پردازنده ها و حافظه های کامپیوتری عملیات سوییچینگ برروی آن انجام می شود.این عملیات می تواند به روش مداری یا بسته ای انجام شود.مجددا به خاطر استفاده ی مراکز تلفنی از روش مداری ما بحث خود را به این روش محدود

می کنیم.
در مراکز دیجیتال اطلاعات هر کانال صحبت (۴KHz) دیجیتال شده و یک کانال دیجیتال”۶۴Kbps” در جهت رفت ویک کانال در جهت برگشت به آن اختصاص داده می شود.با توجه به استفاده از روش سوییچینگ مداری در تمتم طول مدت مکالمه از آغاز تا انتها، در همه ی تجهیزات سوییچ مبدا، شبکه ی انتقال و سوییچ مقصد این دو کانال (رفت و برگشت) به یک مکالمه اختصاص می یابند وتنها پس از اتمام این تجهیزات آزاد شده و قابل استفاده توسط مشترکین دیگر خواهند بود.معمولا در داخل مرکز سوییچ اطلاعات چندین مکالمه (کانال) در کنار
هم قرار گرفته و شریان های اطلاعاتی بزرگتری را تشکیل می دهند.در این صورت به هر کانال دیجیتال در یک شریان یک شیار زمانی (Time Switching) گفته می شود.در بعضی موارد اطلاعات مشترک مبدا در یک شریان و اطلاعات مشترک مقصد در شریان دیگری قرار دارند، در این صو

رت اطلاعات یک تایم اسلات از یک شریان باید با یک شریان زمانی از شریان دیگر جابجا شود.به عملیات سوییچینگ مکانی ( Space Switching ) گفته می شود.در یک مرکز بسته به ظرفیت مرکز، نوع مرکز (شرکت سازنده) و تکنولوژی مورد استفاده در یک مکالمه ممکن است از ترکیب های مختلف سوییچ های زمانی و مکانی استفاده گردد.

توضيح پاره اى از اصطلاحات مورد استفاده درمراكزديجيتال:

 

الف) PCM:
يك نوع مدولاسيون ديجيتال است كه در آن ۳۲ كانال ديجيتال صوتى هر يك با سرعت۶۴KBS در كناريكديگرقرار كرفته و مجموعا يك فرم با سرعت ۲MBPS را تشكيل مى دهند.از اين مدولاسيون معمولا
در شبكه انتقال ودر ارتباط بين مراكز استفاده مى شود.

ب)ترانک ديجيتال :
در مراكز سوييج ديجيتال جهت ارتباط مركز با شبكه انتقال تجهيزاتي به نام “تجهيزات ترانك ديجيتال” وجود دارد كه هر پورت آن جهت اتصال به يك ۲MBPS PCM (كه اصطلاحات E1ناميده ميشود) اختصاص پيدا می كند.وهمان طور كه قبلا اشاره شد به هر يك از ۳۲ كانال آن يك “ترانک ديجيتال” گفته مى شود.

ج)سيكنالينک (SIGNALING):
به مجموعه سيگنال ها وعلايم قراردادى استاندارد گفته می شود كه جهت برقرارى ارتباط بين دومركز(بيش از شروع مكالمه ) به كار مى رود.

د) سيكنالينک :
نوعى از سيستم سيكنالينك كه در آن اطلاعات سيكنالينك يك ترانک همراه با خود ترانک حمل مى شود . نوع كلى اين روش سيكنالينک كانال مرتبط ناميده مى شود.

 

ه) سيكنالينک شماره ۷(N07):
نوعى ديكر از سيستم سيكنالينک كه در آن اطلاعات سيكنالينک به طور مستقل از كانال،به همراه سيكنالينك
ديكر كانال ها در يک مسير مجزا حمل مى شود . نوع كلى اين روش سيكنالينک كانال مشترك ناميده مى شود از مزاياى اين روش سرعت بالاى بر قرارى مكالمه ، توانايى تعريف تعداد بسيار زياد سيكنال ها و توانايى ارسال هم زمان اطلاعات صوت و سيكنالينک است.

و)تمركز (CONCENTRATION):
به دليل اين كه درهر مركز به طور طبيعى تمامى مشتركين هم زمان داراى ارتباط نيستند ، در عمل يك مركزسوييج را طورى طراحى مى كنند كه تنها به درصدى از مشتركين سرويس بدهد . اين عمل “تمركز” ناميده مى شود و درصد آن با توجه به بافت منطقه (تجارى ،ادارى ،مسكونى و…) و ساختار سوييج تعيين مى شودوعددى بين ۱۰تا ۳۰ درصد است.

ز)BORSCH:
مجموعه عملياتى كه تجهيزات مربوط به مشتركين تلفنى در رابطه با خط مشترك در يك مركز سوييچينگ بايد انجام دهند .اين عمليات عبارتند از : تغذيه خط مشترک ، نظارت بر وضعيت خط ، تبديل اطلاعات صوتى(آنالوگ ) روى خط به ديجيتال براى تحويل به تجهيزات سوييچ وبالعكس، تركيب مسيرهاى جداگانه رفت و برگشت اطلاعات مكالمه موجود در تجهيزات سوييچ وتحويل آن به خط وبالعكس ونهايتا”تست خط مشترک.

ح) ISDN:
اين كلمه مخفف وبه معنى “شبكه ديجيتال خدمات يكپارچه ” است . هسيى شبكه اى است كه در آن مشترک به صورت ديجيتال به مركزوصل شده وبا استفاده از خط تلفن خود هم زمان مى تواند از سرويس هاى متفاوتى مانند فاكس ،كامپيوتر، تلفن و… استفاده كند .مشترك اين سرويس را مشترك ديجيتال نيز مى گويند.

ط)BRI ISDN :
مشترک ISDN با سرعت ۶۰KBPS به مركز وصل مى گردد . اين پهناى باند شامل

دو كانال ۶۴KBPS
صحبت ويك كانال ۱۶KBPS ديتا باشد.