كارآموزي در محضرشعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي

قوه قضائيه

 

گزارش دوره كار آموزي
كارشناسي رشته راه و ساختمان

بسمه تعالي

بخش اول

كارآموزي در محضر
شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
قاضي محترم جناب آقاي مير لواساني
گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: محمد علي قاضي سعيدي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۸۰۵ دادگاه عمومي تهران
کلاسه: ۸۱/۸۰۵/۴۶
موضوع: تعديل اجاره بها
خواهان: آقاي حيبي الله اكبري خ

واندگان: آقايان ۱- حسين تبريزي ۲- يعقوب روسي
گردش کار:
آقاي حسين منظوري كه موجر مغازه آقايان يعقوب روسي و حسين تبريزي بوده است نسبت به تعديل اجاره بهاي مغازه ايي كه مالك آنها مي باشد دادخواست تعديل اجاره بها داده اند. دادگاه تشكيل گرديده و رياست دادگاه پس از استماع عرايض خواهان و خواندگان نظر به انتخاب يك كارشناس در مورد مغازه اي مذكور داده اند . (حق الزحمه ي صد هزار ريال و ظرف مدت ۱۰ روز )

گزارش :
بازگشت به پرونده كلاسه ۸۱/۸۰۵/۴۶ دعوي آقاي حسين منظوري به طرفيت آقاي ۱- حسين تبريزي ۲- يعقوب روسي موضوع تعديل اجاره پس از مصاحبه پرونده در دادگاه و مراجعه به محل واقع در تهران خيابان قزوين ۶ ۱ متري …خشكشويي مورد بازديد و معاينه محل بعمل آمد كه به شرح زير به استحضار مي رسد :
الف – برابر اجاره نامه شماره ۵۱۵۶۶ مورخ ۲۰/۳/۴۸ دفترخانه ۱۴۴ تهران موجر آقاي حيبي الله اكبري مستاجر ين آقايان حسين تبريزي و يعقوب روسي امور و اجاره دو باب مغازه متصل به هم احداثي در پلاك ثبتي ۱۱۵ فرعي از ۲۳۹۷ اصلي واقع در بخش در تهران براي خشكشويي اجاره داده شده است (ماهيانه ۱۶۰۰ ريال).
ب – وضع موجود در زمان مشاهده مغازه فوق تبديل به مغازه ها مجزا شده است كه مغازه شمالي آن كه داراي بالكن مي باشد( لباس فروشي) و مغازه جنوبي آن همان خشك شويي مي باشد. كه مغازه ها فعال و كارگران در آن مشغول كار مي باشند .
۱- مغازه لباس فروشي كه سيسموني و لباس بچه در آن به فروش مي رسد داراي كف مكالئوم بدنه و سقف كاغذ ديواري فاصله سقف تاكف بالكن دو متر و فاصله كف بالكن تا كف مغازه ۴/۲ تراست . بالكن كه به عنوان انباري از آن استفاده مي گردد به وسيله راه پله فلزي از كف با آن ارتباط پيدا مي كند . مساحت آن حدود ۱۷ متر و مساحت بالكن آن حدود ۶/۸ متر مي باشد.
۲- مغازه خشكشويي داراي كف موزائيك بدنه سنگ بقيه گچ در رنگ مي باشد. فاصله سقف تا كف ۳/۴ متر مساحت حدود ۵/۱۵ متر مربع مي باشد .
مغازه ها داراي پنجره هاي فلزي شيشه خود با حفاظ كركره اي آهني هستند . بدنه آجر ي طاق تير آهن با آجر ضربي (برق قبلي را بوتيك و آب قبلي را خشكشويي گرفته) . آب و برق خشكشويي مربوط به مستاجر مي باشد . بطوريكه در سند اجاره نوشته شده است در سال ۱۳۴۸ ديواره بين در مغازه وجود نداشته بعدا ديوار احداث و دو باب مغ

ازه مستطيل بهم تبديل به دو باب مغازه مجزا شده است .

نظر کارشناس:
با توجه به مراتب فوق و شرايط زماني و مكاني ميزان اجاره بهاي مورد اجاره فوق ( دو باب مغازه متصل به هم شامل خشكشويي و بوتيك در حال حاضر ) ماهيانه از اول سال ۱۳۷۱ به مبلغ شش هزار تومان براي شصت هزار ريال تعيين مي گردد . خواهشمند است نسبت به پرداخت هزينه كارشناس اقدام فرماييد.

نتيجه:
– دفتر ثبت و سپس به طرفين دعوي ابلاغ چنانچه اعتراض داشته باشند طرف مدت يك هفته به دادگاه گزارش نماييد .
– عين نظر كارشناس تاييد شده مبلغ اجاره بها از ۱۶۰۰ ريال به ۰۰۰/۶۰ ريال تغيير و آقايان روسي و تبريزي به مبلغ ۸۰۰/۱۲۴/۷ از تاريخ دادخواست ۲۶/۱/۷۱ محكوم شده و تا زمان صدور راي مبلغ ۰۰۰/۲۵۶ ريال هزينه دادرسي محكوم گرديدند.
– خواندگان در تاريخ ۲۲/۵/۸۱ نسبت به دادنامه مذكور اعتراض و درخواست تجديد نظر نموده اند . نسبت به تكميل مدارك اقدام ننموده، بنابراين راي قطعي گرديد.

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: آقاي ابوالقاسم قندي كارشناس

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

گزارش و نظر کارشناس:
دادگاه: شعبه ۸۰۵ دادگاه عمومي تهران
کلاسه: ۸۱/۸۷۱
موضوع: تعيين ميزان خسارت

خواهان: محمد حسن زارع خواندگان: آقاي عبدالله ، علي ، بختياري سليماني
احتراما به استحضار مي رساند به منظور آجر اي قرار تامين دليل موضوع دعوي آقاي زارع به طرفيت آقاي بختياري و غيره به استحضار مي رساند كه در مورخ ۳/۵/۸۱ از محل بازديد به عمل آورده شد . طرفين حضور داشتند . بدوا وضع موجود ساختمانهاي طرفين به اختصار درج مي گردد . آدرس محل …

۱- ساختمان خواهان :
دو طبقه و يك زير زمين كوچك به مساحت تقريبي /۱۴۰ متر مربع با اسكلت بنايي و سقفها تير آهن با طاق ضربي كه به صورت مسكوني مورد استفاده خواهان بوده و در سمت غربي ساختمان در دست احداث خوانده قرار گرفته است .
۲- ساختمان خوانده :
طبق اظهار اين ساختمان داراي مجوز احداث ۵ طبقه ( زير زمين – چهار طبقه بالاي آن ) كه در تاريخ بازديد كارهاي اسكلت فلزي و ديوار سازي در دست اقدام خوانده است
۳- علت حادثه
در اثر كارهاي ساختماني خوانده خسارتي به شرح زير در ساختمان خواهان بوجود آمده است :
۱- ترك در ورودي در كنار ديوار شرقي بين موزائيك و ديوار شرقي ۲- از رگلاژ افتادن دربهاي فلزي ورودي به ساختمان كه خواهان اظهار مي دارد آنرا تعمير نموده است ۳- ترك سرتاسري در كف هاي مجاور ديوار شرقي ۴- ايجاد ترك در سر درگاهي فرورفتگي ديوار شرقي ۵- طلب شدن و فرورفتگي ديوار شرقي در دو قسمت در ديوار شرقي و در يك قسمت در طبقه فوقاني تا سنگ بدنه كه اين قسمت با تيغه پنج سانتي متري آجر ي توسط خوانده تعمير شده ولي روي آن گچ كاري و رنگ نشده است . باز و بسته شدن به سختي درب ورودي از داخل ترك هاي ايجاد شد در كف ناشي از رانش ساختمان است و چون ديوار شرقي ساختمان خواهان باربر مي باشد. بايد بنحوي تقويت گردد . مبلغ خسارت وارده بر اساس قيمت هاي روز به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ چهار ميليون ريال برآورد مي شود )

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: آقاي تقي بلوري كار

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۸۰۵ دادگاه عمومي تهران
کلاسه: ۸۱/۸۰۵/۱۰۳۲
موضوع: تعديل اجاره بهاي مغازه در اجاره نامه با احتساب هزينه دادرسي ، هزينه كارشناسي و حق الوكاله
خواهان: ابراهيم ابطحي خوانده: اسماعيل طهماسبي
گردش کار:
– خواهان درخواست خود را به اين ترتيب بيان كرده است كه چون مدت چهار سال است كه اجاره را افزايش نداده است و دليل آن هم نرخ تورم است . درخواست افزايش بهاي آن را با نظر كارشناسي اظهار نموده است . (در اين موارد اجاره نامه و يا سند مالكيت بايد منضم به پرونده باشد)
– قاضي در تاريخ ۴/۸/۸۱ با استماع نظرات ، نظر به انتخاب كارشناس با حق الزحمه ۰۰۰/۲۵۰ ريال داده اند .

گزارش و نظر کارشناس:
در مورد دعوي آقاي ابراهيم ابطحي به وكالت اسماعيل طهماسبي در قسمت مقرر در دفتر دادگاه محترم حاضر پس از مطالعه پرونده – اطلاع از قرار صادره به محل واقع در تهران خ پيروزي ميدان بروجردي خيابان ۱۰ فروردين بعد از پارك گل پلاك ۲۵ مغازه الكتريكي آقاي اسماعيل طهم

اسبي مراجعه نموده ام .
پس از ملاحظه ملك و بررسي هاي لازم نظريه كارشناسي به شرح زير تقديم مي دارد:
طبق اجاره نامه رسمي شماره ۴۳۰۸۲ مورخ ۱۳/۳/۵۰ مورد اجاره و حدود آن يك باب مغازه جزء پلاك ثبتي شماره ۹۸۸۹/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران در اجاره مستاجر بوده است :
مشخصات مغازه

درب ورودي مغازه فلزي شيشه خور، بيرون كركره اي فرسوده كف موزائيك سقف تير آهن با طاق ضربي داراي قفسه بندي جهت نگهداري اجناس، داراي برق منطقه اي گاز شهري مشترك طبق اظهار امتياز گاز متعلق به مشتركين است ساختمان كهنه ساز و قديمي است كه با توجه به مراتب بالا با عنايت به قرار صادره از طرف دادگاه محترم با در نظر گرفتن وضع و موقعيت محل عمر و نوع ساختمان و ساير عوامل موثر جميع جهات اجاره ماهيانه يك باب مغازه مذكور به انضمام بالكن موجود ، به بنرخ روز در حال حاضر به نظر اينجانب ماهيانه ۰۰۰/۵۰ ريال پنجاه هزار ريال پنج هزار تومان ارزيابي مي نمايد ، چون نظر تقديم شد پرداخت دستمزد كارشناسي مورد تقاضا است .

نتيجه:
– دستور ثبت در دفتر و ابلاغ به طرفين و در صورت عدم اعتراض حداكثر يك هفته پس از رويت به دادگاه عودت داده شود.
– طرفين اعتراض نداشته اند
– دادنامه صادره افزايش مبلغ اجاره بها به مبلغ ۰۰۰/۵۰ ريال از ۰۰۰/۳ ريال ازتاريخ تقديم دادخواست ۱۶/۵/۸۱ تا صدور دادخواست محكوم پرداخت ۰۰۰/۲۹۶ ريال هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل خواهان برابر تعرفه در حق خواهان مي باشد .
– حكم غيابي بوده و اعتراضي نشده بنابراين قطعي شده است .

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: آقاي مهندس قاضي سعيدي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي

کلاسه: ۸۲/۱۴۸/۱۵۰۵
موضوع: تامين دليل
خواهان: آقاي حميد قزل باش خواندگان: آقاي محسن حاتمي و خانم حميدي
گردش کار:
– سقف دستشويي خواهان به دليل جراي ملك خواهان كه در اجاره فرد ديگري مي باشد خراب شده است .

– صدور قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناسي مورد درخواست خواهان مي باشد.
– انتخاب آقاي مهندس قاضي سعيدي را به عنوان كارشناس تعيين و ۰۰۰/۲۵۰ ريال براي ايشان تعيين نموده اند .

گزارش:
الف – وضعيت سند خواهان : شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت ۵۰/۵۹ متر مربع كه تعداد دو متر و هشتاد صدم متر مربع آن بالكن است . (قطعه دوم تفكيكي به شماره ۹۹۲۳ ششدانگ مورد ثبت فوق به نام آقاي حميد قزلباش انتقال قطعي يافته است )
ب – آپارتمان فوق واقع در يك مجتمع چهار طبقه مسكوني كه در زير پاركينگ مي باشد. قرار گرفته است طبقه هم كف يك واحد مسكوني و از طبقه اول به بعد هر طبقه دو واحد مسكوني مي باشد آپارتمان خواهان در طبقه دوم غربي است . كه در طبقه فوقاني شامل آپارتمان شبيه آپارتمان خواهان مي باشد خواندگان هستند . توالت دستشويي خواندگان كه بر روي توالت و دستشويي خواهان قرار گرفته است در اثر عايق بندي نامناسب و فاضلاب باعث نفوذ نم و آب به اطاق توالت و دستشويي خواهان گرديد و به رنگ و نازك كاري طاق توالت و دستشويي خواهان آسيب رسيده است.

نظر كارشناس:
خواندگان مي بايد هر چه سريعتر نسبت به تعمير لوله هاي فاضلاب خود و عايق بندي كف سرويس خود اقدام نمايند واز نفوذ نم به طاق توالت و دستشويي خواهان جلوگيري نمايند خواهشمند است نسبت به پرداخت هزينه كارشناسي اقدام فرمايند .

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: آقاي عباسعلي حجازيان

 

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

گردش کار:
دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۸۲/۱۰۵۲ و ۱۰۵۱ (پرونده ها تجميع شده است)
موضوع: مطالبه بهاي نرخ روز پلاكهاي ثبتي ۱۳۴۲۷ و ۱۳۴۲۸ فرعي از ۴۴۷۶ اصلي واقع در بخش ۷ تهران اعم از مالكيت و سهم الارث
خواهان: آقاي مسعود محمد قاسم خواندگان: ۱- اداره كل آموزش و پرورش ۲- شهر داري منطقه ۱۵ ۳- اداره حج و اوقاف و امور خيريه ۴- مخابرات
۱- دادخوست :
در خصوص پلاكهاي ثبتي ۱۳۴۲۷ و ۱۳۴۲۸ فرعي از ۴۴۷۶ اصل واقع در بخش ۷ تهران كه به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰۰ – ۲۶/۷/۷۴ صادره از ديوان عالي كشور راي كميسيون ماده ۳ فسخ و باير قطعيت يافته و به دنبال آن طي دادنامه ۱۹۷۳-۲۷/۹/۷۹ صادره از شعبه ۸۰۵ عمومي تهران مالكيت دولت نسبت به پلاكهاي فوق الذكر باطل گرديده و طي دادنامه شماره ۲۶۲۵-۱۸/۱۰/۸۰ صادره از شعبه سي و سوم تجديد نظر قطعيت بافته و ديگر موردي براي مالكيت دولت وجود نداشته و با توجه به احكام صادره مالكيت اينجانب از پلاكهاي فوق الذكر باقي مي ماند. لذا با تقديم اين

دادخواست مطالبه بهاي نرخ روز از پلاكهاي نسبتي فوق الذكر اعم از مالكيت و اعم از سهم الارث دو دانگ از پلاك ۱۳۴۲۷ مرحوم اصغر محمد قاسم كه مقدار ۶۲/۷۰۳۸ متر مربع در به تصرف آموزش و پرورش و به صورت مدرسه مي باشد واقع در هاشي آباد شمالي روبروي فرهنگسرا را دارد لذا از آن مقام محترم تقاضا رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده نسبت به پرداخت بهاي نرخ عادلانه روز را با جلب نظر كارشناس دارد .
توضيح: پس از قعطتي نظريه كارشناسي و صدور حكم نسبت به مازاد تمبر قانوني ابصال و الصاق خواهد شد مبلغي به عنوان پيش پرداخت تمبر دريافت شده و پس از اعلام نظر كارشناس بقيه

تمبر الصاق ابطال مي شود

۲- پس از اين موضوع پس از معرفي نمايندگان ادارات فوق الذكر و رد و بدل لوايح دادگاه در تاريخ ۲۹/۶/۸۲ تشكيل شد و دادگاه راي به محقق داشتن خواسته خواهان نموده و نيز راي به تعيين كارشناس داده است ، تا با مطالعه دقيق اين پرونده و پرونده هاي استنادي و بازديد و معاينه از پلاك موضوع دعوي با مشخص نمودن سهم خواهان از پلاك ادعايي ارزش سهم وي را تعيين نمايد و نظريه خود را به طور مستدل به دادگاه گزارش نمايد و چنانچه نياز به اخذ گواهي و مراجعه به ادارات ذي ربط باشد با درخواست صادر و تحويل خواهد شد و به همين منظور از اين كارشناسان آقاي عباسعلي حجازيان با حق الزحمه علي الحاب سه ميليون ريال انتخاب مي گرفت .

گزارش:
در آجر اي قرار كارشناسي صادره و كارشناسي با مطالعه دقيق پرونده هاي استنادي و بازديد و معاينه محل و مشخص نمودن سهمي خواهان از پلاكهاي ادعائي ارزش سهم وي را تعيين و نظريه خود را بطور مستدل به دادگاه گزارش مي نمايد. اينجانب با مراجعه به آن دادگاه محترم و مطالعه دقيق محتويات پرونده امر و اطلاع از قرار كارشناسي، از محل پلاكهاي ادعائي به نشاني تهران خيابان خاوران خيابان هاشم آباد محدوده واقع در بين خيابان هاي هاشم آباد خ ۱۲ متري امام خميني بلوار شهيد محسن خوب بخت و خيابان موسوي پلاكهاي ثبتي شماره ۱۳۴۲۸ فرعي و ۱۳۴۲۷ فرعي از ۴۴۷۶ اصلي بخشي ۷ ثبتي تهران طبق كروكي مقابل بازديد بعمل آورده و با بررسيهاي ضروري و معاينه محلي نظريه بشرح زير اعلام مي گردد:
الف – ملك پلاك ثبتي شماره ۱۳۲۴۸/۴۴۷۶ به شماره ثبت ۳۵۲۷۳۰ دفتر ۲۱۷۸ صفحه ۲۴۵ عبارتست از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت ۲۹/۳۲۶۰۵ متر مربع مندرج در سند مالكيت

شهرداري منطقه ۱۵ تهران مقدار ۴۳/۲۷۳۹۸ متر مربع از زمين مذكور را به پارك بنام پارك بعثت و مقدار ۲۴/۱۲۱۷ متر مربع را نيز به فضاي سبز تبديل و تصرف نموده است.
مقدار ۵۵/۴۰۱۶ متر مربع از زمين پلاك ثبتي فوق را شركت طرح و توسعه شبكه مخابراتي تهران تصرف نموده است.
بموجب مندرجات دفترچه مالكيت به شماره ۵۷۲۶۸۰ يك سهم مشاع از پنح سهم ششدانگ يك قطعه زمين فوق الذكر متعلق به آقاي مسعود محمد قاسم خواهان پرونده مي باشد.

نظر کارشناسي:
بنا بمراتب فوق الذكر و با در نظر گرفتن مساحت و موقعيت مكاني ملك و هم چنين لحاظ داشتن جميع جهات و عوامل موثر در قيمت گذاري
الف – ارزش اراضي تصرفي شهرداري منطقه ۱۵ مبلغي برابر ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰/۵۷ ريال برآورد مي گردد.
ب – ارزش زمين تصرفي شركت طرح و توسعه شبكه مخابرايت تهران به قسمت عادله روز مبلغي معادل حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ريال ارزيابي مي شود و در نتيجه يك سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ رديفهاي الف و ب مبلغي معادل ۰۰۰/۰۰۰/۰۴۶/۱۳ ريال بوده كه از رقم مزبور مبلغ

۰۰۰/۰۰۰/۴۴۶/۱۱ ريال آن مربوط به شهرداري منطقه ۱۵ و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱ ريال مربوط به شركت مخابرات خواهد بود .
ب – ملك پلاك ثبتي شماره ۱۳۴۲۷/۴۴۷۶ به شماره ثبت ۳۵۲۷۳۱ دفتر ۲۱۷۸ صفحه ۲۴۸ عبارتست از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت ۷۴/۲۰۷۶۰ متر مربع با حدود اربعه مندرج در سند مالكيت.
اداره كل آموزش و پرورش تهران مقدار حدود ۷۰۰۰ متر مربع از زمين فوق را جهت احداث سه باب دبستان و يكباب مهد كودك و پيش دبستاني تصرف نموده و در اختيار دارد .
و هم چنين مقدار ۱۱۳۶ متر مربع از زمين پلاك ثبتي فوق در تصرف اداره كل اوقاف تهران مي باشد و در آن يكباب مسجد بنام مسجد جامع قمر بني هاشم احداث گرديده است .
بموجب مندرجات دفترچه مالكيت به شماره ۵۷۲۶۸۱ يك سهم مشاع از پنج سهم چهاردانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزبور در مالكيت آقاي مسعود محمد قاسم خواهان پرونده مي باشد.
نظريه بنا بمراتب فوق الذكر و با در نظر گرفتن مساحت و موقعيت مكاني ملك و هم چنين لحاظ داشتن جميع جهات و عوامل مور در قسمت گذاري:

ج – ارزش زمين تصرفي اداره كل آموزش و پرورش تهران به قيمت عادله روز و بميزان ۷۰۰۰ متر مربع مبلغي برابر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ريال چهار ميليارد ريال برآورد و ارزيابي مي گردد.
د – ارزش زمين تصرفي اداره كل اوقاف تهران بميزان ۱۱۳۶ متر مربع به قيمت عادله روز مبلغي معادل ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۲/۲ ريال برآورد مي شود . در نتيجه يك سهم مشاع از پنج سهم چهار دانگ مشاع از ششدانگ زمين تصرفي اداره كل آموزش و پرورش تهران مبلغي معادل با ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۷/۱ رالد تعيين مي گردد و هم چنين يك سهم مشاع از پنح سهم چهاردانگ م

شاع از ششدانگ زمين تصرفي اداره كل اوقاف تهران مبلغي برابر حدود ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۳ ريال ارزيابي مي شود . بعبارت ديگر سهم خواهان از ملك مزبور مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰/۲ ريال خواهد بود.
از طرفي به حكايت سوابق موجود در پرونده و حسب اظهار خواهان دو دانگ مشاع از ششدانگ ملك پلاك ثبتي شماره ۱۳۴۲۷ فرعي از ۴۴۷۶ اصلي متعلق به مرحوم اصغر محمد قاسم بوده كه سهم آن مرحوم از رديف (ج) اداره كل آموزش و پرورش تهران مبلغي برابر با ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۶/۴ ريال و از رديف (د) يعني اداره كل اوقاف تهران مبلغي معادل ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۷ ريال برآورد مي گرد.د
از آنجائيكه طبق دادنامه شماره ۴۷۷۱ مورخ ۹/۱۲/۶۵ مرحوم اصغر محمد قاسم داراي همسر و ده پسر و دو دختر بوده لذا سهم هر فرزند پسر بميزان ۲ سهم از ۲۱ سهم دو دانگ مشاع از ارقام فوق الذكر بوده و در نتيجه سهم الارث خواهان از رديف ج مبلغي معادل با حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۴ ريال و از رديف (د) مبلغي برابر با حدود ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ريال تعيين مي گردد
نتيجه كلي:
– سهم خواهان از ارزش زمين تصرفي شهرداري منطقه ۱۵ تهران بابت سهم مالكيت خود مبلغي برابر ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۶/۱۱ ريال
– سهم خواهان از ارزش زمين تصرفي شركت طرح و توسعه شبكه مخابراتي تهران بابت سهم مالكيت خود مبلغي برابر ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱ ريال

– سهم خواهان از ارزش زمين تصرفي ادراه كل آموزش و پرورش تهران بابت سهم مالكيت خود بانضمام سهم الارث مبلغي برابر ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۲/۲ ريال
– سهم خواهان از ارزش زمين تصرفي اداره كل اوقاف تهران بابت سهم مالكيت به انضمام سهم الارث مبلغي برابر ۰۰۰/۰۰۰/۳۷۵ ريال

 

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: آقاي مهندس يحيي اسلامي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۱۴۸/۸۲-۱۰۵
موضوع: اعاده مالكيت موكلين نسبت به پلاكهاي ثبتي…
خواهان: آقاي مجيد علوي غجواني و … خواندگان: سازمان مسكن و شهر سازي استان تهران
گردش کار:
ابتدا وكيل، خواستار تنظيم سند از سوي خواندگان شده است ولي اظهار داشته به دليل واهي خواندگان از اينكار سرباز مي زنند.
– قاضي نظر به عدم صلاحيت دادگاه دارد و پرونده را به ديوان عدالت اداري فرستاده است و آن نيز پرونده را در ديوان عالي كشور عورت داده است . ديوان عالي كشور نيز مجددا پرونده را به دادگاه عمومي ( ۸۰۵-۱۴۸) فرستاده و ايشان را داراي صلاحيت در رسيدگي به پرونده تشخيص داده است . در نهايت هم شعبه ۱۴۸ راي به تعيين كارشناس نموده است .

گزارش:
پس از حضور در دفتر دادگاه و مطالعه پرونده و آگاهي از موضوع كارشناس به محل ملك مورد تنازع واقع در مسعوديه خيابان ابومسلم خراساني كوچه حيدري (اوايل كوچه ) قطعه زمين فاقد مستحدثات بازديد و معاينه بعمل آمد كه مشروح آن در زير باستحضار مي رسد :
۱- اسناد مالكيت ششدانگ دو قطعه زمين به مساحت هر كدام ۱۲۰ متر مربع پلاكهاي …. از اراضي ( طبق سند ) اين دو پلاك ثبتي متصل به همديگر است . هر دو پلاك مذكور از پلاك دويست و بيست ۲۲۰ فرعي … اصلي و …
۲- كميسيون ماده دوازده قانون زمين شهري به موجب نظريه شماره ۸۹۸/ك۷۹ مورخ ۲۴/۵/۷۹ هر دو قطعه زمين را موات تشخيص داده است .
۳- در حال حاضر اين دو پلاك فاقد هر گونه اعياتي اعم از مستحدثات ساختماني استجار و غيره است .
۴- ضمن مراجعه به سازمان مسكن و شهر سازي و بررسي عكسهاي هوايي سنوات ۱۳۳۵ و ۱۳۴۸ و ۱۳۵۸ خورشيدي و همچنين عکسهاي هوايي سال ۱۳۴۴ به آگاهي مي رساند ك

ه به موجب عكسهاي شماره ۲۷۰ و ۲۷۱ تهيه شده در سال ۱۳۳۵ زوج عكس شماره اي ۵۱۸ و ۵۱۹ در سال ۱۳۴۸ عكسهاي شماره اي ۱۵۵۶ و ۱۵۵۷ تهيه شده در سال ۱۳۵۸ اين دو قطعه زمين داراي هيچگونه آثاري از زراعت و اشجار و مستحدثات ساختماني و اعيانيهاي ديگر نمي باشد .

نظر كارشناس:
با توجه به كليه عوامل موثر در موضوع اعلام مي گردد كه به موجب عكسهاي هوايي سنوات ۳۵ و ۴۸ و ۵۸ اين دو قطعه زمين فاقد هر گونه آثار عمران واحياء است و در تاريخ صدور نظريه كميسوين ماده ۱۲ قانون زمين شهري نيز داراي عمران و احياء نبوده است .
وكيل خواهان يك نسخه از نامه اداره كل منابع طبيعي كه در آن اعلام داشته است اين زمين ها متعلق به اين اداره نيست را مستند قرار داده است و اعلام كرده است كارشناس به اراده منابع طبيعي مراجعه ننموده . و دقت نكرده است و اعلام نموده چگونه مي شود ملكي كه متعلق به منابع طبيعي بنا شده موات باشد و درخواست كارشناسي مجدد كرد . كه قاضي نيز دستور به تعيين دو كارشناس نموده است با هزينه هر كدام ۰۰۰/۴۰۰ ريال يكي از كارشناسان اعلام كرده كه من صلاحيت و تجربه كافي در اين زمينه ندارم.

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناسان: هيئت كارشناسي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست
پرونده قبلي

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۱۴۸/۸۲-۱۰۵
موضوع: اعاده مالكيت موكلين نسبت به پلاكهاي ثبتي…
خواهان: آقاي مجيد علوي غجواني و … خواندگان: سازمان مسكن و شهر سازي استان تهران
گزارش :
الف – مطابق محتويات سند به وضعيت موجود دو قطعه فوق در زمان مشاهده جنوب آن خياب

ان و شرق و غرب و شمال آن ساخته شده است و محل آن بر روي نقشه ۲۰۰۰ : ۱ هوايي به شماره ثبت ۲۸۵۱ پياده شده است و بر روي زوج عكسهاي هوايي به شماره هاي زير است :
۱- شماره ۷۰ و ۷۱ شماره نوار ۲ شماره پروژه ۵۰۰۱ سال عكس برداري ۱۹۵۶ ميلادي برابر ۱۳۳۵ شمسي
۲- شماره هاي ۱۷ و ۱۸ شماره نوار ۵ شماره پروژه ۵۰۰۱ سال عكسبرداري ۱۹۶۹ ميلادي برابر ۱۳۴۸ شمسي
۳- شماره اي عكسهاي ۵۶ و ۵۷ شماره نوار ۱۵ شماره پروژه ۱۵۷ سال عكسبرداري ۱۹۷۹ ميلادي برابر ۱۳۵۸ شمسي
پس از مطابقت دادن عكسهاي فوق در محل و نقشه توپوگرافي ۲۰۰۰ : ۱ هوايي منطقه و تفسير آن به زير دستگاه استرئوسكوپ و بررسي منطقه از نظر خاك شناسي به شرح زير نتيجه گيري گرديد .
كميت و خصوصيات خاك منطقه در زمان مشاهد سطح دچار دگرگوني شده و به علت توسعه ساختماني حالت طبيعي خود را از دست داده است و به ميزان بيش از ۱ متر خاك دستي و نخاله وجود دارد . ليكن با وجود پروفيل خاك در قسمت جانبي پلاك و بررسي هاي خاك شناسي خاك محل به صورت رسي و شني و رنگ قهوه اي روشن و نفوذپذيري متوسط و آثار مواد آلي بقاياي گياهي توام با كيفيت درجه بندي خاك از نوع درجه ۳ كه عمدتا اراضي ديم زار را تشكيل مي دهد . ضمنا مراتب توجه با كميسيون ماده ۵۶ قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع نيز بوده است بطوريكه حسب گواهي صادره به شماره ۳۵/۶۷/۲۲۳۴ مورخ ۳۱/۵/۸۲ اداره منابع طبيعي رسي قطعه زمين ۱۶۰۱۱ و ۱۶۰۱۱ فرعي از ۱۳۸ اصلي … بخش ۱۲ تهران موسوم به عسگر آباد در گواهي صادره به عنوان اراضي مستثنيات پلاك و عدم مسئوليت از اراضي ملي به نظر منابع طبيعي صادر شده است كه خود گواهي مستندي به سابقه زراعي بودن اراضي محل مي باشد . ضمنا از نظر ساختماني مورد ملاحظه نشد .

نظر كارشناسان:
با توجه به وضع و موقعيت محل و وضعيت پلاكها و پياده نمودن آن در محل و بررسي هاي خاك شناسي و ملاحظه عكسهاي هوايي به نظر هيئت كارشناسان دو قطعه پلاك … هر كدام به مساحت ۱۲۰ متر مربع متصل به هم، هر دو از ۲۲۰ فرعي از اصلي مذكور بدون داشتن سابقه عمران و ساختماني در اراضي با سابقه زراعي بودن قبل از تاريخ ۵/۴/۵۸ بوده كه به علت توسعه شهري و شهرسازي محل و تبديل اراضي به مسكوني و بالا رفتن ارزش زمين و كشت در آن متوقف و در حال حاضر باير محسوب مي گردد.

گزارش کارآموزي

قاضي: آقاي علي حسيني ( جانشين )
کارشناس: محمد علي قاضي سعيدي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

 

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۸۲/۱۴۸/۱۷۰ شماره قديم۸۱/۸۰۵/۱۸۱۳
موضوع: تقسيم ماترك
خواهان: خانم مرضيه اميريان خواندگان: خانم ليدا پولادوند و غيره
گردش کار :
– درخواست تقسيم ماترك مرحوم همسر آقاي پولادوند و فروش ملك بدليل عدم قابليت افراز با احتساب هزينه دادرسي
– دادگاه ابتدا وضعيت ملكي را از اداره ثبت استعلام نمود كه ثبت نيز اعلام كرده كه براي پرونده ذكر شده سند المثني صادر گرديده است .
– اين پرونده در شعبه ديگري در جريان بوده است چون قاضي آن شعبه به دليل فحاشي يكي از خواندگان شكايت كيفري نموده است بنابراين پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است.
– خواهان اعلام نموده كه مرحوم علاوه بر ملك مورد نظر املاك ديگر ( ۳ واحد ) و يك واحد يك تلفن ، خودرو نيز دارد كه فورا از مراجع ذي صلاح در مورد مالكيت آنها استعلام شده است . (جواب استعلام داده شده است)
– دادگاه در تاريخ ۱۳/۱۲/۸۱ تشكيل شد كه يكي از خواندگان به نام ليلا پولادوند كه خود را قيم افراد ديگر ( با استناد قيم نامه ) معرفي نموده است اظهار كرده است كه با توافق طرفين و تفاهم حاضر به تقسيم ترك مي باشد . دادگاه نيز تصميم به استعلام كامل از ما ترك فوق الذكر كرده است . (استعلامها اخذ شده است)
– در تاريخ ۱۰/۲/۸۲ دادگاه دوباره تشكيل شده است . در مورد دو ملك و يك اتومبيل قرار كارشناسي صادر شده است . تا كارشناس با حضور در محل تركه را ارزيابي و سهم الارث طرفين را تعيين كرده اند. دستمزد كارشناس ملك ۰۰۰/۳۰۰ ريال

گزارش :
پس از مطالبه پرونده در دادگاه موضوع تقسيم تركه و مراجعه به محل هاي زير و بررسي و معاينه محل بشرح زير باستحضار مي رسد:
خانه واقع در تهران خيابان ۱۷ شهريور جنوبي خيابان طيب پارك بي سيم خيابان علي جهانگردي كوچه شهيد حسين شهر كوچه بهمن سعادت نژاد پلاك چهل و چهار،سند ششدانگ يك قطعه زمين بسماحت ۵۰ متر مربع قطعه ۵۰ تفكيكي به پلاك ۱۳۵۹۱ فرعي از ۴۶۷۸ اصلي مفروز از ۶۹۸۵ فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش ۷ تهران شماره نسبت ۱۵۶۸۴۸ دفتر ۹۸۹ صفحه ۲۵ تاريخ صبت ۱۴/۳/۴۷ بنام بانو سكينه صادقي ارتوريان سند صادر و تسليم گرديد و در تاريخ ۲۶/۱۰/۶۹ طبق سند شماره ۱۴۵۸۴۵ دفتر ۸۲ تهران ششدانگ مورد ثبت فوق بنام آقاي علي اكبر پولادوند انتقال قطعي يافته است.
در ملك فوق يك طبقه ساختمان ساخته شده است ورودي آن بوسيله در فلزي نما بر

رو به راهرو باز مي شود در شمال ملك دو اطاق تو در تو قرار گرفته و در جنوب آن حياط ، كف موزائيك و بدنه سيماني مي باشد در جنوب حياط آشپزخانه توالت دستشوئي حمام كف موزائيك و بدنه تا قسمتي كاشي مي باشد اطاقها كف موزائيك و بدنه كاغذ ديواري است خانه داراي زير زميني مي باشد كه در وري آن حياط است كف و بدنه زير زمين از سيمان مي باشد خانه داراي آب، برق و گاز مي باشد.
مساحت زير بنا حدود ۴۰ متر مربع با قدمت حدود ۲۵ سال ساخت است.
ساختمان آپارتمان واقع در ميدان آزادي شهرك چشمه شهرداري منطقه ۲۲ مسكن لشگر ۲۷ فاز يك شرقي دوم كد ۱۹/۱۱۰ ۸۳ بلوك ۷-۷ طبقه دوم.
برابر قرار داد ساخت و واگذاري مورخ ۲۰/۲/۷۹ بين شركت تعاوني مسكن رزمندگان لشگر ۲۷ محمد رسول الله شماره ثبت ۸۶۱۰۲ و آقاي علي اكبر پولادوند يك دستگاه واحد مسكوني پروژه شهيد باقري منطقه چيتگر به مساحت تقريبي ۱۹/۱۱۰ – ۶ ط متر مربع بامشاعات و همكف و انباري و تاسيسات و محوطه سازي واقع در شمال غرب تهران منطقه ۲۲ شهرداري.
وضع موجود ساختمان فوق سفت كاري و قسمت زيادي از نازك كاري آن به پايان رسيده محوطه سازي و آسانسور آن مانده حدود ۸۰ % كار ساختمان بپايان رسيده و داراي هال پذيرائي دو اطاق خواب آشپزخانه توالت دستشوئي حمام پاركينگ انباري در طبقه دوم يك بلوك ۶ طبقه قرار گرفته است كف آشپزخانه سرويس ها و هال و پذيرائي سراميك بدنه ها و بدنه سرويس ها كاشي مي باشد نماي ساختمان از سنگ است.

نظر کارشناس :
– ارزش عرصه خانه واقع در خيابان طيب پارك بي سيم خيابان علي جهان گرد كوچه شهيد حسين شهر كوچه بهمن سعادت نژاد پلاك ۴۴ براي نه ميليون تومان وايماني آن برابر سه ميليون تومان تعيين مي گردد.
– ارزش آپارتمان واقع در ميدان آزادي شهرك چشمه نازيك لشكر ۲۷ بلوك ۷ طبقه ۷
– سهم فراهاني از خانه خيابان طيب تومان ۰۰۰/۳۷۵ = ۸ ÷ ۰۰۰/۰۰۰/۳
– ارزش آپارتمان واقع در ميدان آزادي تمام شده تومان ۰۰۰/۰۰۰/۳۰
– ارزش آپارتمان واقع در فوق بدون قدر سهم عرصه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ تومان
۸۰ % كار تمام شده ۰۰۰/۰۰۰/۱۶ تومان
– سهم خواهان از آپارتمان شهرك چشمه ۰۰۰/۰۰۰/۲ = ۸÷ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶
– سهم خواهان خانم مرضيه اميريان ۰۰۰/۳۷۵/۲=۰۰۰/۳۷۵+۰۰۰/۰۰۰/۲
برابر دو ميليون سيصد و هفتاد و پنج هزار تومان مي باشد .

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: مهندس حميد حائري طباطبائي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۸۲/۱۴۸/۸۷۳

موضوع: تقاضاي افزايش اجاره بها
خواهان: خانم اقدس يوسفي خوانده: آقاي علي حسين داوري
گردش کار:
خواهان ضمن تقديم دادخواست ، تقاضاي افزايش اجاره بها از مبلغ ۰۰۰/۵۰ ريال به ۰۰۰/۵۰۰ ريال در تاريخ تنظيم دادخواست را نمود و ضمنا اظهار نموده است که مستاجر از تاريخ تنظيم قرار داد تا كنون اجاره بها را افزايش نداده است. تاريخ تنظيم قرار داد ۱۴/۱۲/۷۵ كارشناس تعيين شده است. (دادگاه در تاريخ ۱۹/۵/۸۲ نظر به تعيين كارشناس داده است تعيين شده در قرار داد ۰۰۰/۱۰۰ ريال بوده است

گزارش :
در مورد تعديل اجاره بهاي يك باب مغازه موضوع اجاره نامه عادي مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۵ واقع در خيابان فدائيان اسلام جنب كوچه سرشار گاراژ فهيم پناه پس از بازديد محل و بررسيهاي ضروري نظريه كارشناسي بشرح زير تقديم مي گردد.
يكباب مغازه مورد بازديد با مساحت داخلي حدود ۳۲ متر مربع با اسكلت فلزي ، پوشش سقف با تير آهن و طاق ضربي داراي يك نيم طبقه در انتهاي مغازه بمساحت حدود دوازده متر مربع كف موزائيك فرش درب از نوع كركره اي داراي انشعاب برق آب و گاز اشتراكي گاراژ بوده و بصورت انبار و فروشگاه ضايعات فلزات مي باشد.

نظر کارشناس :
با عنايت بمراتب مشروحه فوق و ساير عوامل موجبات موثر در موضوع نظر اينجانب به ميزان اجاره هاي عادي ششدانگ يكباب مغازه فوق الاشعار نرخ روز تقديم دادخواست (۲۱/۳/۸۲) مبلغ يكصد هزار ريال در ماه ۰۰۰/۱۰۰ ريال مي باشد.

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: هيئت کارشناسان

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۸۰/۸۰۵/۲۱۹۰ و ۸۲-۱۴۸/۱۹۹
موضوع: تعديل اجاره، تخليه ، قلع و قمع بالكن آجر ايي توسط خواندگان
خواهان: آقاي عليرضا شعباني خوانده: نيسان حناساب
گردش کار:
خواسته اين است كه چون خوانده از تاريخ اجاره نامه هيچگونه وجهي به خواهان پرداخت ننموده و مغازه ۳۵ متري ايشان در اختيار خوانده بوده و به شكل داروسازي اداره مي شود ع

وه بر تعديل اجاره اعلام نموده که بالكن بدون اجاره وي ساخته شده است و بايد تخريب گردد.
خوانده طي لايحه خود را اعلام داشته اند :
۱- اين معامله با پدر نامبرده انجام شده و ايشان در آن زمان خرد سال بوده و از موضوع به كلي بي اطلاع بوده است
۲- اظهار داشته است كه طبق اجاره نامه مرحوم كليه حقوق صنفي و كسبي را از جمله سر قفلي را به او واگذار نموده است .
۳- اظهار داشته طبق رسيد همه ماهه مبلغ اجاره را به حساب صندوق ثبت واريز مي نموده است.
۴- اظهار داشته است كه مرحوم در سال ۷۵ مال الاجاره را افزايش داده است.
۵- در مورد بالكن اعلام نموده كه از وجود بالكن را مرحوم با اطلاع نموده است و در ضمن اگر تخلفي نيز انجام گرفته، شهرداري مطابق ماده ۱۰۰ اقدام به جريمه يا تخريب مي نمود.
۶- نهايتا ايشان حاضر به افزايش اجاره بها به صورت قانوني مي باشد .
۷- مدارك محكوميت خوانده به تخريب مطروحه در شهرداري و ديوان عدالت اداري مطرح گرديد و طبق ماده ۱۰۰ خوانده محكوم به پرداخت وجه گرديد .
دادگاه پس از استماع عرايض كه همان لايحه اي تقديمي و دادخواست بوده است اعلام نظر نموده كه ابتدا كارشناسي تعيين شود كه در مورد تعديل اجاره بها و سپس قدمت و نوع بالكن را گزارش كند .
۸- خوانده طبق يك استشهاديه اعلام نموده است كه از تاريخي كه ايشان ملك را در اختيار گرفته است بالكن در آن وجود داشته است .
۹- خوانده نسبت به نظريه كارشناسي ( افزايش اجاره بها ) اعتراض نموده است و اعلام داشته كه افزايش اجاره بها ۵/۴ برابر شده كه عرفا درست نيست .
افزايش اجاره بها بايد بر اساس تورم اعلام شده از سوي بانك مرکزي باشد.

۱۰- سپس اعلام نموده كه چندين بار كارشناسها افزايش اجاره بها را انجام داده اند) و در مورد بالكن نيز اعتراض دارد.
۱۱- دادگاه تشكيل شد و مجددا براي او موضوع تعديل اجاره بها و بالكن و قدمت آن كارشناسي را تعيين نمود.
۱۲ – نظريه كارشناسي سه (کارشناس)دوبار اعلام شدو براي بار ديگر خواهان به نظر كارشناس اعتراض نموده است كه به هر دو قسمت تعديل اجاره بها و درمورد بالكن اعتراض نموده است .
۱۳-دادگاه براي بار ديگر تشكيل شدو پس از آن اعلام نموده كه ۵ نفر كارشناس تعيين شوند .

نظر کارشناس :
در مورد بررسي وضعيت يك باب داروخانه موضوع اجاره نامه رسمي شماره .. مورخ … در دفتر خانه … واقع …. آدرس… پس از بازديد محل و بررسي هاي ضروري نظريه كارشناسي به شرح زير تقديم مي گردد . يك باب مغازه مورد بازديد داراي دو دهانه در ضلع غربي يك دهانه در جبهه جنوبي و يك نيم دهانه با اسكلت فلزي آجر ي پوشش سقف با تير آهن و طاق ضربي ، موزائيك، درب از نوع پروفيل و شيشه با حفاظ فلزي، داراي يك نيم طبقه در جبهه شرقي و جنوبي به مساحت حدود ۵/۱۷ متر مربع و پوشش كف چوبي كه در قسمت تحتاني با ورق پلاستيك پوشده شده است . بالكن مزبور به صورت نوساز نمي باشد.

نظر کارشناس :
با عنايت به مراتب مشروحه فوق و ساير عوامل موثر در موضوع نظريه اينجانبان بالكن مورد تنازع اساسي ساخته نشده است بالكن مزبور نو ساز نبوده و در مورد تاريخ احداث آن مدرك معتبري از طرف خواهان به اينجانبان ارائه نگرديد.

نظر کارشناس :
نظريه كارشناسي علاوه بر تاييد مراتب قبلي بند زير را اضافه نمود
ميزان اجاره بها كشش دانگ باب مغازه مورد اجاره خوانده به نرخ روز تقديم دادخواست ( ۹/۱۱/۸۰) مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ريال معادل دويست هزار ريال مي باشد.

نظر کارشناس :
جزئيات گزارش تغييري نكرده بنابراين فقط نظريه كارشناسي نوشته مي شود.
اجاره بهاي تعيين شده ماهيانه ۲۰۰۰ ريال معادل ۲۰۰ تومان تعيين شده است

۱۴- در مورد راي اين دادگاه مبني بر اينكه بناي مورد دعوي بايد تخريب و قلع و قمع گردد خواهان درخواست نموده است كه چون هزينه دادرسي را پرداخت نموده ولي نسبت به اجرت المثل ايام تصرف دادخواست نداده است از دادگاه درخواست رسيدگي توام به امر اجرت المثل نيز را نموده است.
۱۵- دادگاه درخواست خواهان را پذيرفت و در اين مورد نيز كارشناسي تعيين نمود.

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: آقاي تقي بلوري

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۸۰۵ دادگاه عمومي تهران
کلاسه: ۸۰۵-۸۰/۶۴۰
موضوع: تعديل اجاره،
خواهان: آقاي هوشنگ عماري خوانده: صفرعلي عيدي
گزارش:
در وقت مقرر دفتر دادگاه حاضر پس از مطالبه پرونده و اطلاع از قرار صادره به محل واقع در تهران و آدرس… به منزل مسكوني آقاي صفرعلي عيدي مراجعه نمودم.
پس از ملاحظه ملك و بررسي هاي لازم نظريه كارشناسي خود را ب شرح زير تقديم مي دارد :
طبق سند مالكيت شماره … شش دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ۱۲۰ متر مربع واقع در بخش ۷ تهران كه در يك طبقه زير زمين ساخته شده است و طبقه اول داري يك اطاق منفرد و دو اطاق تو در تو با سرويس درب چوبي پنجره فلزي شيشه خود زير زمين داراي حمام با كف موزائيك سقف طبقات تير آهن با طاق ضربي قسمتي از زير زمين به صورت انباري زير بنا طبق گواهي ساختمان صادره از شهرداري منطقه ۵۰/۱۰۲ متر مربع خانه مذكور داراي آب لوله كشي گاز شهري برق منطقه اي كولر آبي مي باشد.

نظر کارشناسي:
با توجه به مراتب بالا با عنايت قرار صادره از طرف دادگاه محترم با در نظر گرفتن وضع و موقعيت محل عمر وقوع ساختمان و ساير عوامل موثر و جميع جهات اجرت المثل شش دانگ يك باب خانه مذكور از تاريخ تقديم دادخواست ، از سال ۱۳۶۳ لغايت ۳۰/۶/۸۰ به مدت به علت هفده سال و شش ماه به طور متوسط از قرار ماهي ۰۰۰/۳۰۰ ريال سي صد هزار ريال بالغ بر۰۰۰/۰۰۰/۶۳ ريال ارزيابي مي شود . چون نظريه كارشناسي پرداخت شد دستمزد كارشناسي مورد تقاضا است .

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناسان: مهندس سيد اصغر خادمي و مهندس بهمن عسگري

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۱۸۲/۱۱۰۳
موضوع: تقسيم تركه
خواهان: آقاي مجيد مير هادي خواندگان: ترکه مرحوم ميرهادي
گردش کار:
خواهان اعلام نموده كه پس از فوت پدرشان، تركه ايشان حاضر به تقسيم تركه نيست و درخواست تقسيم ماترك ايشان شامل يك باب منزل مسكوني در تهران يك باب مغازه در خوانسار يك قطعه زمين در قم يك دستگاه تاكسي و يك خط تلفن و يك قطعه زمين در تهران را دارد .
كليه پلاكهاي ثبتي استعلام شده و به طرفين جهت رسيدگي ابلاغ قانوني گرديد.
دادگاه پس از استماع اينكه خواندگان اعتراض نسبت به تقسيم تركه ندارند راي داده است كه چون احدي از خواندگان فوت نموده قرار به توقيف دادرسي داده است .
توقيف دادرسي :
هر گاه فردي از طرفين دعوي فوت نمايد دادگاه جهت عدم تضييع حق از فوت شده دادرسي را متوقف مي نمايد .

نظر کارشناسي:
آپارتمان خوانسار-۱
محل مورد بازديد داراي ۱۴/۸۲۰ متر مربع عرصه و مقدار ۴۰۵ متر مربع ساختمان در دو طبقه كه ديوارهاي آجر ي سقف بتوني ،بدنه ها گچ پنجره آهني شيشه خود دربها چوبي كف موزائيك فرش، بدنه سرويس آشپزخانه كاشي كف سراميك و حمام سراميك و داراي آب و برق و گاز مي باشد كه ارزش شش دانگ پلاك فوق با توجه به موقعيت منطقه نوع و قدمت ساخت مشتركات و كليه عوامل موثر در قضيه به شرح ذيل برآورد و سهم هر يك از وراث به ترتيب معين مي گردد:
– ارزش مقدار ۱۴/۸۲۰ متر مربع عرصه جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال
– ارزش مقدار ۴۰۵ متر مربع اعياني جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۸۹ ريال
– آب و برق گاز جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۶ ريال
پلاك فوق الذكر متعلق به مرحوم سيد محمد حسين مير هادي و ورثه آن عبارت اند از : يك نفر عيال + پدر +۳ نفر پسر – ۲ نفر دختر كه سهم هر يك عبارت است از:
– سهم عيال ۰۰۰/۸۷۵/۱۱ = (۰۰۰/۰۰۰/۶ + ۰۰۰/۰۰۰/۸۹ ) ۸/۱
– سهم پدر ۵۰۰/۱۸۷/۱۷ = ( ۰۰۰/۱۲۵/۱۰۳) ۶/۱
– سهم هر پسر ۳۷۵/۴۸۴/۲۱ = ۴÷ ۷۵۰/۵۹۳/۸
– سهم هر دختر ۱۸۷/۷۴۲/۱۰ = ۲ ÷ ۳۷۵/۴۸۴/۲۱
در ضمن سهم مرحوم آقاي سيد يوسف مير هادي به وراث نامبرده شامل سه فرزند دختر و دو فرزند پسر تقسيم مي گرددبه شرح:
– دختر ۳۵۷/۴۵۵/۲=۷÷۵۰۰/۱۸۷/۱۷
– پسر ۷۱۴/۹۱۰/۴=۲*۳۵۷/۴۵۵/۲

ملک تهران-۲
در آجر اي قرار صادره مبني بر ارزيابي پلاك ثبتي ۲۶۷/۳۹۸ و سه دانگ پلاك ۱۹۴۶/۴۴۱۸ و يك رشته تلفن به شماره …اينجانب پس از حضور در دادگاه و مطالعه پرونده با راهنمايي خواهان به محل هاي مورد قرار مراجعه و پس از بازديد و بررسي هاي به عمل آمده مراتب را به شرح زير به استحضار مي رساند :
پلاك ثبتي ۶۷/۳۹۸۲ براي تصوير سند ارائه شد . با شماره چاپي ۴۵۳۰۴۷ چهار دانگ از شش دانگ مشاع يك قطعه زمين به مساحت ۹۹ متر مربع به شماره ۶۷۰ از ۳۹۸۲ اصلي مفروز شده از اصلي واقع در بخش ۷ تهران بوده كه طي سند به شماره ۲۴۵۹۹ دفتر خانه ۹۶ تهران مورخ ۲/۲/۵۸ تمامي مورد ثبت اين سند و سند ديگر جمعا شش دانگ عرصه و اعيان به آقاي محمد حسين مير هادي انتقال يافته است . مساحت اعياني ملك با توجه به برگ نوسازي ارائه شده ۱۲۴ متر مربع مي باشد ملك مورد نظر اعياني ملك با توجه به برگ نوسازي ارائه شده ۱۲۴ متر مربع مي باشد ملك مورد نظر واقع در جنوب اتوبان شهيد محلاتي بعد از خيابان ۱۷ شهريور به طرف … و در آن ساختمان در دو طبقه با زير زمين با اسكلت فلزي و طاق ضربي

مي باشد زير زمين شامل يك محوطه حدود ۶ متر مربعي در جلو به عنوان ورودي و انباري است كه حمام در پشت آن قرار دارد .
كف موزائيك و بدنه سيماني است طبقه همكف شامل يك اطاق و آشپزخانه و توالت با كف هاي تمام موزائيكي و بدنه كاغذ ديواري فرسوده و بدنه آشپزخانه تا ۵/۱ متر كاشي و بقيه كاغذ ديواري فرسوده است . كابينت آشپزخانه فلزي است . طبقه اول شامل ۲ اتاق با پله هاي موزائيك و بدنه كاغذ ديواري فرسوده كف موزائيك بدنه تا سقف كل كاغذ ديواري فرسوده است خر پشته يك اتاق كوچك با كف موزائيكي و بدنه و سقف گچ و رنگ فرسوده پشت بام موزائيك كف حياط موزائيك نماي پاسيو شمالي و ديوار حياط و نماي جنوبي آجر قرمز و بقيه نماي شمالي آجر گري است . سيستم گرمايشي بخاري گازي و سيستم خنك كننده كولر آبي و درب پنجره بيروني فلزي و درهاي داخل چوبي است ساختمان داراي آب و برق گاز اختصاصي است
نظر به كارشناسي، با توجه به مراتب فوق و محل قرار گيري و قدمت ساختماني ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملك مذكور با جميع امتيازات و منصوبات به ميزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۶ ريال اعلام مي گردد.

ملک تهران-۳
پلاك ثبتي ۱۹۴۶/۸/۴۴ برابر تصوير سند ارائه شده به شماره … ثبت ۶ دانگ زمين به مساحت ۳/۱۲۰۳ متر مربع به شماره آدرس و مشخصات سند سه دانگ از شش دانگ به آقاي محمد حسين مير هادي انتقال قطعي يافته است .
زمين در خيابان ۱۷ شهريور …….. آدرس و هيچگونه مستحدثاتي در آن بنا نشده است .
نظر به كارشناسي، با توجه به مراتب فوق و محل قرار گيري و كاربري مسكوني زمين مورد نظر ارزش ۳ دانگ آن ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۵ ريال اعلام مي گردد.

تلفن-۴
تلفن شماره … برابر قرار آن در دادگاه محترم با بررسي و استعلام هاي به عمل آمده قيمت رشته تلفن مذكور ۰۰۰/۸۰۰/۲ ريال مي باشد.
در خاتمه خواهشمند دستور فرمائيد حق الزحمه كارشناسي را پرداخت نمايند.

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: مهندس علي اکبر سعيدي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي

کلاسه: ۸۲/۱۴۸/۸۵۳
موضوع: تامين دليل و جلب نظر كارشناس
خواهان: آقاي داود رنجبر خوانده: خانم اكرم آقايي
گردش کار:
دادخواست از طرف ديوار همسايه غربي آب باران به خانه نشت مي كند خوانده از سيمان كاري آن امتناع مي كند . بنابراين درخواست تامين دليل نموده است .

 

گزارش:
از محل ساختمان به آدرس بازديد و پس از بررسي لازم گزارش آنرا به شرح زير به استحضار مي رساند :
ساختمان خواهان نوساز و تقريبا تمام شده و فقط نقاشي آن باقي مانده است و در ساختمان كسي سكونت نداشته و آماده بهره برداري مي باشد ساختمان شامل طبقه زير زمين كه پاركينگ بوده و طبقه همكف و سه طبقه بالايي آن مي باشد اسكلت فلزي و تيرچه بلوك و نماي ساختمان سنگ و پله و پاگردها سنگ مي باشد هر طبقه يك واحد مسكوني شامل سالن و آشپزخانه اپن و ۲ اطاق خواب و سرويس بهداشتي مي باشد.
و در سمت غرب ساختمان خواهان ملك خوانده قرار دارد كه ساختمان قديمي ساز و شامل ۵/۲ طبقه مي باشد . نماي ساختمان سيماني است . بين ساختمان خواهان و خوانده فاصله اي قرار دارد ( درز انقطاع) كه به منظور حفاظت ساختمان در مقابل زلزله از طرف شهر داري و آئين نامه هاي مربوط در ساختمان نو ساز مي بايست رعايت گردد و به دليل رعايت اين فاصله مي بايست بالاي آن بسته شد و تا باران برف داخل آن وارد نشود ضمنا خواهان مي خواهد كه ديوان سمت غرب ساختمان خود به سمت ساختمان خوانده را نيز اندود و سيماني نمايد به جهت گرفتن پايان كار از طرف شهرداري خواهان از خوانده تقاضا دارد كه اجازه بدهد روي پشت بام ساختمان خوانده و پشت ديوار غربي ساختمان نوساز خود داربست فلزي نصب و كارگران هم اقدام به اندود ديوار غربي ساختمان خواهان را انجام داده و سپس بالاي درز انقطاع را نيز بپوشانند در سمت شرق اين كار انجام شده و حسب اظهار خواهان ، خوانده اجازه نصب داربست در پشت بام ساختمان را نمي دهد و ضمنا پوشاندن درز انقطاع مستلزم رفتن كارگران به روي پشت بام ساختمان خوانده مي باشد كه اين اجازه از طرف خوانده داده نمي شود .

نظر كارشناس:
با توجه به شرح گزارش به استحضار مي رساند به منظور اندود ماسه و سيمان و پوشاندن درز انقطاع رفتن كارگران به پشت بام خوانده و نصب داربست در روي پشت بام خوانده ضروري مي باشد . ضمنا با استحضار مي رساند بديهي است مراقبت و عدم خرابي ساختمان خوانده از طرف خواهان الزامي است .

 

نتيجه:
دادگاه تشكيل شده است ( ۲۷/۷/۸۲) خواهان درخواست خود را تكرار نموده و خواهان بستن داربست شده است . خوانده طبق لايحه اي در اين مورد را اعلام نمود:
۱- درز انقطاع ايشان ۵۰ cm است كه بايد cm 8 باشد پس درز انقطاع نيست .
۲- ايشان، خواهان براي من مشكلاتي بوجود آورده كه بايد جبران خسارت كند.
– دادگاه به خواهان اجازه نصب داربست را داده و اظهارات و لايحه خوانده را رد نموده كه

دليل آن را نيز رسيدگي به موضوع خاصه دادخواست ذكر نموده است نه موضوع ديگري.

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: مهندس قاضي سعيدي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۸۲/۱۴۸/۱۴۴۳
موضوع: تعديل اجاره بها
خواهان:
خواندگان:

گردش کار:
خواهان اعلام نموده از تاريخ دادنامه قبلي به تاريخ ۲۲/۵/۷۹ سه سال مي گذرد. علي رغم اعلام به خوانده بوسيله تلگراف ايشان از افزايش اجاره بها خود داري نموده است.
پس از ابلاغ راي دادگاه چون خوانده مخالفت كلي با افزايش اجاره بها نداشته مسئله به يك كارشناس ارجاع شده است.

گزارش:
مغازه داراي كف موزائيك بدنه يك طرف سنگ بقيه گچ داري بر شرقي خيابان گلستان پنجره ها فلزي شيشه خود در كركره ها مشبك مغازه با بدنه آجر ي نيمه فلزي طاق تيره آهن با آجر ضربي مساحت داخلي مغازه برابر ۷/۲۷ متر فاصله كف تا سقف برابر ۴/۳ متر است

نظر كارشناس:
با توجه به مراتب فوق در شرايط زماني و مكاني و ساير عوامل موثر در قضيه ميزان اجاره بهاي مغازه فوق از تاريخ تقديم دادخواست ۲۵/۶/۸۲ ماهيانه به مبلغ ۰۰۰/۹۰ نود هزار

ريال معادل ۹ هزار تومان مي باشد .

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: مهندس قاضي سعيدي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۸۲/۱۴۸/۶۲۶
موضوع: پرداخت اجرت المثل جلب نظر كارشناسي
خواهان: خوانده:
گردش کار:
خواهان اعلام داشته است كه چون ملك موضوع پرونده كه ايشان احدي از وراث آن است و مشاعي بوده و از تاريخ فوت در تصرف خواندگان است بنابراين قابل به فروش نمي باشد. تقاضاي صدور حكم خلع يد و پرداخت اجرت المثل را دارد .
دادگاه در تاريخ ۲۴/۱/۸۲ ضمن استماع راي به اعلامنظر كارشناس داده است.و اعلام نموده كه كارشناس احراز مالكيت ملک را انجام دهد.
دادگاه در يك پرونده ديگر كه با اين پرونده يکي شده است نسبت به خلع يد مستند به بند ب ماده ۱۰۷ قانون ايين دادرسي مدني راي به خلع يد داده است ( پرونده شماره ۸۱/۱۴۸/۱۸۶۸)
ضمنا چون سند مورد دعوي طبق گزارش نسبت به سه قطعه تفكيك شده است دادگاه راي به معاينه محلي در حضور طرفين و يا در صورت وجود استشهايه، داده است
راي نهايي در تاريخ ۲۸/۵/۸۲ :چون هيچيك از خوانده و خواهان پرونده دردادگاه حضور نداشته است و دادگاه پس از چند بار ابلاغ به نتايج كافي دست پيدا كرده است، بنابراين راي به جلب نظر كارشناس در مورد اجرت المثل داده اند .

نظر كارشناس:
… نكته مهم اين است كه سند مذكور به سه قطعه تفكيك شده است كه قطعه اول به مساحت ۱۰۴ متر از آن متوفي مي باشد .

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني

کارشناس: مهندس قاضي سعيدي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي

کلاسه: ۸۲/۱۴۸/۶۲۶
موضوع: پرداخت اجرت المثل جلب نظر كارشناسي
خواهان: خوانده:
گزارش:
– برابر حصر وراثت ۸۰/۸۰۱/۲۱۲۰ مورخ ۱۶/۴/۸۱ آقاي عباس كريم نيا در تاريخ ۲۸/۸/۸۰ فوت شده و وراث آقايان ۱- غلامحسين ۲- محمد اسماعيل ۳- محمد علي ۴- محمد مجيد ۵- محمد رضا پسران ۶- زهرا ۷- اعظم ۸- فاطمه دختران به شهرت كريم نيا ۹- خانم ربابه اعذازي همسر متوفي است.
– عرضه ملك فوق صورت ذوزنقه قائم الزاويه بوده و مساحت آن ۱۰۴ متر مربع شمال آن كوچه شهيد عابديني و غرب آن خيابان دهقان است
– اعياني در ملك فوق سه طبقه ساختمان با زير زمين ساخته شده است . بدنه ملك آجر ي طاق تير آهن با آجر ضربي است و به شرح زير مي باشد .
زير زمين كه ورودي آن از شمال ملك مي باشد كه زمان مشاهد كف و بدنه اندود سيمان و به صورت انبار است و طبق اظهار خوانده پرونده وسايل متوفي در آن نگاه داري مي شود و در آن وسايل خانه از قبيل فرش و ظروف مشاهده مي گردد . حدود مساحت زير زمين ۲۷ متر مربع است .

حدود مساحت مغازه برابر ۳۰ متر مربع است راه رو و راه پله كه در شمال ملك قرار گرفته است طبقه هم كف را به اول و دوم و در نهايت به بام متصل مي نمايد . ورود به طبقه هم كف به وسيله درب فلزي و راه پله در ماشين رو از شمال شرق ملك مي باشد .
طبقه هم كف ضرب آن سه طبقه ساختمان و شرق آن قبلا حياط بوده كه سقف آن قسمتي با تير آهن و آجر ضربي پوشيده شده و قسمتي ديگر به وسيله سقف موقت پوشيده شده است و در آن كارگاه دوزندگي مي باشد و در آن چرخ خياطي كارگاه گذاشته شده است و فعال مي باشد. مساحت كارگاه ۶۴ متر مربع مي باشد كه ۱۲ متر مربع آن سقف موقتي است و در اختيار آقاي محمد رضا كريم نيا است . طبقه اول كه روي طبقه هم كف قرار گرفته است و به وسيله را هرو و راه پله از طبقه هم كف به آن ارتباط پيدا مي كند. داراي هال ، پذيرايي ، آشپزخانه توالت دستشويي و حمام مي باشد و مساحت آن حدود ۶۲ متر مربع است . مسكوني در اختيار آقاي محمد رضا كريم نيا مي باشد .
طبقه دوم كه روي طبقه اول قرار گرفته است مانند طبقه اول مي باشد با اين تفاوت كه قسمتي از آشپزخانه حدود ۵ متر مربع به صورت تراس است مساحت طبقه دوم حدود ۵۷ متر مربع است . تمام كف ها موزائيك بدنه اطاقها گچ و رنگ سرويس و بدنه تا قسمتي كاش

ي بقيه گچ و رنگ است.
ساختمان داراي آب برق گاز مي باشد قدمت ساختمان حدود ۴۰ سال ساخت است طبقه دوم طبق اظهار خوانده قبلا در تصرف آقاي مجيد کريم نيا بوده و دو ماه است كه ايشان از آن محل رفته و در حال حاضر در تصرف آقاي محمد رضا كريم نيا مي باشد
نظر كارشناس :
با توجه به مراتب فوق و شرايط زماني و مكاني به استحضار مي رساند:
۱- اجرت المثل تصرف از ۲۸/۸/۸۰ تا ۲۸/۸/۸۱ طبقه هم كف كارگاه ماهيانه ۰۰۰/۲۰۰ تومان دوازده ماه ۰۰۰/۴۰۰/۲ تومان
۲-اجرت المثل ايام تصرف ۲۸/۸/۸۱ تا ۲۸/۸/۸۲ طبقه هم كف كارگاه ماهيانه ۰۰۰/۲۴۰ تومان دوازده ماه ۰۰۰/۸۸۰/۲ تومان
۳-اجرت المثل ايام تصرف از طبقه اول مسكوني ۲۸/۸/۸۰ تا ۲۸/۸/۸۱ طبقه اول مسكوني ۰۰۰/۱۰۰ تومان دوازده ماه ۰۰۰/۲۰۰/۱ تومان
۴- اجرت المصل ايام تصرف از ۲۸/۸/۸۱ تا ۲۸/۸/۸۲ طبقه اول مسكوني ۰۰۰/۱۲۰ تومان دوازده ماه ۰۰۰/۱۴۴ تومان
۵-اجرت المثل ايام تصرف ۲۸/۸/۸۰ تا ۲۸/۸/۸۱ طبقه دوم مسكوني
۰۰۰/۸۰ تومان دوازده ماه ۰۰۰/۲۰۰/۱ تومان
۰۰۰/۸۰ تومان دوازده ماه ۲۸/۸/۸۱ تا ۲۸/۸/۸۲ ۰۰۰/۲۰۰/۱ تومان
۰۰۰/۱۰۰ تومان دوازده ماه ۰۰۰/۲۰۰/۱ تومان
جمع موارد فوق مبلغ ۰۰۰/۰۸۰/۱۰ تومان ده ميليون هشتاد هزار تومان مي گردد حسب نظر اظهار همسر متوفي مرحوم گرديده سهم خواهان به مبلغ تومان ۷۷۰/۵۵۰/۱ = ۱۳/۱۲ * ۰۰۰/۰۸۰/۱۰ برابر يك ميليون و پانصد و پنجاه هزار و هفتصد و هفتاد تومان است. خواهشمند است نسبت به پرداخت هزينه كارشناسي اقدام فرماييد.

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: مهندس قاضي سعيدي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۸۲/۱۴۸/۱۵۱۱
موضوع: تعديل اجاره بها و اجور معوقه

خواهان: خواندگان:
گردش کار:
خوانده ابراز نموده است كه طبق دادنامه پيوست كه قبلا در تاريخ ۲۰/۳/۷۸ صاد شده است خواندگان كه فرزندان خانم ايران شهدي علي طهراني متوفي و همسر خواهان مي باشند از تاريخ صدور حكم فوق الذكر ما به التفاوت اجاره بها را پرداخت نكرده اند و نيز خواهان افزايش اجاره بها از تاريخ تنظيم دادخواست مي باشند.
دادگاه در تاريخ ۱۳/۷/۸۲ ضمن استماع نظر خواهان ( خواندگان غايب بودند) كه اعلام مي داشت كه ۵/۴۴ ماه است كه اجاره اي دريافت ننموده است .درخواست اجاره ماهيانه ۰۰۰/۷ ريال را دارد.
دادگاه در مورد تعديل اجاره بها قرار به جلب نظر كارشناس نموده است و در مورد اجور معوقه نيز با توجه به اينكه خواندگان اعتراضي نداشته اند حكم به پرداخت آن نموده است.

گزارش:
كف مغازه سيمان و حدود ۴۰ سانتيمتر گودتر از سطح خيابان مي باشد كف سيمان بدنه گچ در آهني شيشه خور، در زمان مراجعه مغازه بسته بوده و با قابل مشاهده بودن مغازه و اندازه گيري از بيرون تعديل اجاره ممكن گرديد . مغازه فعال در آن وسايل مربوط به نجاري مشاهده مي گردد . مساحت آن حدود يازده متر مربع و فاصله كف تا سقف حدود ۸/۲ متر مي باشد.

نظر كارشناس:
با توجه به مراتب فوق و شرايط زماني و مكاني و ساير عوامل موثر در قضيه ميزان اجاره بهاي مغازه فوق از تاريخ تقديم دادخواست ماهيانه مبلغ سي و پنج هزار ريال ۰۰۰/۳۵ ريال تعيين مي گردد خواهشمند است. نسبت به پرداخت هزينه كارشناسي اقدام فرماييد.

گزارش کارآموزي

قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: مهندس آيت اللهي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۸۲/۱۴۸/۶۱۷
موضوع: تخليه يك باب مغازه
خواهان: آقاي پرويز رحماني خوانده: مفصله الاسلامي
گردش کار:
۱- وكيل خواهان اعلام نموده چون صاحب مغازه فوت نموده است و موكل ايشان قصد ساخت و ساز دارد و پروانه ساختماني براي ملك نيز صادر شده است و مدت اجاره نيز اتمام يافته است بنابراين درخواست تخليه نموده است.
۲- منضمات ۱- سند رسمي ۲- پروانه ساختماني ۳- كارشناسي ۴- وكالت نامه ۵- دادنامه ۱۱۷۳ مورخ ۶/۶/۸۱ صادره از شعبه ۸۰۵ همين شعبه مبني بر الزام به تنظيم سند براي آقاي پرويز رحماني
نظريه كارشناسي كه منظم به دادخواست بايد باشد . ضميمه نشده است بنابراين چيزي نبود كه نوشته شود.

۳- دادگاه در تاريخ ۸/۴/۸۲ تشكيل شده خواهان اعلام مي دارد كه ق

 

صد ساخت دارد ولي خوانده مي گويد كه خواهان يك باب مغازه به ايشان به صورت معوض بدهد.
۴- ابتدا دادگاه از ثبت اسناد و املاك استعلام نمود كه جواب به نفع آقاي پرويز رحماني بوده است . در نتيجه قرار به تعيين كارشناس نمود.

گزارش و نظر کارشناس:
پس از مطالعه پرونده و معاينه از مورد اجاره بازديد به عمل آورده و با در نظر گرفتن عوامل موثر در قضيه ارزش حق كسب و پيشه مستاجر را تعيين نمايد.
به شرح زير به استحضار مي رساند:
پس از حضور در دفتر دادگاه و مطالعه پرونده از محل مورد تنازع بازديد به عمل آمد مورد دعوي يك باب مغازه حدود ۲۴/۹ متر مربع جزء پلاك ثبتي ۷۳/۴۴/۳۴ شمس ۷ تهران واقع در ميدان بروجردي .. ارتفاع مغازه ۳ متر و در طبقه همكف يك ساختمان دو طبقه بر خيابان شهيد مجلسي اسكلت ساختمان آجر ي سقف تير آهن و طاق ضربي و داراي آب مشترك و برق مجزا است .
ميزان حق كسب و پيشه مستاجر با توجه به اولين اجاره نامه به شماره ۲۳۹۸ مورخ ۲۷/۶/۴۵ دفتر اسناد رسمي ۳۰۶ كل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ريال تعيين و ارزيابي مي شود . خواهشمند است حق الزحمه كارشناسي اينجانب پرداخت گردد.

۵- در مرحله بعدي خواندگان با يك استشهاديه به نظريه كارشناسي اعتراض نمودند و اعلام كردند كه مبلغ مغازه ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ ريال است
دادگاه در تاريخ ۱۷/۶/۸۲ تشكيل و دوباره قرار كارشناسي صادر نمود .

نظر هيئت كارشناسان:
مساحت به جاي ۲۴/۹ متر مربع ۲۰/۳ * ۴۵/۳ = ۱۱ متر اعلام شده است : بنابراين نظر به مراتب و مشخصات فوق الذكر و با در نظر گرفتن موقعيت مكاني ملك و قدمت ساخت بنا و هم چنين لحاظ داشتن جميع جهات و عوامل موثر در قضيه ميزان سر قفلي و حق كسب و پيشه ششدانگ مغازه موصوف به قيمت عادله روز مبلغ برابر ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ برآورد ارزيابي مي گردد.
۱- ابوالقاسم قندي ۲- علي اكبر سعيدي گرگاني ۳- عباسعلي حجازيان

گزارش کارآموزي
قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: مهندس حسن پاليزوان

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۸۲/۱۴۸-۶۰
موضوع: تعديل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت
خواهان: خوانده: احمد امير احمدي
گردش کار:
خواهان اعلام داشته با انقضاء تاريخ ۳ سال از آخرين دوره تعديل خواهان افزايش اجاره بها مي باشم.
دادگاه پس از استماع نظريات، قرار به تعيين كارشناس نمود.

گزارش:
خواهان مالك قطعه زميني به مساحت ۳۳۹۶ متر مربع قطعه ۶ تفكيكي مي باشد ايشان از سال ۱۳۴۴ قسمتي از ملك خود را به مساحت ۱۱۷۴ متر مربع كه يك باب انباري مسقف به مساحت ۲۷۵ متر مربع در آن قرار داشت به منظور فعاليت بلورسازي در اجاره آقاي احمد امير احمدي قرار داد. هفت سال قبل با موافقت مالك محل مورد اجاره به خوانده واگذار گرديد . در هنگام بازديد كارخانه هاي بلور سازي با ۱۵۰ متر مربع بناي مسقف شيب دار با كركره فلزي و ديوار آجر ي و كف بتني و با بقي باز مشاهد گرديد لازم به وضيح است هزينه افزايش بنا توسط مستاجر پرداخت شده است.هم چنين يك رشته برق سه فاز ۱۰۰ آمپر و انشعابات آب و گاز و دو خط تلفن تماما متعلق به مستاجر است .

گزارش و نظر كارشناس اول:
با توجه به مراتب فوق الذكر نوع بناي احداثي موقعيت محل ميزان زير بنا نوع شغل و جميع عوامل موثر ديگر ميزان اجاره بهاي مورد بازديد از تاريخ ۱/۳/۵۲ لغايت ۱/۳/۸۵ به مدت سه سال مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ رالر صد و ده هزار تومان تعيين و اعلام مي گردد.

نتيجه:
وكيل اعتراض خود را به شرح زير اعلام كرده است :
– كارشناس اجازه اشهار نظر در مورد مال الاجاره را نداشته است.
– كارشناس خود در محل حضور نيافته و نماينده خود را فرستاده است.
– چون كارشناس به محل مراجعه نكرده است بناراين از كسبه هم سوالي نكرده است.
دادگاه در تاريخ ۲۴/۶/۸۲ با ستماع نظريات و اعتراضات نظربه قرار كارشناسي مجدد دادند.

گزارش و نظر كارشناس دوم:
كارشناسان جديد تقريبا تمامي موارد را تاييد و اعلام نظر نمودند كه از ابتداي خرداد ماه ۷۹ مبلغ مال الاجاره ۰۰۰/۶۰۰ ريال محاسبه مي گردد.
انبار داراي يک سالن با سقف شيب دار و ديوار آجر ي و كف بتوني مي باشدكه بنا به اظهار مستاجر هزينه ساخت آن را پرداخت ن

موده است.
مراتب فوق الذكر و با در نظر گرفتن موقعيت محلي و قدمت بناي انبار ( قديمي ) و ساير عوامل موثر ميزان اجاره بها محل در تاريخ دادخواست ۶/۳/۸۲ ماهيانه مبلغ يك ميليون و سي صد هزار ريال است تايين مي گردد.

نتيجه:
وكيل خواهان دوباره اعتراض نمودند كه کارشناس مي بايست محل ها و مغازه هاي مجاور را مورد بررسي قرار دهند.

گزارش کارآموزي
قاضي: جناب آقاي مير لواساني
کارشناس: آقاي مهندس قاضي سعيدي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد محلاتي
کلاسه: ۸۲/۱۴۸-۸۲۵

موضوع: افزايش اجاره بها از مبلغ ۰۰۰/۵۰ ريال به ۰۰۰/۵۰۰ ريال با منظور نمودن هزينه دادرسي و همچنين هزينه داردسي
خواهان: اقدس يوسفي فهيمي خوانده: محمد تقي حسيني

گردش کار:
منضمات دادخواست: سند و فتوكپي اجاره نامه عادي
پس از ابلاغات لازم دادگاه در تاريخ ۶/۳/۸۲ در وقت مقرر تشكيل شد و پس از استماع اينكه خوانده حاضر به تعيين كارشناس و پرداخت هزينه وي مي باشد، قرار به تعيين كارشناس .

گزارش اول:
مغازه فوق واقع در جنوب شرقي گاراژ قرار گرفته است و داراي كف سيمان بدنه گچ طاق تير آهن با آجر ضربي مي باشد مساحت داخلي مغازه حدود سي متر مربع و مساحت بالكن حدود ۴/۱۱ متر مربع فاصله كف تا سقف ¾ پنجره فلزي شيشه خود در كركره اي آهني مغازه فعال محل فروش و آهن آلات و غيره مي باشد آ

خرين تعديل اجاره آن به مبلغ ۰۰۰/۵۰ ريال در ماه است

نظر كارشناس اول:
با توجه به مراتب فوق و شرايط زماني و مكاني ميزان اجاره ماهيانه مغازه فوق از تاريخ تقديم دادخواست به دادگاه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ريال در ماه تعيين مي گردد خواهشمند نسبت به پرداخت هزينه كارشناسي اقدام فرمايند (۰۰۰/۲۵۰ تومان) .

نتيجه:
پس از آن دادگاه در تاريخ ۳/۶/۸۲ خوانده را بر پرداخت ۰۰۰/۲۵۶ تومان هزينه دادرسي و تعديل اجاره از ۰۰۰/۵۰ به ۰۰۰/۲۰۰ ريال محكوم نمود.
—————————————————————–
گزارش و نظر کارشناس:
خواهان يکي است و موضوع مغا زه ديگري بوده که متعلق به خانم يوسفي فهيمي مي باشد(کارشناس: مهندس عباسعلي حجازيان)
مورد اجاره عبارت است از شش دانگ يك باب مغازه به مساحت ۳۲ متر مربع به انضام بالكن نيم طبقه داخل به مساحت حدود ۱۲ متر مربع به طوريكه ديوارها از آجر و ملات ماسه سيمان با سطوح سفيد كاري كف سيماني سقف تير آهن با طاق ضربي راه ارتباطي هم كف و نيم طبقه پله فلزي با نرده درب از ورق و پروفيل شيشه خود و نورگير بالاي آن از پروفيل فولادي و شيشه با انضام درب ايمني كركره اي فلزي.
نظريه بنا به مراتب و مشخصات فوق الذكر با در نظر گرفتن سماحت و موقعيت مكاني و قدت ساخت بنا نسبت قديم و هم چنين مخاط داشتن جميع جهت و عوامل موثر در قضيه ميزان اجاره بها بهاد شش دانگ مغازه موصوف در تاريخ دادخواست به آن دادگاه محترم ماهيانه مبلغ برابر ۰۰۰/۲۱۰ ريال دويست و ده هزار ريال تعيين مي گردد .

نتيجه:
– نسبت به راي و نظر كارشناسي اعتراض شده است.
– دادگاه خوانده را مطابق نظر كارشناس محكوم به پرداخت ۰۰۰/۲۵۶ ريال هزينه دادرسي و تعديل اجاره به ميازن ۰۰۰/۲۱۰ ريال (از ۰۰۰/۵۰ ريال) كرده است
—————————————————————–

گردش کار:
خواهان يکي است و موضوع مغا زه ديگري بوده که متعلق به خانم يوسفي فهيمي مي باشد(کارشناس: مهندس عباسعلي حجازيان)
خواهان مي گويد از تاريخ قبلي كه اجاره ۰۰۰/۵۰ ريال تعيين شده مبني دريافت نكرده ام. خوانده مي گويد مبلغ اجاره را به ايشان داده ام ولي رسيد نگرفته ام چون خواهان در محضر حضور نيافته، حاضر به پرداخت ضرر و زيان نمي باشم . خواهان مراتب و گفته هاي خوانده را قبول ندارد و قرار شده يك دادخواست ديگر براي اجور معوقه تنظيم كند.
ابتدا دادگاه قرار به تعيين نظر كارشناس نموده و مقرر گرديد، بار ديگر جلسه اي در دادگاه تشكيل شود.
گزارش:
مورد اجاره عبارت است از شش دانگ يك باب مغازه با ابعاد ۳۰/۳*۹ متر و به مساحت مفيد ۷۰/۲۹ متر مربع با ارتفاع ۲/۴ متر به طوريكه ديوارها آجر و ملات ماسه و سيمان با سطوح داخلي سفيد كاري سقف تير آهن با طاق ضربي و كف سنگ فرش درب فلزي آكاردئوني نور گير بالاي درب ورودي از پروفيل فولادي و شيشه خود بوده و مغازه داراي كنتور برق مستقل است .
نظر کارشناس:
بنابه مشخصات فوق الذكر و با در نظر گرفتن مساحت و موقعيت مكاني مغازه و قدمت ساخت بناي باز سازي شده هم چنين لحاظ

داشتن جميع جهات و عوامل موثر در قضيه ميزان اجاره بهاي شش دانگ مغازه موصوف در تاريخ دادخواست به آن دادگاه ماهيانه مبلغي معادل ۰۰۰/۲۲۰ ريال تعيين مي گردد.
نتيجه:
خواهان در دادگاه حضور نيافته و خوانده اعلام داشته كه اعتراض دارد بنابراين دادگاه قرار به كارشناسي مجدد داده است.

بخش دوم

كارآموزي در محضر
كارشناس رشته راه و ساختمان
جناب آقاي مهندس ساسان اوصانلوي

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۵۰۶ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۳ /۵۰۶ / ۴۶۹
موضوع: تقاضاي تامين دليل
خواهان: آقاي براتعلي ايده آلي خوانده: آقاي رضا طلايي

گزارش:
در معيت آقاي تابع، مجري قرار، از محل بازديد نموده، به استحضار مي رساند :
خواهان، مالك مغازه اي واقع در خيابان پانزده خرداد بازار كفاشها پلاك ۱۸۷ و خوانده مالك مغازه مجاور شرقي مي باشد . خواهان اظهار مي دارد فاضلاب مغازه مجاور به داخل مغازه وي نفوذ مي كند لذا تقاضاي تامين دليل دارد .
در روز بازديد مشاهده شد مغازه خواهان چهار طبقه شامل زير زمين، همكف و دو طبقه روي همكف مي باشد . با مراجعه به زير زمين مشاهده شد بخشي از سنگ ديوار شرقي آن تخريب شده و از قسمت تحتاني ديوار ، فاضلاب به داخل مغازه جاري است و خواهان با نصب لوله بخشي از فاضلاب را به چاه كف مغازه خود هدايت مي نمايد ولي با اين حال هنوز به دليل ظرفيت محدود لوله، فاضلاب در كف مغازه به طرف چاه جاري است و بوي نامطبوع آن در تمام محيط به مشام مي رسد . غرفه هاي واقع در طبقه همكف و دو طبقه روي آن تخليه شده و فقط قفسه هاي خالي مغازه به چشم مي خورد و در زير زمين مستاجرين يك غرفه در محل حضور دارند و بقيه محل را ترك نموده اند كه به اظهار خواهان دليل آن همين بوي منتشر شده از فاضلاب جاري در زير زمين است و خواهان به دليل خالي ماندن غرفه ها و عدم اجاره آن ها متحمل ضرر و زيان زيادي شده است .

نظر کارشناس:

 

با توجه به موارد فوق الذكر نفوذ فاضلاب از مغازه خوانده به مغازه خواهان ، به دليل پر شدن چاه و خرابي لوله كشي فاضلاب آن تشخيص داده مي شود كه لازم است خوانده سريعا نسبت به رفع آن اقدام نمايد در غير اين صورت علاوه بر مشكلات بهداشتي ناشي از آن تاخير در رفع نفوذ فاضلاب به ديوار و زير ساختمان باعث نشست و تخريب مغازه خواهان خواهد شد . هزينه ترميم خرابي هاي ديوار زير زمين نيز به مبلغ ده ميليون ريال اعلام مي گردد .

تجربيات:
– همراهي مجري قرار
– قيد آدرس و خواسته در گزارش
– تشريح وقايع و ذکر دليل ماوقع
– ذکر خواسته خواهان در محل به صوت نقل قول
– اعلام نظر در خصوص علت واقعه و ذکر چگونگي کليات رفع نقيصه
– اعلام امکان وقوع پيشآمد ناشي از عدم اصلاح نقيصه
– برآورد هزينه رفع نقص

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۵۰۶ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۳ / ۵۰۶ / ۴۶۹
موضوع: تقاضاي تامين دليل (بازديد مجدد)
خواهان: آقاي براتعلي ايده آلي خوانده: آقاي رضا طلايي

گزارش و نظر کارشناس:
در اجراي دستور رياست حوزه ۵۰۶ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران، مجددا از محل بازديد نموده و به استخصار مي رساند در بازديد مذكور مشاهده شد تنها غرفه فعال در كل مغازه كه در بازديد اوليه داير بود نيز بر چيده شده و طبقات كلا خالي مي باشند . ضمنا خوانده اقدام به تخريب ديوار زير زمين ملك خواهان براي دسترسي به چاه و انجام تعميرات نموده ولي تعميرات انجام شده صرفا در حد تخليه چاه و كول گذاري آن هم به صورت محدود بوده و در زمان حضور اينجانب در محل فاضلاب به چاه ريخته مي شد و مشخص بود كه ارتفاع فاضلاب در چاه هنوز زياد است و با توجه به نوع فاضلاب مغازه خوانده اين چاه در مدت كمي مجددا باعث خسارت به خواهان خواهد شد و براي حل اصولي مشكل بايد فاضلاب مغازه خوانده به چاه مناسب ديگري منتقل گردد .

تجربيات:
– اعلام تغييرات وقوعي و حدوثي
– اعلام مجدد امکان وقوع پيشآمد

ناشي از عدم اصلاح نقيصه
گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۱۱ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۴/۱۱/۴۳
موضوع: تقاضاي تامين دليل
خواهان: خانم منور يوسفي خواندگان: آقايان نيكبخت ، نعمتي و ژيان

گزارش:
خواهان مالك ساختماني به نشاني دارآباد، ايستگاه مدرسه، كوچه نديم كاموئي، پلاك ۱۹ و خواندگان مالكان ساختمان مجاور شمالي به نشاني دارآباد، ايستگاه مدرسه، روبروي فروشگاه، جمال پلاك ۴ مي باشند. خواهان اظهار مي دارد فاضلاب ساختمان مجاور در منزل وي جاري شده لذا از شورا تقاضاي تامين دليل دارم.
در روز بازديد مشاهده شد ساختمان خواندگان بر خيابان اصلي و ساختمان خواهان در كوچه جنوبي قرار دارد و به دليل اختلاف سطح خيابان اصلي و كوچه كف ساختمان خواندگان از ساختمان خواهان حدود سه متر بالاتر است . در اطاق خواب شمالي ساختمان خواهان حفره اي مشاهده شد كه در آن فاضلاب جمع شده و خواهان به وسيله شلنگ آن را به حياط واقع در جنوب ساختمان منتقل و دفع مي نمود. در صورت عدم دفع از طريق شلنگ ، فاضلاب در تمام اطاق ها پخش خواهد شد .

نظر کارشناس:
با توجه به موقعيت ساختمان ها نسبت به يكديگر و محل نشت فاضلاب از نظر اينجانب علت نشت و جريان فاضلاب در ساختمان خواهان شكستگي لوله فاضلاب در مسير چاه و يا اشكال در خود چاه فاضلاب ساختمان خواندگان مي باشد كه با باز نمودن سرپوش چاه و بررسي آن قابل رفع خواهد بود . ضمنا علاوه بر مشكلات مهم بهداشتي كه در اثر اين موضوع متوجه ساكنان ساختمان خواهان است، به دليل اختلاف ارتفاع دو ساختمان و حجم خاك اشباع از فاضلاب در شمال ساختمان خواهان خطر تخريب و صدمات جاني نيز متوجه ساختمان خواهان و ساكنان آن مي باشد و رفع سريع خطر ضروري است .

تجربيات:

 

– قيد آدرس و خواسته در گزارش
– تشريح وقايع و ذکر دليل ماوقع
– ذکر خواسته خواهان در محل به صوت نقل قول
– اعلام نظر در خصوص علت واقعه و ذکر چگونگي کليات رفع نقيصه (حتي در صورت عدم قطعيت نظر)
– اعلام امکان وقوع پيشآمد ناشي از عدم اصلاح نقيصه و ضرورت رفع آن

 

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۳ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۴/۳/۴۰
موضوع: تقاضاي تامين دليل
خواهان: آقاي محمد گرجي خوانده: خانم حاجي پور

گزارش:
در اجراي قرار صادره توسط حوزه ۳ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران از محل به نشاني خيابان كلاهدوز، خيابان نعمتي، كوچه هفتم، پلاك ۱۸ ،واحد ۱، بازديد نموده و به استحضار مي رساند :
خواهان مالك واحد ۱ و خوانده مالك واحد فوقاني مي باشند . خواهان اظهار مي دارد خوانده از تعمير عايق رطوبتي كف حياط خلوت ممانعت نموده و اين امر باعث خسارت به وي شده، لذا از شورا تقاضاي تامين دليل نموده است .
در روز بازديد مشاهده شد كف حياط خلوت غربي ساختمان روي بخشي از سقف اطاق هاي خواب واحد اختصاصي خواهان قرار دارد و در اين قسمت ها گچ و رنگ سقف و بخشي از ديوار و كمد ديواري در اثر نفوذ رطوبت تخريب شده است . خواهان اظهار مي دارد دسترسي به حياط خلوت غربي ساختمان تنها از طريق واحد خوانده مقدور است .

نظر کارشناس:
با توجه به اين كه خسارات مذكور در اثر نفوذ رطوبت از كف حياط خلوت ايجاد شده از نظر اينجانب ابتدا بايد كف و بخشي از پائين ديوار حياط خلوت غربي عايق بندي شود تا از بروز خرابي پس از ترميم گچ و رنگ واحد خواهان جلوگيري شود . هزينه انجام اين كار نيز با توجه به مشاعي بودن حياط خلوت جزو هزنيه هاي مشترك آپارتمان ها مي باشد . ضمنا هزينه تخريب گچ هاي طبله شده تجديد گچ كاري قسمت هاي صدمه ديده و رنگ آميزي طاق هاي خواب واحد اختصاصي خواهان نيز به مبلغ دو ميليون ريال برآورد و اعلام مي گردد.

تجربيات:
– قيد آدرس و خواسته در گزارش
– حضور خواهان و خوانده در محل و ذکر نظرات ايشان به صورت نقل قول
– تشريح وقايع و ذکر دليل ماوقع
– اعلام نظر در خصوص علت واقعه و ذکر چگونگي کليات رفع نقيصه
– اعلام امکان وقوع پيشآمد ناشي از عدم اصلاح نقيصه
– مشاعي بودن و در نتيجه پرداخت هزنيه هاي ناشي از خسارت به صورت مشترك
– برآورد هزينه رفع نقص

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۳ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۴/۳/۴۰
موضوع: تقاضاي تامين دليل (بازديد مجدد)
خواهان: آقاي محمد گرجي خوانده: خانم حاجي پور

گزارش و نظر کارشناس:
پيرو گزارش ارسالي، مجددا از محل بازديد به عمل آمده و مشاهده شد، در اثر نفوذ رطوبت از كف واحد فوقاني سقف كاذب سالن واحد خواهان در مجاورت آشپزخانه نيز دچار خسارت شده است كه براي تعمير آن بدوا لازم است لوله ها و عايق رطوبتي كف واحد فوقاني در محل مذكور كنترل و در صورت نياز تعمير شود . هزينه ترميم قسمت صدمه ديده جديد نيز به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال ۰۰۰/۷۵۰ ريال برآورد و اعلام مي گردد.

تجربيات:
– اعلام اتفاقات جديد و خسارات تابعه آن
– برآورد هزينه خسارات جديد

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۱۸ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۴/۱۸/۴۰
موضوع: تقاضاي تامين دليل
خواهان: آقاي بهروز قراچولو خواندگان: خانم آذروند و آقايان ولي الله كريم يو بهمن حبيبي

گزارش:
در اجراي قرار صادره توسط حوزه ۱۸ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران از محل بازديد نموده و به استحضار مي رساند :
خواهان مالك آپارتمان طبقه چهارم شرقي از ساختماني به نشاني ولنجك بلوار دانشجو خيابان گل گندم پلاك ۲۲۲ و خواندگان مالكين سه واحد شرقي ساختمان مي باشند . خواهان اظهار مي دارد در اثر فرسودگي عايق رطوبتي بام به سقف واحد ايشان خساراتي وارد شده و خواندگان براي تعمير آن مشاركت نمي نمايند لذا از شورا تقاضاي تامين دليل نموده است .
ساختمان مذكور چهار طبقه دو واحدي مجموعا ۸ واحد مي باشد در روز بازديد مشاهده شد به دليل فرسودگي ترك هاي زيادي در آسفالت قسمت شرقي بام ايجاد شده و در كنار جانپناه ها آسفالت از ديوار جدا شده است . در قسمت غربي بام ساختمان عايق پيش ساخته ( ايزوگام ) توسط مالكين ۴ واحد غربي اجرا شده است . در اثر نفوذ رطوبت به سقف واحد خواهان بخشي از گچ سقف پذيرايي تخريب شده و بايد پس از ترسيم گچ كاري نقاشي مجدد گردد.

 

نظر کارشناس:
با توجه به اين كه بام از قسمت هاي مشاعي در ساختمان ها مي باشد هزينه تعمير آن به عهده كليه مالكان مي باشد . در اين مورد نيز با توجه به اجراي ايزوگام در بخش غربي بام توسط مالكان ۴ واحد غربي ساختمان هزينه ايزوگام بخش شرقي بام به عهده مالكان بخش شرقي ساختمان خواهان و خواندگان مي باشد . هزينه زير سازي ترميم ترك هاي كنار جانپناه اجراي ماهيچه سيماني و نهايتا اجراي ايزوگام بخش شرقي بام و سقف راه پله به مبلغ چهار ميليون ريال و هزينه ترميم گچ كاري و نقاشي مجدد سقف و گچبري هاي واحد خواهان كه

در اثر نفوذ رطوبت از بام صدمه ديده است به مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال جمعا به مبلغ پنج ميليون و دويست هزار ريال ۰۰۰/۲۰۰/۵ ريال برآورد و اعلام مي گردد .اين هزينه بطور مساوي به عهده خواهان و خواندگان سهم هر يك ۰۰۰/۳۰۰/۱ ريال مي باشد .

تجربيات:
– قيد آدرس و خواسته در گزارش
– حضور خواهان در محل و ذکر نظرات ايشان به صورت نقل قول
– تشريح وضعيت آپارتمان با در نظر گرفتن موضوع خواسته
– تشريح وقايع و ذکر دليل ماوقع
– اعلام نظر در خصوص علت واقعه و ذکر چگونگي کليات رفع نقيصه
– مشاعي بودن و در نتيجه پرداخت هزنيه هاي ناشي از خسارت به صورت مشترك
– برآورد هزينه هاي خسارت به تفکيک نوع کار و تعهد پرداخت

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۸ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۴/۳/۳۶۶

موضوع: تقاضاي تامين دليل
خواهان: آقاي بهروز قراچولو خواندگان: خانم آذروند و آقايان ولي الله كريم يو بهمن حبيبي

گزارش و نظر کارشناس:

در اجراي قرار صادره توسط آن حوزه ۸ شوراي حل اختلاف دادگستري تهرو مشاهدات خود را بدين شرح به استحضار مي رساند :
محل مورد نظر مغازه اي است كه به صورت مرغ فروشي اداره مي گردد و در تصرف خوانده است . اين مغازه در قسمت جنوب شرقي حياط خانه ويلايي ساخته شده است كه خوانده در آن سكونت دارد . در پياده رو خيابان ديباجي جلوي درب مغازه يك راه پله مشاهده شد كه روي آن با شبكه فلزي پوشيده شده است . اين راه پله به زير زمين مغازه راه دارد . با مراجعه به داخل حياط مشاهده شد زير زمين مذكور با يك راه پله به حياط نيز راه دارد . اين راه پله به محوطه اي داخل حياط و در شمال مغازه كه با پايه هاي فلزي و سقف ايرانيت سيماني سرپوشيده شده منتهي مي شود كه به صورت انبار مغازه بوده و يخچال و سردخانه مغازه در آن موجود و روشن مي باشد . با توجه به باغچه موجود در حياط و ديواره كوتاه آن كه تا پشت ديوار مغازه امتداد دارد ، به نظر مي رسد انبار مذكور قبلا بخشي از باغچه بوده و بعدا به اين صورت تغيير يافته است . خواهان اظهار نمود از داخل مغازه نيز دري به حياط احداث شده كه در روز بازديد اثري از آن مشاهده نشد و متصدي مغازه اظهار نمود در سال هاي گذشته آن را مسدود نموده اند .

تجربيات:
– قيد آدرس و خواسته در گزارش
– تشريح جزئيات خانه و مغازه
– حضور خواهان در محل و ذکر توضيحات ايشان به صورت نقل قول
– اعلام عدم تطابق توضيحات خواهان و مشاهدات کارشناسي

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۳ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۴/۳/۳۵۶
موضوع: تقاضاي تامين دليل
خواهان: خانم اذرميدخت دانشجو خوانده: آقاي عليرضا سعيدي تفت

گزارش:

در اجراي قرار صادره توسط حوزه ۳ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران از محل بازديد نموده و به استحضار مي رساند :
خواهان مالك آپارتمان طبقه اول ساختماني به نشاني قيطريه، انتهاي كتابي، نبش فولادوند، پلاك ۲ مي باشد. خواهان اظهار مي نمايد در مدت سكونت خوانده به عنوان مستاجر به ملك ايشان خساراتي وارد شده لذا از شورا تقاضاي تامين دليل و تعيين خسارات وارده را دارد .
در روز بازديد مشاهد شد آپارتمان تخليه شده است. خسارات مشاهده شده عبارتند از
۱- صدمه به رنگ ديوارها در اثر برخورد وسايل و اثاثيه به آن ها
۲- شكستگي در جعبه فيوز آشپزخانه
۳- صدمه به رنگ كابينت آشپزخانه
۴- فقدان گوشي آيفون
۵- صدمه به فلاش تانك
۶- شكستگي قسمتي از شومينه
۷- شكستگي سه لنگه در چوبي كمد ديواري
۸- نصب حفاظ فلزي از روي نرده بالكن ها تا زير سقف توسط مستاجر بدون كسب اجازه مالك
۹- نصب قطعات فلزي به پنجره هاي شمالي و جنوبي براي بستن قفل آويز توسط مستاجر بدون كسب اجازه مالك

نظر کارشناس:
با توجه به موارد فوق الذكر و با در نظر گرفتن بخشي از استهلاك رنگ ديوار ها در اثر استفاده متعارف و بخشي از آن در اثر بي توجهي مستاجر و صدمه به آن هزنيه تعمير و ترميم خرابي ها جمعا به مبلغ هفت ميليون ريال ۰۰۰/۰۰۰/۷ ريال برآورد و اعلام مي گردد.

تجربيات:
– قيد آدرس و خواسته در گزارش
– حضور موجر در محل و ذکر توضيحات ايشان به صورت نقل قول
– اعلام عدم حضور مستاجر در منزل و تخليه خانه
– تشريح جزئيات خسارت
– اعلام خسارات به تفکيک نوع آنها
– تشخيص علت و عامل ايجاد خسارت
– تفکيک خسارات به انواع متعارف و غير متعارف براي برآورد هزينه خسارات
– برآورد هزينه هاي خسارت به صورت کلي

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۵۰۳ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۴/۵۰۳/۳۴
موضوع: تقاضاي تامين دليل

خواهان: آقاي منصور اكبري خواندگان: آقاي فرزاد شاهنده و غيره

گزارش:
در اجراي قرار صادره توسط حوزه ۵۰۳ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران از محل به نشاني، خيابان بريانك شرقي، نبش كوچه سيد عليخاني، پلاك ۳۵ بازديد نموده و به استحضار مي رساند :
خواهان مالك زمين به نشاني فوق الذكر و خوانده مالك ساختمان مجاور غربي آن مي باشد . خواهان اظهار مي دارد هنگام شروع عمليات گود برداري با اعتراض خوانده روبرو شد و كار نيز تعطيل شده است . خواهان تقاضاي تامين دليل نسبت به وضعيت ساختمان خوانده از نظ

ر تاثير عمليات وي در ايجاد ترك ها و خسارت در ساختمان خوانده دارد .
در روز بازديد مشاهده شد زمين خواهان قبلا گود برداري و سپس پر شده و كار در همين مرحله متوقف است . در بازديد از ساختمان خوانده مشاهده شد ساختمان مذكور قديمي بوده و اخيرا باز سازي شده است . طبق اظهار اهالي محل ساختمان مذكور دو طبقه بوده و در جريان باز سازي يك طبقه ديگر روي آن احداث شده است . طي اين تغييرات نما و كف ساختمان سنگ شده است در بازديد از داخل ساختمان خوانده مشاهده شد ترك هاي زيادي در سقف و ديوارهاي ايجاد شده و سنگ هاي پله از ديوار فاصله گرفته اند . كف تمام پاگردها نيز ناهموار بوده و حكايت از فرسودگي بنا دارد . در بازديد از حياط مجاور شمالي ساختمان خوانده ترك عميقي در ديوار بين دو ملك مشاهده شد . ديوار غربي ساختمان خوانده دچار تحدب زيادي شده و كل بنا به طرف غرب كوچه سيد عليخاني متمايل شده است. آسفالت كف كوچه در مجاورت ديوار ساختمان خوانده دچار ترك و نشست شده و ستون جنوبي ساختمان بين دو دهانه مغازه در زمين فرو رفته و سنگ هاي كف اطراف آن بالا آمده و اين امر نشانگر نشست ساختمان و احتمال تخريب آن در اثر بار زياد وارده است .

نظر کارشناس:
با توجه به موارد فوق الذكر و با توجه به جهت تمايل ساختمان خوانده كه در جهت مخالف زمين خواهان است اعلام مي گردد ساختمان خوانده به دليل فرسودگي و بار زياد وارده دچار خسارت شده و به عمليات گود برداري زمين خواهان ارتباطي ندارد .

تجربيات:
– قيد آدرس و خواسته(به دقت) در گزارش
– تحقيقات محلي و ذکر توضيحات همسليگان به صورت نقل قول
– تشريح دقيق و تحقيق در دلايل
– تشخيص علت و عامل نشست
– اهميت جهت تمايل ساختمان فرونشسته در اعلام نظر کارشناسي

 

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۱۱ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۴/۱۱/۲۹۹

موضوع: تقاضاي تامين دليل
خواهان ها: آقاي منصور اكبري و غيره خوانده: آقاي احمد حاج وزيري

گزارش و نظر کارشناس:
در اجراي قرار صادره توسط حوزه ۱۱ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران از محل بازديد نموده و به استحضار مي رساند :
خواهان ها مالك آپارتمان طبقه دوم ساختماني به نشاني دروس، خيابان يار محمدي، كوچه قو، پلاك ۲ و خوانده مجري ساختمان در حال احداث به نشاني فوق نبش شمالي، كوچه قو، مي باشند. خواهان ها اظهار مي دارند خوانده در احداث ساختمان مذكور ضوابط ايمني را رعايت ننموده است لذا از شورا تقاضاي تامين دليل دارند .
گزارش و نظريه كارشناسي ذيلا تقديم مي گردد
در روز بازديد مشاهده شد ساختمان مذكور در مرحله نازك كاري مي باشد . درز انقطاع ميان دو ساختمان رعايت شده است . ضخامت تمام شده ديوار غربي ساختمان خوانده در ارتفاع بام ساختمان خواهان به ميزان ۲۲ سانتي متر است كه بااحتساب اندودهاي دو طرف آن به احتمال زياد با تيغه ۱۰ سانتي متري اجري يا سفالي اجرا شده است كه در اين مورد معمولا ديوارهاي پيراموني ساختمان ها با ديوار ۲۲ سانتي متري طراحي و اجرا مي شوند و اجراي ديوار پيراموني با تيغه ۱۰ سانتي متري در صورت عدم مهار تيغه مذكور به سازه ساختمان در هنگام زمين لرزه باعث تخريب ديوار و ايجاد خطر براي افراد خواهد شد . در بازديد از آپارتمان خواهان مشاهده شد ابزار گچي دور سقف در مجاورت ساختمان خوانده ترك خورده است و خواهان اظهار مي دارد ديوارها نيز دچار خسارت شده اند كه اين موضوع به دليل پوشاندن ديوارها با كاغذ ديواري توسط خواهان قابل مشاهده نبود ضمنا رادياتور كولرهاي گازي منصوب در بام ساختمان خواهان به دليل ريزش مصالح ساختماني از ساختمان خوانده دچار گرفتگي موضعي شده اند كه نشان از بي توجهي خوانده به اين موضوع دارد و بايد هنگام اندود كاري بيرون ديوار غربي كولرها با پوشش مناسب محافظت مي شدند .

تجربيات:
– حضور خواهان در محل و ذکر توضيحات ايشان به صورت نقل قول
– تشريح وضعيت رعايت ضوابط و عدم رعايت آن به تفکيک
– تحقيق در دلايل خسارات

 

 

– وجود موانع در مشاهدات

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۵۱۰ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۴/۵۱۰/۲۶
موضوع: تقاضاي تامين دليل الزام خواندگان به تعمير
خواهان ها: آقاي كاظم اسد زاده و شركا خواندگان:آقاي نورالله رجبي از ناوه و غيره

گزارش:
در اجراي قرار صادره توسط حوزه ۵۱۰ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران از محل بازديد نموده و به استحضار مي رساند :
خواهان مالك مغازه اي به نشاني بزرگراه نواب خيابان شهيد چنگيزي پلاك ۳۱۹ طبقه همكف و خوانده مالك آپارتمان طبقه دوم مي باشد . خواهان به دليل بستن نور گير مشاعي و نيز عدم مشاركت در تعمير چاه فاضلاب مشترك ساختمان توسط خواندگان از شورا تقاضاي تامين دليل و تعيين هزينه تعمير را دارد .
در روز بازديد مشاهده شد مغازه خواهان سه دهنه طبق سند، به مساحت ۱۵/۴۴ متر مربع مي باشد . ساختمان كلا داراي يك واحد مغازه و دو واحد مسكوني در طبقات اول و دوم مي باشد . خواندگان مالك و ساكن آپارتمان طبقه دوم مي باشند و مالك طبقه اول در محل ساكن نيست و مستاجر در آن اقامت دارد . با مطالعه سند مشخص شد نورگيري مشاعي در مغازه وجود داشته كه در حال حاضر پوشيده شده و خواهان امكان استفاده از آن را ندارد . با بازديد از مغازه نيز مشخص شد در اثر پوسيدگي وسيع لوله فاضلاب ساختمان كه با عبور از داخل ديوار غربي مغازه به چاه وصل بوده رطوبت به تمام كف مغازه و قسمت هاي تحتاني ديوارهاي نفوذ نموده و باعث خسارت شده است .

نظر کارشناس:
با توجه به موارد فوق الذكر هزينه تخريب كف ديوار در محل لوله ها ، تعمير و تعويض لوله تجديد كاشي كاري كف و تعمير و ترميم چاه مشترك جمعا به مبلغ نه ميليون ريال ۰۰۰/۰۰۰/۹ ريال برآورد مي گردد كه با توجه به مشترك بودن آن هزينه مذكور به عهده تمام مالكان مي باشد .

تجربيات:
– ارجاع به اسناد مالکيت براي فهم وضعيت مالکين و اجزاء ساختمان
– تشريح وضعيت آپارتمان با در نظر گرفتن موضوع خواسته

 

– تشريح دقيق وضعيت ساختمان
– مشاعي بودن و در نتيجه پرداخت هزنيه هاي ناشي از خسارت به صورت مشترك
– برآورد کلي هزينه هاي جبران خسارت

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۵۱۰ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۳ / ۵۱۰ /۲۵۵
موضوع: تقاضاي تامين دليل و تعيين خسارت
خواهان ها: – خواندگان:-

گزارش:
در اجراي قرار صادره توسط حوزه ۵۱۰ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران در معيت سر كار خانم احمدي مجري قرار از محل بازديد نموده و به استحضار مي رساند :
خواهان مالك آپارتمان طبقه دوم ساختماني به نشاني ميدان منيريه، خيابان معيري، كوچه جلال الدوله، پلاك ۱ و خوانده به موجب اجاره نامه رسمي شماره ۶۴۶۵۳ مورخ ۱۱/۸/۱۳۶۷ از سال ۱۳۶۷ مستاجر و در آپارتمان ساكن بوده است . خواهان اظهار مي دارد خوانده به مورد اجاره خساراتي وارد نموده لذا از شورا تقاضاي تامين دليل و تعيين خسارت دارد .
در روز بازديد مشاهده شد مورد اجاره تخليه شده است . آپارتمان در اثر عدم مراقبت و استفاده غير اصولي دچار خسارت شده و نيز به دليل انباشتگي باقي مانده اثاثيه خوانده و زباله در آن نياز به نظافت كامل دارد خواهان با ارائه قبوض گاز و برق پرداخت نشده توسط خوانده به مبلغ كل ۸۸۰/۶۴۳/۱ ريال سهم خوانده تقاضاي دريافت آن را دارد .
خسارات وارده به آپارتمان به شرح ذيل مي باشد :
۱- تخريب گچ و رنگ ديوار و سقف آپارتمان
۲- شكستگي در هاي چوبي آپارتمان ۱۳ لنگه و دستگيره هاي آن ها
۳- شكستگي كمدهاي ديواري ۲ اطاق
۴- تخريب يك دستگاه آبگرمكن
۵- تخريب يك دستگاه كولر
۶- تخريب و شكستگي كليد و پريزها
۷- تخريب كابينت آشپزخانه
۸- تخريب منبع انبساط شوفاژ
۹- خسارت به پنجره هاي فلزي آپارتمان
۱۰- شكستگي تعدادي از شيشه هاي پنجره

 

 

نظر کارشناس:
با توجه به موارد فوق الذكر هزنيه ترميم خرابي ها و تعويض هاي لازم و نهايتا رنگ آميزي آپارتمان به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۲۳ ريال و سهم خوانده از قبوض پرداخت نشده به مبلغ ۸۸۰/۶۴۳/۱ ريال جمعا به مبلغ بيست و چهار ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و هشتصد و هشتاد ريال ۸۸۰/۹۴۳/۲۴ ريال برآورد و اعلام مي گردد.

تجربيات:
– حضور موجر در محل و ذکر توضيحات ايشان به صورت نقل قول
– اعلام عدم حضور مستاجر در منزل و تخليه خانه
– تشريح جزئيات خسارت
– اعلام خسارات به تفکيک نوع آنها
– تشخيص علت و عامل ايجاد خسارت
– تفکيک خسارات به انواع متعارف و غير متعارف براي برآورد هزينه خسارات
– برآورد هزينه هاي خسارت و سهم مستاجر از قبوض پرداخت نشده آبونمان

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۵۱۴ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۳/۵۱۴/۲۵

موضوع: رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به حياط مشاعي
خواهان:آقاي رسول قاسمي خواندگان:آقايان حافظ ايمان زاده و هاشم محمد زاده كامراني

گزارش و نظر کارشناس:
در اجراي قرار صادره توسط حوزه ۵۱۴ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران از محل بازديد نموده و به استحضار مي رساند :
خواهان به نمايندگي از طرف هيئت مديره مجتمع مسكوني شعاع، واقع در خيابان امام خميني، خيابان ده متري شعاع، پلاك ۱ اظهار مي دارد خواندگان مانع تردد ايشان در حياط مشاعي مي شوند . لذا از شورا تقاضاي بررسي و صدور حكم مقتضي دارد .
در روز بازديد از محل مشاهده شد ساختمان داراي ۱۴ واحد مسكوني است . خواندگان هر يك مالك و ساكن يكي از دو واحد مسكوني مشرف به حياط مي باشند(آقاي ايمان زاده قطعه ۳ تفكيكي و آقاي كامراني قطعه ۴ تفكيكي). با توجه به موقعيت مكاني مجتمع از سمت خيابان شعاع داراي يك درب ورودي به راهرو راه پله اصلي است كه درب ورودي تمام واحدها در طبقات مختلف به آن باز مي شود . علاوه بر آن داراي يك درب ماشين رو از خيابان شعاع به حياط مي باشد . از كوچه جنوبي مجتمع نيز يك درب كوجك و يك درب ماشين رو به حياط دارد در حال حاضر در امتداد ديوار مشترك بين قطعه ۳ و ۴ ديواري حياط را به دو قطعه مجزا تقسيم كرده و قسمت غربي حياط و درب هاي آن به كوچه جنوبي، در اختيار آقاي كامراني و قسمت شرقي و درب آن به خيابان ده متري در اختيار آقاي ايمان زاده است . بنا به اظهار خواندگان كليد درب حياط در اختيار خواهان ها نمي باشد . در بازديد از واحد خواندگان مشاهده شد درب هاي ورودي اصلي اين واحدها به راه پله ساختمان ۶ پله پائين تر از سطح راهرو همكف است و در حال حاضر از آن ها استفاده نمي شود .
با مطالعه صورتمجلس تفكيكي ساختمان مشخص شد ساختمان داراي ۱۸/۲۲۱۹ متر مربع زير بناي مفيد مسكوني در ۱۴ واحد مي باشد كه از اين مقدار ۳۶/۱۴۸ متر مربع مساحت آپارتمان قطعه ۳ و ۵/۱۶۶ متر مربع مساحت قطعه ۴ تفكيكي مي باشد.
تنها درب حياط به گذر عمومي در قسمت شرق آن قرار دارد ولي در حال حاضر هر يك از واحده،ا دو درب به حياط و حياط نيز سه درب دارد . يك درب به خيابان و دو درب به كوچه جنوبي ذيلا موارد مورد نظر ذكر مي گردد.
۱- كليد حياط شرقي در اختيار آقاي ايمان زاده و كلدي حياط غربي در اختيار آقاي كامراني است
۲- خواندگان مجوزي براي احداث ديورا در حياط ارائه ننمودند .
۳- خواندگان از دو قسمت حياط استفاده اختصاصي مي نمايند .

 

۴- طبق صورتجملس تفكيكي وجود ديوار ميان حياط و درب هاي حياط به كوچه جنوبي غير مجاز مي باشد و تنها درب حياط همان است كه در قسمت شرق به خيابان ده متري باز مي شود كه فعلا در اختيار و تحت استفاده آقاي ايمان زاده است
۵- حياط جزو قسمت هاي مشاعي مجتمع بوده و هر گونه استفاده از آن بايد به تصويب هيئت مديره مجتمع برسد .
۶- قدرالسهم مالكان مجتمع از مشاعات به نسبت مساحت واحد اختصاصي به كل زير بناي مسكوني است كه دراين مورد قدر السهم واحد آقاي ايمان زاده ۶۸/ ۶ درصد از حياط و قدرالسهم آقاي كامراني ۵/۷ درصد مي باشد.
۷- خواندگان در حال حاضر از حياط تردد نموده و از درهاي اصلي و موجود آپارتمان ها به راه پله و درب اصلي استفاده نمي نمايند .
۸- ضمنا به استحضار آن مي رساند واحد هاي اختصاصي خواندگان با سطح حياط حدود ده سانتي متر اختلاف ارتفاع داشته و اين واحدها با حياط تقريبا همسطح و مشرف به يكديگر مي باشند و در صورت بازي كودكان در آن مورد در خواست خواهان ها احتمال سلب آسايش خانواده خواندگان وجود دارد .
از طرف ديگر در صورتي كه وضع موجود به وضع موصوف در صورتجملس تفكيكي باز گردد و درب هاي حياط به درب شرقي محدود گردد و ديوار وسط حياط نيز برداشته شود تردد خواندگان الزاما از طريق درب موجود آپارتمان ها به راه پله و راهرو اصلي ساختمان صورت خواهد گرفت .

تجربيات:
– احراز وضعيت خواهان نسبت به خواسته (نماينده هيئت مديره)
– شنيدن توضيحات خواهان ها و نقول قول از ايشان
– بررسي وضعيت تملک سازه هاي ايجاد شده
– کنترل دقيق سند مالکيت و وضعيت مشاعات
– تشريح دقيق ساختمان و وضعيت تملک
– محاسبه قدرالسهم مالكان از مشاعات
– توصيف شرايط(زندگي) پيش آمده در حالت موجود
– توصيف شرايط در حالت عادي و قانوني

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۱۹ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
کلاسه: ۸۴/۱۹/۲۳۸
موضوع: تقاضاي تامين دليل و تعيين خسارت
خواهان: آقاي سيد علي صدر عاملي خوانده: آقاي حمايت احمد زاده

 

گزارش:
در اجراي قرار صادره توسط حوزه ۱۹ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران از محل به نشاني خيابان قيطريه، خيابان مهر محمدي، بن بست يعقوبي، پلاك ۲ بازديد نموده و

به استحضار رساند :
خواهان اظهارمي دارد در مرداد ماه ۱۳۸۳ طي قراردادي كار رنگ آميزي ساختمان خود را به خوانده سپرده ولي خوانده تا كنون تكميل و تحويل كار را به تاخير انداخته و باعث ضرر و زيان خواهان شده لذا از شورا تقاضاي تامين دليل و تعيين خسارات وارده را دارد .
در روز بازديد مشاهده شد كار هنوز تكميل نشده و در واحدهاي مسكوني ابزار گچي بايد پرداخت شده و بخشي از سقف ها نياز به رنگ آميزي مجدد دارند . سقف پاركينگ نيز نياز به پوش مجدد دارد . كيفيت رنگ آميزي كارهاي فلزي از قبيل چهار چوب ها پنجره ها و درهاي آسانسور قابل قبول نمي باشد . رنگ آميزي واحد يك نيز باقي مانده است . با بررسي قرارداد ميان خواهان و خوانده نيز مشخص شد توافق به صورت قيمت كل صورت گرفته و براي تاخير در تحويل نيز جريمه اي در نظر گرفته نشده است خواهان تصوير رسيد وجوه پرداختي به خوانده را به مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال ارائه نمود .
نظر کارشناس:
با توجه به موارد فوق الذكر و كيفيت كار ارزش كار انجام شده توسط خوانده به مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۵ ريال ) برآورد واعلام مي گردد.

تجربيات:
– بررسي قراداد (صورت قيمت كل)
– بررسي کمي و کيفي کارهاي انجام شده

– مشاهده وجوه پرداختي به خوانده در قبال قرارداد
– برآورد هزينه هاي خسارت

گزارش کارآموزي

کارشناس: مهندس ساسان اوصانلوي
کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداري): محمد حمزه دوست

دادگاه: حوزه ۱۰۳ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران
موضوع: تقاضاي تامين دليل و تعيين خسارت
خواهان: خانم فرزانه هوشيار فرزين خوانده: آقاي حسين ميري رامشه
گزارش و نظر کارشناس:
در اجراي قرار صادره توسط حوزه ۱۰۳ شوراي حل اختلاف دادگستري تهران از محل به نشاني خيابان شيخ بهايي، پلاك ۴، واحد ۱۸ بازديد نموده و به استحضار مي رساند:
خواهان اظهار مي نمايد يك واحد آپارتماني واقع در طبقه پنجم ساختمان ۲۰ واحدي فوق الذكر را براي تاسيس مطب از خوانده براي مدت يك سال اجاره نموده ولي به علت اشكالات عديده ساختمان و عدم قابليت استفاده تقاضاي فسخ اجاره را دارد .
در روز بازديد مشاهده شد آسانسور ساختمان از كار افتاده و رادياتورهاي شوفاژ و آب گرم مصرفي نيز فاقد گرماي كافي است . خواهان اظهار مي دارد برق ساختمان نيز به طور متناوب قطع مي شود در بازديد از موتورخانه ساختمان اشكالاتي از قبيل عدم وجود هواكش و عدم عايق كاري دور لوله هاي رفت و برگشت شوفاژ مشاهده شد. در مذاكره با افراد ديگر در ساختمان مشخص شد آسانسور به مدن بيش از يك ماه خراب مي باشد .