كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت حرفه اي

منبع :
سايت مركز ايمني و بهداشت حرفه اي كانادا CCOHS))

فهرست مطالب :

فصل اول : كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت
۱-۱- تعريف كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت
۲-۱- مسئوليت تشكيل كميته هاي ايمني و بهداشت برعهده چه كساني مي باشد ؟
۳-۱- وظايف كميته هاي ايمني و بهداشت چيست ؟
۱-۳-۱- آيا وظايف اعضاء كميته بصورتي واضح مشخص و تعيين شده است ؟
۳-۳-۱- آيا ليستي از شرح وظايف اعضاي كميته در دسترس هريك از آنها قرار گرفته است ؟
۴-۳-۱- آيا كليه اعضاء وظايف خود را به انجام مي رسانند ؟

۵-۳-۱- آيا در مواقع لزوم ، ساختار كميته و وظايف اعضاي آن ، مورد بازبيني و اصلاح قرار
مي گيرد ؟
۶-۳-۱- آيا اعضاء كميته محدوده اختيارات خود را مي دانند ؟
۷-۳-۱- آيا اعضاء اختيارات خود را ناديده گرفته و از حدود آن تجاوز مي نمايند ؟
۸-۳-۱- آيا وظايف و اختيارات رئيس كميته مشخص است ؟
۹-۳-۱- آيا وظايف دبير جلسه بصورت مشخص تعيين شده است ؟

فصل دوم : نحوه تشكيل كميته هاي ايمني و بهداشت
۱-۲- اعضاي كميته چگونه انتخاب مي شوند ؟
۲-۲- نسبت نمايندگان مديريت به نمايندگان كارگري در كميته به چه صورت مي باشد ؟
۳-۲- چگونه بايد مطلع شويم اعضاء كميته منتخبي از كارگران هستند يا خير ؟
۴-۲- آيا اعضاء كميته در خصوص مسائل ايمني و بهداشت دوره آموزشي ديده اند‌‌ ؟
۵-۲- آيا اعضاء كميته بايد تجارب و يا آموزشهاي مربوط به كار را داشته باشند ؟
۶-۲- براي چه مدت زماني يك شخص مي تواند بعنوان عضو كميته هاي ايمني و بهداشت فعاليت نمايد ؟
۷-۲- آيا امكان وجود بيش از يك كميته وجود دارد ؟
۸-۲- آيا مزايايي براي اعضاء بجهت شركت و صرف وقت در فعاليتهاي مربوط به كميته ، در نظر گرفته مي شود ؟
۹-۲- حقوق اعضاء كميته چگونه مي باشد ؟
۱۰-۲- آيا ارسال و نگهداري اسناد و مدارك جلسات ضروري است ؟

 

فصل سوم : ساختار كميته هاي ايمني و بهداشت حرفه اي
۱-۳- آيا اهداف كميته بصورتي واضح تعريف شده است ؟
۲-۳- آيا فعاليتهاي كميته ، پشتوانه حمايتي قاطعي در زمينه خط مشي ايمني و بهداشت مي باشد ؟
۳-۳- در زمينه مسائل و مشكلات موجود ، كميته بايد به چه كساني گزارش كند ؟
۴-۳- آيا جلسات كميته بصورت منظم برگزار مي شود ؟

۵-۳- آيا همه اعضاء كميته در جلسات حضور مي يابند ؟
۶-۳- آيا جلسات كميته در برخي از فواصل زماني متناوباً به تاخير مي افتد ؟
۷-۳- چه مواقعي از روز جلسات كميته برگزار مي شود ؟
۸-۳- جلسات كميته در چه مكاني برگزار مي شود ؟
۹-۳- آيا ساعت شروع و اتمام جلسات طبق برنامه زمان بندي شده است ؟
۱۰-۳- آيا در برگزاري جلسات وقفه ايجاد مي شود ؟
۱۱-۳- آيا دستور كار جلسه قبلاً آماده مي شود ؟
۱۲-۳- روال گنجاندن مطالب جديد در دستورالعملها چگونه مي باشد ؟
۱۳-۳- آيا دستورالعملها ، قبل از برگزاري جلسات بين اعضاء توزيع مي گردد ؟
۱۴-۳- آيا از زمان برگزاري جلسات به نحو اسحنت استفاده مي شود ؟
۱۵-۳- بحثهاي مطرح شده در جلسات چگونه به نتيجه مي رسد ؟
۱۶-۳- آيا جهت به اتمام رساندن موضوعات ناتمام و يا حل مسائل جديد پيشنهاداتي مطرح مي گردد ؟
۱۷-۳- آيا صورتجلسات بصورت جامع نگهداري مي شوند ؟
۱۸-۳- آيا همه صورتجلسات براي مديريت و اعضاي كميته قابل دسترسي مي باشد و فوراً بعد از جلسات براي مطالعه كارگران ارسال مي گردد ؟
۱۹-۳- صورتجلسات بايستي براي چه مدت زماني حفظ شود ؟

فصل اول

كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت

بسمه تعالي

۱-۱- تعريف كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت
كميته هاي ايمني و بهداشت JHSC)) نوعي گردهمائي و جلسه بحث و تبادل نظر مي باشد كه در كارگاه مسئوليتي مهم برعهده مي گيرد . اين كميته متشكل از نمايندگان مديريت و كارگران مي باشد . كه براساس برنامه هاي منظمي به موضوعات ايمني و بهداشت مي پردازد . مزيت اين كميته اين است كه با آگاهي كامل به عمق مسائل مربوط به ايمني و بهداشت پرداخته و هماهنگي بيشتري بين خط مشي ايمني با ساير خط مشي هاي موجود در محيط كار ايجاد مي كند مزيت ديگر آن بهبود شيوه هاي همكاري در بخشهاي مختلف كاري جهت حل مشكلات و مسائل ايمني و بهداشتي مي باشد اين كميته ها ممكن است با عناوين گوناگون د رمحيطهاي كاري شناخته و معرفي شده باشند كه از جمله آنها مي توان به كميته هاي ايمني و بهداشت صنعتي ، كميته هاي مشترك ايمني – كميته بهداشت حرفه اي – كميته ايمني و بهداشت كارگاه و يا كميته ايمني و بهداشت اشاره نمود .

۲-۱-مسئوليت تشكيل كميته مشترك ايمني و بهداشت

برعهده چه كساني مي باشد ؟
كارفرمايان مسئول تشكيل كميته هاي ايمني و بهداشت كارگاهها هستند . بيشتر قوانين ايمني و بهداشتي براي سازماندهي ، ساختار ، تعداد جلسات و قوانين و مسئوليت اعضاء كميته رهنمونهاي خاصي دارند كه براي اينكار تنظيم شده است . كارفرمايان موظف به برگزاري يكسري دوره هاي كاربردي براي توجيه ، نحوه تشكيل كميته ها و ساختار و عملكرد آنها مي باشند كه در اين زمينه موارد زير بايستي مدنظر قرار گيرد .
• از قوانين ايمني و بهداشت شغلي osh)) تبعيت داشته باشد .

• متاثر از احتياجات خاص كارگاه و محيط كار باشد .
• كليه كارگران را تحت پوشش قرار دهد .

۳-۱-وظايف كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت چيست ؟
هدف كميته هاي ايمني و بهداشت اين است كه در جهت مسئوليت و تعهدات كارفرما در خصوص مسائل ايمني و بهداشت اقدام نمايد . كه اين اصول بر پايه قوانين ايمني و بهداشت شغلي مي باشد . فعاليتهاي اين كميته شامل :
• مشاركت در توسعه و بكارگيري برنامه هاي ايمني و بهداشتي كارگران .
• پرداختن به شكايات وپيشنهادات نگران كننده در ارتباط با مسائل ايمني و بهداشت .
• اطمينان از وضعيت نگهداري و ثبت مدارك مربوط به صدمات و آسيبهاي شغلي وارده و پايش و كنترل مخاطرات شغلي موجود د رمحيط كار .
• پايش و پيگيري گزارشات مخاطرات شغلي و پيشنهادات ارائه شده در اين زمينه .
• تنظيم برنامه هاي آموزشي و تربيتي كارگران .
• مشاركت در كليه موارد تحقيقاتي دربحث ايمني و بهداشت .
• مشاوره با متخصصين حرفه اي و كارشناسان .
• مشاركت در زمينه حل معضلات كاري (مثل توقف و تعطيلي كار).
• ارائه پيشنهادات به مديريت در زمينه پيشگيري از حوادث ناشي از كار .
• كنترل تاثير گذاري برنامه ها و روندهاي ايمني .

۱-۳-۱-آيا وظايف اعضاء كميته بصورتي واضح و مشخص تعيين گرديده است ؟
همه اعضاء كميته بايستي در حدود وظايف مشخص شده تخصصي خود كار كنند كه اين امر ممكن است با توجه به فاكتورهايي از قبيل نوع و اندازه هاي سازمان – صنعت و تعداد متخصصين ايمني در سازمان ، ميزان تجارب مواجهه با حوادث جدي و همچنين تعداد كميته هاي موجود ، متغير باشد . اما بطور كلي وظايف اعضاي كميته هاي بهداشت و ايمني به شرح زير مي باشد :
• حضور يافتن در تمام جلسات .

• ارتقاء و بهبود سطح ايمني و بهداشت در كارگاهها.
• داراي عملكرد قوي باشند تا كميته بتواند بصورتي قاطع و جدي در قبولاندن سياستهاي خود در زمينه ايمني و بهداشت عمل نمايد.
• رسيدگي به شكايات كارگران در زمينه ايمني و بهداشت .
• اجراي اقدامات مناسب در زمينه پيشنهادات ارائه شده توسط كارگران .
• تحقيق و بررسي و سفارش و تاكيد برخورداري از انجام كارهاي نا ايمن .
• آموزش كارگران جديد الاستخدام .
• مساعدت در امر شناسايي و كنترل خطرات فيزيكي .
• مساعدت در امر ارزيابي و توسعه برنامه هاي كنترلي مواد خطرناك .
• مساعدت در امر بررسي حوادث و تحقيق و تفحص در اين زمينه .
• مطالعه برنامه هاي ايمني ديگر شركتها ، جهت تقويت برنامه هاي درون سازماني .
• به جريان انداختن برنامه هاي آموزش ايمني و بهداشت .
• اجراي بازرسيهاي مميزي .

• سفارش و تاكيد به پرسنل در خصوص استفاده از وسايل حفاظت فردي .
• كنترل ميزان تاثير گذاري برنامه هاي ايمني و بهداشت .
• كمك و ارتقاء و توسعه قوانين ايمني و بهداشت .
• كمك به توسعه و ارتقاء روندهاي انجام كار ايمن .
• به انجام رسانيدن ساير فعاليتهاي ضروري كه لزوم اجراي آن براساس حوادث به وقوع پيوسته درگذشته ، به اثبات رسيده است .

۲-۳-۱-آيا ليستي ازشرح وظايف اعضاي كميته در دسترس هريك از آنها قرارگرفته است؟
پس از تعيين وظايف اعضاء كميته ايمني و بهداشت، رونوشتي از شرح وظايف در اختيار اعضاء قرار مي گيرد . با اين روش اعضاء مي توانند بصورت دوره اي وظايف خود را بازبيني نمايند . اين سند مي تواند بعنوان يك راهنماي آموزشي مفيد براي اعضاء جديد استفاده شده و نيز منابع اطلاعاتي خوبي براي كليه كارگران باشد .

۳-۳-۱-آيا اعضاء كميته از شرح وظايف خود اطلاع دارند ؟
نمي توان از افراد يا گروهها انتظار داشت بدون اطلاع از وظايف محوله به انجام آنها مبادرت ورزند . در خصوص حد انتظار از اعضاء كميته نيز نمي توان تنها به ليستي كه در اختيار آنها قرار داده شده است ، اكتفا كرد بلكه بايستي شرح وظايف با حضور كليه اعضاء تهيه شده و در كميته نيز مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا كليه افراد نسبت به وظايف شخصي خود آگاهي كافي را كسب نمايند .

۴-۳-۱-آيا كليه اعضاء وظايف خود را به انجام ميرسانند ؟
اگر كميته ايي با ساختاري مناسب و هدفي مشخص ومتشكل از پرسنل كار آزموده كه دقيقاً از مسئوليت وتعهدات خود آگاهي دارند تشكيل شده باشد . ولي با اين وجود اعضاء وظايف خود را انجام ندهند آن كميته به كميته اي بي اثر تبديل خواهد شد كه هيچ گونه ارزشي نخواهد داشت . ممكن است دلايل ديگري نيز در فقدان اثر بخشي كميته وجود داشته باشد كه ممكن است اين مشكلات براثر مسائل داخلي باشد كه بهتر است هرچه سريعتر اصلاح شود . عموماً بيشتر افراد ، علاقمند به ايمني هستند اما ممكن است يكسري محدوديتها در اختلاف علايق ، شخصيتها يا فشار اولويتهاي خارجي به آنها تحميل شود در صورت بروز اين موقعيتها بايستي در اسرع وقت نسبت به حل و فصل آنها اقدام شود تا كميته توانايي خود را جهت دستيابي به اهداف اصلي متمركز كند .

۵-۳-۱-آيا در مواقع لزوم ، ساختار كميته و وظايف اعضاي آن ، مورد بازبيني و اصلاح قرار مي گيرد ؟
هنگاميكه وظايف و تعهدات اعضاء كميته ايمني و بهداشت و ساختار آن بازبيني گردد منجر به تغيير و اصلاح آن مي شود به همين جهت ساختار كميته ها ، بايستي مورد بازبيني قرار گيرد كه اين بازبيني ها ممكن است در مواقع بروز تغييرات در سازماندهي و يا تغييرات فيزيكي اساسي كه در كارخانه رخ مي دهد صورت پذيرد برخي تغييرات جزئي ممكن است در اكثر مواقع در محيط كار واقع شود به همين دليل بهتر است تعهدات و ساختار قبلي در فواصل زماني مشخص مر

ر و بازبيني گردد.

۶-۳-۱-آيا اعضاء كميته محدوده اختيارات خود را مي دانند ؟
در زمينه وظايف محول شده ، هركدام ازاعضاء بايستي محدوده اختيارات خود را بدانند . اين اختيارات بايستي طبق حكمي كتبي به اعضاء ابلاغ شده و همچنين در خصوص آگاهي كامل از آن نيز ، تاكيد گردد . جهت حصول اطمينان از برقراري هماهنگي هاي لازم ، مرور و بازبيني محدوده اختيارات اعضاي كميته ها به عنوان امري ضروري مطرح مي شود . همچنين در مواقعي كه اعضاء كميته قادر به انجام رسانيدن وظايف محوله نباشد ، و يا در مواردي كه اعضاء تشخيص دهند تا در فواصل زماني معين و بسته به نوع كار ، محدوده وظايف و اختياراتشان تغيير و گسترش مي يابد بازبيني در محدوده اختيارات آنها صورت مي پذيرد .

۷-۳-۱-آيا اعضاء ، اختيارات خود را ناديده گرفته و از محدوده آن تجاوز مي نمايند ؟
اگر تعدادي از اعضاء كميته ايمني و بهداشت در انجام وظايف خويش از محدوده اختيارات خود خارج و يا آنها را ناديده بگيرند نشان از اين است كه يا نقصي در سطح اختيارات و يا تعهدات وجود دارد يا آنها راهنماي مناسب براي كار ندارند . در هر دو مورد بازبيني از وظايف اعضاء ضروري مي باشد . در مواقعيكه يكي از اعضاء بصورت مكرر از اختيارات خود خارج شده و يا آنرا ناديده مي گيرد ، وظايف وي بايستي مجدداً در حضور اين شخص بازبيني شده ، سپس اقدامات بعدي وي تحت كنترل قرار گيرد . د رچنين مواردي بركناري موقتي آن فرد مي تواند بعنوان راه حلي د ركميته مطرح شود .

۸-۳-۱-آيا وظايف و اختيارات رئيس كميته مشخص شده است ؟
رئيس كميته تعهدات و مسئوليتهاي زيادي نسبت به سايرين دارد . در كميته اي كه با حضور معاون رئيس يا جانشين وي برگزار مي شود بايستي بحث و تبادل نظر در زمينه تفويض اختيارات صورت گيرد و يا اينكه اين اختيارات بصورت چرخشي در اختيار اعضاء قرار گيرد در بعضي از قوانين اين روشها ، بعنوان شيوه اي از رهبري و اداره جلسات مطرح مي گردد . وظايف مسئول كميته شامل موارد زير مي باشد :
۱- تنظيم جلسات زمانبندي شده و اطلاع رساني زمان آن به ديگر اعضاء .

۲- تهيه صورتجلسه .
۳- دعوت از متخصصين يا اشخاص كارشناس در صورت نياز .
۴- اداره كردن تمام جلسات .
۵- راهنمايي جلسات طبق برنامه كاري .
۶- حصول اطمينان از اينكه كليه بحثهاي صورت گرفته به نتايج مثبتي منتهي مي شود .
۷- بازبيني و تصويب گزارشات .
۸- محول كردن پروژه هاي بهداشتي و ايمني به اعضاء كميته .
۹- حصول اطمينان از اينكه اعضاء وظايف خود را بدرستي انجام مي دهند .
نكته اي كه توجه به آن ضروري مي باشد اين است كه بايد ليستي از مسئوليتها و اختيارات

رئيس كميته در اختيار ساير اعضاء قرار گيرد .

۹-۳-۱-آيا وظايف دبير جلسه بصورت مشخصي تعيين شده است ؟
مسئوليتهاي دبير جلسه ممكن است متنوع باشد كه به ساير فاكتورها بستگي دارد . اگر براي كميته اي تنها يك رئيس تعيين شده باشد مي توان از دبير جلسه درخواست نمود تا وظايف رئيس را در مواقع غيبت وي بعهده بگيرد .
وظايف دبير به شرح ذيل مي باشد :
۱- ثبت صحيح اسناد .
۲- تهيه گزارش از پيشنهادات ارائه شده
۳- تهيه صورتجلسات .
۴- توزيع صورتجلسات بعد از تصويب .
۵- انتشار اطلاعات ايمني در بين اعضاء .
۶- كمك رئيس كميته در مواقع نياز .

فصل دوم

نحوه تشكيل كميته هاي ايمني و بهداشت

۱-۲-اعضاء كميته چگونه انتخاب مي شوند ؟

قوانين ايمني و بهداشت مشخص مي كند كه اين اعضاء چگونه بايستي انتخاب شوند ، براي اينكار مي توان به اين قوانين مراجعه كرد . اگر در قوانين به اين موارد اشاره نشده باشد ، شركت يا كارخانه مدنظر مي تواند اينكار را برحسب معيارهايي از طريق انتخابات انجام دهد . عموماً اعضاء كميته از طريق انتخابات برگزيده مي شوند . اما در موارد كمتري نيز اعضاء منتخب گروهي خاص بوده و يا بصورت داوطلبانه تعيين مي شوند . مدير گروه نيز عموماً بتوسط كارفرما انتخاب مي شود .

۲-۲-نسبت نمايندگان مديريت به نمايندگان كارگري در كميته به چه صورت مي باشد ؟
قوانين عموماً حالتي را بيان مي كند كه نبايستي تعداد اعضاء منتخب مدير بيشتر از ا

عضاء كارگري باشد و تعداد آنها لااقل معادل و برابر با هم باشند .

۳-۲-چگونه بايد مطلع شويم اعضاء كميته منتخبي از كارگران كارخانه هستند يا خير ؟
قوانين يا مجموعه توافقات حاصله ممكن است حداقل و حداكثري را براي تعداد اعضاء مشخص كند كه معمولاً بستگي به تعداد كارگران در محل كار دارد وجود تعداد كمي از كارگران بعنوان اعضائ كميته ممكن است نشاندهنده آن باشد كه نمايندگان برخي از گروههاي كارگري در كميته حضور ندارند . هنگاميكه تعداد اعضاء زياد باشد مديريت كميته مشكل تر خواهد شد كه نتيجه كار بيشتر به بحث و گفتگو في مابين اعضاء منجر خواهد شد تا به عمل .
در تعيين تعداد اعضاي كميته موارد زير تاثيرگذار هستند :
• تعداد كل كارگران .
• تعدا مشاغل مختلف يا اتحاديه هاي مشمول .
• پيچيدگي عملياتها .
• درجه خطر ساز بودن كار .
• وجود نماينده هايي از كليه قسمتهاي نيروي كار (مديريت – سرپرستان – كارگران مرد – كارگران زن وكارگران اداري)

۴-۲-آيا اعضاي كميته در خصوص مسائل ايمني و بهداشت دوره آموزش ديده اند ؟
به منظور همكاري و تشريك مساعي كامل در همه فعاليتهاي كميته ، اعضاء كميته بايستي دوره هاي آموزشي در خصوص مسائل ايمني و بهداشت را گذرانده باشند . در بعضي قوانين داشتن مدارك و ديدن آموزش ايمني يكي از ضروريات براي كارفرمايان و كارگران عضو كميته مي باشد .
موضوعات آموزش شامل :
۱-مسئوليت و اختيارات كميته ۲- قوانين ايمني و بهداشت، ۳-بررسي علل حوادث
۴-شناسايي خطرات، ۵-آناليز ايمني شغلي ۶-بهداشت شغلي و صنعتي، ۷- روشهاي بالا بردن آگاهي ايمني، ۸-بازرسي ها، ۹-بررسي حوادث، ۱۰-روابط عمومي

۵-۲-آيا اعضاء كميته بايد تجارب و يا آموزشهاي مربوط بكار را نيز داشته باشند؟

از آنجائيكه تعداد محدودي از كارگران را مي توان براي پست اعضاء كميته ايمني و بهداشت تعيين كرد، بالطبع بايستي در اين خصوص دقت خاصي داشت . حق تقدم با كارگراني است كه در كارهاي متنوعي فعاليت داشته اند و با خطرات و عملياتهاي پيچيده و خطرات آن آشنايي دارند . كارگران با سابقه كه در فعاليتهاي مرتبط با ايمني شركت داشته اند از افرادي هستند كه مي توان آنها را براي اين پست و شغل انتخاب و در جلسات از حضور آنها استفاده نمود . بعبارت ديگر افراديكه عادات كاري نامطلوبي داشته و يا ميلي براي تغيير رفتار خود ندارند ، لياقت حضور در اين مقام و شركت در جلسات كميته را ندارند .  ايمني را گذرانده و قادر باشند تا در اين خصوص و شناسايي خطرات محيط كار اظهار نظر نمايند .
كاركناني كه وظايف مرتبط با مسائل ايمني در محيط كار را برعهده دارند شامل : مسئول آتش نشاني ، پرستار يا پزشك حاضر در كارگاه و يا كارشناس بهداشت صنعتي مي توانند در كميته انجام وظيفه نمايند. و يا از آنها بعنوان كاردان يا كارشناس در مسائل تخصصي مربوطه بهره گرفت .

۶-۲-براي چه مدت زماني يك شخص مي تواند بعنوان عضو كميته هاي ايمني وبهداشت فعاليت نمايد؟
اين مدت بوسيله قوانين ايمني و بهداشت تعيين مي شود . در موارديكه اين مسئله مشخص نشده است طول اين زمان بايستي درحد متعادل حفظ شود . يعني نه به اندازه اي كوتاه باشد كه در فواصل زماني بسيار كوتاه اعضاي زيادي به كميته معرفي شوند و نه به اندازه اي طولاني شود كه انگيزه و علاقه اعضاء را در رسيدگي به مسائل ايمني از بين ببرد.
اين فصل را مي توان با ايجاد دوره هاي چرخشي و نوبتي حل كرد و براي اينكار پيشنهاد مي شود در كنار حفظ حداقل نيمي از اعضاي قبلي كميته ، اعضاء جديد نيز وارد كميته شود . وجود هماهنگ كننده هايي در كميته هاي ايمني و بهداشت ضروري مي باشد تا از ايجاد اختلال و اختلاف نظر در انجام وظايف خودداري شود محدوده وظايف هريك از هماهنگ كننده ها آنها بايستي بصورت واضحي تعيين شود . حضور اين افراد در جلسات كميته منطقي مي باشد . اما با توجه به اينكه حضور آنها در اين جلسات ممكن است فقط بعنوان كاردان مشاور و يا مهمان باشد . نبايستي بعنوان فرد كنترل كننده كميته عمل كند (يا به نظر برسد كه كنترل كننده مي باشد). نقش دقيق هماهنگ كننده ها در ارتباط با كميته ايمني و بهداشت حرفه اي ، مسئله بسيار مهمي است كه بايستي به عنوان يك اولويت در طي جلسات كميته مطرح شده از طريق بحث متقابل ، حل و فصل شود .

۷-۲-آيا امكان تشكيل بيش از يك كميته در كارگاه وجود دارد ؟
بسته به تعداد كارگران ، پيچيدگي كار يا اختلاف موقعيتهاي كاري ممكن است در يك كارخانه بيشتر از يك كميته وجود داشته باشد . در اين موارد يك كميته مركزي هماهنگ كننده موجود است كه با داشتن نماينده اي از هر كميته محلي فعاليت مي نمايند . در سازمانها و شركتهاي بزرگ ، يك سيستم منظم گزارش دهي وجود دارد كه فعاليتها را به نمايندگان گزارش داده و اين امر باعث اطمينان خاطر افراد شركت كننده در جلسات كميته اصلي مي گردد .

 

۸-۲-آيا براي اعضاء كميته كه در جلسات شركت مي نمايند مزايايي در نظر گرفته
مي شود ؟
براي ساعاتي كه اعضاء كميته صرف فعاليتهاي كميته مي كنند ، بايستي مزايايي در نظر گرفته شود . در بعضي قوانين به اين مورد تاكيد شده است و شامل زمانهايي همانند آماده شدن براي جلسات – حضور در جلسات و هر فعاليت مربوطه (مثل بازرسي) مي شود .
در كارهاي نوبتي و شيفتي وجود مزايا يك شرط اصلي است كه افراد را مطمئن مي سازد تا در ساعات خارج از وقت معمول در جلسات شركت كنند .
۹-۲-حقوق اعضاء كميته چه مي باشد ؟
تعقيب اعضاء كميته ايمني و بهداشت بر خلاف قانون مي باشد . كارفرما و يا هر شخصاي كميته اقدام و ايشان را تحت تعقيب قرار دهد .

۱۰-۲-آيا ارسال و نگهداري اسناد و مدارك جلسات ضروري است ؟
گزارش نويسي از همه جلسات كميته هاي ايمني و بهداشت ضروري است . براساس بعضي از قوانين خاص استفاده از فرمهاي ويژه اي ضروري مي باشد . در برخي موارد صورتجلسات را مستقيماً جهت اطلاع مراجع قانوني ارسال مي نمايند ، در حاليكه در مواردي نيز اين صورتجلسات تنها پس از درخواست رسمي اين مراجع ، ارسال مي گردد . در هر صورت ، بايستي كليه تصميمات اتخاذ شده و فعاليتهاي صورت گرفته توسط اعضاي كميته جهت حصول اطمينان از وجود مدرك و سند در مواقع نياز ثبت و ضبط گردد .
گزارشات جلسات عموماً بعد از تصويب توسط روساي جلسات بين همه اعضاء گردش مي كن

د . رونوشتي از آن نيز بايستي در محل كارگاه در معرض ديد عموم نصب شده و به مدت يكماه در آن محل قرار گيرد . نسخه اصل آن نيز به همراه ساير مدارك در بايگاني كميته ثبت و نگهداري شود . البته پيشنهاد مي شود كه صورتجلسات ظرف مدت يك هفته پس از برگزاري جلسات بين اعضاي كميته به گردش درآمده و سپس جهت اطلاع عموم در معرض ديد قرار گيرد .

فصل سوم

ساختار كميته هاي ايمني و بهداشت حرفه اي