مالچ ها

مالچ ها موادی هستند که روی سطح خاک قرار می گیرند تا رطوبت را حفظ کنند. شرایط خاک را بهبود بخشند، در طبیعت برگهای درختها روی رنین می ریزند.و لایه ای از مواد آلی ایجاد می کنند که از خاک حفاظت کرده و سبب ساخته شدن خاک می شود. در حالیکه در نظر فضای سبز شهری برگها از زیر درختان جمع آوری می شوند و روی سطح خاک باقی نمی مانند. استفاده از مالچی که خرده های چمن برگها مواد ناشی از هرس شاخه ها بدست می آید می تواند این مزایا را برای فضای باز و سبز در برداشته باشد.
مالچ پاشی :

فرآیندی است که سطح خاک را با مواد گیاهی مانند برگ ، علف شاخه ها یا بقایای محصولات و کلاه و غیره می پوشانند.
پوشش مالچ فعالیت ارگانیم های خاک مثل گرم خاکی را افزایش می دهد. همچنین به بهبود بافت خاک با ایجاد خلل و فرج بزرگ و کوچک فروان کمک و در نتیجه در هنگام بارندگی آب راحت تر به داخل خاک می نماید که این امر به کاهش رداناب کمک سطحی کمک می کند. هنگامیکه مواد ارگانیگ خاک افزایش یافته که این موادارگانیگ خاک به بهبود بافت مناسب خاک ایجاد ساختار پایدار نرم کمک می کند ودر نتیجه ذرات خاک بوسیلۀ آب جا به جا نمی شوند. بنابراین ماچ پاشی نقش مهم و حیاتی را در جلوگیری از فرسایش خاک به همراه دارد . در بعضی مناطق از موادی مانند ورقه های پلاستیکی و یا سنگها برای پوشش استفاده میکنند . در

این حالت مالچ پاشی فقط برای استفاده مواد ارگانیگ قابل تجزیۀ گیاهی به کار می رود .
ازمزایای استفاده از مالچ می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ حفاظت خاک از فرسایش آبی و بادی که اجزای خاک نمی توانند شسته و یا برده شوند .
۲٫ بهبود نفوذ آب باران و آبیاری با حفظ بافت خاک ، باعث سفت شدن خاک و همچنین باز ماندن خلل و فرج می شود.
۳٫ باعث مرطوب نگه داشتن خاک با کاهش تبخییر می گردد. گیاهانیکه به آبیاری کمتری احتیاج دارند می توانند بارن قابل دسترس با بازدۀ بیشتری در مناطق یا فصول خشک استفاده کنند.
۴٫ فراهم کردن مواد غذایی برای محصولات ، هنگامی که مواد ارگانیک مالچ تج

زیه می گردند مرتباً مواد غذایی آزاد شده در نتیجه باعث باروری خاک می گردد.

۵٫ افزایش محتویات موارد ارگانیک ، بخشی از مواد ارگانیک مالچ تبدیل به هوموس خواهد شد.
کشاورزی زمینی (ارگانیک ) :
راههای زیادی برای تمرین کشاورزی ارگانیک وجود دارد، یک راه جایگزین کردن مواد ارگانیک مانند کمپوست و کود حیوانی به جای کودهای شیمیائی برای بهبود شرایط مطلوب خاک است. برای مثال در حالت استفاده از کمپوست (کود گیاهی ) مواد ارگانیک مثل قطعات گیاهی ، مواد غذایی و برگها است که برای مصرف و سوختن توسط باکتریها ، حشرات و قارچ ها باقی می ماند. آنچه باقی می ماند چیزی نیست جز سلولز و مواد معدنی گیاه که می توان آنرا در باغ استفاده کرد. مواد معدنی مانند آنچه در بقایای حلزون ، اشنۀ دریایی یا استخوان حیوانات یافت می شود نیز می تواند در باروری خاک مفید باشد.
به جای استفاده از علفکشها ، کشت ارگانیک معمولاً از ایجاد سد یا مانع برای محدود کردن رویشی و رشد علفهای هرز استفاده می کند. مالچ از این روشها ست که می تواند شامل سنگ نی و یا همان حصیر ، خاک اره یا برگ باشد که دورتا دور گیاه قرار می دهند . یان مالچ نه تنها مانع از رشد علفهای هرز میشود بلکه بعضی ازآنها (مخصوصاً برگ ،حصیر یا نی و چوب ) به حفظ رطوبت خاک کمک هم می کنند.
در یک بررسی انجام شده دراستهبان مشخص شد استفاده از مالچ گیاهی (تفالۀ شیرین بیان ) در افزایش کیفیت و عملکرد درختان انجیر مؤثر است.
استاده از مالچ گیاهی در جلوگیری از بروز خشکسالی در درختان انجیر بسیار مؤثر بوده و در درختانی که از مالچ گیاهی استفاده شد وضعیت سبزینگی و رشد خوب بوده و از شادابی برخورد شدند، همچنین کیفیت انجیر از لحاظ قطر و رنگ افزایش داده است .
نتایج یک بررسی:
محققان واحد گیاهشناسی مرکز تحقیقات مصر به تازگی نتایج دوسالۀ بررسی خود را بر روی درختان ۱۵ سالۀ نارنگی منتشر ساخته اند . بررسی آنها به تأثیر تیمارهای استفاده از خاکپوش پوشال برنج ، خاکپوش اکالیفا(لویی) ، خاکپوش پلاستیک سیاه ، از بیخ کندن علفهای هرز با کج بیل و استفادۀ از علفکش گلای فوزیت بر کنترل علفهای هرز ، عملکرد و کیفیت میوۀ نارنگی پرداخته است.
محققان دریافتند که بیشترین میزان مهار علفهای هرز (۹۴ تا ۱۰۰ درصد) با خاکپوش پلاستیک و خاکپوش سه لایۀ پوشال برنج و لویی حاصل شد. پوشاندن خاک با دولایه از پوشال و لویی نیز در حد ۹۸-۸۵ درصد موجب مهار علفهای هرز شد . همچنین استفاده از این خاکپوشها بطور معنی داری سبب افزایش مهار علفهای هرز شد. این نتایج نشان می دهد که استفاده از خاکپوش دولایۀ پوشال برنج و گیاه لویی در مهار علفهای هرز باغهای مرکبات موثر است . البته این محققان در گزارش خود نکات مهمی را به تولید کنندگان یا آور شده اند و ان ضروری قرار دادن خاکپوشهای گیاهی با عمق بیشتر در خاک برای ردودن علفهای هرز است.
استفاده از مالچ در باغبانی :
مالچ دهی در باغبانی و برای درختان باید بگونه ای انجام شود که مالچ ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر دور تر از تنۀ درخت و درختچه بکار رود زیرا تنۀ درختان به شرایط مرطوب مقاومت ندارند و مالچ باید دور از تنه بکار رود تا خطر صدمۀ بیماریها حشرات و جانواران کاهش یابد . مالجچ را باید روی

سطح بالایی خاک نگه داشت تا از مصرف شدن ازت جلوگیری شود. تعدادی از باغبانان تصور می کنند چون استفاده از مالچ برای گیاه مزایایی دارد هر چه بیشتر استفاده کنند نتیجۀ بهتری می گیرند در حالیکه لایۀ ضخیم مالچ می تواند مشکلات زیادی برای گیاه فراهم کند. بعن

وان مثال باعث می شود ریشه های گیاه بجای اینکه در خاک رشد کنند ، در داخل مالچ رشد نمایند . همچنین این گیاه براحتی در اثر کاربرد علفکشها و کودها و در دوره های استرس خشکی آسیب می بیند . مالچ ضخیم اطراف گیاه سبب ایجاد رطوبت بیش از حد وپوسیدگی ریشه می شود. برای استفادۀ مالچ طبیعی اطراف درختان می توان از ترکیب پوستۀ خارجی ماکادمیا با مواد ارگانیک مالچی عالی برای اطراف درختان تهیه کرد.
استفاده از مالچ های ارگانیگ در فضای سبز و زیبا سازی محیط:
بی شک چمن یکی از ابزارهای طبیعی و با طراوت است که جهت زیبا سازی فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد اما باتوجه به مشکلات نگهدری و آبیاری که چمن در بر دارد امروزه اکثر طراحان فضای سبز جهت صرفه جویی در یزان آبیاری و هزینه های متعلقۀ آبیاری نگهداری فضای چمنی ، از محصول مالچ که دارای خواص و امتیازات برجستۀ ذیل می باشد در فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد. در طی چند سال اخیر کشورهای آمریکائی اروپای غربی و همچنین کشورهایی که دارای فضای سبز و جاذبه های توریستی می باشند به حد انبوه از این محصول استفاده می نمایند. محصول مالچ ارگانیک رنگی می تواند به شکل ترکیبی در کنار چمن مورد استفاده قرار گیرد و در مناطقی که کاشت و پرورش چمن توجیه فنی و اقتصادی ندارد، محصول مالچ ارگانیک رنگی جایگزین بسیار مناسبی می باشد .
مالچ ارگانیک رنگی از تراشه های طبیعی چوب درختان افرا ، صنوبر و…
تهیه شده است . مالچ از رشد علفهای هرز تا حد زیادی جلوگیری می کند ،

رطوبت را درخود حفظ می کند و ضد کپک و ضد قارچ می باشد . مالچ ارگانیک رنگی هیچ ضرری برای انسان و یا گیاه نداشته و جلوۀ زیبائی به فضای شهری و مسکونی می باشد.
مزایایی استفاده از مالچ های ارگانیک در فضای سبز :
۱٫ رطوبت پس از آبیاری به مدت طولانی در تراشه های چوب مالچ باقی می ماند .
۲٫ مالچ حتی در مناطق گرمسیری نیازی به آبیاری ندارد و در صورتیکه چمن هر روز نیاز به آبیا

ری مستمر دارد.
۳٫ محوطۀ مالچ پاشی شده نیازی به اصلاح یا Trim ندارد برخلاف چمن .
۴٫ در مقایسه با چمن ، هزینۀ خرید مالچ یکبار در سال و بسیار ارزانتر از چمن است .
۵٫ چنانچه در استفاده از مالچ ضخامت یا عمق ۳ سانتیمتر رعایت شود، به لحاظ مواد آغشته شده به مالچ علف هرز به طور تظمینی ۹۰ رشد نماید.
مالچ های ارگانیک رنگی به جهت تنوع رنگ بسیار متونع اند که به چند نمونۀ آنها استفاده می کنیم :
مالچ ارگانیک رنگ قهوه ای : یکی از جاذبه های زیبایی این رنگ هارمونی رنگ مالچ با رنگ تنۀ درختان است.
مالچ ارگانیک اخرائی : از ویژگیهای آن ترکیب زیبای رنگ فضای سبز با سطوح پوشیده از رنگ اخرائی است.
مالچ ارگانیک مشکی : یکی از پر جاذبه ترین پوششهای روی سطوح خاک برای باغچه هایی است که در آن از گیاهان بوته ای با تنوع رنگ بالا اشتفاده شده است. مالچ ارگانیک طلائی که در اطراف ساختمانهای آجری مناسب است و مالچ ارگانیک سبز که به جای چمن کار برد زیادی دارد.
مالچ ارگانیک رنگی قابل استفاده در گلدانهای آپارتمانی می باشد به شرطیکه ضخامت مالچ پهن شده بر روی سطح خاک از ۱ سانتیمتر بیشتر نباشد و همچنین رعایت فاصلۀ مالچ با تنه یا ساقۀ گیاه حداقل به میزان ۳ سانتیمتر الزامی است .

مفاهیم بر گرفته از منابع لاتین که در آن پوشالهای ارگانیک مورد ارزیابی قرار گرفته به شرح زیر است :
اگر کودگیاهی مورد مناسبی برای خاک به شمار می آید پس چرا آنها بصورت مالچ استفاده نمی کنند ؟ حقیقت اینست که کود گیاهی به خوبی پوشال در مقایسه با تکه های چوبی و پوست درخت عمل می کند . یافته های بدست آماده زکنفرانس انجمن چشم انداز اکولوژیکی ) ELA ( نشان داد کودگیاهی همان پوشال به شمار می آید که با آن رقابت می کنند .
در کنفرانس ELA دکتر دانیل هرمس دانشیار و محقق در مرکز توسعه و تحقیق دانشگاه اهیو بیان می کند که پوشالهای ارگانیک در چشم اندازهای زیستی براکولوژی خاک و سلامت گیاه تاثیر می گذارد .

آنان در مقایسۀ دو نوع پوشال متفاوت گفتند کاههای بازیافت شده از زمین با نسبت کربن به نیتروژن بالا و مواد زاید گیاهی با نسبت کربن به نیتروژن کمتر پوشالهایی با نسبت کربن به نیتروژن کمتر، رشد گیاه را بیشتر از پوشالهای با نسبت کربن به نیتروژن بالا رشد گیاه را افزایش

می دهند .
تمام پوشالهای ارگانیک میکروبهای خاک مفید برای گیاه را افزایش می دهند . (باکتری ، قارچ ) که بطور فعال فرآورده های غنی کربن را تجزیه می کنند. پوشالهائی با کربن بالال مانند کاههای خرد شده ، تکه های چوب ، پوست درختان می توانند شمار میکروبهای مفید خاک در نقاطی که موادغذایی کاهش می یابد و دسترسی به نیتروژن به آسانی در بدن میکروب امکان پذیر نیست ، افزایش دهد .
کاههای چوب خورده شده دسترسی به مواد غذایی ورشدگیاه را کاهش دادند.
مواد زاید گیاهان باغچه بطور چشمگیری دسترسی به مواد غذایی و رشد گیاه را افزایش دادند.
مطالعه نشان داد که کود گیاهی یا پوشال مواد زاید گیاهی هیچ کود دهی اضافه ای را برای افزایش و رشد گیاه نیاز ندارد.
در آزمایشی دیگر با گل بوشهری مشخص شد که مواد زاید گیاهی بعنوان پوشال بهتر از خاک تهی و درختان دارای پوشال کاه خرد شده عمل کردند . همچنین تعدادی از گلهای هر گیاه گل بوشهری حاوی پوشال مواد زاید گیاهی بیشتر بود.
آزمایشات نشان داد گل بوشهری وقتی دارای پشال مواد زاید گیاهی است پوسیدگی ریشۀ کمتری از فیتوفتر کمتر دارد. یک و احتمالاً تنها موارد منع استفاده از پوشال گیاهی مقاومت حشره به شمار می آید . افزایش دسترسی مواد غذایی و رشد گیاهان حاوی فرآورده های گیاهی ارزش مواد غذایی را افزایش می دهد و تولید مواد شیمیائی مدافع را کاهش می دهد . این مطالعه نشان داد که آسیب سوسک ژپنی در پوشالهای کنار رودخانه با مواد زاید گیاهی بیشتر از پوشال کاه یا خاک بدون گیاهی است . در مجموع پوشالهای گیاهی که نسبت کربن به نیتروژن پائین دارند بهتر از پوشالهای با نسبت کربن و نیتروژن بالا می باشند.
مالچ گیاهی ممکن است گسترش امراض خاک ، رشد علفهای هرز و فرسیش خاک را کاهش دهد.
کاربرد مالچ در گیاهان آپارتمانی و گلدانها :
استفاده از مالچ از روشهای نگهداری از گیاهان است می توان گلدان را بطور کامل آبیاری کرد و سپس به قطر ۳۰۵cm مالچ خرد شده در گلدان گیاهان آپارتمانی ریخت . یک کیسه مالچ تکه تکه شده آفت وارد گیاهان نمی کند و برای پوشش دادن تمام گیاهان یک یک خانۀ متوسط کافی است .
مقایسۀ انواع مالچ و بررسی چند طرح انجام شده :
مالچهای آلی :
۱٫ پیت:
مزیتها : بافت مناسب ، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک ، قابلیت استفاده در تمامی فصول تعدیل کننده خاک PH است .

گران قیمت ، پس از خشک کردن براحتی مرطوب نمی شود ، به سختی آب جذب می کند.
دورۀ استفاده : یکساله
۲٫ تراشه های چوب و خردهای نجاری:
مزیتها : به آرامی تجزیه می شود، نسبتاً ارزان است ، دوامی بالاییدارد .
معایب : در میزان مصرف بالا به خصوص در برخی گونه ها امکان صدمه به گیاهان وجود دارد، در شیبهای تند امکان استفاده مشکل است.

دوره های استفاده : یک تا دو سال بسته به اندازه چوب .
۳٫ کلش:
مزیت :ارزان قیمت و براحتی در دسترس
معایب : ظاهر خشن ، ممکن است حاوی بذر علفهای هرز و یا حامل بیماری و آفات باشد.
دورۀ استفاده : هر ساله و پیوسته استفاده شود.