مديتيشن

مديتيشن حالتي از توجه متمركز روي بعضي از موضوع‌هاي فكري يا آگاهي را توضيح مي‌دهد. آن معمولاً تغيير توجه دروني ذهن به خودش را در برمي‌گيرد. مديتيشن اغلب به عنوان جزئي از مذاهب شرقي شناخته شده است. جايي كه آن براي بيشتر از ۵۰۰۰ سال تمرين مي‌شده. آن هم‌چنين مسير اصلي براي فرهنگ غربي شده است. مديتيشن يك تنوع وسيعي از تمرين‌هاي روحي را در بر مي‌گيرد كه تأكيد به فعاليت‌هاي ذهني يا بي‌حركتي دارد. آن مي‌تواند حتي براي پرورش فردي يا تمركز ذهن روي خدا يا نشانه‌هاي خداوندي استفاده شود.

طبق عقيدة Tort در (۱۹۶۹) فرآيند مديتيشن يك فرآيند القاء از خود بي‌خود شدن است.
نگاه اجمالي
مديتيشن Zen Buddhist يا ZaZen لغت مديتيشن از لاتين meditation مي‌آيد كه به طور كلي هر نوع تمرين فيزيكي يا عقلاني را نشان مي‌دهد كه بعدها به معني بسيار جزئي‌تري به نام انديشه توسعه يافت.
به طور كلي استفاده از كلمة مديتيشن در سنت مسيحيان غربي به يك تمرين فعال از انعكاس روي بعضي موضوع‌هاي خاص مثل تفكر به عذاب مسيح اشاره دارد.
به طور مشابه در فلسفه‌ي غربي (براي مثال تفكرات Descarter روي اولين فلسفه) شخصي مجموعه‌اي از ۶ تمرين ذهني را يافت كه به طور منظم حقيقت اشياء خارجي را تجزيه و تحليل مي‌كرد.

مديتيشن در معني مدرن و پيشرفته به مديتيشن yogic اشاره دارد كه اصل آن از هند است. در اواخر قرن ۱۹، عارفان لغت مديتيشن را كه اشاره دارد به تمرين‌هاي ممتد و مختلف روحي از Hinduism و Buddhism و ديگر مذاهب شرقي پذيرفتند.
بنابراين لغت انگليسي مديتيشن مختصراً با يك جمله يا مفهوم ترجمه نمي‌شود و مي‌تواند به كلمات ديگري مانند Sonskrit، dhyana، Samadhi و bharana ترجمه شود. مديتيشن معمولاً به عنوان يك يا چندين عبارت زير تعريف مي‌شود:

• حالتي از تمركز همراه با آرامش روي واقعيت لحظه حاضر
• حالتي است كه زماني كه ذهن مسئله‌اي را حل نمي‌كند و خالي از هر نوع افكار است تجربه مي‌شود.
• تمركز در حالتي كه توجه رها شده از هرگونه بي‌قراري و روي خداوند متمركز شده است.
• تمركز ذهن روي يك موضوع (مانند شمشال مذهبي يا نفس كشيدن فردي يا يك mantra
• يك ذهن با سرچشمة خدايي و درخواست كردن راهنمايي از يك قدرت برتر
• استنتاج تجزيه و تحليل از تعليمات مذهبي (مانند ناپايداري براي Buddhists)

مديتيشن ممكن است براي اهداف مذهبي باشد اما حتي تا قبل از اينكه به غرب آورده شود آن براي زمينه‌هاي دنيوي مانند هنرهاي جسماني و مادي استفاده مي‌شده.
همزمان با آغاز عارفان اگرچه مديتيشن به وسيلة تعدادي از حركات مذهبي و روحي مانند يوگا و حركات New Age به كار برده مي‌شد. به علاوه به استفادة مسيحيان محدود شده بود.
از نظر ديدگاه روان‌شناسي، مديتيشن مي‌تواند حالت تغيير يافته‌اي از آگاهي را القاء كند. اهداف مديتيشن متفاوت است و از روش فكري روحي به تغيير نگرش‌ها تا سلامتي بهتر Cardiovascular قرار مي‌گيرد!
انواع مديتيشن
تمرين Zazan, Bodhidharma .
طبق گفته Preze-de-Albeniz و Holmes در سال ۲۰۰۰، تكنيك‌هاي مختلف مديتيشن، بر اساس تمركز‌شان مي‌توانند دسته‌بندي شوند. بعضي تمركزها بر روي يك زمينه و يا background (يا پس‌زمينه) درك و تجربه را هم‌چنين mindfulness مي‌نامند. تمركزهاي ديگر بر روي اجزاي مخصوص از پيش انتخاب شده را مديتيشن concentratire مي‌نامند. هم‌چنين تكنيكي وجود دارد كه بين زمينه و اشياء تغيير مي‌كند.

شوار است. يك روش رايج طبقه‌بندي بر اساس مذهب يا اصل و نسب است. بعضي سنت‌هاي تفكري مثل يوگا و يا تانترا در چندين مذهب رايج‌اند و يا در بيرون از زمينه‌هاي مذهبي اتفاق مي‌افتند. بنابراين براي اجتناب كردن از هر بحثي، اين مقاله تلاش نخواهد كرد تا همه‌ي مديتيشن‌ها را در داخل يك مذهب يا اصل و نسب دسته‌بندي كند.
Hindism

هنديسم كه به عنوان قديم‌ترين مذهب مورد توجه قرار گرفته با اطمينان مي‌تواند مديتيشن را به عنوان يك تمرين روحي و مذهبي ادعا كند. يوگا يكي از ۶ مكتب فلسفي از فلسفه‌هاي هندويي است كه بر روي مديتيشن تمركز مي‌كند. در هند يوگا به عنوان معاني از هر دو تبحر رواني و روحي مورد توجه شده است.
چند گونه از مديتيشن در هنديسم وجود دارد كه شامل موارد زير است (البته محدود به اين موارد نمي‌شود).

• Vedenta : يك فرم از يوگاي جنانا (Jnana Yoga)
• Raja Yoga: كه به وسيله‌ي Pantajali مطرح شده است كه ۸ عضو از تمرين‌هاي روحي را توصيف مي‌كند. نيمي از آن كه شايد به عنوان مديتيشن طبقه‌بندي شود. در مأخذ و منبع آن‌ها فرض بر آن است كه يوگا بهتر است كه نوسانات ذهنشان را آرام كند.
• Surat Shabd YOGA: يا مديتيشن با صدا و روشن

• Japa يوگا: تكرار يك mantrait كه خيلي مهم است.
• Bhaki يوگا: يوگا عشق و پرستش كه در آن جوينده بر روي يك شيء مورد پرستش و علاقه متمركز مي‌شود مثل Krishna.
• Hatha يوگا: كه در آن حالت‌ها و مديتيشن‌ها در بالا رفتن انرژي روحي مورد توجه قرار گرفته‌اند. مانند kundalini كه از طريق انرژي متمركز صعود مي‌كند مثل Chakras.
• Sahaja يوگا: خودفهمي مستقيم يوگا از طريق بيدار شدن از انرژي kundalini ثابت شده
تكنيك‌هاي مديتيشن شامل درك كردن روحي خود مشخص مي‌شود. فرض پايه پذيرش برابري بين همه و با تبع خدايت همه است كه زاتا ؟؟ مثبت و مورد تصديق است. آن بسياري از زيرساخت‌هاي غلط را در برگرفته است كه آن‌ها دليلي بر بيشتر بدبختي‌ها و قاعده زندگي به عنوان يك چيز مثبت عالي هستند. تا زماني كه هر چيز برابر هست و خدايت به طور يكساني است، هيچ دليلي بر نفرت، ترس، زياده‌روي كردن در خودبینی حرص، خردي وجود ندارد تا هنگامي كه اين اشغال ذهني از ذهن حذف شوند هر زمان آفرينش و انرژي آفرينش در دسترس‌اند تا كشف كنند چه چيزي خود را در حقايق و هم‌ترازي اعمال و تجربياتش بر طبق آن برآورده و تمام مي‌كند. دگي

را فرو نشاند و در نتيجه احساسات – آن‌ها هستند براي ديدن و بازديد ايشان در زمينه‌هاي درست و با پرسپكتيو درست و اجازه دادن آن‌ها براي عبور و رد نشدن اگر آن مخالف و برعكس آفرينش درست هستند. اين اجازه مي‌دهد براي تجربيات نرمال زندگي در هر بي‌رنگيشان بدون معاشرت وابسته و زندگي دنيوي بلندمدت.

تكنيك‌هاي مديتيشن ممكن است به عنوان تكنيك‌هاي غيرروحاني در حس‌هاي مشابه كه در تكنيك‌هاي Mind fullness (آگاهي) پايه‌اي بر سنت‌هاي بوديسم هستند مورد توجه واقع شوند اگرچه كه ريشه در فلسفه هندو دارند. حتي يك شخص با علوم و يك دانشمند نخواهد توانست احساس كند كه تقرب از حس غريبانه و كنجكاوانه درباره‌ي چيزها، شكيات علمي و تجربياتي كه پايه آن چگونگي و كيفيت آموختن مي‌باشد گرفته مي‌شود.

مذهب بهايي
مذهب بهايي مي‌آموزد كه مديتيشن براي پرورش روح، در كنار نمازهاي واجب و روزه گرفتن لازم است. از عبدل-بهاء نقل شده است كه مي‌گويد:
مديتيشن يك كليد براي باز كردن در رازهاي ذهن شماست. در آن حالت او خودش را بدين‌گونه خلاصه كرد: در آن وضع انسان از تمام متعلقات بيروني كناره‌گيري مي‌كند. در آن حالت روحاني او در اقيانوسي از حيات روحاني غوطه‌ور مي‌شود و مي‌تواند رازهايي از چيزهايي كه در خودشان هستند را آشكار كند.

اگرچه كه يافته‌هاي اين مذهب هرگز فرم و گونه ويژه‌اي از مديتيشن را مشخص نكرد بعضي تمرين‌هاي بهايي به صورت تفكري هستند. يكي از آن‌ها تكرارهاي روزانه از عبارت‌هاي عربي الله ابهي (خداوند بسيار عظيم است).
كه ۹۵ بار به وسيله‌ي وضو گرفتن مقدم شده است. ابهي ريشه يكسان با بهاء دارد. (شكوه و جلال) كه بهايي پنداشته

شده است كه برترين نام از خداوند باشد.
بوديسم Buddism
اغلب سنت‌هاي بوديسم اعتراف مي‌كنند كه مسيري براي روشني افكار سه نوع آموزش را موجب مي‌شود: ۱- پرهيزگاري ۲- مديتيشن ۳- آگاهي. بنابراين شجاعت تفكر‌كننده به تنهايي كافي نيست آن وجود دارد اما تنها يك قسمت از مسير است. از طرفي ديگر در بوديسم به ترتيب پشت سر هم تربيت و تذهيب روحي، توسعه علوم اخلاقي و درك آگاهانه براي به دست آوردن بالاترين اهداف ضروري هستند.
مديتيشن هم‌چنين در بوديسم متمركز شده است. پادشاه بودا خودش گفته بود كه روشني فكر را به دست آورده‌ايد زماني كه در زير درخت بودا مديتيشن را انجام دهيد. بيشتر نمونه‌ها و شكل‌هاي بوديسم بين دو نمونه از دسته تمرين‌هاي مديتيشن متمايز شده‌اند Shamatha و Vipassana كه هر دو نوع براي به دست آوردن آگاهي و روشني فكر لازم‌اند. قالب شامل تمرينات است كه بسط و توسعه قدرت براي تمركز كردن و توجه به نكات ساده و واحد به صورت برجسته را به دست آورد.

بعداً تمريناتي را در برگرفت كه در گسترش بصيرت و آگاهي و معرفت از طريق ديدن طبيعت درستي از حقيقي به دست آمد. تفاوت بين دو گونه از تمرينات مديتيشن هميشه به صورت واضح جدا نمي‌شود بلكه هنگامي آشكار خواهد شد كه بر روي تمريناتي مثل Anapaasati كه مي‌توان گفت به عنوان تمرين Shamatha آغاز مي‌شود اما آن از طريق تعدادي از مراحل تمرين Vipassana پايان مي‌پذيرد.
بوديسم Therarada تأكيد بر توسعه توجه تفكرآميز و تمركز به عنوان بخشي از Noble Eightfold path در تعقيب Nibbana دارد. موضوع‌هاي رايج سنتي شامل نفس و عشق و مهرباني مي‌باشد.
در ژاپن مدارس Mahayana، Tendai تمركز از طريق تركيب آيين پرستش توسعه داده شده.

مخصوصاً در مدينه بوديسم چيني chan (كه منشعب به مدارس ژاپني Zen و كره‌اي Seon) تمرينات ts,ocham مديتيشن و koan مديتيشن بسيار مهم مي‌باشد، منظور كردن يك پزشك كه به طور مستقيم درستي حقيقت واقعيت را تجربه مي‌كند (هر كدام از نام‌هاي اين مدارس از Sanskrit dhyana مشتق شده و ترجمه مي‌شود از طريق مديتيشن در زبان‌هاي مخصوص خود).
فرقه محرمانه shingon تعداد زيادي از ويژگي‌ها با Tibetan Buddhism تقسيم مي‌كند. Tibetan Buddhism تأكيد tantra براي پزشكان عالي رتبه دارد؛ بنابراين ناميده مي‌شود Tantrayana

Buddhism. اگرچه ملاقات‌كنندگان صومعه Tebetan اغلب شگفت زده مي‌شوند تعداد زيادي راهب روزشان را بدون تفكر كردن به شيوه معمول و شناخته شده مي‌گذرانند اما بيشتر شبيه به آهنگ و سرود خواندن و يا تمرين كردن در گروه مناجات هستند. در اين سنت قديمي، هدف از مديتيشن بيداري در ماست و آسمان مانند گوهر ذهن است و معرفي كردن ما براي اينكه واقعاً وجود ما هست و تغييرات خالص ما كه كل حيات و مردن را در برمي‌گيرد آگاهانه است.

مديتيشن راهي است كه ما را به عقب و در وجود خودمان مي‌برد جايي كه ما واقعاً مي‌توانيم تمام بودنمان را ماوراء اين الگوي عادي و معمولي تجربه و مزه كنم.
در مديتيشن آرام و بي‌حركت، ما اجمالي نگاه مي‌كنيم و به طبيعت داخلي عميقمان كه مدت زماني طولاني بينش خود را در ميان مشغله‌ها و حواس‌پرتي‌هاي ذهن خود گم كرده‌ايم، باز مي‌گرديم.
هديه آموزش مديتيشن بزرگترين هديه‌اي است كه شما مي‌توانيد در طول زندگيتان به خودتان بدهيد. تنها از طريق مديتيشن است كه شما مي‌توانيد سفري را براي كشف ذات درست خودتان متعهد شويد و بنابراين پايداري و اعتماد به نفسي را كه شما در طول زندگي و مرگ نياز خواهيد داشت را مي‌يابيد. مديتيشن مسيري به سوي روشني فكر است.

كتاب Tibetan از مرگ و زندگي
Sogyal Rinpoche
بعضي از تكنيك‌هاي تفكري بودا با ديگر سنت‌ها تقسيم شده است. اما مقصود است كه علوم اخلاقي به سبب آن به هم مرتبط مي‌شوند تا به بينش مذهبي كه اصلي باشد دست يابند.
مسيحيت Christianity
سنت‌هاي مسيحيت تمرين‌هاي متنوعي دارد كه شايد به عنوان فرم‌هايي از مديتيشن تعريف شده باشند. بسياري از آن‌ها تمرينات رهباني‌اند.

بعضي گونه از نماز خواندن مثل ذكر با تسبيح و يا نيايش كردن (تمركز كردن براي شكرگذاري) شايد در كاتوليسم (Catholicism) يا hesychasm ارتودوكسي شرقي با فرم‌هايي از مديتيشن شرقي كه (بر روي يك موضوع فردي متمركز مي‌شوند) مقايسه مي‌شوند.
مديتيشن مسيحيت به عنوان فرم‌هايي از مسيحيت مورد توجه قرار مي‌گيرند. بعضي نماز مسيحيت به صورت اوليه با استفاده از عقل و خرد كه آن هم از طريق تفكر در رموز مقدس حاصل شده است. به هر حال، نماز مسيحيت يا مديتيشن از طريق قلب در Philokalia كه يك تمرين به سوي Theosis است توصيف مي‌شود كه Theosis شامل يافته‌هاي در آرامش دروني و ناديده انگاشتن حس‌هاي

فيزيكي مي‌شود. طبق كتاب old Testament، جوشا Joshua يك فرم از مديتيشن تفكر و انديشه در كتاب مقدس است. اين يكي از دلايلي است كه چرا اشعار پس از مرگ كتاب مقدس به عنوان يك تمرين در بين بسياري از مسيحيان پروتستان رايج است. «اجازه ندهيد كه اين كتاب قانون از زبانتان زايل شود. هر شب و روز در آن تفكر كنيد. بنابراين شما شايد دقيق باشد در انجام هر آن‌چه در داخل كتاب نوشته شده است. پس شما كامياب و موفق خواهيد شد.»

Islam
(و مفهوم و عقيده كلي يا مكتب فلسفي از مديتيشن در اسلام وجود دارد. يكي از آن‌ها كه در قرآن و سنت Sunneh توصيف مي‌شود بر كه آن در طول روز و زمان‌هايي از حضرت پيامبر و يا زمان‌هاي كوتاه‌تري پس از آن گسترش داده شده است. مكتب ديگر كه به وسيله صوفي و زاهدان و تاركان مسلمان در زمان‌هاي بعدي توسعه داده شده است.

مفهوم اصلي از مديتيشن پايه‌ي آن بر روي تفكر است كه Tafakkur و Tadabbur ناميده مي‌شود (در قرآن) به طور واقعي، آن به انعكاسي بر روي جهان اشاره دارد. مسلمانان احساس مي‌كنند كه اين يك نمونه از گسترش عقلاني است كه از پايه‌هاي بالاتر ناشي مي‌شود براي مثال از خداوند.
اين مراحل عقلاني از طريق الهام و القاء مقدس دريافت مي‌شود كه موجب بيداري و آزادي ذهن بشر مي‌شود و اجازه مي‌دهد تا هويت دروني انسان گسترش و پرورش يابد، بنابراين او ممكن است حياتش را بر روي يك سطح روحاني كه فراتر از اين جهان است رهبري كند. اين بر تعاليم جهاني اسلام استوار است كه زندگي را به عنوان يك آزمايش از تمرينات ما در پرستش الله كه يكي از خدايان است، مي‌بيند.

نمونه دوم از مديتيشن، مديتيشن صوفي است. كه آن به صورت بزرگتري بر روي تمرينات اهل تصوف پايدار است. به هر حال اين مدل جدالي بين مسلمانان دانشور است. يك دسته از علماء مانند غزالي آن را پذيرفته است، گروه ديگر از علما، مثل ابن تيمياء؟؟ آن را به عنوان يك بدعت رد كرده است. صوفي بر روي تمرينات مشابه مديتيشن بودا تكيه كرده است مثل مراغبه و يا تمركز كه در اوسيا-شاه مقصودي صوفي تعليم داده مي‌شود. Tamarkot يك گونه فارسي معادل با متمركز شدن كه اشاره به تمركز در قدرت ريزوهاست. با تبع ترم تمركز كردن مترادف به توجه نزديك، همگرا دسته‌بندي شده، پيمان و اتحاد است.

 

Jainism
جينز در كلمه samayika استفاده مي‌شود كه يك كلمه در زبان prakrit از كلمه samay (زمان) مشتق شده است.
مقصود samayika ماوراي تجربيات روزانه از تغييرات پيوسته وجوه بشري است. Jira و براي تعريف تغييرات نامحسوس در مشاغل اجازه مي‌دهد. Atma تمرينات samayika به وسيله‌ي به دست آوردن تعادل در يك زمان شروع مي‌شود. اگر در زمان حال يك نكته بين گذشته و آينده در نظر گرفته شود در samayika يك آگاهي كامل و هوشياري در آن لحظه و تجربيات ذاتي درست را به تشخيص مي‌دهد يا Atma كه در آن به تمامي موجودات زنده توجه مي‌شود.

Samayika نكات پرمعني در Paryshana را در برمي‌گيرد كه در آن يك دوره‌ي ويژه ۸ روز به وسيله‌ي Jains تمرين مي‌شود. تكنيك مديتيشن در كتاب مقدس Jain موجود است كه با زمان فراموش شده است. يك تمرين كه با نام Preksha مديتيشن گفته مي‌شود به وسيله‌ي دهمينHead از فرقه (Acharya Mahaprajna) Jain swetamber Tarapanth دوباره كشف شده است و شامل درك از بدن، مركزيت روحي و رواني، تنفس و تأمل است كه مراحل شخصي از جابه‌جايي را وارد خواهد كرد.
آن براي به دست آوردن و خالص سازي پايه‌هاي عميق‌تر وجودي هدف شده است. تمرينات منظم سيستم مقاوم بدن را قوي مي‌كند و مصونيت را در برابر آلودگي‌ها، سموم شيميايي، ويروس‌ها، بيماري‌ها دگرگوني غذايي به وجود مي‌آورد.
Acharya Mahapraja مي‌گويد روح خداي من است. كناره‌گيري و چشم‌پوشي دعاي من است. رفاقت عشق و پرستش من است. خودمنعي استقامت من است. بي‌خشونتي مذهب من است.
جوديسم Judaism
مداركي وجود دارد كه جوديسم را تمرينات تفكري از زمان‌هاي قديم مي‌نامند. براي مثال در Torah (تورات) بنيانگذارش (laruach) Isaac را در اين زمينه چنين توصيف كرده است. فهميدن به وسيله‌ي همه‌ي مفسرها به عنوان بعضي نمونه‌ها از تمرينات تفكري. (Genesis 24:63)
به صورت مشابه دلايلي از طريق Tanach نشان مي‌دهد كه جوديسم هميشه شامل يك سنت تفكري مركزي مي‌شود

.
در تمرينات جوديسم مدرن، يكي از بهترين تمرينات تفكري شناخته شده hitbodedat يا hisbodedus است كه درباره kabbalah و Hausiduc فلسفي توضيح مي‌دهد.
كلمه his bodedut كه از فرم عبري (يهودي) كلمه‌ي boded (حالتي از تنها بودن) مشتق شده است و sfirah و Binah كه مراحل فهميدن خود و پذيرفتن از طريق مطالعه‌ي آناليتيكالي را معني مي‌دهد رابطه دارد.