مديريت توسعه داخلي يك سيستم اطلاعاتي كمپس

هدف:نشان دادن اينكه چطور تركيب يك پروژه نرم و سخت و مديريت تغييرروش شناسيها بر خوبي توسعه داخلي يك سيستم اطلاعاتي كمپس را هدايت مي كند.
طراحي-روش شناسي-راه حل: بررسي يك نمونه از روش شناسيها و مديريت ساختارهايي كه توسعه را هدايت كرده است نشان داده شده است .

يافته‌ها:بكاربردن يك تركيبي از روش توسعه سيستمهاي پويا، شكل‌گيري سريع نمونه اصلي، prince 2 روش شناسيهاي سيستمهاي آسان چكلند(chchland) و تغيير مديريت كمك كرد تا يك محصول در مسير برآورد كردن نيازهاي مصرف كننده توسعه يابد، ارزشي براي پول ايجاد كرد وبه موقع تحويل داده مي شد.

استنباطهاي عملي: اين تحقيق نشان مي دهد كه مزاياي روشهاي رسمي كه توسط prince ابداع شد مي تواند در يك محيط آسانتر كه نيازهاي مصرف كننده گروههاي كاري را توليد مي كند.
نوآوري/ ارزش:مدارك و شواهد گسترده‌اي وجود دارد كه نشان مي دهد نصف بيشتر همة پروژه‌هاي II شكست خوردند و تحقيقهاي عمومي آسانتري براي موفقيت ضروري هستند. اين تحقيق بايد مديران پروژه و برنامه، اسپانسرهاي سطح بالا، توسعه دهنده‌هاي نرم افزار و متخصصان قابليت مصرفي را علاقمند كند.

يادگيري كلمات كليدي، مديريت پروژه، مديريت تغيير.
مقدمه:
دانشگاه اغلب بر فرآيندهاي كاري مشخص با فاكتورهاي دموكراسي محل كار و سنتي تكيه مي‌كنند و همچنين در برابر تغييرات بسيار غير قابل نفوذ مي باشند(Duke.2002). بنابراين توسعه داخلي II اغلب يك ضرورت است. علاوه بر اين، يك مميزي اخير Jisc گزارش مي‌دهد كه ۶۷ در صد فعاليت توسعه محيط يادگيري مديريت شدة uk (Mlt) دادخلي بوده است. به هر حال، مدارك

گستردة ارائه شده كه نيمي بيشتر از پروژهاي II شكست خوردند، داناييهاي بدست آمده نشان مي‌دهد كه توسعه نرم افزار داخلي ريسك است. براي مثالJISC هشدار مي‌دهد كه:
اين كه واقعيت غم‌انگيز است كه اكثرپروژها، بخصوص آنهايي كه شامل سيستمهاي اطلاعاتي مي‌شوند،تا به طزو عيني برسند و در بود چه با شكست مواجه مي‌شوند. اكثرنواقص به دلايل زير است:
ضعف در تشخيص پروژه، مقياسهاي زماني غير واقعي، مقياسهاي زماني كه بسيار طولاني هستند، پرسنل نامناسب، نقص درمديريت انتظارت كاربرد و نقص در مديريت تغيير مورد نياز.

براي بهبود بخشيدن اين ريسكها، مديران پروژه، بايد بپذيرند كه اداره كردن يك پروژه يك مسئله الزامات و موقعيت محل را آزمايش كند ومناسبترين راهاي و سياستها را براي مديريت تغيير، مديريت پروچه و توسعه انتخاب كند. روش شناس معمول در بخش عمومي PRINCE 2 مي باشد كه براي كنترل مطلوب است. فرض ما اينست كه اگر چه PRINCE 2سودمند است اما بهترين راه نيست:
… اكثر پروژه‌ها بدليل آنكه بطور كار آمدي مديريت نمي‌شوند شكست مي‌خوردند مهمترين و پيچيده‌ترين جنبة‌وظيفه مديريت ادارة‌روابط با مردم است.

بنابراين، روشهاي گوناگون سيستمهاي نرم متمركز بر مردم نياز دارند كه درنظام PRINCE 2 ادغام شوند. براي شسرح اين نكته، خواننده‌ها را در مسير ادارة‌توسه داخلي يك MLE هدايت مي كنيم.
روش ساسكس يم MLE كمپس است كه توسط يك تيم كوچك توسعه داخلي را به موفقيت رساند. اين سرويس مطمئن وب دستيابي خصوص به پروسهاي كري آكادميك و اجرايي، ثبت آنلاين

(مستقيم) با پردازش اجراي زند، ابزارهاي هزينه يك تحقيق، عناصركتابخانه‌اي ويژه- موضوع و اطلاعات ويژه دانش‌آموز را پشتيباني مي‌كند. اين متن راه حلهاي مديريت پروژه، تغيير و توسعه كه در امكان توسعه سريع موفق بوده‌اند را مرور مي كند.
اين تحقيق بر پايه ترتيب زماني زير نباشده است: اول متن سازماندهي شده را شرح مي‌دهيم، مفاهيم ضمن طراحي آن را مشخص مي‌كنيم؛ بعد ، به سمت بوجه‌ها، نظام و منابع انساني مي رويم؛ با وجود اين مطلع كنند؛ بخش پاياني ما ساختارهاي پشتيباني را شرح مي‌دهد پند آخر هم خطاب به مديران برتر است متن سازماندهي شد، و مفاهيم طراحي آن:

استراتژي و فرهنگ سازماني بايد ساختارهاي پشتيباني، فرآيندهاي كاري و تكنولوژيها را تعيين كند. در اين بخش ما سازمان و اهداف آن، ساختار II سازماني و مابعII موجود ر امعرفي مي‌كنيم ونشان مي‌دهيم كه اين عوامل چگونه بر اهداف ما تأثير مي ‌گذارند.
شاتوك(۲۰۰۳) در دانشگاه ساسكس در واسط گروه ۱۹۹۴ واقع شده است.شامل ۱۷ دانشگاه بريتانيايي بين المللي است كه بين دوره نخست وزيري گروه را شل و بخشهاي پايين‌تر

دانشگاههاي پست ۹۵ قرار دارد گروه مديريت برتر ما گروه را شل را هدف قرار دادند و تصديق مي‌كند كه پيشرفت به ارزيابيهاي RAE افزايش يافته نياز دارد. اولين هدف تاسيس و سرمايه‌گذاري يك MLE آزادنگه داشتن گروه تحقيق دانشگاه براي تحقيق است. مفهوم طراحي اين است كه هم ارگان تدريس و تحقيق به نيازهاي مالي نيازمند هستند. ساسكس خود را اينگونه معرفي مي‌كند: با در اختيار گذاشتن يك محيط بي نظير براي مطالعه داخلي و منضبط و تحقيق كلاسي ما در اختيار انتخاب دانش جويان هستم كه نسبت به آبرو و وسايل و ابزارهاي عالي و محيط زيبايي دانشگاه ما علاقه نشان مي‌دهند با ارائه ارزش حياط و محيط دانشگاه، يك ، محيط آموزش مجازي هدف بعدي ما مي باشد ساسكس داراي فرهنگ غني و مكاني براي پروژه هاي تجاري است. بر اساس تحقيق و مطالعه محصول، تصميم اوليه گرفته شده است كه با حضور سه قسمت محصولات اين

مهم پشتيباني نمي گردد. به اين مفهوم است كه گسترش و توسعه داخلي مورد نياز است. اين تصميم به وسيه مطالعه فني قسمت سوم محصول به امضا رسيده است. در آغاز پروژه، هدف II بين سرويسهاي مديريتي اطلاعات (MIS) و دانشگاه وسرويس دانشگاه كامپيوتر ساسكس(UCCS) تقسيم شده است. MIS پايگاه داده‌اي مركزي بحراني را كه دسترسي به ستاد را به وسيله شكل هاي مركزي شبكه را مشخص مي كند را به راه مي‌اندازد UCCS تمامي

سرويسهاي ديگر II مركزي را راه انداز مي‌كرده است كه شامل سرويسهاي شبكه مي‌باشد مفهوم طراحي اين است كه يك تيم پرو بايد در ميان MIS و UCCS ومديريت اصلي عمل كننده قرار گيرد سيستهاي بازمانده كه دو تا هستند براي تاثير گذاري به كار گرفته مي شوند. دروه مديريت سيستمMIS (CMS) به طور گسترده‌اي درهر به استفاده مي رسد و نيازه را براي يك MIS متصل

است و ارتباط خارج و داخل از محيط دانشگاه را برقرار مي سازد و دريافت و ارتباط ناتوان را نيز به خوبي فراهم مي آورد. با اين حال، اين مسئله به طور خيلي تنگاتنگي به نيازهاي خاص مدرسه مربوط مي شود. هدف آن ساخت ساختار اطلاعاتي تحت CMS بالاية داخلي است كه ابزارهاي بسيار خوبي ازCAS را به كل جامعه برقرار مي سازد. تغيير مديريتي دقيقي براي تغيير كاربران حاضر در هر دو سيستم در محصول جديد مورد نياز است بودجه. هيت دولت، منابع انساني بودجه ها در حدود ۵۰۰۰۰۰ پوند در طول ۳سال با يك نظريه بازي به خدمت گرفته مي‌شود اين مسئله مدير

پروژه‌اي را تغذيه كرده كه در توسعه دهنده تمام دقت ويك متخصص آموزش نيمه وقت است. اهدافق طرح نيازهاي (HPI) و حالت دوم مشاوره‌اي مي‌باشد. سياست دانشگاه اينگونه حكم مي‌كند كه پروژه بايد بوسيله (CCTA 2002)PRINCE 2 به خدمت گرفته مي‌شود. PRIMCE 2 پروژه رسمي مديريتي روش آموزشي است كه ارگانيسم، مديريت و كنترل پروژه را تحت پوشش قرار مي دهد. پروژه‌هاي PRIMCE به دو دوره تقسيم مي‌شود. و به هر صورت، هر دوره به وسيله يك سيري از زير مجموعه ها به انجام مي‌رسد كه داراي يك سيرياز محصولات و فعاليتهاي مشخص مي‌باشند، اسپها موجود محدودي، قسمتهاي كنترل، و ساختار سازماني مي باشند. قبول اين محصولات با

استانداردهاي كيفيت مورد قبول، اتمام دوره را نشان مي دهد. قبول تمامي دوره‌ها و اتمام پروژه مورد نظر است.(شكل۱). پروژه ۲ PRINCE بوسيله پروژه‌اي و گروه پروژه نگه دارندگان كنترل مي‌شود. مهمتر از همه اينكه، هيت مديره يا بوسيله يك حالت شناسايي و مديران پروژه‌اي در برگيرندهCASوCMS راهنمايي مي شوند اين هيت همچنين يك صورت دانشگاهي از، رئيس

دانشگاه، برنامه زير الكترونيكي كتابخانه را شامل مي شوند و به همراه آن كتابدار.مدير MIS، دو سخنران اصلي ويك ناظم، و رئيس به علاوة تجربة صنعتي، سايمون شرويل كه داراي تخصص لازم و تجربه HE تحقيق و آموزش است. به خدمت گرفتن سطح عالي كليدي است به عنوان مدير پروژه كه به عنوان يك قدرا در داخل سازمان شناخته مي‌شود. اكثر موقعيت مدير ساسكس ميتواند به هوش API و اطمينان از اينكه در محل قرارگرفته منتهي شود.

خصوصيات معمول HPI شامل:
۱- رهبري مشاركتي
۲- ديد مساوي
۳-عدم تضاد طبقاتي اطلاعات داخلي
۴- تساوي در حل مشكلات
۵- مسئوليت تقسيم شده،
۶- نوآوري

كاتز(۲۰۰۴) خصوصيات مشروحه HPT را كه درALPHA و چيپ ست به صورت ارقام آمده است را توضيح مي دهد اعضاء ALPHA افراد با تجربه‌اي هستند كه مي توانند به صورت مستقل عمل كنند و راهنمايي زيادي لازم ندارند. و در يك رهبر و تصميم گيرنده نيز محتاج نيستند. آنها بوسيله اهداف كاري شخصي مشغول نشده‌اند، آنها بيشتر در داشتن شريك هم تراز در داخل يك مجمع مهندسي مشتاقند كه آنها را به عنوان يكي از اعضاء تيم طراحي ببيند.

بروك(۱۹۹۵) بيان كرد كه چنين توسعه دهندگان ۱۰ برابر موثرتر از افراد عادي هستند اين مسئله به صورت كليشه اي درآمده است كه چنين توسعه دهندگان غير قابل دسترسي و دريافت مي باشند. يكي از فوايد اصلي استخدام در دانشگاه اين است كه چنين نامزهايي معمولاَ‌در دسترس هستند وماندگار مي باشند اگر انتخاب و اعتما مناسب و آزادي فني به عنوان يك مهم در محيط به آنها داده شود. در طول جذب واستخدام ما كاملاَ خوش شانس بوديم كه به دو نامزد داخليي

دسترسي داشتيم ، جان ويليانر، معمار فني ما و نوسينده برنامه CAS و شخص پرتلاش دانشگاه در طول ۳۰ سال كارول شرگلد مدير پايگاه داده ‌ها و توسعه دهنده آن، كه دكتر‌اي اخير ساسكس است و در آنجا مشغول تدريس مي باشد وهمچنين فرا‌ساختار فني را توسعه داده است . باري متخصص آموزش ما، يك نامزد خارجي را جذب كرده ايم، هلن‌مور، كس كه تجربه زيادي را از گسترش و توسعه انتيرنت با خود حمل مي‌كند و اخيراَ در دانشگاه كار مي كرده است. در آخر تيمي كه CMS را مشخص كرده بود نيز براي قسمت دوم كار پاره وقت مشخص شد اين مسئله منابع ارزشمندي از ادامه و فهم و دانش را در اختيار و گذاشت.

انتخاب روشهاي تدريس مديريت پروژه
همانگونه كه در بالا آمد، نقش مدير پروژه بايد در يك پروژه به عنوان مسئله طراحي مطرح شود و يكي از موثر‌ترين روشهاي تدريس از آن انتخاب گردد اين انتخاب بايد بوسيله طبيعت شكل و مسئله اي كه در دسترس مي باشد وبايد مورد بررسي قرار گيرد تا جرقه زندگي پروژه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. ما موارد قديمي را دربارة‌ طراحي و تغير ادبيات پيدا كرديم كه به عنوان راه حل مفيدي در اينجا براي آندسته از مديريت پروژه و ادبيات آن موثر است.

با برگشت به ادبيات طراحي و سپس به اين وسيله پروژه‌هاي مي توانند به دو دسته تقسيم شوند مشكلات «ساده» و «دست وپاگير» از لحاظ تئوري مشكلات ساده مي تواند با استفاده از را حل هاي موثر براي به انجام درآوردن مديريت پروژه به سرانجام برسند و مشكلات بزرگتري به سيستمهاي نرم افزار نياز دارند تا بتوان آنها را حل كرده كه بسته هاي كاري را مشخص و براي بر طرف شدن آنها را ارزيابي كنند. در عمل مشكلات دنياي واقعي براي دسته بندي كردن بسيار سخت هستند زيرا آنها در برگيرنده اجزايي از هر دو مورد هستند. مدير پروژه بايد راه حل مستقيم را در نظر بگيرد كه از راههاي مصمم كه از لحاظ اقتصادي هزينة موثري دارند در هر جا كه ممكن

باشد. با اين حال، به خدمت گرفتن روشي كه مشخص كننده باشد قبل از راه حل نرم افزاري هزينه بردارد نرم افزاري مشكلات در نظرگرفته شدة درآمد هميشگي را از خطاب قرار دادن موضوعات اشتباه را شفاف مي‌سازد. تعادل كه از لحاظ هزينه‌اي موثر است نيز مورد نياز مي باشد.