بتن ریزی پی

پي (Foundation):
پي، يك بخش مهمي از ساختمان مي‌باشد، چرا كه ممكن است خاك تحمل فشار زياد ساختمان را نداشته باشد.
انواع پي:
• پي منفرد
• پي گسترده

• پي نواري
• پي ذوذنقه‌اي
پی (شالوده):
هدف از اجرای پی تهیه بستر مناسب و محکم در سازه می باشد که تما م نیروهای وارده شا مل بارهای مرده وزنده و نیرو های ناشی از زلز له توسط تیرها به ستون ها انتقال داده شده وتوسط ستونهای پی ها منتقل می گرددبنابراین دقت در اجرای صحیح پی علاوه بر مسئله استحکام باعث نظم و ترتیب در اجرای بقیه مراحل سازه نظیر : ستون، پله و سفت کاری ساختمان می گردد برای اجرای شالوده یا پی تقدم و تاخرخود عمل ها وکنترلها به شرح زیرند:
۱٫ آکس بندی یا پیاده کردن محورها
۲٫ کنترل موقعیت و امتداد محورها و دادن اجازه گود برداری
۳٫ گود برداری وپی کنی
۴٫ کنترل رقوم ها و ابعاد وریختن بتن مگر یا بتن نظافتی
۵٫ انجام قالب بندی

۶٫ کنترل شکل ،ابعادواستحکام قالب ودرزها
۷٫ آرماتور بندی فونداسیون وریشه های انتظار آن
۸٫ بتن ریزی(بعد از آماده نمودن نسبت های اختلاط،آماده بودن وسایل اختلاط،حمل وریختن بتن)
۹٫ قالب برداری

محل تقاطع محورها اصولا محل قرارگیری ستونها نیز می باشد.مرحله بعدی پس از تعیین محورها،ریختن گچ شناژهاوفونداسیون درفواصل مشخص شده در نقشه می باشدکه برای این کار ابتدامحل شناژیا فونداسیون رابرروی محور متناسب باآن مشخص نموده،به اندازه ضخامت قالب

آجری به علاوه نصف اندازه عرض خود شناژدر یک طرف محوروبه همین اندازه نیز درطرف دیگر محور فاصله رادرنظرگرفته وگچ می ریزیم وبرای فونداسیون نیز همانندشناژها فاصله ابعاد فونداسیون نیزهمانند شناژها فاصله ابعادفونداسیون تا محورعبورکرده ازفونداسیون درهمان امتداد درنظرگرفته به علاوه cm15-12(ضخامت قالب آجری) نموده ونقشه را مشخص می نماییم.(خط گچ فونداسیون رابرروی زمین تعیین می نماییم)

خاکبرداری و پی کنی :
خاکبرداری و پی کنی در صورت عمق کم توسط نیروی انسانی انجام گرفته و در صورت عمق زیاد این کار توسط ماشین آلاتی از قبیل تراکتور بیل دار ، لودر و … صورت می پذیرد بنا به شرایط اجرائی خاکبرداری و پی کنی سوله با دست انجام گرفت که جهت اجرای قالبندی دیوارد] پی حداقل cm10 از هر طرف خاکبرداری بیشترصورت گرفت .

 نکته : آنچه که در همه خاکبرداریها می بایست مورد توجه قرار گیرد تراز کف خاکبرداری بوده که آنهم حتماٌ می بایست توسط نیروی انسانی و با دست صورت گیرد .
بتن ريزی پی:
درمحل اين دو کارگاه پی در جهت طولی به صورت نواری ودر جهت عرضی فقط شناژ داردوبرای آرماتور ريزی ميلگردهای بالای نوارها از خرک استفاده شده . درطراحی پی بهتراست از خاموت استفاده نشود زيرا مقداری برش را تحمل کرده

ولی از ضخامت بتن کم شده ودر نتيجه صلبيت پی کمتر می شود. ولی خاموت در پی برای جلوگيری ازپيچش موثراست بنابراين در صورت نامنظم بودن پلان (دريک راستا نبودن ستونها)داخل پی خاموت قرار می دهيم .
وظيفه شناژ اين است که درهنگام زلزله پی ها نسبت به هم فرار نکنند. شناژهامانع از نشست غير يکنواخت پی نمی شوند(چون سختی زيادی ندارند) . درطراحی شناژ را برای ۵% بار محوری سنگينترين ستون به صورت کششی طراحی می شوند .حداقل ابعاد شناژ ۴ ميلگرد ۱۲ می باشدکه به فاصله ۲۵سانتيمتر بسته مي شود .در آرماتوربندی ميلگردهای شناژ را در برستون قطع نميکنيم وبايستی حتمأ آنهارا ادامه داد تا از زير ستون بگذرند .

قالبندی پی :
قالبندی جهت تأمین شکل خواسته شده قطعات بتنی انجام می گیرد که در پی ها بطور معمول بصورت چوبی ،فلزی ، آجری و …. در حد فاصل دیواره پی و بتن اجرا می شود .
 نکته ۱ : در قالبندی های فلزی و چوبی جهت سهولت جدا سازی قالب از سطح بتن از موادی چون روغن سوخته ، روغن موتور استفاده می شود .

 نکته ۲ : جهت جلوگیری از خارج شدن شیره بتن از قالبندی آجری و همچنین جلوگیری از جنب آب بیشتر بتن توسط آجرها ( بالاخص آجرهای فشاری ) طرفین دیواره اندود ماسه سیمان و یا بوسیله نایلون پوشانده می شود .
اجرا در پروژه مذکور قالبندی پی آجری بوده که بوسیله نایلون دیواره های آن پوشانیده شد.
۱-۵-۱۰- آرماتوربندی شبکه فونداسیون :

آرماتوربندی فونداسیون اصولأ از نوع حصیری بوده که همان آرماتوربنتدی مشبک می باشد. در این حالت آرماتورها یک سری به صورت افقی در راستایی بسته شده به موازات همدیگر می باشند و سری دیگر آرماتورها، بر روی آنها و عمود در جهت سری قبل، با مفتول آرماتوربندی به یکدیگر متصل شده وبافته می شوندودرنهایت یک شبکه شطرنجی به وجود می آید که آرماتوربندی حصیری نامیده می شود.
بسته به محاسبات سازه، ممکن است که آرماتوربندی فونداسیون از یک شبکه حصیری یا از دو شبکه حصیری یعنی یک شبکه در پایین و یک شبکه در بالا، استفاده می نماییم که برای قرار دادن شبکه حصیری بالا در داخل فونداسیون باید در زیر آن از خرک استفاده می نمایند.

بعد از انجام شبکه حصیری بالا وپایین محل پروژه را باید دوباره گونیا کرده وجای ستون ها را مشخص کنیم.بسته به اینکه اسکلت بتنی یا فلزی باشد ریشه های انتظار ستون هارا نصب می نماییم. این میلگردهای انتظار اصولأ بصورت L می باشد ،که اندازه میلگردهای انتظار اصولأ در نقشه مشخص شده است و اگر غیر از این باشد،داریم :

که ریشه های انتظار باید قبل از بتن ریزی، محکم شده و سپس مجدداً آکس بندی اجراگردد.
بعد از اتمام آرماتوربندی شبکه های حصیری بسته به مشخصات نقشه، اگر قرار باشد نقاطی را (اصولأ زیر ستونها) تقویت نماییم ، باید میلگردهای تقویتی را آماده نموده و در فواصل مشخص شده با مفتول آرماتوربندی محکم ببندیم.
از نکاتی که باید قبل از بتن ریزی مورد توجه قرار گیرد، قرار دادن کاور در زیر میلگردها جهت پوشش قالب بتنی می باشد.
– فواصل بین میلگردها و اتصالات آنها باید به صورتی باشد که عمل بتن ریزی و همچنین ویبره کردن بتن بدون مشکل انجام پذیرد یعنی شلنگ ویبره از داخل میلگردها عبور نماید.
– انواع شبکه های حصیری در پی:

شبکه حصیری منفرد مزدوج بدون خاموت

 

میلگرد های طولی و خاموت حصیری منفرد
آرماتوربندی پی :
کار آرماتور در بتن شبیه کار استخوان بندی وجود آدمی در بدن می باشد . آرماتور ها در سایزهای مختلف قطر۴ تا ۵۰mm و طول شاخه ۱۲m و در انواع ( بدون آج = A1 ) بصورت آجدار ( A2-A5) می باشند .
آرماتورهای A1-A3 در کارهای ساختمانی و A4 در کارهای صنعتی و … A5 در کارهای صنعتی مصرف می شود .
آنچه که در اجرا ی آرماتور بندی باید رعایت شود :
۱- آرماتور مصرفی می بایست فاقد مواردی از قبیل نداشتن خمش اولیه ، لهیدگی غیر مجاز عاری بودن از روغن ، گرد و خاک ، زنگ زدگی و خوردگی باشد .
۲-گرفتن آزمایشهایی از قبیل تست ازدیاد طول ، میزان تنش تسلیم ، میزان مقاومت کششی در آرماتوربندیها ی بیش از ۵۰ ton قبل از اجراء توسط آزمایشگاه
۳- رعایت میزان over lap معادل حداقل ۴۰ 

۴- رعایت میزان خمش معادل حداقل ۱۰
۵- خمش یا برش آرماتور بصورت سرد بوسیله قیچی فولاد بر ، گیوتین و … تا ۳۶  و برش آرماتور بیش از این سایز مطابق شرایط ذکرشده در آئین نامه
۶- عدم نگهداری آرماتوردرفضای باز در شرایط بارندگی و برف بدلیل افزایش زنگ زدگی و خوردگی
۷-رعایت میزان پوشش بتن( covre ) در کلیه بتن ریزیها (پی ها ۵ cm) ستونها و تیرها (۳ cm ) و در شرایط بداقلیمی ( سواحل خلیج فارس ) در پی ها به میزان حداقل( ۷ cm)
8- چک کردن کلیه مشخصات آرماتور مصرفی مطابق نقشه قبل از بتن ریزی
۹-رساندن پرت مصرفی آرماتور در اجرا به حداقل ممکن
۱۰- دسته بندی آرماتورها بر اساس سایزهای یکسان در انبار جهت سهولت در مصرف
بتن ریزی فونداسیون ها
لازم است قبل از دانستن نکات اجرایی بتن ریزی از برخی مسائل ودانسته های مصالح تشکیل دهنده بتن شامل سیمان ، آب ، ماسه و سنگدانه آگاهی داشته باشیم .

در بسیاری از ساختمانها بعد از اجرای عملیات شنازبندی وبستن آرماتور در مسیرهای شناژ کار بتن ریزی آغاز میشود , ولی در این پروزه بعلت بالا بودن حجم کار و بالا بودن نیروهای وارده از پی یکسره استفاده شد که اجرای آن با مشکلاتی روبرو بود که به آن اشاره خواهد شد.
ابتدا آرماتور بندی و بتن ریزی قسمت غربی ساختمان و سپس ساخت پی قسمت جنوبی و مرحله سوم که پس از اجرا Ramp آغاز شد.
عمق بتن ریزی در حدود ۷۰cm بوده.

با وجود این ضخامت بتن , متاسفانه یکی از اشکالات بزرگ این بخش از عملیات اجرا شدن پی در چند مرحله با فاصله زمانی بوده است.(همچنین در حین عملیات بتن ریزی بدلیل نبود نظارت کافی از سنگهای بزرگی که تنها جنبه پر کننده دارند استفاده میشده و باعث ضعیف شدن پی ساختمان می شود)
از معایبی که میتوان برای اجرای بتن ریزی در چند مرحله بدان اشاره کرد اینکه بعد از آنکه بتن سفت شد, قدرت چسبندگی خود را از دست میدهد و در این شرایط پی ساختمان دارای یکپارچگی کامل نمیباشد.
هرچند دربعضی وجوه دارای میله های انتظار بوده,ولی سطح نسبتا صاف مانع از چسبندگی مناسب بین دو قطعه بتن میشد.
(درست) (نادرست)

میلگردهای استفاده شده از نوع آجدار شماره ۱۶ بوده و علاوه بر میلگردهای محاسباتی تعدادی میلگرد تقویتی در زیر پلیت ها جای گرفته است.
پس از بهم بستن آرماتورهای پی و قرار دادن موقتی پلیت,در حین انجام عملیات بتن ریزی کار قرار دادن دائم پلیت ها آغاز شد. پلیت ها متناسب با میزان بارگذاری و نوع ستونهائی که بر روی آنها قرار میگیرد دارای ابعاد متفاوت بوده.(۴۰*۴۰—۶۵*۶۵). برای ثابت کردن پلیت ها به بتن متناسب با هر پلیت از یک سری Bolt استفاده میشود که معمولا دارای زاویه۹۰ درجه می باشد.

باید دقت شود حداقل فاصله بین Bolt و کف بتن کمتر از ۳۵ نباشد و همچنین بهتر است از Bolt های دارای زاویه ۱۸۰ درجه استفاده کنیم(بدلیل ایجاد چسبندگی بیشتر).

 

سطح مقطع لازم برای میل مهارها بر اساس کنترل کشش حاصل از لنگر خمشی ( M ) و برش ( V ) بدست می آید.
I. سطح مقطع لازم برای کنترل برش:
A ≥ V
2n (0.4FY)

II. سطح مقطع لازم برای کنترل خمش:

A ≥ M
nd (0.33FU)

متاسفانه در برخی مقاطع دیده میشد برای انجام سریعتر کار و راحتی, بتن ساخته شده بسیار روان و دارای آب زیادی بوده و از آنجائی که عملیات بتن ریزی در فصل زمستان انجام می شده و درصد رطوبت هوا بالا بوده و همچنین عوامل جوی (باران) و همچنین از طرف دیگر اشکالات کار مانند درست اجرا نکردن ویبره و استفاده از سنگ های بزرگتر از حد استاندارد باعث می شده که بتن به مقاومت نهائی و بالای خود نرسیده باشد.
باید دقت شود حداکثر اندازه سنگها نباید بزرگتر از حداکثر فاصله بین آرماتورها باشد.
پس انجام دو مرحله نخست بتن ریزی کار ایجاد Ramp آغاز شده.
این کار برای تخلیه مصالح در داخل محیط کارگاه و همچنین عبور وسائ نقلیه سنگین(لودر—جرثقیل—کامیون) انجام شد. همچنین برای تحکیم ثانویه مسیر و جلوگیری از سر خوردن وسائل نقلیه و ملایمتر کردن مسیر, از ماسه خشک که بر روی مسیر قبلی غلتک خورده بود استفاده شد.
Ramp ساخته شده ابتدا مستقیما وارد مرکز پروزه میشده و پس از گسترش کار و نیاز به فضای بیشتر به حاشیه ساختمان منتقل شده و پس از مدتی بطور کامل برداشته شده و کلیه مصالح مورد نیاز در حاشیه کارگاه تخلیه شده.

در انتهای این بخش بهتر است به نکاتی در مورد بتن ریزی دز هوای سرد و گرم و همچنین نگهداری بتن اشاره کنیم:
بتن ریزی در هوای سرد:
I. از خسارت دیدن بتن در اثر یخبندان در سنین اولیه جلوگیری شود.
II. این امکان فراهم شود که بتن مقاومتش تا حدی که وضعیت کاربری آن ایجاب می کند افزایش یابد , تا با اطمینان قالبها و شمعها برای استفاده مجدد برداشته شوند و بارگذاری این سازه در صورت لزوم در ضمن و بعد از اجرا انجام شود.

III. از تغییرات سریع درجه حرارت بخصوص قبل از اینکه بتن مقاومت کافی برای تنشهای حرارتی را پیدا کند جلوگیری شود. سرد شدن ناگهانی ستون بتنی یا اعضا سازه می تواند باعث تسریع در ترک خوردگی بتن شود و به مقاومت و دوام آن آسیب برساند.
IV. سازه های بتنی برای عمر مفید بخصوصی طراحی می شوند. اگر در سازه گوشه های یخ زده, مناطق دی هیدراته شده و ترکهای ناشی از گرما دهی اضافی, یعنی تمام نتایج محافظت ناکافی, نگهداری نامناسب و عدم دقت در کار بروز نماید, تنها راه رسیدن به مقاومت ۲۸ روزه سیلندری رضایت بخش نخواهد بود. همچنین اگر بتن در سالهای بعد در اثر انبساط داخلی بعنوان نتیجه ای از افزایش واکنشهای سیلیس و قلیائی یا خوردگی فولاد بطور شدیدی ترک بخورد, مقاومت اولیه سازه که در نتیجه استفاده ناآگاهانه مقدار زیادی کلروکلسیم حاصل می شود فایده ای نخواهد داشت, زیرا اقتصاد ساختمان را نباید با قربانی نمودن دوام آن بدست آورد.(البته در کلیه ساخت و سازها مهمترین هدف بخش اقتصادی کار میباشد.)
بتن ریزی در هوای گرم:

اگر در هوای گرم بتن ریزی می نماییم باید سعی کنیم که حداقل تا چند روز بعد از ریختن بتن آنرا مرطوب نگه داریم زیرا در غیر اینصورت آب بتن خیلی سریع تبخیر شده و بتن سخت نمی گردد. به بتنی که در اثر نرسیدن آب سخت نشده است بتن سوخته میگویند و نشانه آن اینست که بتن حتی با فشار دست خرد می شود. در صورت مشاهده چنین وضعی قطعه ریخته شده باید جمع آوری گردد و مجددا ریخته شود. برای مرطوب نگه داشتن بتن بهتر است با پاکتهای سیمان انرا پوشانیده و کاغذ را مرطوب کنیم و یا از گونی مرطوب استفاده کنیم.(متاسفانه این مسائل در این سازه به هیچ وجه رعایت نمیشده با وجود اینکه اکثر بتن ریزی سقف طبقات در فصل گرما انجام میشده ضمن اینکه سقف طبقه بالایی را قبل از اینکه بتن طبقه زیرین به مقاومت کافی برسد اجرا میشده است.)
اجرای شبکه پی
قبل از انجام هر کار، سرپرست کارگاه

باید ملزومات اجرای پی را فراهم کند و خواسته خود را به طور کامل برای دست اندر کاران از جمله کارفرما ، مجری پی و کارگرها توضیح دهد.برخی از مصالح و و سایل مورد احتیاج به شرح زیر است :
۱- میلگرد : میلگردهای پی به دو قسمت طولی ( کمرکش ) و عرضی ( چنگال ) تقسیم می‌شوند. قبل از سفارش میلگردها باید تعداد دقیق میلگردهای مورد نیاز را با توجه به نقشه محاسبه کرد . برای محاسبه میلگردهای طولی ، ابتدا طول هر نوار را در تعداد میلگردهای طولی ضرب می‌کنیم و سپس با توجه به شماره میلگرد ، نتایج را دسته بندی و جمع می کنیم. اگر حاصل را تقسیم بر ۱۲ کنیم (طول یک شاخه میلگرد ۱۲ متر است ) تعداد میلگردها برای آن شماره خاص بدست می آید .
۱۲ / [تعداد میلگرد طولی*( طول نوار پی+ ۰٫۲)] = تعداد میلگردهای طولی برای هر نوار
برای در نظر گرفتن طول خم در ابتدا و انتهای هر نوار باید مقدار ۰٫۲ به طول هر نوار اضافه شود. اگر طول نوار یک پی بیشتر از ۱۲ متر باشد برای پیوستگی میلگردها در محل انقطاع ، بایستی از اور لپ (( overlap استفاده شود . طول اورلپ مطابق آیین نامه بایستی بین ۴۰تا ۵۰ برابر قطر میلگرد مورد استفاده باشد . برای احتساب طول اورلپ در محاسبه میلگردها باید مقدار آن را به طول هر نوار اضافه کرد .

نمونه ای از اورلپ در محل قطع میلگردها
عدم قرارگیری ستون در وسط پی
پس از مشخص کردن آکس ستون ها ، یک خاموت طوری روی شبکه میلگردها بافته می شود که آکس ستون دقیقا در وسط خاموت قرار گیرد. بعد ریشه ستون را درداخل خاموت جاگذاری می کنیم . ریشه ستون ، میلگردی است که از کف پی شروع می شود و به اندازه اورلپ میلگرد از سطح تمام شده پی بالا می آید . برای ایجاد پیوستگی مناسب ، ابتدای ریشه که در پی قرار دارد باید حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر خم بخورد. رابطه زیر طولی از میلگرد را که لازم است برای خاموت برش دهیم ، مشخص می کند . دراین رابطه مقدار a برابر عرض ستون است . همچنین مقدار ۰٫۲ برای خم ابتدا وانتهای خاموت در نظر گرفته شده است .
۰٫۲ + ( ۶ – a) * 4 = L

قبل از بتن ریزی باید در محل برخورد پی با کناره ها پلاستیک گذاشت تا پس از بتن ریزی دیواره ها آب بتن را جذب نکنند و باعث پوکی آن نشوند .
سپس پی باید به طور کامل تمیز و هر جسمی که برای بتن مضر است از داخل پی برداشته شود . بعد باید مطمئن شویم پشت تمام دیواره ها پر است تا در هنگام بتن ریزی دیواره ها عقب نشینی نکنند .با توجه به پلان ساختمان قسمتی از آسانسور در داخل پی قرار دارد که جای خالی آن قبل ازبتن ریزی در پی مشخص شد . برای این کار ابتدا با استفاده از چند میلگرد محدوده آسانسور مشخص شد و سپس دور میلگردها دیوارچینی و پلاستیک گذاری شد.
پس از اتمام همه مراحل ذکر شده کارمیلگرد گذاری پی تمام شده تلقی می شو

 

د . تمامی این مراحل در ساختمان توسط دو کارگر فنی و یک کارگر ساده در نه روز انجام شد .کل میلگردهای به کا رفته در پی حدود چهار تن بوده است .

پی بعد از اتمام بافتن شبکه
بتن ریزی
مهمترین قسمت در اجرای پی ، بتن ریزی است. این کار به دو صورت بتن ریزی دستی و یا بتن آماده انجام می شود . بتن ریزی آماده نسبت به بتن ریزی دستی برتری دارد زیرا اطمینان از کیفیت بتن درآن بیشتر است ، زمان کمی احتیاج دارد ، بتن در آن یکپارچه است . هزینه بتن آماده به علت اینکه به عنوان یک کالا خریداری می شود ، بیش از بتن معمولی ساخته شده در کارگاه می باشد ، ولی این افزایش قیمت به خصوص در پروژه های بزرگ با صرفه یی که در سازماندهی کارگاه در بتن ریزی ، هزینه ناظر بتن و مقدار سیمان می شود ، جبران می گردد.
در بتن ریزی پی این ساختمان از بتن آماده استفاده شد . حجم کل بتن ریزی درپی حدود ۹۰ متر مکعب و عیار مورد نیاز ، عیار ۳۵۰ بوده است یعنی ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب . با توجه به اینکه حجم هر یک از کامیون های حمل بتن حدود ۶ متر مکعب است برای بتن ریزی به ۱۵

کامیون احتیاج بود که این کار توسط سه کامیون در پنج رفت وبرگشت انجام شد . به همین خاطر بتن ریزی باید طوری صورت می گرفت که کامیون ها معطل نشوند وبه موقع تخلیه شوند زیرا در غیر این صورت علاوه بر کاهش کیفیت بتن ، بتن پی کاملا یکپارچه نخواهد بود .در مجموع بتن ریزی ساختمان ، ساعت نه صبح شروع و چهار بعد از ظهر تمام شد .
بتن ریزی از انتهای پی شروع شد . بتن به وسیله پمپ از کامیون به انتهای کارگاه که در فاصله ۲۰ متری قرار داشت پمپاژ شد. روند بتن ریزی به این صورت بود که در هر نوارعرضی ابتدا بتن ریزی در کناره ها وسپس در وسط انجام می شد . بعد لوله های اضافی در امتداد طولی برداشته می شد وبه همین ترتیب بتن ریزی از انتها به ابتدا انجام شد .

برای هر دو متر مکعب از پی که بتن ریزی شد باید با استفاده از دستگاه ویبراتور بتن را ویبره کرد . ویبره کردن بتن باعث می شود حفرات داخل بتن به خاطر لرزش دستگاه پر شود و به این وسیله از پوکی بتن جلوگیری می شود . باید توجه داشت اگر ویبراتور در بتن زیاد باقی بماند شیره بتن خارج می شود .
پس از رسیدن بتن به ارتفاع مورد نظر بایستی سطح بتن به وسیله ماله کاملا صاف شود . نکته قابل توجه دیگر، کنترل ریشه ستون ها در برابر پیچش پس از بتن ریزی و قبل از سخت شدن بتن است . این کار را می توان با استفاده از ریسمان کشی انجام داد .
در روزهای بعد از بتن ریزی ، باید آن را با آب کاملا مرطوب نگه داشت تا فعل وانفعالات ناشی از واکنش آب و سیمان ( هیدراتاسیون ) به خوبی انجام شود . این کار در مراحل اولیه سخت شدن بتن نه تنها بر مقاومت ، بلکه بر دوام و پایایی بتن هم می افزاید .
آرماتوربندي پي:
بعدازاتمام خاكبرداري وقالب بندي پي وبتن مگر براي اينكه ميلگرد ها با خاك در تماس نباشند ميتوان ازپوشش پلاستيك يا بتن مگر( كه بتن نظافتي ناميده ميشود ) استفاده نمود .قابل توجه است چنانچه بخواهيم ازبتن مگر استفاده نماييم . بايد ضخامت بتن مگربه اندازه خاك برداري پي در ارتفاع اضافه شود .بعد از انجام بتن مگر آرماتوربندي پي انجام ميشود كه بايد بر اساس مشخصات نقشه باشداين آرماتوربندي مي تواند به صورت شبكه حصيري منفرد درپايين يا شبكه حصيري مزدوج در پايين وبالا به صورت خاموت و ميلگردهاي طولي باشد

نكته :
براي محاسبه تعداد و ميلگردهاي عرضي وطولي – عرض پي را محاسبه كرده وآن را تقسيم بر فاصله ميلگردها ميكنيم،‌ لازم به تذكر است كه ميلگردهاي طولي نيز به همين صورت مي باشند و برش ها را بر اساس نقشه صورت ميگيرد.