موسيقي نظامي

مقدمه :
پاسادبل Pasodoble يعني رقص دو نفر .
يك رقص ملي اسپانيائي با وزن ۴/۲ هست به كاراكتر ( شخصيت مارش گونه) دارد ونسبتا تند مي باشد .
پاسادوبل به فرم روندو بسياري از موومان هاي كلاسيك فرم روند دارند و ويژگي بارز روندوتناوب يك تم اصليA) ( با چند تم ديگر است الگوهاي معمول در فرم روندو عبارتند از : فرم هاي ABACA وبا ABACABAتم اصلي روندو به طور معمول تمي سرزنده و دلپذير و به‌يادماندني است و شنونده به آساني مي‌تواند نمودهاي دوباره آن را تشخيص دهد از آنجا كه تم اصلي كم و بيش همواره درتناليته تونيك عرضه مي شود بازگشت هاي آن بسيار خوشايند هستند.

روندو مي تواند به صورت قطعه اي مستقل يا مووماني از يك سنفوني سونات يا كوارتت زهي به كار رود روندو در آثار چند مووماني اغلب در مووماني پاياني ( فينال ) ديده مي شود . زيرا سر زندگي ، انتظام وشادابي آن به اثر پاياني شاد مي بخشد فرم روندواغلب با عناصري از فرم سونات در آميخته وفرمي به نام سونات روندو پديد مي آورد .
محبوبيت فرم روندو محدود به دوره كلاسيك نيست اين فرم توسط آهنگسازاني از سده بيستم مانند ايگوراستراوينگي و آرنولد شوبنرگ نيز به كار گرفته شده است .

تجزيه وتحليل پاساد و بل سبلان
پاسادوبل سبلان با هشت ميزان مقدمه شروع شده با FF كه درتنالتيه سل مينور است وبيشتر از درجات V, I سل مينور استفاده شده است . اين قطعه تم آذري دارد كه ملودي در دست چوبي ها وكرنت ۲ و ۱ مي باشد و همراهي را بقيه سازها مي‌نوازند .

Aقسمت A از ميزان ۹ در سل مينور با FF ادامه پيدا مي كند كه ۱۶ ميزان است در قسمت A فلوت ، كلارينت مي بمل و ابوا حذف مي شوند و فقط در آخر نيم جمله‌ها وارد مي شوند يعني در ميزانهاي ۱۲و ۱۱و ۱۶و ۱۵ وهشت ميزان آخر را فلوت كلارينت مي بمل وابوا وارد مي شوند .
B: قسمت B از ميزان ۲۵ شروع شده ودر تناليته سي بمل ماژور كام نسبي سل مينور است در اينجا ملودي از چوبي ها گرفته شده و به باس ها وآكمپيمان داده شده و چوبي ها و برنجي ها

آنها را همراهي مي كنند در ميزان ۳۳ قسمت B با مدلاسيون كوچك از سي بمل ماژور به سل مينور باز مي گردد كه تا ميزان ۴۰ ادامه دارد وقسمت آخر B با يك برگشت به ميزان ۹ اول قسمت Aبر مي گردد A-B تكرار مي‌شود .
C : قسمت C از ميزان ۵۶ مدولاسيون

كرده و از ميزان ۵۷ قسمت C شروع مي‌شود . و اين قسمت كه درسي بمل ماژور است سازها ملودي فلوت – كلارينت مي‌بمل– ايوا حذف مي شوند واز قسمت همراهي ، ترمبون ۲و۱ – ترمبون باس حذف مي‌شود اين قسمت كه mf است ملايمتر اجرا ميگردد ، كه ۱۶ ميزان است در ميزان ۷۱ با مدلا سيون به سل مينور رفته واز ميزان ۷۳ قسمت A براي سومين بار تكرار مي شود بعداز

قسمت A قسمت پاياني كه كدا نام دارد هشت ميزان با برگشت قطعه را به پايان مي رساند .
لازم به ذكر است كه از قسمت سوم كه A تكرار مي شود توتي مي شود وتمام سازها مي نوازند تا قطعه به اتمام برسد .

« گزارش كوتاه از كوه سبلان »
سبلان سر افراز مرتفع ترين كوه آذربايجان جزوء كوههاي شمالي ايران و بخشي از چين خوردگيهاي بزرگ هيماليا و آلپ مي باشد كه بصورت يك پديده طبيعي در دوران سوم زمين شناسي همراه با دگرگونيهاي آن زمان ونيز فعاليت آتشفشاني بوجود آمده است كه از سوي شمال به ارتفاعات قره داغ وارسباران واز سوي جنوب با ارتفاعات بزگوش وباغر و واز سمت شرق با ارتفاعات البرز غربي

وكوههاي طوالش واز سوي غرب به دامنه آرارات محصور مي گردد آب وهواي سرد كوهستاني ناشي از ممانعت اين كوه از عبور هواي پر فشار سيبري وارمنستان بسوي جنوب مي باشد كوه سبلان از نظر سوق الجيشي از دورانهاي اوراتوها و هجوم آريائيها وهمين طور در دوران بعدي همواره موردتوجه بوده بخصوص مردم آذربايجان كوه سبلان را مقدس شمرده واحترام فراوان بر آن

قائلند ودر ادبيات فولكلور مردم آذربايجان سبلان پاكترين كوه ويكي از هفت كوه بزرگ بهشت مي باشد وبراساس رواياتي آرامگاه صالحين خدا مي باشد و محل عبادت پيامبراني بوده است مدارك واظهار نظرهاي چندي موجود مي‌باشد ، كه از آن جمله پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد سبلان كوهي است بين ارمنيه و آذربايجان كه در آن چشمه ايست از چشمه هاي بهشت ودر آن قبري از قبور انبياء وجود دارد لذا كوه سبلان كوهي است مقدس واز دوران پيش از ۲۵۰۰ سال قبل به استناد

شواهد و منابع موجود صعودهاي عبادي ، مذهبي بر آن انجام گرفته وامروزه نيز بصورت كوهنوردي مدرن صعودهاي ۴۰۰۰ نفري وسراسري هاي متعدد وصعودهاي بين المللي را شاهد هستيم .
بلند ترين ارتفاع سبلان طي نقشه برداري جديد دراحداث پيست اسكي آلوارس به دست آمده ۴۸۴۸ متر و تا درياچه ۴۸۲۸ متر مي باشد ساير ارتفاعات از روي نقشه‌هاي جديد و قديم توپو گرافي بشرح ذيل مي باشد :
– هرمها ۴۶۵۰
-كسره داغ ۴۶۰۰

– ياپراق ۴۲۰۰
– جانپناه عقاب ۴۱۵۰
– طرنجي داغ ۳۸۸۲

– قرخ بلاغ داغ ۳۸۷۸
– قزل بره ۳۸۴۹
-بابا مقصود ۳۸۰۰
– آئي قار ۳۶۱۴
– آيقار ۳۴۶۹
ارتفاعات بالاي ۳۰۰۰ متر زياد است به اين چند قله اكتفا مي كنيم مسيرهاي صعود متعدد و قله وساير قلل سبلان به صورت فني زمستاني وغير فني زمستاني وفني يخ نوردي ( يخچال ) وصعودهاي تابستاني كه تاكنون ۱۳ مسير صعود شد ه است .
مسير شابيل و پناهگاه به قله مسير عمومي كه از شابيل به مدت ۵/۲ ساعت به پناهگاه و ۴ ساعت به قله صعود مي شود وفرود به پناهگاه ۲ ساعت و فرود به شابيل حدود ۲ ساعت طول مي كشد . صعود يك روزه ها ميسر است وش ماني وهم هوائي در پناهگاه را توسعه مي نمائيم .
مسيرجنوبي از روستاي آلواراس و پيست اسكي وچروك قيه به قله وهرم ها و مسيرهاي انشعابي آن را به كوهنوردان ناآشنا وبدون راهنما توصيه نمي كنيم.
مسير شمالي جانپناه كسره كه از مشگين شهر وروستاي موئول عبور كرده واز ساري گونئي رضوان دره صعود آغاز و از جانپناه كسره به مسيرهاي متعدد به قله و هرمهاي و كسره شده

وانشعابات آن منتهي مي گردد به كوهنوردان نا آشنا وبدون راهنما توصيه نمي كنيم از نيمه دوم تير ماه آخر شهريور درياچه قله تهي از يخ و تماشايي است در خرداد ماه دامنه سبلان با شكوه وگل گشتهاي زيبا و دل نشين صورت مي گيرد / پ / ۲۱ گرد آورنده : حميد رهبري

تاريخ موسيقي نظام :
نگاهي بر پيدايش موزيك نظام
از زمانهاي اوليه ، افراد موزيك وسربازان رزمنده با يكديگر همراه بوده‌اند فرماندهان جنگ ، موزيك رايك عامل مهم جهت ايجاد روحيه براي سربازان مي‌دانسته اند . در تمدنهاي قديم نيز به اهميت اين موضوع پي برده بودند ، واز ساز در ارتش استفاده مي كردند . شايد بتوان مصري ها را اولين ملتي دانست كه ارزش موزيك راتشخيص دادند آنها از ترمپت وطبل استفاده مي كردند .

– يوناني ها نيز در سالهاي ۵۷۰ ق . م از ترمپ وطبل وفلوت استفاده مي كردند ولي فلوت را به ترمپت ترجيح مي دادند وتصور آنها اين بود كه صداي فلوت به سربازان آرامش مي دهد .
– رومي ها موزيك نظام راخيلي جدي گرفته بودند وسازهايي از جمله TUBA ( توبا يا ترميپ مستقيم ) BUCCINA ( بوچينا پا ترمپت منحني ) LITTUS (ليتوس يا ترمپت كوچك CORNO ( كرنوياهورن ) باهجوم رومي ها در سال ۴۳ ق. م موزيك نظام وارد بريتانيا وبطور كلي ساير

 

كشورهاي اروپايي شد وبه احتمال زياد فرمانروايي ژوليوس سزار در سال ۵۵ ق. م با سازهاي شيپوري مانند :
BUCCINA , CORNO , TUBA اعلام شد بعلاوه رومي ها يك شكل بسيار ابتدايي oboe ( ابوا ) را نيز داشتند وبه نظر مي رسد كه اين ساز منشا شرقي داشته باشد وصداي آن بسيار تيز و خشن بود ) .
جنگهاي صليبي نيز بروي موزيك نظام انگليس واروپا تاثير بسيار داشت وگفته شده side Drum ودهل از آن زمان وارد موزيك نظام اروپا شد .

در ق ۱۷ قسمت اعظم سازمان موزيك نظامي وابسته به لوئي چهاردهم ( ۱۷۱۵- ۱۶۴۳) وفردريك كبير پادشاه پروس بود . كه هر دوشيفته موزيك نظامي بودند واولين تلاش ها در تشكيل باند موزيك نظامي در فرانسه در سال ۱۶۶۰ در طول پادشاهي لويي چهاردهم بود واو به آهنگساز دربار خود لولي (LULLY)كه نوازنده ويلن و آهنگساز نيز بود دستور داد تا يك دسته موزيك تشكيل داده وبراي

آنها موسيقي بنويسد . باندي كه او تشكيل داد ، شامل Side Drum ,Bassoon , oboe بود ودر سال ۱۶۶۳ فلوت (Flute) وطبل كه تقريبا جزء سازمان گروهان پياده نظام بود جاي خود را به ابوا دادند.
در پايان ق ۱۷ كلارنيت توسط دنر ( Denner) اختراع شد( ۱۶۹۴) وبعنوان ساز اصلي دسته موزيك شناخته شد .
باندي كه فردريك كبير در سال ( ۱۷۶۳) براي هنگهايش تشكيل داد شامل : ۲ ابوا ۲ كلارينت ، ۲ باسن ، ۲ هورن ، ۲ ترمپت ، چند طبل و ۲ Serpent ( سرپنت ، سازي بادي وپيچ در پيچ وچوبي كه با چرم پوشيده است ، ضمنا كم تحرك وبد صدا نيز بود ) البته چندي بعد ۲ فلوت نيز به آن اضافه شد .

پيشرفته ترين باند موزيك كه سهمي در تشريفات بزرگ عمومي داشت ، دسته موزيك گارد ملي بود اين باند توسط كاپيتان سارت ( Sarrette) هنگام ظهور انقلاب تشكيل يافته بود كه تعداد آن ۴۵ نفر بود كه به ۷۰ نفر نيز افزايش يافت .
گوزك Gossec فرد ديگري بود كه براي اين باند آهنگهايي بزرگ نوشت كه شامل سمفوني و قطعاتي براي كلارينت و آلات ضربي بود .
بعداز ۳ سال اين باند منحل شد اما سارت موفق شد نوازندگان را حفظ كند و يك مدرسه رايگان موزيك تشكيل داد كه نوازندگان آن باند معلمهاي آن مدرسه بودند و چون ناپلئون به اهميت موسيقي واقف بود و مدرسين مدرسه موسيقي سارت نوازندگان را براي باندهاي ناپلئون آموزش مي دادند اين امر سبب شد كه ناپلئون عنوان « موسسه ملي موسيقي » را به آن مدرسه داد و در سال ۱۷۹۵ اين موسسه با مدرسه ( Singing and speaking) ادغام شد وبه نام هنرستان موسيقي پاريس با مديريت سارت شروع به كا ركرد .
سازمان موزيك هنگهاي ناپلئون شامل :
۱ فلوت ، ۱۶ كلارينت اوت ، ۱ كلارينت فا ، ۴ باسن ، ۲ سرپنت ، ۳ ترمبون ، ۲ ترمپت ۱- ترمپت باس ۲ جينگ لينگ جوينز( Jing ling johinnies) كه يك تيرك چوبي بوده كه به آن زنگوله يا سنجهاي كوچك آويزان مي كردند ، ۲ طبل كوچك و ۱ طبل بزرگ و ۱ مثلث (Triangle)
– مهمترين باند نظامي اروپا باند موزيك تركيه – عثماني مي باشد.

سازمان دسته جات موزيك تركيه شامل :
۳ ابوا كوچك ، ۲ ابوا بزرگ ، چند فلوت ، ۳ دهل ( Kettle Drum) 3 طبل بزرگتر ، ۲ مثلث ، ۱ طبل بسيار بزرگ ، ۳ جفت سنج ، دايره زنگي ،وجينگ لينگ جوينز ، Jing ling Johnnes ا زسوي ديگر لباسهاي پر زرق و برق با كلاههاي پوشيده از پر جلوه باشكوهي به باند موزيك مي داد .
وديگري پوست پلنگ يا ببري است كه طبالهاي امروز نيز به تن مي كنند .
ق ۱۹٫

از سال ۱۸۱۰ به بعد توسط يك رهبر موزيك ارتش بنام (J.Hallidag)ترمپت‌هايي با كوكهاي مختلف وارد باند نظامي شد ونيز اندكي بعد Bass Horn نيز در سال ۱۸۳۱ . ويلهلم وي پرچت يك فرد غير نظامي وظيفه سازماندهي دسته هاي موزيك را در پروس بعهده گرفت وباعث پيشرفت بسياري در باند موزيك شد در همين دوران Euphonium ( يوفونيوم نوعي باريتون ) و ( Bombardon) نوعي اوليه باسن بوم (باردون ) جايگزين سرپنت Serpentگرديد به علت ايجاد هم آهنگي بهتر بين صداهاي بالاو پايين باند موزيك بوده و كرنت ها Cornets و آلتوها Alto Cornots باريتون Baritone نيز از ديگر سازها بودند كه اضافه شدند .

اين روش وي پرچت Wieperecht به اكثر كشورهاي اروپايي گسترش يافت ودر فرانسه هم كميته اي تشكيل شد تا به سازماندهي مجدد موزيك رسيدگي كند وآدلف ساكس Adolphe Sax سازنده معروف آلات موسيقي بادي با اختراعات زياد خود تغيير اساسي در باندهاي نظامي داد و ساكسيفون احتمالا در سال ۱۸۴۶ بزرگترين اختراع وي بوده است .
اين ساز تن تازه اي به باند موزيك داد ورابطه مطلوبي بين سازهاي قميشي Reed وبرنجي Brass ايجاد كرد ودر خانواده برنجي ها ساكسهورنها Sax horns را اختراع نمود ودر آنها پيستون هايي تعبيه نمود كه مربوط به آن بودند .
اصلاح باندهاي موزيك نظامي درانگلستان به دو روش بود : ۱- يك شكل نمودن سازها وتنظيم آهنگها
۲- تشكيل مدرسه موسيقي نظام بود .

– آهنگهاي چاپ شده براي باندها خيلي كم بود و Boosey تصميم به چاپ وانتشار آهنگ گرفت .
– در سال ۱۸۵۷ يك رهبر بازنشسته موزيك به نام هنري شالن Henry Schallehn ويك رهبر موزيك ارتش به نام جميز اسميت James Smyth مدرسه نلر هال را Knellr Hall براي تعليم به روساي دسته جات موزيك ارتش انتخاب كردند .

– دوسال بعد سرهنگ ويت مور Col. Whitmore بعنوان فرمانده آنجا منصوب شد ونلر هال را مشهور ساخت وبعضي از بهترين موزيسين هاي آنجا به درجه پروفسوري نيز ارتقاء يافتند .