ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه

فصل اول
۱-۱ مقدمه
سلامتي جسماني و داشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي بشر از اهميت خاصي برخوردار است و مي تواند به ساير ابعاد زندگي انسان اثر گذارد.
دانشجويان ما نسل فرداي جامعه هستند بنابراين بايد زمينه اي براي بهبود گسترش خلاقيت آنها فراهم كرد.

ازطرفي با توجه به نهش مهم زنان در صحنه هاي خانوادگي و اجتماعي داشتن سلامت كامل آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مسابقات ورزشي زمينه اي براي بروز استعدادهاي بالقوه، پركردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتي خوش براي دانشجويان است.
بنابراين اگر مسئولين برگزاري مسابقات شرايطي را فراهم كنند كه اين مسابقات هرچه باشكوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تري در صحنه مسابقات ظاهر مي شوند.
در اين پژوهش ميزان رضايتمندي دختران دانشجو از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي را ارزيابي كرديم تا نقاط ضعف و قوت برگزاري مسابقات را مورد بررسي قرار دهيم و در آينده برنامه ريزي بهتري ارائه نمائيم.

۲-۱ بيان مساله
در سالهاي گذشته تلاشهاي زيادي در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است يكي از راههاي علاقمند كردن دختران دانشجو به فعاليتهاي جسماني برگزاري مسابقات ورزشي در سطح خوابگاهها مي باشد.
در اين مطالعه محقق جهت تشخيص ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها به توزيع فرم ارزشيابي بين شركت كنن

دگان و تماشاچيان پرداخت.
۳-۱ اهميت و ضرورت تحقيق
با توجه به زندگي امروز كه بي تحركي بصورت شيوه زندگي در آمده و انجام فعاليتها محدود گرديده مسئولين براي پيشگيري از عدم فعاليت جوانان بخصوص دختران بايستي برنامه هايي پويا در نظر بگيرند.
زيرا مطالعات نشان مي دهد آمادگي جسماني دختران از نرم استاندارد كمتر است درنتيجه بايد زمينه اي براي فعاليت و تحرك اين قشر آسيب پذير فراهم كرد. هرساله مسابقات خوابگاهها به منظور ايجاد انگيزه براي روي آوردن دختران دانشجو به فعاليت هاي ورزشي در سطح دانشگاه فردوسي برگزار مي گردد. اين تحقيق نشان مي دهد كه مسئولين ما تا چه اندازه توانسته اند با تبليغات و … دانشجويان دختر را به رقابتي سالم در عرصه ورزش سوق دهند.
۴-۱ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف كلي
ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد.
۲-۴-۱ اهداف ويژه
۱٫ براي نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات
۲٫ بررسي زمان مسابقات

۳٫ بررسي مكان مسابقات
۴٫ بررسي تبليغات مسابقات
۵٫ بررسي ميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات
۶٫ بررسي ميزان جذابيت مسابقات
۷٫ بررسي ميزان رضايتمندي از داوري مسابقات
۸٫ بررسي نحوه برخورد برگزاركنندگان
۹٫ بررسي تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات

۱۰٫ بررسي استقبال از مسابقات
۱۱٫ بررسي كيفيت اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل
۱۲٫ بررسي سطح مسابقات
۵-۱ فرضيات تحقيق
۱٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات راضي نيستند.
۲٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از زمان مسابقات راضي نيستند.
۳٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از مكان مسابقات راضي نيستند.
۴٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تبليغات مسابقات راضي نيستند.
۵٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات راضي نيستند.

۶٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان جذابيت مسابقات راضي نيستند.
۷٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان رضايتمندي از داوري مسابقات راضي نيستند.
۸٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نحوه برخورد برگزاركنندگان

راضي نيستند.
۹٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات راضي نيستند.
۱۰٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان استقبال مسابقات راضي نيستند.
۱۱٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از كيفيت اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل راضي نيستند.
۱۲٫ دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از از سطح برگزاري مسابقات در مجموع راضي نيستند.
۶-۱ سوال پژوهشي
۱٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات راضي هستند؟
۲٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از زمان برگزاري مسابقات راضي هستند؟
۳٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از مكان برگزاري مسابقات راضي هستند؟
۴٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تبليغات مسابقات راضي هستند؟
۵٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات راضي هستند؟
۶٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان جذابيت مسابقات راضي هستند؟
۷٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان رضايتمندي از داوري مسابقات راضي هستند؟
۸٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نحوه برخورد برگزار كنندگان مسابقات راضي هستند؟
۹٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات راضي هستند؟

۱۰٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان استقبال از مسابقات راضي هستند؟
۱۱٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از كيفيت اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل راضي هستند؟
۱۲٫ آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از سطح برگزاري مسابقات در مجموع راضي هستند؟
۷-۱ محدوديت هاي تحقيق
۱-۷-۱ قابل كنترل

سن ۱۸-۲۵
جنس آزمودنيها به دختران محدود شده بود
مكان برگزاري مسابقات
زمان برگزاري مسابقات
۲-۷-۱ خارج از كنترل
قد
وزن
سابقه ورزشي
شركت افراد ورزشكار به صورت داوطلبي
عوامل رواني و انگيزشها
تغذيه
۸-۱ واژه ها و اصطلاحات تحقيق
رضايت: احساس خوشحالي و خوشنودي انجام كار
هفته خوابگاه: در تقويم دانشگاه فردوسي هفته اي براي توسعه مهارتهاي اجتماعي و جسمي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد از ۲۴/۲ تا ۳۰/۲ درنظر گرفته شده است.

فصل ۲
پيشينه تحقيق

۱-۲ مقدمه:
به گفته اميل دالكروز (EMIL DALROZE) به ژيمناستيك نوين ورزش بهترين و مناسبترين وسيله اي كه در دست مردم كره زمين براي اجاد صلح و براي هماهنگي ميان احساسات متفاوت و نگرشهاي مختلف در جامعه امروزي ورزش يك نياز ضروري محسوب مي شود و به عنوان يكي از عوامل ارزشي در جامعه مطرح است.
به منظور شكوفايي قابليتهاي جسماني دانشجويان به عنوان نسل جوان جامعه برگزاري مسابقات ورزشي توصيه مي گردد.
مسابقات هفته خوابگاهها بدين هدف هرساله در بيشتر دانشگاههاي ايران برگزار مي گردد. به همين مناسبت محمد حسين سالاري مسئول اداره تربيست بدني دانشگاه بيرجند گفت:
در اين هفته واحدهاي ورزشي خوابگاه دانشجويي نشاط يك توحيد دختران و گلستان پسران با دوچرخه ثابت ديجيتال و وسايل بدنسازي و دمبل و وزنه مجهز شدند.

۲-۲ پيشينه تحقيق
مسئول اداره تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاه فردوسي بيرجند گفت:
به مناسبت هفته خوابگاه ها مسابقات ورزشي و تجهيز واحدهاي ورزشي خوابگاه دانشجويي اين دانشگاه انجام شد. محمد حسين سالاري به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: در اين هفته واحدهاي ورزشي خوابگاه دانشجويي نشاط يك و توحيد دختران و گلستان پسران با دوچرخه ثابت و ديجيتال و وسايل بدنسازي و دمبل و وزنه تجهيز شدند.

وي افزود در بخش پسران مسابقات غلتاندن لاستيك-پرتاب دارت و طناب كشي با حضور ۴۴۱ نفر از دانشجويان انجام شد. وي گفت: همچنين در بخش دختران دانشجو مسابقات طناب بازي، پرتاب دارت و طناب كشي با شركت ۲۹۰ دانشجو برگزار شد.
وي افزود به مناسبت هفته خوابگاهها گل گشت عمومي در كوهپاينه هاي باقران بيرجند با حضور ۳۵۰ نفر از دانشجويان اين دانشگاه انجام شد.
در اين زمينه به سايت هايي مراجعه كرديم اما در زمينه برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها به سايت هاي گوگل و rosent.com و روزنامه هاي كيهان، جمهوري، اطلاعات مراجعه كرديم اما اطلاعاتي بدست نياورديم.

فصل ۳
روش تحقيق

۱-۳ مقدمه
پژوهش و كنجكاوي از تمايلات فطري انسانهاست و ميل به شناخت ارضاء اين حس موجب دست يافتن به محصولات زيادي شده است. مهمترين بخش يك پژوهش، انتخاب شيوه و روش درست تحقيق و ابزار و روشهاي آماري مناسب است كه اين امر با توجه به موضوع تحقيق و اهداف تحقيق و امكانات اجرايي كه در اختيار محقق قرار مي گيرد وارد صورت مي گيرد. خصوصيات فردي تك تك آزمودنيها قبل از اجراي پژوهش و همچنين نتايج بدست آمده توسط آنها در آزمون ها به صورت نمرات خام جمع آوري شده و پس از تنظيم، تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها صورت گرفته است و محقق سعي دارد آنچه هست را بدون هيچ دخالت يا استنتاج ذهني گزارش نمايد.
در زمينه رضايتمندي از برگزاري هفته خوابگاهها ابهامات زيادي وجود دارد. تحقيق حاضر نيز جهت روشن شدن پاره اي از ابهامات است.

در اين فصل به طور كلي روش تحقيق، جامعه آماري، روش تهيه پرسشنامه، روش جمع آوري اطلاعات و روش آماري مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها به صورت مبسوط توضيح داده شده است.

۲-۳ روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع تحقيق توصيفي – ميداني با بهره گيري از تكنيك مطا

لعه گذشته نگر مي باشد.

۳-۳ جامعه آماري
اين تحقيق متشكل از كليه دانشجويان دفتر دانشگاه فردوسي مشهد كه به عنوان تماشاچي و يا شركت كننده در مسابقات (هفته خوابگاهها شركت كردند) كه در زمان اجراي طرح در مسابقات حضور داشتند.
۴-۳ جمعيت نمونه «نمونه آماري»
جمعيت نمونه از ۸۰ دانشجوي دختر دانشگاه فردوسي مشهد با ميانگين سني (۲۵-۱۸ سال) تشكيل شد.
۵-۳ متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل: برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها
۱-۵-۳ متغير وابسته:
ميزان رضايتمندي دانشجويان دفتر دانشگاه فردوسي مشهد
۲-۵-۳ متغير مداخله گر:
سن، رشته تحصيلي، مسابقه ورزشي، عنوان ورزشكار يا تماشاچي.
۶-۳ مطالعه مقدماتي
جمع آوري اطلاعات پژوهش حاضر از طريق پرسشنامه اي كه در يك صفحه طرح ريزي شده بود صورت گرفت به منظور رفع نقايص پرسشنامه مذكور ابتدا به استاد مربوطه جناب آقاي دكتر مهدي طالب پور ارائه گردند و اصلاحات لازم انجام گرفت.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل آماري

۱-۴ مقدمه
در اين فصل به چگونگي تنظيم داده ها و تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته مي شود كليه اطلاعات و داده هاي مربوط به آزمودنيها از فرم هاي مربوطه استخراج و در جدول مخصوص تنظيم گرديده است به منظور تجزيه و تحليل داده ها و قبول يا رد فرض هاي تحقيق شاخص هاي اندازه گيري با هم مقايسه شده و سپس از آمار توصيفي براي بدست آوردن ميانگين استفاده گرديده است.
۲-۴ مشخصات آزمودنيها
در نمودارهاي زير ۸۰ نفر از دانشجويان دفتر دانشگاه فردوسي مشهد در مسابقه هفته خوابگاهها شركت كردند كه مشخصات آزمودنيها شامل ورودي، سن، به عنوان غيرتماشاچي و رشته تحصيلي مي باشد
نمودار ۱-۴ ۵۷/۲۶ درصد به عنوان ورزشكار و ۷۵/۷۳ درصد به عنوان تماشاچي
نمودار ۲-۴ ۵/ ۲۷ درصد از رشته الهيات
۳۰ درصد از رشته تربيت بدني
۵/۷ درصد از رشته علوم تربيتي

۵/۷ درصد از رشته رياضي
۵/۲ درصد رشته هاي ادبيات، روانشناسي، فرانسه، برق، حقوق، مديريت، انگليسي، اقتصاد، جغرافيا، صنايع غذايي و عربي.
نمودار ۳-۴ ۲۵/۱۱ درصد از ورودي ۸۰، ۲۵/۱۱ درصد از ورودي ۸۱، ۵

/۷۲ درصد از ورودي ۸۲، ۵ درصد از ورودي ۸۳
نمودار ۴-۴ ۵ درصد ۱۹ساله، ۵/۶۲درصد ۲۰ساله، ۵/۱۲ درصد ۲۱ ساله، ۵/۷ درصد ۲۲ساله، ۵/۱۲ درصد ۲۳ ساله.

نمودار ۱-۴ مربوط به عنوان تماشاچي و ورزشكار

نمودار ۲-۴ رشته هاي تحصيلي شركت كنندگان

نمودار ۳-۴ ورودي شركت كنندگان

نمودار ۴-۴ سن شركت كنندگان

۳-۴ توصيف سوالهاي اختصاصي پرسشنامه
نمودارهاي ذيل نمايانگر تعداد و درصد پاسخهاي كليه دانشجويان مربوط به بخش دوم پرسشنامه كه به تفكيك هر سوال درخصوص رضايتمندي دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها اطلاعات ذيل بدست آمد.
با يك نظر اجمالي به درصد ميانگين گزينه ها مشاهده مي شود كه حدود ۰۴/۴۶ از دانشجويان گزينه خوب و ۰۶/۱۹ متوسط و ۷۵/۲۳ درصد گزينه بسيار خوب و ۰۸/۲ درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند. (جدول ۵-۴)

نمودار ۱- نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات

نمودار ۲- زمان برگزاري مسابقات

نمودار۳- مكان برگزاري مسابقات

نمودار ۴- تبليغات مسابقات

نمودار ۵- همكاري برگزاركنندگان مسابقات

نمودار ۶- جذابيت مسابقات

 

نمودار ۷- رضايتمندي از داوري مسابقات

نمودار ۸- نحوه برخورد برگزاركنندگان

نمودار ۹- تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات

نمودار ۱۰- استقبال از مسابقات

نمودار ۱۱- اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل

نمودار ۱۲- سطح برگزاري مسابقات
تعداد و درصد پاسخهاي كليه دانشجويان مربوط به بخش دوم پرسشنامه به تفكيك سوالات
امتياز هر گزينه ۴ ۳ ۲ ۱
گزينه بسيار خوب خوب متوسط ضعيف
شماره سوالات پرسشنامه تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
۱ ۱۰ ۵/۱۲ ۵۲ ۶۵ ۱۶ ۲۰ ۲ ۵/۲
۲ ۲۶ ۵/۳۲ ۳۲ ۴۰ ۱۸ ۵/۲۲ ۴ ۵
۳ ۱۷ ۲۵/۲۱ ۴۱ ۲۵/۵۱ ۲۰ ۲۵ ۲ ۵/۲
۴ ۲۱ ۲۵/۲۶ ۵۵ ۷۵/۶۳ ۴ ۵ – –
۵ ۲۷ ۷۵/۳۳ ۴۱ ۵/۴۸ ۱۲ ۲۵/۲۶ – –
۶ ۱۵ ۷۵/۱۸ ۵۱ ۷۵/۶۳ ۱۰ ۵/۱۲ ۴ ۵
۷ ۳۰ ۵/۳۷ ۳۸ ۵/۴۸ ۱۲ ۱۵ – –
۸ ۲۰ ۲۵ ۵۰ ۵/۶۲ ۱۰ ۵/۱۲ – –
۹ ۸ ۱۰ ۵۸ ۵/۷۲ ۱۴ ۵/۱۷ – –
۱۰ ۱۸ ۵/۲۲ ۳۴ ۵/۴۲ ۲۴ ۳۰ ۴ ۵
۱۱ ۲۰ ۲۵ ۲۶ ۵/۳۲ ۳۰ ۵/۳۷ ۴ ۵
۱۲ ۱۶ ۲۰ ۶۰ ۷۵ ۴ ۵ – –
ميانگين هر گزينه ۵۸/۲۰ ۷۵/۲۳ ۸۳/۳۶ ۰۴/۶۴ ۵/۱۴ ۰۶/۱۹ ۶۶/۱ ۰۸/۲

جدول ۵-۴

نمودار (۵-۴)
با توجه به /دول ۵-۴ مشاده مي شود كه گزينه خوب ۰۴ درصد از نظر خواهي ها را به خود اختصاص مي دهد و تنها ۰۸/۲ درصد آزمودنيهاي گزينه ضعيف را انخاب نموده اند.
۱-۴-۴ آزمون فرضيه اول
فرضيه Ho: دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي از نظر و هماهنگي در اجراي مسابقات راضي نيستند.
فرضيه H1: دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فر

دوسي از نظر و هماهنگي در اجراي مسابقات راضي هستند.
دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات را خوب ارزيابي كردند. ۵/۱۲ درصد بسيار خوب، ۶۵ درصد خوب، ۲۰ درصد متوسط، ۵/۲ درصد ضعيف. با توجه به جدول ۵-۴ فرضيه H0 رد و فرضيه H1 مورد تائيد قرار مي گيرد.

۲-۴-۴ آزمون فرضيه دوم
فرضيه Ho : دانشجويان دختر دانشگاه دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از زمان برگزاري مسابقات راضي نيستند.
فرضيه H1: دانشجويان دختر دانشگاه دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از زمان برگزاري مسابقات راضي نيستند.

دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد زمان برگزاري مسابقات را در حد مطلوب ارزيابي كردند ۵/۳۲ درصد بسيار خوب، ۴۰ درصد خوب، ۵/۲۲ درصد متوسط، ۵ درصد ضعيف. با توجه به جدول ۵-۴ فرضيه H0 رد و فرضيه H1 مورد تائيد قرار مي گيرد.