نقش آب در بتون

آب در برابر سيمان واكنش نشان مي دهد و باعث چسبيدنت سيمان به توده هاي جامد ديگر مي گردد.
از لحاظ تئوريكي آب، براي تركيب كامل سيمان برابر با آب مي باشد. نسبت سيمان تقريبا ۳/۰ مي باشد كه باعث توليد بتوني مي گردد كه تقريبا كارآمد نيست. براي اينكه بتوانيم آن را به حد دلخواه نرم نمائيم لازم است كه آب را با تركيبات شيميايي در بتون مخلوط كنيم.

همچنين استفاده بيش از حد از آب ممكن است كه بروي كيفيت بتوني خوب اثر بگذارد. نسبت آب به بتون (w/c) به صورت وزن آب آزاد تقسيم بر وزن بيان مي شود. آب آزاد در بتون آبي است كه در اثر تركيب شيميايي با سيمان بوجود مي آيد. كه آن شامل آبي است كه به بتون براي آميختن تركيبات افزوده مي شود. اين قضيه شامل آبي را كه به وسيله سوراخ ها و منافذ ساخته شده جذب نمي شود. نسبت آب به بتون يكي از مهمترين جنبه هايي استه كه بروي خواص ديگر تاثير مي گذارد.

بعضي از انواع خواص بتون كه بروي نسبت آب در بتون تا موثرند عبارتند از:
۱- ميزان پايداري و استقامت (استحكام)
۲- آب رفتگي و افت
۳- نفوذ پذيري
۴- مقاومت در برابر فرسايش
۵- ايستادگي سولفات
۶- مقاومت در برابر يخ زدگي

استحكام بتون تقريبا به صورت كلي بروي نسبت آب در بتون موثر است. استحكام در اين نسبت به طور معكوس عمل مي‌كند و نسبت آب در بتون را كاهش مي دهد و استحكام افزايش مي يابد. به همين دليل است كه تعيين قوسها و منحني ها فراهم مي شود. و مقاومت هاي بتون ها تخمين زده مي شود اگرچه نسبت آب در بتون به وسيله انواع مختلف سيمان شناخته شده است.

اين اشتباه است كه اگر بتون به صورت متراكم و فشرده باشد يك مثال براي نشان دادن ارتباط ميان نسبت آب در سيمان و فشار و استحكام آن در شكل شماره ۱ نشان داده شده است.
شكل شماره ۱
ارتباط ميان نسبت آب در بتون و فشردگي و استحكام ۱ نشان مي دهد. در اواخر روزهاي بيست و هشتم وقتي كه ميزان آب رفتگي افزايش يافته پيدا مي‌كند نسبت آب در بتون تاثير مهم و چنداني بروي آن نمي گذارد. به هر حال در مرحله آخر افزايش آب رفتگي با افزايش نسبت آب در بتون همراه است. (شكل شماره ۲)

نسبت اب در بتون همچنين بروي نفوذ پذيري بتون تاثير مي گذارد. به طوري كه نسبت آب در بتون را تا ۵/۰ افزايش مي دهد. (شكل شماره ۴) اين مي توان به صورتي به نظر برسد كه نسبت آب در بتون كمتر از ۵/۰ باشد و نفوذپذيري نيز پائين تر مي آيد و تاثير چنداني بروي تغييرات آب در بتون نمي شود به هر حال در نسبت آب در بتون ميان ۵/۰ تاثير نفوذ پذيري بيشتر است. كه به وسيله تغييرات آب در بتون صورت مي گيرد.
گروه QCL
يادداشت هاي تكنيكي گروه QCL
نقش آب در بتون
مارس ۹۹

شكل شماره ۲۰: تاثير آب در بتون بروي آب رفتگي و افت سيمان را نشان مي دهد.
شكل شماره ۳: تاثير آب در بتون و تراكم اجزا آن بروي آب رفتگي
مقاومت در برابر فرسايش يكي از مهمترين ملاك ها براي بتون (طبقات، جاده ها، پياده رو ها، ساختارهاي هيدروليكي و …) مي باشد در شكل شماره ۵ ديده مي شود كه افزايش آب در بتون باعث كمتر افزايش پيدا كردن وزن شده است كه اين مسئله مقاومت در برابر فرسايش را كاهش مي دهد.

شكل شماره ۴:
ارتباط ميان نفوذپذيري و نسبت آب در بتون را در تركيبات سيماني نشان مي دهد.
شكل شماره ۵:
تاثير آب و بتون بروي وزن- بتون در برابر فرسايش به وسيله استفاده از سه روش احتمالي.
توانايي سيمان پروتلد بر وري سولفات به وسيله تركيبات شيميايي هدايت مي شود. سميان مخصوصي (نوع SR) در استراليا ساخته مي شود كه طبق استاندارد As 3972 طراحي شده

است. كه در برابر حمله هاي سولفات مقاومت مي‌كند. بافت سيمان در بتون همچنين تاثير مهمي بروي مقاومت سولفات در طي تاثير آب بر بتون مي گذارد. اگر آب بر بتون افزايش يابد حجم بتون كاهش پيدا مي‌كند. نفوذپذيري كاهش مي يابد. و همچنين مقاومت سولفات نيز كاهش مي يابد. تاثير آب بر بتون در شكل ۶ نشان داده شده است.

تاثير آب در بتون در پسرفت و خراب شدن بتون هايي كه به وسيله خاك هاي سولفاته شده حمل مي شوند. تاثير آب در بتون در برابر يخ زدگي به صورت مستقيم مي باشد. به هر حال اين تاثير براي بتون منفي مي باشد و براي آب در بتون بالاتر از ۴۵% درصد مي باشد. اين توضيح در شكل شماره هفت ۷ جايي كه اين مقاومت به صورت ارقام يخ زدگي براي وزني حدود ۲۵% در آزمايشات نمونه برداري لازم است نشان داده شده است.

Vertival قائم به عبوري Horizontal افقي
Exteior بروني، خارجي Features به طور صحيح
Interior دروني Appliea كاربردي، عملي
Impermeable رطوبت ناپذير

تاثير آب در بتون در برابر مقاومت يخ زدگي بتون در ۲۸ روز افزايش آب در بتون را نشان مي دهد و كاهش مقاومت يخ زدگي در هر دو صورت عادي و هواگيري بتون را نشان مي دهد.
از ميان اين اطلاعات به وضوح مي توان فهميد كه مشتقات آب در بتون تاثيرات اصلي را بروي بتون مي گذارد. در طي اين تاثير نسبت آب در بتون بايد به صورت دقيق براي ساخت كيفيت بهتر بتون براي تقاضاي بيشتر كنترل مي شود.

۱۱۰۰ سري هاي پاك شده
زير ساخت، پايه، پايه آبي بتون و تكريبات آن براي بهسازي
توصيف:
مهر محكم ۱۱۰ سري هاي پاك كننده پايه آبي بتون تركيبات بهسازي آن به وسيله زير ساخت ها هيدروكربن هايي تامين مي شود. و ممكن است بر روي سطح هاي دروني، بيروني، قائم و عمودي و افقي بتون مورد استفاده قرار گيرد. در اين هنگام آنها به شكل مايع در مي آيند و به بهترين وجه در بتون قرار مي گيرند. و اجازه مي دهد كه سيمان به بهترين صورت قرار گيرد. يادداشت بعد از حدوداً ۴ هفته پوسته بتون شروع به شكست شيميايي مي‌كند. وقتي كه دواير بتون كامل مي شوند پوسته شروع به پراكنده شدن از قسمت سطح مي‌كند. اين تغييرات معمولا ۳ تا ۵ هفته ديگر در زير شرايط و محيط عادي صورت مي گيرد.

سري هاي پاك كننده ۱۱۰۰ به طور ماكزيمم حدود ۳۵۰ ۱/g براي تشكيل تركيبات بتون نياز دارد كه به وسيله نقش as. EPA صورت مي گيرد.
استفاده ها ۸
سري هاي ۱۱۰۰ پاك كننده در هر دو مورد بروني و دروني جائي كه نقاشي مي شود قسمت هاي كشسان آجرها و طبقاتي كه بعداً ساخته مي شود. به خاطر اختلافات عرضي نقاشي ها و چسبنده بودن براي فرش كردن كف و آجرهايي كه مورد استفاده قرار مي گيرند چسبانده مي شود. براي ارتباط توليد كننده سيستم طبقاتي كاربردي براي رضايت متقاضيان صورت مي گيرد. و هميشه يك تست تقاضا پيشنهاد مي شود.
ويژگي ها و فوائد:
– هنگامي كه كاربردي عملي آنها يك نوار رطوبت ناپذير مي سازند به طوري كه كيفيت آب نگاهدارنده را بهتر مي‌كند.

– فراهم كردن و آماده سازي بر استفاده كردن درست پايه هاي آبي تركيبات
– ساختن سخت بتون براي كم كردن ميزان فروريزي، خرابي و ديگر ضايعات.
– بالا بدرن عملكردها و فعاليت هاي بتون به وسيله مهر كردن آن در مرحله اجرايي براي عمر بيشتر
– پينشهاد يك قدرت فشارنده بر قدرت تراز بتون
– افزايش قدرت كشسان براي مقاومت بيشتر در مقابل شكستن و خرابي سطوح
– مقاومت در برابر خراشيدگي و سائيدگي و حوادث فاسد كننده نمك ها و شيميايي كه باعث كاهش افت و آب رفتگي مي شود.

– مي توان به سرعت و به آساني اسپري تبليغاتي و قراردادي كه در دسترس وجود دارد آنرا مهيا كرد.
– فرمولاسيون ها هميشه با رنگ قرمز كه زود پاك مي شود اضافه مي شود.
Voc از Voc فعلي و كنوني كمتر است از ۲۰ Q/L
خصوصيات
AstMCSOS نوع ۱ طبقه هاي A و B
(نوع ۱ هميشه در دسترس است)
AashioMa48 نوع ۱ طبقه هاي ۱ و B
در نوع ۱ هميشه در دسترس است
بسته بندي كردن:
۵ گالن (۳،۱۸۰ ليتر) دلو
۵۵ گالن (۲۰ ،۲۰۸ ليتر)
امكانات فيزيكي
زمان ترسيم كردن، ترسمي كردن حدودا ۲/۱

اسپري كننده قدرتي اسپري كننده دستي
خطوط و احتياط ها:
از انجماد جلوگيري مي شود. در صورتي كه دماي بتون كمتر از ۴۰ درجه فارنهايت باشد استفاده نشود. از تركيب با موادي كه شامل حل كننده ها هستند جلوگيري شود. اضافه كردن و رقيق كردن تركيبات به هيچ وجه نباد صورت گيرد سطح ها ممكن است در اين طي بيرنگ شود. هرگز رنگ آميزي يا كشسان كردن طبقات بدون چك كردن مناسب و چك كردن از لحاظ امنيتي و بدون رضايت و توافق توليد كننده صورت نگيرد.

از لحاظ سلامتي
ارتباط مستقيم ممكن است باعث يك عامل محرك متوسط شود. براي اطلاعات بيشتر به Motenial sofetg Data sheef رجوع شود.
رنوليت: خصويت محصول
– سيستم انعطاف پذير
– نفوذ آب نگهدارنده (wpps)
– نفوذ آب به طريق بتون
– نفوذ آب رنوليت بتون
– سيستم آب ذخيره كننده (wss)
– سيستم سيمان نگهدارنده (cpss)
سيستم نفوذ نگاهدارنده
خطوط ديگري كه به روي بتون تاثير مي گذارند نفوذ آب يا واترپنترس ناميده مي شود. اگر آب درون بتون ذخيره شود ممكن است دماي آن داغ مي شود و پائين بيايد دماي گرم براي كشورهاي نواحي گرمسير و استوايي مي تواند باعث بخار آب همراه بتون شود. از طرف ديگر دماي پائين ممكن است باعث يخ زدگي گردد. هر دوي اين چيزها براي بتون خطرناك خواهد بود. زيرا مانعي داشتيم كه در آينده چه بر سر بتون خواهد آمد؟ باعث احترا و آتش گرفتن در درون آب است. كه به دليل سوراخ

هاي كود درون آن صورت مي گيرد براي فهميدن PPS دانستند مكانيزمي كه باعث نفوذ آب مي شود ضروري است. در طي ساخته شدن بتون كانال هاي بسيار كوچكي كه يكي از آنها كاپيداري ناميده مي شود كه باعث شكل دادن سطح بتون مي شود. (به شكل ۴ نگاه كنيد) بالاخره اين كاپيلارها صفات فيزيكي دارند كه باعث افزايش آب مي شود. بنابراين شما مي توانيد در مورد

افزايش كاپيلاري آب صحبت كنيد. افزايش كاپيلاري آب اين كاپيلاريها ممكن است خيلي عميق باشند بنابراين آب مي تواند همچنين خيلي عميق در بتون هدايت شود. البته رنوليت مكانيزم لازم را فراهم مي آورد كه مي تواند باعث بسته شدن افزايش آب در كاپيداري گردد. و رنوليت به روزن هاي كوچك بتون (به طوري كه در شكل ۵ مي بينيد) كه باعث مزاحمت هستند به صورت اتفاقي اضافه مي شود. البته اين روزن هاي كوچك همچنين درون يا نزديك كاپيدارها قرار مي گيرند. ساختمان

كوچك آن (كورن يا غارها ناميده مي شود). اين قارها باعث شكسته شدن خصوصيات فيزيكي كاپيلارها افزايش پيدا مي‌كند تا اولين روزنها يافته شوند. (به شكل ۵ نگاه كنيد) بنابراين آب قادر نيست كه به طور عميق در بتون معمولي افزايش پيدا كند. اگر در آن رنوليت استفاده شود. براي نتيجه گيري هاي رنوليت قادر است كه نفوذ آب را در راه ها كاهش دهد و بنابراين باعث تغيير دما در راه ها و گودالها به طوري كه مي بيندي مي شود. و اين عمل دوباره باعث ذخيره سازي زمان و

هزينه هاي اضافي مي گردد. زيرا اين نياز براي نگهداري پائين است. از طرفديگر رنوليت كه پايه هاي راه ها مي باشند به صورت چند كاره عمل مي كنند. شما هيچ مشكلي در استفاده از رنوليت پايه اي كه در كشورهاي گرمسير و نظير آن مورد استفاده قرار مي گيرد نخواهيد داشتم. در صورتي كه زمين شما در جائي نيمه سرد واقع شده باشد.

آرايش زدايي بتن به وسيله الكتروهيدروليك
آلودگي بتن قسمت اعظم تركيبات هدر داده شده مي باشد اين پروژه شامل توسعه ساختارهاي راداسنگدار ها مي باشد كه بسيار مهم هستند. اين مواد بر روي فلزهاي سنگين و خطرناك پايه ريزي شده است و تاثير الكتروهيدروليك در بعضي از نسل هاي سازمان يافته كه ساعت هاي

سازمان انرژي هيدروليك مي باشد رخ مي دهد. نفوذ كردن الكتروهيدرليك در بتون به صورت يك كارآيي با ارزش و سريع و كنترل كننده مي باشد. سيستم اسكبل (EHS) عميق ترين مي باشد كه سطح شده بتون طراحي شده آن موثر و كافي نمي باشد ولي امولسيون آن كامل است كه ميانگين ۲۰-۱۰ ساختار بتوني اين سيستم را طراحي شده است. پاره ها و خرده هاي بتون كه به

خاطر ميزان راديواكتيويته كه در EHS اصلي باقي مي ماند و به يك مخزن انبار مانند بر مي گردد. و همه اوارانيوم را شامل مي شود. پاك سازي ساختار بتون كه مي توان آن را به وسيله آب تميز كرده. اين كار به وسيله تكنيك هاي امولسيون منظم صورت مي گيرد. اخيرا تقسيمات تكنيك هاي

اكسل سيستم هاي تكسترون همچنين در خرد كردن مكانيكي مورد استفاده قرار مي گيرند. كه مورد تقاضاي فشار زياد حتما شده است. اين پروژه داراي ولتاژ بالا مي باشد. به طور تكميلي هيچ ضربان تابشي در از دست دادن آب به صورت سنجش كوچكي توسط ليزر صورت مي گيرد و

همچنين به وسيله گازها و در مراحل تدريجي صورت مي گيرد. اين تكنولوژي به اين صورت شناخته شده است. براي اطلاعات بيشتر به دست امده در مورد استفاده پرتوتايپ قوي كه در فلورايد به دست آمده عبارت است از‍: ضربان هايي كه در سطح بتون توسط دانشگاه بين المللي نشان مي دهد كه سنگ هاي عميق در عمق ۲۵% اينچ به صورت عمده وارسي مي شود.

سرچشمه گرفتن با ولتاژ بالا به صورت ميانگين ۸/۰-۷/۰ وكتور گندمارت تخليه كردن الكتريكي مي باشد. مربع هيدروليك هر دقيقه ضربان تكسترون باعث ازدياد گلندمارت تخليه كردن الكتريكي مي باشد. مربع هيدروليك هر دقيقه ضربان تكسترون باعث ازدياد شك هاي بادي در اين بين مي شود.

و باعث تعيي رموقعيت ابزارهايي سخت وناصاف مي شود. ۲۰۳۸۵ ريور بيچ آب در اين ميان تخليه مي شود. كه ميزان موثر آن MA 149 كانال در بتون مي شود. ميزان زيادي آب به شماره تلفن ۴۳۲۵-۳۸۱ (۶۷۷) تماس حاصل كنيد.
فشار توسعه يافته در خلاء ها و فضاهاي خالي و جابه جا سازي و خرده ها باقي مي ماند عكس ۴۱۶۰-۳۸۱(۶۱۷)

جامد- مايع بودن سطوح ۲۵-۲۰ هرفوت مربع مي باشد. فشار ها مي تواند سطوح را در مدت يك ساعت بشكافد. لايه اصلي در آن وجود ندارد. Compusee rere.com a 7157201200 هنگامي كه الكترودها شكسته مي شود و به سطح نزديك مي گردند زمان تست كردن مي باشد. روزانه ميانگين مناطق DaE تكنولوژي انرژي فرمان حدود ۸۰ فوت مربع كه از مركز صورت مايع اضافه مي گردد و موثر مي باشد و ماكزيمم آن صد فوت مربع مديريت- دفتر علوم و در EHS فراهم و در

دسترس قرار مي گيرد. تحقيقات توسعه الكتريكي در فضاي باز اتفاق مي افتد. تكنولوژي هايي كه در اين قسمت باعث اتلاف مي شود ميان دو الكترود قرار دارند. رفع شك و تميز كردن خصوصيت و مشخه سخت افزار منفي مي باشد. براي افزايش و زياد كردن در طي كلاس هاي موجود در ۲۰۰-۱۵۰ برنامه ريزي مي شود. اطلاعات مورد نياز در اين پروژه اين است كه لايه هاي آب در آب بتون در هر روز يك فوت مربع انجام مي شود.
اصل علمي
مهمترين مسئله بتون در جوامع پيشرفته نبايد ناچيز پنداشته شود. با نگاهي به اطرافيان شما مي تواند ساختارهاي بتوني را در همه جا مانند ساختمان ها، جاده ها، پل ها و سدها پيدا كنيد. هيچ راهي براي فرار از بتون هاي يكه هر روز در زندگي شما موثرند وجود ندار. بنابراين بايد بدانيم كه آن چه چيزي است. بتون ماده اي است مخلوط كه از يك بتونه و يك ملاط مانند ساخته شده است

. ملاط كه تركيبي از سيمان و بتونه با يكديگر تركيبي از توده را تشكيل مي دهد. جز اصلي كه براي ساخت ملاط استفاده مي شود سيمان و آب مي باشد و بتونه به خوبي مي تواند توده اي متراكم را تشكيل دهد. نقش اين اجزا سازنده در اين بخش بحث خواهد شد. سيمان به طوري كه متداولا شناخته شده است تركيبي است از سوزانده شدن سنگ آهك و خاك رس با يكديگر در دماي بالا ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ به دست مي آيد.

اگرچه سيمانهاي ديگري براي اهداف گوناگون نيز وجو دارد. اين نوع آن منحصر سيمان يورتلند با امكانات آن است. محصول سيمان يورتلند با امكانات ان است. محصول سيمان يورتلند از معدن سنگ آهك شروع به كاركرد CaCo3. فشارهاي زياد باعث شكسته شدن سنگ آهك هاي خرد كننده سپس با خاك رس، شن و سنگ آهن زمين تركيب مي شود و به شكل پودر شكل و هم جنس در مي آيد. به هر حال اين پودر نيز در زير ميكروسكوپ به صورت ناجور و ناهمجنس مي باشد. اين تركيب ها در گرماي بالا در كوره هاي فولادي استوانه اي به صورت هم و كج در مي آيد. گرماي كوره ها ممكن است با ۶ متر در ديامتر و ۱۸۰ متر در طول بالا بروند. مخلوط مواد خام در دماي بالا در قسمت استوانه اي و به آرامي به صورت طولي در طي كوره ها جابجا مي شود. در قسمت

پائيني كوره سوخت مي سوزد و گرماي لازم را براي واكنش در برابر مواد فراهم مي آورد. كه مدت ۲ ساعت طول مي كشد. زماني كه اين تركيبات به پائين قسمت استوانه اي منتقل مي شوندو اين پيشرفت در ۴ مرحله صورت مي گيرد. در اولين مرحله آب موجود در پودر تبخير مي شود. سپس در اثر تجزيه آب روي اكسيد كربن از يكديگر جدا مي شود. كه اين عمل كاسينشن يا برشتن (تبديل به آهك) ناميده مي شود.

مرحله سوم آجرسازي يا كليتبر ناميده مي شود. در طي اين مرحله سيليكات كلسيم تشكيل مي شود. و مرحله پاياني سردكردن صورت مي گيرد. قسمتهاي مرمري به وسيله كوره در اين مرحله ساخته مي شود. آجر معمولا از تركيب چهار ماده كه بعداً مورد بحث قرار مي دهيم تشكيل شده است. آجر سرد مي شود. و در زمين با مقدار كمي سنگ گچ تركيب مي شود تا در مرحله پاياني منجر به ساخته شدن سيمان مورتلند شود. آب كليد اصلي اين قسمت مي باشد به طوري كه

وقتي با آب مخلوط مي شود به شكل خمير در مي ايد. كه اين توده ها را به هم مي چسباند. آب باعث سختي بتون مي شود كه اين مرحله را هيدراته شدن مي نامند. هيدراته شدن يك واكنش شيميايي است كه تركيبات اصلي سيمان به وسيله مولكول هاي آب هيدراته مي شوند. كه

جزئيات هيدراته شدن را در بخش بعد توضيح مي دهيم. اب لازم است به صورت خالص دربيايد. تا از واكنش هاي ديگري كه باعث ضعيف شدن مباحث بتون مي گردد جلوگيري نكند. نقش آب بسيار مهم است زيرا نسبت اب به سيمان از مهمترين عوامل ساخت بتون كافي مي باشد. ميزان يا آب نيز استحكام بتون را كاهش مي دهد. بتون بايد كارآمد باشد بنابراين به صورت محكم به شكل هاي مختلف براي ساخت ديوارهاي و سقف ها و …. در آيد. زيرا بتون بايد با هم قوي و هم كارآمد باشد

. يك توازن دقيق نسبت آب به سيمان در زمان ساخته شدن بتون لازم است. توده هاي شيميايي ناكارآمده جامه هستند. توده هاي متراكم به شكل ها و سانحه هاي مختلف هستند و ميزان مواد از قسمت هاي بهينه شن به سنگ هاي كوچك تبديل مي شود. زيرا سيمان گرانترين جز در ساخته شدن بتون مي باشد. اين مرغوبيت سيمان را تضمين مي‌كند. ۷۰ تا ۸۰ درصد از ارزش بتون در توده هاي پائين نگاه داشته مي شود. براي مثال علت كمي استحكام در بتون استفاده از توده هايي مي باشد كه باعث ساخته شدن بتون محكم با خراشيدگي و سايش مي شوند توده ها

بايد تميز سخت و قوي باشند. اين توده ها معمولا بسته مي شوند از هرگونه گرد و غبار شكافتن، خاك رس با ناخالصي هاي ديگر پاك مي شود و با اين واكنش باعث ساخده شدن سيمان مي گردند. سپس در سايزهاي مختلف از يكديگر جدا مي شوند و با گذشتن اين مواد از طي سري هايي كه با سايزهاي مختلف باز مي شوند. بتون تركيباتي دارد كه مواد وابسته به ساختمان آن را مي سازد. تناسب درست از لحاظ جزئيات تزئيني جايگزيني براي اين ساختار به صورت بهينه مي شود. خواص خوب بتون فوايدي دارد كه آن را محبوب مي سازد. اول اينكه از لحاظ جزئيات تركيبي

آن به آساني و سرعت در دسترس مي باشند. اما عمر طولاني بتون و طولاني بودن مدت نگهداري خواص اقتصادي آن را كاهش مي دهد. بتون مي تواند به شكل هاي مختلف قالب بخورد و به صورت شكل هاي مختلف و دلخواه در بيايد. ساختمان قالب ها طرح ها در هنگام كار از ارزش و همچنين در برابر باد با آب جانوارن جهنده مثل موش، حشرات، مقاوم مي شود. همچنين اغلب از بتون براي ساختمن پناهگاه ها استفاده مي شود. بتون علاوه بر فوايد بسياري كه دارد داراي محدوديت هايي نيز مي باشد. بتون داراي خاصيت انبساط (كشسان، كمي هادي بودن و در برابر شكستگي نيز مقاوم نمي باشد.

هيدراته شدن سيمان يورلنلد:
بتون به وسيله تركيب آب و سيمان و توده هايي كه آنرا كارآمد مي سازد و بوجود مي آيند. و به صورت دلخواه جايگزين و قالب ريزي و محكم مي شوند. و سپس شروع به سخت شدن مي نمايد. بتون آنگونه كه تصور مي شود زياد لازم نيست كه خشك شود.
بتون لازم است كه به وسيله رطوبت هيدراته و سخت شود وقتي كه بتون خشك مي شود از ادامه استحكام آن جلوگيري مي شود. بتون مقدار بسيار كم آب ممكن است زود خشك شود ولي

واكنش كامل را نشان نمي دهد. خصوصيات بتون بايد كمتر از يك بتون خيس باشد. عملكرد آب با سيمان در بتون بسياري براي مواد تشكيل دهنده آن و واكنش هايي كه بايد در طي چندين سال انجام دهد متهم است. اين واكنش بسيار مهم است كه در مورد آن در اين بخش به بخش جزئيات آن مي پردازيم. سيمان پورتلند شامل ۵ تركيب اصلي و چندين تركيب فرعي مي باشد. تركيب انواع سيمان پورتلند و برحسب درصد وزني در جدول شماره ۲ نشان داده شده است.