نقش تكنولوژي اطلاعات در مدیریت توليد كامپيوتري

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: ۴
نقش تكنولوژي اطلاعات در توليد كامپيوتري (تك) ۵
شكوفايي جديد در نوآوري تكنولوژي ۵
رقابت ، عامل موثردر پيشرفت تكنولوژي ۵

ضرورت استفاده از توليد كامپيوتري (تك)در صنايع ۶
سيستم توليد به روش منعطف[۱] (FMS) 8
فناوري اطلاعات و ساخت و توليد ۹
به كارگيري اتوماسيون در سيستم هاي مديريت توليد ۱۰
توليد و ساخت كامپيوتر يكپارچه (CIM) 14
برنامه ريزي و كنترل محصول در توليد كامپيوتري (تك) ۱۵
رابطه طراحي و ساخت كامپيوتري با كنترل توليد ۱۶
استفاده از ماشين آلات كنترل عددي در توليد كامپيوتري ۱۶
نتيجه گيري و نظریه دانشجویی: ۱۸
منابع و مأخذ ۱۹
چکیده:
چه چيزي اين عصر جديد را مشخص مي سازد؟ چرا مردم در سالهاي ۱۹۸۰ ا زاين دوران جديد تكنولوژي سخن مي گويند؟ و نقش مردم جهان در دهه ۱۹۸۰ و سالهاي بعد چه خواهد بود؟
امروز جهان داراي توانايي جديدي براي ساخت مغز يك كامپيوتر يعني واحد عمل كننده مركزي به

اندازه هاي بسيار ريز و جاي دادن آن در يك ورقه نازك به طول چند ميليمتر مي باشد . باكمك تكنولوژي يك دستگاه كامپيوتر را به اندازه نوك انگشت كوچك يك انسان درآورديم و آن را به عنوان جزء متشكله ساير ماشين آلات در هر جامورد استفاده قرار دهيم . به علاوه بهاي اين كامپيوترهاي كوچك به قدري كاهش يافته كه انوع ارزان آن را مي توان به مبلغ يك دلار يا در اين حدود خريداري كرد.


نقش تكنولوژي اطلاعات در توليد کامپیوتری تک
شكوفايي جديد در نوآوري تكنولوژي
تاريخ تكنولوژي همان تاريخ جامعه بشري است ، از ابزار اوليه ی سادهكهنشانگرآغازتمدنبودهتا سفينههايعظيمكهاكنونآدميرادرراهتسخيرستارگانقراردادهاست .دورهتاريخبشريرابرمبنايتكنولوژيهايعمدهآننامگذاريكردهايم،مانندعصرحجر،عصربرنر،عصر آهن .از انقلاب صنعتي تا انقلاب ترانزيستوري ، تكنولوژيهاي نوين موجب پيدايش شماري از تحولات بسيار مهم د رتاريخ جامعه بشري شده است .
رقابت ، عامل موثردر پيشرفت تكنولوژي
در طول سي وپنج سالي كه از پايان جنگ دوم جهاني مي گذرد، روحيه رقابت در اقتصاد و صنايع مثلاً در ژاپن به منزله نيروي محرك گسترش تكنولوژي بوده است .به دلايل متعدد روحيه رقابت ، در تكنولوژي پيشرفته دهد ۱۹۸۰ نيز تاثير شگفتي داشته است. رقابت شديد بين شركت هاي بزرگ توليدي به منظور بهبود كاركرد و كيفيت محصولات ، كاهش هزينه هاي توليد آنها ودر نتيجه افزايش سهم خويش در بازارهاي جهاني ، بهبود مداوم و سريعي در تكنولوژيهاي مربوط به صنايع ساخت

اتومبيل ، كالاهاي مصرفي الكترونيك ، دوربين و فولاد و به وجود آورده و طبعاً، رشته هاي مزبور به صورتموفقترينصنايعاينكشوردرآمدهاند . كوششبرايرقابت،ازساختاراقتصادژاپنكهدرآنممكناستپنجتا ده و حتي تعداد بيشتري از شركتها ي بزرگ ، با توليد يكنوع محصول ، سهمي از بازار آن كالا را كه با ضوابط ايالات متحده و اروپا، خيلي مشكل ممكن است به دست آوردند ، سرچشمه مي گيرد.
موسسات ژاپني نيروي عظيمي براي بازاريابي اتومبيل ، تلويزيون يا ويدئويي با علامت تجارتي خوي

ش علاوه محصولات مشابهي كه توسط رقباي آنان عرضه مي گردد و به كار مي اندازند و ازآنجا كه تغييرات و اختلافات مشابهي كه توسط رقباي آنان عرضه مي گردد وبه كار مي اندازند و از آنجا كه تغييرات و اختلافات از كالاي داراي يك علامت تجارتي تا كالاي با علامت تجارتي ديگري كاملاً ناچيزند، نوآوريهاي كوچكي كه توسط يك توليد كننده ابداع مي گردد فوراًًَ به وسيله توليد كنندگان ديگر اقتباس مي شود. اين جريان موجب پيدايش قدرت محرك تكنولوژي شده و به اصطلاحات چشمگير در كار كرد و كيفيت كالا تنزل سريع بهاي آن در يك مدت نسبتاً كوتاه ، مي انجامد .
ضرورت استفاده از توليد کامپیوتری تک در صنايع
طراحي دستي محصولات كندو طاقت فرسا بوده ، در بسياري شرايط الزامي به نظر نمي رسد.امروزه ابزارهاي طراحي به كمك كامپيوتر به راحتي در دسترس مي باشند و به طراحان در خلق و آزمايش محصولات كمك شاياني مي كنند.
شركت هاي توليدي امروزي براي رقابت و بقاء در بازارهاي جهاني به دليل تنوع محصولات در دوره هاي زماني كوتاه ، به سلولهاي كاري كاملاً خودكار نياز دارند. به طور خلاصه به سه دليل عمده زير ، استفاده از توليد كامپيوتري ضروري به نظر مي رسد.
الف ) كسب بيشترين انعطاف در توليد جهت رقابت و تنوع محصولات
ب ) كاهش هزينه هاي توليد
پ ) افزايش بهره وري توليد
براي تبديل يك مجموعه توليدي از سبک فعلي به اتوماسيون ، به سيستم اطلاعاتي و كنترلي بسيار پيچيده نياز است . براي اين منظور ، توليد كامپيوتري بايستي جريان مواد و سيستم

اطلاعاتي يك مجموعه توليدي را در برگيرد تا به طور اثر بخش و كارا عمل نمايد.
كاربرد علوم اطلاعات تاثير عمده و به سزايي در كارخانه ها و ساخت كالاها و هم در بخش خدامات دارد.درميان ابزارهاي علوم اطلاعات مي توان از طراحي به كمك كامپيوتر ، توليد و ساخت بوسيله كامپيوتر ، سيستم انعطاف پذير توليد و ساخت يكپارچه به وسيله كامپيوتر نام برد. جريان الكترونيكي داده ها كه در نهايت به اطلاعات تبديل مي شود ميان تجهيزاتي كه روز به روز بهتر مي شوند ارتباطات بهينه يي را برقرار مي سازد.همچنين جريان الكترونيك اطلاعات اين امكان را به وجود م

ي آورد كه كنترل اتوماتيك به جايگزين عمليات دستي جايگزين شود. تكنولوژي مي تواند به بهبود كيفيت به طور غير مستقيم از طريق كنترل بهتر فرايند توليد ، و به طور مستقيم از طريق بازرسي و آزمايش خود كار كمك نمايد. به علاوه مي تواند براي پشتيباني از به كارگيري ابزارهاي كنترل كيفيت مورد استفاده قرار گيرد .نرم افزار مي تواند محاسبات مناسب را به آساني به اجرا در آورد و نتايج را به صورت نمودار نشان دهد. با اين وجوداز ، ارزيابي و اندازه گيري تمام خودكار به طور روزافزوني براي فراهم كردن كنترل تمام خود كار كيفيت استفاده مي شود.

سيستم توليد به روش منعطف[۱] (FMS)
درموارد پيچيده ، تجهيزات حمل مواد در تكميل كار ماشين هاي عددي مستقيم استفاده مي شوند . چنين سيستمي مي تواند با تغيير دستورات و برنامه كامپوتري ، محصول را در اشكال ، ابعاد و متغيرهاي مخلف توليد كند و متناسب با محصول جديد برنامه ريزي شود.
سيستم FMS داراي مزايايي به شرح زير مي باشد:
۱- تغييرات سريع تر ، باهزينه كمتر از قطعه يي به قطعه ديگر فراهم مي سازد و بهره برداري از سرمايه را افزايش مي دهد.
۲- كاهش هزينه مستقيم نيروي كار
۳- كاهش موجودي انبار
۴- يكنواختي در محصول و شايد كيفيت بهتر
به طور كامل سيستم توليد انعطاف پذير سيستمي يكپارچه و تحت كنترل مي باشد كه در بردارنده وسايل خودكار جابجايي مواد و ماشين آلات CNC است كه به طور هم زمانميتواندانباشتههاييباوزنمتوسطيازقطعاتراتوليديامونتاژنمايد.

فناوري اطلاعات و ساخت و توليد

به دليل نفوذ و تأثير فناوري اطلاعات تكنولوژي ساخت و توليد به نقطه عطف خود رسيده است . به طوري كه برخي از آن به عنوان عصر ساخت یاد می کنند .سازندگان برای موفق بودن دربازارجهانیبایدرقابتنمایند .صنعتساختبهسمتسود آوري براي شركت ، كاركنان وسهامداران حركت مي كند و مديران اين صنعت نيز درك كرده اند كه حيات دراز مدت آن ها از طريق رقابت تضمين مي شود.
در همين راستا محيط قديمي توليد محصول كه براساس خط مونتاژ بود پيرو تغييرات كلي ناشي

از ورود به عصر اطلاعات تغيير كرده است . در مدل قديمي توليد روابط كارگر- مديربسيار ساده بود، مدير دستور مي دهد و كارگران اجرا مي كنند . در اين روش توليدی كارگران عموماً غير ماهر بوده و كارهاي تكراري انجام مي دهند.محيط جديد توليد از تركيب پيشرفت هاي تكنولوژي با مديريت استراتژيك تشكيل يافته است .
امروزه افراد و كاركنان و كارگران نسبت به گذشته ماهرتر شده اند . تقريباً دو سوم كارهاي نيروي انساني كه در سال هاي آينده مطرح خواهد شد نيازمند آموزش بالاي متوسطه بوده و همگي از فناوري اطلاعات بهره خواهند برد.
در حقيقت با بكارگيري IT در كارخانه ٰهزينههاكاهش مي يابد و شركت قادر خواهد بود تاتوليد و موجودي خود را كنترل كند و در مرحله ساخت نيز به سمت خودكارسازي كارها تاحد امكان پيش خواهد رفت.

به كارگيري اتوماسيون در سيستم هاي مديريت توليد
همزمان با تكامل اتوماسيون ، بكارگيري اتوماسيون د رسيتم هاي مديريت توليد رايج گرديد. استفاده ا زكامپيوتر و تجهيزات خود كار در طراحي ، توليد، حمل و نقل ، انبارداري و سيستم هاي اطلاعاتي ازاين نوع است ، كه شامل موراد زير است :
الف ) طراحي به كمك كامپيوتر (CAD)
اين نرم افزار به طراحي اشكال هندسي مي پردازد. طراح مي تواند نقشه هاي خود را از هر زاويه روي صفحه نمايشگر خلق نمايد . همچنين كامپيوتر مي تواند عكس العمل هاي يك بخش را در آزمون هاي شدت فشار شبيه سازي نمايد .سرعت CAD بيشتر از دست انسان است و كمتر از انسان اشتباه مي كند .امكان نمايش سه بعدي قطعات از ويژگي هاي ديگر استفاده از CADاست .دربخش CAD سه هدف عمده دنبال مي شود:
– مدل سازي سه بعدي اجسام
– شبيه سازي رفتارهاي فيزيكي روي مدل سه بعدي
– نقشه كشي و تهيه نمادهاي لازم از مدل
ب) تكنولوژي نمونه سازي سريع
هدف ا ز بكارگيري اين تكنولوژي اينست كه آنچه به كمك كامپيوتر طراحي شده را بتوان سريع توليدكردونمونهفيزيكياوليهرابرايبهينهكردنطراحيوبهينهسازيتوليد،دراختيارطراحوحتيمهندستوليدقراردارد .
ج ) توليد به كمك كامپيوتر(CAM )

 

در توليد به كمك كامپيوتر ، ماشين آلات به كامپيوتر متصل بوده و براساس كامپيوتر عمليات توليدي خود را انجام ميدهد . نرم افزاري كه بتواند نقشه طراحي شده را با استفاده از CAD جهت انجام عمليات توليدي با كليه از اطلاعات و خصوصيات طرح فوق با ماشين آلات مورد نظر انتقال دهد CAMنامیده می شود . در بخش CAM نيزفعاليتهايزيرجريانخواهدداشت:

– ساخت و برنامه نويسي ماشين هاي CNC
– توليد و مونتاژ به كمك روبات ها ي كنترل شونده به كمك كامپيوتر
– سيستم ها ي توليد انعطاف پذير (FMS)
– بازرسي كالا به كمك كامپيوتر (CAI)
– تست محصول به كمك كامپيوتر(CAI)
د : برنامه ريزي فرايند توليد به كمك كامپيوتر[۲] (CAPP)
تعيين توالي فرايندجهت پيگيري توليد قطعه معين از وظايف دشوار مهندسي ساخت است. مهندسي ساخت بايد تعيين كند كه چه ماشيني بايد عمليات مورد نياز را انجام دهدٰاستانداردهايزمانيعملياتراطوريتعيينكندكهزمانبنديبعديكارانجامپذيرباشد،موادوابزارموردنياز مشخص كندو… چنين وظيفه اي بسيار وقتگير است . طرح هاي تكنولوژي گروهي براي رده بندي برنامه هاي فرايند به كار گرفته شده است ٰاينبرنامههاراميتواندرموردقطعاتيكهبرنامههايشانمشخصاتاندكيمتفاوتبابرنامههايفراينداستانداردارد،كمياصلاحكرد.اين نوع برنامه هاي فراينداصلاحشدهرامعمولاًبرنامهفرايندمتغيرمينامند .كليددرآميزيطراحيوساخت،ايجادسيستمياستكهدرآنبرنامههايفرايندراازابتدابرپايهیمشخصاتهندسهطراحيايجادميكند،اينگونهسيستمCAPP را سيستم برنامه ريزي فرايند مولد مي نامند.

هـ : حسابداري به كمك كامپيوتر
و : بازاريابي و تجارت به كمك كامپيوتر
ز : طراحي ابزار به كمك كامپيوتر
ح : سيستم هاي خودكار دريافت و تحويل كالا( )[۳]
منظور از سيتم هاي خودكارو دريافت و تحويل كالا، سيستم هايي است كه سفارشات مواد و كالاي در جريان ساخت را از هر ايستگاه كاري، در خط توليد دريافت ميدارد و به طور خودكار قطعات مورد نياز را به ايستگاههايموردنظرارسالمينمايند.
سه عنصر اصلي عبارتنداز :
۱) سيستم هاي كامپيوتري و ارتباطات ، اين سيستم سفارشات را دريافت مي دارند و آنها را آماده كرده و به ايستگاه هاي مورد نظر ارسال مي دارند.
۲ ) سيستم هاي حمل و نقل اتوماتيك (AGV)[4] : اين سيستم ها شامل وسايل نقليه هدايت شونده كوچكي هستند كه بدون راننده بوده و باقوايمحركهباطريموادرابينايستگاههامختلفعملياتيجابجانمودهودستوراتخودراازكامپيوترمركزي دريافت مي دارد.بنابراين ، مشكلات بوجود آمدن گلوگاهي توليد به دليل نرسيدن به موقع مواد رفع مي گردند و از طرفي موجب كاهش ذخيره سازي موجودي ها و كاهش هزينه هاي نگهداري مي گردد.
۳ ) سيستم هاي ذخيره سازي و تحويل كالا در انبار[۵] :
اين سيستم ها به طور خود كار عمل كرده و از كامپيوتر مركزي فرمان مي گيرند اساس اين سيستم ها اینست كه قطعات بر اساس استاندار مشخص ، دربسته هاي مشخص با تعداد معيني در انبار جايگزين شده و با استفاده از روبات هاقطعات از محل هاي معيني برداشته شده و آماده مي شوند و به طور خود كار سند تحويل صادر شده وبه ماشين ها ي حمل حمل ونقل جهت ارسال آن به دستگاه ها واگذار مي شوند.

توليد و ساخت كامپيوتر يكپارچه (CIM)
دراين روش ا زتوليد از مرحله طراحي به وسيله كامپيوتر CAD وساختتوسطماشينهايكنترلعدديمستقيم (DNC) و سيستم انعطاف پذيرتوليد و عمل فرايند به وسيله ربات ها و محل مواد و قطعات و كالاي درجريان ساخت به وسيله خودروهاي ربات انجام مي شود .به كل اين سيستم نظام يكپارچه كامپيوتري ساخت و توليد گفته مي شود .همه ي قسمت ها ي مختلف كار از طريق ترمينال كامپيوتري با حافظه ها با سرعت بالا انجام مي شوند .