نماتدهاي گره ريشه

علائم آسيب
همه محصولات كدو نسبت به نماتد گره ـ ريشه مستعد مي‌باشد. علائم اندام هوايي، شامل رشد كاهش يافته، شاخ و برگ‌هاي زرد يا سبز رنگ پريده مي‌باشد و گياه تمايل پيدا مي‌كند كه حتي با كمترين تنش آبي، پوسيده مي‌شود. علائم اندام زيرزميني شامل زخم‌‌هاي ريشه‌اي ۲ يا ۳ برابر ريشه‌هاي سالم مي‌باشد كه باعث يك ظاهر گره‌دار در سيستم ريشه مي‌شود. پوسيدگي و فساد ريشه‌هاي آلوده به خاطر هجوم توسط ارگانيزم‌هاي ثانويه در مراحل پيشرفته معمول مي‌باشد.

شرايط براي نمو
نماتد در يك مرحله تخمي كمون براي چند ماهد كوتاه و به صورت نامعين بر روي ميزبان‌هاي گياهي مستعد، مي‌تواند زنده بماند. بيماري در خاك‌هاي ماسه‌اي سبك و در دماهاي خاكي نسبتاً گرم، خيلي شديد و حاد مي‌باشد. اگر جمعيت نماتدهاي ناشي از محصول قبلي در خاك زياد باشد، مقدار خسارت خيلي زياد خواهد بود. بيماري معمولاً در محصولات مزرعه يا گلخانه‌اي اتفاق مي‌افتد.
كنترل

كولتيوارهاي مقاوم در صورت دسترسي بايد استفاده شوند، اما مقاومت معمولاً مخصوص يك گونه ملودي ژن خاص مي‌باشد و ممكن است در همه‌ي موارد جاي نگيرد. ضدعفوني كردن خاك موثرترين روش كنترل گر ه ريشه‌اي مي‌باشد. تعويض محصول، شخم آيش و شخم عميق مي‌تواند جمعيت‌هاي نماتد ي را در خاك كاهش دهد. تعويض محصول با محصولي نظير برنج (كه در آب مي‌باشد) مي‌تواند به نسبت زياد سطوح جمعيتي را كاهش دهد.
پاتولوژي گياه

نماتد گره ريشه
گره ريشه در زماني كه در يك گلخانه در انگشتان در سال ۱۸۵۵ ديده شد، مورد توجه قرار گرفت. از آن به بعد، باعث نگراني بيشتر جهان شد. اين گره ريشه بر بيشتر از ۲۰۰۰ گونه‌ي گياهي كه شامل محصولات مهم اقتصادي ، حبوبات و دانه‌هاي كوچك، ميوه‌ها، سبزيجات، محصولات مزرعه‌اي، محصولات گلخانه‌اي و علف‌هاي چمني مي‌شود، تاثير گذاشت. نماتدهاي گره ريشه‌اي از نظر توزيع، جهاني مي‌باشند و به طور وسيع در ايالات متحده‌ي آمريكا رخ مي‌دهد.
علائم
گره ريشه، به خاطر تاول‌ها و ورم‌ها ايجاد شده روي ريشه و قسمت‌هاي زيرزميني

ساقه خيلي متمايز مي‌باشد. اين تغيير شكل‌ها عموماً به طور كامل محصولات جهت فروش را از بين مي‌برد. اگر گياهان در اوايل عمرشان آلوده بشوند، رشدشان متوقف خواهد شد و نسبت به تشن خشكي در معرض خطر بيشتري مي‌باشند و علائم خاكي از كمبود مواد غذايي را نشان مي‌دهند.
ريشه‌هاي كوچك و بزرگ كه ممكن است تحت تاثير ورم‌هايي قرار گيرد كه شكلشان از تاول‌هاي گرد شكل تا دوك‌هاي طويل شكل يافته از شمار زيادي از تاول‌هاي در كنار هم رشد كننده تغير مي‌كند. تاول‌هاي گره ريشه در سرتاسر ريشه در منطقه مبتلا شده موجود مي‌باشند. اين تاول‌‌‌ها به شكل تاول‌هاي به آساني جدا شده مانند تاول‌هاي ايجاد شده توسط باكتري تثبيت كننده

نيتروژن روي ريشه‌هاي گياهان خوردني نمي‌باشند. تاول‌هاي گره ريشه نبايد با بيماري قارچي افت گياهان خانواده كلم روي محصولات صليبي اشتباه گرفته شود در خيلي موارد، گره ريشه توسط ورم‌هاي كوچكتر و آلودگي پراكند ه شده روي ريشه‌هاي تغذيه‌اي و جانبي مشخص مي‌شود. زماني كه تاول‌هاي تشكيل شده توسط نماتد گره ريشه باز مي‌شود، اجسام سفيد درخشاني به اندازه‌ي سرسنجاق در نماتدهاي ماده بزرگ شده يافت مي‌شوند. همچنين توده‌هاي تخم سفيد

تا زرد درخشاني روي سطح ريشه موجود مي‌باشند.
تاول‌هاي تشكيل شده توسط آفت گياهان خانواده كلم داراي اين ويژگي نمي‌باشند و معمولاً مايل به رنگ صورتي يا آجري مي‌باشند. علف‌كش‌هاي نوع فنوكمي نظير D2.4 مي‌تواند باعث ورم‌هايي روي ساقه‌ي محصولات صليبي شود كه از نظر ظاهري شبيه به زخم‌هاي گره ريشه‌اي مي‌باشند. آسيب علف‌كش‌ها روي اين محصولات، بر روي ريشه‌ها تاثير خواهد گذاشت. در قارچ‌هاي سيب‌زميني جوان، سطح خارجي به خاطر نماتدهاي ماده رشد يافته در زير پوست، سخت و زگيل مانند به نظر مي‌رسد.
ارگانيزم موقتي
گره ريشه توسط كرم كوچك كروي به نام ملودي ژن بوجود مي‌آيد كه در حال حاضر در حدود ۴۰ گونه وجود دارد. همه گياهان در معرض خطر چنين گونه‌هايي نمي‌باشند. كرم لاروهاي بيرون آمده از تخم، در خاك در بين سلول‌ها تا مركز ريشه و معمولاً نزديك راس رشد كننده نفوذ مي‌كنند. تغذيه توسط نماتدها باعث افزايش اندازه و شمار سلول‌هاي ريشه مي‌شود. سلول‌هاي بزرگ شده كه سلول‌ هاي غول‌پيكر ناميده مي‌شوند، به عنوان منبع غذايي براي نماتد هاي گره ريشه مي‌با

 

شد. در طي تغذيه، كرم‌هاي نوزادي كه به نماتد هاي ماده تبديل خواهند شد، تحت تاثير يك سري پوست اندازي قرار مي‌گيرند و بزرگ مي‌شوند. نماتدهاي ماده از مكاني كه در آن تغذيه مي‌كنند،

حركت نمي‌كنند.
هر نماتد ماده ۳۰۰ تا ۵۰۰ تخم در يك شبكه ژله مانند حفاظتي در سطح ريشه مي‌گذارد. تخم‌ها، بويژه در زماني كه به حالت توده‌اي هستند، شرايط محيطي نامطلوب را مي‌توانند تحمل كنند. اينها يك روش گذراندن زمستان را نشان مي‌دهند. نماتدهاي گره ريشه ممكن است زمستان را د ر خاك يك مرحله نوزادي بگذرانند. نماتدهاي گره ريشه اغلب در منطقه رشد ريشه گياه آلوده يافت مي‌شوند .
كنترل

۱٫ محصول را حداقل ۳ سال با محصولات غيرميزبان تعويض كنيد، در حالي كه عادت‌هاي غذايي جمعيت‌هاي زمين قبل از تنظيم برنامه‌هاي تعويضي محصول، بايد تعيين شوند. رايجترين گونه‌هاي ريشه در اوهايو (آمريكا)، روي علف‌ها، حبوبات، و دانه‌هاي كوچك يا ذرت توليد مثل نخواهند كرد. به منظور پايين نگهداشتن ميزبان‌هاي علف هرزي نماتدها، كشت تميز و مناسب مهم مي‌باشد.
۲٫ از پيوندها و نشانه‌ها و ريشه‌هاي گلخانه‌اي كه عاري از نماتد گره ريشه مي‌باشند، استفاده كنند.
۳٫ گونه‌هاي مقاوم را در هر جايي كه ممكن است بكاريد.
در گونه‌هاي تجاري، خاك را مي‌توانيم با نماتدكش‌هاي نوع تدخيني تيمار كنيم. تدخيني‌ها به منظور تاثير مناسب و موثر بودن، بايد به طور مناسب و درست استفاده شوند. همچنين حشره‌كش‌ها و نماتدكش‌ها براي رنج محدود از محصولات توليد شده‌ي تجاري، موجود و در دسترس مي‌باشند. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد كنترل شيميايي با راهنماي توليد سبزيجات اوهايو، مشورت كنيد.

مديريت نماتدها: يادگيري اهداف
بعد از مطالعه كامل اين بخش شما بايد قادربه كارهاي زيرباشيد:
درك وشناخت بيولوژي اصلي نماتدهاي انگلي. آشنا شدن با نماتدهاي مهم درتوليد سبزيجات. دانستن اهميت تراكمات جمعيتي نماتدها. شناخت راهبردها وتاكتيك ها براي مديريت نماتدهاي انگلي گياهان.
مقدمه:

نماتدها جزء حيوانات مي‌باشند. اگر بخواهيم به طورصريح تربگوييم، نماتدها، كرم‌هاي گردغيربندي مي‌باشند كه اين بندها آن ها را ازخانواده‌هاي نزديكشان يعني كرم‌هاي گرد بندي (كرم خاكي) جدا مي‌كند. طول نماتدهاي بالغ از ۳/۱ اينچ تا تقريباً ۹ فوت تغييرمي كند. نماتدها معمولاً درخاك يا آب هايي نظيراقيانوس ها يافت مي‌شوند وپرجمعيت ترين ارگانيزم‌هاي چند سلولي روي زمين مي‌باشند. به طورنمونه، دريك بيلچه پراز خاك باغچه، بيشتراز ۱ ميليون نماتد وجوددارد. اكثرگونه‌هاي نماتد مفيد وبا استفاده مي‌باشند. اين نماتدها از باكتري، قارچ وموجودات آبزي يا

ساكن درخاك ديگرتغذيه مي‌كنند. بعضي از آنها درنوع غذايي كه از آن تغذيه مي‌كنند، بسيارخاص يا ويژه مي‌باشند وبقيه موارد جانداران همه چيز خواردرنظرگرفته مي‌شوند كه از حيطه ي وسيعي از غذاها تغذيه مي‌كنند. بعضي از گونه‌هاي نماتدها، انگل‌هاي گياهان وحيوانات مي‌باشند. نقطه متمركز اين بخش نماتدهاي انگلي گياهان خواهند بود. نماتدهاي انگلي گياهان داراي ۳ ويژگي 
اولي اينكه، نماتدها ميكروسكوپي وذره بيني مي‌باشند وطول نوع بالغشان بين ۳۰/۱ تا ۴/۱ اينچ مي‌باشد. دوم اينكه، نماتدها، انگل‌هاي وابسته به گياهان مي‌باشند يعني اينكه به منظورتغذيه براي رشد وتوليد مثل، نياز به بافت‌هاي گياهي زنده دارند و درآخراينكه، همه آنها داراي اندام استايلت مي‌باشند كه ساختارش شبيه به سوزن زيرپوستي (سرنگ تزريقي) است ونماتدها براي سوراخ كردن سلول‌هاي گياهي وبه دست آوردن محتواي سلول ها از آن استفاده مي‌كنند. همه

نماتدهاي انگلي گياه، حداقل بخشي از چرخه‌هاي زندگي شان را درخاك مي‌گذرانند، اگر چه، خيلي از آنها كل سيكل خودرا دربافت ريشه يا برگ طي مي‌كنند.

نماتدهاي انگلي گياه: نماتدهاي انگلي گياهي، موجودات ذره بيني هستند كه اكثرنماتدهاي انگلي گياه (كه درحدود۹۵ درصد گونه‌هاي توضيح داده شده مي‌باشند) ازريشه تغذيه مي‌كنند.
اين نماتدهامي توانند درون ريشه، به عنوان انگل ازبافت دروني يا بيروني ريشه ويا انگل سطحي مي‌باشند. بعضي از نماتدها از برگ ها تغذيه مي‌كنند. نماتدهاي انگلي گياه به منظوررشد وتوليد مثل بايد داراي اندام وبافت‌هاي ميزان باشند. اگربافت ميزان گياه از بين برود يا بميرد، نماتدها

پراكنده خواهند شد ودنبال گياهان ديگري براي حمله خواهند گشت. دركل تغذيه توسط نماتدهاي انگلي گياه، منجربه پيشرفت علائم خاص وظاهري مشخصي درگياه نمي شود. تشخيص نماتدها مشكل مي‌باشد. خسارت نماتدها شامل توقف رشد، زرد شدن، پوسيدگي واز همه مهمتراز

نظرجنبه‌هاي اقتصادي، محصول كاهش يافته (كاهش محصول وبازدهي‌) مي‌باشد. تعداد كمي از نماتدها علائم مشخصه اي دارند، كه بعداً درزمانيكه نماتدهاي ويژه توضيح داده مي‌شود، بحث

خواهد شد.
نماتدها شبيه به حشرات كه داراي پوشش محافظ خارجي (استخوان بندي خارجي) هستند، مي‌باشند. يك چرخه زندگي نماتدانگلي گياه نمونه، شامل تخم، چهارمرحله از پيش از بلوغ مي‌شود. نماتدهاي ساده اغلب مخرب ترمي باشند، اما نماتدهاي نراغلب تغذيه نمي كنند. نماتدهاي نر، درخيلي از گونه‌هاي نماتدهاي انگلي گياه كمياب مي‌باشند يا اينكه اصلاً وجود ند

ارد. چرخه زندگي يك نماتد انگلي گياه براساس گونه ودما، بين ۲ هفته تا ۲ سال كامل مي‌باشد. نماتدهاي انگلي گياه به خاطراندازه شان، مسافت زيادي را با پاي خودشان طي نمي كنند. ومعمولاً مسافت طولاني را با ماشين آلات، پيوند زدن يا توسط بذريا حيوانات طي مي‌كنند. هرچه كه خاك را با حركت درآورد باعث حركت نماتدها مي‌شود كه اين شامل آب وباد مي‌شود. گفته مي‌شود كه بعضي از نماتدها درطي فصل رشد كه شرايط محيطي براي آنها ناسازگاراست، چند فوت به طورعمودي درخاك حركت مي‌كنند.
نماتدهاي با اهميت درتوليد سبزيجات، نماتدهاي گره، ريشه‌اي شمالي (Me-hapla): گياهان ميزبان:
شامل طيف وسيعي مي‌باشد كه همه سبزيجات را دربرمي گيرد. بيولوژيكي نماتدها گره – ريشه اي شمالي، زمستان را مانند تخم درخاك مي‌گذرانند. درزمانيكه دماي خاك درفصل بهار افزايش پيدا مي‌كند مرحله دوم نوجواني ونونهالي بوجود مي‌آيد كه از خاك مهاجرت مي‌كنندوبه ريشه‌هاي گياه ميزبان نفوذ مي‌كنند.
نماتدها درپشت پوشش ريشه، مكان‌هاي تغذيه اي را بوجود مي‌آورند. درزمانيكه ريشه آلوده شروع به رشد مي‌كند، بافت گونه اي وارد محدوده اي مي‌شود كه نماتدها از آن تغذيه مي‌كنند. كمي بعد از ايجاد يك مكان تغذيه مناسب، نماتددردومين مرحله نوجواني شروع به متورم شدن مي‌كند وبراي وارد شدن به مرحله سوم نوجواني شروع به پوست اندازي مي‌كند. سرانجام با دوپوست اندازي ديگر، نماتد تبديل به يك نماتد نريا ماده بالغ مي‌شود. نماتدهاي ماده گرد مي‌باشند وتوانايي حركت ندارند. نماتدهاي نرشبيه به كرم مي‌باشند واز آن جا كه غذا نمي خورند، عموماً درون ريشه به سرمي برند. NRKN ماده تا ۳۰۰ تخم بزرگ درشبكه ژلاتيني پوشيده شده توسط مقعد تخمك گذاري مي‌كند. NRKN هامي توانند چرخه زندگيشان را دريك ماه با دماي خاك بهينه كام

ل كنند. بنابراين نماتدها مي‌توانند نسل‌هاي متعددي را درهرفصل رشد به وجود آورند.

علائم ونشانه ها:

نماتد NRKN مانند خيلي از گونه‌هاي نماتدي كه از سبزيجات تغذيه مي‌كنند، باعث علائم بيماري شاخ وبرگي مشخصه اي نمي شوند. علائم نمونه شامل توقف رشد، زرد شدن وكاهش بازدهي ومحصول مي‌باشد. گياهاني كه شديداً مورد حمله قرارگرفته اند درطي دوره‌هاي هواي خشك وداغ مي‌پوسند زيرا نماتدها بافت‌هاي گياهي را منقطع واز هم گسيخته مي‌كنند. حمله به ريشه توسط NRKN، منجربه ايجاد دورم‌هاي كوچك روي ريشه خواهد شد كه گال ناميده مي‌شود. گال ها براساس شمارنماتدهاي درحال تغذيه درآن دما، دراندازه فرق خواهند كرد. هويج به نسبت بالاي

ي درمعرض خطر NRKN قراردارد كه به خاطرتحليل رفتن وچند شاخه شدن ريشه‌هاي عمودي، به آن خسارت وارد مي‌كند.
ريشه كند كردن يك مرتبه نماتدهاي گره ريشه تثبيت شده غيرممكن مي‌باشد. بنابراين تلاش‌هايي بايد براي تميز نگه داشتن مكان NRKN انجام شود كه اساساً با استفاده از تراكتورآلوده به خاك حاوي نماتد بناشده انجام مي‌شود وبه وسيله آلوده كردن خاك‌هاي مورد هجوم NRKN، كاهش جمعيت، كنترل‌هاي پرورشي، مكان‌هاي با پيشينه مشكلات نماتدها گره ريشه اي ودرتناوب را نبايد سبزيجات كاشت. به منظوركاهش تراكم‌هاي جمعيتي، محصولات غيرميزان NRKN نظيرذرت يا دانه‌هاي كوچك حبوبات بايد كشت شوند.
كنترل علف‌هاي هرز مهم مي‌باشد زيرا خيلي از علف‌هاي هرز براي NRKN به عنوان ميزبان مي‌باشند.
كنترل‌هاي ژنتيكي: گزارش شده است كه بعضي از انواع سبزيجات نسبت به NRKNمقاوم هستند.
كنترل‌هاي شيميايي: مكان ها بايد قبل از اينكه سبزيجات كاشته شوند وبويژه درزماني كه نسبت به NRKN درمعرض خطرهستند، به طورروتين نمونه برداري شوند.
اگرتراكم‌هاي جمعيتي نماتدها درسطوح آستانه تخريب پيدا كند، پراتي لنكوش پنترانس گياهان ميزان شامل همه گونه‌هاي گياهي كشته شده مي‌باشد. بيولوژي نماتدهاي آسيب رسان زمستان را درمرحله لاروي Juvenial ودرون ريشه يا درخاك بالغ مي‌شوند. درون ريشه ودربين سلولهاي آن انتقال پيدا مي‌كنند وآن ها را از بين مي‌برند. نماتدهاي ماده آسيب رسان تنها دربافت ريشه يا درخاك تخم گذاري مي‌كنند. نماتدهاي ماده نوعاً كمتراز ۱۰۰ تخم مي‌گذارند. چرخه زندگي براساس درجه حرارت خاك، در۳ تا ۴ هفته كامل مي‌شود. نماتدهاي ماده مي‌توانند درهرفصل رشد، نسل‌هاي متعددي را كامل كنند.
علائم: علائم اندام هوايي همان علائم ايجاد شده توسط NRKN مي‌باشند. نفوذ به ريشه توسط نماتدهاي آسيب رسان منجربه ضايعه ها ورخم‌هاي كوچك مي‌شود. اين زخم ها، نقطه ورودي براي پاتوژن‌هاي ديگر خاك نظيرقارچ ورتي كيولوم، سيليندروكارپون، ريزوكتونيا، كلتت ريكوم وانواع ديگر ايجاد مي‌كند. گياهان آلوده به نماتدهاي ايجاد وزخم كننده نوعاً داراي حجم ووزن، ريشه آنها كاهش مي‌يابد. تغذيه وحركت وانتقال اين ارگانيزم ها، سلول ها را مي‌كشد. ريشه‌هاي غذادهنده معمولاً از بين مي‌روند.

 

مديريت پرهيز: پيوندها ونشاء‌هاي آزاد فاقد نماتد، ايجاد زخم كننده‌هاي گياه، كاهش جمعيت، كنترل‌هاي زراعي، نماتدهاي زخم كننده از همه گونه‌هاي گياهان كاشته شده تغذيه مي‌كنند، بنابراين كنترل آنها با تناوب دشوارمي باشد. مارچوبه يك ميزان خيلي ضعيف مي‌باشد. عدم ايجاد زخم برروي گياه داراي پيشينه مشكلات نماتدي زخم كننده، بايد قبل از كشت شخم زده شوند. از آن جا كه خيلي از علف‌هاي هرز ميزبان مي‌باشند، نگهداري وبرقراري يك آيش وشخم تميز مهمي مي‌باشد. با استفاده از سرگوم وسوداكس به عنوان يك محصول چرخشي، تراكم‌هاي جمعيتي نماتد كيسه اي (كيستي) (هترودرااس پي پي). گياهان ميزبان: ۴ گونه از نماتدهاي كيستي يا كيسه اي از محصولات سبزيجات درميشيگان تغذيه مي‌كنند. ميزبان نماتد كيسه اي هويج (هترودراكارت)، خود هويج مي‌باشد. نماتدهاي كيسه اي سويا (اچ گليستز)، از لوبيا سبز ولوبيا تغذيه مي‌كنند. نماتدهاي كيسه اي چغندرقند (اچ اسكاچيتي) از انواعي از سبزيجات كه شامل چغندر، نوعي گل كلم، كلم، كلم بروكسلي، شلغم، اسفناج مي‌شوند، تغذيه مي‌كنند.
همچنين گزارش شده است كه نماتدهاي كيسه اي شبدراچ تريفولي از بعضي از گياهان تغذيه مي‌كنند اما به عنوان افت حتي اين محصولات درميشيگان درنظرگرفته نمي شوند.
بيولوژي: نماتدهاي كيسه اي زمستان را مانند تخم درون كيسه ها درخاك مي‌گذرانند. كيست ها (كيسه ها) بقاياي مرده نماتدهاي ماده مي‌باشد. اينها شبيه ليمو هستند وبه اندازه سرسنجاق، تخم ها از پوسته بيرون مي‌آيند ومرحله دوم لاروي از كيست ها به وجود مي‌آيد. اين ها از خاك مهاجرت مي‌كنند وبراي غذا وارد ريشه مي‌شوند. نماتدها درحين رشد باد مي‌كنند وسرانجام تا حدي بزرگ مي‌شوند كه ريشه را مي‌شكافند ودرمعرض خاك قرارمي گيرند. اگر ريشه‌هاي آلوده به نماتدهاي كيستي بعد از انتقال يافتن از خاك به دقت آزمايش شوند، نماتدهاي ماده با چشم مسلح هم مي‌تواند ديده شود. اين نماتدهاي ماده براساس سعي شان سفيد يا زرد هستند. نماتدهاي نرشبيه به كرم مي‌باشند ومعمولاً براي جفت گيري با نماتدهاي ماده از ريشه خارج مي‌شوند. نماتدهاي كيستي ماده دريك شبكه ژلاتيني خارج از بدنشان تقريباً ۵۰ تا ۱۰۰ تخم مي‌گذارند.
تخم‌هاي توليد شده نوعاً بلافاصله بعد از توليد، از پوسته بيرون مي‌آيند درحاليكه تخم‌هاي موجود درنماتدهاي ماده، تا ۱۰ سال بعد يا بيشتراز پوسته بيرون نمي آيند. شماروتعداد تخم‌هاي توليد شده بوسيله نماتدهاي كيسه اي برحسب گونه ها تغييرمي كند.
علائم: تغذيه كردن نماتدهاي كيسه اي منجر به توقف رشد گياهان وايجاد گياهان زرد شده است. همچنين بازدهي ومحصول هم به طورچشمگيركاهش پيدا مي‌كند. شدت علائم براساس ميزبان وتراكم‌هاي جمعيتي نماتدهاي كيستي (كيسه اي) تغييرمي كند. نماتدهاي كيستي ماده روي گياهان آلوده درطي فصل رشد، با چشم عادل هم مي‌تواند ديده شود. نماتدهاي ماده سفيد يا زرد مي‌باشند. نماتدهاي كيسه اي آلوده كننده گياهان اغلب داراي ريشه‌هاي كوتاه شده مي‌باشند.

مديريت: نماتدهاي كيستي موجود درخاك به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال بدون وجود محصولات ميزبان مي‌توانند باقي بمانند. زمين ها ومزارع را با خاك آلوده به نماتدهاي كيستي آلوده نكنيد، رشد

محصولات ميزبان درتعويض‌هاي طولاني با محصولات غيرميزبان، خطرات مشكلات نماتدي كيستي شده رشد يافته درآينده را كاهش مي‌دهد. اگردريك مزرعه نماتدهاي كيسه اي ايجاد شده باشد، كشاورزان بايد افزايش بازدهي محصول را با وجود اين نماتدها ياد بگيرند. كاهش جمعيت،

كنترل‌هاي پرورشي، مكان هايي با پيشينه‌هاي مشكلات نماتدي كيسه اي بايد براي مدت ۲ سال يا بيشتربه دوراز گياهان ميزبان نگه داشته شوند. تعويض محصول مؤثرترين تاكتيك براي كاهش تراكم‌هاي جمعيتي نماتدهاي كيستي مي‌باشد. بيشتراين نماتدها داراي حيطه‌هاي ميزباني به

اندازه كافي باريك مي‌باشند كه حداقل يك محصول غيرميزبان يا بيشترمي توانند درسيستم محصول دهي تعويض شود.

نماتدهاي تورم ساقه پياز برآمده (ديتي لنكاس ديپسياكي): گياهان ميزبان از پياز، چغندر، هويج،

كرفس، خياروگوجه فرنگي مي‌شود.
بيولوژي: نماتدهاي متورم كننده زمستان راگذراندن مرحله چهارم لاروي مي‌گذرانند. اين نماتدها

را به سمت برگها وساقه‌هاي گياهان جوان ترك مي‌كنند. نماتدهاي ماده تا ۵۰۰ عدد تخم مي‌گذراند وبه مدت ۱۰ هفته يا بيشترمي توانند باقي بمانند. چرخه زندگي درحدود ۳ هفته درشرايط بهينه مي‌تواند كامل شود. نماتدها دراوايل بهارخيلي فعال مي‌باشند وتخم گذاري دردماهاي زير۴۰ درجه f مي‌تواند اتفاق بيفتد. سبزيجات توليد شده درشرايط تابستاني خشك وداغ از آسيب‌هاي شديد ناشي از نماتدهاي تورم وساقه اي كمترآسيب مي‌بينند.
نماتدها مي‌توانند براي مدت‌هاي طولاني دوام بياورند. اين نماتدها نسبت به دماهاي سردوخشكي كاملاً مقاوم مي‌باشند. اين نماتدها براي باقي ماندن وزنده ماندن درشرايط سخت، باهم توده هايي را تشكيل مي‌دهند كه گاهي اوقات «كرم سركه» ناميده مي‌شوند، تراكم‌هاي جمعيتي اغلب درنبود گياهان ميزان درزمين به سرعت كاهش پيدا مي‌كند.
علائم: برگها وبرآمدگي ها (حباب ها) بد شكل، جز رايج ترين علائم هجوم اين نماتدها درپياز مي‌باشد. برگها زرد مي‌شوند وتاول ها افزايش پيدا مي‌كند. گياهان جوان اغلب ناقص وبد شكل مي‌باشند وممكن است درحملات بالا بميرند وازبين بروند. برآمدگي‌هاي پيرترنشان دهنده ميزان ورم مي‌باشند. اين حباب ها برآمدگيهايي ايجاد كرده بود. زماني كه باز مي‌شود، مي‌توانيم حلقه‌هاي متحدالمركز مقياس برگ رسيده را ببينيم. ذخيره برآمدگي‌هاي آلوده اغلب پوسيده مي‌باشد. تورم اغلب توسط باكتري پوسيدگي نرم مورد حمله قرارمي گيرند. گياهان ديگر آلوده به نماتدهاي حبابي وساقه اي، رشد نكروز وبدشكل مي‌باشند. درچغندر، نقطه رشد گياه اغلب از بين مي‌رود وتاج‌هاي متعددي رشد پيدا مي‌كند. براي خيلي از گياهان آلوده به نماتدهاي حبابي وساقه اي، پوسيدگي تاجي شديد درفصل رشد ممكن است ديراتفاق بيفتد.

مديريت: بذرهاي آلوده به نماتد تورم ساقه را نكاريد. كاهش جمعيت، كنترل‌هاي زراعي، تعويض محصول يا استفاده از آيش مي‌تواند، تراكم حساب شود. بنابراين كنترل مناسب علف هايي هرز ضروري مي‌باشد. ضد عفوني كردن تورمهاي پيازي درآب داغ، نماتدها را خواهد كشت. دما وزمان غوطه ورشدن درآب بايد به دقت كنترل شود. اغلب به منظوراز بين بردن نماتدهاي كيستي، دماهاي ۱۱۰ تا ۱۱۵ درجه فارنهايت مورد نياز مي‌باشد. اين نماتدها نوعاً روي سطح گياهان درآب حركت مي‌كنند. بنابراين به منظوركاهش وبه حداقل رساندن رطوبت برگ تلاش هايي بايد انجام شود. نعناع، وسبزيجات ديگر.

بيولوژي: نماتدهاي سوزني به حالت كروي ونماتد بالغ، زمستان را درخاك به سرمي برند. تخم ها دربهار وتابستان درزمانيكه دماي خاك خنك مي‌باشد وريشه‌هاي جديد به وجود مي‌آيد، گذاشته مي‌شوند. نماتدهاي ماده نسبتاً به تعداد كم تخم گذاري مي‌كنند. هرسال ۲۰ تا نماتدهاي سوز

ني بالغ اغلب براي چندين سال زندگي مي‌كنند وممكن است براي كامل كردن يك نسل نيازبه بيشتراز ۱ سال داشته باشند. درزمانيكه دما افزايش پيدا مي‌كند وسطوح رطوبتي خاك درتابستان كاهش پيدا مي‌كند ونماتدهاي سوزني به عمق خاك حركت مي‌كنند. اين نماتدها اغلب در۲تا۴فوت پايين تراز سطح خاك باقي مي‌مانند.
درطي پاييز، به سمت بالا به منطقه ريشه برمي گردند. بهترين زمان نمونه برداري نماتدهاي سوزني دربهاريا پاييز، درزماني مي‌باشد كه نماتدها نزديك به سطح مي‌باشند.