هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما )
(فعاليت و حسابداري انبارهاي فني)

چكيده مطالب
رشد روز افزون مبادلات بازرگاني و گسترش فعاليت‌هاي توليدي سبب پيدايش ظهور موسسات و سازمان‌هاي بزرگتر گرديده كه اين نيز ضمن تغيير شكل روابط اقتصادي – تغييرات اساسي در جهت تجزيه و تفكيك مشاغل موجود در موسسات گرديد كه اگر چه بظاهر اختصاصاً هر يك وظايف خاصي را برعهده دارند اما در مجموع هدف موسسه سازمان را با هماهنگي برآورده مي سازند.
مي‌‌توان گفت سازمان‌ها و موسسات از هر نوع كه باشند هدفي را تعقيب و جستجو مي‌نمايند كه خود به خود به وجود نيامده و محصول كار دسته‌جمعي و توليد مشترك كساني است كه در آن موسسه يا سازمان كار مي‌كنند .

درهواپيمايي جمهوري اسلامي ايران انبارهاي فني به عنوان بخش مهمي از شركت ه

ستند كه وظايفي را به عهده دارند كه دسترسي سريع به قطعات را براي پرسنل و مهندسين فني فراهم مي آورد اين انبارها با خريد قطعات فني و فرستادن قطعات به خارج از كشور جهت تعمير وظيفه خود را انجام مي‌دهند كه اينجانب به شرح وظايف و امور حسابداري كه اين انبارها انجام مي‌دهند پرداخته‌ام .

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه ۱
درخواست اقلام انباري – اقلام تعميري ۲
مراحل تحويل و تحول قطعه تعميري ۶
عمليات انبار قطعات تعميري در ارسال قطعه ۸
عمليات واحد برنامه‌ريزي كارگاه‌ها ۱۰
اقدامات انبار قطعات تعميري در زمان دريافت قطعه تعمير شده ۱۱
بازگشت قطعات تعمير نشده به انبار ۱۲
اقدامات واحدها در رابطه با ارسال قطعات تعميري به خارج ۱۲
دريافت قطعه از تعمير ۱۶
اقدامات پس از تحويل قطعه به انبار ۲۱
پيدايش قطعه مفقودي ۲۲
نحوه درخواست اقلام مصرفي از انبار ۲۴
نحوه تحويل اقلام مصرفي از انبار ۲۵
سفارش اقلام انباري و خارج كردن اقلام مصرف شده از حسابهاي دارائي‌ هما ۲۶
چگونگي تامين قطعات مورد نياز قسمت مهندسي و تعميرات كه در انبار موجود نمي‌باشد ۲۸
دستور‌العمل استفاده از فرم scrap memo 33
شرح فرم scrap 38
شرح نمودار گردش فرم scrap memo 41
اقدامات واحد قطعات تعميري در رابطه با تعميري‌ كلي هواپيما ۴۲
اشكالات در ارسال قطعات و اقدامات انبار تعميري ۴۳
خروج قطعه از انبار براي فروش و يا امانت ۴۶
ارسال قطعات مصرفي براي تعمير ۴۸
فعاليت واحد امور ايستگاه‌ها ۵۰
اقدامات واحد پيگيري قطعات تحت تعمير ۵۴
اقدامات واحد حسابداري انبارها ۵۶
منابع و ماخذ ۶۵

مقدمه

شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران « هما » در پنجم اسفند ماه سال ۱۳۴۰ هجري شمسي به منظور حمل و نقل مسافر و بار و مرسولات پستي در داخل وخارج كشور و انجام امور مربوط به هواپيمايي بازرگاني تاسيس گرديد . اين شركت داراي قانون تاسيس و اساسنامه مستقل است كه شمول قانون بر آن مستلزم ذكر نام است.
سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران متعلق به دولت با نام و غير قابل انتقال مي‌باشد . در آخرين ساختار كه در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي براي هما تصويب شد مجمع عمومي هما متشكل از وزير راه و ترابري / وزير اقتصاد ودارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه

مشخص گرديد كه در راس مجمع عمومي وزير راه و ترابري قرار دارد . در كليه كشورهاي جهان بهره‌برداري هوائي بازرگاني توسط موسسات حمل و نقل هوائي انجام مي‌گيرد . شركتهاي هواپيمايي به منظور ايجاد هماهنگي‌هاي نزديك با يكديگر در سال ۱۹۱۹ ميلادي انجمن ياتا را در شهر لاهه هلند تشكيل دادند . اعضاء ايكائو دولتها هستند . در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران قسمتهاي خريد / دريافت / انبار / از قسمتهاي حياتي شركت محسوب مي‌شوند كه اينجانب در طرح ارائه شده اقدامات واحد حسابداري انبارهاي فني و فعاليت انبارهاي فني را شرح داده‌ام .

موضوع : درخواست اقلام انباري – اقلام تعميري

الف – مقدمه
دسترسي سريع به قطعات فني از جمله مهمترين نيازهاي قسمت مهندسي و تعميرات در آماده نگاهداشتن و تعمير ناوگان‌ « هما » مي‌باشد براي انجام اين مهم قسمت پشتيباني كننده (‌تداركات ) با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي قسمت مهندسي و تعميرات اقدام به خريد و نگاهداري

قطعات مورد نياز مي‌نمايد .
عمر مفيد قسمتي از اين قطعات با درخواست از انبار و نصب بر روي قطعه بزرگتر و يا هواپيما آغاز و پس از باز شدن قطعه از روي قطعه‌ مادر و يا هواپيما (‌بعلت آسيب‌ديدگي و از كار افتادگي ) خاتمه مي‌يابد . در هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران از اين قطعات بعنوان قطعات مصرفي ياد شده و پس از صدور از انبار ارزش متوسط قطعه خارج شده از ارزش دارائيهاي انبار كسر و به حساب هزينه تعميرات منظور مي‌گردد.
قطعات مصرفي از نقطه نظر سيستم پشتيباني « هما‌» داراي شماره سريال خاص براي هر

قطعه نمي‌باشند و اگر چه كمپاني سازنده اقدام به ثبت شماره سريال بر روي هر قطعه نمايد ، اين شماره سريال ملاك شناسائي و وجه افتراق بين قطعات نظير نمي‌باشد . عامل شناسائي اين قطعات در هنگام سفارش خريد شماره فني كارخانه سازنده هواپيما و يا شماره‌هاي فني ارائه شده از سوي سازندگان اصلي قطعات و يا توليد كنندگاني كه مجوز ساخت قطعه را از سازندگان اصلي دريافت نموده‌اند مي باشد در سيستم پشتيباني « هما » ملاك شناسائي قطعات مصرفي شماره فني قطعه بهمراه شماره فني داخلي **‌مي‌باشد و كارتهاي كنترل موجودي در مقابل شماره‌هاي فني داخلي كليه شماره‌هاي فني قطعات جايگزين را كه در انبارهاي « هما » وجود دارند معرفي مي‌نمايد .
گروهي ديگر از قطعات داراي عمر تعريف شده و زمان مصرف و بعبارت ديگر داراي زمان و ركود مي باشند كه طي ليستي بنام TBO مشخص شده‌اند اين ليست توسط واحد پشتيباني مهندسي (‌واحد ضريب اطمينان هواپيما ) تهيه و در اختيار واحد كنترل توليد ( واحد برنامه‌ريزي قطعات ) گذاشته مي‌شود . در اين ليست كه بترتيب براي هر نوع هواپيما تهيه شده است ، شماره فني ، نام قطعه ، زمان كاركرد مجاز قطعه ، تعداد قطعه روي هر هواپيما ، كارهائي كه پس از باز كردن برنامه‌اي قطعه از روي هواپيما بايد بر روي انجام شود و بالاخره زمان نگهداري قطعه در انبار درج شده است . اين ليست ماخذ اصلي كار در واحد برنامه‌ريزي قطعات مي‌باشد و كارتهاي واحد برنامه‌ريزي با توجه به اين ليست تهيه مي شود . عمر قطعات در اين ليستها به چهار صورت تعيين شده است :
– قطعاتي كه داراي عمر ساعتي مشخص ( مثلاً ۴ هزار ساعت ) مي باشند و اين عمر بصورت عددي در ليست ثبت مي‌شود.
– قطعاتي كه داراي عمر ساعتي مشخص نمي‌باشند و تا زمانيكه اشكالي در مورد آنها گزارش نشود از روي هواپيما باز نمي‌شوند.( CM)
– قطعاتي كه داراي عمر ساعتي مشخص نمي‌باشند ولي مي‌بايست بطور مرتب روي هواپيما بازديد شوند .( OC)
– قطعاتي كه داراي عمر قانوني نگهداري در انبار **‌*‌مي‌بشند و انباردار مي بايست در فواصل زماني اين قطعات را مورد بررسي قرار داده و در صورت خاتمه عمر قانوني نگهداري آنها در انبار با صدور دستور كار **** آنها را جهت بازبيني و تعمير ارسال نمايد .
مبناي محاسبه اين عمر تعداد خرابي و باز شدن قطعه و ساعت كار آن مي‌باشد.
هر يك از اين چرخه‌هاي حياتي ( سيكل عمر ) با درخواست قطعه از انبار ونصب بر روي هواپيما ، ارسال جهت تعمير ، بازگشت قطعه از تعمير و جايگزين شدن مجدد قطعه در انبار پايان مي‌يابد. هر يك از اين قطعات تا زمانيكه چرخه‌هاي حياتي ادامه دارد بعنوان يك قطعه انباري مورد استفاده قرار مي‌گيرد . چنانچه بنابر محدوديتهاي تعريف شده توسط كمپاني سازنده و يا بنابر تشخيص منبع

تعمير كننده داخلي يا خارجي غير قابل تعمير و اسقاط اعلام شود قطعه از انبار خارج خواهد شد . قطعات تعميري نسبت به قطعات مصرفي داراي ارزش بيشتري بوده و با وجود اينكه از نظر تعداد در مقايسه با قطعات مصرفي درصد عمده‌اي را تشكيل نمي‌دهند ( ۶۰۰۰ هزار قطعه تعميري در مقابل ۰۰۰/۱۱۰ قطعه مصرفي ) از نظر ارزش قسمت عمده‌اي از دارائيهاي انباري « هما » را شامل مي‌شوند . ( ارزش اقلام تعميري ۷۰% ارزش كل موجوديهاي انبارهاي « هما » مي‌باشد ) از نظر عملكرد الي شركت در زمانيكه قطعه جهت نصب بر روي هواپيما از انبار خارج مي شوند هيچگونه عمليات حسابدراي انجام نمي‌شود . (‌هيچ حسابي بدهكار و يا بستانكار نمي‌گردد) و تنها در

زمانيكه قطعه قابليت تعمير و مصرف خود را از دست بدهد( اسقاط اعلام شود ) قسمت قطعه به حساب هزينه منظور و از حساب دارائيهاي انبار كسر مي‌گردد در مسير گردش قطعه و در زمانيكه قطعه جهت تعمير ارسال مي‌گردد هزينه‌هاي متعلقه به حساب هزينه‌هاي تعميرات ثبت مي‌گردد.
از نظر سيستم پشتيباني « هما » هر قطعه تعميري گذشته از شماره فني كه همانند قطعات مصرفي توسط كمپاني سازنده هواپيما و يا توليد كننده اصلي براي آن مشخص شده ودر بين تمامي قطعات تعمير مشابه مشترك است ،‌داراي يك شماره سريال مي‌باشد كه اين شماره بهمره شماره فني به منزله شماره شناسائي قطعه تعميري است و واحد برنامه‌ريزي قطعات * وظيفه بروز نگاهداشتن اطلاعات مربوط به هر شماره سريال و ثبت نقل و انتقالات قطعه ونصب آن بر روي هواپيماهاي مختلف را از اولين نصب تا زمانيكه قطعه غير قابل مصرف ( اسقاط يا مفقود ) اعلام شود عهده‌دار مي‌باشد لازم بتوضيح است كه شناسنامه و سابقه قطعات تعميري نصب شده بر روي هواپيماهائي كه به ناوگان « هما » افزوده مي شوند در زمان تحويل دادن هواپيما توسط فروشنده به « هما » تحويل مي شود .
نحوه درخواست قطعات مصرفي و چگونگي گردش اسناد مربوط به آنها در « هما » طي گزارش شماره ۹۲/ گ / ۵۹۲ مورخ ۶/۶/۶۷ طرح وتشكيلات ارائه و مورد تائيد نمايندگان قسمتهاي مختلف قرار گرفت **.
چگونگي درخواست قطعات تعميري و نحوه ارسال و يا دريافت آنها جهت تعمير طي اين گزارش مورد بررسي قرار مي‌گيرد و ساير اقداماتيكه توسط قسمت قسمت تداركات در رابطه با اقلام تعميري و تعمير اقلام مصرفي انجام مي گيرد طي پيوستهاي رديف ۱۰-۱ الي ۱-۱ ارائه شده است .

ب- مراحل تحويل و تحول قطعه تعميري

پس از اينكه به هر علتي قطعه تعميري از هواپيما پياده شد ، مكانيك بعنوان نخستين اقدام كارت مخصوص * قطعه تعميري را تكميل و پس از تائيد بازرس به قطعه الصاق مي‌نمايد . توضيح اينكه كارت قطعه تعميري داراي سه قسمت C,B,A مي‌باشد كه اين قسمتها با پرفراژ از يكديگر جدا شده‌اند مكانيك پس از پياده كردن قطعه ،‌اطلاعات مربوط به قسمت A را به شرح زير تكميل مي‌نمايد :

– نام هواپيما ( شماره ثبتي )
– موقعيت نصب موتور – POSITION (‌در مورد موتور و قطعات موتور )
– نام مكانيك
– ايستگاهي كه قطعه در آن پياده شده است
– تاريخ باز شدن قطعه
– شماره فني و شماره سريال قطعه
– شرح ونام قطعه
– علت باز شدن قطعه
– تائيد سرشيفت فني
پس از انجام عمليات فوق مكانيك به انبار تعميري مراجعه و با ارائه قطعه معيوب ، قطعه قابل استفاده را از انبار تحويل گرفته و مشخصات كامل قطعه جديد را در فرم WORK SHEET ( پيوست شماره ۲-۲) ثبت مي‌نمايد .
چنانچه در زمان مراجعه مكانيك قطعه مورد درخواست در انبار موجود نباشد بنابر روشهائي كه در پيوست شماره ۲-۱ ذكر شده است نسبت به تامين قطعه اقدام مي گردد.
در صورتيكه مكانيك قطعه معيوب را براي دريافت قطعه جديد تحويل دهد مشخصات كامل قطعه معيوب در سطر OFF فرم WORK SHEET درج مي‌گردد.
اگر در هنگام مراجعه مكانيك قطعه جديد را بدون ارائه قطعه معيوب درخواست نمايد تنها سطر ON فرم WORK SHEET توسط مكانيك تكميل مي‌شود و انبار قطعات تعميري تا دريافت قطعه معيوب و ثبت مشخصات آن در سطر OFF فرم مذكور مسئله دريافت قطعه ر با شيفت دريافت كننده قطعه پيگيري مي‌نمايد .

پ- عمليات انبار قطعات تعميري در ارسال قطعه
انبار قطعات تعميري پس از دريافت قطعه معيوب اقدامات زير را انجام مي‌دهد :

– در صورتيكه مكانيك از معيوب بودن قطعه مطمئن نبوده و در روي كارت قطعه تعميري (COMPONENT TAG) كلمه HOLD و يا TROUBLE SHOOTING را درج نموده باشد قطعه موقتاً در محل خصي در نبار نگهداري و مسئله با همان شيفت كاري كه قطعه را به انبار آورده پيگيري مي‌گردد .
در صورتيكه مكانيك قطعه را مجدداً درخواست و پس از آزمايش در محل و يا روي هواپيما قابل استفاده * تشخيص دهد قسمت OK كارت قطعه تعميري را تكميل و پس از ممهور نمودن مشخص شود كه قطعه اشكال دارد ، ايراد قطعه در محل علت باز شدن ( REASON FOR REMOVAL) ذكر و قطعه جهت تعمير تحويل انبار مي‌گردد.
با مراجعه به ليست قطعات قابل تعمير در « هما » *‌*‌مشخص مي‌شود كه قطعه در كارگاههاي داخلي قابل تعمير است و يا مي‌بايست جهت تعمير به خارج ارسال گردد . چنانچه قطعه قابل تعمير در داخل باشد مراحل عمل با صدور فرم دستور كار داخلي *** به شرح صفحه بعد آغاز مي‌شود :
– ثبت نام كارگاه تعمير كننده در محل WORK REQUIRED
– امضاء انباردار در حل ISSUED BY STORE SIG.
– درج شماره‌ ثبتي هواپيمائي كه قطعه از آن پياده شده است در محل AC REG
– شرح ( نام ) قطعه معيوب درمحل DESCRIPTION
– ثبت شماره سريال قطعه معيوب در محل S/N RMVD
– ثبت شماره موتور (‌محل موتور ) در محل POSITION
– ثبت علت باز شدن قطعه در محل REASON FOR REMOVAL
(‌اطلاعات فوق از روي كارت قطعه تعميري كه توسط مكانيك درج شده است در روي دستور كار نوشته مي‌شود .)
– ثبت شماره فني قطعه تحويلي به مكانيك در محل : P/N INSTALED
– ثبت شماره سريال قطعه تحويلي به مكانيك در محل : S/N INSTALED
– ثبت تاريخ صدور دستور كار در محل : DATE ISSUED
– بايگاني نسخه دوم ( زرد رنگ SUPPLY COPY NO 1) بعنوان سند ارسال به مهندسي و تعميرات و ثبت مشخصات قطعه و دستور كار صادره در كارت موجودي انبار
– ارسال قطعه ،‌كارت تعمير و چهار نسخه دستور كار به واحد برنامه‌ريزي كارگاهها* .
به اين ترتيب عمليات انبار قطعات تعميري در ارسال قطعه جهت تعمير در كارگاههاي داخلي پايان مي‌پذيرد و انبار در انتظار دريافت قطعه تعمير شده از قسمت مهندس و تعميرات مي‌باشد.
ت- عمليات واحد برنامه‌ريزي كارگاهها
در واحد برنامه‌ريزي كارگاهها ابتدا قطعه ، دستور كار و كارت تعمير را با يكديگر مقابله و چنانچه مغايرتي در اطلاعات درج شده بر روي دستور كار ، قطعه و كارت تعمير ( بخصوص اشكالات ناشي از آسيب ديدگي وشكستگي قطعه در حمل و نقل بين انبار و واحد برنامه‌ريزي كارگاهها ) مشاهده شود و يا عيوبي در قطعه وجود داشته باشد كه در دستور كار نوشته نشده باشد ، قطعه و مدارك همراه جهت تكميل اطلاعات به انبار عودت داده مي شود . ولي اگر مغايرتي مشاهده نشود قطعه وكارت تعمير در محل نگاهداري و دستور كار جهت درج ساعات كاركرد به واحد برنامه‌ريزي ساعت كار قطعات ارسال مي‌گردد.

واحد برنامه‌ريزي ساعت كار قطعات با مراجعه به كارت كاركرد * ساعات كار قطعه را بر روي دستور كار ثبت و كارت كاركرد را تكميل مي‌نمايد سپس برگ اول ( سفيد رنگ ) دستر كار را در سوابق بايگاني ۳ نسخه باقيمانده را به واحد برنامه‌ريزي كارگاهها عودت مي دهد . در واحد برنامه‌ريزي كارگاهها با توجه به تعداد قطعه قابل استفاده موجود در انبار ( SERVICEABLE BALANCE) اولويت تعمير قطعه مشخص و روي دستور كار ثبت و كليه مشخصات در كارت كنترل تعمير قطعات ** ثبت مي‌گردد . در اين مرحله كارت سابقه *** از فايل خارج و ضميمه دستور كار مي گردد .پس از انجام اقدامات فوق نسخه مقوائي دستور كار در واحد برنامه‌ريزي كارگاهها نگاهداري و قطعه تعميري بهمراه سه قسمت كارت تعمير و كارت سابقه و نسخ ۳و۴و۵ (‌صورتي ، سبز و زرد ) دستو

ر كار به كارگاه مربوطه ارسال مي‌گردد.
در كارگاه پس از تعمير قطعه كارت سابقه و قسمتهاي B,A كارت تعمير توسط مكانيك تكميل و پس از تائيد بازرس مربوطه با مهر INSPECTED ممهور مي‌گردد و قطعه تعمير شده همراه سوابق به واحد برنامه‌ريزي كارگاهها ارسال مي‌شود .(نسخه زرد فرم دستور كار در كارگاه بايگاني مي‌شود ) .

در واحد برنامه‌ريزي كارگاهها مجدداً قطعه ،‌كارت تعمير و كارت سابقه با يكديگر مقابله و پس از تائيد نسخه صورتي دستور كار جايگزين نسخه مقوائي شده و نسخه مقوائي معدوم مي‌گردد. كارت سابقه در فايل مربوطه و دو قسمت اول كارت تعمير به ترتيب زماني بايگاني مي‌گردد تا چنانچه در آينده بر اين ين قطعه حادثه‌اي پيش بيايد با مراجعه به آن تعمير كنترل شود .
سپس قطعه تعمير شده همراه نسخه سبز دستور كار و قسمت OK كارت تعمير به انبار ارسال مي‌گردد.

ث- اقدامات انبار قطعات تعميري در زمان دريافت قطعه تعمير شده
در انبار قطعات تعميري ابتدا نسخه زرد دستور كار از فايل خارج و پس از تطبيق با نسخه سبز اين فرم كه همراه قطعه آمده است مشخصات قطعه در كارت انبار ثبت و قطعه در محل مربوطه قرار داده مي‌شود .
ج- بازگشت قطعات تعمير نشده به انبار
چنانچه در كارگاه قطعه قابل تعمير تشخيص داده نشود كارگاه دو وضعيت جهت قطعه مشخص مي‌نمايد .
۱- قطعه اسقاط شده و قابل تعمير نمي‌باشد .

۲- قطعه در شرايط موجودي در كارگاههاي داخلي قابل تعمير نيست .
درحالت اول قطعه جهت تهيه گزارش اسقاط به انبار عودت داده مي‌شود . انبار قطعات تعميري با استناد به گزارش كارگاه فرم اسقاط * را تهيه و بنابر دستور‌العمل شماره ۰۰-۱۳-۲۹ مورخ ۱۴/۲/۷۳ عمل مي‌نمايد .
اما درحالت دوم يعني زمانيكه كارگاه با وجود اينكه بنابر ليست قطعات قابل تعمير مي‌بايست

قطعه را تعمير نمايد ولي بنابه عللي قادر به تعمير قطعه نمي‌باشد .در اينصورت دستور كار را با مهر SEND OUT ممهور و به انبار عودت مي‌دهد . در اين حالت اقدامات انبار تعميري در مورد اين قطعه همانند قطعاتي است كه هنوز صلاحيت تعمير آنها در كارگاههاي داخلي تائيد نشده است .

چ- اقدامات واحدها در رابطه با ارسال قطعات تعميري به خارج
۱- انبار تعميري :
چنانچه بنابر ليست قطعات قابل تعمير و يا تشخيص كارگاه امكان تعمير قطعه در كارگاههاي داخلي موجود نباشد . ابتدا همانند مرحله قبل فرم دستور كار * تهيه و با مراجعه به كارت ركود انبار شماره‌ سفارشهاي تعمير و تعداد قطعات تحت تعمير در منابع خارجي مشخص و در روي دستور كار ثبت مي‌گردد. با مقايسه تعداد اقلام قابل استفاده در انبار ،‌روند مصرف قطعه و وضعيت برگشت قطعات تحت تعمير در منابع خارجي وضعيت نياز به قطعه مشخص مي‌گردد چنانچه با توجه به موجودي قطعات وضعيت قطعه بحراني باشد براي دريافت سريعتر قطعه از تعمير اقدام مي‌شود .
دستور كار پس از صدور براي درج ساعت كاركرد به واحد برنامه‌ريزي قطعات ارسال مي‌گردد . با توجه به اين امر كه قطعات نو و قطعاتي كه از تعمير باز مي‌گردند تا مدتي تحت تضمين كمپاني فروشنده و يا تعمير كننده مي‌باشند در زمان صدور دستور كار براي قطعه ابتدا به كارت قطعه‌ در

انبار مراجعه و تاريخ آخرين ورود قطعه به انبار بررسي مي‌شود . هدف اين بررسي مشخص نمودن اين امر است كه آي قطعه هنوز در ضمانت كمپاني فروشنده يا تعمير كننده قبلي مي‌باشد و يا خير چنانچه قطعه ضمانت تعمير كننده و يا فروشنده قبلي نباشد در محل WORK REQUIRED دستور كار محل تعمير * ثبت مي‌گردد سپس فرم دستور تعمير ** با درج اطلاعات زير تهيه مي‌شود .
تعداد ، شماره فني « هما » شماره فني كمپاني سازنده اصلي قطعه ، شماره فني كارخانه (‌بوئينگ يا ايرباس ) شماره سريال قطعه ،‌زمان كاركرد قطعه از تعمير كلي قبلي ( TSO) ، شرح قطعه ، نوع تعميرات ( در محل INSTRUCTIONS) ، در قسمت INSTRUCTIONS پنج مورد

پيش‌بيني شده است . چنانچه منظور از ارسال قطعه موردي غير از سه مورد :
تعميرات مورد نياز ،‌تعمير كلي و يا تغيير باشد در سطر چهارم ( OTHER) عمل مورد درخواست « هما » (‌مثلاً انجام آزمايش ) ذكر مي‌گردد. در آخرين سطر اين قسمت ( NOTE) مطالبي جهت

راهنمائي كمپاني تعمير كننده درج مي‌شود (‌مثل قطعه بزرگتري كه اين قطعه از آن پياده شده است)
تاريخ تقريبي كه قطعه مورد نياز مي‌باشد . در محل قيمت تقريبي ( ESTIMATED COST) جمله : TO BE ADVISED (‌در مورد لاستيكها قيمت قطعي ذكر مي‌گردد) درج و در محل هاشورزده شماره ثبتي هواپيما و شماره دستور كار مربوطه قيد مي‌گردد.