واليبال چيست

واليبال ورزشي است كه بين دو تيم بازي مي شود و هر تيم شامل ۶ نفر مي باشد و اين تعداد در بازيها ي رسمي نه بيشتر مي شود و نه كمتر مي شود.
زمين بازي ۱۸ در ۹ متر است تور واليبال براي آقايان ۴۳/۲ مترو براي بانوان ۲۴/۲ متر مي باشد ضخامت هر يك از خطوط زمين واليبال ۵ سانتي متر است. والي و رالي دو اصطلاحي هستند كه در ورزشهاي توپي باتور بكار برده مي شود منظور از رالي مدت زماني است كه توپ بعد از سرويس بصورت قانوني در رفت و آمد است و هنوز توپ نخوابيده است والي زماني بكار برده مي شود كه توپ قبل از آنكه به زمين اصابت كند برگشت داده شود و چون در واليبال اصابت توپ بازمين به منزله ي خوابيدن توپ بوده و بايستي در هوا زده شود از همين رو اين بازي را واليبال ناميده اند.

هدف از بازي واليبال گرفتن خطاها و خواباندن توپ در زمين حريف است اين بازي با سرويس آغاز مي شود و تيم مقابل حداكثر مي تواند سه بار به توپ ضربه بزند(به جز در زمان دفاع كه يك حالت استثنايي است و خوردن توپ به دست مدافعين بالاي تور ضربه به محسوب نمي شود و در حقيقت در اينجا است كه تيم مي تواند ۴ بار ضربه بزند) هيچكدام از بازيكنان نمي توانند بجز در زمان دفاع

بالاي تور ۲ بار به توپ ضربه بزنند. زدن اولين ضربه به توپ بايد طوري باشد كه پاسور به راحتي بتواندتوپ را در اختيار مهاجمين قرار دهد (ضربه اول از توپ گير به پاسور به اسپوكر يا مهاجم و ضربه سوم زدن و هدايت سريع توپ به زمين مقابل مي باشد كه هر چقدر اين عمل سريعتر و محكمتر انجام شود امكان دفاع كردن از طرف تيم مقابل كمتر خواهد بود ) وظيفه ي تيم مقابل دفاع در مقابل مهاجمين است. زمانيكه توپ از دفاع گذشت بايد بازيكنان از تماس جلوگيري كرده و هدف

آنها برگرداندن توپ به زمين حريف باشد.
باتوجه به قانون چرخش بازيكنان در زمين واليبال كه در هر زمان كه سرويس از تيم مقابل گرفته شده و اقدام به زدن سرويس مي نمايد بايستي انجام بگيرد زمين واليبال به ۶ منطقه تقسيم بندي شده است و براي هر بازيكن منطقه اي وجود دارد براي شماره گذاري مناطق ششگانه زمانيكه روبروي تور باستيم قسمت راست وعقب زمين منطقه ي۱و مقابل منطقه ي۱ در نزديك منطقه ي۲ وسص زمين در مقابل تور منطقه ي۳ سمت چپ ميدان در كنار منطقه ي۳ منطقه ي۴ پشت منطقه ي۴درعقب زمين منطقه ي۵ و وسط و انتهاي زمين منطقه ي۶ مي باشد همانگونه كه مشخص گرديد جهت شماره گذاري در زمين در جهت خلاف حركت عقربه هاي ساعت مي باشد.
در موقعي كه سرويس زده مي شود بازيكنان مناطق (۲و۳و۴)در قسمت جلو زمين و بازيكنان مناطق(۱و۵و۶)در پشت نفرات جلو با رعايت حالت افقي و عمودي جاگيري مي كنند.توپ سرويس در همه حال توسط بازيكن منطقه ي۱ زده خواهد شد گردش يا چرخش بازيكنان در داخل زمين بصورت موافق حركت عقربه هاي ساعت ميباشد(برعكس شماره گذاري زمين)اگر تيم زننده ي سرويس صاحب امتياز شد عمل چرخش را انجام نمي دهند ولي چنانچه تيم مقابل صاحب امتياز شد سرويس را نيز بدست آورده و عمل چرخش را انجام ميدهيد به نحوي كه با چرخش همه بازيكنان منطقه ي۲ به منطقه ي۱ رفته و سرويس را خواهد زد.
اولين تيمي كه به امتيز ۲۵ برسد برنده ي آن گيم خواهد بود به شرطي كه حد اقل ۲ امتياز با تيم مقابل اختلاف داشته باشد يعني تيم مقابل در امتياز كمتر از ۲۳ قرار داشته باشد ولي چنانچه دو تيم در امتياز ۲۴ مساوي باشند بازي تا جايي ادامه خواهد يافت تا يكي از تيمها موفق به كسب امتياز با اختلاف ۲ نمره بشود مثل(۲۶ـ۲۴)يا (۲۵ـ۲۷)يا(۲۶ـ۲۸)و… در گيم پنجم هر تيمي كه به امتياز ۱۵ برسد برنده ي گيم خواهد بود و چنانچه بازي در امتياز ۱۴ مساوي بشود فقط تا امتياز ۱۷ادامه خواهد داشت و در اين امتياز چنانچه اختلاف ۲ نمره رعايت نيز نشود باز مسابقه خاتمه خواهد يافت نحوه ي امتياز گيري در همه گيمها بصورت امتياز گيري در بازي تنيس روي ميز مي باشد يعني هر بار توپ در يك طرف زمين خوابيده براي تيم مقابل يك امتياز محسوب مي شود در زمان ضربه به توپ نبايد مكثي وجودداشته باشد و بازيكنان مي توانند با هر قسمتي از بدن فقط يك ضربه به توپ بزنند در زمان سرويس توپ نبايد با تور تماس پيدا كند و يا خارج از زمين بازي برود(خطوط اطراف زمين جزوزمين بازي محسوب مي شود)

منطقه بندي نحوه ي چرخش در زمين

 

۲بيليبير

بازيكنان مناطق (۱و۴ )(۲و۵)(۳و۶)قطر هم محسوب مي شوند و در همه چرخش ها اين قول صادق است معمولا بازيكناني كه از نظر سبك و قدرت بازي هم سطح باشند در ليست ارنج تيم بصورت قطر مورد استفاده قرار مي گيرند تا درهر زمان بازي كه چرخش ها انجام مي گيرند بازيكنان دلخواه در مناطق جلو و عقب زمين حضور داشته باشند مثلا چنانچه تيم دو پاسور داشته

باشد قطر هم قرار مي گيرند و يا دواسبك زن خوب قطر هم مي ايستندو به همين شكل در ارنج تيم توازن قوا از لحاظ قطر ها مورد نظر قرار ميگيرند چنانچه بازيكنان مناطق ۱ تا ۶ را با حروف A,B,C,D,E,F نشان دهيم خواهيم داشت.

قبل از چرخش چرخش سوم

جهت چرخش

چرخش اول چرخش چهارم

(چرخش دوم) (چرخش پنجم)

مهارتهاي اساسي در بازي واليبال:
هر ورزشي جهت برخي مهارتهاي مخصوص دارد كه انجام آنها از تلفيق اجراي خوب و قابل قبول نياز به تكنيك هاو قدرت بدني و آمادگي عمومي بدن بدست مي آيد در حقيقت هر رشته ورزشي نيازبه بدن سازي و آماده سازي ورزشكاران از نظر جسماني و سپس آموزش تكنيك ها دارد كه مجموعه ي اين اعمال مهارتها را بوجود مي آورند كه بسته به خصوصيات فردي هر ورزشكار انجام آنها در

ورزشكاران متفتوت است يعني برخي در بعضي مهارتها تخصص بيشتري دارند و برعكس.مهارتهاي رايج در ورزش واليبال عبارتنداز:انواع پاس دادن يا ردوبدل كردن توپ به صورت صحيح از قبيل:(پاس با پنجه-پاس با ساعد-پاس بامشت-گرفتن توپهاي دورباشيرجه روي زمين-ضربه هاي ساعد-سرويس آبشاريا اسبك-دفاع در مقابل مهاجم در بالاي تور-دفاع از مهاجم خودي-جاخالي يافريب دادن و…) بديهي است با توجه به وجود مانعي به نام تور در وسط زمين طرفين انجام مهارتها با داشتن قد بلند بهتر اجرا خواهد شد و اين امر يك عامل مهم در بازي واليبال مي باشد.
منطقه ي سرويس:

پشت خطوط عرضي و در داخل امتداد خطوط طولي زمين منطقه ي سر ويس محسوب مي شود به اين معني كه از پشت خطوط عرضي زمين به شرطي كه بازيكن از امتداد خطوط طولي زمين خارج نشود مي تواند در هر قسمت از زمين سرويس را با اجازه ي سوت داور بزند. در پشت خطوط عرضي زمين در مناطق سرويس حداقل تا فاصله ي ۲ متري زمين نبايد مانعي وجود ئاشته باشد.
تور:
تور بايد يك متر عرض و ۵/۹ مترطول داشته باشد. شبكه هاي تور به شكل مربع بافته شده و هر ضلع مربع هاي تور نيز ۱۰ سانتي متر ميباشد.در سرتاسر قسمت بالاي تور بايد نوارسفيدي به عرض ۵ سانتي متر دوخته شده و يك سيم بوكسل قابل ارتعاشي از داخل نوار گذشته و بوسيله ي آن تور محكم كشيده شود در بازيهاي رسمي ارتفاع تور براي آقايان و ختنمها به طوري كه قبلا گفته شد فرق مي كند كه به علت كشيده شدن تور توسط سيم بوكسل ممكن است ارتفاع تور در وسط آن نسبت به طرفين تور كمي كمتر باشد كه تا حدود يك سانتي متر بالمانع ميباشد يعني در طرفين تور ارتفاع كاملا قانوني بوده ولي در وسط تور ممكن است حدود يك سانتي متر افت داشته باشد.
آنتن ها:
آنتن ها موازي با نوارها ي سفيد عرضي تور و درقسمت خارج آن قرارگرفته اند و بصورت عمود بر زمين بازي(روي خط طولي و كنار آن)بر رويس تور محكم گرديده اند.فاصله بين دو آنتن ۹ متر مي باشد جنس آنتنها از جنس فيبرنشكن و نرم و قابل انعطاف مي باشد.طول هر يك از آنتن ها ۸۰/۱ متر و قطر آنها ۲ سانتي متر است يك پايين آن به تور بسته شده و ۸۰سانتي متر آن در بالاي تور خواهد بود.قسمت يك متر آنتن ها كه به تور بسته كي شوند از نظر رنگ اهميتي ندارد ولي ۸۰ سانتي متر بالاي تور بصورت ۱۰ سانتي متر ۱۰ سانتي متر با دو رنگ(معمولا سفيدو قرمز)متمايز مي شوند تا در حين بازي كاملا در معرض ديد قرار بگيرند.
توپ :
توپ بايد كاملا مدور بوده و از جنس نرم چرمي يا چرم مصنوعي ويك توئي لاستيكي با جنس مشابه آن ساخته شده باشد .رنگ توپ مي تواند يكسان و روشن و يا تركيبي از رنگها باشد

كه فدراسيون جهاني واليبال با اين امر موافقت نموده است. محيط توپ بايد بين ۶۵تا۶۷ سانتيمتر و وزن آن ۲۶۰تا ۲۸۰ گرم باشد .(توپ باد كرده ).در سالن هاي سر پوشيده حداقل بايستي ارتفاع زمين تا سقف ۷ متر باشد.
(۱۰ـ+۲۷۰ ) گرم = وزن توپ ( ۱ـ +۶۶ ) سانتيمتر = محيط توپ

قضاوت بازي :
بازي واليبال توسط يك نفر داور اول كه در بالاي سكو و پشت تور مي استد .يك نفر داور دوم كه در مقابل داور اول ودر طرف ديگر زمين است ويك نفر منشي كه نتايج مسابقه را در ورقه ه

اي مخصوص بازيثبت مي كند .همچنين داوران كنار كه در بازيهاي خيلي مهم تعداد آنها ۴ نفر و در بازيهاي معمولي ۲ نفر است اداره مي شود .هر دو داور اول و دوم داراي سوت بوده و تصميم گيري بازي را به عهده دارند كه با توجه به تقسيم وظايف داور دوم در موارد كمتر و محدودتري اقدام به زدن سوت مي نمايد و اين كار عمدتا به عهده ي داور اول بازي مي باشد .داوران خط يا كنار پرچم هايي به دست داشته و علائم مربوط به بازي از قبيل توپ اوت ـ داخل يا برخورد به دست م

دافعين را با همين پرچم ها و علائم مخصوص به اطلاع داور اول مي رساند .اندازه ي پرچمها ۴۰ در ۴۰ سانتيمتر بوده و رنگ آن مي تواند قرمز و زرد باشد .
تقسيم بندي زمين :
هر نيمه ي زمين يا طرف بازي به يك سوم و دو سوم زمين با كشيده شدن خطي به موازات خطوط عرضي زمين تقسيم شده است كه علت اين امر ناشي از محدوديتهايي است كه براي بازيكنان منطقه ي عقب در ارسال توپهاي بلندتر از ارتفاع تور و يا دفاع در بالاي تور وجود دارد .چنانچه بازيكنان منطقه ي عقب (۱و۵و۶ ) وارد منطقه ي يك سوم حمله بشوند اين محدوديت شامل حال آنها خواهد بود ولي در منطقه ي خودشان (عقب ) اين محدوديت وجود ندارد و مي توانند هر نوع توپي را مستقيما به طرف مقابل بفرستند براي اين كار معمولا بازيكنان منطقه ي عقب از پشت خط يك سوم پرش خود را انجام داده .توپ را مي زنند و بعد از ضربه زدن به داخل منطقه ي يك سوم مي افتند كه اين كار خطا نمي باشد .

سرويس:
سرويس يا شروع بازي با اجازه ي سوت داور در يك فاصله زماني ۵ ثانيه اي انجام مي گيرد و در واقع اولين حمله تيم به طرف مقابل مي باشد هدف از سرويس صرفا شروع بازي نيست و در اجراي آن هر چقدر سرعت دقت عمل و ارتفاع مناسب در نظر گرفته شود همان قدر بهتر خواهد بود براي انجام سرويس خوب خصوصياتي موردنياز است كه به شرح زير مي باشد
۱٫ با سرعت زياد زده شود
۲٫ ارتفاع توپ از تور در زمان رد شدن به طرف مقابل در حداقل ممكن باشد
۳٫ به پاسور تيم مقابل زده شود
۴٫ به بازيكن تازه وارد(تعويض شده)زده شود
۵٫ به بازيكن عصبي تيم زده شود
۶٫ به بازيكني زده شود كه توپ قبلي را خراب كرده است
۷٫ به كناره هاي زمين و نزديك خطوط زده شود
۸٫ به انتهاي زمين زده شود
۹٫ بين دو بازيكن زده شود
۱۰٫ در مسير حركت پاسور تيم مقابل زده شود
۱۱٫ اگر سرويس موجي است با حد اقل چرخش توپ زده شود

برخي از قوانين مهم در بازي واليبال :
۱٫ بازيكنان ملزم به آشنايي و آگاهي كامل از مقررات بازي مي باشند و بايد آن را رعايت و اجرا كنند .
۲٫ فقط كاپيتان تيم مي تواند مطلب خود را در نهايت احترام براي داور اول بيان نمايد همچنين در حد مقررات ميتواند با داور دوم صحبت كند .

۳٫ چنانچه بازيكنان مرتكب خطاهاي كوچك از قبيل صحبت كردن .بحث با بازيكنان مقابل يا تماشاگران و يا داوران و يا فرياد زدن و يا عمدا بازي را به تاخير انداختن شوند اخطار يا كارت زرد خواهند نمود .
۴٫ چنانچه بازيكنان مرتكب خطاهاي بزرگ از قبيل اعمال و اظهارات ناشايست و توهين آميز نسبت به بازيكنان ديگر .تماشاگران و يا داوران شوند كارت قرمز دريافت كرده و از بازي اخراج خواهند شد در اين صورت با توجه به اينكه به هيچ وجه نبايد در بازي واليبال تعداد بازيكنان از ۶ نفر كمتر باشد تيم.آن گيم را از دست خواهد داد و در گيم بعد بايستي در ارنج تيم بازيكن ديگري را وارد نمايند .
۵٫ تعداد بازيكنان اصلي هر تيم ۶ نفر خواهد بود كه در هر وضع و موقعيتي نبايد اين تعداد كم شود .همچنين مجموع بازيكنان اصلي و ذخيره نبايد از ۱۲ نفر بيشتر باشد .
۶٫ تعويض بازيكن زماني انجام مي گيرد كه توپ مرده باشد و اين تعويض بنابه تقاضاي مربي و در غياب او كاپيتان تيم از داور اول يا دوم انجام مي گيرد .
۷٫ هر يك از تيم ها مجازند در هر يك از گيم هاي بازي حداكثر از ۶ بازيكن ذخيره با تعويض بازيكنان اصلي استفاده نمايند .
۸٫ تعلل و دقت تلف كردن در هنگام تعويض مجازات يك اخطار تاخيررا براي تيم خواهد داشت.
۹٫ در هر گيم بازي بازيكنان اصلي دو مرتبه و بازيكنان ذخيره يك مرتبه مي توانند وارد زمين بازي شده ئ بازي كنند بنابراين بازيكن اصلي كه در شروع كيم در داخل زمينبوده است مي تواند با يكي از بازيكنان ذخيره عوض شود و دوباره در همان گيم به زمين بازي برگردد مشروط بر اينكه در جاي همان بازيكن ذخيره كه با او تعويض شده است قرار گجرفته و حق تعويض با بازيكن ديگر را ندارد.
۱۰٫ اصابت توپ به تور به غير از زمان سرويس در هر حالتي خطا نمي باشد.
۱۱٫ اصابت و تماس بازيكنان با تور خطا محسوب مي شودمگر در زمانيكه توپ در مناطق عقب زمين در حال بازي است و داور تشخيص دهد كه تماس بازيكنان با تور دخالتي در بازي نداشته است.
۱۲٫ و ضعيت ايستادن بازيكنان در لحظه ي سرويس بايد به همان ترتيبي باشد كه در ورقه ي انتيزات مسابقه در همان گيم ثبت شده است.
۱۳٫ معيار صحيح قرار گجرفتن بازيكنان در لحظه ي سرويس وضعيت پاها مي باشد بازيكنان خط عقب نبايد مساوي و يا جلوتر از بازيكنان منطقه ي جلو و يا قطر خود بايستند
۱۴٫ بلافاصله بعد از آنكه سرويس زده شد هر يك از بازيكنان هر تيم مي توانند در هر قسمتي از زمين به دلخواه جاي خود را عوض كنند (با ضربه كه به توپ مي شود نه صداي سوت داور)
۱۵٫ بازيكنان منطقه ي عقب نمي توتنند توپي را كه ارتفاع آن بيشتر از ارتفاع تور است در منطقه ي۳/۱ به زمين مقابل هدايت كنند.
۱۶٫ چنانچه اشتباهي در چرخش هر يك از تيم ها مشاهده شود بازي متوقف خ

واهد شد و تمام امتيازاتي كه تيم با چرخش اشتباه به دست آورده است حذف خواهد شد و تمام امتيازاتي كه تيم حريف در نتيجه اشتباه ايستادن تيم مقابل بدست آورده است محفوظ خواهد بود
۱۷٫ عبور بازيكن از خط زير تور به طوري كه يك پا كاملا از خط گذشته باشد خطا محسوب مي شود ولي قطع كردن خط با پا بصورتي كه پا كاملا عبور نكند خطا محسوب نمي ود
۱۸٫ درگيم پنجمهر تيمي كه به امتياز ۸ برسد زمين بازي عوض خواهد شد
۱۹٫ انتخاب توپ براي سرو و يا زمين به قيد قرعه خواهد بود
۲۰٫ بعد از پايان هر گيم و شروع گيم ديگر تيمها بايستي به اجبار زمين خود را عوض كنند
۲۱٫ هر تيم مجاز است در طول هر گيم از ۲ تايم اوت يا زمان استراحت استفاده كند و در اين موقع بازيكنان بايستي در كنار نيمكت ذخيره هاي تيم و مربي بايستي حضور پيدا كنند و زمان اين تايم ۳۰ ثانيه مي باشد
۲۲٫ استراحت تيم ها در بين گيم هاي او تاچهارم مدت ۲ دقيقه و بين گيمهاي چهارم و پنجم كه گيم آخر محسوب مي شود ۵ دقيقه مي باشد
۲۳٫ پو شيدن لباس بدون شماره رسمي و يا به رنگ متفاوت از ديگر بازيكنان ممنوع است
۲۴٫ هر تيم حق دارد در بين اسامي ۱۲ بازيكن مربوط نام يك بازيكن متخصص دفاعي را بنام ليبرو(آزاد)ثبت نمايند.
۲۵٫ قبل از شروع مسابقه نام بازيكن ليبرو بايد در برگ امتيازات مسابقه ثبت شده باشد و بالفاصله بعد از نامش با نوشتن حرفL مشخص شود شماره بازيكن ليبرو همچنين بايد در برگ ارنج ست اول اضافه شود
۲۶٫ بازيكن ليبرو حق زدن سرويس و دفاع كردن روي تور را ندارد
۲۷٫ بازيكن ليبرو عملياتش را به عنوان بازيكن منطقه ي عقب اجراي نمايد و در بازي دارا

ي محدوديت بوده و نمي تواند ضربه حمله را در شرايطي كه ارتفاع توپ از ارتفاع تور بالاتر باشد به طرف مقابل بفرستد.
۲۸٫ بازيكن ليبرو بايد پيراهن يابلوز به رنگ مختلف و متاميز از ساير بازيكنان تيم بپوشد
۲۹٫ تعويض هاي ليبرو به عنوان تعويض هاي قانوني محسوب نمي شود و تعدادش نا محدود است اما در فاصله بين دو تعويض بايد يك رالي انجام گيرد