ويژگي جغرافيايي استان مركزي و اراك

فصل اول
ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و آشتیان
۱-۱ پیشگفتار
زندگی روستایی د رایوان سابقه قدیمی دارد و روستائیان همیشه نقش مهمی در تاریخ این مملکت داشته اند اما آن گونه که باید شناخته نشده اند بررسی و شناخته نشده اند بررسی و شناخت زندگی روستائی از چند جنبه حائز اهمیت است: اول آنکه روستائیان از فرهنگ و سنت های نیاگان خود پاسداری می کنند دوم آنکه زندگی روستانشینی شکلی از سازگاری اجتماعی فرهنگی با محیط طبیعی زندگی است .سوم آنکه مردم روستا از لحاظ اقتصادی قابل توجه هستند.زیرا

روستائیان از زمانهای گذشته تا حال هر ساله مقداری مواد غذایی پوست و غیره به شهر عرضه می کردند و از این طریق مقداری از نیازهای اقتصادی آنها جبران می شود ولی امروز روستا که به عنوان محور و بستر توسعه کشاورزی بود به صورت مصرفی در آمده است . ما می دانیم درصدی از جمعیت ایران را روستائیان تشکیل می دهند و به عنوان کلید بسیاری از مسائل و مشکلات

اقتصادی و اجتماعی جوامع می باشند و ما برای این که بتوانیم کمک ناچیز به روستائیان کنیم که از حالت مصرفی بیرون آیند برای رسیدن به این هدف مستلزم شناخت صحیح و اصولی روستا داریم.
( ) روستا گنجینه ای ناپیدا از اندوختها و تجارب سنتی و شفاهی را باخود دارد. روستا مهدوز ارگاه جمع کثیری از فرزانگان و اندیشمندان این مرز وبوم است.و چه بسیاری خردمندان و ادبایی که سراز بستر خاک روستا نه داشته اند روستا محل و بستر شهرها و امر شهرهای امروز است اما متحیر

گوشه عزلت گزیده و تنها نظاره گر موج عظیم صفت ومندرنیزه است. روستای نادر آباد در شهرستان آشتیان از استان مرکزی قرار دارد و دارای آب و هوای نیمه بیابانی و خشک است و اقتصاد همین روستا برپایه کشاورزی می باشد و دارای پیشینه تاریخی غنی می باشد و بر ماست قبل از آنکه همین عناصر و مجموعه های فرهنگی در امواج فرهنگی بیگانه و مدرنیزه غرق شود و به ثبت و ضبط آنها بپردازیم و آن را به صورت طبیعی به نسلهایبعدی انتقال دهیم و در این رهگذر از علم مردم شناسی و مردم شفاری یاری می طلبیم. زیرا رسالت اصلی این علم همانا بررسی و مطالعه فرهنگ و سنت هاست. کلودلون اشتروس در تمرین مردم نگاری (Ethnogrophic ) می نویسد :

«مردم نگاری شامل مشاهده و تحلیل گروهای انسانی است که هر یک جداگانه و با توجه به ویژگی های خاص آنان در نظر گرفته شد. می باشد و هدف از آن انعکاس هر چه درست تر جریان حیات هر یک از آنان است و حال آنکه مردم شناسی اسناد و مدارک حاصل از مردم نگاری را در جهت انجام مقایسه ها مورد استفاده قرار می دهد.(بیرو،۱۳۸۶،ص۱۲۱)

پس در مردم نگاری مقصود پژوهشگر جمع آوری هر چه بیشتر ابزار ومصالح مادی تحقیق در یک بعد زمانی و مکانی مشخص است و باید آن را در یک گستره وسیع انجام دهد از این دوواژه ژرفانگرد پنهانگر در مورد درویش پژوهش در مردم نگاری به کار می رود.
۲-۱ موقعیت جغرافیای استان مرکزی
شهرستان اراک مرکز استان مرکزی ایران است که نسبت شهرنشینی در شهرستان اراک بیشتر از متوسط استانی بوده است.به طوری که این نسبت در سال ۱۳۷۵ درشهرستان ارا

ک ۲۷/۶۶ درصد و درکل استان ۰۹/۵۷ درصد بوده است .این نسبت طی دوره (ساله ۷۵-۱۳۶۵) همواره در حال افزایش بوده است.چنانکه در سال ۱۳۶۵ برابر۶۲/۵۶ درصد جمعیت شهرستان اراک درمناطق شهری ساکن بوده اند. تراکم نسبی جمعیت شهرستان اراک براساس آخرین تقسیمات سیاسی- اداری و محاسبات این مشاور درسال ۱۳۷۵٫ ۱/۸۲ نفردر کیلومتر مربع بوده است.(تصویر شماره ۱)
استان مرکزی دارای ۸ شهرستان می باشد که شهرستان آشتیان یکی از شهرستان های این استان محسوب می شود.(آشتیانی ،۱۳۷۵،ص ۳) (تصویر شماره ۲)
۳-۱ ویژگی جغرافیایی آشتیان

شهرستان آشتیان با وسعتی حدود۱۲۳۶ کیلومتر مربع مساحت ۲/۴ درصد از مساحت کل استان مرکزی را دارا می باشد که بین ۵۰ درجه و ۱ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه ۳۲ دقیقه عرض شمالی واقع شده است این شهرستان در نیمه شرقی وحدوداً در مرکز استان مرکزی واقع شده است که در واقع واسط بین دو استان مرکزی وقم است. همسایگان این شهرستان حدوداً از شمال به تفرش و ازجنوب به اراک واز جنوب شرقی به دلیجان و ازغرب به استان تهران و قم محدود شده است. ارتفاع آن از سطح دریای آزاد ۲۱۲۰ متر و مرتفع ترین نقطه آن قله شمالی آهو با ارتفاع ۲۷۵۰ متر و پست ترین نقطه مزرعۀ مهربان با ارتفاع ۱۹۵۰ متر از سطح دریا می باشد.
۴-۱ اقلیم آب و هوا
آشتیان به علت ارتفاع نسبتاً زیاد از سطح دریا دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است. طول دوره سرما،از اوایل آذر تا اواسط فروردین ادامه پیدا می کند. میانگین دمای سالانه این شهر ،۷/۱۱ درجه و میزان بارندگی از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی متر در سالهای مختلف متغیراست.( آشتیانی ،۱۳۷۵: ص ۱۴-۱۷)

۵-۱ جفرافیایی تاریخی
در منابع تاریخی از آشنیان به نامهای دیگر نیز یاد شده است . ناحیه ای که امروز شهرستان آشتیان به شمار می آید تقریباً همان سرزمینی است که درمتون کهن (وّره) نامیده شده است. آقای آشتیانی در این بار گفته است که درکتاب البلدان (از کهن ترین ماخذ در این باره که در حدود سال ۲۸۰ ه ق. تالیف گشته است) اشاره شد که از مندرجات کتب جغرافیای ایران چه آنهای که در قرون گذشته توسط جغرافیا نویسان اسلامی ایرانی نوشته شده اندو چه آنهایی که توسط غیر ایرانی ها به رشته تحریر در آمده اند مانند مختصرالبلدان این فقیه همدانی و صوره الارض ابن حوقل

بغدادی و حدود العالم و تاریخ تم ،چنین دریافت می شود که محدوده شهرستان کنونی آشتیان جزء ناحیه کوهستانی پهناوری بوده است که یونانیان آن ناحیه را «مدیا» و جغرافی نویسان اسلامی آنرا جبل یا جبال یا ایالت خوانده اند. مندرجات کتاب این فقیه نویسنده مختصر البلدان حاکی از آن است که آبادی های واقع در منطقه آشتیان ،تفرش و فراهان در سده های نخستین

هجری قمری و دست کم تا اواخر قرن سوم از متعلقات همدان بوده اند.(آشتیانی ،۱۳۷۵ ف ص ۱۳-۱۴)
۶-۱ جغرافیای جمعیت
اطلاعات نشریه آماری مرکز آمار ایران در خصوص جمعیت این ناحیه چنین است:چنین شهرستان آشتیان بیش از ۲۱۰۰۰ نفر می باشد .که از این عده حدود ۶۰۰۰ نفر در خود شهر و بیش از ۱۵۰۰۰ نفر در روستاهای تابع ساکن هستند.
جمعیت مرد زن خانوار
شهرستان آشتیان ۲۱۳۲۸ ۱۱۰۲۰ ۱۰۳۰۸ ۵۰۶۵
ساکن در نقاط شهری ۶۲۳۹ ۳۴۲۱ ۲۸۱۸ ۱۴۹۸
ساکن در نقاط روستایی ۱۵۰۸۹ ۷۵۹۹ ۷۴۹۰ ۳۵۶۷

شهرستان آشتیان از دیدگاه تقسیمات کشوری از بین بخش که شامل سه دهستان می باشد تشکیل شده است. دهستان های مزرعه نو،سیاوشان،گرگان دهستان های شهرستان آشتیان می باشد و همۀ آبادی های این دهستان ها فارس نشین می باشندو از ساختار اجتماعی

فرهنگی یکدست برخوردار هستند.این بخش دارای ۴۰ آبادی دارای سکنه با ۱۲۹۲۷ نفر جمعیت ساکن می باشد در این بخش ۳۰ آبادی (۷۵ درصد) دارای دسترسی به راه آسفالت می باشند که ۱۲۴۹۰ نفر (۹۷ درصد جمعیت ساکن را در خود جای داده اند .همچنین ۷ آبادی (۱۸ درصد) که ۲۳۴۵ نفر (۱۸ درصد) از کل جمعیت بخش را درخود جای داده اند دارای دسترسی به راه توسعه می باشند. تنها یک آبادی با جمعیت ۵ نفر دارای دسترسی به راه مال رو می باشد.(آشتیان ،۱۳۷۵٫ ص ۲۱-۲۰)

۷-۱ مناطق روستایی شهرستان آشتیان
شهرستان آشتیان در سال ۱۳۷۵ دارای ۴۱ روستا بود شمار جمعیت روستاهای طی دوره ده ساله ۷۵-۱۳۶۵ در حال کاهش بوده است. نرخ رشد جمعیت این دهستان طی این دوره معادل ۲/۲- درصد بوده است. بررسی نرخ رشد جمعیت در طبقات مختلف روستاهای همگروه نشان می دهدکه شدت تخلیه روستاهای کوچک مقیاس شدیدتر از روستاهای بزرگ مقیاس است(تصویر شماره ۳)
۸-۱ دهستان گرگان
دهستان گرگان درقسمت شمال شهرستان آشتیان واقع شده است این دهستان به مرکزیت روستای گرگان شامل ۱۴ روستاست .این دهستان از جنوب به دهستان سیاوشان از شمال و غرب به شهرستان تفرش و از شرق به استان قم محدود می شود . بخش عمده اراضی این دهستان به صورت زراعت دیم و در برخی نواحی نیز بایر است..

۹-۱ مشخصات کلی
مرکز دهستان: گرگان با مساحت ۲۵۲ کیلومترمربع می باشد که جمعیت آن ۴۴۵۸ نفر است. که تراکم نسبی آن ۱۸ نفر در هر کیلومترمربع که دارای ۱۴۰ مرکز سکونتگاهی است. دهستان گرگان در شش طبقه از روستاهای همگروه جای می گیرد. شمار جمعیت روستاهای این دهستان طی دورۀ ۷۵-۱۳۶۵ در حال کاهش است نرخ رشد جمعیت این دهستان طی این دوره ۵۵/۲- درصد بوده است . برخی نرخ رشد جمعیت در طبقات مختلف روستاهای همگروه نشان می دهد که

شدت تخلیه روستاهای کوچک مقیاس شدیدتر از روستاهای بزرگ می باشد میانگین جمعیت در روستاهای این دهستان ۴/۳۱۸ نفر می باشد برخی نشان می هد که اکثریت این دهستان در مقیاس کوچک هستند و در روستاهای این دهستان جمعیتی کمتر از ۷۵۰ نفر دارند.

شهرستان آشتیان دهستان تعداد آبادی دارای مسکنه تعداد آبادی خالی از سکنه جمع کل
سیاوشان ۹ ۲۱ ۳۰
گرگان ۱۴ ۱۸ ۳۲
مزرعه نو ۱۷ ۲۲ ۳۹
جمع کل شهرستان ۴۰ ۶۱ ۱۰۱
ماخذ: سال نامه آماری استان مرکزی ۱۳۸۰
تقسیمات روستایی بخش دهستان خانوار جمعیت
بخش مرکزی ۱۳۷۵ ۱۳۷۰ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ ۱۳۴۵ ۱۳۷۵ ۱۳۷۰ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ ۱۳۴۵
دهستان گرگان ۱۲۰۳ ۱۳۱۴ ۱۳۰۸ ۱۲۶۱ ۱۱۷۰ ۴۴۵۸ ۵۴۸۷ ۵۷۷۷ ۵۴۲۵ ۵۲۳۶
نادر آباد ۱۵۶ ۱۷۱ ۱۷۳ ۲۰۰ ۱۹۱ ۵۲۶ ۷۲۴ ۸۲۸ ۹۵۰ ۷۶۸

 

ماخذ : طرح جامعه شهری شهرستان آشتیان

فصل دوم
شناخت و بررسی روستا
۱-۲ علل پیدایش روستا

براساس اظهارات مسئولین محلی روستای نادرآباد قدمت روستا بیش از ۲۶۰ سال قبل باز می گردد علل پیدایش و توسعه روستای نادرآباد مانند بسیاری از روستاهای ایران عمدتاً به دلیل وجود آب و زمین مناسب برای زراعت و واقع شدن روستا در زمینهای هموار بوده است از جمله علل پیدایش روستا نادرآباد را می توان وجود اراضی مناسب برای کشاورزی و باغداری و وجود آن کافی دسترسی مناسب به ویژه نزدیکی به جاده آشتیان – اراک و تهران است.

نزدیکی به مرکز استان به فاصله ای حدود۱۵۰کیلومتر و قیمت مناسب برای ساخت و سازمی توان نام برد همچنین فاصله کم روستا با شهرهای آشتیان و اراک و مراکز صنعتی و کارگاهی (شرکت صنعتی گرگان) در اطراف روستا در سالهای اخیر از رشد کالبری و جمعیتی بالای برخودار بوده است.
روستا نادرآباد دهه های گذشته می شد روستای اطراف آن دستخوش تغییرات زیادی بوده به طوری که این استان در ۳۰ سال گذشته در یک استان قرار داشته است. درسالهای ۸۳-۱۳۵۵ در استان مرکزی و شهرستان آشتیان بخش مرکزی و دهستان گرگان واقع شده است.
۲-۲ وجهه تسمیه روستا
علت اصلی نامگذاری این روستا به طور دقیق مشخص نیست ولی از گفته ریش سفیدان و بزرگان روستا این طور استنباط شد که به لحاظ عبور نادر شاه و سپاهان ایشان و اطراق نمودن آنها در شرق روستا نادر آباد در کنار سنگ بزرگ این منطقه را به نام نادر آباد یا ندرآباد نامگذاری ن

 

مود.
نادرشاه بعد ار فتح خراسان برای رفتن به شیراز در این مکان اطراق می کند و سربازان به افتخار همین فتح به رقص پایکوبی می پردازند و این روستا را به خاطر ورود نادر شاه به این اسم نامگذاری می کنند.
یکی از افراد روستا می گوید در زمانهای خیلی قدیم برای زن و مردی که سالها بچه دار نمی شوند درگذار این منطقه زن که حامله بود در این مکان زایمان می کند و چون بچه آنها خیلی زیبا و قشنگ بود اسم آن را نادر گذاشتند و اسم این روستا را به نام بچه گذاشتند.
۳-۲ موقعیت جغرافیای نادرآباد
روستای نادرآباد در دهستان گرگان بخش مرکزی و شهرستان آشتیان واقع شده است این روستا از جنوب به اراضی زراعی این روستا و محور فرعی متصل شده به روستای شوره بالا و پایین و ازشمال به اراضی زراعی و محور اصلی به طرف آشتیان و فقرجوق و زرنوشه از شرق نیز به اراضی زراعی این روستا در روستاهای عزیزآبادو آشتیان و از غرب به روستای فقرجوق و خورچه و محسن آباد محدود می گردد. شایان به ذکر است فاصله این روستا

 

 

تصویر شماره ۴
با آشتیان حدود ۶ کلیومتر با روستای شوره حدود۲ کیلومتر با روستای فیض آباد حدود ۳ کیلومتر و باروستا فقرجوق ۷ کیلومتر است.

تصویر شماره ۵

۴-۲ حوزه نفوذ روستای نادرآباد:
همانطور که ذکر شد روستای نادر آباد به لحاظ موقعیت استقرار خود درمنطقه روستاهای که قسمت نفوذ خود دارد شامل روستای شوره پایین و شوره بالا می باشدکه این روستاها در جنوب روستاهای نادر آباد قرار دارد. این روستاها عمده خدمات بالادست خود را از جمله خرید از مراکز خرده فروشی دریافت تسهیلات حمل و نقل و مراکز آموزشی و شعبه نفت از روستای نادر آباد دریافت می نماید.
روستای نادرآباد به عنوان یک روستا در منطقه دارای بسیاری ازخدمات که بتوانند شاخص های فوق الذکر را پوشش دهندمی باشد ولیکن این شاخص با سرانه های مطلوب دارا

ی فاصله زیادی می باشد خدمات موجود در روستای نادرآباد تحت حوزه نفوذ ۱- شهر آشتیان۲- روستای گرگان ( به عنوان مرکز دهستان) می باشد که اهالی این روستا عمده خدمات بالا دست خود را که از آن جمله می توان به خدمات درمانی مراکز خرید و مراکز اداری مرکز بهداشتی مرکز آموزش اشاره کرد به این شهر وروستا مراجعه می کند.(طرح جامعه شهری)
(تصویر شماره ۶)

۵-۲ بررسی ویژگیهای جمعیتی:
بررسی روند تحولات جمعیت روستای نادر آباد طی ادوار گذشته حکایت از کاهش نسبی جمعیت طی این دوره ها دارد. بطوریکه جمعیت آن درسالهای ۷۵-۱۳۴۵ با نرخ رشدی حداقل معادل ۴/۱ درصد منفی از ۷۶۸ نفر در سال مورد نظر به ۵۲۶ نفر کاهش چشمگیر بوده است . درفاصله سالهای ۸۳-۱۳۷۵ نرخ رشد جمعیتی نسبت به دهه ماقبل آن درکاهش قابل مداخله ای برخورددار گردیده. بطوریکه جمعیت به ۹/۱- درصد رشد منفی به ۴۵۸ نفر در سال ۱۳۸۳ رسیده است.
ازجمله عوامل تاثیر گذار در روند تحولات جمعیتی سکونتگاه طی ادوار گذشته می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) کاهش قابل ملاحظه جمعیتی در فاصله سالهای۷۵-۱۳۵۵ عمدتاً به دلیل تحولات ایجاد شده در منطقه شهری تهران و آشتیانی واراک و مهاجرت بی رویه از نقاط روستایی و شهرهای کوچک به این منطقه بوده که منجر به شکل گیری وتوسعه سکونتگاههای در اطراف شهرهای تهران اراک و آشتیان وقم گردیده است البته در این بین عدم استقرار به شکل کوچک و بزرگ در اطراف روستای نادرآباد نیز مزید بر علت شده است.(طرح جامعه شهری)
ب) کاهش روند طبیعی رشد جمعیت درفاصله سالهای ۸۳-۱۳۷۵ نیز از یک سو به دلیل اعمال واجرای سیاستهای کنترل موالید و کاهش زاد و ولد و ازسوی دیگر به دلیل اعمال سیاستهای منطقه ای مبنی برجلوگیری از رشد بی رویه سکونتگاهای اقماری و نظارت بر توسعه و آن بوده است.
۶-۲ تعداد وبعد خانوار
تحولات تعداد خانوار وجمعیت در روستای نادر آباد در طی دوره های گذشته بر هم سوی و هماهنگی بین این دو عامل فوق دلالت دارد با کاهش جمعیت در فاصله سالهای۷۵-۱۳۴۵ تعداد خانوار نیز دراین دوره عمداً کاهش داشته است براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن در فاصله ۷۵-۱۳۴۵ تعداد خانوار رسیده است . بعدها خانوار در هریک از دوره های سرشماری ۷۵-۱۳۴۵ به ترتیب ۰/۴ ،۸/۴ ۸/۴ ،۲/۴،۴/۳ نفر بوده که در مقایسه

با نقاط روستایی شهرستان آشتیانی به طور متوسط طی همین سالی از شرایط نسبتاً یکسانی برخوردار بود همانند روستاهای بن چنار سقرجوق و فیض آباد..
سال
عنوان ۱۳۴۵
۵۵ ۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۳
دائم غیر دائم جمع
جمعیت ۷۶۸ ۹۵۰ ۸۳۸ ۵۲۶ ۴۴۱ ۱۷ ۴۵۷

خانوار ۱۹۲ ۲۰۰ ۱۷۳ ۱۵۶ ۱۳۰ ۵ ۱۳۵
بعد خانوار ۰/۴ ۸/۴ ۸/۴ ۴/۳ ۴/۳ ۴/۳ ۴/۳
نرخ رشد ۱/۲% ۴/۱-% ۴/۴-% ۹/۱-%

ماخذ : مرکز آمار ایران ،شناسنامه آبادی های کشور ۷۵- ۶۵ – ۵۵- ۱۳۴۵

۷-۲ ساختار سنی و جنسی جمعیت
ترکیب سنی روستای نادر آباد همچون روستاهای مهاجر فرصت کل کشور همواره بایستی میان سال و پیر داشته باشد بطوریکه براساس شناسنامه بهداشتی روستاییان در سال ۱۳۸۳ تعداد مسکنه ایرانی این سکونتگاه ۴۵۸ نفر مشتمل بر ۱۳۵ خانوار بوده است . البته براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ از جمعیت کل معادل ۵۲۶ نفر معادل ۴۰ درصد در گروه های سنی ۱۴-۰ سال و ۲۸۴ نفر معادل ۰/۵۴ درصد در گروهای سنی ۶۴-۱۵ سال و ۳۲ نفر معادل ۶ درصد در گروههای سنی ۶۵ سال و بالاتر قرار داشته اند نسبت جنس دراین روستا براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ و جمعیت ۶ سال و بیشتر معادل ۹۷ بوده بدین مع

نی که به ازاء هر ۹۷ مرد ۱۰۰ زن دراین مکان سکونت داشتند.
ساختار سنی روستای نادرآباد در سال ۱۳۷۵
گروه های عمده سنی جمعیت ۱۴-۰ ساله ۶۴-۱۵ ساله ۶۵+ جمع
تعداد ۲۱۰ ۲۸۴ ۳۲ ۵۲۶
درصد ۴۰ ۵۴ ۶ ۱۰۰

هرم سنی جمعیت روستای نادرآباد در سال ۱۳۸۳
گروه سنی مرد زن جمع
کمتر از یکسال ۴ ۵ ۹
۴-۱ ساله ۸ ۸ ۱۶
۹-۵ ساله ۱۲ ۱۳ ۲۵
۱۵- ۱۰ساله ۲۱ ۱۹ ۴۰

۱۹-۱۵ ساله ۳۰ ۲۸ ۵۸
۲۴-۲۰ ساله ۱۹ ۱۸ ۳۷
۲۹-۲۵ ساله ۲۳ ۲۱ ۴۴

۳۴-۳۰ ساله ۲۲ ۲۱ ۴۳
۴۰-۳۵ ساله ۲۶ ۲۳ ۴۹
۴۵-۴۰ ساله ۲۶ ۲۰ ۴۶
۵۰-۴۵ ساله ۱۱ ۱۰ ۲۱
۵۵-۵۰ ساله ۱۰ ۷ ۱۷

 

 

۶۰-۵۵ ساله ۹ ۱۰ ۱۹
۶۵-۶۰ ساله ۸ ۷ ۱۵
۷۰-۶۵ ساله ۵ ۴ ۹
۷۵-۷۰ ساله ۳ ۴ ۷
۸۰-۷۵ ساله ۱ ۲ ۳
۸۵-۸۰ ساله ۰ ۰ ۰
جمع کل ۲۳۸ ۲۲۰ ۴۵۸

ماخذ: خانه بهداشت روستای نادر اباد ۱۳۸۳ و برآورد مشاوربه صورت جمعیت دائم و غیردائم
۸-۲ ویژگی اقتصادی
وقتی از روستا و اقتصاد آن جهت می شود معمولاً کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن دئوام دای و زنبورداری در ذهن تداعی می گردد روستای نادرآباد یکی ازسکونتگاهایی است که در دو دهه گذشته به دنبال تحولات ایجاد شده در طبعه شهر ی آشتیان شکل پیچیده تری به خود گرفته و از توسعه یافتگی در خصوص کشاورزی و دامداری کمتر بهره برداری است. ساکنین این روستا علاوه برکشاورزی و دامداری ۲۲ خانوار عمدتاً به فعالیت خدماتی (کارگری…) در خارج از بافت روستا مثل تهران وقم اشتغال دارد.
۹-۲ نیروی انسانی و اشتغال
براسای نتایج حاصل از سرشماری عمومی و نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ از مجموع جمعیت ۱۰ سال وبالاتر این روستا که حدود۸۱ درصد جامعه بود ه اند حدود ۰/۲۰ درصد افرادشاغل بوده اند.
وضعیت اشتغال درروستا در سال ۱۳۷۵
جمعیت کل جمعیت ۱۰ سال بالاتر شاغلین
تعداد درصد به کل تعداد درصد به کل
۵۲۶ ۴۵۴ ۸۶ ۱۵۵ ۳۰

ماخذ: فرهنگ آبادیهای شهرستان آشتیان سال ۱۳۷۵مرکز آمار ایران
براساس برآوردهای مشاوره در این روستا از کل جمعیت این سمونتاگاهی ۷۲ درصد دربخش کشاورزی و ۱۲ درصد در پستهای مختلف خدماتی و ۱۶ درصد بخشهای مختلف خدماتی و ۱۶ درصد دربخش صنعتی و ساختمان به فعالیت مشغول بوده اند شایان ذکر است جمع کل شاغلین روستا در این سال ۲۱۵ نفر بوده است.
۱۰-۲ منابع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی

مهمترین منبع تامین کننده آبی شرب روستای ناد رآباد دوچشمه و یک چاه به عمق حدود۲۸ متر می باشد که بوسیله یک مخزن زمین یبتونی به ظرفیت ۱۵۰۰۰ لیتر آب آشامیدن کلیه واحدها ی مسکونی و تجاری تامین می گردد. درحال حاضر آب شرب روستا درحدود ۲۵۳ انشعاب است که از همین رو تعداد ۲۰۰ انشعاب به کاربری مسکونی و ۵۳ انشعاب (۱۷ درصد) دیگر به کارهای تجاری و دامداریهای اختصاص دارد. علاوه بر مطالب فوق اراضی کشاورزی وباغی روستائیان در آبد متوسط ۱۵ دهنه چشمه و ۸چاه آب که درسطح واطراف روستا پراکنده شده اند وبه صورت عمومی می باشند تامین کننده آب دراین بخش (کشاورزی و باغداری) می باشد قابل ذکر است این روستا فاقد کانال آب طراحی شده به منظور هدایت آبهای فصل می باشد و لیکن نهر از وسط روستا عبور می کند که به خوبی به منظور استفاده از آب آن می توان باروشهای علمی آب را به منظور استفاده در زمینهای کشاورزی برنامه ریزی نموده اند.

حدود یک سال ونیم است که اداره آب و شهرستان آشتیان با خودیاری خود روستائیان برای این روستا آب آشامیدنی شهری آورده است که دیگر مردم از آب قنات برای آشامیدن استفاده نمی کنند.و الان فقط از آب قنات برای کشاورزی و گاهه برای شستسوی لباس ها در ایام عید برای شستن فرشها و دیگر وسایل بزرگ از آب قنات استفاده می شود.(طرح جامعه شهری)
تصویر شماره ۷
۱۱-۲ تعریف اصطلاحات
فولکور :
در لغت به معنای دانش عامیانه است و در مردم شناسی به مطالعه هنرها رسوم و سنت های عامیانه که در جوامع متمدن و صنعتی رواج دارد اطلاق می شود کلمه فولکور در زبان انگلیسی از دو جز Folk به معنی توده مردم عوامل و love به معنی معلومات و دانش ترکیب یافته است (روحج الامینی ، ۱۳۷۰ ، ص ۳۰۲) .
اقتصاد سنتی :(Traditional onal Economy)
به اقتصاد جامعه هایی گفته می شود که مبتنی بر فعالیتهای ابتدایی کشاورزی است شیوه های تولید ساده و بخض عمده جمعیت ان ( حدود ۷۵ درصد ) در امور زراعت دام و باغداری فعالیت می کنند .

اقتصاد نسبی متناسب فئودالیسم حاکمیت و مالکیت متمرکز است تولید و درآمد در چنین جامعه هایی اگر هم در مصرف آن بیشتر باشد مازاد حاصل از آن بجای آنکه به سرمایه گذاریهای مجدد تولیدی تبدیل شود ( فریار ، ۱۳۷۵ ، ص ۶۴).
خدمات فنی و صنعتی روستا :

مجموعه فعالیتهای که به منظور انجام صمیم و بسته زندگی و کار و تلاش روستائیان به صورت خدماتی فنی و صنعتی قابل عرضه و ارائه می باشد در زمره این گروه از فعالیتها قرار می گیرد ( ابریشمی ، ۱۳۷۵ ، ۴۰ )
وسایل و ابزار تولید
وسایلی که به کمک آنها تولید کالاهای مادی در یک جا معه انجام می شود و نه تنها تکنولوژی بلکه روابط اجتماعی بین تولید کنندگان را شامل می شود ( گیدنز ، ۱۳۷۶ ، ص۸۵).
ابزارهای سنتی :
ابزارهایی هستند شامل بیل ، کج بیلها ، داسهای دسته کوتاه کلنگ سایل چوبی از قبیل گاوآهن هرمهای دندانه دار و خرمن کوبها ( قاسمی ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۴).
روستا
کوچکترین مرکز تجمع و حیات انسانی در کشور ماست که منشا شخصیتی و اداری و سیاسی یافته است . (وثوقی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۸).
همچنین روستا شامل مردمی است که در مزارع متفرق به سر می بنرد و دارای یک ده هستند که مرکز فعالیتهای مشترک آنان است ( سعیدیان ، ۱۳۶۰، ص ۱۶).
قریه ( ده کوچک)
قریه عبارت است از مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانواده که در اراضی آن به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنها از طریق کشاورزی حاصل می گردد و عرفا در محل ده یا قریه شناخته شود ( وثوقی ، ۱۳۵۷ ، ص ۱۵).
و همچنین قریه عبارت است از مرکز جمعیت و محل سکونت حداقل ۲۵ یا ۵۰ نفر خانوانر که درآمد اکثر آن از طریق کشاورزی حاصل می شود .
کشاورزی
کشت زمین به منظوربه دست آوردن مواد و کالا است که به زعم مردم شناسی قرن نوزدهم هم در مرحله سوم تطور بشری جای می کیرد بعد از شکار و گله داری (نقوی ، ۱۳۷۲ ، ص۱۹).
دامداری

پایه عمده فعالیت اقتصادی و شیوه معیشت روستائیان در پرورش دام امور استوار است و جامعه دامداری جامعه ای است که بیشتر از طریق دام امرار معاش می کنند (نقوی ، ۱۳۷۲ ، ص۱۶).
آداب و رسوم (mores)
به آن دسته از شیوه های رفتار مادی اطلاق می شود که در جامعه رواج دارد مثال نمونه ای از آداب رسوم رایج در هر جامعه که عبارت است از سه وعده غذا خوردن در شبانه روز دید و بازدید دوستانه (کوئن ، ۱۳۷۲،ص۶۱).

 

سنت (troditon)
از ریشه لاتین tradition به معنای عمل باز پس دادن و انتقال گرفته شده است انتقال میراث فرهنگی خاصی گروهی ویژه در طی سالهاست ( بیرو ، ۱۳۷۶ ، ۴۳۲).

فصل سوم
کاربردی صنعتی و کارگاها
روستای نادرآباد دارای کار برای صنعتی و کارگاههای روستایی در وضعیت موجود می باشد مساحت اختصاص یافته به این کاربردی در وضعیت موجود حدود ۱۶۱۲ متر مربع با سرانه و سهم ۵/۳ و ۶/۰ متر مربع می باشد همچنین قابل ذکر است قالیهایو گلیم بافی ( کارگاهای خانگی ) در سطح خانوار ( حدود ۴۳ خانوار ) در سطح روستا به چشم می خورد ( طرح جامعه بشری )
۱-۳ کاربری بهداشتی درمانی
سلامت عمومی جامعه و جلوگیری از شیوع بیماریهای مسرعی به ویژه در سکونتگاهایی که از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند مستلزم توسعه و گسترش خدمات بهداشتی و درمان می باشد که در این راستا ایجاد مرکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت نقش موثری ایفا می نمایند . روستای نادرآباد در وضعیت موجود دارای یک خانه بهداشت در شمال روستا می باشد که با مساحتی حدود ۱۰۰۰ متر مربع و سرانه مهمی به ترتیب ۲/۲ و ۴/۰ با امضای فعال در این روستا نقش ایفا می نمایند شایان ذکر است اهالی روستای شوره پایین نیز به این روستا مراجعه می نمایند (طرح جامعه بشری ) .

تصویر شماره ۸

همچنین فضای بهداشتی ( حمام عمومی ) در این روستا که تک حمام این جا می باشد به مساحت ۳۵۸ متر مربع در کنار گورستان و پشت مسجد قثرار دارد که قدمتی ۴۰ ساله را دارا می باشد .

۲-۳ اراضی بایر
اراضی بایر با مسافتی بالغ بر ۵۴۷۷۴ متر مربع با سهمی حدود ۲۰ درصد و سرانه ۹/۱ متر مربع فضاهای بازی هستند که در بافت کالبدی بالا استفاده مانده و هیچگونه فعالیتی در آن صورت نمی پذیرد این اراضی به منظور توسعه فیزیکی سکونتگاهها مورد مطالعه و تامین بخشهای از نیازهایی مسکونی و خدماتی و… مورد استفاده قرار خواهند گرفت . این فضاها هانطور که نشسته کاربری اراضی به خوبی نشان می دهد در چهار جهت روستا پراکنده شده است .
۳-۳ زبان

اهالی روستا نادرآباد به زبان خلجی صحبت می کنند که این زبان ترکیبی از زبان ترکی با فارسی می ماند اهالی این روستا اعتقاد دارند که ریشه اصلی زبان وخود اهالی این روستا از استان فارسی می باشد که به اینجا حرکت کرده اند .

۴-۳ کاربرد مسکونی
در هر اجتماع انسان بخش نقش قابل ملاحظه ای از فضاهای ساخته شده به کاربریهای مسکونی اختصاص دارد که این میزان با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی اقتصادی و اجتماعی متفاوت است .
در نقاط روستایی با توجه به پراکندگی واحدهای مسکونی سطوح اختصاص یافته به واحدهای مسکونی بیشتر از نقاط شهری است . سطوح اختصاص یافته به واحدهای مسکونی در این روستا بالغ بر۹۱۸۹۸ متر مربع و سرانه ۷/۲۰۰ متر مربع است که در قیاس باسرانه مطل

وب (۲۱۵۰) از شرایط نسبتا مناسبی برخوردار می باشد. متوسط مساحت واح های مسکونی در روستا در وضعیت موجود ۴۶۰ متر مربع و به صورت ارگانیک و سنتی تفکیک گردیده که در سالهای اخیر به دلیل کاهش نسبی جمعیت و همچنین پایین بودن سطح درآمد بسیاری از واحدها بهطور غیر اصولی و بدون توجه بهشرایط معماری وشهرسازی و رعایت طراحی مسائل مربوط به عواقب ناشی از زلزله تفکیک گردیده است که این امر مشکلات فراوانی به لحاظ اجتماعی فرهنگی

وبهداشتی و فنی برای ساکنان به همراه داشته است. مسافت بافت کالبدی روستا در وضعیت موجود بالغ بر ۱/۲۷ هکتار می باشد که حدود ۹/۲۳ درصد آن به کاربری مسکونی ۷/۲۷ درصد به شبکه معابر ۲/۲۰ درصد به اراضی ۲/۱۸ درصد دیگر به کاربری باغاتو مابقی به خدمات عمومی و تاسیسات و تجهیزات اختصاص یافته است و این قسمت از گزارش من بیان سطوح سرانه هر یک از کاربریها به تشریع عملکرد آنها در سطح یافت پرداخته میشود. (سالنامه آماری استان مرکزی ، ۱۳۸۰)

 

۵-۳
تاسیسات و تجهیزات
دفتر پست ومخابرات روستای نادر آباد دارای یک واحد که عملکرد دو منظوریپست و مخابرات دارد و در شمال روستا کنار محور اصلی روستا با مساحت ۵۷ متر مربع به سرانه ۱/۰ متر مربع وجود دارد.
۶-۳ کارگاه
در سال۱۳۸۰ بعد از که تعداد دانش آموزان این روستا کم شد و دیگر به چند مدرسه در این روستا احتیاج نبود آموزش پرورش شهرستان آشتیان تصمیم گرفت که مدارسی که از آنها استفاده نمی شود را به فروش برساند که یکی از اهالی روستا یکی از مدارس را خریداری نمود وآن را خریداری نمود و آن را تبدیل به کارگاه نوار دور داتیسک کرده است

۶-۳ کارگاه
در سال ۱۱۳۸۰ بعد از این که تعداد دانش آموزان این روستا کم شد و دیگر به چند

مدرسه در این روستا احتیاج نمود آموزش و پرورش شهرستان آشتیان تصمیم گرفت که مدارسی که از آنها استفاده نمی شود را به فروش برساند که یکی از اهالی روستا یکی از مدارس را خریداری نمود و آن را تبدیل به کارگاه نواتر دور لاستیک کرده است.

تصویر شماره ۹

 

 

در این کارگاه پنج نفر مشغول به کار می باشند که سه نفر زن و دو نفر مرد می باشند . که رئیس کارگاه همه این افراد را بیمه نموده است . سر پرست این کارگاه یک خانم می باشد . از این پنج نفر یک مرد و یکی زن که سرپرست کارگاه می باشد متاهل هستند و سه نفر دیگر مجرد می باشند در ایام عید هم از طرف رئیس کارگاه کالاهایی به عنوان عیدی به این افراد داده می شود .

تصویر شماره ۱۰

۷-۳ کارگاه ابزار کشاورزی
از قدیم کارگاه ساخت ابزار کشاورزی در این روستا وجود داشته است که به صورت مورثی از نسلی به نسل دیگر رسیده است . این کارگاه ابزار کشاورزی در نزدیکی منزل صاحب آن واقع شده است . تنها یک نفر در این کارگاه مشغول به کار می باشد افراد این روستا ابزار کشاورزی خود را از این کارگاه تهیه می کنند .

 

تصویر شماره ۱۱

از جمله ابزارهایی که در این کارگاه ساخته می شود چکش ، تیشه بخاری ، اسکنه (eskane)
مقار (megar) که برای کندن میخ یا چیزهای خیلی ریز به کار می رود . اره ، مته چوبی ، ریزه (vandh) که از جنس کاملا چوب می باشد و اره دو سر مقاب از جنس چوب می باشد و گیره که این گیره ها هم از جنس چوب است و هم از جنس آهن ، این ابزار برای حکم نگه داشتن شی که در حال ساختن می باشد استفاده می شود .

تصویر شماره ۱۲
البته تغییر و تحولاتی در ابزار کشاورزی این روستا به وجود آمده است مثلا از فیش به جای گاوآهن استفاده شود .

۸-۳ کشاورزی
محور فعالیت روستای نادرآباد بر بخش کشاورزی دامداری استوار است میزان اراضی کشاورزی روستا تخریب به ۶۵۰ هکتار است که از این میزان حدود ۵۵۰ هکتار به باغات اختصاص پیدا کرده است .

تصویر شماره ۱۳

عمده ترین محصولات زراعی به ترتیب زیر گندم و جو (۴ تن در هکتار ) صیفیات که شامل خیار (۱۵ تن در هکتار ) گوجه فرنگی (۲۰ تن در هکتار ) بادمجان (۸ تن در هکتار ) و حبوبات (۱۰ تن) به عمل می آید .
محصولات عمده باغی روستا نیز مشاغل باغات انگور که بهترین محصولات آن را تشکیل می دهد و سایر محصولات باغی روستا گردو و بادام و آلو و میوه های درختی می باشد که آنها برای مصرف خانوارها قابل استفاده بوده و درآمد اقتصادی چندانی ۹- ۳حبوبات
عدس و نخود ، لوبیا از این دسته بوده که همه آنها را می شناسیم کاشت حبوبات در آسیای جنوبی متداول و مصرف آن رواج زیادی دارد . در کاشت حبوبات زمین حتما باید در پاییز شخم زده شود تا برای کاشت بهاره از هر لحاظ آماده گردد. در بهارقبل از کاشت زمین بوسیله دیسک دوباره مخلوط و نرم می شود. نخود به شکل بهاره کاشت می شود. برای کاشت نخود آب و هوای معتدل لازم واگر به هنگام گل کردن هوا نم کافی نداشته باشدو یا آبیاری انجام نگیرد محصول آن کم خواهد شد البته در این روستا نخود دیم بیز کاشته می شود که زمان کاشت آن در اواخر زمستان است.دوره حیات نخود۹۰ تا ۵۰ روز است.

 

عدس آب و هوای خشک را بیشتر می پسندد عدس علفهای هرز زیادی را دور خود جمع می کندبه همین دلیل باید بعداز کاشت کاشت گیاهان که از علف هرز دوری می جویدمثل ذرت . استفاده از نخود لوبیا سبز شاخ و برگ و نیز ریشه های سطحی زیادی می زند و آب و هوای گرم وخشک را می پسندد و موقع برداشت حبوبات معمولا موقع رسیدن کامل و هنگام آرامش دانه است چون در موقع جمع آوری امکان ریختن دانه های آن است بهتر است عمل برداشت هنگام صبح زود و قبل از گرما انجام شود.
۱۰- ۳شاه دانه
این دانه ها ریزو به رنگ خاکستری می باشد و به اندازه نصف گندم است و برای مصارف روغن نباتی استفاده می شود به این صورت که از آن روغن نباتی تهیه می کنند. این گیاه دارای ریشه عمیق است و خود گیاه به شعاع ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر بر روی زمین رشد می کند و در زمان رسیدن محصول آن حدود ۱ متر از سطح زمین بالاتر است این گیاه به صورت آبی کشت می شود و نحوه آب دهی آن به این صورت است که هر ۱۲ روز یک بار به آن آب می دهند در این روستا مزارع این نوع محصول بسیار کم است و محصول به دست آمده در این مزارع برای مصارف خانگی استفاده می شود یعنی در روستا افرادی که زرعه شاه دانه ندارند از افرادیکه این محصول را دارندخریداری می کنند و آن را بو می دهند و همراه گندم در فصل زمستان و عید به مصرف میرساند . برای برداشت این محصول از تیغه علف چین استفاده می شودو بعد از برداشت باید خشک شود سپس آن را تکان می دهند و به آن ضربه می زنند و در اصطلاح آن راباد می دهند. در صورت عدم استفاده از تیغه از شمشیر برای برداشت محصول استفاده میشود.

۱۱-۳کلزا
کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی در جهان مطرح می باشدو کشت و کار آن در کشور نیز به طور روز افزون استمرار دارد. کلزا از سویا و نخل روغنی سومینه منبع تولید روغن نباتی جهان به شمار می رود به نظر می رسد مشاء کلذای امروزی جنوب اروپاست و در اوایل قرن ۱۸ به آسیا وارد شد . کلزا دارای ریشه عمودی و بلندی است که در شرایط مناسب تا عمق sm 80 خاک و حتی بیشتر نفوذ می کند . همچنین کلذا دارای ساقه برگ ، گل آذین و میوه می باشد. کلزا به دو شکل پاییزه است برای آماده کردن زمین ابتدا به وسیله گاوآ هن شخم زده میشود، بعد از شخم عمیق برای از بین بردن کلوخهای خاک دوباره دیسک عمود برهم زده می شود و زمان کاشت از اوایل آبان ماه است و به۸ شیوه دست پاش انجام می شود به این طریق که بستر بذر باید کاملا صاف شود و پس از ریختن بذر یک دیسک بسیار سبک زده شودتا تماس کافی بین بذر و خاک ایجاد گردد. البته می تواند از ردیف کار نیز استفاده کندولی کمتر استفاده می شود و همچنین کودهای دانه تبدیل می شود در زمان گل دهی باید سم پاشی شود. محصول زمانی برداشت می شودکه نمام بذر گیاه رنگ شده اند و بوسیله کمباین چیده می شودو آبیاری آن ۲ بار در پاییز و ۳ بار در بهار آبیاری می شدند.( قاسمی ، ۱۳۸۱،ص ۲۷)
۱۲-۳ دامداری
گونه های موجود دامی در روستای نادر آباد شامل : گاو و کوسفند و مرغ می باشد عمده دام موجود در روستا مشتمل بر ۵۶ راس گاو می باشد که در سطح روستا نگهداری می شود که از این تعداد حدود ۴۵۰راس گاو شیری می باشد. سیستم دامداری روستا به صورت سنتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تصویر شماره ۱۵
علاوه بر آن حدود ۲۲۰۰ راس گوسفند درسطح روستا وجود داردعلوفه مورد نیاز دام از دو طریق تامین می شود بخشی از ان از زمینهای کشاورزی خود روستاییان بخش دیگر از بازار تهیه می گردد. دامداری خاصی که در روستا که به صورت صنعتی اداره می گردد وجود نداردطیور روستا حدودا ۸۰۰ قطعه می باشدکه به صورت سنتی و در سطح رفع نیاز آنها می باشد نگهداری می شود. انجام دادن این کارها بسیار مشکل است و نیاز به صبرو حوصله ئ درایت کافی دارد به طوریکه فرد دامدار باید تمامی وقت خود را در تمامی فصول و در اکثر ساعات شبانه روز مصرف دام نگهداری از آنها کند بطوریکه باید خوراک خوب برای دام تهیه کند همچنین در بر

وز کوچکترین بیماری بایدبه آن بیماری آگاهی داشته باشد و تمامی اقدامات لازم را انجام دهد و مرتب با دام پزشک در تماس باشد همچنین دام ها باید واکسینه شوند تا از بروز بیماری جلوگیری شود.

تصویر شماره ۱۶
از موارد دیگر که باید مورد توجه قرار بگیرد محل نگهداری دام ( طویله ) است که باید همیشه تمیز باشد و فرد دامدار باید بسیار به نظافت دام ها حساسیت نشان دهد تا از بروز میکروب و بیماری در محل زندگی دام جلوگیری شود.

تصویر شماره ۱۷
دامداری در این روستا اغلب برای مصرف خود افراد است. و در اکثر خانه ها گاو وجود دارد نگهداری دام در این روستا به عنوان پشتوانه مالی به شمار می رود به طوریکه افراد از شیر، ماست، کره، دوغ ، خامه ، پنیرمورد مصرف خود را از دام تهیه می کنند.

تصویر شماره ۱۸
۱۳-۳ وسایل اقتصادی و معیشت
بهطور کلی تکنولوژی وپیشرفت ابزار در روابط اجتماعی و اقتصادی و ساخت جامعه در هر قوم و ملیتی موثر است بطوریکه اکثر در انجام فعالیت های کشاوزی و دامداری و … از وسایل و ابزار

مکانیزه بهرهگرفته می شود این امر موجب پیشرفت اقتصاد آن جامعه می شود و میزان تولید آن جامعه به نسبت بهره گیری از وسایا پیشرفته بالا می رود . روستای نادر اباد از نظر بهره گیری از وسایل مکانیزه در حد تراکتور و تیلر و کمباین و … می باشد و تا حدی از وسایل مکانیزه در امر تولید و اقتصاد خود بهره می گیرد. با توجه به مدرنیزه و یا سنتی بودن آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۱۳-۳ مرز کش دستی (Marzkesh dasti )
که در قدیم به آن پاشنه گر می گفتند. شامل یک دسته چوبی بلند و قسمت آهنی که در خاک می رودو دو زنجیر که به این قسمت فلزی متصل است و در انتها به یک دسته چوبی وصل می شود که توسط دو نفر کار تقسیم بندی زمین به شکل مربع انجام می شودتا در هنگام آب دهی به شکل مستقیم یکسره به تمام زمین نرسد بلکه قطعه به قطعه عمل آب دهی را انجام می دهد .

( تصویر شماره ۱۹ )
۲-۱۳-۳ گاو آهن (gav ahan )
وسیله ای چوبی است به طول ۳۰/۲ سانتیمتر که قسمت زیرین آن دارای ضخامت بیشتری است که تنیغه آهنی که کاراصلی شخم زدن را انجام می دهد به آن متصل است در قدیم هنگام شخم زدن این ابزار را به گاو می بندند.

(تصویر شماره ۱۹)
۴-۱۳-۳ بیل:bil که دارای یک دسته چوبی و قسمت پهن آهنی است و برای کندن زمین و زیروروکردن و شخم زدن خاک می باشد.

( تصویر شماره ۲۰)
۵-۱۳-۳ یواشین
که پنجه و دسته آن چوبی است وسیله ای که کشاورزان بوسیله آن گندم هارا باد می دهند چون از این طریق کاه و گندم از هم جدا شوند.

( تصویر شماره ۱۹)
۶-۱۳-۳ خرمن کوب (Khar man kob)
وسیله ای است برای کوبیدن محصولات برداشت شده و بسته بندی شده را میکوبد و آن را خرد می کند و گندم و کاه تحویل می دهد.
۷-۱۳-۳ دیسک (disk)
بعد از شخم برای نرم کردن کلوخها و مسطح کردن کاشت و برای مبارزه با علفهای هرز و همچنین بعد از پاشیدن بذر برای زیر خاک کردن بذرها از این دستگاه استفاده می شود.
۸-۱۳-۳ خیش(xis)
پشت تراکتور بسته می شود و برای شخم زدن یا نرم کردن زمین کاشت از آن استفاده می شود .
۹-۱۳-۳ کلیتوراتور(keltivatov)

از طریق این دستگاه قبل انجام عملیات بذر پاشی زمین را آماده می کنند به این طریق که علفهای هرز را میکند . پایین این دستگاه تیغه هایی بهشکل فلش دارند.
۱۰-۱۳-۳ ردیف کار (radif kar)
دستگاهی است که پشت تراکتور بسته می شود و برای کشت دیم استفاده می شود و شیوه کار آن به این شکل است که خودش بذرها را زیر خاک می کند و جویهایی کنار هم ردیف ایجاد می کند.
۱۱-۱۳-۳ کمباین(kombayn)
وسیله ای برای برداشت محصول است که از طریق این دستگاه گندم و جو ۲۰ سانت بالاتر از خاک چیده میشود و فقط دانه را تحویل می دهد.
۱۲-۱۳-۳ تیلر(tiler)
وسیله ای برای برداشت محصول است که دارای تیغه مختلف است ( دروگر ، علف چین) که در برداشت محصول از تیغه علف چین استفاده می شود . به این شکل که دستگاه حرکت می کند و جلو می رود و گندم ها را از ریشه درو می کند و محصول به شکل دسته ای وارد دستگاه می شود که این دستگاه دارای مخزنی است که در آن مخزن یک کلاف مخزن وجود دارد که درو محصول به نخ بسته می شود و از پشت دستگاه به شکل بسته شده روی زمین می افتد

.
۱۴-۳ وضع سواد و آموزش
بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال۱۳۷۵ حدود ۷/۵۶ درصد از جمعیت ۶ سال و بالاتر این روستا باسواد بوده اند نرخ باسوادی جمعیت در مقایسه با سال ۱۳۶۵ حدود ۵/۱۱ درصد افزایش نشان می دهد همچنین بررسی وضع سواد در سال ۱۳۸۳ در مقایسه با نقاط روستای شهرستان باوضع نسبی مطلوب سواد در این سکونتها فعالیت دارند که ۱/۷۰ درصد در مقابل ۳/۸۰ درصد قابل ذکر است تعداد مردان و زنان باسواد در این سال به ترتیب ۱۶۵-۱۵۶ نفر می باشد که این آمار نشان می دهد که فراوانی جمعیت مردان در این خصوص بیشتر است.( سال نامه آماری ، دانش آموزی، ۱۳۸۰)

تصویر شمار۲۲

روستای نادر اباد قبلا دارای ۴ مدرسه بوده است که شامل دبستان دخترانه و پسرانه ومدرسه راهنمایی با مقدار ۲۵ معلم وجود داشته است . ولی الان فقط یک دبستان با ۷ دانش آموزوجود دارد که یک معلم به این دانش آموزان ازمقطع اول تا پنجم ابتدایی را تدریس می کند.

۱۵-۳ کاربری فرهنگی
روستای نادرآباد دارای کاربری فرهنگی کتابخانه با ظرفیتی حدود ۳۰۰۰ کتاب می باشد که این کتابخانه در کنار مسجد با مساحتی حدود ۹۹ متر مربع می باشد .

تصویر شماره ۲۴

۱۶-۳ مساجد
در روستای نادرآباد دو مسجد و یک حسینیه وجود دارد که حسینیه آن بنام « قائم آل محمد (ص)» نام دارد و در مسجد آن بنام صاحب زمان و موسی بن جعفر است که در مسجد صاحب زمان اغلب آقایان حضور دارند و سفره غذاهای نذری در این مسجد برای آنها پهن می شود و مسجد موسی بن جعفر نیز مسجدی است که آشپزخانه مخصوص غذا چه در ایام محرم . رمضان و غذاهای نذری می باشد که خانومها در این مسجد بیشتر حضور دارند .