پانلهای سه بعدی ۳D-PANEL
دهها سال است که صنعت ساختمان سازی درکشورهای پیشرفته د نیا از حالت سنتی خارج گردیده و روند صنعتی بخود گرفته است، وسعی گردیده که خصوصیات سبکی،مقاومت، یکپارچگی، عایق بودن، سرعت در نصب، سهولت در اجرا و… رادرمصالح مصرفی بکار گرفته شود.

کشور پهناور ایران با دارا بودن شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خاص و بالاخص قرار داشتن اکثر نقاط کشور در کمربند زلزله خیز جهانی و کمبود شدید مسکن بواسطه رشد جمعیت کشور و جوان بودن بافت جمعیت ایران، لازم و واجب است که ما هم از مصالح بهینه شده و سیستم صنعتی تولید مسکن استفاده نمائیم.

بیش از چهل سال است که استفاده از پانلهای سه بعدی در کشورهای صنعتی متداول گردیده و در دهه ۵۰ درایران نیز مطرح گردید که بدلائلی تا اواسط دهه ۷۰ پیشرفت زیادی نداشته است. امااخیرا توجه زیادی به آن شده است. و سازمان محترم زمین و مسکن هم در سالهای ۸۰ و۱۳۸۱با نتشار دو جلد دفتر چه راهنما و مشخصات فنی پانلهای سه بعدی در راه شناساندن آن سعی زیادی نموده است.

پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد
این پانلها یاصفحات سه بعدی تشکیل گردیده از:
۱ – هسته مرکزی که معمو لا از عایق پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایق پشم سنگ و بضخامت های ۵ تا ۱۰ سانتیمتر میباشد.
۲- دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت ۳ میلیمتر چشمه های ۸×۸ سانتیمتر و بفاصله ۱ تا ۲ سانتیمتر از هسته مرکزی قرار داشته و بوسیله تعداد زیادی مفتول قطری بهم جوش برقی شده اند.
این پانلها در کارخانه به ابعاد مورد لزوم که نوع دیواری آن معمولا ۱×۳متر ی و نوع سقفی آن۱×۳ و۸۰/۰ × ۳ متری میباشد تولید و سپس به محل نصب حمل میگردد . پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری بابتن ریز دانه ویا بتن سبک به ضخامت ۳ الی ۴ سانتیمتر پوشش میگردد و در نوع سقفی پس از نصب روی آن بضخامت ۵ الی ۷ سانتیمتر بتن ریزی میشود.
انواع پانلهای سه بعدی دیواری

۱- پانل سه بعدی دیواری باربر
۲- پانل سه بعدی دیواری غیر باربر
پانلهای سه بعدی دیواری
پانلهای دیواری بار بر رادر دیواره سوله ها، ساختمانهای صنعتی، دیوارهای محوطه،ساختمانهای بدون استفاده از سازه فلزی یا بتن آرمه(که معمولا یک یا دو طبقه و برای انبوه سازیها میباشد) و…استفاده مینمایند.
پانلهای دیواری غیر باربر را در دیوارهای خارجی و داخلی کلیه ساختمانهائیکه دارای سازه فلزی یا بتنی هستند، اجرا مینمایند و بدلیل سبک وعایق بودن و… در برجها و سوله ها بسیار کار برد دارد.
پانلهای سه بعدی سقفی

عرض پانلهای سقفی بین ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر است و ضخامت عایق پلی استایرن بکار رفته معمولا ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر میباشد.سقف ها بصورت تیرجه و پانل استفاده میشود و دیگر جزئیات طبق نقشه های اجرائی خواهد بود.
خواص پانلهای سه بعدی
خلاصه ای از خواص پانلهای سه بعدی بشرح زیر است:
– وزن کم مقاوم در برابر زلزله احتیاج به نیروی انسانی کم
-عایق حرارتی و صوتی مناسب اتصال خوب حمل ونقل آسان
– استحکام و یکپارچگی مطلوب انبار داری مناسب عدم نیاز به نعل درگاه
– سرعت در نصب اشغال فضای کم درزیربنای مفید ساختمان ایمنی
– شکل پذیری مناسب ایجاد تسحیلات درلوله کشی تاسیسات قیمت بسیار مناسب
۱ -وزن یک متر مربع سقف با تیرچه و پانل حداقل ۱۰۰ کیلو گرم کمتر است از وزن سقف با تیرچه و سفال میباشد.
۲ -وزن یک متر مربع دیوار با سفال ۲۰ سانتی با دو طرف ملات مایه سیمان ۳ سانتی حدود
۳۲۰ کیلوگرم است در حالیکه وزن دیوار پانلی با دو طرف ملات ماسه سیمان ۳ سانتی حدود ۱۴۰ کیلو گرم است.

۳ – فضای مفید قابل استفاده در بناهای با پانل سه بعدی بین ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر از بناهای اجرا شده با سفال یا بلوک میباشد.
۴-به دلیل ایجاد حدود ۳ سانتیمتر بتن ریز دانه در دو روی پانل، آن را میتوان غیر قابل اشتعال درنظر گرفت و گسترش شعله در داخل و خارج پانل رخ نمیدهد. مضافا اینکه مقاومت حداقلی (در برابر آتش ) برابر با ۳۰ دقیقه برای سازه پانلی در نظر داشت.
موارد استفاده از پانلهای سه بعدی دیواری و سقفی
۱ – ایجاد ساختمان بدون استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه جدا.

۲ – ایجاد ساختمان با استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه
۱ – ایجاد ساختمان باپانل سه بعدی و بدون استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه جدا:
سازه های ساخته شده با پانلهای مورد نظر مجموعه ای از پانلهای دیواری باربر و سقفی
به همراه کلاف های افقی و عمودی، تشکیل دهنده سیستم بار بر ثقلی و جانبی این
نوع ساختمانها میباشد که بعد از بتن پاشی روی دیوارها و بتن ریزی روی سقف، مجموعه پانلها بصورت جعبه در آمده بطوریکه این گو ساختمانها را در گروه BOX TYPE معرفی مینمایند.
با توجه باینکه سیستم سه بعدی در واقع متشکل از دیوارها و سقفهای بتنی عمود بر یکدیگ میباشد، لذاصلبیت جانبی آن در مقایسه با قاب های خمشی بسیار بالاتر میباشد.
از مزایای ساختمانهای ساخته شده با پانلهای سه بعدی ۳D در مقایسه با ساختمانهای بااسکلت فلزی یا بتن آرمه، متصل بودن تمامی دیوارها و سقف به یکدیگر میباشد

۲ –ایجاد ساختمان با پانل سه بعدی و با استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه.
در این سیستم پس از اجرای اسکلت فلزی یا بتن آرمه ابتدا سقف ها بر اساس نقشه های اجرائی مربوطه اجرا میگردد. سپس جهت اجرای د یوارها با اتصال میلگرد نمره ۸ یا ۱۰ طبق جزئیات اجرائی به دور تا دور قاب ها یا محل اتصال دیوار یا سازه ساختمان، پانل دیواری با سیم آرما تور بندی به میلگردهای اتصال پس از تراز و شاقول کردن محکم بسته میشوند و پس از اجرای لوله کشی های تاسیساتی با بتن ریز دانه به ضخامت حدود ۳ سانتیمتر بتن پاشی م

روشهای اجرائی
در حال حاظر چند مولفه بسیار مهم مد نظر طراحان و دست اندرکاران صنعت ساختمان قرار گرفته که تعدادی از آنها بقرار زیر است:
الف – سبکی و استحکام ساختمان و در نتیجه مقاوم در برابر زلزله
ب – صرفه جوئی در مصرف سوخت و عایق در برابر صدا
ج – ایمنی در آتش سوزی، ظرافت، سرعت و…

شرح

الف – بلحاظ قرار داشتن کشور عزیزمان در کمربند زلزله خیز جهانی، و اتفاقات چندساله اخیر، بخصوص در شهر بم، احداث ساختمانهای سبک و مقاوم در برابر زلزله، عایق حرارت بودن و… در دستورکار مهندسان طراح قرار گرفته.و همانطوریکه میدانید هرجه وزن ساختمان کمتر باشـد و دارای استحکام و یکپاچگی بیشتر، مقاومت آن در برابر زلزله بیشتر است.

در مقام مقایسه وزن یک متر مربع دیوار سفالی ۲۰ سانتیمتری با دو طرف سیمانکاری بضخامت ۳ سانتیمتر حدود ۳۲۰ کیلو گرم میباشد، درحالیکه وزن یک مترمربع دیوار با پانل سه بعدی بانضمام دو طرف دیوار بتن پاشی شده و هرطرف بضخامت ۳ سانتیمتر حدود ۱۴۰ کیلو گرم میباشد.استحکام و یکپارچگی: چسبندگی مصالح سنتی مانند سفال و… به اسکلت ساختکان و به خود، فقط ملات بین آنها میباشد و پرواضح استکه در برابر زلزله با شدت متوسط به بالا چندان مقاومتی نداشته و

فرو خواهد ریخت، در حالیکه دیوار با پانلهای سه بعدی بغیر از اینکه تمام اجزاء آن بوسیله مفتولها بهم متصل گردیده اند و بوسیله میلگردهای نمره ۸ یا ۱۰ به بدنه ساختمان مستحکم شده اند و با بتن پاشیده شده روی آن در دو طرف دیوار در واقع دو صفحه بتنی مصلح در دوطرف دیوار بوجود آمده که استحکام بسیار زیادی به آن داده است.

ب – صرفه جوئی مصرف سوخت آمار نشان میدهد حدود ۴۰ درصد مصرف سوخت کشور ما صرف گرمایش و سرمایش در ساختمانها میگردد، که با گرانی قیمت سوخت و . اهمیت عایق حرارتی بودن ساختمانها مشخص میگردد. در گذشته نه چندان دور و بخصوص در شهرهای کو یری و جنوب کشور و درمناطق سرد سیر،برای حفظ حرارت مطلوب ساختمان از دیوارهای قطور آجری یاخشتی

استفاده میکرد ند و حتی در بسیاری از ساختمانها قطر دیوار به ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتر میرسید و هم چنین در سقفها سعی میگردید تا آنجا که تیر ها جواب میداد ضخامت سقف را با کاه گل اضافه نمایند.

طبق دفترچه جلد ۱۹ مقررات ملی ساختمان بخش ضرائب حرارتی مصالح ضرائب حرارتی اغلب مصالح ساختمانی آورده شده است. ضریب حرارتی برای سفال عدد ۰/۱ تا ۳۵/۱ و برای عایق پلی استایرن عدد ۰۴۱/۰ تا ۰۴۷/۰ آورده شده است.یا بعبارتی در دیواریکه با پانل سه بعدی و عایق پلی استایرن با ضخامت ۶ سانتیمتر وجود دارد، عملکرد حرارتی آن بیش از یک دیوار آجری بضخامت ۶۰ سانتیمتر میباشد.
ج – ایمنی در آتش سوزی و …

مطرح میگردد که دیوارهای سه بعدی در صورت وجود عایق پلی استایرن یا پلی اورتان در موقع آتش سوزی اگرچه عایق هم نسوز باشد، ایجاد دود خطرناک میکند. هرچند که با وجود حداقل ۳ سانتیمترپوشش بتنی روی آن امکان آتش گرفتن و تولید دود کردن عایق پلی استایرن بسیار اندک است، ولی هنوز هم مهندسین طراح و بخصوص متخصصین آتش نشانی میل به استفاده از عایق پلی استایرن را کمتر دارند. لذا استفاده از عایق پشم سنگ این موضوع را حل نموده و از آن براحتی میتوان استفاده کرد

نحوه استفاده از دیوار سه بعدی
برای ایجاد دیوار سه بعدی بطریق زیر استفاده میکنند.

الف: در ساختمانهای با اسکلت فلزی
ب: در ساختمانهای با اسکلت بتنی
الف: در ساختمانهای با اسکلت فلزی
ابتدا دور تا دور یک دهانه فرضی ساختمان را با میلگرد نمره ۸ یا ۱۰ و ترجیحا آجدار بطول حدود ۵۰ سانتیمتر و بشکل L ( 10 و ۴۰ سانتیمتر ) و بفاصله حدود هر ۴۰سانتیمتر، میلگردهارا به بدنه اسکلت جوش میدهند، این میلگردها بایستی در یک صفحه فرضی که فاصله آن به بر استراکچری ساختمان توسط مهندس طراح مشخص میگردد، باشد. سپس پانلهای سه بعدی با سیم آرماتور بندی بعد از تراز و شاقول کردن، به این میلگردهای جوش شده، بسته می‌شوند.

ب: در ساختمانهای با اسکلت بتنی
در این ساختمانها معمولا پلیت های انتظار در ستونها یا زیر پلها و هم چنین در کف قرار میدهند و سپس مانند ردیف الف میلگردهای اتصال را جوش میدهند. امااگر پلیتهای انتظار را کا نگذاشته باشند، بفاصله حدود هر ۴۰ سانتیمتر با مته نمره ۸ حفره ای بعمق حدود ۱۰ سانتیمتر ایجاد میکنندو سپس یک میلگرد نمره ۸ آجدارو بطول حدود ۴۰ سانتیمتر در داخل حفره میکوبند.سپس پانلهای سه بعدی دیواری را با سیم آرماتور بندی بعد از تراز و شاقول کردن به این میلگردها میبندند.
چنانچه در یک دهانه پنجره باشد بشکل زیر عمل میکنند:
۱- در موقع نصب پانلهای سه بعدی باندازه ابعاد پنجره باضافه ضخامت قاب پنجره، محل نصب پنجره را خالی میگذارند. بعد از نصب پانلها قاب پنجره

را در محل ایجاد شده نصب نموده و محکم میکنند، سپس عملیات نما سازی انجام میشود
۲- ابتدا قاب پنجره ( قبل از نصب پانل ) در محل مورد نظر بعد از تراز وشاقول کردن محکم میبندند وسپس بعد از تکمیل میلگردهای اتصال که روی قاب پنجره هم جوش میشوند، پانلهای دیواری نصب میگردد.

نما سازی روی پانلهای سه بعدی دیواری
نمای دیوارهای بیرونی:
۱- اگر نما سنگ یا آجر و یا مشابه آن باشد، ابتدا ردیف به ردیف آجر یا سنگ با اسکوپ لازم با فاصله حدود دو سانتیمتر جلوی پانلهای دیواری چیده میشود
و سپس ملات لازم طبق مشخصات نقشه ها پشت آن ریخته میشود .
۲- اگر قصد انجام نمای سیمانی یا شسته و یا… را داشته باشید، بعد از

کرم بندی کردن روی پانلها به بضخامت ۲ تا ۳ سانتیمتر،با بتن ریز دانه (سیمان کاری) و از پائین به بالا و هم تراز کرم بندی پر میگردد که بعد از سخت شدن آن روی آن نماسازی شسته یا تگری یا… انجام میگردد. بتن پاشی میتواند بصورت شات کریت و با دستگاه مخصوص آن پاشیده شود و یا بصورت دستی ( سنتی ) سیمانکاری شود. دیوار های خارجی دو طرف دیوار بتن پاشی میگردد.

نمای دیوارهای داخلی:
مانند روش قسمت دوم نمای بیرونی، با بتن سبک اجرا میگردد و یا با گچ وخاک اندود میشود. سپس بضخامت حدود نیم سانتیمتر با گچ اندود میگردد.

بتن پاشی روی پانلهای مشبک سه بعدی
روش اجرای پانلهای سه بعدی مشبک هر جند که چسبندگی بتن ریز دانه با عایق پلی استایرن به اندازه آجر یا بلوک سیمانی نمیباشد، ولی به لحاظ اینکه فاصله صفحات مش دو طرف در پانلهای دیواری غیر باربر با عایق یک سانتیمتر میباشد،لذا بتن پاشی روی پانلها به دلیل حائل شدن مفتولهای افقی از ریزش بتن ریز دانه براحتی انجام میگیرد لازم است ابتدا کرم بندی و شمشه گذاری روی پانلهای دیواری ایجاد گردد و سپس از پایین به بالا بتن پاشی انجام گردد.
روش کار گذاری لوله های برق،تلفن،کلید وپریز
لوله های برق قبل از بتن پاشی و از فاصله بین صفات فولادی مش و عایق پلی استایرن عبور داده میشود در پانلهای غیر باربرکه فاصله مش با عایق پلی استایرن یک سانتیمتر میباشد

لازم است سطح عایق در طول مسیر لوله ها و به اندازه قطر لوله و به عمق لازم گود شود.
قوطی کلید و پریز ها نیز در داخل چشمه ها و یا با بریدن قسمتی از مفتولها کار گذاشته میشود.

روش کارگداری لوله های آب و فاضلاب
قبل از بتن پاشی روی پانلها لوله های آب و فاضلاب در دیوارها کار گذاشته میشود بنابراین ابتدا در محل مورد نظر به عرض و ارتفاع لازم مفتولهای مش یک طرفه پانل با قیچی بریده میشود و سپس با یک اره ک.چک یا با تیغه اره آهن بر غایق پلی استایرن آن محل برداشته شده و لوله های مورد نظر در داخل پانل کار گذاشته شده و سپس روی آنها ملات پاشیده میشود.
کارگذاری قاب پنجره و چهار چوب فلزی درها
بهتر است قبل از بتن پاشی قاب پنجره ها و چهار چوب فلزی درها در محل مورد نظر تراز شاقول و سپس محکم گردند و مطابق جزئیات مورد نظر بتن پاشی گردد.
• گچ کاری در دیوارهای داخلی و زیر سقف
پس از کرم بندی و بتن پاشی روی دیوارهای داخلی و زیر سقف گچ کاری با ضخامت حدود ۰٫۵سانتیمتر انجام میگردد.
نما سازی روی پانلهای مشبک
انواع نما سازیها مانند سیمان شسته،کنیتکس، سنگ یا آجر روی پانلهای سه بعدی قابل اجرا میباشد.

مصالح روی پانلهای مشبک

 

۱٫ شبکه نواری به عرض ۲۰ سانتیمتر
۲٫ شبکه نبشی به عرض حدود ۳۰ سانتیمتر
۳٫ شبکه U شکل به عرض حدود ۳۰ سانتیمتر
صفحه اول: مشخصات کلی

صفحه دوم:نحوه اتصال دو قطعه پانل دیواری سه بعدی
نحوه اتصال پانل دیواری با قاب فلزی پنجره
نحوه اتصال دو پانل دیواری غیر برابر در کنج

صفحه سوم:نحوه اتصال پانل دیواری مشبک با چهار چوب فلزی
نحوه اجرای سایه بان بالای پنجره

صفحه سوم:نحوه اتصال پانل دیواری مشبک به کف و سقف

صفحه چهارم:نحوه اتصال پانل دیواری مشبک به ستون یا قطعه بتنی
صفحه پنجم: نحوه اجرای سنگ نما در بالای پنجره
نحوه اتصال پانل دیواری به ستون
صحفحه ششم:جزئیات اجرائی با تیرچه فلزی و پانل سقفی مشبک
جزئیات اجرائی سقف با تیرچه درجا پانل سقفی مشبک
صفحه هفتم: جزئیات اجرائی پی ریز پانلهای دیواری داخلی برابر
جزئیات اجرائی پی ریز پانلهای دیواری خارجی باربر
صفحه هشتم:نحوه اتصال پانل دیواری نعل در گاهی به سقف
نحوه اتصال دو دیوار باربر در کنج و شناژ عمودی
صفحه نهم:نحوه اتصال پانل سقفی با پانل دیواری باربر وسط
نحوه اتصال دیواری باربر خارجی با سقف
صفحه دهم: نحوه اجرای دست انداز پشت بام
نحوه اجرای دیوار غیر باربر در وسط

شرح نحوه اجـــــرای پانل
جدول مقايسه ای سيستم ساختمانی پوما با ساير محصولات
ديوار
۲۰ cm
سبک ديوار
۲۲ cm
آجری ديوار
۲۰ cm
سفالی ديوار
۱۰ cm
پوما خصوصيات / نوع محصول
۱۶۰ ۴۲۰ ۲۰۰ ۱۴۰ وزن ( kg/m2 )
2.82 2.75 1.81 0.39 ضريب انتقال حرارت ( W/m2.K ( U
42.8 35 28 43 قابليت عايق صوت ( db )
200 85 200 330 ظرفيت بارگيری کاميون ۶ چرخ ( m2 )
60 28 40 120 سرعت اجرای يک گروه ۴ نفره ( m2 )
( يک شيفت کاری )
ندارد ندارد ندارد دارد قابليت باربری
دارد دارد دارد ندارد نياز به گچ و خاک
دارد دارد دارد ندارد نياز به نعل درگاه
ندارد ندارد ندارد دارد قابليت تحمل بار جانبی
دارد دارد دارد ندارد پرت مصالح
دارد دارد دارد ندارد نياز به بادبند
ندارد ندارد ندارد دارد درگيری با قاب پيرامون
دارد دارد دارد ندارد کنده کاری تاسيساتی
دارد دارد دارد ندارد انباشت نخاله ناشی از کنده کاری
دارد دارد دارد دارد پايداری در برابر آتش

سيستم های نوين ساختمانی
ابتدا تعريف مختصری از سيستم ساختمای ۳D انجام ميدهيم، صفحات ۳D در ساختمان به عنوان ديوارهای باربر و جداکننده و سقف و کف ساختمان به طور دلخواه کاربرد دارد و شبکه مش بيرونی و داخلی صفحات (هر دو طرف) با بتن ريز دانه بتن پاشی می شود، ضخامت بتن در هريک از لايه

های طرفين حدود ۳ تا ۴ سانتی متر می باشد، ساختمان های احداثی با ۳D رفتار سازه ای جعبه ای شکل (BOX) دارند در اين نوع ساختمان ها انتقال نيرو به صورت خطی انجام نمی شود، بلکه به صورت سطحی است، در ساختمان های با سازه تير و ستون انتقال بار به صورت خطی است يعنی بار هر طبقه از طريق تيرها به ستون و از ستون به فوندانسيون منتقل می شود، در ساختمان های تير و ستونی در هنگام وقوقع زلزله با تخريب سازه ای در هر يک از اجزا اعم از تيرها يا ستون ها تخريب کلی و فروريزی ناگهانی صورت می گيرد، اما در ساختمان های احداثی با ۳D چنانچه در

اتصال يک ديوار يا سقف يا کف تخريبی ايجاد شود ساير اجزاء بار وارده را تحمل می نمايد و مانع از تخريب کلی ساختمان می شوند. اتصال ساختمان در سازه های اسکلت فلزی يا بتنی پيش ساخته موضعی و محدود است و به خصوص اگر ضعف جزئی در هر يک از اتصالات وجود داشته باشد در اثر نيروی جانبی، ساختمان را در معرض تخريب و آسيب جدی قرار می دهد، اما در ساختمان هايی که با روش ۳D ساخته می شوند يکپارچگی اتصالات يکی از مهم ترين ويژگيهای اين روش ساختمانی می باشد و همين موضوع توجه مهندسين ساختمان را به اين روش جلب

کرده است.

حال به تفکيک موضوع می پردازيم:
الف: عده ای از سازندگان در ساختمان سازی صنعتی از قطعاتی به نام ساندويچ پانل پلی اورتان استفاده می نمايند که يکی از مواد مصرفی در توليد عايق اينگونه پانل ها که اختصاراً (P. U) ناميده می شود ايزوسيانات و ماده پلی يور است و ديگری که به عنوان مکمل يا اکتيو مورد استفاده قرار می گرفت گاز فريون ۱۱ به ميزان ۱۰ کيلوگرم در هر متر مکعب عايق می باشد که با توجه به توليد پانل های P.U توسط سه کارخانه بزرگ و چندين کارگاه کوچک در کشور که سالانه حدود ۱،۵۰۰،۰۰۰ وارد متر مربع می باشد و جهت توليد اين مقدار P.U حدود ۱۵۰۰ تن گاز فريون ۱۱ وارد چرخه آلاينده های محيط زيست می شود، مضافاً اينکه هنگام توليد پانل و پس از آن نيز خطر گاز سيانور ناشی از ماده ايزوسيانات انسان ها، محيط زيست و ديگر جانداران را تهديد می کند.
چنانچه در پوشش ديوار و سقف سالن های سوله ساندويچ پنل های پلی استايرن جايگزين پانل های P.U شود علاوه بر حمايت از توليد داخلی (مواد اوليه پلی استايرن را پتروشيمی تبريز توليد می نمايد) از خروج مقدار قابل ملاحظه ای ارز نيز جلوگيری خواهد شد، زيرا مواد اوليه P.U کلاً وارداتی است.
حال اگر در ساختمان سازی به جای آجر و ديگر مصالح پانل های عايقدار ” پوما ” را جايگزين کنيم به جهت عايق شدن ديوارها و سقف ساختمان ها، مصرف سوخت کاهش می يابد در نتيجه دود آلاينده بخاری ها، آبگرمکن ها و شوفاژها به ميزان زياد کاهش می يابد و طبعاً در کاهش آلودگی از ناحيه نيروگاه های گازی نيز شاهد وضعيت بهتری خواهيم بود و شايد دود دودکش های بلند کارخانه های توليد آجر نيز کاهش يابد.
۱- نفوذ آلودگی صوتی شهرهای بزرگ به منازل شهروندان کاهش می يابد و آن ها در محيط آرام تری به استراحت و تجديد قوا می پردازند.
۲- به طور کلی در هزينه های بخش ساختمان سازی و صنايع جنبی صرفه جويی قابل ملاحضه ای خواهيم داشت.

نگاهی نو به ساختمان سازی به روش صنعتی:
ساخت و ساز مسکن به روش سنتی در دهه های اخير جوابگوی رشد فزاينده جمعيت در کشور ما نبود، هر چند که عده ای از سازندگان صنعت ساختمان کشور سعی نمودند با ارائه انواع قطعات پيش ساخته در عرصه ساختمان سازی صنعتی راه کارهای نوينی بيابند، اما به دلايل آتی الذکر موفق نبوده اند.

انواع پانل های متداول در کشورهای پيشرفته مانند ساندويچ پانل، درای وال، ورق آزبست، پلاستوفرم و غيره به دلايل بيگانه بودن با فرهنگ جامعه ما و گرانی آن و از طرفی بعضاً وارداتی بودن مواد اوليه آن ها مطلوب نبود، لذا تنها راه حل اين بود که روش پيش ساخته جديدی را که ارزبری هم نداشته باشد در کپسول و پوشش سنتی جايگزين و ارائه نمود که در جهت دستيابی به اين هدف شرکت پولاد مشبک ايستا اقدام به طراحی و توليد ” پوما ” نمود که يک قطعه پيش ساخته، سبک وعايق دار است که پس از ملات پاشی طرفين آن نمادی کاملاً سنتی می يابد که اين همان نقطه مطلوب در ساختمان سازی صنعتی و يا انبوه سازی مسکن به طريقه سريع اللحداث در کشورمان می باشد.