پروژه بارگذاری ساختمان اسکلت فلزی

– این فایل دارای فرمول و تصویر است –
بارگذاري اين پروژه بر طبق فصول مبحث ششم «بارهاي وارد بر ساختمان» از مباحث بيست گانه دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان صورت گرفته است.
در ادامه پس از تعيين بارهاي مرده و زنده و برف با توجه به نوع سقف و سيستم انتقال بار آن (سقف طاق ضربي، سقف تيرچه و بلوك و سقف كامپوزيت سيستم انتقال يك طرفه در راستاي

تيرريزي دارد) بارهاي وارد به تيرهاي اصلي پلان و ستونها مشخص شده و در نقشه هاي پيوست نشان داده مي شود. در ضمن در مورد بار باد پس از تعيين سطوح رو به باد نيروهاي وارد به گره‌هاي قابها در نقشه هاي پيوست نشان داده خواهد شد.

۶-۲- بارهاي مرده

۶-۲-۱- تعريف
بارهاي مرده در ساختمانها شامل وزن: الف) كفها (سقفها)، ب) ديوارها- حائلها و قطعات برنده ساختمان، ج) كليه قسمتهاي ثابت مانند تأسيسات آب، فاضلاب و تهويه و برق و غيره در ساختمان است و از آنجائيكه بار مرده قسمت عمده اي از بار كلي را تشكيل مي دهد بايد محاسبه آن با دقت انجام گيرد، قسمت اعظم بارهاي مرده در ساختمانها را سقفها و ديوارها شامل مي شوند كه در اينجا به شرح آن مي پردازيم.

۶-۲-۲- وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفي
سقف طاق ضربي:
جزئيات اين سقف در شكل زير نمايش داده شده و وزن هر مترمربع آن محاسبه شده است.

– موزائيك

– ملات ماسه و سيمان

– قيرگوني دولا
۱۵
– پوكه معدني

– آجركاري

– ملات گچ و خاك

– ملات گچ

– تير آهن ۱۴
۱۲٫۹

سقف تيرچه و بلوك:
جزئيات اين سقف در شكل زير نمايش داده شده و وزن هر مترمربع آن محاسبه شده است.

– موزائيك

– ملات ماسه و سيمان

– پوكه معدني

– دال بتني

– بلوك سيماني

– ملات گچ و خاك

– ملات گچ

سقف كامپوزيت:
جزئيات اين سقف در شكل زير نمايش داده شده و وزن هر مترمربع آن محاسبه شده است.

– موزائيك

– ملات ماسه و سيمان

– پوكه معدني

– دال بتني

– تير آهن ۱۴
۱۲٫۹
– سقف كاذب
۵۰
– ملات گچ

ديوار جانپناه:

– سنگ نما (مرمر)

– ملات ماسه و سيمان

– آجرچيني

– ملات ماسه و سيمان

ديوار داخلي (پارتيشن):

– ملات گچ

– ملات گچ و خاك

– آجرچيني

تذكر: در محاسبه وزن هر مترمربع سقف طبقات بايستي بار معادل ناشي از وزن تيغه‌هاي داخلي را نيز در نظر بگيريم. اين بار از تقسيم وزن كل تيغه هاي طبقه بر مساحت طبقه به دست مي‌آيد و با وزن هر مترمربع بار مرده سقف جمع زده مي‌شود.
ديوار پيراموني (بدون نما):

– ملات ماسه و سيمان

– آجرچيني

– ملات گچ و خاك

– ملات گچ

ديوار پيراموني (با نما):

از وزن اين ديوارها به ميزان ۳۰ درصد به علت بازشوها كاسته مي شود.
– سنگ نما

– ملات ماسه و سيمان

– آجرچيني

– ملات گچ و خاك

– ملات گچ

در ساختمانهاي كه وزن يك مترمربع تيغه هاي داخلي آنها كمتر از ۲۷۵ كيلوگرم بر مترمربع مي باشد (طبق بند ۶-۲-۲-۲ مبحث ششم)، وزن تيغه ها را مي توان با رعايت ضابطه بند ۶-۲-۲-۵ به صورت بار معادل كه بطور يكنواخت بر كف ها گسترده شده است در نظر گرفت. در ضمن طبق ضابطه بند ۶-۲-۲-۵ چون وزن يك مترمربع تيغه ها از ۱۵۰ كيلوگرم كمتر است، لذا لازم نيست اثر موضعي بار تيغه ها را بطور جداگانه در طراحي كف‌ها منظور داشت.
در ضمن بار معادل از تقسيم وزن كل تيغه هاي داخلي (وزن كل برابر است با حاصلضرب ارتفاع ديوارها در طول كل ديوارها در وزن يك مترمربع ديوار داخلي) يك طبقه بر مساحت طبقه به دست مي آيد.

۶-۲-۳- وزن تأسيسات و تجهيزات ثابت
وزن تأسيسات و تجهيزات ثابت از قبيل لوله هاي شبكه آب و فاضلاب، تجهيزات برقي، گرمايشي و تهويه اي بايد به نحو مناسبي برآورد و در محاسبه بارهاي مرده منظور شود. چنانچه احتمال اضافه شدن اين نوع تجهيزات در آينده وجود داشته باشد وزن آنها نيز بايد در نظر گرفته شود.

۶-۳- بارهاي زنده

۶-۳-۱- تعريف
فرق اساسي بارهاي زنده با بارهاي مرده در اين است كه بارهاي زنده متغير و غيرقابل پيش بيني هستند.
عملاً سربار وارد بر كفهاي ساختمان عبارتست از وزن اثاثيه و اشخاص كه مجموع آنها را مي توان بصورت بار هموار گسترده بر كفها در محاسبه در نظر داشت ولي در عين حال كف بايد بتواند يك عدد بار متمركز سنگين را نيز در هر نقطه تحمل نمايد.
از بين دو بارگذاري ذكر شده در فوق معمولاً بار گسترده يكنواخت اثر بيشتري داشته و حاكم مي باشد.

۶-۳-۲- بار زنده كف ها
ميزان بار زنده با توجه به جدول ۶-۳-۱ مبحث ششم «حداقل بارهاي زنده گسترده يكنواخت» به قرار زير است:
۱- كاربري هاي مشترك در انواع ساختمان ها واحد بار گسترده
بامهاي تخت و يا با شيب كم
۱۵۰
راهروهاي اصلي ساختمانهاي مسكوني و اداري و پلكان
۳۵۰
۲- ساختمانهاي مسكوني
اتاق ها و راهروهاي خصوصي و سرويس ها
۲۰۰

۶-۳-۳- نامناسب ترين وضع بارگذاري
چون ميزان بار زنده از ۵۰۰ كيلوگرم بر مترمربع و يا از ۵/۱ برابر بار مرده بيشتر نمي‌باشد لذا نيازي به اعمال نامناسب ترين وضع بارگذاري نيست.

۶-۳-۸- كاهش بارهاي زنده
۶-۳-۸-۱- در كليه كفها به جز كف بامها، كارخانه ها، كارگاه ها، انبارها، محل پارك خودروها و محلهاي اجتماع و ازدحام مقدار بار زنده را مي توان براساس ضوابط دو بند زير كاهش داد. مقدار كاهش در هر حالت نبايد بيشتر از ۵۰% باشد.

۶-۳-۸-۲- در طراحي تيرهايي كه سطح بارگير آنها بيشتر از ۱۸ مترمربع بوده و متعلق به كفهايي هستند كه بار زنده در آنها كمتر از ۴۰۰ دكانيوتن بر مترمربع است، مقدار كاهش بار زنده از رابطه زير محاسبه مي شود.

در اين رابطه A سطح بارگير و يا جمع سطوح بارگير عضو به مترمربع و R كاهش بار زنده به درصد است.