پروژه سازه هاي بتن مسلح

«مقدمه»
پلان مذكور داراي ابعاد و مساحت مي باشد و در شهر مشهد واقع شده است. ارتفاع كف تا كف هر طبقه و ارتفاع خرپشته مي باشد. سيستم سقف طبقات از نوع تيرچه بلوك سفال است. اين پلان از سه طرف محدوديت گسترش پي دارد و در شش سقف طراحي و محاسبه مي گردد.

مشخصات مصالح مصرفي:
تمام ميلگردهاي مصرفي از نوع A II و مقاومت تسليم آنها مي باشد. آجر به كار رفته در تيغه ها از نوع مجوف با وزن مخصوص مي باشد. سنگ بكار رفته در نما نيز از نوع گرانيت با وزن مخصوص مي باشد.
مشخصات خاك محل:
تنش مجاز خاك، و از نوع II مي باشد و محل ساختمان در شهر مشهد واقع است. سيستم باربر جانبي از نوع قاب خمشي متوسط در يك جهت و قاب خمشي متوسط با ديوار برشي متوسط در جهت ديگر است.

آيين نامه هاي مورد استفاده:

براي بارگذاري از آيين نامه مبحث ششم مقررات ملي ساختمان استفاده شده است. براي بارگذاري زلزله از آيين نامه ۲۸۰۰ ويرايش سال ۱۳۷۸ استفاده شده است. طراحي اجزاي سازه اي مطابق آيين نامه بتن ايران مي باشد.

نرم افزارهاي مورد استفاده:

تحليل كامپيوتري سازه با استفاده از نرم افزار ETABS VER 7.21 انجام شده است.

فصل اول: بارگذاري

جدول جرم مخصوص مصالح مصرفي مطابق مبحث ششم مقررات ملي ساختمان

شرح جرم مخصوص
سنگ گرانيت ۲۸۰۰
آجر مجوف ۶۰۰
بتن معمولي ۲۴۰۰
پوكه معدني ۶۰۰
آجر كاري با آجر مجوف ۸۵۰
گوني قير اندود دولا ۱۵

سنگ موزائيك ۲۴۰۰
ملات گچ ۱۳۰۰
ملات گچ و خاك ۱۶۰۰
ملات ماسه و سيمان ۲۱۰۰

 

«تيغه داخلي ساختمان»

«ديوار طرفين ساختمان كه به ديوار همسايه مي چسبند»

«ديوار نماي ساختمان»

فرض هاي عمومي در سقف هاي تيرچه بلوك
۱٫ تيرچه هاي مجاور و بتن پوششي بالايي بصورت تير T شكل مجاور و مجزا در نظر گرفته مي شود.
۲٫ تكيه گاه تيرچه ساده بوده و بار گسترده در سرتاسر طول آن توزيع شده است.
۳٫ تير فاقد نيروي محوري است.
۴٫ تير فاقد فولاد فشاري است.
۵٫ فاصله محور تا محور تيرچه ها برابر عرض مؤثر بال درنظر گرفته مي شود.
۶٫ پوشش آرماتورهاي كششي برابر ۵/۱ سانتي‌متر است.
۷٫ بلوك ها در مقاومت تير T شكل تاثيري ندارد.

تعيين ابعاد تيرچه و بلوك:
طبق بند ۱۱-۲-۴-۳ آيين نامه بتن ايران داريم:
تعيين ارتفاع تيرچه:

ضريب اصلاح :

 

تعيين عرض تيرچه:

 

تعيين ضخامت بتن پوششي:

«سقف طبقات (تيرچه بلوك سفالي)»

وزن دال بتني
وزن تيرچه
وزن بلوك سفالي
وزن كف سازي و نازك كاري

تعيين بارگذاري در تراز طبقات:
با توجه به ضخامت اوليه سقف و همچنين ويژگي كفسازي و زيرسازي آن ابتدا وزن واحد سطح سقف را در صفحه قبل بدست آورده ايم.
از طرفي بار معادل تيغه بندي نيز به صورت زير محاسبه مي گردد:
مطابق با بند ۶-۲-۲-۲ مقررات ملي ساختمان (مبحث ششم)، وزن تيغه ها را مي توان بصورت بار معادل كه به طور يكنواخت بر كفها گسترده شده است، درنظر گرفت. البته به دليل اينكه وزن يك متر مربع سطح تيغه ها از ۱۵۰ كيلوگرم بر مترمربع بيشتر است، بايد اثر موضعي بار تيغه ها را به طور جداگانه در طراحي كفها منظور داشت (بند ۶-۲-۲-۵ آيين نامه).
طول كل پارتيشن هاي داخلي = ۸/۳۸ = ۳۹ (m)
ارتفاع پارتيشن ها = ۳ (m)
سطح كل از حاصلضرب اين دو عدد حاصل مي شود:
سطح كل = ۱۱۷ (m2)
وزن واحد سطح = ۱۷۲ (Kg/m2)
بنابراين وزن كل اين ديوارهاي جداكننده از حاصلضرب دو

عدد فوق حاصل مي گردد:
وزن كل = ۲۰۱۲۴ (Kg)
سطح كل كف = ۲۰۰– (۴/۳ * ۸/۴) = ۱۸۳ (m2)
در نهايت بارگسترده وارد بر كف طبقات ناشي از تيغه هاي جداكننده بصورت زير محاسبه مي‌گردد:

نكته: از آنجاييكه سازه اين پروژه توسط نرم افزار ETABS ت

حليل و طراحي مي گردد، بايد توجه داشت كه در صورت مدل كردن سقف، برنامه وزن تيرچه دال را محاسبه مي كند، بنابراين بايد وزن كف سازي، بلوك و زيرسازي سقف را بطور جداگانه محاسبه كرد و آن را به سقف ها اختصاص داد. بنابراين در قسمت ورود داده ها به نرم افزار، بايد وزن تيرچه – دال را از وزن مرده سقف كم نمود:
سقف طبقات :

«سقف بام (تيرچه بلوك سفالي)»

وزن دال بتني
وزن تيرچه
وزن بلوك سفالي
وزن كف سازي و نازك كاري

بنابر آنچه كه در قسمت محاسبات سقف طبقات گفته شد، WD سقف بام نيز به صورت زير محاسبه مي گردد:

«قسمت رمپ راه پله»

چون سيستم پله ها دو رمپي است بنابراين بار فوق بر روي دو تير موازي وارد مي شود و بنابراين بار وارد بر هر تير شمشيري نصف مقدار فوق يعني ۲۹۹ كيلوگرم بر متر مربع مي باشد.

«قسمت پاگرد راه پله»

چون سيستم پله ها دو رمپي است بنابراين بار فوق بر روي دو تير موازي وارد مي شود و بنابراين بار وارد بر هر تير شمشيري نصف مقدار فوق يعني ۲۷۰ كيلوگرم بر متر مربع مي باشد.

بارگذاري قائم:
ارتفاع ديوار در طبقات : ۸/۲ m
وزن واحد طول ديوار هاي نما :
بار ديوارهاي پيراموني قسمت هاي نما:
اعمـال ضريب بازشو در ديـوارهاي نما :
وزن واحـد طول ديوار هاي چسبيده به ديــوار همسايه :
: بار ديوارهاي پيراموني قسمت چسبيده به ديوار همسايه:
با توجه به نتايج بدست آمده به تقريب و در جهت اطمينان، بار وارده بر كل ديوار هاي پيراموني را در نظر مي گيريم.

اما براي جانپناه پشت بام خواهيم داشت:
ارتفاع ديوار در جانپناه : ۸/۰ m
وزن واحـــد طــــول:

بار ديـــوار جانپنـــاه:
در قسمت راه پله نيز برحسب محاسبات انجام شده در قسمت بارگزاري خواهيم داشت:
بار مرده راه پله :
بار زنده راه پله :

بارهاي زنده:
بارهاي زنده عبارتند از بارهاي غير دائمي كه در حين استف

اده و بهره برداري از ساختمان به آن وارد مي شوند. بارهاي زنده با توجه به نوع كاربري ساختمان و مقداري كه دارد در طور مدت عمر ساختمان به آن وارد مي‌گردند، تعريف مي شوند. اين بارها شامل بارهاي باد و برف و زلزله نمي شوند.
براين اساس و مطابق بند ۶-۳-۱ آيين نامه، بار زنده قسمت هاي مختلف اين ساختمان به شرح زير تعيين مي‌گردند: