پروژه طرح توجيهي نصب و راه اندازي كارخانه كيك و كلوچه

بنام خداوند جان و خرد كه ازين برتر انديشه برنگذرد
مقدمه:
از آنجائيكه اين طرح ماهيتاً داراي ارزش افزوده پائين مي باشد وقسمت اعظم قيمت تمام شده را مواد اوليه آن تشكيل ميدهد لذا با تغيير در تكنولوژيهاي توليد كه آنها در نوع خود بسيار محدود مي باشد تغييرات خيلي ناچيزي در قيمت تمام شده ايجادمي شود. لذا ويژگيهاي برتر و بالاتر در اين طرح صرفا مربوط به كيفيت توليد محصول مي باشد كه لازمه كنترلهاي كيفيت در مرحله خميرگيري

و پخت و بسته بندي را طلب مي نمايد و در كنار اينها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نيز حائز اهميت مي باشد در اين طرح نيز تكنولوژي متداول توليد كيك وكلوچه استفاده شده است و قيمت تمام شده محصول براحتي قابل رقابت با محصولات مشابه داخلي مي باشد.

نقطه سربسر توليد:
در نقطه سربسر توليد در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزينه هاي ثابت و متغير توليد خواهد بود
هزينه‏هاي متغير+ هزينه هاي ثابت اوليه= درآمد حاصل از فروش
(مقدار توليد× هزينه متغير واحد محصول) + هزينه ثابت سالانه= قيمت فروش واحد× مقدار توليد در نقطه سربسر
نقطه سر بسر
تن۲۷۸ XC=
نقطه سربسر توليد معادل قريب۶/۵۵% ظرفيت توليد طرح مي باشد كه با توجه به سادگي توليد محصول و پائين بودن سطح پيچيدگي دستگاههاي خط توليد كه موجب سهولت نگهداري تعميرات آنها مي گردد. كارخانه قادر خواهد بود همواره در ظرفيتي بمراتب بالاتر از نقطه سربسر و درحد ظرفيت ۵۰۰ تن درسال كاركند.

نرخ بازدهي سرمايه:
سود ويژه كارخانه پس از كسر ماليات در سال اول سالانه۰۰۰/۶۱۶/۲۳ ريال و در سالهاي بعد در جدول سود وزيان برآورده شده است. (بديهي است با توجه به آئينامه هاي ماليات در هر

مقطع زماني و در شرايط خاص مبلغ سود تغيير پيدا كند. ضمنا ماليات معادل ۲۰۵% سود عملياتي در نظر گرفته شده است) و از طرفي با توجه به اينكه مبلغ سرمايه گذاري ثابت معادل ۴۱۷/۱۹۰/۶۴ ريال مي باشد لذا نرخ برگشت سرمايه و مدت آن بشرح زير محاسبه مي‏شود.
= نرخ برگشت سرمايه ثابت
= نرخ بركشت سرمايه ثابت
۱
سال ۲/۳=۱۰۰*۱ =مدت برگشت سرمايه
نرخ برگشت
ملاحظه مي شود كه سرمايه گذري ثابت طرح پس از ۲/۳ سال بر مي گردد. وزمان برگشت با توجه به نوع كارخانه زمان مناسبي است و طرح از أين نظر داراي توجيه كافي است.

وابستگي طرح از نظر ماشين آلات به خارج و جود ندارد و فقط در صورتي كه آرد وشكر را محصول وارداتي تصور كنيم كارخانه از نظر مواد اوليه به خارج وابسته است و دو قلم فوق الذكر نيز از سوي دولت وارد و در اختيار كارخانجات قرار داده مي شود. و با فرض فوق مي توان گفت ارزش افزوده حاصل صدر صد در داخل كشور ايجاد مي شود و سرمايه گذاري ثابت سرانه طرح ۷۲۴/۹۳۷/۴ ريال مي باشد كه حاكي از اشتغال زائي نسبتا خوب طرح مي‏باشد.

جهت تكميل بحث مربوط به توجيه اقتصادي طرح درصد ارزش افزوده از قيمت تمام شده نيز محاسبه مي گردد.
۲۵۱۹۷۰۷۰ ارزش افزوده سالانه
۱۰۰* =۱۰۰* درصد ارزش افزوده از قيمت تمام شده محصول
۲۶۴۶۱۰۰۰۰ قيمت تمام شده محصول سالانه
۵/۹%= درصد ارزش افزوده از قيمت تمام شده محصول

پائين بودن درصد ارزش افزوده حاكي از اين مطلب است كه قسمت اعظم بهاي تمام شده محصول را مواد اوليه تشكيل دهنده محصول شامل مي شود. و عليرغم سود آوري طرح ارزش افزوده طرح پايين است و جز ازجهت تامين تقاضا در جامعه به محصول توليدي دليل و توجيه اقتصادي ديگر براي احداث كارخانه توليد كيك و كلوچه در كشور وجود ندارد و بدليل پائين بوده ازش افزوده و از طرفي بدليل اينكه شكر و آرد كه ماده اوليه اصلي كارخانه مي باشد و وارداتي هستند صادرات اين

محصول نيز نمي تواند در اقتصاد كلان كشور تاثير نسبي مثبت داشته باشد. و صادرات اين محصول در واقع صادرات مجدد آرد وشكر وارداتي و انرژي ارزان مي باشد كه مقرن بصرفه نيست.

كيك وكلوچه كه با توجه به سابقه ديرينه توليد آن استادكاران فراواني در اين زمينه تربيت شده اند. درحال حاضر با استفاده از ماشين آلات ساخت داخل بنحو مطلوبي در كارخانجات توليد كيك و كلوچه در سطح كشور توليد وعرضه مي شود. پروسه توليد كيك و كلوچه درصفحه

ضميمه طرح نشان داده شده است كارگران مورد نياز در هر قسمت در داخل علامت نشان داده شده است. تعداد كارگران كه در طرح برآورده پيشنهاد شده است حداكثر تعداد كارگران دو منظور يا چند منظوره ويا استفاده از اوقات خالي كارگران در كليه مراحل خط توليد بنحو چشمگيري درهزينه هاي كارگري صرفه جوئي مي نمايند. براي مثال معمولا از اوقات خالي اكثر كارگران براي الك كردن

آرد استفاده ميشود. لازم به توضيح است از آنجائيكه كارخانه داراي يكدستگاه فرمي باشد لذا در آن واحد فقط يك نوع محصول كيك يا كلوچه توليد مي شود. كارگران خيمر گير لول كن- شكل ده و برش – فروكنترل كيفيت- بسته بندي وكنترلر نهائي بطور .مشترك در توليد كيك و كلوچه كار مي كنند.
نسبت دقيق مواد اوليه مصرفي در فرمول ساخت بصورت تجربي توسط مهندس صنايع غذائي تعيين و دستور كاربرآن اساس به ك

ارگران داده مي شود. نسبت مواد اوليه معرفي درصفحه ۹ جدول مواد داخلي داده شده است.
روش توليد:
پس از تهيه خمير براساس فرمولاسيون مشخص خمير پس از لول كردن و شكل دهي در اندازه ها و شكل هاي مشخص در آمده در داخل سيني هائي چيده مي شود. سيني ها به داخل فر منتقل مي شود و پس از اينكه عمل پخت در درجه حرارت ومدت معين انجام گرفت سيني ها از فر خارج شده و پس از سرد شدن كيكها برروي نوار كاغذ سلفون كه زيردستگاه دوخت حرارتي مي گذرد قرار داده مي شود. و بدينوسيله كيك ها پس از گذشت از زير دستگاه دوخت حرارتي سلفون در داخل كاغذ سلفون بسته بندي مي شود. كيكهائي كه در داخل كاغذ سلفون بسته بندي شده در داخل كارتن۳ كيلوئي قرار داده شده و درب كارتن با چسب نوار كاغذي بسته ميشود براي توزين محتوي هر كارتن ۳ كيلوئي از يك ترازوي معمولي استفاده مي شود.

بسته بندي كلوچه نيز در داخل كاغذ سلفون انجام مي گيرد ولي از جهت متفاوت بودن اندازه، كيك و كلوچه هنگام خريد دستگاهها مي توان دوخت دو منظور سفارش داد كه براي بسته بندي كيك و كلوچه هر دو قابل تنظيم و استفاده باشد.
كلوچه كه در كاغذ سلفون بسته بندي شده است در داخل كارتن ۳ كيلويي بسته بندي وبا چسب نواري كاغذي در بسته مي شود.

با توجه به اينكه بسته بندي در داخل كارتن بصورت دستي، انجام مي گيرد كيك و كلوچه هر دو مي تواند در داخل كارتنهاي بزرگتر يا كوچكتر كه بصورت آماده خريداري مي گردد بسته بندي شود.
برق:‍
برق مصرفي در كارخانه شامل برق مصرفي براي روشنائي ساختمان- روشنائي محوطه ومصرف برق ماشين آلات خواهد بود. توان مورد نياز ماشين آلات از سوي سازنده ۲۰ كليو وات بدون در نظر گرفتن ضريب همزماني توصيه مي شود. كه با در نظر گرفتن ضريب همزماني ۸۰% كه پيشنهاد سازنده ماشين آلات مي باشد توان مصرفي ۱۶ كليو وات مي باشد.

مصرف روشنائي ساختمان به ازاي ۲۰ وات براي هر متر مربع محاسبه مي شود. كليووات ۱۰=۱۰۱۴۰=۲۰×۵۰۷ مصرف روشنائي محوطه به ازاي ۱۰ وات براي هر متر مربع محاسبه مي‏شود. كيلو وات ۱۱=۱۱۰۰۰=۱۰×۱۱۰۰ توان انشعاب خريداري كليووات ۴۰= كيلووات ۴۱=۱۱+۱۰+۲۰= جمع توان مورد نياز

با درنظر گرفتن ضريب همزماني ۸۰% توان مورد نياز كارخانه ۳۲ كليووات مي باشد.
محاسبه انرژي مصرفي:
با توجه به اينكه مصرف برق ماشين آلات و روشنائي محوطه و ساختمان ۸ ساعت در روز مي باشد و كارخانه ۲۷۰ روز در سال كار مي كند:
كيلوات۶۹۱۲۰=۲۷۰×۸×۳۲=مصرف انرژي در سال
مصرف آب:
۳۹۰۰=۱۳×۳۰۰=آب مصرفي روزانه در توليد
مصرف گازوئيل:

-گازوئيل مصرفي دستگاه فر روزانه ۳۰۰ ليتر مي باشد.
– گازوئيل مصرفي براي گرمايش به ازاي ۲۸ ليتر در هر متر مربع زير بنا در سال محاسبه مي شود.
ليتر ۹۵۲۴۵=۵۰۷×۲۸+۲۷۰×۳۰۰=جمع كل گازوئيل مصرفي درسال
مصرف بنزين و نفت
-بنزين مصرفي براي يكدستگاه وانت بارنيسان درروز ۲۰ ليتر در نظر گرفته مي شود.
ليتر ۵۴۰۰=۲۷۰×۲۰=بنزين مصرفي سالانه
نفت مصرفي روزانه:
-نفت مصرفي روزانه براي مصارف متفرقه ۵/۳ ليتر در روز درنظر گرفته مي شود.
۶۷۵=۲۷۰×۵/۲=نفت مصرفي سالانه

آشنائي با مشخصات فني دستگاه فر
دستگاه فركه جهت كيك وكلوچه و ساير محصولات غذائي نظيرنان فانتزي وغيره نيز بكار مي‏رود در حال حاضر دو نوع در داخل كشور ساخته مي شود:۱- نوع گردان ۲- نوع طبقه اي
در اين طرح از نوع طبقه أي استفاده مي گردد دستگاه فر ازنوع طبقه أي مي باشد و كيك وكلوچه پس از اينكه به اندازه و شكل مورد نظر د رآمدند در داخل سيني به ابعاد ۹۰×۶۰ يا ۶۰×۴۰ چيده و در طبقات فرچيده مي شود. در هر طبقه تعداد ۴ عدد سيني حدود تعداد ۶۵ عدد كيك يا كلوچه قرار داده ميشود. مدت زمان پخت بين ۱۵تا ۲۵ دقيقه مي باشد.

اگر وزن هر كيك يا كلوچه را بطور متوسط ۷۵ گرم در نظر بگيريم ظرفيت سالانه فر براي ۲۷۰ روز كار در سال محاسبه مي گردد.
لازم به توضيح است پس از كسر ساعت ناهار و نماز در هر شيفت مدت زمان واقعي كار در طول هر شيفت ۷ ساعت فرض مي شود.
ضمناً مدت زمان هر پخت ۲۰ دقيقه مفرض مي شود.
تعداد دفعات پر وخالي شده فرد در طول روز
۶۰*۷
۲۱= ۲۱ مرتبه مي باشد
۲۰
وزن واحد محصول مرتبه
گرم ۷۵ * ۶۵ * ۴ * ۵ * ۲۱ = ظرفيت روزانه فر
عدد در هر سيني تعداد سيني
تن در روز ۲= ظرفيت روزانه فر
در محاسبه هزينه هاي قبل از بهره برداري فرض مي شود:

الف: ضرورتي به آموزش كاركنان در قبل از بهره برداري وجود نداشته و هزينه أي براي آن منظور نمي شود.
ب: مدت بهره برداري آزمايشي ۱۵ روز است كه ۸۰% از توليدات در اين۱۵ روز با كيفيت خوب و قابل عرضه به بازار است و ۲۰% ديگر جزء ضايعات زمان بهر برداري آزمايشي وجزء هزينه قبل ا زبهره برداري منظور ميشود. ضمنا فرض مي شود در اين۱۵ روز كارخانه با ۵۰% ظرفيت كاركند و از آنجائيكه قيمت تمام شده واحد محصول در اين مرحله از طرح مشخص نيست قيمت تمام شده هر كيلو محصول ۶۰۰ ريال فرض مي شود.
ج: مدت احداث كارخانه ۱۸ ماه فرض مي شود ولي از آنجائيكه وام از سوي بانك بصورت تدريجي پرداخت مي شود لذا كارمزد وام بميزان ۱۰% براي يكسال به عنوان هزينه قبل از بهره برداري منظور مي شود.
د: چون مبلغ وام در اين مرحله از تهيه طرح دقيقا مشخص نمي باشد مبلغ وام ۴۰ ميليون ريال فرض مي شود.
هزينه ضايعات در بهره برداري آزمايشي
ريال۰۰۰،۰۰۰،۴۰=كارمزوام قبل از بهره برداري
ريال ۷/۶۶۶۶۶۵=۰۰۰،۰۰۰،۴+۱۶۶۶۶۶۷=جمع ضايعات وكارمزد وام در قبل از بهره برداري
قسمت دوم- اطلاعات كلي مربوط به كالا يا كالاهاي توليدي
۱- نام ونوع كالا يا كالاهاي توليدي مورد در خواست:

كيك و كلوچه
۲- شماره تعرفه گمركي وميزان سود بازرگاني وحقوق گمركي كالا يا كالاها:
شماره تعرفه كمكي ۰۸/۱۹ حقوق گمرگي ۵۰%
سود بازرگاني ۱۵%

۳- ويژگيها ومشخصات فني مورد لزوم:
كيك وكلوچه توليدي بايد داراي عطر و طعم مطلوب بوده و كيفيت آن از نظر مزه و فرمولاسيون و كيفيت بسته بندي و غيره مورد تاييد ادراه كل نظارت بر مواد غذائي و داروئي باشد.
بديهي است در صورتيكه محصول بر اساس استاندارد توليد شود داراي كيفيتهاي لازم خواهد بود.
۴- در صورتيكه محصول توليدي كالاي واسطه أي و يا ماده اوليه صنايع ديگر مي باشد
وكار برد آن را در ديگر صنايع تعيين كنيد؟ در ضايع مواد غذايي نان ماشيني و فانتزي و بيسكويت و ديگر نانها و كيكهاي موجود بازار

۵- كالا بر طبق كدام استانداردهايي يا بين المللي توليد خواهدشد؟
كالا برطبق استاندارد ملي توليد خواد شد.
۶-اگر براي اين كالا استاندارد ملي در ايران وجود دارد شماره آن را ذكر كنيد .
كيك بر اساس استاندارد۲۵۵۳ ايران و كلوچه بر اساس استاندارد ۲۵۵۴ ايران توليد خواهد شد.
۷-آيا اين كالا در حال حاضر در داخل كشور ساخته مي شود؟بلي

عمليات انبار آرد نول
كنترل
حمل و نقل الك كردن آرد
انبار انبار موقت آرد الك شده
حمل و كنترل

خمير كردن خمير كردن

شكل دهي و برش لول كن
قيف زن شكل دهي و برش

كنترل كيفيت كنترل كيفيت

بسته بندي بسته بندي
كنترل كيفيت كنترل كيفيت

 

فرآيند توليد كيك و كلوچه
قسمت سوم- اطلاعات مربوط به بازار محصول
۱- تعداد واحدهاي مشابه موجود در داخل و ظرفيت آنها ذكر شود(با ذكر ماخذ)
در اكثر شهرهاي ايران بصورت سنتي وصنعتي وجود دارد كه تقريبا واحدهاي صنعتي را چهل واحد در سراسر كشور تخمين مي زنند كه اگر بطور متوسط ظرفيت هر واحد را ۵۰۰ تن در سال بحساب آوريم كل ظرفيت توليدي۰۰۰/۲۰ تن توليد كيك و كلوچه داريم.
۲- چنانچه كالا وارداتي است ميزان واردات درآخرين ۵ سالي كه آمار منتشر شده به تفكيك ذكر گردد( با ذكر منابع) خير واردات آن ممنوع مي باشد.

۳- اگر كالا صادارتي است، مقدار صادرات در۵ سالي كه آمار منتشر شده به تفكيك ذكر شود(با ذكر منابع) صادرات آن آزاد مي باشد و در پايان طرح بصورت ضمائم ارائه شده است.
۴- روند مصرف محصول طي۵ سال گذشته و پيش بيني مصرف در ۵ سال آينده بدليل آنكه كالاي مورد نظر مصرفي غذائي مي باشد و در ۵ سال گذشته هر آنچه توليد شده بمصرف رسيده است.
۵- توليد كنندگان عمده جهاني اين كالا چه كشورهائي هستند؟( در صورت دسترسي به منابع).
كليه كشورها خاور ميانه و آسيايي

قسمت چهارم- اطلاعات مربوط به دانش فني
اگر توليد كالاي مورد نظر متكي به دانش فني وكمكهاي فني خارجي است، اطلاعات زيرا ارائه گردد. در صورتيكه پيشنهاد مقدماتي در اينمورد وجود دارد ضميمه گردد.
۱- نوع قرار دادي كه در نظر داريد معتقد نمائيد؟ خير

۲- مدت قرار داد به تفكيك مدت اجراي طرح ومدت اعتبار قرار داد؟ خير
۳- مبلغ قرار داد به تفكيك نوع هزينه ونحوه پرداخت آن؟ خير
۴- برنامه مقدماتي آموزش فني كاركنان در داخل و خارج از كشور را مشخص كنيد.
در صورت نبود نيروي كارگر ماهر در محل اجراي ميتوان براي مدت۲ ماه سه نفر را در واحدهاي توليدي در داخل كشور برنامه آموزش در نظر گرفت، لكن با فرض اينكه تامين انساني مورد نظر براي طرح امكان پذير مي باشد هزينه أي براي اين مورد پيش بيني نشده است.
۵- چنانچه قرار داد محدود به نصب و راه اندازي ماشين آلات توسط كمپاني خار

جي است، تعداد كارشناس و مدت اقامت آنان را در ايران مشخص كنيد.
چنانچه اطلاعاتي در زمنه هاي واردات وصادارت، روند مصرف، توليد كنندگان جهاني بامطالب مستند ديگري داريد ذكر نمايد.

نواع فانتزي كيك بصورت پراكنده توسط مسافرين خارج از كشور وارد مي شود. ولي بطور عمده از اين محصول واردات وجود ندارد. صادارت محصول نيز تاكنون از سوي كارخانجات و تجار داخلي تحقق پيدا كرده است.
نام استان تعداد فعال ظرفيت تعداد غير فعال ظرفيت (كيك)
ايلام
باختران
همدان
كردستان
آ- شرقي
اصفهان
گيلان
يزد
مازنداران
تهران
خراسان ۱
۲
۱

۳
۴
۳
۲
۱
۹
۳ ۵۰۰ تن در سال
۱۲۲۵ تن درسال
۸۳ تن در سال

۱۸۷۵ تن در سال
۴۱۵۰ تن در سال
۱۴۰۰ تن در سال
۱۸۵۰ تن در سال
۳۰۰ تن در سال
۴۱۰۵ تن در سال
۲۵۰۰ تن در سال –


۱


– –


۱۱۶۰ تن


ايلام
باختران ۱
۱ ۵۴۰ تن در سال
۵۰۰ تن در سال –
– ظرفيت(كلوچه)
همدان
خوزستان
مركزي
آ-شرقي
سيستان و بلو چستان
گيلان
تهران
خراسان ۱
۱
۱
۲
۲
۸
۳
۱ ۸۲ تن در سال
۳۰۰ تن در سال
۶۰۰۰ تن در سال
۴۵۰ تن در سال
۱۴۸۰ تن در سال
۳۸۳۰ تن د رسال
۶۹۷۵ تن در سال
۲۵۰۰تن در سال –
۱

۲ –


۱۳۷۰
جمع كل ۶۰۵/۳۹ تن در سال
قسمت پنجم – اطلاعات مربوط به توليد كالا
۱- برنامه توليد ساليانه:
رديف نام محصول يا محصولات واحد ظرفيت نهائي
( مورد در خواست) برنامه افزايش توليد تا ظرفيت نهائي
اول دوم سوم چهارم پنجم

۱ كيك و كلوچه تن ۵۰۰ ۴۵۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰
– تعداد روزكار در سال ۲۷۰ روز( در صورتيكه كار فصلي است توضيح دهيد:
– تعداد شيفت در روز۱ نوبت
– ساعت كار در هر شيفت ۸ ساعت

كل هزينه هاي ارزي(به دلار)= هزينه هاي متغير ارزي(به دلار)+هزينه هاي ارزي(به دلار)
كل هزينه هاي ريالي(به هزار ريال)= هزينه هاي متغير ريالي(به هزارريال)+ هزينه هاي ثابت ريالي(به هزارريال)
۸۷۳/۸۵۰/۳۰۵ = ۲۸۱۸۵۲۹۱۳ + ۹۶۰/۹۹۷/۲۳
۲-۲-قيمت تمام شده محصول:
كل هزينه هاي ارزي (به دلار)
بخش ارزي قيمت تمام شده محصول=
مقدار توليد ساليانه
۳۰۵۸۵۰۸۷۳ كل هزينه‏هاي ريالي
بخش ريالي قيمت تمام شده محصول ۶۱۲ =
ريال در هر كيلو ۰۰۰/۵۰۰ مقدار توليد ساليانه
۳-محاسبه قيمت فروش
۱-۳- قميت فروش محصولات مشابه: در حال حاضر در بازار آزاد هر كيلو ۸۰۰ الي ۹۰۰ ريال بفروش مي رسد.
– قميت عمده فروش كالاي مشابه در بازا

ر داخلي( به ريال):
– قيمت خريد كالاي مشابه خارجي(به دلار) حتي المقدور
در چند بازار:
۲-۳-قسمت فروش كل محصول توليد:

– قيمت تمام شده محصول ۸۷۳/۸۵۰/۳۰۵
– سود سرمايه مقدري(۱۵%) ۴۲۵/۸۵۱/۳
جمع ۲۹۸/۷۰۲/۳۰۹
قيمت فروش با در نظر گرفتن۵% سود نسبت به قيمت تمام شده بدين صورت بدست مي آيد.
قميت فروش محصول
كه به مراتب پائين تر از قميت محصول در بازار است و براحتي مي تواند با محصولات مشابه در بازار رقابت كند.

۲-محاسبه قميت تمام شده محصول:
۱-۲-محاسبه هزينه هاي ثابت توليد:
ريالي ارزي به دلار
-حقوق ودستمزد كاركنان ۰۰۰،۹۱۴،۱۱
-بيمه ۲۷۳۰۲۲۰
-هزينه تامين انواع انرژي(سربار وغير توليدي) ۹۸۱۸۶۵
-استهلاك ها ۴۵۱۰۴۵۰

-هزينه هاي غير پرسنلي دفتر مركزي –
-كارمزد وام ياسود قابل انتظار برطبق ۳۸۵۱۴۲۵
عقود اسلامي معادل ۱۰% وام از سرمايه ثابت جمع ۹۶۰/۹۸۷/۲۳

۲-۲- محاسبه هزينه هاي متغير توليد: ريالي ارزي به دلار
-مواد مورد مصرف در توليد كالا: ۰۰۰،۳۰۰،۲۷۰
قطعات ومواد داخلي در رقم بالا منظور شده است
قطعات ومواد وارداتي –
هزينه هاي داخلي مواد اوليه وارداتي
-هزينه تعميرات ونگهداري ۱۱۹۴۰۲۵
-هزينه لوازم كاركنان ۰۰۰،۳۵۰

-هزينه تامين انواع انرژي جهت توليد ۸۶۵،۹۰۰۱
-هزينه آزمايشگاه ۲۰۰۰۰۰
-هزينه فروش –
-ساير هزينه ها(كارمزدوام براي ۸۸۲۷۰۲۳
تامين سرمايه درگردش) ۱۲% يكساله ۹۱۳/۸۵۲/۲۸۱

۱- محاسبه هزينه ها‍:
۱-۱- محاسبه هزينه استهلاك: ريالي ارزي به دلار
-ساختمان ومحوطه سازي ۵% در سال ۱۵۷۵۰،۱۰
-هزينه هاي قبل از بهره برداري ۰۰۰،۱۶۰

-دانش فني ومهندسي اثاثيه اداري(۲۰% در سال) ۰۰۰،۱۱۰
-ماشين آلات و تجهيزات خط توليد و سايل حمل ونقل ۰۰۰،۳۹۶،۲
۱۰%(استهلاك وانت بار ۲۰% منظور شده است.
-ماشين آلات،تجهيزات تاسيسات عمومي ۷% در ۰۰۰،۲۹۴
سال منهاي وسايل حمل ونقل انشعاب برق و لوازم اداري
-هزينه نصب و راه اندازي ماشين آلات توليدي،

تجهيزات وتاسيسات عمومي ۸% در سال ۷۰۰/۱۵۹
-پيش بيني نشده ۱۵% در سال ۰۰۰،۳۷۵
جمع ۴۵۰،۵۱۰،۴
۲-۱-محاسبه هزينه تعميرات و نگهداري:

– ساختمانها ۱% در سال ۱۵۰،۱۸۵
– وسايل حمل ونقل ۱۰%در سال ۲۵۰۰۰۰
– ماشين آلات وتجهيزات وتاسيسات خط توليد ۳% در سال ۸۷۵ ،۵۶۸
-ماشين آلات و تجهيزات وتاسيسات عمومي ۲% در سال ۰۰۰،۱۹۰
منهاي وسايل حمل ونقل وحق انشعاب برق جمع ۱۱۹۴۰۲۵

۲-۱- برآورده هزينه لوازم كاركنان:
– ملزمات اداري و كاركنان ۲۰۰۰۰۰
– لوزم حفاظتي كارگران ۱۵۰۰۰۰
جمع ۰۰۰،۳۵۰
۴-۱-بر آورد هزينه هاي:

-هزينه هاي غير پرسنلي دفترمركزي –
-هزينه هاي آزمايشگاه ۰۰۰،۲۰۰
-هزينه هاي فروش –
۰۰۰،۲۰۰
محاسبه اجزاء وميزان سرمايه درگردش ريالي ارزي به دلار
-هزينه تامين قطعات ومواد اوليه مورد نياز ۰۰۰ ،۵۷۵،۶۷
براي توليد وبسته بندي محصول
-هزينه حقوق وبيمه كاركنان ۰۰۰،۵۵۳،۲
-هزينه بيمه كاركنان ۰۵۵،۶۸۵
– هزينه انواع انرژي ۲۴۵۴۶۶
– هزينه ‏هاي فروش ۰۰۰،۵۰۰
– ساير هزينه هاي جاري ۲۰۰۰۰۰۰
جمع ۵۲۱،۵۵۸،۷۳

كل سرمايه در گردش بريال= جمع سرمايه درگردش+ نرخ ارز تخصيصي× جمع سرمايه درگردش
جمع كل سرمايه در گردش ۵۲۱/۵۵۸/۷۳ ريال
كل سرمايه گذاري بريال= جمع كل سرمايه در گردش بريال+ جمع كل سرمايه ثابت(به ريال)
۹۳۸/۷۴۸/۱۳۷=۵۲۱/۵۵۸/۷۳+۴۱۷/۱۹۰/۶۴
-نحوه تامين منابع مالي
-سهم متاقضي يا متقاضيان معادل ۴۰% سرمايه ثابت ۱۶۷،۶۷۶،۲۵
-سهم بانك با ديگر منابع مالي بصورت مشاركت درآينده
-سهم بانك يا ديگر منابع مالي بصورت وام معادل ۶۰% سرمايه ثابت ۳۸۵۱۴۲۵۰
-ساير(توضيح دهيد)

جمع ۴۱۷،۱۹۰،۶۴
– كار مزدوام يا سود قابل انتظار برطبق عقود اسلامي از مبلغي كه بصورت وام دريافت ميشود.
۱-۵- هزينه هاي قبل از بهره برداري شامل:
-هزينه تاسيس شركت و دريافت مجوزهاي مختلف ۸۰۰۰۰۰
-هزينه هاي خدمات مهندسي، مطالعات مشاوره –
– هزينه هاي دريافت وام بانكي ۰۰۰،۶۰۰
– ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري ضايعات ۶۶۷،۶۶۶،۵
در بهره برداري آزمايش(بهره برداري وزمان احداث) جمع ۶۶۷/۰۶۶/۷