پيشرفت ترافيك در روستاهاي آمريكا
رقابت ايمني ٫ تحرك و اقتصاد
در مركز آمريكا

جاده هاي روستايي كشور يك حلقه بحراني در سيستم حمل و نقل كشور هستند٫ مشروط بر اينكه دسترسي از ناحيه هاي شهري به منطقه مركزي كشور . اين جاده ها همچنين حمل و نقل از روستا به بازار را فراهم مي كنند و مسير هاي اوليه از سفر هستند و تجارت براي تقريبا” ۶۰ ميليون جمعيت كه در روستاي آمريكا زندگي مي كنند . اما جاده هاي روستايي در حمل ونقل ميزاني از ترافيك و تجارت در منطقه مركزي كشورها پيشرفت مي كنند . اغلب نبود ايمني خيلي

مطلوب نشان دهنده اين است كه تجربه در تصادفات ترافيك جاده ها و بزرگراهها ٫ ميزان خيلي بالا از همه موارد مهم است . اين گزارش نگريست در وضعيت ٫ استفاده وايمني از جاده هاي روستايي كشورهاي بين ايالتي و تا حدي مبني بر يك آناليز جديد از همه تصادفات كشنده ترافيك روستاي در مدت بالاي پنج سال از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ . مسيرهاي روستايي بين ايالتي از آناليز ايمني در اين گزارش مانع شدند زيرا آنها از استانداردهاي ايمني خيلي بالا ساخته شده اند ٫ و نداشتن

مشكلات عادي مهم ايمني ترافيك در بسياري از جاده هاي روستايي . همچنين گزارش به اقدامات بعضي ايالتها در بهبودي ايمني ترافيك روستايي مي نگرد و به پايان رساندن به وسيله نظريه كاهش تلفات ترافيك در جاده هاي روستايي كشور .
راهنماي يافته هاي گزارش :

استفاده از جاده هاي روستايي در حال افزايش است در نتيجه جمعيت روستا افزايش مي يابد و بستگي به افزايش جاده ها در ناحيه هاي روستاي دارد .

• سفر در جاده هاي روستايي با ۲۷ درصد بين سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ به وسيله همه وسايل نقليه و با ۳۲ درصد به وسيله معامله تجاري وسيع افزايش يافت .

• تقريبا” ۶۰ ميليون جمعيت – ۲۱ درصد از جمعيت كشور – در جامعه هاي روستايي ايالات متحده ( آمريكا ) زندگي مي كنند ٫ تقريبا” ۱۱ درصد پس از سال ۱۹۹۰ افزايش يافت .
• ميزان جمعيت روستايي در سال ۱۹۹۰ افزايش يافت كه تقريبا” سه برابر ميزان افزايش جمعيت روستايي در سال ۱۹۸۰ بود .
• جمعيت در ناحيه هاي روستايي به طور ناهموار افزايش يافت ٫ با افزايش قويتر درشمال و غرب ٫ وناحيه هاي روستايي در قسمت بالايي و مركز ايالت افت زياد جمعيت را متحمل شد .
• ۶۴ درصد از بخش هاي روستايي كشور ٫ جمعيت زياد خود را در اولين ودومين نيمه هاي سال ۱۹۹۰ بدست آورد .

• ۱۸ درصد از جمعيت زياد بخش هاي روستايي كشور ٫ در هر دو نيمه سال ۱۹۹۰ كاهش يافت .
• يك بررسي اخير نشان داد در بخش هاي روستايي كه سازگاري هاي طبيعي بالايي دارند – آب و هواي ملايم ٫ عوارض زميني گوناگون يا دسترسي به سطح آب – از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۶ به طور متوسط ۱۲۰ درصد افزايش جمعيت داشتند ٫ در حاليكه ناحيه هاي روستايي كه سازگاري هاي طبيعي كمي دارند در همين مدت به طور متوسط فقط يك درصد افزايش جمعيت داشتند .

• مخصوصا” ناحيه هاي روستايي در جنوب و غرب افزايش يافتند ٫ سوخت گيري عمده به وسيله مصارف خانگي شده بود و مهاجرت بين المللي به ناحيه هايي كه براي تهييه خانه به هزينه كم نياز دارند ٫ كيفيت شهر هاي كوچك درباره زندگي ٫ اما ناحيه هاي وابسته به پايتخت فاصله هاي مسافرت زيادي دارند .

• آمار ۲۰۰۰ معلوم كرد كه ۳۰ درصد از روستاي آمريكايي ها روزانه يك راه براي مسافرت ۳۰ دقيقه اي يا طولاني تر دارند .
• حركت بازنشسته ها به داخل جامعه هاي روستايي در سال ۱۹۹۰ آهسته شد و اين كاهش ميزان تولد در طي عصر تنزل را نتيجه داد ٫ با هجوم آمريكايي هاي پير به روستاي آمريكا ميتوان توقع داشت كه توليد نسل كاهش بيابد .

سيستم پخش خوراك كشورها به طور افزايشي متكي به حمل ونقل توليدات كشاورزي است ٫ شامل غلات ٫ گندم ٫ ذرت و ميوه ها وسبزيجات . مي توان انتظار داشت به افزايش تجارت براي انتقال كالا به وسيله بخش كشاورزي .

• حمل ونقل مناسب شبكه توزيع خوراك يك بخش بحراني بيشمار است همچنين توزيع خوراك بيشتر در بخش اقتصاد ٫ در يك زمان پراكنده مي شود كه تقاضاي خوراك بيشتر در ناحيه هاي شهري متمركز مي شود .
• يك گزارش اخير به وسيله انجمن همكاري اقتصادي اقيانوس آرام توصيه كرد كه دولت ها در كيفيت خدمات سيستم حمل و نقل كالا ها از روستا به ناحيه هاي شهري بهبود يافتند همچنين يك استراتژي در كم كردن هزينه هاي خوراك و افزايش رونق اقتصادي وجود دارد .
• وزارت كشاورزي ايالات متحده ( USDA ) گزارش داده كه ۹۰ درصد از كالاهاي فاسد شدني يخچالي از قبيل ميوه ها و سبزيجات ٫ به وسيله معامله تحويل داده شده .
• از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ سهم همه غلات كه شامل ذرت ٫ گندم وسبوس لوبيا ٫ به وسيله معامله تحويل داده شده ٫ از ۳۶ درصد به ۵۰ درصد افزايش داشته كه ۳۲ درصد به وسيله راه آهن و ۱۸ درصد باقيمانده به وسيله قايق تحويل داده شده بود .

• همچنين USDA گزارش داده كه تقريبا” در معامله هاي انحصاري از حمل ونقل توسط چارپايان و ديگر حيوانهاي زنده استفاده شده .
• يك گزارش اخير بر حمل ونقل كشاورزي به وسيله USDA معلوم كرد كه آن باور كردني بود كه تغييرات بازار و تغييرات در اولويت مصرف كننده بستگي داشت به حركت معامله توليدات كشاورزي آمريكا و متحمل افزايش بيشتر بود .

مرگ وميرهاي حمل و نقل در جاده هاي روستايي كشور در يك ميزان تقريبا” ۵/۲ مرتبه بالاتر از ديگر جاده ها رخ مي دهد .

• ميزان مرگ ومير ترافيك در جاده هاي روستايي غير بين ايالتي در سال ۲۰۰۳ ٫ ۷۲/۲ مرگ براي هر ۱۰۰ ميليون مايل وسيله نقليه در سفر مي باشد كه با ميزان مرگ و مير ترافيك در كل جاده هاي ديگر در سال ۲۰۰۳ با ۹۹/۰ مرگ در هر ۱۰۰ ميليون مايل سفر وسيله نقليه مقايسه شده است .
• تصادفات در مسيرهاي غير بين ايالتي روستايي كشور ٫ يك ميانگين ۲۲٫۱۲۷ مرگ ومير سالانه از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ حاصل آورده است كه براي بيش از نصف -۵۲ درصد- مرگ و ميرهاي رفت و آمد كشور به حساب مي آيد.
• مسيرهاي غير بين ايالتي روستايي براي ۲۸ درصد كل مايل هاي سفر وسيله نقليه در ايالات متحده از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ محاسبه شده است .

• كاهش ميزان مرگ ومير در مسيرهاي روستايي غير بين ايالتي پشت اصلاحات ايمني در كل راههاي ديگر از سال ۱۹۹۰ عقب مانده است . از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ٫ ميزان مرگ ومير در كل جاده ها ٫ به استثناي جاده هاي روستايي غير بين ايالتي ٫ تا ۳۲ درصد از ۴۵/۱ مرگ ومير در هر ۱۰۰ ميليون مايل وسيله نقليه به ۹۹/۰ را كاهش داده است . اما در مسيرهاي روستايي غير بين ايالتي ٫ ميزان مرگ و مير ترافيك تنها تا ۲۱ درصد از ۴۴/۳ مرگ و مير در هر ۱۰۰ ميليون مايل وسيله نقليه به ۷۲/۲ كاهش يافته است .

• ميزان مرگ و مير در مسيرهاي روستايي غير بين ايالتي واقعا” از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ ٫ از ۶۵/۲ مرگ و مير در هر ۱۰۰ ميليون مايل سفر وسيله نقليه به ۷۲/۲ در سال ۲۰۰۳ افزايش يافته است .
• پنج ايالت با بزرگترين مقدار مرگ و مير ترافيك روستايي غير بين ايالتي از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ از اين قرارند : تگزاس٫ كاليفرنيا٫ فلوريدا٫ كاروليناي شمالي و پنسيلوانيا ( اطلاعات براي هر ايالت در ضميمه A موجود است ) .

• پنج ايالت با بالاترين مقدار مرگ و مير ترافيك در هر ۱۰۰ ميليون مايل سفر از اين قرارند : آريزونا ٫ فلوريدا ٫ كاروليناي جنوبي ٫ Montana و Kentucky ( اطلاعات براي هر ايالت در ضميمه B موجود است ).

طرح غير كافي ايمني جاده ٫ زمان هاي طولاني تر عكس العمل فوري وسايل نقليه و سرعت هاي بالاتر حركت در جاده هاي روستايي با جاده هاي شهري مقايسه شده اند كه عواملي در ميزان مرگ ومير بالاتر در مسيرهاي روستايي غير بين ايالتي يافت كرده اند .

• جاده هاي روستايي احتمالا” بيشتر از جاده هاي شهري طراحي جاده اي ضعيف دارند كه شامل خط عبوري باريك ٫ شانه هاي خاكي محدود شده ٫ منحني هاي تيز ٫ خطرات بي حفاظ گذاشتن ٫ افت سنگفرش ٫ شيب هاي تند و مناطق باز در طول كناره هاي محدوده جاده مي باشد .
• بسياري از مسيرهاي روستايي طي يك دوره از سال ساخته شده اند و در نتيجه اغلب اشكال طراحي ناپايدار براي چنين چيزهايي همانند پهناهاي راه ٫ منحني ها ٫ شانه ها و مناطق باز در طول كناره هاي جاده دارند .

• جاده هاي روستايي احتمالا” بيشتر از جاده هاي شهري مسيرهاي دوخطي دارند . ۷۰ درصد جاده هاي اصلي غير آزاد راه شهري كشور دو خط عبور دارند ٫ اما ۹۴ درصد مسيرهاي اصلي و مياني غير آزادراه روستايي دو خط عبور دارند .
• در حدود ۳۰ درصد تصادفات كشنده ترافيك روستايي در سال ۲۰۰۲ ٫ زخمي هايي كه در يك ساعت بعد از تصادف به بيمارستان نرسيدند مردند در حاليكه تنها ۸ درصد افراد صدمه ديده در تصادفات كشنده شهري در يك ساعت به بيمارستان نرسيدند .

• از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ٫ ۶۶ درصد مرگ وميرهاي كشنده كه در جاده هاي روستايي غير بين ايالتي رخ داده در تصادفات در مسيرها با حد سرعت ۵۵ مايل در ساعت يا بالاتر بودند اما تنها ۴۰ درصد مرگ وميرهاي رفت وآمد در كل مسيرهاي ديگر در جاده ها يا بزرگراهها با حد سرعت ۵۵ مايل در ساعت يا بالاتر رخ داده است .

موتور سوران در جاده هاي روستايي احتمالا” خيلي بيشتر از موتور سوران در جاده هاي شهري گرفتار تصادفات كشنده در نتيجه ترك مسير خط عبور شده اند .

• تصادفات كشنده روستايي غير بين ايالتي احتمالا” بيشتر از تصادفات كشنده در كل مسيرهاي ديگر زماني رخ مي دهد كه وسيله نقليه مسير جاده را ترك كرده است . از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ٫ ۴۷ درصد كل تصادفات مرگبار در جاده هاي روستايي غير بين ايالتي وسيله نقليه اي را شامل شده كه از مسير جاده منحرف مي شود ٫ در حاليكه تنها ۳۵ درصد تصادفات كشنده ترافي در همه مسيرهاي ديگر وسيله نقليه اي را شامل شده كه از مسير جاده منحرف مي شود .
• موتورسوران تقريبا” ۵/۶ برابر بيشتر كشته شده اند در حاليكه عبور يك منحني روي مسيرهاي روستايي غير بين ايالتي تلاش مي شود تا روي كل جاده هاي ديگر . از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ٫ ميزان مرگ و مير در هر ۱۰۰ ميليون مايل سفر از تصادفات شامل منحني هاي عبور در مسيرهاي روستايي غير بين ايالتي ۵۸/۰ بود كه با ۰۹/۰ در كل ديگر مسيرها مقايسه شده است .

• موتورسواران تقريبا” چهار برابر بيشتر در يك تصادف كشنده بين وسايل نقليه اي كه در جهات مخالف مي روند شامل شده اند ٫ ماداميكه در يك مسير روستايي غير بين ايالتي حركت مي كنند تا در هر جاده ديگر . در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ ٫ ميزان تصادفات كشنده در هر ۱۰۰ ميليون مايل سفر شامل وسايل نقليه اي است كه در جهات مخالف مي روند كه ۵۰/۰ در مسيرهاي روستايي بود و ۱۲/۰ در كل جاده هاي ديگر .
• ماداميكه اكثريت جاده هاي روستايي امكانات دو خطي داشته باشند ٫ مرگ و ميرهاي ترافيك روستايي وقتي كه يك وسيله نقليه اي سعي مي كرد از ديگري عبور كند خيلي كم رخ مي دهد . از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ تنها ۳ درصد كل سرنشينان وسيله نقليه كشته شده در تصادفات مسيرهاي روستايي ٫ در حادثه هايي مرده اند كه يك وسيله نقليه سعي مي كرد از وسيله نقليه ديگر بگذرد .
• بيشتر تصادفات در جاده هاي روستايي غير بين ايالتي احتمالا” توسط يك موتورسوار سبب شده كه يك مانور يا حركت غيرعمد همچنين در نتيجه خستگي راننده ٫ حواس پرتي يا حركت خيلي سريع در يك منحني ايجاد مي كند .

• ماداميكه رفتار يا عملكرد راننده عامل مهم در تصادفات ترافيك مي باشد ٫ كاربرد كمربند ايمني و ميزان هاي رانندگي آسيب ديده در ميزان گرفتاري شان به عنوان يك عمل در تصادفات شهري و روستايي مشابه هستند .

• قسمت تصادفات كشنده ترافيك در مسيرهاي روستايي بين ايالتي در تقاطعات يا جابه جايي كوچكتر از قسمت تصادفات كشنده ترافيك در كل مسيرهاي ديگر مي باشد . ۲۲ درصد تصادفات كشنده غير بين ايالتي از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ در تقاطعات و جابه جايي ها رخ داده ٫ در حاليكه ۳۴ درصد تصادفات كشنده ترافيك در كل مسيرهاي ديگر در تقاطعات و جابه جايي ها رخ داده است .

اصلاحات ايمني متعدد جاده وجود دارد كه مي تواند براي كاهش تصادفات جدي و مرگ و ميرها ايجاد شود . اين اصلاحات به طور وسيعي براي حفظ وسيله نقليه از منحرف شدن از مسير صحيح و كاهش عواقب انحراف وسيله از مسير جاده طراحي شده اند .

 

• نوع اصلاح طرح ايمني كه مناسب بخشي از جاده روستايي است قسمتي وابسته به مقدار وجه موجود و ماهيت مسئله ايمني در اين بخش جاده خواهد بود .
• اصلاحات ايمني با هزينه كم شامل سرعت گير ٫ سرعت گير هاي خط مركزي ٫ اصلاح علامت گذاري هاي روسازي و مسير ٫ نصب چراغ ٫ حذف موانع كنار جاده ٫ استفاده از اشكال و مشخص كننده ها در طول منحني ها و افزودن حفاظ يا نرده ايمني .
• اصلاحات ايمني با هزينه متوسط شامل افزودن خطوط عبور در تقاطع ها ٫ مسطح سازي مجدد روسازي راه و افزودن موانع در ميانه .
• اصلاحات ايمني با هزينه متوسط تا زياد شامل اصلاح خط جاده ٫ كاهش زاويه منحنيها ٫ استفاده ازمسير راه هاي عريض ٫ افزايش شانه هاي راه و افزايش مسيرهاي راه يا افزايش ⅓ يا ¼ مسير راه .

چندين عامل وجود دارد كه توانايي ايالت و دولتهاي محلي را براي ايجاد اصلاحات ايمني جاده روستايي مورد نياز مي سازد .

• تعداد زيادي از جاده هاي روستايي و حجم نسبتا” كم ترافيك آنها در تركيب با هزينه بالاي اصلاحات مطلوب باعث مي شوند كه اين را براي پرداخت به آنها مشكل مي سازد .
• صندق فدرال بزرگراه نمي تواند در بسياري از جاده هاي روستايي استفاده شود ٫ اكثر آنها مسئول دولت هاي محلي هستند كه ممكن است منابع محدودي داشته باشند .
• بسياري از دولت ها فاقد اطلاعات كافي هستند كه روي آن تصميمات آگاهانه روي راه حل هاي ايمني واقعي جاده گرفته مي شود .

ايالت هاي متعدد مراحل مهمي براي تلاش وكاهش

مرگ وميرها ي ترافيك به كار مي گيرند مخصوصا” در جاده هاي روستايي ٫ جايي كه ميزان مرگ وميرهاي ترافيك خيلي زياد است .

• ايالت ها در جمع آوري اطلاعات راجع به تصادفات كشنده ترافيك بي پروا مي شوند و به آنها اجازه مي دهد تا موقعيت هاي تصادف بالا را شناسايي كنند و تعيين كنند كه كدام اصلاحات ايمني مفيدترين خواهد بود .
• دولت هاي ايالتي ومحلي فاقد وجه نقد كافي براي پرداخت جهت اصلاحات ايمني بزرگراه مورد نياز هستند اما براي خرج پول براي ايمني بزرگراه محدود شده شان تلاش مي كنند كه كجا و چطور اين بيشترين افزايش ايمني ترافيك فراهم مي شود .

فعاليت هاي ايالتي براي كاهش مرگ و ميرهاي جاده روستايي شامل موارد زير است :
• شناخت راهروها و موقعيت هاي جاده با ميزان هاي بالاي تصادفات جاده اي در كاليفرنيا .
• استفاده از طرح اصلاح شده جاده كه آموزش عمومي را افزايش داده و تقويت قانون را در مسيرهاي بزرگراه اصلي در جرجيا افزايش داده است .

• معرفي يك سيستم گزارشگري يكنواخت تصادف در مي سي سي پي براي كمك به شناسايي بخش هاي جاده با نياز به اصلاحات ايمني .
• نصب ۳۰۰ مايلي سرعت گيرها در پنسيلوانيا .
• ارزيابي ايمني جاده در طول ۳۰۰۰۰ مايل جاده روستايي دو خطي در تگزاس مورد نياز است . بر اساس اين ارزيابي ها ٫ تغييرات براي مخاطب قرار دادن مهمترين يافته ها ايجاد خواهد شد .

مقدمه
جاده هاي روستايي يك حلقه بحراني در سيستم حمل و نقل كشور هستند ٫ مشروط بر اينكه تحرك براي ساكنين روستا و پيوند خوب مناطق شهري آمريكا با منبع غني تامين كننده خوراك و منابع طبيعي ديگر . اهميت جاده هاي روستايي در آينده متحمل افزايش است چراكه بيشتر مردم زندگي در روستاي آمريكا را انتخاب مي كنند و به جاده هاي حمل محصولات داخل و بيرون جامعه

هاي در حال افزايش روستا متكي هستند . اين گزارش مي نگرد در ايمني سواره رو ٫ مسافرت و تمايلات مردم در روستاي آمريكا ٫ و توصيه هايي بر اقداماتي كه مي تواند ايمني و بهره برداري از اين جاده هاي بحراني را بهبود بخشد ٫ مي كند . منابع اطلاعات براي اين گزارش شامل : اداره كل بزرگراه فدرال ٫ اداره كل ايمني ترافيك بزرگراه ملي ٫ حوزه كشاورزي ايالات متحده و حوزه حمل ونقل ايالات متحده .

گرايش هاي جمعيت روستاي آمريكا
تقريبا” ۶۰ ميليون نفر – ۲۱ درصد از جمعيت كشور – در جامعه هاي روستايي ايالات متحده زندگي مي كنند ناحيه هاي روستايي و مناطق با ساكنين كمتر از ۲۵۰۰ به وسيله اداره سرشماري تعريف شده هستند(۱) . زيرا ناحيه هاي روستايي اغلب باعث افزايش هزينه كالا در شهر مي شود ٫ و اداره سرشماري به صورت دوره اي در تعريف شهر وناحيه هاي روستايي تغييرات مي دهد ٫ به همين جهت سنجيدن گرايشهاي جمعيت مشكل است . بهترين راه تعيين اينكه آيا حادثه در

روستاي آمريكا در حال افزايش است آن است كه به گرايشهاي مشخص مردم بخشهاي روستا دقت كنيم . از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ جمعيت بخشهاي روستا ي آمريكا ۱۰ درصد افزايش يافته . اين ميزان رشد روستا در سال ۱۹۹۰ تقريبا” سه برابر ميزان رشد در سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ بود ٫ در اين سالها افزايش جمعيت فقط سه درصد بود(۲) . ميزان افزايش جمعيت روستا بعد از سال ۲۰۰۰ آهسته شد ٫ تقريبا” يك درصد در سال ۲۰۰۳ افزايش يافت (۳) .چندين دليل براي رشد اخير

جمعيت روستا وجود دارد . هزينه كم زندگي ٫ نزديكي به منابع طبيعي از قبيل درياچه ها وكوه ها و كم بودن گرفتاري نوع زندگي ٫ مهم هستند در جذب بسياري از آمريكايي ها و كوچ نشيني اخير . اداره كشاورزي آمريكا درباره دليل رشد عمده اخير بسياري از ناحيه هاي روستايي يادداشت هايي دارند و همچنين يك نتيجه حركت بسياري از مردم به داخل ناحيه ها بدون هيچ دلايل اقتصادي دارند (۴) درصورتيكه ورود اخير بعضي از اينها به روستاي آمريكا بازنشسته هستند ٫ بيشتر آنها هنوز عمر كاري دارند . افزايش جغرافياي قابل انعطاف براي بسياري از كارگرها ٫ يك نتيجه به طور وسيع در

بهبودي تكنولوژي ٫ همچنين اجازه مي دهد به بسياري از مردم در حركت يا ساختن خانه دوم در ناحيه هاي روستايي كه نزديك به ناحيه هاي تفريح خوشايندشان هستند . يك بررسي اخير نشان داد در بخش هاي روستايي كه سازگاري هاي طبيعي بالايي دارند – آب و هواي ملايم ٫ عوارض زميني گوناگون يا دسترسي به سطح آب – از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۶ به طور متوسط ۱۲۰ درصد افزايش جمعيت داشتند ٫ در حاليكه ناحيه هاي روستايي كه سازگاري هاي طبيعي كمي دارند در

همين مدت به طور متوسط فقط يك درصد افزايش جمعيت داشتند(۵) . حركت بازنشسته هاي شهري به داخل جامعه هاي روستايي در سال ۱۹۹۰ آهسته شد زيرا تعداد آمريكايي هايي كه به سن بازنشستگي مي رسيدند كم شد و اين كاهش ميزان تولد در طي عصر تنزل را نتيجه داد ٫ با هجوم بازنشته هاي شهري به روستاي آمريكا ميتوان توقع داشت كه توليد نسل كاهش بيابد(۶) . ناحيه هاي روستايي به ويژه در جنوب و غرب افزايش يافتند ٫ سوخت گيري عمده به وسيله مصارف خانگي شده بود و مهاجرت بين المللي به ناحيه هايي كه براي تهييه خانه به هزينه كم نياز دارن

د ٫ كيفيت شهر هاي كوچك درباره زندگي ٫ اما هنوز ناحيه هاي وابسته به پايتخت فاصله هاي مسافرت زيادي دارند(۷) . در حقيقت ٫ آمار ۲۰۰۰ معلوم كرد كه ۳۰ درصد از روستاي آمريكايي ها روزانه يك راه براي مسافرت ۳۰ دقيقه اي يا طولاني تر دارند(۸) . جمعيت در ناحيه هاي روستايي به طور ناهموار افزايش يافته بود ٫ با افزايش قويتر درشمال و غرب ٫ وناحيه هاي روستايي در

قسمت بالايي و مركز ايالت افت زياد جمعيت را متحمل شد . از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ ٫ ۶۴ درصد از بخشهاي روستايي كشور در هر دو دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ و همچنين در مدت ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ جمعيت خود را بدست آورد .تنها ۱۸ درصد از جمعيت با تجربه در اولين ودومين نيمه هاي سال ۱۹۹۰ كاهش يافت(۹) .ناحيه هاي روستايي كه در سال ۱۹۹۰ جمعيت از دست داده بودند بيشتر ناحيه هاي وابسته به كشاورزي يا استخراج معدن بودند .

گرايشهاي استفاده از جاده هاي روستايي
روند استفاده جاده روستاييان سال ۱۹۹۰ مسافرت در جاده‌هاي روستايي كشور با همه‌ي وسايل نقليه و با كاميون‌هاي تجاري بزرگ به طور قابل توجهي افزايش پيدا كرده است.ادامه‌ي افزايش سفر در جاده‌هاي روستايي نتيجه افزايش جمعيت روستايي است.از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ مسافرت در جاده‌هاي روستايي تا حدود %‌۲۷ توسط همه‌ي وسايل نقليه و %۳۲ توسط كاميون‌هاي تجاري بزرگ افزايش يافت.۱۰ اهميت سيستم حمل و نقل روستايي خوب به طور كارآمدي در برنامه

اقتصادي منطقه افزايش پيدا مي‌كند چنانكه توزيع غذا به طور قابل توجهي وابسته به حمل و نقل معتبر و قابل اطمينان مي‌شود.گزارش جديد توسط همكاري انجمن اقتصادي آرام حاكي بدين است كه حمل و نقل بخش انتقادي از توزيع غذاي محلي شده است به طوريكه توزيع غذا بيشترين بخش پراكنده را در اقتصاد دارد و تقاضاي غذا بيشتر در مناطق شهري تمركز يافته است.اين گزارش توصيه مي‌كند كه دولت كيفيت سيستم حمل و نقل و انتقال كالاها از روستا به مناطق شهري را افزايش دهد با اين استراتژي كه قيمت غذاها كاهش يابد و رشد اقتصادي به وجود آيد.۱۱