پيش‌بيني تكنولوژي‌هاي نگهداري و تعميرات

 

 

 

 

تكميل تكنولوژيهاي كنترل وضعيت ـ مثل كنترل تغييرات و تجزية روغن ماشين ـ روند بهبودي و تكنولوژيهاي جديد بوجود آمدند. در اضافه، آنها باهم در ارتباطند توسط سيستم نرم‌افزاري پر انرژي كه كنترل مي‌كند دِتا را.  توسط رابرت سُوَن كَمپ۱

مدتهاي مديدي بود كه توليد‌كنندگان نيروي برق سعي براين داشتند كه راهي براي تعميرات و نگهداري PdM (مدولاسيون تداوم پالس) و همينطور كنترل وضعيت ابزار پيدا كنند. تكنولوژيهاي ماهر و پيشرفته با كاهش عيوب دستگاهي و افزايش دستگاههاي خُبرة موجود و حذف و رفع تعميرات غيرضروري كه قبلاً وجود داشت، جايگاهي خوب براي خود بوجود آورده‌اند.

 حتي اغلب متصديان تعميركار و محافظ به اين توافق رسيده‌اند كه به ندرت برنامه‌هاي  PdM در ولتاژكامل قراردهندواينكار بايد تا اندازه‌اي انجام‌ گيرد به دليل اينكه قيمت تكنولوژي  PdM و سخت‌افزار و نرم‌افزار كه وضعيت تجهيزات را كنترل مي‌كند بطورمداوم توسط تهيه‌كنندگان بالا مي‌رود. مصرف‌كنندگان اغلب از اين ابزارهاي جديد و ناكامل در وسايل توسعه يافته استفاده مي‌كنند. اين حقيقتي است براي رشد بيشتر (تكنولوژيهاي اوليه  PdM):

كنترل تغييرات، تجزية نمونه روغن ماشين و ترموگرافي مادون قرمز براي استفاده‌هاي تازه‌كار خوب است (تكنولوژيهاي ثانويه PdM ): كنترل جريان موتور، آزمايش مافوق صوت و آشكار ساختن سوراخ لامپ ليزري.

توليد‌كنندگان برق در حال كنترل مشكلات همراه با تعليم متخصصان بوسيلة مخازن بيروني يك قسمت يا تمام برنامة‌شان به متخصصان  PdM هستند. (تمام برنامه‌ها و مشكلات را به متخصصان تعليم مي‌دهند).

دليل ديگر برنامة PdM ممكن است اُفت ولتاژ كامل باشد با همة تكنولوژي اطلاعاتIT) ) مشكل: بار اضافي اطلاعات، مقدار داده ( data) در برنامة PdM   جامع كه بايد جمع شده، سازماندهي شود، بايگاني، تجزيه و تحليل شود. مثل يك تسونامي۱ كه كوچك شروع مي‌شود سپس ساخته مي‌شود تا زمانيكه نامتناسب‌ها از بين برود. براي كمك به حل اين مشكل توليدكنندگان برق بر سر دو راهي هستند كه از طريق تعهد مراجعه‌كننده يا منسوخ دست به كار نرم‌افزار بزنند.

مطمئناً دليل اصلي كه تكنولوژي PdM به ندرت در ولتاژ كامل قرار مي‌گيرد اين است كه تهيه‌كنندگان و كارآزمودگان  PdM هر دو به نظر موافقند كه ابزار، خودشان نيستند. نسبتاً دلايل آنها هميشه همراه با عمل بوده همانطور كه هست.

(يك مشكل Predxty) پيش‌بيني اينكه چگونه مدير انتخاب كند فعاليت را روي پيش‌بيني (فعاليت در مورد پيش‌بيني) مخصوصاً در اين ناحيه نامعلوم صنعت و افق كوتاه مدت موضوع ديگري است.

يك متصدي كه كارخانه را در وضعيت نقطه‌اي اشتباه، ثابت نگهدارد. توسط مجريان متعهد به علت نگهداري، افت و افت توليدهاي بعدي مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. كنترل به عنوان يك علم دقيق معرفي نشده است. تعداد محاسبات ساخته شده به عنوان حدس دوم وجود دارد.

پيشرفت رشد تكنولوژيها

پايه و اساس برنامه‌هاي PdM سه تكنولوژي اوليه است: كنترل تغييرات، تجزيه روغن ماشين و ترموگرافي مادون قرمز. با اين وجود اين تكنولوژيها براي دهها سال در رشد وسايل، توانايي و عملي بودن ادامه يافتند. طبق بررسيهاي مشعل  NOx پايين، كارخانه‌هاي برق در سالهاي اخير مشعل‌ها را از خروج هوا حفظ مي‌كنند. اما در اين مواقع چند مشكل عملكردي ظاهر مي‌شود كه در ميان آنها: تغييرات غيرعادي در اجزاءِ باطري متغير و سطح صداي بالا، مشكلات در طرح اجباري، طرح

القاء شده، طرح اوليه، كار كانال بين هواكش و محفظة باد، تهيه مشعل منزل، كوره‌ها، گرم كننده‌هاي بيش از حد، دوباره گرم‌كننده‌ها و صرفه‌جويي‌كننده‌ها ظاهر مي‌شود. در تشخيص منبع مشكلات، توليدكنندگان برق در مورد تكنولوژي كنترل تغييرات و تست جزئيات هادي و كلاً تنظيم بار باطري بر سر دوراهي هستند. پروژة واقعي توسط مهندس مواد و مكانيك مايك تاربت۱. ايوستين تكس۲ در يك صفحه در كنفرانس سال ۲۰۰۰، نوشته انتيك  IRDبين‌الملل۳، ميلفوود اُهيو بحث شد. در اين آزمون دو مورد استاندارد و فركانس پايين شتاب‌سنج‌ها ۷۰۰۰ـ۲ هرتز و تجهيزات و لوله‌كشي داخلي آن يك كابل بادوام و سخت در طول ۱۰۰و  ft150 در دسترس است و مي‌تواند دردرجة حرارت بالاي  F120 مقاومت كند.

قرارداد  VITيك قرارداد ۲ ساله كه اخيراً توسط مديران اتم هسته‌اي شركت  LLC، هودسُن۴، ويت۵ بسته شد براي تهيه تجهيزات كم‌ياب به شركت اتم هسته‌اي در شش محل (مُنيتكلو، پرايري ايلند، كيوايوني پُينت بيچ، دُوان آرنولد و پاليسادس۶).

پيشرفتهاي جديد مارك دوم جديد تكنولوژي PdM در سپتامبر توسط نوادا كراپ، ميندن، نِو۷، براي كمك در قسمت برق آبي (هيدروليك) ارائه شد. سوراخ پاية نگهدارندة هوا ( SMAG) در كنترل سيستم مسافت بين چرخش بخشهاي ثابت ژنراتور را اندازه‌گيري مي‌كند كه مهم است زيرا پاية نگهدارندة هيدروژنراتور بيشتر از حدود  ft40 در قطر انعطاف‌پذيري دارد، پس وضع متحدالمركز وخيم است. «  SMAGمتصديان كنترل سيستم در مورد موقعيت هشدار مي‌دهند كه بتوانند در مورد نگهدارنده و گردنده راهنمايي كنند.»

 به دليل ادامة افت و جبران هزينه‌ها بنتلي نواد جيم۸ راه‌حل اختصاصي را براي هيدرو ارائه‌داد. ] (گفت) جملة قبلي را[  “موج جديد” دركنترل وضعيت بر طبق پيشرفت‌كننده‌ها چيزهايي وجود دارد كه تجزية طول موج يا (كشش موج) توسط سووَنتج۱ LLC فورت لوديردال فلا توسعه يافته دِرِسِرـ راندكو۲ اُلن NY نشان داده شده است.]

تجزيه طول موج (كشش يا فشار موج) مطمئناً آشكار مي‌كند و اندازه‌‌ مي‌گيرد حتي تكان و ضربة مختصر و اصطكاك و حادثه‌هايي را كه بين ارتباط سطحي در جريان كار ماشين‌آلات اتفاق مي‌افتد. سوانتج مي‌گويد: كنترل وضعيت قديمي (سنتي) اغلب نيازهاي پيشرفته را براي جلوگيري از خسارت و آسيب جدّي تجهيزات برآورده نمي‌كند.

همچنين نيازمند است كه تكنسين وقت زيادي را براي كار صرف كند (در مورد) تجهيزات و مسائل تنها آژير خطر و هشدار تكنسين پذيرفته شود. وقت و پول براي كارهاي خسته كننده هدر مي‌رود كه اين تقصير شخصي و آژير مهمي است.

اما تجزية طول موج (فشار يا كشش موج) طبق گفته سوانتج كه مي‌گويد انرژي خلق شده در قسمت‌هاي دستگاه براي ارتباط و تماس در سطوح مستعملِ مهم براي نيازهاي بازيابي و بررسي تغييرات بوجود مي‌آيد و هادي (كاشف) بايد قبل از وقوع خسارت فلز را برروي سيستم روغن‌كاري فعال كند. بازيابيِ ترقي كرده در ساخت، پيش‌بيني مي‌كند كه انرژي طول موج (فشار يا كشش) به تمام دستگاه منتقل مي‌شود، تجزية ابزارها بطور مجزا و انرژي اندازه‌گيري مي‌شود سپس مقدار درجة خسارتي كه در صورت ادامة روند وارد مي‌شود. (اندازه‌گيري مي‌شود).

 

طبق گفتة سوانتج، تجزية طول موج (كشش يا فشار موج) مي‌تواند محل سطحي خسارت، افت تعادل محور، نامتعادلي، مشكلات روغن‌كاري و صدمة مسدود را پيش‌بيني كند تا زمانيكه آژير خطر رفع و خاموش شود از سيستم اخير در آزمايش عنصر تورين گاز در كارخانه استفاده شد.

آزمايش نشان داد تجزيه طول موج (فشار يا كشش) برخلاف تكنولوژي تغييرات قراردادي (مطابق قواعد) وجود اشتباه در آزمايش براي توربين ژنراتور بعدي است. در طول آزمايش، سيستم سوانتج مشكلي را كه بررسي نشده بود تشخيص داد به عنوان نقص موجود كه در بازيابي‌هاي تغييرات پيش‌بيني نشده بود، در طول آزمايش دوم يك تكنسين تغييرات را جستجو كرد اما اثري از نقص موجود پيدا نكرد. سيستم سوانتج عيب و نقص را پيدا كرد و آن را بطور صحيح به خسارت در يك مقاومت خاص ملزوم كرد.

بيشتر از مجموع اجزاء

 تلاش مداوم تهيه‌كنندگان برق براي كنترل و تكامل مقدار دِتا (داده) بوسيلة وسط سيم در تكنولوژي‌هاي  PdMرها شد.

تجزيه روغن ماشين براي مثال: مي‌تواند سوراخ را در دتا از بررسي تغييرات پر كند اما اگر تنها دتا(داده) كامل شود. براي شرح: تغيير فركانس بالا تغيير خواهد يافت كه به تنهايي دليل بسياري از چيزهاي متفاوت است. اما بعد كارخانه‌ها تجزيه روغن را انجام دادند و فهميدند كه دليل اين تغيير بوسيلة عملكرد دستگاه در جريان عادي روغن‌كاري مقاوم تنها مقدم به بازديد تغيير است. در اين مورد هنگام بررسي شكل دِتا در هر دو آزمايش مقداري زمان و مزاحمات از بين مي‌رود. تكنولوژي  PdMكامل به كارخانه‌ها اين اجازه را مي‌دهد كه مشكلات تشخيص دهد و حل كند.

اگر شما در حال هدايت و در جريان تجزيه تغييرات هستيد. ممكن است مشكل مقاومتي روي يك هواكش سردكننده قبل از بررسي عيوب و حادثه بوجود آيد. آن يك سطح موفقيت  PdMاست. اما از آن نظر مقاومت، آماده از بين بردن خسارات سخت است. اگر بجاي آن شما در جريان هر دو (تجزية روغن و بررسي تغييرات) هستيد ممكن است مشكل چند ماه رو پيش از اينكه شتاب‌سنج با فركانس بالاي ۵/۰ تا ۲۰۰۰هرتز باشد پيش‌بيني كنيد. داده تغييرات از ۱۴ محل شامل مشعل، باطري، طرح اجباري، هواكش و سيستم كانال مدخل جمع شده بود.

 

بعد از حذف منبع ولتاژ شماره‌اي آزمايشات تغييرات روي دامنه نوسان، ۲۱ هرتز سطح تغييرات در مجراي ورودي تمركز مي‌كند وقتي كه بار باطري زير  Ib/hr/ 42000باشد.حداكثر تغييرات در هم‌آهنگيِ طرح اجباريِ بدون چرخش هواكش با فركانس ۴۲، ۶۲، ۸۴ و …هرت

ز، نشان دادكه هواكش در يك وضعيت ايستاده (بدون چرخش) عمل كرده بود، نزديك۷۰% سرعت چرخش بعد از ان هواكش با فركانس متغيير اصلاح شد روي موتور و مشكل رفع شد. براي سالها در توربين بخار سيستم تغيير يافته كنترل شد. يكي از آخرين پيشرفتها در اين زمينه تنها براي كنترل تغييرات توربين طرح نشده بود بلكه اصلاح آن در زمان واقعي بدون بستن واحد بود

۱– Robert Swane Kamp , PE , Edito- in – chief      

۱– tsunami

۱– Mark  Tarbet      ۲_ Austin , Tex          ۳_ Entek  IRD    Intenationel ,  Milford  , ohio

 

۴_ Hudson      ۵_ Wis   ۶_ Monticell  , Prairie  Island , Kewaunee , Point Beach , Duane

 

Arnold  and , Palisades     ۷_ Nevado Crop , Minden , Nev    ۸_ Bently Nevad’s  Jim

 

 

 

 

 

 

 

 

۱– Swantech  LLC, Fort  Lauderdale , Fla

 

۲ – Dresser – Rand Co , Olean NY