پيش آموزش دبستاني

آموزش و پرورش پيش ازدبستا ن عبا رت است ازآموزشي كه از زمان تولد آغا ز و تا شروع اولين سا لها ي دبستا ن يعني پايان شش سا لگي ادامه مي يابد.
آنچه درمورد اموزش پيش دبستا ني و كودكا ن اين دوره با يد بدانيم اين است كه دوستا ن جديد، تجربه ها ي جديد و سرگرميهاي جديد، اولين چيزها يي است كه كودكا ن پيش دبستا ني با آن مواجه هستند.

دوره ي پيش دبستا ني يكي از مهمترين دوره هاي زندگي است. زيرا كودكا ن اين سن علاوه بر اينكه در يك اجتماع بزرگتر ازخا نواده ، از با زي و تفريح با همسا لان لذت مي برند قا نونهاي يك زندگي اجتماعي و سا لم را مي اموزند پا يه هاي خواندن؛ نوشتن، ريا ضي و علوم تجربي در دوره ي پيش دبستا ني بنا نها ده ميشود. دراين دوره كودك قبل از هر چيزي با يد بيا موزد كه توانا ييهاي خود را بشنا سد و نسبت به اصل يا د گرفتن، احساس خوبي داشته با شد.
كودك در اين دوره عا دتهاي اجتما عي مختلفي از جمله :
گوش كردن به صحبت ديگران، درست نششتن و نظم و ادب اجتماعي را مي آموزند.
علاوه بر اين مجموعه ي لغا ت خود را با گوش دادن به داستا نها و سرود خواني كا مل تر ميكند. سرود خواني دراين دوره موجب ميگردد كه كلما ت يا د گرفته را در صحبتهاي خود به كا ر بگيرد، درنوشتن ازآنها استفا ده كند، ريتم و شما رش را به خوبي يا د ميگيرند و اين در يا د گيري ريا ضي به آنها كمك زيا دي ميكند.

آنها در اين دوره با سا ختن اشكا ل مختلف هندسي، ذهن خود را براي عميق فكر كردن و حل مشكلات آتي زندگي آماده ميكنند.
احسا س مسئوليت و ادب اجتما عي در اين دوره پا يه گذاري ميشود، علاوه بر اين كودكا ن در اين دوره مي آموزند كه به يكديگر كمك كنند. كودكا ن يا د ميگيرند كه اطرافيان خود را جدي گرفته و احسا س مسئوليت كنند.

با توجه تعريف ارائه شده ازپيش دبستان ، به برسي اين كودكان ازديدگا ه ژان پياژه مي پردازيم.
بر اساس تقسيم بندي پياژه،۴ دوره ي پيوسته ي رشدي داريم:

دوره ي يك…………………………..هوش حسي حركتي دوره ي دو……………………………اند يشه ي پيش ازعمل دوره ي سه…………………………..اعما ل ملموس دوره ي چهار………………………..اعما ل صوري

 

كودك مورد برسي ما دردوره ي پيش از دبستا ن، بر اسا س اين تقسيم بندي در دوره ي دوم قرار مي گيرد.
دردوره ي انديشه ي پيش ازعمل كه ۲ تا ۷ سالگي راشا مل مي شود.
براي بيا ن خصوصيا ت كودكا ن ۶تا ۷ اين دوره از ديدگا ه رواني و ذهني ميتوان گفت كه :

* كودك گر چه انديشيدن را مي آموزد يعني مي آموزد كه ازنما دها و تصا وير ذهني استفا ده كند، اما انديشه ي اوفا قد نظا م و غير منطقي است و با تفكر بزرگسا لان خيلي تفا وت دارد.

* استفا ده اززبا ن و با زنما يي اشياء را به صورت تصوير ذهني و واژه يا د ميگيرد.

 

* تفكرش هنوز خود محور است. نگريستن از ديد ديگران برايش مشكل است.

* اشياء را برحسب يك ويژگي طبقه بندي مي كند. براي نمونه همه ي قطعا ت چوبي قرمز را صرف نظر ازشكل و اندازه در يك گروه قرار ميدهند، و يا تما م قطعا ت مربعي بدون در نظر گرفتن تفا وت رنگ آنها.

* كودك در اين مرحله هنوز به نگهداري ذهني نرسيده است بنا براين برگشت پذيري و عمليا ت ذهني دراو ضعيف است يا وجود ندارد.

* كودك در اين دوره به قا بليت درك عدد دست پيدا مي كند و حجم را در اشياء درك خواهد كرد.

كودكا ن اين دوره زير سلطه ي تا ثرات بصري قرار دارند براي مثا ل كودك ۷ سا له چنين استدلال مي كند كه اگر تعداد اشيا قبلا با هم برابر بوده ، حا لا هم با يد برابر با شد .

شا لوده ي ادراك كودك از جهان اجتما عي در همين دوره شكل مي گيرد.
براسا س بررسي هاي پيا ژه كودك در اين مرحله از واقع گرايي اخلاقي پيروي مي كند و اين ما نند پيروي كردن از قوانين فيزيكي است يعني قواعد اخلاقي اموري مقدر و از ويژگيهاي ثا بت جهان اند.
در اين مرحله قضا وت كودك در مورد هر عمل، بيشتربر اسا س پيا مدهاي آن است و نه بر مبناي قصد ونيت فاعل آن.
اريك اريكسو ن هم يك نظا م ۸ مرحله اي براي توصيف رشد در طول زندگي پيشنها د كرده و آن را مراحل رواني اجتماعي نا ميده است. كودك مورد نظر ما براسا س اين تقسيم بندي داراي اين ويژگي ها ست :

 

كودك ازخود تنظيمي سا ده به مرحله اي مي رسد كه خودش مي تواند فعا ليت ها يي را آغا ز و آن را اجرا نما يد. داشتن هدف و جهت ، وتوانايي دست زدن به فعاليت هاي مستقل از ويژگي هاي اين دوره است نگرش والدين در اين دوره بسته به اين كه در برابرفعا ليت هاي مستقل كودك تشويق كننده با دلسرد كننده با شد، مي تواند دركودك احسا س نا بسندگي ( احساس گنا ه ، در صورتي كه والدين فعا ليت كودك را ما يه ي شرمسا ري بدانند ) به وجودآورد.

آموزش وپرورش دبستا ني عبارت است از آموزشي كه به كودكان ۶ تا ۱۱ ساله در دبستا نها داده مي شود.
با توجه به نيا زها وتوانمندي هاي كودكان در اين دوره ي سني، آموزش و پرورش دبستا ني مهم ترين حلقه از حلقه هاي نظا م آموزش وپرورش رسمي كشور است.
اين دوره كه در شكل فعلي شا مل ۵ سا ل تحصيلي است، از كلاس اول تا پنجم، از اولويت هاي خاصي در آموزش پرورش برخورداراست .
كودكاني كه ۶ تا ۱۱ سالگي را طي مي كنند در آستا نه ي رشد درسطوح همه جا نبه مي با شند. براين اسا س غلام حسين شكوهي هدف هاي خا صي براي اين دوره در آموزشي در نظر گرفته است .

* آشنا ساختي كودكا ن و عا دت دادن آنها به زندگي جمعي خرج از خانواده و پا يه گذاري تدريجي شرايطي كه كودكان رابه تدريج ومبتني براصول صحيح رشد فردي براي زندگي در اجتماع آما ده مي كند .

* آما ده ساختن كودكان براي تطبيق خود با شرايط زندگي كه شا مل ايجا وايجا د وپرورش پا ره اي ازتوانا يي هاي سا ده مثل استعداد گوش كردن، سخن گفتن، فهميدن مطالب ديگران، فهما ندن نظر خود به سا يرين، فكركردن، استدلال و استنتا ج نتيجه هاي سا ده، آما دگي تدريجي براي درك ارزش ها شمردن وحسا ب كردن، اندازه گرفتن، شناختن وقت، دوختن وسا ختن وايجاد كردن، در سطح ابتدايي و متناسب با شرايط رشد، خواهد بود .

 

* آموزش مواد درسي شامل خواندن،نوشتن، حساب كردن ، دادن اطلاعا ت و معلوما ت لازم در زمينه هاي مربوط به تربيت ديني و معنوي و اجتماعي واقتصا دي براي رشد متنا سب با توانا يي هاي سنين كودكي درهمه جنبه هاي مربوط به تربيت عمومي .

با توجه به اهميت اين اهداف به نظر مي رسد آشنا يي با مشخصا ت رواني، ذهني، اجتماعي، اخلاقي و جسمي كودكا ن اين دوره بسيا ر لازم وضروري است. بنا براين در ادامه به بررسي اين مشخصات در گروه سني ۷ تا ۱۱ سال مورد توجه قرار مي دهيم .اما از انجا كه كيس مورد نظردردوره ي دبستا ن دانش آموز سا ل سوم ابتدايي مي با شد بيشتر به خصوصيا ت اين گروه سني مي پردازيم. .

 

بر اسا س تقسيم بندي كه از پيا ژه در قبل گفته شد كودك مورد نظردر دوره ي سوم، اعما ل ملموس، قرار مي گيرد.
كودكا ن ۷تا ۱۱ سا له ي اين دوره ميتوانند به گونه اي نظا مدار بينديشند. اما اين تفكر در رابطه با اشياء و اعمال ملموس است.
ازحدود سن ۷ سا لگي انديشه ي كودك در يك سطح نما دين سا زما نبندي مي شود .
كودك معمولا مفهوم ثبا ت ما يعا ت را دردر اين سن درك مي كند. كودكان با به كا ر بردن استدلال به اين مرحله ميرسند كه به عقيده ي پيا ژه زمينه ي اين استدلالها را اعمال منطقي تشكيل مي دهد، يعني نوعي اعمال ذهني كه برگشت پذير است.
لازم به تذكر است كه منظور از اعما ل دراصطلاح پياژه فعا ليتهاي ذهني است.
در اين دوران كودك بر خود مداري خود غلبه ميكند و در كوششهاي عمليا تي و گروهي خود را هماهنگ ميكند. لازمه ي چنين عملي در نظر گرفتن ديد گا ه فرد ديگر است. چنين با زيهاي تعا وني در مرحله ي اعما ل ملموس انجام ميشود. به عقيده ي پياژه زما ني كه كودك كمتر به طور انحصا ري با بزرگسا لان بلكه بيشتر با گروه سني خود، تعا مل پيدا كند، مي تواند، بر خود مداري غلبه كند. كودك در اين سن ميتواند دربا ره ي اشياء و رويدادها به طور منطقي فكر كند. در سن ۶سا لگي به نگهداري عدد، ۷سالگي درك جرم و در۹ سالگي به درك مفهوم وزن دست پيدا ميكنند.
آنها اكنون قا درند اشياء را بر حسب چند ويژ گي طبقه بندي كنند و مي توانند آنها را بر حسب بعد معيني، نظير اندازه، رديف كنند. پيا ژه اين مرحله را مرحله ي عمليا ت عيني مي خواند. در اين مرحله كودك واژگا ن انتزاعي را به كا ر مي برد، اما محدوده ي به كا رگيري اين واژه ها اشيا ئي است كه مستقيما احسا س مي كند.

دربا ره ي قضا وتهاي اخلاقي و درك اخلاق

ي كودكا ن در اين دوره، خود گرداني نا ميده مي شود. در اين نوع اخلاق گرايي، كودك قوانين را به صورت موضوعا ت انسا ني فرض ميكند كه توسط افراد هم سن وسا ل ومسا وي، به منظورهمكا ري و تعا ون ايجا د شده است. آنها مي آموزند كه قوانين موضوعا ت مطلقي كه از بالا به پا يين نا زل شده باشد نيست. بلكه توافقها يي است كه به كا ر تعامل و همكا ري با ديگران ميا يد. واقع گرايي كودكا ن كاهش ميا بد وتنبيه را برخواسته از انتخا ب آ دميا ن مي بيند و نه كيفر اجتنا ب نا پذير نيروهاي ما وراء طبيعي.

اما از ديدگا ه اريك اريكسون، كودكا ن اين دوره، يعني سا لهاي دبستان، مها رتها يي را يا د مي گيرند كه جا معه آنها را ارزشمند مي داند.
اين مهارتها منحصر به خواندن و نوشتن نمي شود، بلكه توانا يي قبول مسئوليت و كنا ر آمدن با مردم را نيز در بر ميگيرد. تلاشهاي موفقيت آميز كودكان دراين زمينه ها منجر به احساس كفا يت ، وتلاشهاي نا موفق باعث احسا س حفا رت مي شود.

دربرسي هاي ديگردرموردمشخصا ت عا طفي و اجتماعي اين كودكا ن ميتوان گفت كه آنها از لحا ظ عا طفي و احسا سي بي ثبا تند. بسيا رعلاقه مند به شركت در فعا ليتهاي اجتماعي هستند. ميل به استقلال طلبي در آنها زيا د است. اين سن، سن افزايش اطلاعا ت و آگاهي نسبت به محيط اطرافيا ن و اشنا يي با احسا سا ت مختلف است. كودك از محدو ديتهاي خود آگا ه است وهنگا م رويا رويي با مشكلات از بزرگترها انتظا ر كمك دارد. كودك در اين دوران براي خود قهرما ن انتخا ب ميكند و آن را به عنوان الگو مورد توجه قرار ميدهد.
تفا وت جنسيت براي او مفهوم بيشتري پيدا ميكند. كودك به آساني هيجان زده مي شود. به مسا ئل جها ن و جا معه علاقه مندند و براي آينده ي خود هدف در نظر مي گيرند. حس خلا قيت و ابتكا ر در آنها زيا د است. تفكر ايده آل از مشخصه هاي اين سنين است. تشويق و تحسين والدين سبب خرسندي و دلگرمي آنهاست. تشويق عامل مهم و مؤثري در يا د گيري كودكا ن اين دوره ي سني است.

 

* زمينه ي روانشنا سي هيلگارد ، جلد ۱، نويسندگا ن ريتا ال اتيكنسون…(وديگران) ، مترجما ن محمد تقي براهني…(وديگران) ، تهران ، انتشا رات رشد ، چا پ هفدهم ۱۳۸۱٫

* پيشگا ما ن روانشنا سي رشد ، نوشته ي ويليام ، سي ، كرين ، ترجمه ي دكتر فربد فدايي ، تهران ، انتشا رات اطلاعات ، چاپ هشتم ۱۳۸۲ .

* آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني ( رشته ي علوم تربيتي ) ، نويسنده فرخنده مفيدي ، انتشا رات دانشگا ه پيا م نور، چاپ پنجم ۱۳۸۳٫

 

* منش شناسي كودكان ، دكتر خديوي وند .

* تربيت بدني و ورزش در مدارس ، محمد نبوي،انتشارات سمت،چاپ پنجم۱۳۸۰٫

* رشد و شخصيت كودك ، نويسند گا ن پا ول هنري ما وسن…(وديگران) ، مترجم مهشيد يا سا يي ، تهران ، نشر مركز، چاپ چهارم ۱۳۸۳٫

* تعليم و تربيت و مراحل آن ، نوشته ي غلامحسين شكوهي ، انتشا رات آستا ن قدس رضوي ، مهر۱۳۶۳٫

* روانشناسي شخصيت ، علي اكبر سياسي ، سيمرغ.

* روانشناسي شخصيت ، يوسف كريمي ، وريرايش .

* كودكان دوژمنش ، محمد رضا شجاع رضوي ، قدس رضوي.

* ارزشيابي شخصيت كودكان بر اساس آزمون هاي ترسيمي ، در كلينيك ، دكتر كورمن ، ترجمه : پريرخ دادستان.

* نقاشي كودكان و مفاهيم آن ، انا اوليورير فراري ، عبدالرضا صراخان.

* راهنمايي و مشاوره حرفه اي و روشهاي كسب و كاربرد اطلاعات ، يوسف اردبيلي.

* روانشناسي رشد ، احدي جمهري ، بنياد.

* آدمك گوديناف

 

 

زهرا ميرزايي ،۶ساله ،پيش دبستاني تاريخ اجرا:

۱- سر …………………………………………………………………………………………..√..
۲- پا – پاها ……………………………………………………………………………………..√..
۳- دست- دستها …………………………………………………………………………………√..
۴ – تنه …………………………………………………………………………………………..√..
۵- طول تنه………………………………………………………………………………………√..
۶- شانه- شا نه ها……………………………………………………………………………….√..
۷- الحا ق دستها و پاها………………………………………………………………………….√..
۸- محل مناسب الحاق دستها و پاها به تنه……………………………………………………..√..
۹- گردن…………………………………………………………………………………………√..
۱۰- حدود گردن…………………………………………………………………………………√..
۱۱- چشم – چشمها………………………………………………………………………………√..
۱۲- بيني…………………………………………………………………………………………√..
۱۳- دهان ……………………………………………………………………………………….√..

۱۴- دولب ……………………………………………………………………………………….√..
۱۵- دو سوراخ بيني………………………………………………………………………………..
۱۶- موهاي سر(جزئي)…………………………………………………………………………….
۱۷ موي سر كامل…………………………………………………………………………………..
۱۸- علامتي از وجود لباس…………………………………………………………………….√..
۱۹- دو تكه لباس………………………………………………………………………………..√..

۲۰- چهار تكه لباس (كلاه، كروات،جا لب،……)…………………………………………………
۲۱- كل بدن پوشيده از لباس………………………………………………………………………..
۲۲- لباس رسمي يا يونيفورم……………………………………………………………………….
۲۳- انگشتان(حتي كوچكترين اثر)……………………………………………………………..√..
۲۴- تعداد انگشتها درست…………………………………………………………………………..
۲۵- شكل و قواره ي انگشتان درست………………………………………………………………

۲۶- جاي مناسب انگشت شست………………………………………………………………..√..
۲۷- كف دست- كف دستها……………………………………………………………………..√..
۲۸-محل اتصال بازوها…………………………………………………………………………√..
۲۹- محل اتصال رانها………………………………………………………………………….√..
۳۰- تناسب اندازه ي سر با تنه ………………………………………………………………..√..
۳۱- تناسب دستها با تنه…………………………………………………………………………….

۳۲- تناسب پاها با تنه……………………………………………………………………………√..
۳۳- اندازه ي مناسب كف پاها………………………………………………………………….√..
۳۴- دو بعدي بودن دستها و پاها……………………………………………………………….√..
۳۵- پاشنه ي پا يا شنه ي كفش……………………………………………………………………..
۳۶- هماهنگي خطوط كلي(عدم لرزش دست)…………………………………………………√..
۳۷- هماهنگي خطوط كلي و جزئي(دقيق بودن نقاشي)………………………………………√..
۳۸- تقارن چهره…………………………………………………………………………………….
۳۹- تقارن تنه……………………………………………………………………………………….

۴۰- تناسب اندازه ي دستها و پاها………………………………………………………………….
۴۱- گوش- گوشها…………………………………………………………………………………..
۴۲- تناسب اندازه ي گوشها………………………………………………………………………..
۴۳- كشيدن اجزاء چشم (ابرو،مژه)……………………………………………………………….
۴۴- مردمك………………………………………………………………………………………√..
۴۵- تناسب چشمها………………………………………………………………………………√..
۴۶- يكي بودن جهت نگاه در هر دو چشم……………………………………………………..√..

۴۷- كشيدن چانه و پيشاني………………………………………………………………………√..
۴۸- بر آمدگي چا نه…………………………………………………………………………………
۴۹-نيمرخ ناقص ……………………………………………………………………………………
۵۰- نيمرخ كامل…………………………………………………………………………………….
۵۱-…………………………………………………………………………………………………..

امتياز آزمودني: ۳۱

سن تقويمي: ۵سال و ۱۱ ماه

سن عقلي: ۱۰سال و ۹ ماه

بهره ي هوشي: ۱۷۳(نابغه)

وضعيت زهرا در هنگام نقاشي:

او بسيا رراحت پذيرفت كه براي من نقا شي بكشد. خودش مداد سيا ه را برداشت و سريع شروع به كشيدن كرد. او گفت مي خواهد مثل آدمها يي كه دردفتر شعرش مي كشد، براي من نقا شي كند.
در تمام مدت نقا شي كشيدن آرام بود و با د قت زيا د وخيلي سريع كا رخود را انجام مي داد. ابر و چمن را هم خودش در ادامه ي نقا شي اش اضافه كرد. ازاو خواستم كه اگر ديگر نميخواهد آدمكش را كا ملتر كند آن را به من بدهد. او در پا يا ن اضا فه كرد كه اين يك پسر است. كچل است ، براي اينكه از اول مو درنيا ورده . و بعد نقا شي اش را به من داد.

* آدمك گوديناف

رومينا ند ري،۹ساله ،سوم دبستان تاريخ اجرا:

۱- سر……………………………………………………………………………………………√..
۲- پا -پاها………………………………………………………………………………………..√..
۳- دست- دستها………………………………………………………………………………….√..
۴ – تنه…………………………………………………………………………………………..√..
۵- طول تنه……………………………………………………………………………………..√..

۶- شانه- شا نه ها……………………………………………………………………………….√..
۷- الحا ق دستها و پاها………………………………………………………………………….√..
۸- محل مناسب الحاق دستها و پاها به تنه……………………………………………………..√..
۹- گردن………………………………………………………………………………………….√..
۱۰- حدود گردن…………………………………………………………………………………√..
۱۱- چشم – چشمها………………………………………………………………………………√..
۱۲- بيني…………………………………………………………………………………………√.

.
۱۳- دهان ……………………………………………………………………………………….√..
۱۴- دولب ………………………………………………………………………………………….
۱۵- دو سوراخ بيني……………………………………………………………………………….
۱۶- موهاي سر(جزئي)…………………………………………………………………………√..
۱۷- موي سر كامل……………………………………………………………………………..√..
۱۸- علامتي از وجود لباس…………………………………………………………………….√..
۱۹- دو تكه لباس………………………………………………………………………………..√.

.
۲۰- چهار تكه لباس(كلاه،كروات،…)……………………………………………………………..
۲۱- بدن پوشيده از لباس……………………………………………………………………………
۲۲- لباس رسمي يا يونيفورم……………………………………………………………………….
۲۳- انگشتان(حتي كوچكترين اثر)…………………………………………………………………
۲۴- تعداد انگشتها درست…………………………………………………………………………..

۲۵- شكل و قواره ي انگشتان درست………………………………………………………………
۲۶- جاي مناسب انگشت شست…………………………………………………………………….
۲۷- كف دست- كف دستها………………………………………………………………………….
۲۸-محل اتصال بازوها……………………………………………………………………
۲۹- محل اتصال رانها………………………………………………………………………….√..
۳۰- تناسب اندازه ي سر با تنه …………………………………………………………………√..
۳۱- تناسب دستها با تنه…………………………………………………………………√..
۳۲- تناسب پاها با تنه……………………………………………………………………….√..
۳۳- اندازه ي مناسب كف پاها……………………………………………………………√..

۳۴- دو بعدي بودن دستها و پاها……………………………………………………………….√..
۳۵- پاشنه ي پا يا شنه ي كفش……………………………………………………………………..
۳۶- هماهنگي خطوط كلي(عدم لرزش دست)……………………………………………….√..
۳۷- هماهنگي خطوط كلي و جزئي(دقيق بودن نقاشي)……………………………………….√..
۳۸- تقارن چهره…………………………………………………………………………………√..
۳۹- تقارن تنه……………………………………………………………………………………√..

۴۰- تناسب اندازه ي دستها و پاها………………………………………………………………….
۴۱- گوش- گوشها…………………………………………………………………………………..
۴۲- تناسب اندازه ي گوشها………………………………………………………………………..
۴۳- كشيدن اجزاء چشم (ابرو،مژه)……………………………………………………………√..
۴۴- مردمك………………………………………………………………………………………√..
۴۵- تناسب چشمها………………………………………………………………………………√..
۴۶- يكي بودن جهت نگاه در هر دو چشم……………………………………………………..√..
۴۷- كشيدن چانه و پيشاني………………………………………………………………………√..

۴۸- بر آمدگي چا نه…………………………………………………………………………………
۴۹-نيمرخ ناقص…………………………………………………………………………………….
۵۰- نيمرخ كامل…………………………………………………………………………………….
۵۱-…………………………………………………………………………………………………..

امتياز آزمودني: ۳۲

سن تقويمي: ۹سال و ۸ ماه

سن عقلي: ۱۱سال

بهره ي هوشي: ۱۱۳ (باهوش)

وضعيت رومينا در هنگام نقاشي:

رومينا از من پرسيد كه چه با يد چه چيزي بكشد. اين در حالي بود كه قبلا به او گفته بودم برايم آدمكي بكشد كه از هر جهت شبيه خود او باشد. چون كا رش را شروع نكرد به او گفتم كوچك و بزرگ ، ويا دختر و پسر بودنش به ميل خودت است .هر طوري كه دوست داري بكش.
او كمي فكر كرد و بعد شروع به كشيدن كرد. همه چيز را با تا مل و آرامش مي كشيد. مثل اينكه نمي دانست شخصيت مورد نظر را بكشد يا نه . براي نمونه در كشيدن دامن ابتدا خطوط خيلي كمرنگي را كشيد وبعد خطوط اصلي را.

زما ني كه دست از كا ر كشيد، كمي به نقا شي اش نگا ه كرد و گفت : ديگه فكر ميكنم كا في با شه. به سؤال من كه پرسيدم آيا مي خواهد آن را كا ملتر كند، جواب منفي داد.

*تست ترسيم خانواده

زهرا ميزايي،۶ساله،پيش دبستاني تارخ اجرا:

وضعيت زهرا در هنگام نقاشي:

زهرا نقا شي را با كشيدن خا نه در وسط صفحه آغا ز كرد. كا رش را با تما يل شروع كرد و خيلي سريع به كا ر خود ادامه داد. بعد از خانه ابتدا دختر ( آدمك سمت چپ ) و سپس پسر ( آدمك سمت راست ) را كشيد و بعد از آن چمنها را.

در توضيح اينكه اينها چه كسا ني هستند، گفت :
اينها يك دختر و پسرند. خواهر و برادرند. اومدن بيرون خونشون. پرسيدم بقيه ي افراد خا نواده كجا هستند؟
گفت همه توي خونه هستنند. ميد وني ، آخه براشون مهمون اومده اينها با هم اومدن خريد. گفت دختر از همه مهربو تره چون خوش اخلاقه. پسر از همه كمتر مهربونه براي اينكه بد اخلاقه. اضا فه كرد كه اونها با هم دعوا ميكنند ولي با هم دوست هم هستند. پرسيدم اگر بخواهيم برويم گردش و يك نفر توي ماشين جا نشه اون يك نفر كيه؟

گفت پسر براي اينكه خيلي شيطونه. پرسيدم يك نفر شيطنت كرده ، اون كيه گفت : پسر. گفتم چه جوري تنبيهش كنيم؟ جواب داد اگر نبريمش بيرون خودش تنبيه ميشه.
پرسيدم دلت ميخواهد جاي كدام يكي از اينها باشي، گفت : دختره چونكه مهربونه. در آخر هم در جواب سؤال من اضا فه كرد كه اگر بخواد دوبا ره نقا شي بكشه يه چيز ديگه ميكشه. زهرا در تما م مدت كشيدن نقاشي آرام بود و با تمركز و دقت كا ر خود را انجام ميداد.

* تست ترسيم خانواده

رومينا ندري ،۹ ساله،سوم دبستان تارخ اجرا:

وضعيت رومينا در هنگام نقاشي:

به رومينا توضيح دادم كه يك خانواده بكشد. پدر، ما در، خواهر، برادرو هر كس ديگري كه دوست دارد، در هر جايي كه دلش ميخواهد.
رومينا كمي به برگه ي خا لي نگا ه كرد و بعد به آرامي كا رخود را شروع نمود. كارش را از وسط صفحه، سمت چپ آغا زكرد ابتد ا كو دك را كشيد. بعد پدر ودر آخر مادر را كشيد.
او سير طبيعي را از نظر رشدي در نقاشي خود در پيش گرفته است.
رومينا در نقاشي به ارزنده سا زي خود پرداخته استو با كشيدن مو لباس و لبهاي خندان ،خود شيفتگي را كه از خصوصيات دوران قبل كودكي است به تصوير كشيده است.بر اساس آنچه در نقاشي ديده مي شود به نظر مي رسد كه او تمايل به تك فرزني دارد.

رومينا كودك را از سايرين خوشبخت تر مي داند چرا كه او فرصت انجام كارهاي زيادي را ذارد . پدر از همه كمتر خوشبخت است چرا كه از بقيه كمتر زحمت مي كشد.پدر دومين شخصيت نقاشي شده ي اوست.او در كشيدن پدر باا كمي ترديد رفتار مي كرد.او در ابتدا براي پدر انكشت دست كشيد ولي تا توجه مرا به خود نديد آن را پاك كرد.
مادر مهربانترين است چرا كه او به كودك براي انجام كارها ي اشتباه فرصت ميدهد.ولي پدر ازهمه كمترمهربان است چرا كه اين فرصت را به كودك نمي دهد.

كودك دلش مي خواهد به جاي مادر باشد چون او ميتواند به همه كمك كند.از آنجا كه كودك برادر هاي خود را در اين نقاشي به تصوير نكشيده است ،مي توان گفت كه او به گونه اي خواستار نبودن آنهاست.
او تاكيد دارد كه اين خانواده ي خود او نيست و در ضمن تمايلي به كشيدن خانواده ي خود نداشت.از آنجا كه كودك اولين نفري است كه او كشيده و اورا خندان كشيده ،به نظر ميرسد كه او دچار نوعي خود شيفتگي شده است.
گر چه رابطه او با پدرش در واقعيت چندان زياد نيست ولي از آنجا كه پدر نفر دوم در نقاشي است ،من تصور ميكنم كه او خواهان رابطه اي قويتر با پدر است.پدر او دچار مشكلات جسماني است و اكثر ساعات روز را در خانه سپري ميكند.

در واقعيت او رابطه ي خوبي با مادرش داردو دلش هم مي خواهد كه جاي او باشد.مادر او چادري به سر ميكند و مادر نقاسشي او نيز چنين است.
او مي گويد كه اين خانواده در مسافرت به دريا هستند .به نظر ميرسد كه اين موضوع از آرزو هاي روميناست.

پيش دبستا ن و دبستا ن آزادي واقع درخيابان هفتم افسريه در سال ۱۳۵۹ تاسيس گرديده است. اين مدرسه دولتي است و توسط سركا ر خا نم رضا يي مظفر مديريت مي شود.
مدرسه داراي دو حيا ط مي با شد. حيا ط جلويي مدرسه با وسعت كمتر محل رفت و آمد كا در مدرسه ومحل با زي كودكا ن پيش دبستا ني در ساعا ت تفريح است . حيا ت پشتي مدرسه با وسعت بيشتر محل با زي و ورزش كودكا ن دبستا ني است و درب ورود و خروج بچه ها در اين قسمت واقع شده است.

مدرسه سا ختما ني دو طبقه است كه علاوه بر كلا سها ي درس در طبقه ي اول ، اتا ق مديريت ، اتا ق معا ونين ، اتا ق جلسا ت ، كتا بخا نه ، اتا ق بهداشت ، اتا ق كا مپيوتر، دفترداري و آبدارخا نه نيزقراردارند.
در طبقه ي دوم علاوه بر سا ير كلا سها اتا ق فعا ليتهاي تربيتي ، آزما يشگا ه و نما ز خا نه نيزديده مي شوند.
سا لن ورزش ، انبار وسا يل مدرسه ، دسشويي و آبخوري و بوفه از جمله امكا نا تي است كه در حيا ت مدرسه ديده مي شود. علاوه بر اين در حيا ط ، تورواليبا ل ، توربسكتبا ل ، ميز پينگ پونگ ، و چندين صندلي سيما ني براي نشستن بچه ها وجود دارد.

اين مدرسه دو شيفته است ، شيفت اول شا مل ۲ كلاس پيش دبستا ن وكلا سهاي سوم ، چها رم و پنجم ، و شيفت دوم شا مل كلا سهاي اول ، دوم و يك كلا س چهارم وپنجم مي با شد.

رومينا ند ري دانش آموز كلا س سومي است كه در انتهاي راهري سمت چپ در طبقه ي اول واقع شده است .
اين كلا س به جهت داشتن دو پنجره ي بزرك درسمت راست كلا س از نورگيري خوبي برخورداراست (درهنگا م نشستن بچه ها ، پنجره در سمت چپ آنها قرار مي گيرد). ۲۲ دانش آموز اين كلا س در ۱۴ نيمكت مي نشينند كه ۳ نيمكت اين كلا س خا لي است.

ديوارهاي كلا س با اشكا ل مختلف ، روز نا مه ديواري ، برنا مه ي هفتگي و عكسها يي از بچه ها تزئين شده است . به اين علت كه اين كلا س در ساعت بعد از ظهر براي پا يه ي اول مي با شد ، بسيا ري از مطالب به ديوار زده شده مربوط به اين پا يه است.

زهرا ميرزايي در كلاس پيش دبستاني كه در طبقه ي دوم قرار دارد ، درس مي خواند.
اين كلا س اتا قي است كه نسبت به سا يركلا سها از فضا ي كمتري بر خوردار است . اين كلا س تنها يك پنجره دارد كه قا در نيست نور كافي را براي اين فضا تا مين كند.

بر ديوار ها ي اين كلا س عكسها ي بچه ها ، ليست حضور و غيا ب كه براي هر كود ك با تصويري از يك ميوه به عنوان علا مت مخصوص ان كودك ، تا بلوي وضعيت آب و هوا و تاريخ روزها ، ما ه و فصل ، تعدادي از نقا شي بچه ها از منا سبت ها ي مختلف ، د يده مي شود . در كلا س يك تخته سيا ه براي استفا ده ي بچه ها در مواقع خاص وجود دارد. ۱۹ دا نش آموز اين كلا س پشت ۴ ميز مدور مي نشينند.

كودكان اين گروه مشخصات خاص خود را با رفتاري متفاوت از ساير گروه ها نشان ميدهند ولي گاهي به نظر ميرسد كه رفتاري مشابه ساير گروهها دارد.
رفتار آرزوپرورها بر حسب درجه و تغيرات نشانه هاي زود انگيختي نا كار اوري و دير آهنگي ، به طور محسوس ،متفاوت مي شود. از مشخصات انگيختگي آرزو پرورها حساسيت و آسيب پذيري آنهاست.

از لحاظ منش شناسي ناكا راور هستند،يعني نيروي ذخيره ي بدني به اندازه ي كافي ندارند.بر اساس محدود بودن ياپهناوري ميدان آگاهي آنها ، دير آهنگيشان متغيراست.
بر اساس مشاهدات صورت گرفته رمينا ندري جزء گوه آرزو پرورها است.