چين و ايران

« بنام خدا»
مرگ ومير ثبت شده و نظارت در چين موقعيت متداول و رقابت كردن :
خلاصه كردن :
– زمينه :
آمار مرگ و مير در زمان حاضركليد نهاده ها براي مدركي است مبني بر سياست سلامتي تبعه هم تراز كه همه از آن يك شناخت مختصر داريم .
– در جهت حريم راه مبنا بنياد براي آمار مرگ و مير در چين كه اين دفاتر تقريباَ يكمين يا پنجمين كشور جهاني است كه مناسب براي وصف فرضيه سير تكامل در مرگ و ميرهاي ثبت شده در

كشور چين و موقعيت متداول اهميت دارد . براي ارزيابي كردن ، قابليت استفاده آمار انتقالي مطابق آن براي همه گيرشناسي بين المللي در سياست سلامتي.
– موقعيت متداول
– ثبت حياتي سيستم چيني ها ، پوششي دارد حدود ۴۱ شهر نشيني و ۸۵ روستايي و حسابداري دارد . اطلاق براي تقريباََ ۸% از آن جمعيت يا شهروندان .
كيفيتي كه ثبت شده است در شهر نشين ها بهتر از ناحيه روستاييان بوده است و هم چنين شرقي ها بهتر از غربي ها هستند.
-دست آورد منطقه قابل توجه حاكي از بيك متقابل كردن آمار كه شامل :
همه چيز ، همه جا ، وزارت سلامتي معرفي كردن بيماريهاي موضوع سيستم در ۱۹۸۰ كه سبب حاصل شدن آمار مرگ ومير از لحاظ ملي نمايشگر نمونه محل است .
– نمونه به طور جاري عبارت است از ۱۴۵ شهري و محلي روستايي .
– پوشش جمعيت ۷۵۰۰۰-۳۰۰۰۰ و سر جمع حدود ۱% از آنها جمعيت شهروند هستند . سبب هاي مرگ و مير هستند از ميان تركيب گدامي معالجه و شفاهي تشريح مرده روشهاي كاربردي مطابق استاندارد رهنمودها در همه محل ها ارزيابي دوره اي براي تماميت قابل ثبت هستند .
– رفتار با تصميمات دير تر تحت انتشار مرگ است .
* نتايجي كه DSP بدست آماده است ما را آشنا مي كند براي آگاهي دادن با خاتمه شهروند منطقه اي و تراز سراسري سياست سلامت جنازه ها آنجا نياز دارد به بحراني اطلاعات بر حسب مرگ و ميرجزئيات اعتبار اجرا كردن اين جنبه هست .
– به طور جاري در مسير حركت اين گونه نمونه هاي عمومي مستقر به سيستم ثبت مرگ و مير نگهداشتي زياد وعده ها از نمونه براي به سرعت پيشرفت كردن آگاهي درباره تراز و سبب مرگ و مير در ديگران جريان آهسته جمعيت است .

مقدمه
اطلاعات بر روي سبب تراز مرگ و مير بحراني هستند در برابر حمايت كردن توسعه از مدرك متفرر بر سياست سلامتي علت آمار مرگ و مير نمايش دادن گذشته تاريخي بلند مجموعه اي از اطلاعات

بر روي سلامت جمعيت بر برخي ادامه دادن سرگذشت آن ها را به عقب به خوبي پايان ۱۵۰ سال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌] ۱[ تاكنون به انجام رساندن حياتي سيستم هاي ثبت شده كه دارند مطابق توليد كردن سوابق اينها هستند .
* دشوار و پر خرج سوي تأسيس كردن نگهداري كردن بر توسعه دادن كشور چين نيست بلكه استتاء به وسيله ۱۰ ميليون مردم كامل ثبت شده اند و معالجه گرامي از مرگ مربوط به لجستيك و از نظر مالي يا متني نيست در زمان حاضر هر چند مرگ و مير سيستم هاي وضعيت ثبت ثابت دارند . در چين كه براي آماده كردن اطلاعات سودمند سلامتي از طرف همه چيني ها و از چند طريق در حال تغيير است .
* در اين مقاله : ما تجويد نظر مي كنيم در تاريخ ثبت حياتي در چين و شرح دادن تأسيس بيمارهاي چيني ها .
– قطبهاي پلاتين ( DSP) . ما متمركز مي كنيم توجه مان را به ثبت حياتي زيرا ما ملاحظه كرديم آن چه مانند استنا وارد براي آمار مرگ و مير و پس از آن آماده كرده سطح اطلاعات جمعيت روي آن سبب شده روي مرگ و مير روي اساسي ساليانه .
* در چين متفاوت است منابع در جهت اطلاعات مرگ و مير مانند يك سري سرت ماري زمين هاي در سري تغيير جمعيت ۲] [ مقايسي بزرگ بازنگرانه خانواده رفتار گزينه اي در دوره هاي ۱۵-۱۹۷۳ و ۸۸ – ۱۹۸۶ ۳] [ و ما در نظرات سيستم سلامت بچه ها است .
اگر چه سر شماري و بر روي تغيير جمعيت ساليانه آماده نشده روال اطلاعات بر علت مرگ و مير زمينه يابي باز نگران ميتوانست تحت تأثير واقع شود با فراخواني تمايل به يك طرف و نظرات بر سيستم مرگ و مير بچه ها نمي تواند آگاهي بدهد درباره علت از مرگ و مير بزرگسالان چنان چه كه پي آمد منسوب به اين آمار بر حسب مرگ و مير ملاحظه DSP بوده اطلاعات اصلي منبع براي بر آورده شدن بيماري در چين است [۵] .
* با اين وجود كه جريان سودمندي از سيستم DSP براي توليد كردن گواه براي سياست سلامت در آنجا وجود دارد.
* چين در عين حال به سوي فايق آمدن چنانكه مطرح شده با اين مقاله نخستين حدي و گمان نيز از اين مقاله هست . به سوي ادره استحكام وضعيت سيستم هاي ثبت مرگ و مير مشخصات در چين .
– سيستم هاي بيرون از چين درباره مشخصات چين و عامل جمعيت در آمد كشور توضيح مي دهد .

*تاريخچه و تابع از ثبت حياتي در چين :
پيش از ۱۹۵۰ ثبت حياتي به سختي تابع در چين و حتي آن وقت فقط واگذار كردن گزارشي بر علت درباره مرگ براي شهر ما از Beijing وnunjing [6] . گزارشي داده شده كه مرگ و مير اين چيني ها تقريبأ تا ۲۱ از ميان ۱۰۰۰ فقط علت مرگ و مير گزارش شده است .
*مرض سل ، سرخك ، بيماري حاد واگير دار عفوني بيماري كودك ، بيماري شخص بيماري قلبي ، بيماري ادراري ، بيماري گوارشي ، بيماري سبب معين داشته است.
– سر حلال بند در فهرست در ۱۹۳۷ علائم حياتي ثبت شده منبسط شده بند در برابر چندين شهرهاي بزرگ متفاوت شامل آدم ذردي ، Tianjln Honbin و Wvhun ، بعدها ثبت حياتي بود كه شامل بيشتر زمينه ها شهرها و كشور است .

* در ۱۹۷۵ در سرتاسر كشور مرگ و مير بود تعهد كردن تسليم شدن اطلاعات بر علت از درباره ۲۰ ميليوني مرگ [۷] اطلاعات درباره نشانه ورزيده به وسيله مرده بوده است دراي جمع از ميان درخواست بازنگرانه از همه خانواده ها در چين و مبني بر اين اطلاعات كه سبب مرگ بود واگذار كردن به وسيله يك گروه دكتره اگر چه اين پيمايش هدف اصلي بود به سوي جمع آوري كردن اطلاعات روي مرگ و مير سرطان پيمايش به طور توسعه دادن درباره سطح ترقي در كشور چين

درباره سودمندي از موثق در جهت اطلاعات مرگ براي طرح ريزي و سلامتي و انگيزه به توسعه ثبت حياتي در دست آن جريان داشت .
متعاقباَ در ۱۹۸۷ و ارزتخانه در جهت سلامتي ثابت و سيستم ثبت حياتي در ثبت كردن واقعيت و علت مرگ . در زمان حاضر سيستم ثبت حياتي تاأسيس كردن ۴۱ شهر و ۱۵ شهر بزرگ و ۲۱ شهر مرگ و شهر نزديك بخش در ميان اين ۲۵ هستند .
* شهرهاي بزرگ مانند :Beijing و Tiajin و آدمي دزدي .
– نوع ديگر بخش ها هستند كه معلوم مي كنند ۱۲ استان كه اساساَ در شرق و مركزي .
* منطقه هاي غربي در چين جمعيت هاي كلي به وسيله اين سيستم هاي ثبت حياتي در ۲۰۰۰ بود درباره ۱۱۰ ميليون چيني در شهر ها زندگي مي كردند با بخش هاي روستايي . نيمي از جمعيت زندگي مي كردند در ناحيه هاي شرقي ۴۰% در ناحيه هاي مركزي و ۱۰% در ناحيه هاي غربي [θ] البته به طور مختصر مأموريت سيستم از آن پيروي مي كرد . وقتيكه شخص فوت مي كرد اعضاي خانواده او گزارشي مي دادند مرگ او را ثبت در ادرات نزديك به بيمارستان آن شهر در اين دستور داده مي شد كه بدست آورند گواهينامه مرگ ، جايگاه سير دائمي محل اقامت را ثبت مي كرد و فراهم مي كرد تصديق براي روند خاك بيماري پرسنل اداره ثبت حياتي پر مي كردند گواهينامه بر مبني اطلاعات از اعضاي خانواده و در دسترسي بودن گواهي پزشكي سوابق يا اسناد .
يك رونوشت از گواهينامه مرگ شهرستان براي كنترل كردن بيماري (CDC) در جايي كه علت مرگ هست رمزي در هر زمان آغاز سيستم در ۱۹۸۷ ويژه در نفر گرفته مي شد . طبقه بيماري هاي چينيها در نسبت كه شامل بالا ۵۰۰ بيماري ويژه يا جراح آشنايي بود كه از اين مي توانست برگرداندن نسبت به رمزهاي پنهان از نهمين اصلاح از ICD ] 9[ . از ۱۹۹ به طرف رمز گذاري بوده است . مستقيمآ مبني بر ۹- ICD – است .
بخش CDC به كار انداختن نسخه هاي خلاصه جدول بندي شده قالب بندي ارائه دادن ماهيانه گزارش دادن مرگ توسط سن جنسيت و علت در مركز قرار گرفتن اطلاعات سلامتي و آمار و حوزه آن مطابق وزارتخانه سلامتي است .
اين آشكار مي سازد كه وزارتخانه سلامتي ثبت حياتي سيستم MOHVR ساليانه گردآوري و ارائه مي دهند در سازماندهي سلامتيمان چاب كردن به وسيله اشخاص بعد از ۱۹۹۶ چندين شهرها شروع كردند به ترديد موضوع جدول بندي براي استفاده كردن دروني . كيفيت پيش بينيهاي تفاوت

شامل پروزني كارمندان پيشرفته تر در سوي رهنوردها ثبت در شهرها هست از شهرستان ها بهتر از نواحي مختلف شرقي و غربي بهتر است . ساليانه اطلاعات درايت كرده است و نواحي هاي گزارشي داده شد به طور غير سرعت مرگ و مير پاي مستثني از آمار جدول بندي شده به وسيله

سيستم MOH-VR .
تشخيص داده هاي ثبت حياتي چيني ها :
بهترين آزمايشي براي تشخيص دادن كيفيت داده هاي ثبت حياتي امتحان كردن مسير موضوع ويژه سرعت مرگ ] ۱۰[ . به عنوان مثال :
گزارش دادن سرعت مرگ از سرطان به طور غير مختل در ناحيه هاي روستايي بين ۱۹۷۵ و ۱۹۸۹ سپس اقامت كردن نسبتآ استوار و محكم در ملي ۱۹۹۰ حساب كردن اين پروا نمودن در پيش بيني يكنواخت .
* دگرگوني مرگ و مير سرطان در به انتها رسيدن زمان:
فاكتور هاي علت نوسانات در سرطان در گيرايش مرگ و مير گزارش داده شده در ثبت حياتي داده ها توانايي در بر داشتن و افزودن در پوشش جمعيت با كيفيت ضعيف داده ها از ناحيه هاي گزارشي شده يا دگرگوني نسبت دستيابي مردم به تسهيلات سلامتي .
* امكان ديگر استلال كردن آن هست كه خالص بودن دارها كه دلخواه بود ، بودن استاندارد آشكار و روشني براي ممانعت داده ها از محلهاي ويژه .
محدوديت افزوده بر سيستم داده ها هست ثبت تولد كم دور گرفته شده است . اين اعانه دادن بدون شك به طور غير موجه سرعت مرگ و مير پايين گزارش شده براي كودك در حذف هر دو داده MOH – VR و سيستم DSP (1ليست ) پس از آنجا نبود طرز كار براي تركيب برنامههاي كوچك مرگ كودك در برابر تولد .
مقايسه سر شماري ها و شهروند و سيستم سلامت نظارت بچه ها گزارشي داده شده بيشتر كودك سرعت مرگ و مير بالاتر است . براي يكسان كردن قطبها در اين زمان (۱ليست ) مشاهده كردن . از اين رو اگرچه روال مرگ سيستم ثبت شده آماده كردن اطلاعات مهم روي علت مرگ آنها نياز دارند به نيرومند كردن و آماده كردن بيشتر كامل روي سطح و علت مرگ و مير .
* بيشتر به طور مهم پوششي از طرف سيستم MOH-VR است .
* به سوي بيشتر شهرنشيني جمعيت خاموش بهتر در شرق چين سرعت مرگ از بيماري هاي واگير دار هستند پايين تر از سيستم MOH-VR نسبت به گزارش هاي رسيده از آنها نمونه سيستم DSP كه اين شامل جمعيت در منطقه هاي روستاييان ) ۲ رقم ) به طور مشابه بيماري هاي واگير دار نيستند . بلند تر از سيستم MOH-VR و از سيستم DSP كه اين مشاهده كردن داده ها آن از سيستم ثبت حياتي ندارند انعكاس ثابت در نمايش مرگ و مير در چين . اين بستگي منتهي مي شود به تأسيس بيماري قطبهاي سيستم ثبت شده در زير .
* سيستم قطبهاي نظارت بر بيماري هاي ملي ( DSP ) :
* نظم بهبود دادن قابليت استفاده از سيستم ثبت حياتي پيوستگي بهداشتي دانشگاه ، فرهنگستان چيني ها در علم هاي طبي جلد قرار دادن پيشنهاد در ۱۹۷۸ تا توسعه دادن يك نمونه سيستم قطبهاي نظارت بر علت بيماريها سيستم بود .

طراحي شده در حجم آوري داده ها روي تولد علت مرگ و مير شروع مرخصي بيماري هاي واگير دار رهبر تجصل حمل كرده بود بيرون از شرق خاور گيري بخشي Beiiny در ۱۹۸۷ وزارت سلامتي پس تعليم دادن به بخشي ايالت سلامتي و تراز بخش به تشخيص دادن بيماري چنانكه اهميت عمومي سلامتي وظيفه است قرار داده شده در نظارت قطبهاي بيماري هايي ضمن طرح ريزي فرهنگستان

چيني ها در جلب پيشگير. در ۱۹۸۹ وجود داشتند DSPS-VI پراكنده تمامآ در ۲۹ ايالت در كشور با استاندارد در روشي كار كردن براي جمع آوري داده ها مديريت تجزيه و توزيع .
* با وجود اين سيستم بند نمونه محلي جمعيت ]‍۱۱[در ۱۹۹۰ فرهنگستان چيني ها در طب پيش گيري ثابت به طور ملي نمونه جمعيت مسطوره از ۱۴۵ قطب هاي مبني بر نمونه گيري تعارضي . بازبيني DSP بود فعاليت سلامتي به علاوه طرح ريز كردن پشتيباني شده به وسيله وام از بانك جهاني .
– ملوح نمونه گيري تجديد نظر شده DSP :
مبني بر قانون علمي آن مشخصات جمعيت تحت نظارت بايد مشابه آن جمعيت عمومي در نواحي جغرافيا مختلف و يشتر از يك مرحله ۱ زمان گروه نمونه طراحي شده با ترازبندي ۳٫
– نخستين تراز قشر بندي شده مطابق در بابر نواحي جغرافيايي شمال شرقي شمال .و جنوب و جنوب غربي و نواحي مركزي و ۳ شهردار .
آدم دزدي وBeijing,Tianjin : در چين دومين تراز ميني بر شهرنشيني بود و موقعيت روستايي نمونه گيري اوليه هستند.
– در داخل نواحي روستايي ۳/۱ سطح قشر بندي شده بود در طبقه بندي موقعيت روستايي نسبت به ۴ سري لايه هاي اقتصادي مبني بر سرشماري ۹۸۲/۱ بازگشت درباره حدوسط سطح تغير پذير مانند باسوادي ، GDP با سرمايه و وابستگي نيست . همچنين نواحي شهرنشين مطابق طبقه بندي و با اندازه جمعيت در ميان شهرهاي بزرگ يا بيش از يك ميليون جمعيت مياني اندازه شهرها با ۱- ۵/۰ ميليون جمعيت و شهرهاي كوچك ۵/۰ -۲/۰ ميليون جمعيت واحد گروه اوليه در نواحي شهرنشيني بود در شهر و درنواحي روستايي بخشي احتمال متناسب با اندازه جمعيت نمونه گيري (PPS) بود كه آشنا و برگزيده در شهر يا شهرستان كارداده هاي سرشماري ۱۹۸۲ دومين مرحله گروه در انتخاب كردن شهرها يا شهرستان ها در نمونه گيري يك برد همايگي (jidub) در داخل شهر ها يا شهرستان ها (xian) در نواحي روستايي هر دو(jidub) و(xian) وانمود كردن يك جامعه با دولت اوليه با مسافت جمعيت از ۱۰۰۰۰۰ -۵۰۰۰۰ ،PPS نمونه گيري بود درباره متعمل براي انتخاب واحد دومين مرحله اين طوركه احتمال انتخاب بود مطابق اندازه جمعيت در مجاورت يا شهرستان ‌‌‌(۱۲) برايند جديد سيستم DSP عبارت بود از ۱۴۵ مطبهايي كه هستند پراكنده روي ۱۳۱ ايالت يا داراي منطقه يا شهردار در چين (۳ رقم).
– جمعيت درباره ۱۰ ميليون مقيم شدن در نواحي ها به وسيله سيستم (اندك تحت ۱% از ج

معيت چيني ها ) مبني بر داده ها ملي روي سلامت عمومي نماينده متحمل براي قشربندي موضوع برگزيده DSP هستند نماينده از جمعيت ملي (بقعه) (۱۲)مشخصات اجتماعي – اقتصادي اين موضوع استشقاقي از ۲۰۰۰ سرشماري داده ها نشان داده شد در ليست ۲٫ پيش بيني كردن زمينه عمومي مي تواند رعايت كند وضعيت وابسته به اقتصاد اجتماعي سرتاسر روستاهاي متفاوت مافت ۱% ۱(بهترين پرت دورتر)تا۴ (بدترين پرت دورتر)
– پس ۱۹۹۰ ميزان زاد و ولد سيستم بيشتر به مرگ و مير منتهي شد و انتشار مرض از ۳۵ بيماري هاي اخطار كردني بود .
– در اين سيستم ما توصيف مي كنيم مراحل مختلف مرگ و مير هاي ثبت شده در داخل سيستم DSP توضيح نموده جنبه راجع به كيفيت كنترل بازبيني داده ها براي سياست عمومي . هر يك از موقعيت DSP وجود دارد يكي از كوچكترين شهرستان ها و پيشگيري بيماري ها واحد در اين ها بيمارستان هاي هستند . مسئول براي ثبت حياتي.جزئيات كار كننده رويه يا رويي براي ثبت مرگ و مير بوده است . رهنمودها براي نفرات در (۹) DSP . امكانات در نواحي شهرستان تقريباَ از همه مرگها اتفاق مي افتد . از امكانات بهداشت وجود دارند پيوند نام استاندارد براي ثبت مرگ و مير كه وجود دارند به وقت جور بودن با آن . براي مرگ هاي رخ داده شده در خانه پزشك توجه مي كند به نتيجه ملي گواهينامه علت مرگ در اجابت با ثبت پيوند نام .
– در اينجا ما شرح مي دهيم به طور خلاصه رويه براي ثبت مرگ در مناطق روستايي DSP . در ناحيه روستايي حدودا‌َ ۸۰% مرگ هاي بزرگ سالان اتفاق مي افتد در بيمارستان هاي شهر ها يا ديگر سومين بيمارستان ها در نزديكي هستند . حتي براي مرگ هاي آنان كه اتفاق مي افتد در خانه وجود دارد . بارها گواه بايستي در دسترسي اخير مشاوره با پرسنل پزشكي در شهرستان يا بيمارستان هاي ديگر .
رويه يا روشي براي جمع آوري وگردآوري علت داده هاي مرگ و مير كه پيروي مي كند از آن : بهداشت روستاها براي مرگ هايي اتفاق افتاده در خانه كارگر گزارش مي دهد كه رويداد جلوگيري كه در شهرستان اعضاي خانواده ها رعايت مي كنند از بيمارستان و شهادت نام كامل مرگ مبني بر شرح و توصيف علائم مرض از اعضاي خانواده اش است و اسناد تازه و در دسترسي از خدمات بهداشت .
– براي مرگ هاي اتفاق افتاده در بيمارستان هاي شهرستان پرسنل DSP جمع آوري مس كنند گواهينامه كامل از بيمارستان به وسيله پزشك شخصي و مراقب او است .
* براي مرگ هاي اتفاقي افتاده در بيمارستان هاي ديگر منسوبين مرده ارائه مي دهد گواهينامه از پزشك در برابر جلوگيري واحد از بيمارستان شهرها .
– رويداد مرگ بچه ها يا مرگ زنان و سلامت بچه ها ، بيمارستان شهرها تعهد كردند كه رسيدگي كنند . سبب مرگ زنان را و گواهينامه مرگ هاي ديگر مانن آن را از بيمارستان هاي ديگر براي رسيدگي .
* اطلاعات خالص گردآوري هست از وقايع اتفاق افتاده از شهرستان يا تراز ايالتي و شروع ذيل كامپيوتر شده و يا دانشگاه پرونده هاي داده هاي الكترونيكي انتقال افتاده از شهرستان يا به فرهنگستان چين درباره علم پيش گيري طب .
* رمز گزاري ICD اساسي موضوع مرگ و جدول بندي متعاقب و نتايج جمعيت هست .
به وقوع پيوسته در سطح مركزي در Beijiny . گزارش هاي مرگ ها به علت سن و جنس انتشار يافته در چين به وسيله دانشگاه چيني ها ۱۰% علم طب از ۱۹۹۰ و دستيابي عمومي در اينجا اطلاعات است. تحت توسعه و پيشرفت مي باشد .

به عنوان مثال وجود دارند در بالا روشي كار كه دقيقآ در جور بودن با آن موقعيت تأخير رسيدگي به وسيله پيشگيري يك پرسنل فلذار با ديدن كردن يك وضعيت مسكوني ثبت نشده آوردن اسناد براي جسد در اختيار و قصد قانوني .