خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون ۱۹۲۱، اتوبوس۳۰۲ ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ،

نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

شرح فني
واتر پمپ اساسي ترين نقش را در سيستم خنک کننده موتور انواع وسيله نقليه ايفا مي کند. آب از رادياتور توسط واتر پمپ به پوسته خارجي موتور منتقل شده و پس از خنک کردن موتور به رادياتور رفته حرارت آن گرفته مي شودو مجددا توسط واترپمپ به پوسته فرستاده مي شود. اين سيکل در حين کار کردن موتور دائما تکرار مي شود . نيروي محرکه واتر پمپ توسط يک تسمه (دربعضي

ازاتومبيلهااز تسمه استفاده نمي شود ) تامين مي گردد. اين تسمه فولي و نهايت ميل شفت واترپمپ را مي چرخاند و اين حرکت دوراني به اب پخش کن منتقل مي گردد. برخوردپره هاي فولي با اب داخل مخزن واتر پمپ سبب انتقال اب به موتور مي گردد. قطعات اصلي تشکيل دهنده واتر پمپ عبارتند از : پوسته ، فنج ، ميل شفت ، فولي اب پخش کن. عمر مفيد واتر پمپ به طور متوسط ۵ سال مي باشد.

فصل اول
بررسي بازار

بازاريابي
برآورد تقاضا
نخستين گام درراه رسيدن به يک برنامه توليد مناسب برآورد ميزان تقاضا مي باشد.با به دست آوردن يک تيراژ توليد متناسب با حجم تقاضا و مصرف واقعي کالاي مورد نظرمي توان آنرا به عنوان معياري جهت محاسبه ماشين آلات، نيروي انساني احت بخشها وکلااطلاعات توليدي مورداستفاده قرار داد.

اطلاعات استخراج شده در مورد مقدار تقاضاي سه نوع واترپمپ مورد مطالعهمربوط به سال ۱۳۷۱ بودکه با در نظرگرفتن که نرخ رشد معين ،مقدارتقاضابراي سال ۱۳۸۲ محاسبه گرديد. همين نرخ رشد جهت محاسبه تقاضا در ۵ سال اينده مورد استفاده قرار گرفت.

برخي از عوامل موثر در افزايش تقاضاي «واترپمپ » عبارتند از:
۱- افزايش توليدات وسايل نقليه در کارخانجات داخلي
۲- افزايش واردات وسايل نقليه
۳- افزايش صادرات وسايل نقليه
۴- متوسط عمر مفيد محصول
۵- رونق اقتصادي جامعه

اين عوامل به همراه عوامل متعدد ديگري که به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر مقدار تقاضا اثر گذار هستند در محاسبه نرخ رشد مد نظر قرار گرفته شده اندلازم به ذکر است که نرخ رشد در هر سال از ۵ سال آتي واقعا مساوي نيست، ولي به واسطه اينکه محاسبه مقدار دقيق نرخ رشد در هر سال خارج از حوصله اين پروژه مي باشد ، لذا اين مقدار در سالهاي مختلف يکسان فرض شده است .
_ سهم قابل وصول از بازار
محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبناي اطلاعات زير صورت مي پذيرد:
۱- ميزان توليد واتر پمپ توسط ديگر توليد کنندگان داخلي
۲- موافقت اصولهاي صادره جديد در زمينه واتر پمپ
۳- صادرات واتر پمپ
۴- واردات واتر پمپ

صادرات + واردات- ظرفيت موافقت اصولي- توليدات داخلي – تقاضا – سهم قابل

وصول در هر سال
توضيح اينکه مقدار توليد کنندگان داخلي و ظرفيت توليد موافقت اصوليها که در محاسبه سهم قابل وصول بکار مي رود ظرفيت اسمي آنها مي باشد همچنين ، از ميان موافقت اصوليهاي جديد صادره انهايي مد نظر قرار گرفته اند که سال بهره برداري آنها سال ۷۴ و قبل از ان باشد.
نرخ رشد
تقاضاي بازار ۵%
توليدات داخلي ۸%
ظرفيت موافقت اصولي ۱۰%
واردات ۳%
صادرات نامشخص

فرمول براي محاسبه سهم قابل وصول :
سهم قابل وصول= (واردات+موافقتهاي اصولي+توليدکنندگان)- صادرات +ميزان تقاضا

اتوبوس۳۰۲
سهم قابل
وصول صادرات واردات موافقت
اصولهاي

صادره ميزان توليدساير
توليدکنندگان ميزان تقاضا سال
۱۶۶۹ ۶۸۲۳ ۸۶۴۳ ۶۷۸۲ ۱۳۵۷۲ ۲۳۸۴۳ ۱۳۷۴
۱۶۹۲ ۷۶۷۶ ۸۹۰۲ ۷۴۶۰ ۱۴۶۵۷ ۲۵۰۳۵ ۱۳۷۵
۱۶۱۶ ۸۵۳۵ ۹۱۶۹ ۸۲۰۶ ۱۵۸۳۰ ۲۶۲۸۶ ۱۳۷۶
۱۶۳۰ ۹۵۹۵ ۹۴۴۴ ۹۰۲۶ ۱۷۰۹۶ ۲۷۶۰۱ ۱۳۷۷

۱۶۸۰ ۱۰۸۱۹ ۹۷۲۷ ۹۹۲۹ ۱۸۴۶۴ ۲۸۹۸۱ ۱۳۷۸
۱۶۶۰ ۸۷۶۱ ۱۰۰۱۸ ۱۰۹۲۲ ۱۹۹۴۱ ۳۰۴۳۵ ۱۳۷۹
۱۷۰۰ ۱۰۲۱۷ ۱۰۳۱۸ ۱۲۰۱۴ ۲۱۵۳۶ ۳۱۹۵۱ ۱۳۸۰
۱۷۰۰ ۱۱۸۵۲ ۱۰۶۲۷ ۱۳۲۱۵ ۳۲۲۵۸ ۳۳۵۴۸ ۱۳۸۱
۱۷۰۰
۱۳۸۲

مقدار توليد سالانه
کاميون ۱۰ton
1921
سهم قابل
وصول
صادرات واردات موافقت
اصوليهاي
صادره ميزان توليدساير
توليدکنندگان ميزان تقاضا سال
۱۶۷۸ ۱۱۰۰ ۲۶۷۳ ۲۸۶۵ ۶۲۹۲ ۱۲۴۰۸ ۱۳۷۴
۱۶۶۸ ۱۳۳۹ ۲۷۵۳ ۳۱۵۱ ۶۷۹۵ ۱۳۰۲۸ ۱۳۷۵
۱۶۵۹ ۱۷۰۴ ۲۹۲۰ ۳۴۶۶ ۷۳۳۸ ۱۳۶۷۹ ۱۳۷۶
۱۶۷۵ ۲۰۵۹ ۳۰۰۸ ۳۸۱۳ ۷۹۲۶ ۱۴۳۶۳ ۱۳۷۷

 

۱۶۶۴ ۲۴۳۴ ۳۰۹۸ ۴۱۹۴ ۸۵۶۰ ۱۵۰۸۲ ۱۳۷۸
۱۶۶۹ ۲۶۲۴ ۳۱۹۰ ۴۶۱۳ ۸۹۸۸ ۱۵۸۳۶ ۱۳۷۹
۱۶۷۵ ۲۸۳۹ ۳۲۸۵ ۵۰۷۴ ۹۴۳۷ ۱۶۶۲۷ ۱۳۸۰
۱۶۹۰ ۳۱۰۴ ۳۳۸۳ ۵۵۸۱ ۹۹۰۸ ۱۷۴۵۸ ۱۳۸۱
۱۷۰۰
۱۳۸۲

مقدار توليد سالانه
کاميون خاور

سهم قابل
وصول صادرات واردات موافقت
اصوليهاي
صادره ميزان توليدساير
توليدکنندگان ميزان تقاضا سال
۱۶۶۱ ۸۳۰ ۱۰۶۳ ۸۵۹ ۲۲۶۰ ۶۶۷۳ ۱۳۷۴
۱۶۸۴ ۸۴۰ ۱۰۹۵ ۹۴۵ ۲۴۴۳ ۷۰۰۷ ۱۳۷۵
۱۶۵۲ ۹۰۲ ۱۱۲۸ ۱۰۳۹ ۲۴۳۶ ۷۳۵۷ ۱۳۷۶
۱۶۷۳ ۹۰۱ ۱۱۶۲ ۱۱۴۳ ۲۸۴۶ ۷۷۲۵ ۱۳۷۷

۱۶۶۸ ۹۱۲ ۱۱۹۶ ۱۲۵۸ ۳۰۷۷ ۸۱۱۱ ۱۳۷۸
۱۶۶۸ ۹۱۱ ۱۲۳۲ ۱۳۸۳ ۳۳۲۳ ۸۵۱۶ ۱۳۷۹
۱۶۸۵ ۸۸۵ ۱۲۶۷ ۱۵۲۱ ۳۵۸۸ ۸۹۴۱ ۱۳۸۰
۱۷۹۵ ۷۴۵ ۱۳۵۵ ۱۶۷۳ ۳۸۷۵ ۹۳۸۸ ۱۳۸۱
۱۷۰۰
۱۳۸۲

مقدارتوليد سالانه
ضمنا با پيگيريهاي بعمل امده ، يک شرکت بازاريابي، بازاري معادل۹۹۶۰ عدد واتر پمپ در سال را پيدا کرده کخ ضمانت فروش ۹۹۶۰عدد را داده است. با اين حساب توليد سالانه واتر پمپ به ۱۱۶۶۰ عدد مي رسد.

فصل دوم
مطالعه فني

ليست قطعات
محصول: واترپمپ کاميون بنز ۱۰ ton

رديف شماره قطعه
اسم قطعه
تعداد در واحد
محصول نوع ساختني
با خريداري
۱ ۳۱۴۵۰ ميل شفت ۱ ساختني
۱ ۵۱۴۶۲ اب پخش کن ۱ ساختني
۳ ۳۲۴۷۴ فيبر و فنر ۱ خريدني

۴ ۳۲۴۸۶ کاسه نمدکوچک ۱ خريدني
۵ ۳۲۴۹۸ کاسه نمد بزرگ ۱ خريدني
۶ ۳۲۵۱۰ بلبرنگ کوچک ۱ خريدني
۷ ۳۲۵۲۲ بلبرنگ بزرگ ۱ خريدني
۸ ۳۲۵۳۴ اورينگ ۱ خريدني
۹ ۳۱۵۴۶ فلنج ۱ ساختني
۱۰ ۵۱۵۵۸ چيني اب پخش کن ۱ خريدني

۱۱ ۳۱۵۷۰ فولي ۱ ساختني
۱۲ ۳۲۵۸۲ پيچ ۶ خريدني
۱۳ ۵۱۵۹۴ پوسته ۱ ساختني
۱۴ ۳۲۶۰۶ واشر ۱ خريدني
۱۵ ۵۱۶۱۸ بوش مهار ۱ ساختني
ليست قطعات
محصول : واتر پمپ بنز ۳۰۲

رديف شماره قطعه اسم قطعه تعداد در واحد
محصول نوع ساختني
با خريداري
۱ ۳۱۴۵۰ ميل شفت ۱ ساختني
۲ ۷۱۶۷۸ اب پخش کن ۱ ساختني
۳ ۳۲۴۷۴ فيبر و فنر ۱ خريدني
۴ ۳۲۴۸۶ کاسه نمد کوچک ۱ خريدني
۵ ۳۲۴۹۸ کاسنه نمد بزرگ ۱ خريدني
۶ ۳۲۵۱۰ بلبرنگ کوچک ۱ خريدني
۷ ۳۲۵۲۲ بلبرنگ بزرگ ۱ خريدني
۸ ۳۲۵۳۴ اورينگ ۱ خريدني
۹ ۳۱۵۴۶ فلنج ۱ ساختني
۱۰ ۳۱۵۷۰ فولي ۱ ساختني
۱۱ ۳۲۵۸۲ پيچ ۶ خريدني
۱۲ ۷۱۶۹۰ پوسته ۱ ساختني
۱۳ ۳۲۶۰۶ واشر ۱ خريدني

ليست قطعات
محصول : واتر پمپ کاميون خاور

رديف شماره قطعه اسم قطعه تعداد در واحد
محصول نوع ساختني
با خريداري
۱ ۶۱۶۳۰ ميل شفت ۱ ساختني
۲ ۶۱۶۴۲ اب پخش کن ۱ ساختني
۳ ۳۲۴۷۴ فيبر و فنر ۱ خريدني
۴ ۳۲۴۸۶ کاسه نمد کوچک ۱ خريدني
۵ ۳۲۴۹۸ کاسنه نمد بزرگ ۱ خريدني
۶ ۳۲۵۱۰ بلبرنگ کوچک ۱ خريدني

۷ ۳۲۵۲۲ بلبرنگ بزرگ ۱ خريدني
۸ ۳۲۵۳۴ اورينگ ۱ خريدني
۹ ۳۱۵۴۶ فلنج ۱ ساختني
۱۰ ۶۱۶۵۴ فولي ۱ ساختني
۱۱ ۳۲۵۸۲ پيچ ۶ خريدني
۱۲ ۶۱۶۶۶ پوسته ۱ ساختني
۱۳ ۳۲۶۰۶ واشر ۱ خريدني

 

ليست مواد و قطعات اوليه

رديف شرح مواد و قطعات مشخصات فني مقدار
سالانه بهاي واحد
(رالد)
۱ فيبر و فنر ورق اهن ، لاستيک ،
پاکليت ۵۰۰۰ ۹۵۰۰
۲ کاسه نمد کوچک لاستيک ۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰
۳ کاسه نمد بزرگ لاستيک و فنر ۵۰۰۰ ۱۵۵۰۰
۴ بلبرنگ کوچک ساچمه اي ۵۰۰۰ ۱۷۵۰
۵ بلبرنگ بزرگ ساچمه اي ۵۰۰۰ ۱۹۰۰۰
۶ اورينگ لاستيک ۵۰۰۰ ۲۲۵۰
۷ پيچ فولاد-U NC 30000 700
8 واشر مقواي فشرده ۵۰۰۰ ۷۰
۹ ميلگرد فولاد mm -40 M575 1700
10 قطعه ريخته گري شده
(اب پخش کن ) چدن خاکستري ۵۰۰۰ ۷۰۰۰
۱۱ قطعه ريخته گري شده
(فلنج ) چدن خاکستري

۵۰۰۰ ۷۰۰۰
۱۲ قطعه ريخته گري شده
(فولي ) چدن خاکستري ۵۰۰۰ ۷۰۰۰
۱۳ قطعه ريخته گري شده
(پوسته ) چدن خاکستري ۵۰۰۰ ۷۰۰۰
۱۴ ميلگرد فولاد mm35 M150 1700
15 چيني چيني ۵۰۰۰ ۳۲۵۰

 

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:۶۱۶۵۴

رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
۱ تراش تراش تراش ۴
۲ سوراخکاري مته سوراخکاري ۱۰۹
۳ قلاويزکاري تراش تراش ۱
۴ برقو کاري تراش تراش ۱۰۵

 

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:۵۱۵۹۴
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
۱۶ مونتاژميل شفت مونتاژ
۱۷ مونتاژفيبر و فنر مونتاژ

۱۸ مونتاژاب پخش کن جک مونتاژ
۱۹ مونتاژاورينگ مونتاژ
۲۰ مونتاژفلنج مونتاژ
۲۱ مونتاژفولي جک مونتاژ
۲۲ مونتاژبوش مهار جک مونتاژ

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:۵۱۵۹۴
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
۱ کفتراشي ۱ تراش تراش ۲۰۹

۲ کفتراشي۲ تراش تراش ۲۰۸
۳ کفتراشي ۳ تراش تراش ۲۰۷
۴ سوراخکاري مته سوراخکاري ۳۰۲
۵ تراش جاي بلبرنگ تراش تراش ۳۰۴

۶ تراش جاي کاسه نمد تراش تراش ۲۰۶
۷ تراش کف پاي بالايي تراش تراش ۴
۸ سوراخکاري کف مته سوراخکاري ۲۰۷
۹ فرزکاري کف فرز فرزکاري ۲۴۰۹
۱۰ ايجادسوراخ تخليه آب مته سوراخکاري ۱۰۲
۱۱ ايجادسوراخ گريس خور مته سوراخکاري ۱۰۷
۱۲ ايجاد سوراخ بخاري مته سوراخکاري ۱۰۶
۱۳ بازرسي تراش

۱۵ مونتاژ واشر مقوايي مونتاژ

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:۳۱۵۴۶
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
۱ تراش ۳ پله تراش تراش ۴
۲ سوراخکاري مته سوراخکاري ۲۰۲
۳ قلاويز کاري تراش تراش ۳۰۲
۴ مونتاژ کاسه نمد بزرگ مونتاژ

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:۳۱۵۷۰
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
۱ تراش تراش تراش ۴

۲ سوراخکاري مته سوراخکاري ۲۰۳
۳ قلاويز کاري تراش تراش ۱
۴ برقو کاري تراش تراش ۱۰۵

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:۵۱۴۶۲
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
۱ تراش کف و دور تراش تراش ۳۰۲
۲ برقو کاري تراش تراش ۱۰۵
۳ مونتاژ چيني مونتاژ

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:۵۱۶۱۸
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره

ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)
۱ تراش تراش تراش ۴۰۱
۲ برقوکاري تراش تراش ۱۰۲

نمودار مراحل ساخت
شماره قطعه:۳۱۴۵۰
رديف شرح مختصر(دقيق )
رويداد نام و شماره
ماشين بخش يا قسمت زمان انجام
عمل (استاندارد)

۱ کفتراشي تراش تراش ۱
۲ تراش تراش تراش ۳۰۱
۳ کاهگيري تراش تراش ۱۰۹
۴ تراش تراش تراش ۴۰۱
۵ مونتاژ بلبرنگ کوچک جک مونتاژ
۶ مونتاژبلبرنگ بزرگ جک مونتاژ

محاسبه ماشين الات مورد نياز
بخش: تراشکاري درصد خرابي :۵٫/.
تقاضاي روزانه :۲۰ عدد توجه خرابي :۲۲ عدد
رديف شرح عمل زمان
عمل زمان اماده سازي ضريب استفاده از ماشين کسر ماشين مورد نياز fn
1 کفتراشي پوسته ۱ ۲۰۹ ۳ ۱۵۷
۲ کفتراشي پوسته ۲ ۲۰۸ ۲ ۱۴۷
۳ کفتراشي پوسته ۳ ۲۰۷ ۱ ۱۳۷
۴ تراش جاي بلبرينگ ۳۰۴ ۴ ۱۶۷
۵ تراش جاي کاسه نمد ۲۰۶ ۳ ۱۴۲
۶ تذاش کف بالايي ۴ ۲ ۲
۷ کفتراشي ميل شفت ۱ ۲ ۵
۸ تراش ميل شفت ۱ ۳۰۱ ۳ ۱۶۷
۹ کاهگيري ميل شفت ۱۰۹ ۳ ۱۰۸
۱۰ تراش ميل شفت ۲ ۴۰۱ ۲ ۲۱۱

۱۱ تراش اب پخش کن ۳۰۲ ۴ ۱۷۶
۱۲ برقوکاري اب پخش کن ۱۰۵ ۴ ۰۹

محاسبه ماشين الات مورد نياز
بخش: تراشکاري درصد خرابي :۵٫/.
تقاضاي روزانه :۲۰ عدد توجه خرابي :۲۲ عدد

رديف شرح عمل زمان عمل زمان اماده سازي ضريب استفاده از ماشين کسر ماشين مورد نياز F
13 تراش فلنج ۴ ۵٫٫ ۲۱۸٫٫
۱۴ قلاويز کاري ۳۰۲ ۴٫٫ ۱۷۶٫٫
۱۵ تراش فولي ۴ ۳٫٫ ۱۶۷٫٫
۱۶ قلاويز کاري فولي ۱ ۲٫٫ ۵٫٫
۱۷ برقو کاري فولي ۱۰۵ ۴٫٫ ۹٫٫
۱۸ تراش بوش مهار شفت ۴۰۴ ۵٫٫ ۲۳٫٫

۱۹ برقو کاري بوش ۱۰۲ ۳٫٫ ۷…

محاسبه ماشين الات مورد نياز
بخش: تراشکاري درصد خرابي :۵٫/.
تقاضاي روزانه :۲۰ عدد توجه خرابي :۲۲ عدد

رديف شرح عمل زمان عمل زمان اماده سازي ضريب استفاده از ماشين کسر ماشين مورد نياز
۱ سوراخکاري پوسته ۳۰۲ ۴٫٫ ۱۵٫٫
۲ سوراخکاري کف ۲۰۷ ۵٫٫ ۱۴۱٫٫
۳ ايجاد سوراخ تخليه آب ۱۰۲ ۳٫٫ ۶۶٫٫
۴ ايجاد سوراخ گريس خور ۷٫٫ ۲٫٫ ۳۹٫٫
۵ ايجاد سوراخ بخاري ۶٫٫ ۲٫٫ ۳۵٫٫
۶ سوراخکاري فلنج ۲۰۲ ۴٫٫ ۱۱۵٫٫
۷ سوراخکاري فولي ۲۰۳ ۴٫٫ ۱۱۹٫٫

محاسبه ماشين الات مورد نياز
بخش: تراشکاري درصد خرابي :۵٫/.
تقاضاي روزانه :۲۰ عدد توجه خرابي :۲۲ عدد

شرح عمل زمان عمل زمان اماده سازي ضريب استفاده از ماشين کسر ماشين مورد نياز
۱ فرز پوسته ۱ ۸ ۸٫٫ ۴۵۸٫٫
۲ فرز پوسته ۲ ۸۰۵ ۷٫٫ ۴۷۹٫٫
۳ فرز پوسته ۸۰۴ ۸٫٫ ۴۷۹٫٫

 

ليست ماشين الات مورد نياز
اسم واحد :تراشکاري

رديف اسم و مشخصات ماشين تجهيزات لازم ساخت و مدل تعداد هزينه يک واحد(ميليون رالد) هزينه کل
(ميليون رالد)
۱ ماشين تراش تبريز برق V
380 سه فاز ۶۷tn4dc-5dc 3 52 156
2 ماشين فرز افقي برق V سه فاز ۸۲heckert 2 70 140
3 ماشين مته عمودي برق V سه فاز ۹۳gv-6a 1 15 15
4 ماشين پرس (جک) ۷۸ ۱ ۷۵/. ۷۵/.

ليست ابزار الات
رديف نام ابزار کد مورد استفاده تعداد
۱ کوليس T1234 اندازه گيري دقيق ۶
۲ اچار T T1246 باز و بستن سه نظام ۳
۳ آچار آلن T1258 ميزان کردن تيغچه ۳
۴ آچار چپقي T1270 سفت کردن تيغچه ۳
۵ قلاويز T1282 قلاويز کاري ۲نوع
۶ فيکسچرسوراخکاري پوسته F1211 سوراخکاري پوسته
۷ فيکسچر جا بلبرنگي پوسته F1222
8 فيکسچر فرز پوسته F1345 فرزکاري پوسته
۹ فيکسچر مونتاژ A1456 مونتاژ کاري
۱۰ گيره D1122 بستن قطعه ۱
۱۱ عينک T1218 تراشکاري ۳
۱۲ چکش T1219 تراش، فرز، مته
۱۳ مته D1349 سوراخکاري
۱۴ مته مرغک T1289 تراشکاري
۱۵ قلم (تيغچه ) T1239 تراشکاري
۱۶ قلم فرم T1283 تراشکاري
۱۷ قلم گاهگيري T1232 تراشکاري
۱۸ قام گير T1299 تراشکاري
۱۹ روبنده M1118 فرز ، سوراخکاري
۲۰ انواع آچار
۲۱ صفحه گونيا D1342 سوراخکاري
۲۲ برقو T1266 تراشکاري
۲۳

برآورد نيروي انساني بخش توليدي
باتوجه به اينکه هر ماشيني به يک اپراتور نياز دارد، نيروي انساني فني براي تعداد ماشين الات موجودي مي باشد.
فرزکار ۲ نفر
تراش کار ۳ نفر
سوراخکار ۱ نفر
رديف سمت تعداد مدرک تحصيلي مجمع حقوق ماهيانه (رالا)
۱ تراشکار ماهر ۴ سيکل ۴۸۰۰۰۰۰
۲ فرز کار ماهر ۲ سيکل ۲۴۰۰۰۰۰
۳ کارگر بخش مونتاژ ۴ سيکل ۴۰۰۰۰۰۰
مجموع ۱۰ ۱۱۲۰۰۰۰

فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت هاي توليدي
رديف اسم و مشخصات مساحت مورد نياز جمع کل
ماشين ماشين وسايل کمکي اپراتور مو اد نگهداري و تعمير ارتفاع لازم
۱ ماشين تراش تبريز ۱٫۵ ۶٫۲۶
۲ ماشين تراش تبريز ۱٫۵ ۶٫۲۶
۳ ماشين تراش تبريز ۱٫۵ ۳٫۶۶
۴ ماشين فرز افقي آلمان شرقي ۱٫۶۵ ۳٫۶۶
۵ ماشين فرز آلمان شرقي ۱٫۶۵ ۲٫۹۸
۶ ماشين مته عمودي روماني ۳ ۲٫۹۸

محاسبه زمان سيکل :
با توجه به اينکه سياست توليد به نحويست که در هر دو هفته ، تنها يک روز مونتاژ صورت مي پذيرد و هر مونتاژ برابر ۴ روزکاري مي باشد، زمان سيکل طبق روابط زير محاسبه مي شود :
۵۰۰۰ = تعداد توليد در سال
۵۰۰۰/۲۶=۱۹۳ = تعداد توليد در دوهفته
۴*۶۰/۱۹۳ = زمان سيکل با توجه به ۱۹۳ توليد در دوهفته
زمان سيكل=۷۵ ثانيه

ماتريس تقدم :
کاميون خاور & اتوبوس ۳۰۲ :
۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ – – – ۱
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ – – – ۲
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ – – – ۳
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ – – – – – ۴
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ – – – – – ۵
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ – – – – – – ۶
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ – – – – – – – ۷
۱ ۱ ۱ ۱ – – – – – – – – ۸
۱ ۱ ۱ – – – – – – – – – ۹
۱ ۱ – – – – – – – – – – ۱۰
۱ – – – – – – – – – – – ۱۱
۱ – – – – – – – – – – – ۱۲
سطر کد :
۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۶ ۵ ۴ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ سطرکد۰
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ D 0 سطرکد۱
۹ ۸ ۷ ۶ ۴ ۳ ۳ ۲ ۱ D D 0 سطرکد۲
۸ ۷ ۶ ۵ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰ D D D سطرکد۳
۷ ۶ ۵ ۴ ۲ ۱ ۱ ۰ D D D D سطرکد۴
۶ ۵ ۴ ۳ ۱ ۰ ۰ D D D D D سطرکد۵
۵ ۴ ۳ ۲ ۰ D D D D D D D سطرکد۶
۴ ۳ ۲ ۱ D D D D D D D D سطرکد۷
۳ ۲ ۱ ۰ D D D D D D D D سطرکد۸
۲ ۱ ۰ D D D D D D D D D سطرکد۹
۱ ۰ D D D D D D D D D D سطرکد۱۰
۰ D D D D D D D D D D D سطرکد۱۱
D D D D D D D D D D D D سطرکد۱۲

بالانس خط مونتاژ :
“واتر پمپ ” کاميون خاور & اتوبوس ۳۰۲ :
شماره ايستگاه
شماره عمل زمان عمل زمان تخصيص يافته به ايستگاه کاري زمان باقيمانده
۱ ۲ ۳۰ ۳۰ ۴۵
۳ ۱۳ ۴۳ ۳۲
۱ ۵ ۴۸ ۲۷
۴ ۴ ۵۲ ۲۳
۵ ۵ ۵۷ ۱۸
۶ ۶ ۶۳ ۱۲
۷ ۲۲ ۲۲ ۵۳
۸ ۱۰ ۳۲ ۴۳
۲
۹ ۶۶ ۶۶ ۹
۳
۱۰ ۲۱ ۲۱ ۵۴
۴ ۱۱ ۱۴ ۳۵ ۴۰
۱۲ ۱۶ ۵۱ ۲۴

ثانيه ۸۸= ۲۴+۹+۴۳+۱۲= کل زمان تاخير

ليست تجهيزات مورد نياز ايستگاهها
شماره ايستگاه تجهيزات مورد نياز ايستگاه

۱ جک دستي
۲ جک دستي – پيچ گوشتي
۳ پيچ گوشتي دو سو
۴ جک دستي

نيروي انساني بخش مونتاژ
با توجه به اينکه هر ايستگاه کاري مونتاژ نياز به يک اپراتور دارد پس به تعداد ايستگاه
هاي کاري ، اپراتور نياز داريم . بنابراين تعداد اپراتور مونتاژ کار برابر است با :
۴= تعداد نيروي انساني و مورد نياز بخش مونتاژ
البته بايد اين نکته را در نظر داشت که نيروي انساني بخش مونتاژ، همان اپراتورهاي
قسمت توليد مي باشند که با توجه به سياست توليد ، در يک روز فقط عمليات مونتاژرا
انجتم مي دهند.

فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ
رديف
اسم و مشخصات ماشين مساحت مورد نياز
جمع براي ماشين
ماشين وسايل کمکي اپراتور مواد نگهداري و تعمير ارتفاع لازم
۱ ماشين جک (پرسدستي ) ۳۵*۸۰ ۸۰*۸۰ ۴۰*۴۰ CM145 1.1
2 ماشين جک (پرسدستي) ۳۵*۸۰ ۸۰*۸۰ ۴۰*۴۰ CM145 1.1
3 ماشين جک (پرسدستي ) ۳۵*۸۰ ۸۰*۸۰ ۴۰*۴۰ CM145 1.1

نمودار تجزيه و تحليل دريافت و ارسال
شرح مواد قطعات واحد بار تعداد واحد بار درحاملبار حمل و نقيل خارجي حمل و نقل داخلي
نوع نوع تعداددر واحد بار اندازه واهدبار وزن ساير اطلاعات فرکانس وسيله مشخصه وسيله وروش زمان لازم
۱ فيبر و فنر کارتن ۴۰ ۱۸*۱۰*۲۵ Kg1 32کارتن ۳ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
۲ کاسه نمد بزرگ کارتن ۴۰ ۱۰*۱۲*۲۵ Kg700 32کارتن ۳ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
۳ کاسه نمد کوچک کارتن ۴۰ ۱۰*۸*۱۸ Kg500 32کارتن ۳ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
۴ اورينگ کارتن ۴۸ ۲۲*۹*۹ Kg500 30کارتن ۲ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي

۵ بلبرينگ کوچک کارتن ۴۸ ۱۸*۱۰*۲۵ Kg5 18کارتن ۲ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
۶ بلبرينگ بزرگ کارتن ۲۴ ۱۸*۲۰*۳۰ Kg5 36کارتن ۲ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
۷ پيچ قوطي ۶۰۰ ۱۵*۱۵*۱۵ G1200 60کارتن ۱۲ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
۸ واشر مقوايي کارتن ۵۰ ۱۲*۱۴*۱۴ G400 50کارتن ۶ماه يکبار وانت اطاقدار چرخ دستي
۹ ميلگرد mm20 شاخه ۱ M5 Kg40 50شاخه ۶ماه يکبار کاميون بغلدار
۱۰ ميلگرد mm35 شاخه ۱ M5 Kg35 9 شاخه ۶ماه يکبار کاميون بغلدار
۱۱ اب پخش کن ريخته گري صندوق ۲۰۰ ۵*۷۵*۵ ۱۳۰۰ ۱۲صندوق ۰ ۰
اطاقدار ليفتراک
۱۲ فولي ريخته گري شده صندوق ۲۰۰ ۵*۷۵*۵ ۱۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

۱۳ فلنج ريخته گري صندوق ۲۵۰ ۰۰ ۱۱۵۰ ۱۰صندوق ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ بوستر ريخته گري صندوق مطبق ۱۰۰ ۱*۷۵*۱ ۱۸۰۰ ۲۵صندوق ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ ۶ بر ريخته گري شده صندوق ۱۷۰ ۵*۷۵*۵ ۹۵۰ ۵صندوق ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ چيني کارتن ۳۰ ۱۰*۱۵*۲۵ ۶۰۰g 12کارتن ۳ماه يکبار وانت ۰ چرخ دستي

تجهيزات مورد نياز بخش دريافت ارسال
۱- گاري دستي ۲ عدد
۲- ليفتراک چنگکي ۱ عدد
۳- جک دستي
۴- تخته اتصال (پرتابل )

نيروي انساني مورد نياز بخش دريافت و ارسال
۱- راننده ليفتراک (۱نفر)
۲- کارگر ساده (۳نفر)
۳- مسئول بخش بازرسي (۱نفر)
۴- مسئول بخش کنترل کيفي (۱نفر)
۵- مسئول بخش باز کردن و جداکردن (۱نفر)
۶- کارمند بخش اداري (۲ نفز)

۱- فيبر و فسفر کارتن ۹۲ = ۳۲+ ۲ / (۳۰+۹۰)= حداکثر موجودي
A= مصرف روزانه = ۲۰ عدد =۲/۱ کارتن کارتن۵۴= ۲/(۱۵+۹۲)=متوسط موجودي
B=حداقل موجودي = ۳۰ روز

C=مقداري که در هر دوره سفارش داده مي شود = ۳۲
کارتن هر کارتن ۴۰ عدد

۲- کلسه نمد بزرگ کارتن ۹۲=۳۲+۲/(۳۰+۹۰)= حداکثر موجودي
A= 20عدد =۲/۱ کارتن کارتن ۵۴=۲/(۵۴+۹۲)= متوسط موجودي
B= 30 روز
C= 90 روز ۷۳=۲/(۵۴+۹۲)= مقدار پيش بيني شده
D = 32 کارتن

۳- کلسه نمد کوچک کارتن ۹۲=۳۲+۲ /(۳۰+۹۰)=حداکثر موجودي
A= 20عدد = ۲/۱ کارتن کارتن ۵۴=۲/(۱۵+۹۲)= متوسط موجودي
B= 30روز
C= 90 روز ۷۳=۲/(۵۴+۹۲)= مقدار پيش بيني شده
D= 32 کارتن

۴- اورينگ کارتن ۸۰=۳۰+(۹۰+۳۰)۴۱ .۰ = حداکثر موجودي
A= 20عدد = ۴۱ .۰ کارتن کارتن ۴۶=۲/(۱۲+۸۰)= متوسط موجودي
B= 30 روز
C= 90 روز ۶۳=۲/(۴۶+۸۰)= مقدار پيش بيني شده
D=32 کارتن

– بلبرينگ کوچک کارتن ۶۰=۱۸+(۶۰+۲۰)۴۱ .۰=حداکثر موجودي
A= 20عدد=۴۱ .۰ کارتن کارتن ۳۶=۲/(۱۲+۶۲)= متوسط موجودي
B=30 روز
C= 60روز کارتن ۴۸=۲/(۶۰+۳۶)= مقدار پيش بيني شده
D= 18 کارتن

۶- بلبرينگ بزرگ کارتن ۱۰۳=۳۶+۲/(۶۰+۲۰)۸۳ ۳۰ =ح

داکثر موجودي
A= 20 عدد = ۸۳ .۰ کارتن کارتن ۶۰=۲/(۱۰۳+۱۷)= متوسط موجودي
B = 20 روز
C= 60 روز کارتن ۸۲=۲/(۱۰۳+۶۰)= مقدار پيش بيني شده
D= 36 کارتن

۷- پيچ قوطي ۱۶۸=۶۰+(۳۶۰+۹۰)۲۴ .۰=حداکثر موجودي
A = 20 عدد = ۲۴ .۰ قوطي قوطي ۹۵=۲/(۱۶۸+۲۲)= متوسط

موجودي
B= 90 روز
C= 360 روز قوطي ۱۳۲=۲/(۱۶۸+۹۵)=مقدار پيش بيني شده
D= 60 کارتن

۸- واشر مقوايي کارتن ۱۴۶=۵۰+(۶۰+۱۸۰)۴٫۰= حداکثر موجودي
A= 20 عدد = ۴ .۰ کارتن کارتن ۸۵=۲/(۱۴۶+۲۴)=متوسط موجودي
B =60 روز
C = 180 روز کارتن ۱۱۶ = ۲/(۱۴۶+۸۵)=مقدار پيش بيني شده
D= 50 کارتن

۹- ميلگرد mm 40 شاخه ۱۴۶ =(۱۸۰+۶۰)۴٫ ۰ = حداکثر موجودي