کارآموزی بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ايران و بازرسي مرتبط با تأسيسات شركت نفت

شركت نفت فلات قاره ايران

پروژه
بازسازي و نوسانات تأسيسات نفتي جزيره لاوان
گزارش
بازرسي فني تأسيسات واحد بهره برداري سلمان در جزيره لاوان

فهرست مطالب
مقدمه
۱-۱ كليات
۱-۲ شرح تأسيسات اوليه
۱-۳ شرح توسعه تأسيسات بمنظور نمك زدائي
۱-۴ شرح توسه هاي تدريجي در حين عمليات
۱-۵ شرح وضعيت فعلي واحد
۱-۶ توجيه بازرسي فني
۲- شرح نيازها
۳- بررسي وضعيت كلي واحد سلمان از جهات مختلف
۳-۱ وضعيت واحد در حالت مطلوب عملياتي
۳-۲ تأثير عوامل مختلف در وضعيت مطلوب عملياتي
۳-۲-۱ خسارات ناشي از بمباران

۳-۲-۲ مسائل ناشي از طول مدت بهره برداري
۳-۲-۳ مسائل مربوط به گسترش حوزه عملياتي
۳-۳ تغييرات اعمال شده در واحد در حين عمليات
۳-۴ نيازهاي جديد

۴- روش بازرسي فني و امور تكميلي مربوط به آن
۴-۱ بازرسي فني
۴-۱-۱ روش پرسنلي بازرسي فني
۴-۱-۲ روش هاي فني بازرسي فني
۴-۱-۳ وسائل و ابزار بازرسي فني
۴-۲ بررسي هاي مهندسي و اندازه گيري در محل
۴-۳ طراحي در محل
۵- ملاحظات فني، اقتصادي و اولويت ها
۵-۱ امور اقتصادي و سرمايه گذاري
۵-۲ زمان بندي

۵-۳ امور فني
۵-۴ اولويت ها
۵-۵ تعميرات برنامه ريزي شده
۶- گزارش بازرسي فني تأسيسات سبويل و سازه
۶-۱ شرح تأسياست سيويل و سازه

۶-۲ وضعيت حصار و دروازه ورودي
۶-۳ خاكريزهاي حفاظتي
۶-۴ سيستم محوطه سازي

۶-۵ راههاي ارتباطي داخلي
۶-۶ سيستم زهكشي و دفع آبهاي سطحي، حوضچه جداسازي آب آغشته به نفت
۶-۷ ساختمانها
۶-۸ فونداسيون ها
۶-۹ سازه ها
۶-۱۰ اسكله
۶-۱۱ محوطه مخازن

۱- مقدمه
۱-۱ كليات
واحد بهره برداري سلمان در سال ۱۹۶۷ ميلادي توسط شركت مهندسي و ساختماني Root & Brown به منظور فرآورش و تثبيت ۰۰۰/۲۲۰ بشكه در روز نفت خام حاصله از حوزه دريايي سلمان بطور يكپارچه طراحي و اجراء گرديد. اين واحد حدود ۲ سال بعد يعني سال ۱۹۶۹ راه اندازي گرديد و از آن موقع تا كنون اغلب بطور پيوسته در مدار توليد نفت صادراتي بوده است.

حوزه نفتي دريايي سلمان در ۹۰ مايلي جنوب جزيره لاوان قرار دارد. نفت حاصله از اين ميدان پس از يك مرحله تفكيك در سكوهاي مستقر در فلات قاره ايران، توسط يك رشته خط لوله زير دريايي ۲۲ اينجي از نوع به واحد بهره برداري سلمان كه در جزيره لاوان مستقر است منتقل مي شود. جهت اطلاع از موقعيت جغرافيايي جزيره لاوان نسبت به ساحل اصلي ايران و محل تقريبي حوزه نفتي سلمان به شكل شماره ۱ كه ضميمه گزارش است مراجعه فرماييد.
۱-۲ شرح تأسيسات اوليه

تأسيسات اوليه فرآورش كه بعنوان تأسيسات پايه از آنها نام برده خواهند شد شامل دو مدار اصلي فرآورش نفت و گاز مي باشد.
در مدار اول فرآيند، نفت ترش و گاز همراه پس از تحويل به واحد سلمان وارد تفكيك كننده هاي مرحله دوم ميگردد. در فاز بعدي فرآورش برجهاي تماس قرار دارند (مرحله سوم تفكيك و شيرين سازي نفت در اثر تماس با گاز تصفيه شده بطور همزمان در همين برجها انجام مي گيرد) كه پس از آن مرحله تبخير نهايي انجام شده و نفت به مخازن ذخيره تلمبه مي شود (شش مخزن هر كدام بقطر ۲۴۵ و ارتفاع ۶۴ فوت و ظرفيت ۵۱۲۰۰۰ بشكه).
نفت ذخيره شده در مخازن با استفاده از اختلاف ارتفاع وارد ايستگاه اندازه گيري (Metering Station) شده و سپس توسط دو رشته لوله ۳۶ اينچي به اسكله بارگيري جريان مي يابد. اسكله بارگيري قابليت پذيرش يك نفت كش ۰۰۰/۲۰۰ تني در يك طرف (سمت دريا) و يك نفت كش ۰۰۰/۶۰۰ تني در طرف ديگر (سمت خشكي) را دارا مي‌باشد.
مدار فرآيند گاز عبارتست از جمع آوري گاز مراحل مختلف تفكيك، تقويت فشار و ارسال آن به واحد شيرين سازي و شيرين نمودن گاز در اثر تماس با كربنات پتاسيم، گاز شيرين توليد شده بمصرف تماس با نفت ترش در برجهاي تماس (Strippers) و نيز سوخت نيروگاههاي برق و بخار مي‌رسد.
بمنظور خودگراني واحد بهره برداري سلمان، تأسيسات جانبي شامل ۲ ديگ بخار، سه دستگاه آب شيرين كن، ۴ توربوژنراتور، سيستم پمپاژ آب دريا، تلمبه آتش نشاني و مدار مربوطه و دو دستگاه كمپرسور هوا نيز نصب شده بودند.
۱-۳ شرح توسعه تأسيسات بمنظور نمك زدائي

در سال هاي ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ بنابر نياز جديد يعني ادغام تأسيسات نمك زدايي (Desalting) ، واحد بهره برداري سلمان توسعه داده كه طراحي آن به شركت مهندسي JOVAN و نصب و اجرا به يك پيمانكار داخلي واگذار گرديد. حدود توسعه واحد مذكور در اين راستا شامل اضافه نمودن دو مرحله تبخير متوالي پس از برجهاي تماس (Stripper) يعني برج گاززدا (Degassing Boot) و Flash Tank ، تعدادي تلمبه و كمپرسور، سه رديف متفاوت مبدلهاي حرارتي، دستگاههاي نمك زدا بانضما

م سيستم هاي لوله كشي، كابل كشي و كنترل جديد بوده است.
همراه با تغييرات فوق اغلب واحدهاي جانبي قبلي برچيده شدند و بجاي آنها سه دستگاه ديگ بخار، دو دستگاه آب شيرين كن، سه تلمبه تأمين آب دريا و يك تلمبه آتش نشاني كه همگي از ظرفيت بالاتري نسبت به تأسيسات جانبي پايه برخوردار بودند نصب گرديد.

يك دستگاه توربوژنراتور از نوع قبلي بعنوان واحد پنجم به نيروگاه و يك كمپرسور هوا مشابه دستگاههاي قبلي نير به كل مجموعه افزوده شد.
باين ترتيب واحد بهره برداري سلمان براي توليد نفت خام و نمك همراه بر اساس استاندارد قابل قبول بين المللي (حداكثر ۲۰ پوند نمك در هر هزار بشكه نفت) تجهيز گرديد.
۱-۴ شرح توسعه هاي تدريجي در حين عمليات
در ادامه بهره برداري از واحد و بر اساس نيازهاي جديد عملياتي ضمن توجه به گسترش تأسيسات همجوار و مناطق مسكوني، بتدريج و تا تاريخ تنظيم گزارش تأسيسات ذيل به واحد سلمان افزوده شده است.
– يك دستگاه واحد آب شيرين كن بعنوان واحد سوم.
– يك توربوژنراتور بعنوان واحد ششم (در تاريخ تهيه گزارش اين دستگاه در محل نصب نبود و بجاي ديگري منتقل شده است).
– دو دستگاه ديگ بخار بعنوان واحدهاي چهارم و پنجم (واحد پنجم فعلاً روي فوندانسيون مربوط نيست)
– برج هوازدا از آب تزريقي به Desalter ها.
– دو دستگاه كمپرسور هوا با ظرفيت بالاتر (كمپرسورهاي قبلي اعم از تأسيسات پايه و ط

رح نمك زدائي همگي برچيده شده اند.)
– يك مخزن Flash Trank (مخزن Flash Tank قديمي تبديل به مخزن آب شده است).
– دو مخزن يك ميليون بشكه اي جديد
– دو دستگاه پمپ شناور تأمين آب دريا بعنوان تلمبه هاي چهارم و پنجم

اطلاعات و مشخصات عمومي اغلب وسايل و تأسيسات واحد بهره‌برداري سلمان در بخش هاي بعدي اين گزارش ارائه شده اند. و جداول و نقشه هاي ساده جهت سهولت كسب اطلاعات نيز ضميمه گرديده تا ضمن مراجعه به آنها بتوان وضعيت كلي واحد را تجزيه و تحليل نمود.
۱-۵ شرح وضعيت فعلي واحد
در تاريخ تنظيم گزارش از كل مجموعه بهره برداري سلمان بدلايلي مانند خسارات ناشي از جنگ، امور ايمني، صدمات ناشي از فرسودگي و تداوم بهره برداري كه در فصول بعدي بطور مشروح مورد بررسي قرار خواهند گرفت تأسيسات ذيل در مدار توليد قرار نداشته و يا در محل خود مستقر نبوده اند.
۱-۵-۱ تفكيك كننده هاي مرحله دوم
۱-۵-۲ برجهاي تماس
۱-۵-۳ كمپرسورها
۱-۵-۴ بخشي از تلمبه ها
۱-۵-۵ واحد شيرين سازي گاز
۱-۵-۶ بخشي از مبدلهاي حرارتي
۱-۵-۷ تأسيسات اندازه گيري نفت صادراتي
۱-۵-۸ بخشي از دستگاههاي نمك زدا
۱-۵-۹ بخشي از لوله ها و سيستم هاي كنترل و برق
۱-۵-۱۰ سه مخزن ۵۱۲۰۰۰ بشكه اي.
بجز موارد فوق در حال حاضر يكي از تفكيك كننده هاي قديمي، همراه با برج گاززدا و مخزن تبخير (Flash Tank) همراه با تأسيسات جانبي در مدار توليد نفت خام قرار دارند.
۱-۶ توجيه بازرسي فني
براي آ‍ماده سازي مجدد واحد بهره برداري سلمان با ظرفيت كامل يعني ۰۰۰/۲۲۰ بشكه نفت در روز حدود صدمات ناشي از بمباران در طول جنگ و خسارات وارده به بعضي از سيستم ها در اثر فرسودگي مي بايست مشخص گردد. علاوه بر دو مورد مذكور نيازهاي جديدي مانند توليد حوزه هاي مجاور (رشادت، رسالت و بلال)، عدم تكافوي بعضي از سيستم هاي جانبي و تعويض واحد قديمي و فرسوده شيرين سازي گاز نيز مدنظر بوده است كه بر اساس كليه نيازهاي مذكور تصميم به بازسازي و نوسازي واحد گرفته شده است. بمنظور تعيين حدود خسارات و همچنين حصول اطمينان از قابليت بهره برداري تأسيساتي كه به ظاهر صدمه نديده اند، بازرسي فني وسايل و

سيستم‌هاي بكار برده شده در واحد سلمان ضروري بوده تا پس از تعيين حدود مورد نظر بتوان بر اساس اطلاعات بدست آمده، طرح بازسازي را اجرا نموده و واحد را مجدداً براي مدت زمان طولاني در مدار توليد نفت صادراتي قرار داد.
۲- شرح نيازها

بر اساس نكاتي كه در مبحث مقدمه به اطلاع رسيد و با توجه به خسارات وارده در اثر بمباران، پروژه بازسازي و نوسازي واحد بهره‌برداري سلمان مطرح و جهت انجام امور پروژه، قراردادي با شركت انرشيمي منعقد گرديده سر فصل نيازهاي عمده بر طبق قرارداد منعقده بشرح موارد ۲-۱ الي ۲-۳ مي باشد. لازم باطلاع است كه در حين اجراي كارهاي بازرسي فني نيازهاي ديگر علاوه بر موضوع قرارداد مشاهده گرديد. نيازهاي جديد حسب مورد باطلاع مسئولين شركت نفت فلات قاره رسيد و مقرر شد كه همگي مد نظر و مورد بازرسي فني و بررسي مهندسي قرار گرفته و نتايج عيناً جهت اطلاع و تصميم گيري مسئولين شركت نفت فلات قاره ايران در گزارش بازرسي فني ارائه شود تا در صورت تصويب، نسبت به انجام آنها در مرحله بازسازي و نوسازي اقدام گردد.
محدوده نيازهاي جديد بشرح مواد ۲-۴ الي ۲-۷ مي باشد.
۲-۱ بازرسي فني تأسيسات و تعيين حدود خسارات و صدمات وارده به‌ آنها در اثر بمباران و تعيين وضعيت اقلامي كه از محل خود خارج شده اند.
۲-۲ نيازهاي جديد كه بترتيب عبارتند از:‌
الف – تعويض واحد شيرين سازي گاز، (واحد قبلي كه بر مبناي فرآيندي قديمي و تقريباً خارج از رده در مقايسه با روش هاي امروزه كار مي‌كرده مي بايست با سيستم جديدتر حاوي روش فرآورش پيشرفته جايگزين گردد.)

ب – بررسي امكان استفاده از تأسيسات فرآورش نفت سلمان بطور همزمان براي تثبيت نفت خام استحصالي از حوزه هاي مجاور (۵۵۰۰۰ بشكه در روز نفت حاصله از ميادين رشادت، رسالت و بلال).
۲-۳ ارائه طرح بازسازي و نوسازي واحد بهره برداري بر اساس موارد فوق.
۲-۴ مسائل مبتلا به واحد در اثر تداوم بهره برداري و خورندگي در اثر شرايط حاد اقليمي (رطوبت و گرماي زياد، وجود آتمسفر همراه با املاح ناشي از تبخير آب دريا و هيدروژن سولفوره).
۲-۵ گسترش تدريجي حوزه عمليات شركت نفت فلات قاره ايران در منطقه لاوان و بالنتيجه كستم ها (مانند تأمين آب دريا و آتش نشاني).
۲-۶ انعكاس تغييرات اعمال شده در طول مدت بهره برداري در طرح بازسازي و نوسازي.
۲-۷ تطبيق اطلاعات فني و نقشه هاي تأسيسات با آنچه كه در محل موجود است و ساخته شده (As Built) تا بتوان بر اساس نقشه هاي زمينه تصحيح شده و به روز در آورده شده تغييرات مورد نياز طرح بازسازي و نوسازي را اعمال نمود.
با توجه به شرح نيازها اعم از موارد قراردادي و جديد ضمن مراعات دو اصل مهم يعني فوريت طرح و هم چنين اشتراك حوزه بهره‌برداري بلافاصله امور مربوط به بازرسي فني شروع گرديد. كارهاي مربوط به اين بخش از تاريخ ۶/۹/۱۳۶۷ الي ۲۰/۱۱/۱۳۶۷ توسط گروههاي مختلف بازرسي فني سيويل و سازه، مكانيك و لوله‌كشي، برق و ابزار دقيق انجام گرفت كه گزارش حاضر نتايج بازرسي فني را باستحضار مي رساند.
۳- بررسي وضعيت كل واحد سلمان از جهات مختلف
در اين بخش از گزارش بترتيب وضعيت مطلوب تأسيسات واحد بهره برداري سلمان، تأثير عوامل مختلف، تغييرات اعمال شده در طول مدت بهره برداري و هم چنين نيازهاي جديد بعنوان مباني اخذ تصميم به تفصيل مورد بحث قرار مي گيرند.
۳-۱ وضعيت واحد در حالت مطلوب علمياتي

وضعيت مطلوب عملياتي حالتي است كه واحد قادر به توليد ۰۰۰/۲۲۰ بشكه نفت خام تثبيت شده بر اساس استاندارد صادراتي باشد. در اين حالت تأسيسات فرآورش مانند سيستم دريافت نفت خام، تفكيك كننده ها، برج هاي تماس و گاززدا، مخازن تبخير، تلمبه ها، كمپرسورها، مبدلها، دستگاههاي نمك زدا و واحد شيرين سازي گاز همگي همراه با تأسيسات جانبي

مانند سيستم هاي توليد آب، بخار، آتش نشاني، آب شيرين، برق و سيستم اندازه گيري صادرات با ظرفيت كامل در مدار توليد قرار گرفته باشند، مختصات كلي وضعيت مطلوب عملياتي توسط شك

تأسيسات)، شكل شماره ۳ (نحوه استقرار) و شكل شماره ۴ (مدار فرآورش) كه همگي بطور خلاصه تهيه شده اند. جزئيات فني تأسيسات واحد بهره برداري لاوان در ليست وسايل (Equipment List) ارائه گرديده.
۳-۲ تأثير عوامل مختلف در وضعيت مطلوب عملياتي
عوامل موثر در تغيير وضعيت واحد بهره برداري سلمان از حالت مطلوب به موقعيت فعلي بترتيب عبارتند از خسارات ناشي از بمباران، مسائل ناشي از طول مدت بهره برداري و مسائل مربوط به گسترش حوزه عملياتي. شرح مفصل اين عوامل بترتيب ذيل مي باشد.
۳-۲-۱ خسارات ناشي از بمباران
عامل عمده اي كه در تغيير وضعيت واحد بهره برداري سلمان بسيار موثر بوده خسارات ناشي از بمباران در طول جنگ مي‌باشد. اين خسارات بترتيب عبارتند از:‌
۳-۲-۱-۱ از بين رفتن توپك گير انتهائي خط لوله، شيرآلات و كنترل‌هاي آن در اثر انفجار و آتش سوزي.
۳-۲-۱-۲ انهدام شش دستگاه اندازه گير (Mater) نفت خام صادراتي، صافي ها، كنترل ها و دستگاههاي Prover و Calibration Tank ، مخزن زيرزميني و تلمبه برگشت همراه با كليه تأسيسات همجوار در اثر آتش سوزي.

۳-۲-۱-۳ از بين رفتن يك مخزن ۵۱۲۰۰۰ بشكه اي نفت خام (مخزن شماره ۵) در محوطه مخازن همراه با لوله كشي ها و شيرآلات و كنترل ها در اثر آتش سوزي.
۳-۲-۱-۴ تغيير فرم مخزن شماره ۶ كه در مجاورت مخزن شماره ۵ قرار داشته در اثر تشعشات حرارتي ناشي از آتش سوزي.
۳-۲-۱-۵ برجهاي تماس بدرجات مختلف در اثر اصابت مستقيم و يا تركش انفجار بشدت صدمه ديده بنحوي كه يك برج در اثر اصابت مستقيم بشدت پاره شده و در يك حلقه كمانه نموده، در دو برج هر يك در بيش از ده مورد پارگي ايجاد شده و برج چهارم نيز در چند مورد سوراخ شده است.
۳-۲-۱-۶ ايجاد خسارات در اثر تركش هاي ناشي از انفجار در محوطه تفكيك كننده ه

اي مرحله دوم بخصوص در قسمت لوله كشي‌ها.
۳-۲-۱-۷ ايجاد خسارت بدرجات مختلف در بخش عمده اي از تأسيسات شيرين سازي گاز يعني مخازن تحت فشار، برجها، مبدلها، لوله كشي ها و تلمبه ها.
۳-۲-۱-۸ اصابت تركش بدرجات مختلف به خطوط لوله ۳۶ اينچي انتقال نفت از محوطه مخازن به اسكله بخصوص در ناحيه تفكيك كننده‌ها.
۳-۲-۲ مسائل ناشي از طول مدت بهره برداري
عوامل ديگري كه در وضعيت واحد بهره برداري موثر بوده اند شامل نكاتي است كه ذيلاً باطلاع مي رسد. اين مسائل بيشتر در اثر طول مدت بهره برداري و عمليات در شرايط حاد جوي مانند رطوبت همراه با املاح آب دريا و گاز ترش و بعضاً اشكالات تعميراتي عارض واحد گرديده است:
۳-۲-۲-۱ خورندگي داخلي بعضي از سيستم ها و تأسيسات مانند تفكيك كننده هاي مرحله دوم، نمك زداها، لوله كشي ها و شيرآلات مربوطه در اثر تماس با نفت و گاز ترش همراه با آب نمك.
۳-۲-۲-۲ خورندگي خارجي اغلب لوله كشي ها و بخصوص سازه‌ها در اثر تماس با شرايط حاد جوي.
۳-۲-۲-۳ افت راندمان در اثر طول مدت بهره برداري مانند دستگاههاي تبديل آب دريا به آب شيرين ديگهاي بخار و ژنراتورها.
۳-۲-۲-۴ فرسودگي و كهنگي بعضي از ماشين آلات مانند كمپرسورهاي گاز بعلت سرويس زياد.
۳-۲-۲-۵ افت ظرفيت تبادل حرارتي در بعضي از مبدلهاي حرارتي بخصوص مبدلهاي نفت بعلت رسوبات زياد و سوراخ شدن لوله ها در اثر فرسودگي.
۳-۲-۲-۶ بهره برداري مداوم از بعضي از سيستم ها مانند لوله‌كشي هاي بخار و نياز به تعويض آنها
۳-۲-۳ مسائل مربوط به گسترش حوزه عملياتي
بعلت ارائه سرويس هاي جانبي به تأسيسات همجوار مانند تأسيسات مسكوني جزيره لاوان، كمبودهايي در بعضي از اقلام سرويس هاي جانبي (مانند آب شيرين و در مواقعي برق) ايجاد شده است. موضوع كمبود آب آشاميدني با توجه به افت راندمان دستگاههاي آب شيرين كن (رجوع شود به ۳-۲-۲-۳ فوق) باعث شده است كه دو تغيير عمده در سالهاي اخير در واحد ايجاد گردد:
۳-۲-۳-۱ استفاده از آب دريا براي نمك زدايي از نفت خام بجاي آب شيرين كه در نهايت باعث نصب واحد اكسيژن زدايي از آب دريا و تلمبه هاي مربوطه گرديده.
۳-۲-۳-۲ نصب دستگاه سوم توليد آب آشاميدني در واحد

كه با اينهمه موضوع كمبود آب آشاميدني هنوز مرتفع نگرديده و درخواست شده كه در طرح بازسازي و نوسازي مدنظر قرار گيرد. لهذا بعنوان يكي ديگر از عوامل موثر در وضعيت مطلوب واحد پيشنهاد مي‌گردد كه مورد توجه قرار گيرد.
۳-۳ تغييرات اعمال شده در واحد در حين عمليات
در طول مدت بهره برداري از اين واحد تغييراتي در سيستم هاي مختلف آن اعمال گرديده اند كه جهت اطلاع و منظور نمودن آنها در طرح بازسازي و نوسازي مي بايست مدنظر قرار گيرند، اين تغيير و تبديلات به ترتيب عبارتند از:‌
۳-۳-۱ اضافه نمودن دستگاه سوم تبديل آب دريا به آب آشاميدني با ظرفيتي معادل دستگاه هاي اوليه.
۳-۳-۲ اضافه نمودن ديگهاي چهارم و پنجم به واحد ظرفيت ديگهاي بخار شماره چهار و پنج با ديگهاي بخار اوليه با حدود بيست و پنج درصد اضافه توليد متفاوت مي باشد.
۳-۳-۳ اضافه نمودن توربوژنراتور ششم به نيروگاه.
۳-۳-۴ برچيدن كمپرسورهاي اوليه هوا و جايگزين نمودن آنها با دو كمپرسور با قدرت بيشتر (دستگاههاي خشك كننده هوا همان دستگاههايي هستند كه در ابتدا نصبت شده اند).
۳-۳-۵ تغيير مدار تغذيه آب واحدهاي نمك زدا (Desalters) از آب شيرين به آب دريا كه در اين مورد نصب برج اكسيژن زدايي و تلمبه‌هاي مربوطه ضروري بوده است و اين سيستم نيز به تأسيسات افزوده شده است.

۳-۳-۶ اضافه نمودن دو مخزن يك ميليون بشكه اي در محوطه مخازن همراه با لوله كشي هاي مربوطه.
۳-۳-۷ خارج نمودن مخزن تبخير قديمي از سرويس نفت خام و قرار دادن آن در سرويس آب بمنظور عمليات.
۳-۳-۸ نصب مخزن تبخير جديد.
۳-۳-۹ نصب دو عدد تلمبه توربيني عمودي جديد در محوطه روي اسكله بمنظور تأمين آب دريا.
۳-۳-۱۰ تغيير و تبديل در چند مخزن تحت فشار مانند تبديل مخزن آب به مخزن هواي فشرده و يا مخزن گاز ويل به سرويس ديگر.

تبصره: اغلب تغييرات فوق در نقشه ها و مدارك فني تأسيسات واحد بهره برداري سلمان منعكس نگرديده اند و ضروري است كه حسب مورد، مورد توجه قرار گيرند و در موقع خود نسبت به ادغام اين تغييرات اقلاً در نقشه هاي واحد اقدام شود.
۳-۴ نيازهاي جديد در رابطه با نوسازي
نيازهاي جديدي كه مي بايست در طرح بازسازي و نوسازي ملحوظ گردند بشرح ذيل مي باشد.
۳-۶-۱ برچيدن واحدهاي شيرين سازي قديمي گاز و جايگزين نمودن آنها با سيستم جديدتر و پيشرفته تر.
۳-۶-۲ بررسي امكانات استفاده همزمان از اين تأسيسات براي فرآورش نفت خام حاصله از حوزه هاي نفتي رسالت، رشادت و بلال.
۴- روش بازرسي فني و امور تكميلي مربوط به آن
بر اساس نيازهاي طرح بازسازي و نوسازي و هم چنين ساير مواردي كه در مباحث قبلي باطلاع رسيد ضمن توجه به برنامه فشرده پروژه ترتيبي اتخاذ گرديد كه امور مربوط به بازرسي فني تأسيسات بهره برداري سلمان در مدتي بين ۲ الي حداكثر ۵/۲ ماه انجام گيرد. لهذا پس از ابلاغ پروژه يك برنامه توجيهي كوتاه مدت ترتيب داده شد تا مسئولين مربوطه به تأسيسات آشنايي كافي پيدا نموده و بتوانند در اسرع وقت به محل تأسيسات مراجعه و وظايف محوله را انجام دهند. در طول مدت توجيه پروژه (۳ هفته) براي گروه هاي بازرسي فني و بعداً براي گروهي كه مسئول طرح در محل تأسيسات خواهند بود دستورالعمل مربوطه تهيه گرديد و همراه با نقشه ها و اطلاعات لازم در اختيار پرسنل هر گروه گذارده شد.
بر اساس نظريات بازرسين فني تصميم گرفته شد كه واحد اولاً مي‌بايست از نظر مهندسي نيز مورد بررسي قرار گيرد و ثانياً نقشه‌هاي موجود در موارد متعددي با آنچه كه ساخته شده تطبيق نمي نمايد. با توجه به اين دو موضوع ترتيب بازديدهاي مهندسي و طراحي در محل تأسيسات نيز داده شد. جزييات اموري كه در هر يك از مراحل بازرسي فني، بازبيني مهندسي و طراحي در محل انجام شده و روش‌هاي مربوطه ذيلاً باستحضار مي رسد:
۴-۱ بازرسي فني:
۴-۱-۱ روش پرسنلي بازرسي فني
گروه اصلي بازرسي فني در مدت ۶ آذر الي ۲۰ بهمن ۱۳۶۷ مشغول بكار بوده است (بر اساس دو هفته متوالي تمام وقت در محل تأسيسات و يك هفته استراحت كه ضمن آن گزارش مربوطه را تهيه مينموده اند.) جهت همكاري در امور مربوطه و رعايت عدم تداخل با عمليا

ت روزمره بهره برداري ترتيبي داده شده بود كه پرسنل تعميراتي و كمكي تداخل با عمليات روزمره بهره برداري ترتيبي داده شده بود كه پرسنل تعميراتي و كمكي حداكثر تا ۱۰ نفر و در اغلب موارد بر حسب لزوم، از طرف شركت نفت فلات قاره ايران تأمين و در اختيار بازرسين فني گذارده شود. جهت هماهنگي بين بازرسين فني و پرسنل عملياتي يك نفر رابط از طرف اداره مهندسي مأمور به هماهنگي گرديد.
بازرسين فني كه در مدت فوق بوظايف محوله اشتغال داشته اند عبارتند از:‌
۴-۱-۱-۱ مسئول گروه بازرسي فني كه ضمن هماهنگي و سرپرستي، مسئوليت

بازرسي فني از تأسيسات لوله كشي، ماشين آلات (تلمبه ها و كمپرسورها)، مخازن تحت فشار و برجها، مبدلهاي حرارتي و ساير دستگاههاي مكانيكي را بعهده داشته است.
۴-۱-۱-۲ مهندس مكانيك و مسئول بازرسي و اندازه گيري سيستم لوله كشي ها و مشخص نمودن لوله كشي هايي كه مي بايست پيش‌سازي شوند.
۴-۱-۱-۳ بازرسي فني برق براي نيروگاه، پست هاي ترانسفورماتور، تابلوهاي توزيع، شبكه كابل كشي، موتورهاي برق، سيستم اتصال زمين و روشنايي محوطه (بجز اسكله).
۴-۱-۱-۴ بازرسي فني ابزار دقيق و كنترل براي سيستم ابزار دقيق، كنترل هاي محلي، مدارهاي ارتباطي و مراكز فرمان.
۴-۱-۱-۵ بازرسي فني سيويل و سازه براي بررسي وضعيت فونداسيونها، سازه ها، ساختمانها و ساير تأسيسات ساختماني. (اين مورد توسط سرپرست بازرسي فني و همكاري ۲ نفر مهندس سيويل و سازه انجام شد).
۴-۱-۲ روش هاي فني بازرسي فني
روش هاي فني اجرا شده در مورد بازرسي تأسيسات بترتيب ذيل بوده است:
۴-۱-۲-۱ بازرسي فني تأسيسات سيويل و سازه
در مورد تأسيسات سيويل و سازه اغلب بر اساس اندازه گيري در محل و مشاهده وضعيت ظاهري ساختمانها، فونداسيونها و سازه ها تصميم گيري شده. در چند مورد مانند فونداسيون هاي برج تماس (Stripper) ، برج گاززدا (Boot) و تكيه گاههاي لوله ۴۲ اينچي خروجي گاز از برج پس از محاسبات مجدد تصميمات لازمه اتخاذ گرديد.
۴-۱-۲-۲ بازرسي فني تأسيسات مكانيكي

الف – لوله كشي و متعلقات مربوطه بطريق بررسي وضعيت ظاهري، كسب اطلاعات در محل، ثبت نقاط صدمه ديده با اندازه گيري از يك مبدأ، ثابت و مشخص نمودن مقاديري كه بايد بر چيده شوند مورد بازرسي فني قرار گرفته اند. ضخامت جدار كليه لوله هايي كه از نظر ظاهري سالم و قابل استفاده تشخيص داده شده از جهات مختلف اندازه گيري شده تا اطمينان حاصل گردد كه در سرويس بعدي مناسب باشند. در موارد متعددي علاوه بر اندازه گيري ضخامت جدار، داخل لوله ها نيز مورد بازرسي فني قرار گرفته و حدود تشكيل رسوبات، خوردگي و زنگ زدگي بررسي شده و اندازه گيري گرديد.