ص ۲٫٫
گزارش كل كار امور اجتما عي شهرستان ميانه:
مقدمه:
گسترش عدالت اجتماعي.اقتصادي.فرهنگي به ويژه توزيع عادلانه درامدوايجاد فرصتهاي شغلي در سطوح مختلف مهارتي مشاغل گونا گون از اهداف برنامه پنج ساله توسه اقتصادي است.
از طرفي توجه به سرمايه گذاري اقتصادي و اجتماعي براي نسل ها ي آينده كشور
به ويژه در زمينه هاي تغذيه بهداشت و درمان پوشاك آموزش. و رشد فرهنگي اجتناب ناپذير است. لذا در جهت اجراي هدف برنامه كلان در سطح كشور برنامه ريزي هاي ما منطقه اي و شهرستاني نيز به منظور شناخت منابع و احتياجات به نيروي انساني همرا و هماهنگ با برنامه ريز ي هاي ساير بخشها الزامي به نظر

مي رسد در شرايط كنوني تآمين نيازهاي اساسي نيروي انساني به يك استراتژي مناسب نياز دارد. تا ضمن ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نيرو كار . اقدامي مناسب
در جهت توسعه برنامه هاي اقتصادي انجام گيرد. بايد دانست مشكلات در زمينه
فراهم كردن فرصتهاي كافي اشتغال وجود دارد كه حل اين معضل در يك برنامه
ريزي بلند مدت و با تعين سياستها و خط مشي منطقي امكان پذير خواهد بود.
برنامه ريزي نيرئي انساني و اشتغال عامل هماهنگي جمعيت فعال با نيازهاي برنامه توسعه اقتصادي . اجتماعي در شهرستان . ومنطقه و كل كشور است.

 

دستيابي به هدفهاي مورد نظر در قالب برنامه هاي عمراني نخواهد شد مگر اينكه
امكانات و تسهيلات مورد لزوم براي تجهيز نيروي انساني و تربيت انها براي امراز مشاغل جديد در برنامه هاي توليد(كشاورزي. صنعت ) و خدمات ارزيابي شود.
ص ..۳…

وظايف واحدهاي استاني و وزارت كار و امور اجتماعي:

۱-رسيدگي به اختلافات و شكايات كارگري و كارفرمايي از طريق تشكيل مراجع
حل اختلاف.

۲- راهنمايي و ارشاد كارگران در مورد چگونگي انعقاد پيمان هاي دسته جمعي

 

۳- برسي طرحهاي بهره وري و رسيدگي به قراردادها . پاداش افزايش تو.ليد

۴- انجام خدمات لازم در زمينه اجراي قانون و مقرات بيمه بيكاري

۵- ارائه طرحهاي تيپ اشتغالزا به متقاضيا ن و نظارت بر اجراي انها

۶- ايجاد توسه و نگهداري مجمو عه ورزشي . تفريحي. وفرهنگي كارگران

۷- انجام امر مربو ط به اشتغال ابتاع خارجي بر اساس مقررات و دستور العملهاي مربوط

۸- انجام امور مربوط به تشكيلات كارگري و كارفرمايي با توجه به قوانين و مقررات و آئين نامه هاي زيربط.
ص…۴….

 

۹- اجرا قانون و ائين نامه هاي تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در سطح استان

۱۰- انجام امور حقوقي مربوط به حوزه عملكرد در حدود اختيارات يا هماهنگي واحد حقوقي

من كار آموزيم را در اداره كار و امور اجتماعي در بخش(( خود اشتغالي)) مشغول به كار ميباشم.
روزهاي كاري من در هفته كلآ به دليل حجم زياد درسهايم فقط متوانم در روزهاي
شنبه. يكشنبه.دوشنبه ميباشد . و ساعات كاري من نيز از ساعت ۸ صبح اغاز و در ساعت اداري نيز به پايان مرسيد.

 

نوع فعاليت من نيز در انجا بايگاني پرونده ها . نوشتن ليست اسامي. به اطلاع رساندن اشخاصي كه وام خود اشتغالي به انها تعلق يافته است و تكميل كردن
پرونده هاي انها و نوشتن ليست اسامي كه در بانك وام گرفته اند.

ص..۵…
گردشكار واحد تنظيم روابط كار:

۱- مراجعه شاكي به هيت تشخيص و يا هيتهاي حل اختلاف پس از اخراج يا ايجاد
اختلاف در محيط كاري جهت تعين تكليف
۲- تكميلفرم شكايت و يا دادخواست توسط شاكي يا شاكيان
۳- ارائه كليه مدارك و مستندات به هيت هاي تشخيص و يا حل اختلاف دال بر
حقانيت شاكي يا شاكيان باشد.
۴- صدور دعوتنامه توسط هيت تشخيص و جهت حضور خوانده و خواهان در موعد مقرر به منضور اداي توضيحات
۵- تنظيم صورت جلسه و ثثبت اظهارات طرفين دعوي در هئيت تشخيص
۶- صدور دعوتنامه نوبت دوم در صرت عدم حضور يا تناقض در اظهارات يكي از طرفين
۷- صدور رآي قانوني توسط هئيت تشخيص بر اساسئ مدارك مستند موجود در پرونده و اظهارات طرفين

۸- طرح دعوي شكايت در هئيت هاي حل اختلاف درصدي اعتراض هر يك از طرفين دعويدر مهلت تعين شده (تا پانزده روز از زمان ابلاغ رآي صادره)
۹- صدور انشاي راي توسط هيتهاي حل اختلاف كه به استناد ماده ۱۵۹ قانون كار
قطعي و لازمالجراست

ص..۶….

وظايف شغلي واحد تنظيم روابط كار:

۱- رسيدگي به شكايات كارگران و كارفرمايان و در صورت امكان هدايت انها به سازش.

۲- دعوت از طرفين دعوي براي شركت در جلسات هيات تشخيص و جلسات ذيربط.
۳- شركت در جلسات هيات تشخيص و تنظيم صورت جلسه بين طرفين.
۴- ابلاغ تصميمات ميان تشخيص و حل اختلاف بين طرفين.
۵- انجام اقدامات لازم جهت اجراي آرا قطعي هيات تشخيص و حل اختلاف.
۶- نظارت بر انجام امور متصديان مربوط و راهنمايي آنان در ارتباط با مقررات قانون كار.

ص….۷…..
گردشكار واحد اشتغال :
۱- مراجعه متقاضي كار و اشتغال به واحدهاي اشتغال مستقعر در ادارات كار و امور اجتماعي.
۲- مشاوره شغلي و رااهنمايي متقاضي و اخذ اطاعات.انجاك مصاحبه با متقاضي شغل و شناخت استعداد توانايي مادي توسط كار ياب .
۳- هدايت متقاضي اشتغال و يا وان خود اشتغالي به مراجع ذيصلاح با توجهه به نوع درخواست و خواسته متقاضي و همچنين توانايي هاي مادي .
۴- ارائه درخواست نيروي كارفرمايان كارگا ههاي تحت شمول قانون كار.

۵- معرفي و متقاضي كار و اشتغال به كار فرمايان كار گا ههاي داير جهت اشتغال به كار در صورت وجود فرصت شغلي مناسب و متناسب با توانمندي و كار آرايي متقاضي كار.

ص….۸….
شرح وظايف عمومي بازرسان كار::
۱- انجام بازرسي دوره اي از كارگا ههاي حوزه عملكرد طبق برنامه به منطور نظارت بر حسن اجراي مقررات قانون كار.
۲- انجام بازرييهاي مخوردي بنا به درخواست متقاضيان در كاييه زمينه هاي قانون كار و مصوبات شوراي عالي و شو راي عالي حفاظت فني(پروانه تاسيس-پروانه بهره برداري).
۳- ابلاغيه پيشگيري از بروز حوادث مشابههجهت اجراي مقررات حفاظت فني كار گاهها .
۴- مراجعه به مراجع قضايي و انتظامي به عنوان ضابط دادگستري در چهار چوب قانون كار.
۵- شناشايي عوامل و شرايط خطر سازي دستگاهاي خطرناك و حادثه آفرين در كار گا ها و انجام اقدامات قانوني جهت جلو گيري از ادامه فعاليت آنها با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ قانون كار.

ص…..۹….
۶- شركت در جلسات كميته حفاطت فني و بهداشت كارگا هها و برسي صورت جلسه كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار گا هها و ارائه راهكارها و دستورالعملهاي ايمني به كارفرمايان جهت ايجاد شرايط ايمني محيط كار .

۷- راهنمايي موسسين به منظور برسي نقشه هاي ساختمان كارگهاي جديدالاحداث و توسعه كارگاهي.

ص…..۱۰…
۸- انجام تحقيقات لازم در خصوص ثوابق كار شاكيان ارجاعي از مراجع حل اختلاف
۹- معرفي كار فرمايان متخلف از ضوابط و مقررات قانوني به مراجع قضايي و پيگيري تا حصول اطمينان.
۱۰- حضور در مراجع حل اختلاف به عنوان كارشناس خبره مطلع (در موارد لزوم)
۱۱- بازرسي و برسي حوادث ناشي از كار و تهيه گزارش لازم و ارسال ان به وراجع درخواست كننده (انتظامي و قضايي ) .
۱۲- برسي مجدد حوادث در قالب هيتهاي كار شنلسي بنا به درخواست مراجع قضايي و اعلام نظر كارشناسي.
۱۳- حضور فعالانه در تنشههاي اعتصاب كارگري و راهنمايي كارگران و كارفرمايان
و انجام خدمات ضروري جهت ايجاد آرامش در محيط كارگاهها با حفظ حقوق و تكاليف
كارگران و كارفرمايان در كارگاهها .
۱۴- حضور در جلسات كارگران و كارفرمايان به منظور انتقعاد پيمان دسته جمعي

۱۵- پيشنهاد اصلاح ياتغير متون آئين نامه ها و دستور العملهاي حفاظت فني .

ص…۱۰….
گردشكار واحد بيمه بيكاري:
۱- برسي شموليت متقاضي جهت بهر ه مندي از قانون بيمه بيكاري
۲- تشكيل پر ونده و آخذ مدارك
۳- معرفي به سازمان تآمين اجتماعي و برقراري بيمه بيكاري
۴- معرفي به كلاسهاي آموزش فني حرفه اي و نهضت سواد آموزي
۵- بازرسي مشترك جهت كنترل مقرري بگيران
۶- كنترل حضورو غياب مقرري بگيران

۷- تهيه و تنظيم آمار ماهيانه و سه ماهه
۸- صدور مجوز پرداخت مقرري
۹- قطع مقرري. مقرري بگيراندر صورت عدم رد يا قبول شغلهاي پيشنهادي و اشتغال
واحد تشكيلات كارگري و كارفرمايي:
۱- اجراي مواد ۱۳۰ الي۱۳۸ قانون كار در خصوص( فراهم نمودن شرايط لازم در
انتخابات نماينده گان كرگران – شوراي اسلامي كار-انجمنهاي صنفي كارگري.
ص….۱۱….
مراحل و اقدامات لازم در خصوص برگزاري انتخابات:
۱- اخذ درخواست كتبي با امضا م درخواست اكثريت كارگران و يا كارفرمايان
۲- چاپ و نصب آگهي كانديتوري در واحدها و يا روزنامه هاي كثيروالنتشار
۳- برسي صلاحيت كانديداتورها
۴- چاپ و نصب اگهي مربوط به زمان و مكان انتخابات(رآي گيري)
۵- تهيه صندوق راي گيري و انتخابات هيئت نظارت برانتخابات
۶- راي گيري مخفي و شمارش ارائ و تنظيم صورت جلسه
۷- صدور كارت و اعتبار نامه
شرح وظايف كارشناس بازار:

۱- بهره برداري از امار پردازش شده در زمينه عرضه و تقاضا نيروي انساني در بازاركاربه منظور تحليل امارها و اطاعات بازار كار و پيش بيني روند در بازار مورد اشاره و ارايه ديدگاهها و چشم انداز آينده از روندهاي مزبور
۲- شركت در جلسات و سخنرانيها و سمينارها جهت بهره برداري از اطاعات و
تجربيات ارائه شده در مباحث مرتبط با بازار كار به منظور افزايش اطاعات علمي
و آگاهيهاي لازم در اين ارتباط و استفاده در گزارشات و ارايه انها براي بهره برداري ساير كاركنان

ص ….۱۲…..

 

۳-مطالعه و برسي تطبيقي در زمينه آمار جوينده گان كار ثبت نام شده فرصتهاي شغلي. (در بخشهاي مختلف اقتصادي) به گمارده شدهگان به تفكيك سن و جنس و بر حسب نقاط شهري وروستايي در كل كشور طي سالهاي مختلف جهت بهره برداري ساير كارشناسان و مسئولين و…به منظور برنامه ريزي ويا سياستگذاري در خصوص موضوعات مرتبط

۴- انجام امور محموله مرتبط با وظايف نظير ارائه راهنمايي هاي شغلي و حر فه اي
مراجعين در بخشهاي مختلف مزد بگيري و غيره مزد بگيري اشتغال معرفي جوينده گان كار به منظور كسب و يا ارتقائ مهارت به سازمان آموزش فني و حر فه اي كشور و مجتمعهاي آموزشي و اشتغال

۵- تهيه گزارشات مورد نياز ساير دستگاهها . گرد اوري اطاعات و آمارهاي مورد نياز . بازرسي موردي از مراكز خدمات اشتغال استانها و شهرستانها جهت برسي
عملكردفعاليت ان واحدها و ارائه اگاهي ها و رهنمودها و آموزش لازم به كاركنان
مربوطه به منظور ارايه آمارها و جمع اوري و پردازش داده ها و كسب فرصتهاي شغلي……

۶-انجام مطالعات متفرقه در زمينه صنايع كوچك و طرحهاي اشتغالزا… جهت ارايه راه كارها