کارآموزی شركت صنعتي هنكل (توليد، فروش، واردات و صادرات لاستيكهاي صنعتي)

تاريخچه فعاليت شركت
۱-۱- كليات
شركت صنعتي هنكل (سهامي خاص) بصورت شركت سهامي خاص تأسيس شده است و طي شماره ۱۶۴۳۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۱ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.

 

۲-۱- فعاليت اصلي شركت
موضوع فعاليت شركت طبق ماده ۲ اسانامه شركت شامل توليد، فروش، واردات و صادرات لاستيكهاي صنعتي، چسب، مواد پاك كننده و ساير فعاليتهاي مربوطه است.

۳-۱- وضعيت اشتغال
متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طي سال به شرح زير بوده است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
كاركنان دائم ۸۶ نفر ۸۴ نفر
كاركنان موقت ۱۳ نفر ۷ نفر

۲- مبناي تهيه صورتهاي مالي
صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از ارزشهاي جاري نيز استفاده شده است.

۱-۳- موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا به اقل بهيا تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام مشابه ارزشيابي ميشود. در صورت فزوني بهاي تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخيره كاهش ارزش موجودي شناسايي مي شود. بهاي تمام شده موجوديها با به كارگيري روشهاي زير تعيين ميگردد:

روش مورد استفاده
مواد اوليه و بسته بندي ميانگين موزون
كالاي ساخته شده ميانگين موزون

۲-۳- سرمايه گذاريها
سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره باعث كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي يم شود درآمد حاصل از سرمايه گذاريهاي بلند مدت هنگام تحقق (تصويب سود توسط شركت سرمايه پذير) شناسايي مي شود.

۳-۳- داراييهاي ثابت مشهود
۱-۳-۳- داراييهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت با عمر مفيد داراييهاي ثابت با بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنهاذ مي گردد، به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده داراييهاي مربوط مستهلك مي شود. هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارايي انجام مي شود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.

۳-۳-۳- استهلاك داراييها ثابت با توجه به عهمر مفيد برآوردي داراييهاي مربوط (و با در نظر گرفتن آيين نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و بر اساس نرخها و روشهاي زير محسوب مي شود:

دارايي نرخ استهلاك روش استهلاك
ساختمان ۸ و ۱۰ درصد نزولي

ماشن آلات ۱۵ و ۱۲ و ۱۰ ساله نزولي و خط مستقيم
تاسيسات (۱۵ و ۱۳ و ۱۲ ساله) نزولي و خط مستقيم
وسايل نقليه ۳۰% و ۲۵% نزولي
اثاثيه و منصوبات ۱۰ ساله خط مستقيم
ابزار آلات ۴ ساله خط مستقيم بهره برداري قرار مي گيردد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي شود. در مواردي كه هر يك از داراييهاي استهلاك پذير پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل ۳۰% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.

۴-۳- مخارج تامين مالي
مخارج نامين مالي به عنوان هزينه سال شناسايي مي شود به استثناي مخارجي كه مستقيماً قابل انتساب به ساخت داراييهاي واجد شرايط است.

۵-۳- تسعير ارز
معاملات ارزي – اقلام پولي ارزي با نرخ واريزنامه اي در تاريخ ترازنامه و اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام شده تاريخي برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واريز نامه اي در تاريخ انجام معامله، تسعير مي شود تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ترزي به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي مي شود.

۶-۳- ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك ماه آخرين حقوق و مزايا براي يكسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور مي شود.

 

۴- موجودي نقد
موجودي نقد به شرح زير تفكيك مي شود:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
ريال ريال
موجودي نزد بانكها ۳۱۶۹۳۸۱۱۶۲ ۴۰۹۹۷۹۳۸۱۳
تنخواه گردانها ۴۵۶۴۲۳۹۱ ۸۸۰۰۰۰
۳۲۱۵۰۲۳۵۵۳ ۴۱۰۰۶۷۳۸۱۳
۱-۴- موجودي نزد بانكها از اقلام به شرح زير تشكيل يافته است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
بانك ملت شعبه مركزي ۴۷۳۵۰۲۰۳۷ ۲۱۶۵۰۸۲۳۲۹
بانك تجارت شعبه ميرداماد ۱۳۳۷۶۰۲۲۳۲ ۹۲۹۷۴۱۶۱۴
بانك ملي ايران شعبه ميرعماد ۴۶۹۶۰۲۱۶۱ ۳۹۳۵۱۵۸۹۰
بانك تجارت شعبه توحيد ۱۳۵۶۰۹۱۲۰ ۱۷۴۶۰۹۹۵۲
بانك ملت شعبه شهر صنعتي ۶۰۷۱۶۰۷۰ ۳۲۴۳۷۱۱۶

بانك ملت حساب ارزي ۱۲۵۱۵۲۶۹۰ ۴۰۲۴۸۷۸۴۰
بانك ملي شعبه بازار ۵۴۳۶۹۱ ۵۴۳۶۹۱
بانك كشاورزي ۲۵۴۴۸۲ ۲۵۶۴۸۲
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ۵۶۶۳۹۸۶۷۹۸ ۱۱۱۸۸۹۹

۳۱۶۹۳۸۱۱۶۲ ۴۰۹۹۷۹۳۸۱۳

۵- حسابها و اسناد دريافتني تجاري

حسابها و اسناد دريافتني تجاري به شرح زير تفكيك مي شود:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
مانده مشكوك الوصول خالص خالص
ريال ريال ريال ريال
اسناد دريافتني تجاري ريالي ۵۷۷۷۵۳۸۸۵ – ۵۷۷۷۵۳۸۸۵ ۶۳۶۰۰۳۷۴۲
حسابهاي دريافتني تجاري ريالي ۱۱۵۳۳۷۴۳۶۲۲ ۷۵۲۸۳۵۷۸۰ ۱۰۷۸۰۹۰۷۸۴۲ ۴۷۱۳۸۹۴۱۰۴
شركتهاي گروه ۱۵۳۲۹۳۱۴۴۲ – ۱۵۳۲۹۳۱۴۴۲ ۶۶۴۵۲۶۴۹۰
۱۳۶۴۴۴۲۸۹۴۹ ۷۵۲۸۳۵۷۸۰ ۱۲۸۹۱۵۹۳۱۶۹ ۶۰۱۴۴۲۴۳۳۶

۱-۵- مبلغ پانصد و بيست ميليون ريال از اسناد دريافتني از مشتريان تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي تسويه گرديده است.

۲-۵- حسابهاي دريافتي تجاري از اقلام به شرح ذيل تشكيل يافته است:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
مانده ذخيره مطالبالت مشكوك الوصول خالص
ريال ريال ريال ريال
خريداران محصولات چسب ۹۸۵۶۰۹۰۴۱ – ۹۸۵۶۰۹۰۴۱ ۱۱۴۹۶۱۶۰۴۵
خريداران محصولات اس تي ۹۶۴۰۰۸۸۷۷۱ – ۹۶۴۰۰۸۸۷۱ ۲۵۱۷۷۶۲۰۹۳
خريدارات محصولات اس تي دبليو ۳۳۲۷۷۱۵۷۶ ۱۷۷۵۶۱۵۴۶ ۱۵۵۲۱۰۰۳۰ ۱۰۴۶۵۱۵۸۷۶
خريداران محصولات نساجي ۱۸۹۹۴۵۲۷۲ ۱۸۹۹۴۵۲۷۲ –
خريداران محصولات دباغي ۳۸۵۳۲۸۹۶۲ ۳۸۵۳۲۸۹۶۲ –
فروشندگان داخلي – – –
۱۱۵۳۳۷۴۳۶۲۲ ۷۵۲۸۳۵۷۸۰ ۱۰۷۸۹۰۷۸۴۲ ۴۷۱۳۸۹۴۰۱۴

در سال مورد نظر مبلغ ۱۷۶۷۵۴۵۳۶ ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبة هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ ۱۷۶۷۵۴۵۳۶ ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبه هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.

 

۱-۲-۵- تا تاريخ ارائه صورت حسابهاي مالي به ترتيب مبالغ خشتصد و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات چسب و سه ميليارد و هشتصد ميليون ريال از خريداران اس تي و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات اس تي دبليو به حيطه وصول درآمده است.

۲-۲-۵- مانده طلب از شركتهاي گروه بابت درآمد حاصل از كميسيون فروش دريافت نشده از شركت هنكل مي باشد.
۶- ساير حسابها و اسناد دريافتني
سرفصل فوق از اقلام زير تشكيل شده است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
كاركنان (وام و مساعده) ۲۰۱۲۰۶۱۶۴ ۲۳۰۲۵۰۲۰۶
اسناد دريافتني ۳۰۷۳۳۳۴۵ ۱۱۹۶۸۲۴۵
سپرده هاي موقت ۱۷۱۵۳۶۶۶۰ ۱۶۶۴۶۱۶۶۰
طلب از ساير اشخاص وابسته ۲۸۸۰۱۹۴۵ ۳۱۲۱۸۷۲۳
ساير ۲۴۸۴۶۴۹۱۷ ۱۲۵۸۵۰۲۹۸
۷۷۰۷۴۳۰۳۱ ۵۶۵۷۴۹۱۳۲

۱-۶- بدهي كاركنان بابت وام و مساعده به تدريج و طي ليستهاي حقوق ماهيانه از گيرندگان كسر مي گردد.
۲-۶- طلب از ساير اشخاص وابسته مربوط به شركت ايران هنكل (

كوگنيس) مي باشد.
۷- موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا از اقلام زري تشكيل شده است:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
بهاي تمام شده ذخيره كاهش ارز خالص
ريال ريال ريال

كالاي ساخته شده ۳۹۶۲۰۷۹۵۱۵ – ۳۹۶۲۰۷۹۵۱۵ ۱۷۳۱۱۹۲۷۴۸
مواد اوليه ۴۸۵۷۷۲۳۰۲۷ ۲۰۷۵۰۳۰۰۰ ۴۶۵۰۲۲۰۰۲۷ ۳۱۱۷۵۸۳۶۶۰
بسته بندي ۶۵۳۲۵۷۴۵۳ – ۶۵۳۲۵۷۴۵۳ ۷۳۳۹۱۱۷۸۵
ساير موجوديها ۵۱۴۷۹۳۳۷ ـ ۵۱۴۷۹۳۳۷ ۴۱۲۳۹۲۸۱۰
۹۵۲۴۵۳۹۳۳۲ ۲۰۷۵۰۳۰۰۰ ۹۳۱۷۰۳۶۳۳۲ ۵۶۲۳۹۲۱۰۰۳

۱-۷- موجودي مواد اوليه و بسته بندي، كالاهاي ساخته شده در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۲ در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، زلزله و ……… تحت پوشش بيمه اي مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

۸- سفارشات و پيش پرداختها
مانده حساب سفارشات و پيش پرداختها از اقلام زير تشكيل شده است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
سفارشات خارجي:
مواد اوليه ۱۲۶۵۷۸۲۶۲ ۳۵۱۷۴۳۵۴۸
پيش پرداختها:
كالاي اماني ما نزد ديگران ۳۳۴۳۴۰۷۴۷ ــــــــــــــ
خريد مواد اوليه ــــــــــــــ ۲۶۴۳۹۳۲۲۳

شهرداري تهران ۲۵۵۱۱۲۲۶۵۰ ۲۳۵۵۲۲۶۵۰
ساير پيش پرداختها و سپرده ها ۸۶۴۱۱۵۹۲۴ ۸۲۳۹۲۵۷۱۷
۱۵۷۶۱۵۷۵۸۳ ۱۶۷۵۵۸۵۱۴۸

۱-۸- مانده سفارشات خارجي بابت اعتبارات مربوط به مواد اوليه جهت استفاده در خط توليد محصولات شركت مي باشد كه بخشي از آن تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي به انبار شركت وارد و سفارشات مربوطه تسويه شده است.

۲-۸- پيش پرداخت خريد مواد اوليه مربوط به فروشندگان مواد اوليه مي باشد كه عمده كالاهاي مورد سفارش تا تاريخ ارائه صومرتهالي مالي به انبار شركت تحويل شده است.

۳-۸- مبلغ ۱۱۸۰۴۳۱۷۸ ريال از مانده حساب ساير پيش پرداختها و سپرده ها مربوط به پيش پرداخت ماليات حقوق مدير عامل سابق شركت كي باشد كه طبق برگ ماليات قطعي صادره توسط مراجع مالياتي پرداخت و به اين حساب منظور شده است.

اعتراض شركت به برگ ماليات صادر شده در مراجع تجديد نظر تحت رسيدگي مي باشد.
۱-۹- داراييهاي ثابت مشهود شركت در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي كافي و بصورت شناور برخوردار است.

۲-۹- افزايش حساب فضاي سبز بابت محوطه سازي داخل كارخانه بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ريال مي باشد.

۳-۹- افزايش حساب ماشين آلات و تجهيزات به شرح زير است:
مبلغ – ريال
۱- خريد يك دستگاه ميكسر ۰۰۰/۰۰۰/۱۶
۲- خريد ماشين قوطي پركن ربعي ۰۰۰/۱۰۰/۸۲
۳- انتقال ماشين آلات تروزوبون بعلت تكميل ۲۶۹۸۵۳۸۱۴۱
جمع ۲۷۹۶۶۳۸۱۴۱

۴-۹- افزايش حساب ابزارآلات بابت خريد يك دستگاه چرخ گوشت ۴۲ گيربكسي بمبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱۱ ريال ميباد.

۵-۹- افزايش حساب اثاثيه: بابت خريد كامپيوتر و دستگاه نلفن همراه و كپسول آتش نشاني و دستگاه آب سردكن ميباشد.

۶-۹- افزايش حساب وسائل نقليه بابت خريد دو دستگاه اتومبيل ماكسيما و پژو ۲۰۶ بمبلغ ۴۴۴۹۵۰۰۰۰ ريال ميباشد.
افزايش حساب بالابر و جرثقيل بابت خريد يك دستگاه ليفتر دستي آلماني بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال مي باشد.

مانده سرفصلهاي داراييهاي در دست تكميل شامل مبلغ ۸۳۶/۳۳۷/۶۴۰/۱ ريال داراييهاي مرتبط با پروژه احداث خط توليد تروزون مي باشد كه تا تاريخ ترازنامه حدود ۹۵ درصد آن تكميل شده است و انتظار ميرود در سال ۲۰۰۴ ميلادي به بهره برداري برسد.