فصل اول
مقدمه

شركت كارا تلفن به دنبال هدف توليد مراكز تلفن در رنجهاي مختلف پس از تكميل ظرفيتهاي خود در رنج مراكز تلفن سانترال، اكنون سيستم تمام ديجيتال خود را كه از ۲۵۶ پورت تا ۱۶۰۰۰ پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقديم مي‌كند.

هدف از ساخت چنين سيستمي، كارايي بالا در سطح استانداردهاي جهاني در عين پائين بودن قيمت و سادگي نصب و نگهداري و مديريت سيستم در شبكه مخابراتي است. اين سيستم مي‌تواند بصورت RX (Rural exchange)، PABX ، LX ( Local exchange)، LTX ( Local /Transit exchange )، TX ( Transitexchange) مورد استفاده قرار گ

يرد و در نتيجه قابليت انعطاف كاملي به جهت برخورداري از سيستم كنترل SPC دارد.
اين مدرك به منظور آشنائي هرچه بيشتر پرسنل مديريت و نگهداري سيستم سوئيچ KTDSS تهيه گرديده است و هدف از آن ارائه اطلاعات كلي دراين زمينه مي‌باشد كه از بخش‌هاي زير تشكيل يافته است:

 

فصل دوم

بخش اول
كليات سيستم KTDSS

۱ـ كليات سيستم KTDSS
در اين بخش ابتدا به توضيح كاربردهاي سيستم پرداخته و سپس ظرفيت سيستم را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در انتها نحوة پيكره‌بندي سيستم و امكانات نرم‌افزاري و سخت افزاري آن را بطور اجمال تشريح مي‌كنيم.

۱ـ۱) كاربردهاي سيستم
به دليل ساختار كاملاً مدولار و بلوكي سيستم سوئيچ و باتوجه به وجود سخت افزار‌ها و رابطهاي استاندارد در آن و تنوع انواع خطوط مشترك و ترانك در سيستم و همچنين قابليت گسترش آن، هر سوئيچ موردتقاضا از كم ظرفيت گرفته تا ميان ظرفيت از نوع PABX، Local و ياترانزيت بااضافه كردن بلوك‌هاي سخت‌افزاري و مدول هاي نرم افزاري توسط سيستم KTDSS قابل ارائه خواهد بود. همانطور كه در شكل (۱ـ۱) مشاهده مي‌كنيد اين سيستم مي‌توان بصورت RX ( سيستم سوئيچ روستائي) ، PABX (سيستم سوئيچ اداري)، LX ( سيستم سوئيچ شهري)، LTX ( سيستم سوئيچ شهري و ترانزيت)، TX (سيستم سوئيچ ترانزيت) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

شكل (۱-۱) كاربردهاي سيستم KTDSS
1ـ۲) تكنولوژي ساخت
طراحي سيستم KTDSS بصورت كاملاً ديجيتال بوده و كدينگ صوت از نوع PCM و نوع مالتي پلكسينگ آن بصورت زماني ـ مكاني است. در اين سيستم از خطوط سرعت بالاي ۲ mbps براي انتقال ۳۲ كانال صوتي و سيگنالينگ استفاده مي‌شود.
نوع كنترل در سيستم از نوع ( Stored Program control) SPC بوده و عمل سوئيچينگ و مالتي پلكس بصورت محلي و مركزي انجام مي‌گيرد. سخت‌افزار سيستم بصورت توزيع شده بوده و عمل پردازش مكالمه بصورت متمركز انجام مي‌شود. در اين سيستم سعي شده است تا از آي سي هاي متداول و با كيفيت بالا از جمله آي سي هاي كنترلي شركت اينتل و يا رابطهاي خطوط، توليدي شركت مايتل استفاده گردد. منابع تغذيه از نوع سوئيچينگ مورد استفاده قرار گرفته و كليه حفاظتهاي لازم در آن لحاظ شده است . كنترل مركزي توسط يك پردازنده ۴۸۶ DX4 و يا پنتيوم ۲۳۳ mhz انجام مي گيرد و به منظور حفاظت بيشتر اين كنترل Dual شده است . زبانهاي بكار رفته شده در سيستم عبارتند از c.c++.visual c++.delphi .
1-3) ظرفيت سيستم
۱-۳-۱) ظرفيت سيستم K T DSS2
اين سيستم در دو ساختار Large..small قابل تنظيم است كه ظرفيت ترافيكي مكالمات مشتركين در ساختار Large .0.2 ارلانگ و در ساختار small.0.37 ارلانگ در نظر گرفته شده است . لازم به ذكر است كه در سيستم ۲۵۶ شماره ظرفيت ترافيكي ۱۰۰% است . ظرفيت ماكزيمم سيستم در ساختار Large، ۷۹۳۶ پورت و در ساختار small ، ۳۸۴۰ پورت مي باشد. تعداد ماكسيمم ترانكهاي ديجيتال ۳۰ لينك معادل ۹۰۰ پورت مي باشد كه اضافه شدن هر لينك ديجيتال باعث حذف شدن

۶۴ پورت مشتركين در ساختار small و ۱۲۸ پورت در ساختار Large مي شود ، لازم به ذكر است كه تا ظرفيت ۲۰۴۸ مشترك در ساختار smallو ۴۰۹۶ مشترك در ساختار large، اضافه شدن لينك ديجيتال از ظرفيت سيستم نمي كاهد ، به عبارت ديگر اگر سيستم داراي ۹۰۰ ترانك ديجيتال باشد مي تواند در ساختار small 2048 و در ساختار Large 4096 مشترك نيز داشته باشد كه در اين صورت كم كردن هر ۳۰ ترانك ديجيتال باعث افزايش ۶۴ مشترك در ساختار small و ۱۲۸ مشترك

در ساختار large مي شود.
تعداد ماكزيمم ترمينالهاي قابل اتصال به سيستم به منظور انجام وظائف مديريت و اپراتوري و شارژينگ و نكهداري برابر ۱۶ عدد مي باشد كه از طريق شبكه Lan و رابط ۱۰Base –T و يا كابل سريال RS232 به سيستم متصل مي شوند.
۱-۳-۲) ظرفيت سيستم K T D SS4
در اين سيستم نيز همانند سيستم KTDSS2 مي توان آن را در دو ساختار Large وsmall تنظيم نمود و همچون KTDSS2 ظرفيت ترافيكي مشتركين داراي ارلانگ ۲/. در ساختار Large و ارلانگ ۳۷/۰ در ساختار Small مي باشد. ظرفيت ماكسيمم سيستم در ساختار Large 16128 پورت و در ساختار small 7936 پورت مي باشد. تعداد ماكسيمم ترانكهاي ديجيتال ۶۰ لينك معادل ۱۸۰۰ پورت بوده كه اضافه شدن هر لينك ديجيتال باعث حذف ۶۴ پورت مشتركين در ساختار smallو ۱۲۸ پورت در ساختار Large مي شود، لازم به ذكر است تا ظرفيت ۴۰۹۶ مشترك در ساختار small و ۸۴۴۸ مشترك در ساختار Large اضافه شدن لينك ديجيتال از ظرفيت سيستم نمي كاهد به عبارت ديگر اگر سيستم داراي ۱۸۰۰ ترانك ديجيتال باشد مي تواند در ساختار small 4096 ودر ساختار large 8448 مشترك نيز داشته باشد كه در اين صورت كم كردن هر ۳۰ ترانك ديجيتال باعث افزايش ۶۴ مشترك در ساختار small و ۱۲۸ مشترك در ساختار large مي شود. به عنوان مثال براي يك مركز ۱۰k (با ۱۰۲۴۰ مشترك ) مي توان ۱۳۸۰ ترانك ديجيتال در نظر گرفت.
تعداد ماكزيمم ترمينالهاي قابل اتصال به سيستم به منظور انجام وظايف o&m همچون KTDSS2 .16 عدد مي باشد كه با رابط Ethernet ويا RS232 به سيستم متصل مي گردد.
در جدول (۱-۱) مشخصات مربوط به ظرفيت سيستم در دو ساختار KTDSS2 و KTDSS4 آورده شده است.
۴K)×KTDSS4(DMSW=4K 2K)×KTDSS2(MSW=2K

ماكسيمم در ساختار Large ماكسيمم در ساختار small ماكسيمم در ساختار Large ماكسيمم در ساختار small عنوان
۰٫۲ ۰٫۳۷ ۰٫۲ ۰٫۳۷ ظرفيت ترافيكي مشتركين
۱۲۸ ۱۲۸ ۶۲ ۶۲ تعداد ۲m-hw
16128 7636 7936 3840 تعداد مشتركين آنالوگ يا ترانك آنالوگ (pots)

۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ تعداد مشترك ديجيتال
۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰ تعداد ترانك ديجيتال
۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ تعداد لينك ss7
10 10 10 10 تعداد لينك rsu
16 16 16 16 تعداد ترمينالهاي o&m
جدول (۱-۱) ظرفيت سيستم KTDSS
1-4) پيكره بندي سيستم
شكل (۱-۲) نحوة ارتباط مشتركين و شبكه را با سيستم سوئيچ در حالي كه در مد LX و يا Ltx قراردارد نشان مي دهد.

شكل (۱-۲) ارتباط مشتركين و شبكه با KTDSS

با توجه به شكل(۱-۲) رابطهاي مشتركين و شبكه در سيستم عبارتند از :
الف) رابط مشتركين
 خطوط مشتركين آنالوگ
 خطوط مشتركين آنالوگ مسافت طولاني (long distance)
 خطوط مشتركين عمومي ( coin box)
 خطوط مشتركين pairgain

 خطوط مشتركين ديجيتال
ب‌) رابط شبكه
 خطوط ديجيتال PRIMARY RATE (2 mbps) با سيگنالينگ cas، ccs
 خطوط ترانك آنالوگ
۱)ترانكهاي co
2) ترانكهاي E&M
3) ترانكهاي DoD. DiD
4) ترانك مغناطيسي (RD)
1-4-1) پيكره بندي سخت افزار
همانطور كه قبلاً به طور مختصر توضيح داده شد ، ساختار سيستم KTDSS به دو صورت KTDSS2 با شبكه سوئيچ ۲K ×۲Kو KTDSS4 ( با شبكه سويچ ۴k× ۴k) قابل ارايه مي باشد كه در ادامه نحوه پيكر ه بندي اين دو نوع سيستم توضيح داده مي‌شود.
۱-۴-۱-۱) پيكره بندي سخت افزار KTDSS2
سخت افزار سيستم KTDSS2 از چهار يخش تشكيل شده است كه عبارت است از :
۱) واحد مشتركين وترانكهاي آنالوگ ( subscriber unit:su)
2) واحد كنترل و ترانكهاي ديجيتال (contorol unit : cu)
3) واحد سيگنالينك شماره ۷ (signaling sysre, no.7 unit :ss7u)
4) واحد مديريت و نگهداري سيستم ( operation & maintenance center : OMC)
هر ۵ واحد su تشكيل يك SR( subscriber rack ) و هر ۴ واحد su و يك واحد cu تشكيل يك CR ( Control Rack) مي دهند در صورت وجود واحد مربوط به ss7 اين واحد جايگزين يكي از su هاي كابين CR مي شود. واحد OMC متشكل از ترمينالها و ادوات سخت افزاري لازم از جمله پرينترHUB تابلو اعلام خرابي (alarm panel) مي باشد . بنا به ظرفيت سيستم و تعداد SU ها تعدادSR ها متغيير خواهد بود ولي همواره در سيستم يك CR وجود دارد.

۱-۴-۱-۲) پيكره بندي سخت افزار KTDSS4
سخت افزار سيستم KTDSS4 از ۶ بخش تشكيل شده است كه علاوه بر بخش هاي مربوط به KTDSS2 شامل دو واحد DTU (Digital Trunk Unit) و DLU (Digital Line Unit) نيز مي باشد. در اين سيستم دو نوع راك وجود دارد كه يكي راك CR (Control Rack) و ديگري راكهاي SR (Subscriber Rack) مي‌باشد. در CR واحدهاي CU,SS7U,DLU, DTU قرار مي گيرند و در هر SR ،‌۵ عدد واحد (شلف) SU در نظر گرفته شده است.

۱-۵) امكانات سيستم
در اينجا پاره اي از امكانات و قابليتهاي سيستم ارائه مي شود:
۱- مطابقت با استاندارهاي ITU-T ،ANSI ، ETSI
2- طراحي توزيع شده در سخت افزار و نرم افزار
۳- تكنولوژي TDM –PCM

۴- شبكه سوئيچ با ترافيك ۱۰۰%
۵- قابليت تنظيم سيستم بصورت TX,LTX,LX,RX,PABX,
6- ساختار كاملاً مدولار در سخت افزار و نرم افزار سيستم
۷- قابليت تنظيم ظرفيت سيستم در دو ساختار Small و Large
8- قابليت تست اتوماتيك سخت افزاز بر روي تك تك خطوط مشت

ركين و ترانكها و بخشهاي حساس سيستم
۹- دوگانگي در بخش هاي كنترلي و حساس با تكنيك Hot Stand by
10ـ دوگانگي در منابع تغذيه سوئيچينگ با تكنيك Load share
11- استفاده از سه لينك HDLC مجزا در شبكه انتقال سيگنالينگ سيستم
۱۲- پشتيباني واحدهاي مشتركين راه دور (Remote subscriber unit)RSU
13- پشتيباني انواع ترانكهاي آنالوگ (RD,E&M,DID,DOD,CO) و ديجيتال
۱۴- پشتيباني تلفنهاي سكه اي با ايجاد پالس هاي ۱۶ كيلو هرتز
۱۵- امكان شماره گيري پالس و تم (DTMF) براي كليه مشتركين
۱۶- پشتيباني سيگنالينگ R1 براي مكالمات بين الملل و شارژينگ CAMA
17- امكان اتصال ۱۶ ترمينال از جمله ترمينال اپراتور ، مديريت ،‌صورتحساب، تعمير و نگهداري ، ترافيك سنجي و مشاهده خرابي
۱۸- امكان وجود يك ترمينال براي انجام وظائف مختلف اپراتوري ،‌مديريت و … بصورت همزمان
۱۹- امكان قرارگيري هر كدام از ترمينالها در راه دور
۲۰- مجهز به منابع ذخيره و بازيابي مط.ئن اطلاعات(SSD بصورت نيمه هادي)
۲۱- استفاده از زبانهاي سطح بالاي (Visualc++,Delphi,C++,C) در كليه بخشهاي نرم افزار
۲۲- امكان Load شدن كليه بخشهاي نرم افزاري سيستم از ترمينال OMC و يا از راه دور
۲۳- محيط كاملاً گرافيكي تحت سيستم عامل Windows98 و WinNT براي ترمينالهاي قابل اتصال به سيستم
۲۴- انعطاف كامل در تغيير شماره هاي مشتركين ،‌كدهاي دستيابي به ترانكها و قابليتهاي سيستم
۲۵- امكان تجهيز سيستم به سيگنالينگ شماره ۷ (SS7)
26- امكان سرويس هاي announcement و voicemail
27- امكان قرارگيري كارت (Pair gain)PCM4 بجاي كارتهاي مشتركين آنالوگ

۲۹- مجهز به تابلوي اعلام خرابي با امكان صوتي و تصويري (Alarm Panel)
30- مجهز به مشتركين ديجيتال
۳۱- قابليت وجود دو نوع شارژينگ LAMA و CAMA در سيستم
۳۲- مجهز به پروسسورهاي Pentium 233 MHZ, 486 DX4-100(cisc)
33-امكان ارسال شماره مشترك مبدا به مشترك مقصد (Caller –ID)

 

بخش دوم
ساختار سخت افزار
KTDSS/V2.20

۲) ساختار سخت افزار
همانطور كه در بند (۱-۴-۱) اشاره شد سيستم KTDSS2 از چهار بخش :

۱-واحد مشتركين و ترانكهاي آنالوگ (SU)
2- واحد كنترل و ترانكهاي ديجيتال (CU)
3- واحد سيگنالينگ شماره (SS7U) 7
4- واحد مديريت و نگهداري سيستم (OMC)

وسيستم KTDSS4 از شش بخش زير:
۱- واحد مشتركين و ترانكهاي آنالوگ (SU)
2- واحد كنترل (CU)
3- واحد ترانكهاي ديجيتال (DTU)
4- واحد مشتركين ديجيتال (DLU)
5- واحد سيگنالينگ شماره(SS7U)7
6- واحد مديريت و نگهداري سيستم (OMC)
تشكيل شده است . كه در ادامه به تشريح اين دو ساختار خواهيم پرداخت .
شكل (۲ـ۱ـالف) ساختار سخت افزار سيستم KTDSS2 را نشان مي دهد.

سيستم بسته به ظرفيت آن از ۱ تا ۶۳ واحد SU تشكيل شده است و در هر ظرفيتي فقط يك واحد CU دارد. البته لازم به توضيح است كه اگر سيستم فقط بعنوان TX (ترانزيت ) استفاده شود نيازي به واحد SU نيست. هر واحد SU شامل ۲۵۶ پورت شامل ۲۵۶پورت آنالوگ (مشترك يا ترانك آنالوگ) و ۶۰ ترانك ديجيتال و يا ۸ مشترك ديجيتال مي باشد . ( در صورت وجود مشترك ديجيتال ترانك ديجيتال در اين واحد نمي‌تواند وجود داشته مي باشد . كارتهاي AU مي تواند شامل هريك از

كارتهاي مشتركين آنالوگ ،‌مشتركين عمومي (Coinbox) ، Pairgain (به منظور استفاده بهينه از شبكه انتقال جهت پشتيباني ۴ مشترك بر روي يك زوج سيم ) ترانكهاي CO ، ترانكهاي E&M و ترانكهاي DID.،DOD و ترانكهاي RD باشد . كارت SCCU در هر واحد ٍْ كنترل كننده پورتهاي موجود در واحد SU و متصدي اعمال سوئيچ محلي و ارتباط با واحد SU كنترل اصلي مي باشد . كارت MFTU شامل ادوات ارسال و دريافت DTMF و مولد تن هاي مختلف مورد نياز SU مي باشد . كار

ت DSLTU پشتيباني كننده مشتركين ديجيتال بوده و كارت RSUC به منظور قراگيري
قرارگيري SU در راه دور مورد استفاده قرار مي گيرد و در انتها هر سه لينك ترانك ديجيتال توسط كارت DTTU پشتيباني مي گردد.
همانطور كه در شكل (۲-۱-الف)‌مشاهده مي كنيد ارتباط صوتي واحدهاي SU با واحد CU توسط شريانها SHW و ارتباط سيگنالينگ آنها توسط لينك HDLC برقرار مي شود . هر ۳۲ كانال صوتي بر روي يك شريان SHW مالتي پلكس شده است كه با توجه به نرخ نمونه برداري ۸KHZ براي هر كانال ، هرشريان داراي نرخ انتقال ۲Mbps مي باشد .
بسته به مد سيستم در حالت Small، هر SU با ۴ شريان SHW (128 كانال ) و در حالت Large با ۲ شريان SHW ( 64 كانال ) با CU در ارتباط خواهد بود . نرخ انتقال داده در لينك HDLC ، ۲۵۶Kb/s مي باشد ، همچنين واحدهاي SU كلاك مورد نياز خود را از واحد CU دريافت مي كنند. در صورتيكه SU بصورت Remote مورد استفاده قرار گيرد (RSU) ارتباط صوتي و سيگنالينگ آن با CU از طريق خطوط ديجيتال E1 با سيگنالينگ CCS كه توسط كارتهاي RSCU تعبيه مي‌شود. برقرار مي‌گردد. تعداد خطوط E1 در اين رابطه به دلخواه مي تواند يك يا دو لينك باشد .
در واحد CU كارت MCPU متصدي انجام اعمال مربوط به پردازش مكالمه به پردازش مكالمه ، مديريت ،‌تعمير و نگهداري و پارژينگ مي باشد كه با استفاده از ۳ لينك HDLC با واحدهخاي SU و كارتهاي هوشمند داخل CU DSLTU,VMU,DTTU) ) ارتباط سيگناينگ برقرار مي كند. كارتMSW مولد كلاك سيستم وتن هاي مورد نياز سيگنالينگ R1 و شامل يك شبكه سوئيچ TST با ظرفيت ۲۰۴۸×۲۰۴۰ مي باشد . وجود ۱۰ عدد كارت DTTU تضمين كننده پشتيباني ۴۳ لينك ترانك ديجيتال مي باشد (هركارت ۳ لينك). كارت DSLTU كه شامل ۸ مشترك ديجيتال است مي تواند جايگزين كارتهاي DTTU گردد.
كارت ANCU در جهت توليد ۱۶ پيغام مختلف در مصارف گوناگون سيستم تعبيه شده است و كارت VMUامكان ذخيره و بازيابي همزمان ۱۲ پيغام را فراهم مي آورد . در صورت وجود واحدهاي SU راه دور كنترل كننده آن كه كارت RSUC است در واحد CU تعبيه مي شود.

واحد SS7U پشتيباني كننده ۱۰ لينك SS7 مي باشد كه لايه نرم افزاري MPT2 در كارتهاي SS7I و لايه هاي MTP3 و ISUP در كارت SS7P برنامه ريزي شده است . ارتباط سيگنالينگ واحد SS7U با CU از طريق شبكه LAN و رابط ۱۰ Base-T انجام گرفته و ارتباط صوتي آن از طريق شريانهاي SHW مي باشد.
جهت ارتباط واحد CU با واحد OMC دو راه وجود دارد :
راه اول از طريق كارت LOINT است كه پشتيباني كننده ۸ لينك RS232 مي باشد و ديگري

از طريق رابط شبكه Ethemet اي است كه بر روي كارت MCPU در نظر گرفته شده است.
واحد OMC از ترمينالهاي مختلف مديريت ، شارژينگ ، اپراتور ، تعمير و نگهداري .‌نمايش وضعيت پورتها و نمايش ترافيك ، همچنين پرينتر ، HUB و دستگاه نمايش خرابي (Alarm Panel) تشكيل شده است تمامي نرم افزارهاي مربوط به OMC مي تواند بر روي يك ترمينال نيز اجرا گردد.
به طور خلاصه ارتباط واحد CU با واحدهاي SU از طريق شريانهاي SHW و لينك HDLC , و ارتباط آن با واحد SS7U از طريق شريانهاي SHW و شبكه Ethernet (با پروتكل IPX/SPX ) و ارتباط با OMC نيز از دو طريق RS232 و شبكه برقرار مي شود.
سيستم KTDSS4 نيز بسته به ظرفيت آن از ۱ تا ۱۲۷ واحد SU تشكيل شده است و در هر ظرفيتي يك واحد CU دارد. واحد SU اين سيستم كاملاً شبيه به واحد SU سيستم KTDSS2 مي باشد و مد Small و Large نيز در اين سيستم داراي مشخصاتي همچون KTDSS2 مي باشد .
واحد DTU متصدي پشتيباني ۲۰ عدد كارت DTTU مي باشد كه هر كارت DTTU سه لينك ترانك ديجيتال را كنترل مي كند . در نتيجه اين سيستم مي تواند تا ۶۰ لينك ترانك ديجيتال را پشتيباني نمايد .
كارتهاي VMU و RSUC مي توانند جايگزين هريك از كارتهاي DTTU گردند .
واحد DTU توسط دو لينك HDLC .256kb/s با واحد CU و كارت DCPU در ارتباط مي باشد .
مسير صوتي اين واحد توسط ۶۰ شريان ۲Mbpsباواحد CU و كارت DMSW در ارتباط مي باشد .
واحد DLU داراي ماكسيمم ۲۰ كارت DSLTU است كه هر كارت ۸ مشترك ديجيتال را پشتيباني مي كند. اين واحد توسط يك لينك HDLC ، ۲۵۶ kb/s و شريانهاي صوتي ۲M با واحد CU و كارتهاي MCPU و DMSW در ارتباط مي باشد.
هر كدام از واحدهاي DTUو DLU كلاكهاي مورد نياز خود را از واحد CU دريافت كرده و مجهز به منابع تغذيه DC-DC مختص خود مي‌باشند .

همانطور كه در شكل (۲-۱-ب) مشاهده مي كنيد واحد CU از كارتهاي ،ANCU ،DMSW,MCPU IOINT و CUPU تشكيل شده است كه كارت MCPU همانند كارت MCPU در سيستم KTDSS2 متصدي انجام اعمال مربوط به پردازش مكالمه ، مديريت ، تعمير و نگهداري و شارژينگ مي باشد كه با استفاده از ۷ لينك HDLC با واحدهاي DLU,DTU,SU, و همچنين كارت IOINT ارتباط سيگنالينگ برقرار مي كند. كارت DMSW مولد كلاكهاي سيستم بوده و شامل يك شبكه سوئيچ TST با ظرفيت ۴۰۹۶×۴۰۹۶ مي باشد.
كارت ANCU در واحد CU در جهت توليد ۱۶ پيغام مختلف در مصارف گوناگون وتوليد تن هاي R1 ، بكار گرفته شده است .

شكل (۲-۱-الف) شماي ساختار سخت افزار

AU:Analog unit (SLTU,ATTU-CO, ATTU-DID,ATTU-E&M,PRGU,SLTU-Coinbox)
ANCU : Announcement Unit
ALPU : Alarm Panel unit
DTTU: Digital Trunk Termination unit
DSLTU: Digital susbcriber line Termination unit
HDLC :High level Data link control
RSUC : Remote Subscriber unit control
SCCU : Subscriber Control & Concentration unit
MFTU : Multi frequency and Tone unit
SHW : Speech Highway
PU : Power unit
MCPU : Main Control Processing unit
MSW : Main Switch
VMU : Voice mail unit
IOINT : Input/Output unit
OMC :Operation & Maintenance Center
P-BUS : Parallel Bus
SS7U : Signalling system No.7 unit
SS7p : Signalling system No.7 Unit
SS7p :Signalling system No.7 Processor
SS7I : Signalling system No.7 Interface

شكل (۲-۱ – الف ) شماي ساختار سخت افزار KTDSS2 2/2 )

شكل (۲-۱-ب) شماي ساختار سخت افزار KTDSS4

در اين سيستم واحدهاي SS7U و OMC همانند سيستم KTDSS4 مي باشند .
در ادامه تك تك بخش هاي سيستم به تفصيل توضيح داده شده و مورد بررسي قرار مي گيرد .
(۲-۱ واحد كنترل اصلي (Control Unit)

اين واحد در دو سيستم KTDSS2 و KTDSS4 متفاوت مي باشد . در KTDSS2 اين واحد شامل كارتهاي پردازشگر اصلي (MCPU) ، سوئيچ مركزي ۲K (MSW) ،‌ترانكهاي ديجيتال و مشتركين ديجيتال ، كارت اعلام پيغام (ANCU) و پيام گير (VMU) و همچنين كارت كنترل واحد هاي راه دور (RSUC)‌ و كارت ارتباط با ترمينالهاي O&M از طريق (IOINT)RS232 مي باشد و در سيستم KTDSS4 اين واحد شامل كارتهاي MCPU ، سوئيچ مركزي (DMSW) 4K ، كارت ANCU و كارت IOINT است .

شكل (۲-۲- الف) شماي كلي واحد كنترل اصلي (CU) در KTDSS2

واحد CU شامل دو نوع گذرگاه مي باشد كه عبارتند از گذرگاه مي باشد كه عبارتند

از گذرگاه موازي (P-BUS) و گذرگاه سريال . ارتباط كارت MCPU (واحد پردازشگر اصلي ) با كارتMSW و DMSW (سوئيچ مركزي ) از طريق گذرگاه P-BUS و با ساير واحدها و كارتها از جمله OINT,RSUC,VMU,DSLTU,DTTU,DLU,DTU از طريق گذرگاه سريال انجام مي پذيرد . گذرگاه سريالي كه دراينجا به جهت كنترل و سيگنالينگ مورد استفاده قرار مي گيرد داراي سرعت ۲۵۶ /Kb/S بوده كه لايه لينك داده HDLC بصورت سخت افزاري و نرم افزاري بر روي آن پياده سازي شده است . بطور كلي در سيستم KTDSS2 ، سه گذر گاه HDLC و در سيستم KTDSS4 ، هفت گذرگاه HDLC وجود دارد كه ارتباط سيگنالينگ MCPU با واحدهاي SU,DTU,DLU, و كارتهاي هوشمند داخل CU برقرار مي‌كنند.
هر گذرگاه HDLC بصورت گذرگاه مشترك (Shared BUS) عمل مي كند كه پروتكل شبكه Manchester Ring بصورت نرم افزاري بر روي آن پياده سازي شده است . ارتباط دو كارت MCPU براي كاربردهاي duality يك لينك RS232 با سرعت ۵۶ kb/s در سيستم KTDSS2 و توسط يك لينك Ethernet ، ۱۰۰ Mbps در سيستم KTDSS4 برقرار مي گردد . در زير به طور اجمال وظيفه هر كارت واحد CU در يك جمله بيان شده است :
۱) كارت MCPU
وظيفه پردازش مكالمه ،‌ذخيره و بازيابي ، مديريت سيستم ،‌شارژينگ و كنترل واحد هاي ديگر را بعهده دارد.
۲) كارت MSW
يك شبكه سوئيچ ۲K*2K مولد كلاك سيستم و تن هاي مربوط به R1

۳) كارت DMSW

يك شبكه سوئيچ ۴K*4K و مولد كلاك سيستم .
۴) كارت DTTU
پشتيباني كننده سه لينك ترانك ديجيتال E1
5) كارت DSLTU
پشتيباني كننده ۸ پورت مشترك ديجيتال
۶) كارت ANCU

مولد پيغامهاي صوتي مورد نياز در سيستم و همچنين مولد تن هاي R1
7) كارت VMU
اين كارت جهت ذخيره و بازيابي صوت در مصارف پست صوتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
۸) RSUC

كنترل كننده صوت و سيگنالينگ مربوط به واحدهاي SU راه دور
۹) IOINT
پشتيباني كننده ۸ پورت RS232 جهت ارتباط با ترمينالها و يا آلارم پنل دستگاه
۱۰) PUCU
مولد تغذيه مربوط به واحد CU
نحوه قرارگيري كارتهاي مختلف در واحد CU در شكل (۲-۳- الف ) نشان داده شده است .