کاراموزی قرض الحسنه شهيد چمران اصفهان

فصل اول
آشنايي با مكان كارآموزي
تحقيق حاضر در مورد قرض الحسنه شهيد چمران اصفهان مي باشد
مقدمات و كليات
قرض الحسنه و قرض الحسنه. از گذشته هاي دور با امانت گذراندن اشياي گرانبها و سپردن وجوه به اشكال ابتدايي آغاز گشت. با توسعه و پيشرفت داد و ستدها وتغيير شكل آنها از يك مبادله ساده به اشكال تجارت و بازرگاني فكر ايجاد يك سيستم منسجم و داراي قوانين و مرتبط شكل گرفت و به ايجاد قرض الحسنههاي امروزي انجاميد. در قرض الحسنه. امروزي كار از نگه. امانات

 

فراتر رفته و به شكل پرداخت و دريافتهاي مالي- تجاري آنهم در سطح بين المللي تكميل شده است. در جوامع امروزي و با داشتن جمعيت هاييكه هيچگاه با اين تعداد در گذشته وجود نداشته است نياز به داد و سند كالا، مواد اوليه و … با شدت بسياري احساس ميگردد و با وجود ملل مختلف و تبادل كالا ميان آنها نياز به سيستم پولي كه اطمينان دو طرف را به دستيابي به كالا و وجه آن فراهم سازد شدت مييابدسيستم سويفت كه موضوع اين تحقيق را تشكيل ميدهد

جديدترين سيستم ساخته دست بشر است كه جهت اينگونه مبادلات در سطح جوامع پيشرفته مورد استفاده قرار گرفته و اشتباهات ناشي از سيستم هاي قبلي را به حداقل رسانده است.
با توجه به درگير بودن ايران در خريد و فروش كالاها و خدمات در سطح جهاني شناخت اين سيستم باي محققان، دست اندركاران و دانش پژوهان و قرض الحسنه. ضروري بنظر ميرسد اين تحقيق با هدف شناساندن به اقشار ذكر شده و شناخت نقاط ضعف و قوت اجراي چنين

سيستمي كه همانند سيستم هاي وارداني ديگر معمولا با مشكلات فني بخاطر وارداني بودن تكنولوژي- مشكلات فرهنگي- بدليل ناهماهنگي فرهنگ كشور سازنده با فرهنگ ما مواجه است انجام گرديده است.
اين جزوه را مي توان اولين جزوه آموزشي دانست كه براي كاربران مستقيم جهت آشنائي با سيستم، طرز كار با سويفت جهت آشنائي با سيستم، طرز كار با سويفت و آموزش ابتدائي مفيد است.
آخرين مطلبي كه در مورد اين جزوه مي توان گفت اين است كه بهتر بود مطالبي در سطح كلي تر براي كل كاركنان جهت معرفي سويفت منتشر شود.
آخرين كاري كه كاملترين كار در مورد سويفت نيز مي باشد، سلسله مقالات مندرج در نشريه داخلي قرض الحسنه ملي مي باشد.
همگام با شروع كار سيستم سويفت در قرض الحسنه. ايران، قرض الحسنه ملي در نشريه خود به تفسير و توجيه اين تكنولوژي پرداخته و زمينه پذيرش و قبول اين تكنولوژي را در سطح قرض الحسنه و مديريتها فراهم آورد.

در هر شماره نشريه، كاركنان قرض الحسنه اعم از كاركنان مرتبط و غير مرتبط سويفت، مديران و مسئولين رده هاي گوناگون قرض الحسنه با نام سويفت و مطالب مربوط به آن آشنا شده اند.
در شماره سيزدهم نشريه كه مرداد ماه هفتاد و دو منتشر شده است در صفحات چهل و شش تا پنجاه و يك مقاله اي از آقاي محمود ابراهيم زاده فرزانه مسئول سويفت و معاون اداره خارجه قرض الحسنه ملي مي خوانيم.
اين مقاله سويفت و قرض الحسنه. بين المللي نام دارد. در اين مقاله ابتدا نظري بر تاريخچه سويفت مي اندازيم. سخن از نحوه تاسيس سازمان سويفت، سرمايه آن( كه از طريق خريد سهام و هزينه هاي سويفت۱ توسط قرض الحسنهها و موسسات عضو تامين مي گردد) به ميان مي آيد.
در بخش بعدي از مزاياي عمده سويفت يعني، ايمني، سرعت، صرفه جوئي در هزينه، زبان مشترك، قابل اطمينان بودن و نداشتن محدوديت زماني صحبت مي شود.

در قسمتي از مقاله درباره مهمترين فعاليتهاي سازمان سويفت يعني تهيه و تدوين استانداردهاي قرض الحسنهي بين المللي سخن گفته شده و از عمليات قرض الحسنهي قديم قرض الحسنهي كه توسط سويفت و با تصويب سازمان استاندارد جهاني(ISO) تغيير يافته ياد شده است. اين تغييرات بمنظور هماهنگ كردن عمليات قرض الحسنهي در جهان و پرهيز از برخوردهاي سليقه اي در كارها انجام شده است.
نحوه انتقال پيامها توسط سويفت و استفاده از رمزها و كدهاي ويژه اي كه موجب ايمن بودن ارسال پيامها شده و هر كسي قادر به ورود به سيستم و ارسال پيام نيست، در بخش ديگر مقاله بررسي شده است.

مسير پيامها، تغيير پيامها پس از ورود به سيستم( توسط دستگاه مخصوص) به شكلي كه توسط هيچكس قابل استفاده نمي باد توضيح داده شده و سپس ساختار پيام سويفتي و پنج بخش مجزاي آن يعني ورودي عنوان اوليه، ورودي عنوان كاربردي، عنوان كاربر، متن اصلي پيام و دنباله تعريف مي شود.
دنباله قسمتي از پيام است كه فرستنده از گيرنده مي پرسد آيا پيام قبلا توسط گيرنده گرفته شده است؟ در واقع اگر پرداخت دوباره توسط گيرنده صورت گيرد، اشكال از بي توجهي گيرنده است كه در مورد دريافت پيام و بررسي آن توجه نكرده است و اطمينان كامل از عدم دريافت پيام نداشته است.۱
مقاله دوم با نام« مخابرات ماهواره اي و نگرشي به نقش ماهوارهVSAT در امور قرض الحسنهي كه در شماره بيست و يك نشريه نشريه در تاريخ ارديبهشت هفتاد و چهار چاپ شده است، از بعد مخابراتي و فني سويفت را بررسي كرده است.
در اين مقاله از مخابرات ماهواره اي به عنوان تكنولوژي اميدوار كننده اي جهت مبادله سريع و دقيق سيسمتهاي اطلاعات جهاني ياد شده است.
همچنين يكي از كاربردهاي ماهواره VSAT را پيا

م رساني سويفتي درون مرزي و برون مرزي عنوان كرده است.
با توجه به اين مقاله متوجه مي شويم كه سيستم ارتباطي سويفت، مرتبط با مخابرات جهاني است كه از سيستمهاي بسيار امن مي باشد و با سه كد وارد سيستم شده، پيام را ارسال مي كنند.
پس هر كسي قادر به ورود به سيستمهاي مخابراتي نيست و نمي تواند در محتواي پيامها دخل و تصرفي ايجاد نمايد.۲ در شماره هيجده و نوزده در خصوص كاهش هزينه هاي ارسال پيام سويفت صحبت شده است. از آنجا كه موسسه سويفت بر خلاف موسسات ديگر از اعضائي كه ترافيك پيامي بيشتري داشته باشند كمتر هزينه ارسال پيام دريافت مي كند، در پايان هر سال مالي نيز ميزان تخفيف را با توجه به ميزان پيامها افزايش مي دهد.
اين تخفيفها نوعي تبليغ جهت استفاده بيشتر از سيستم بوده و براي اعضا نيز مقرون به صرفه است.
در شماره بيست و دو و بيست و سه نشريه يك سري پرسش و پاسخ تحت عنوان پاسخ به سئوالات سويفتي شما درج گرديده است.
در اين پرسش و پاسخها مسئول سويفت قرض الحسنه ملي به سئوالات همكاران و كاربران سويفت در مورد سازمان، نحوه عضويت شعب قرض الحسنهها، ملاك عضويت، مراكز عملياتي سويفت در دنيا، چگونگي مسير ارسال و دريافت پيامها و … با زباني ساده و در حد بسيار روشن و كامل پاسخ مي دهد.

نكته اي كه ما را بر آن داشت تا با همه سختي و كمبود منابع فارسي در مورد اين پروژه كار كنيم، نقش مهمي است كه سويفت بعنوان يك تكنولوژي جديد ارتباطي در قرض الحسنه. بازي مي كند. سويفت داراي مزيتهائي است كه برتري آن را مزاياي عمده سويفت به شرح زير است:
۱- ايمني:

سيستم پيام رساني سويفت بعلت استفاده از آخرين پديده هاي تكنولوژي ايمن ترين سيستم پيام رساني در دنيا مي باشد. زيرا بعلت مالي بودن منشا اكثر پيامها ايمني آنها در درجه اول اهميت قرار دارد و سازمان سويفت توجه خاصي به اين موضوع مبذول داشته است.
۲- سرعت:
ارسال هر پيام سويفتي بيش از چند ثانيه به طول نمي انجامد. طول و فاصله بين مبدا و قصد، در زمان ارسالي دخالتي ندارند.

۳- صرفه جوئي در هزينه:
هزينه هر پيام سويفتي تا سيصد و بيست و پنج( فاصله و حرف) براي فرستنده پانزده فرانك بلژيك است. حداكثر طول پيام دو هزار كارآكتر بوده و براي پيامهاي طولاني تر هر پيام بعنوان، دنباله پيام ارسال مي گردد و نسبت به طول آن هزينه از فرستنده دريافت مي شود.۱

۴- زبان مشترك:
در سيستم سويفت از زبان مشتركي كه همان استاندارد و فرمت پيامهاي قرض الحسنهي مي باشد استفاده مي گردد. مثلت در استاندارد سويفت حواله هاي مشتريان ۱۰۰MT مي باشد و بين قرض الحسنههاي عضو سويفت مفهوم تعريف شده اي داشته و نياز به توضيحات جنبي ندارد. فرمتهاي طراحي شده از طرف سازمان سويفت به تصيب سازمان استاندارد بين المللي(ISO) رسيده است.
۵- قابل اطمينان بودن:
بدون شك سويفت از قابليت اطمينان بالائي برخوردار است. از سال ۱۹۷۷ تاكنون حتي يك پيام قرض الحسنهي در سيستم، مخدوش و يا گم نشده است. احتمال دوبله پرداختي در سيستم به حد غيرقابل تصوري كم مي باشد و سيستم اجازه انتقال پيام ناقص يا مخدوش را به هيچ عنوان نمي دهد.

۶- نداشتن محدوديت زماني
سيستم سويفت بطور بيست و چهار ساعته و در تمام طول سال و بدون تعطيلي در اختيار مشتركين آن مي باشد.۲ با در نظر گرفتن اين مزايا و كاركردهاي وسيعي كه شبكه سويفت دارد و از آنجا كه اين تكنولوژي در كشور ما بسيار جوان بوده و نياز به توجيه، آگاهي دادن و آموزش بيشتر دارد، اهميت پرداختن به اين مسئله آشكارتر مي شود.

چگونگي بوجود آمدن سويفت
حال ببينيم SWIFT چگونه در ننيا متولد شد. در سال ۱۹۷۳ با توجه به نياز قرض الحسنهها به ايمني و سرعت در ارائه خدمات قرض الحسنهي جهاني توسط ۲۳۹ قرض الحسنه معتبر از پانزده كشور، سازمان يعني جامعه جهاني ارتباطات ملي بين قرض الحسنهي۱ تشكيل شد.
كم كم همه قرض الحسنهها در دنيا متوجه شدند نياز به تغيير سيستم قديمي در روش اجرائي كارها دارند. به همين علت در جهت ايجاد سيستم كامپيوتري بين خود سازمايه گذاري كردند

.
غير از ايجاد سيستم كامپيوتري نياز به داشتن دستورالعمل كلي مطابق با استاندارد نيز بين قرض الحسنهها احساس شد. تا سال ۱۹۷۷ روي پروژه كار شد و از اين سال بطور رسمي شروع بكار كرد.
در تاريخ نوزده اكتبر ۱۹۷۷ شاهزاده آلبرت از بلژيك برادر پادشاه BAUDOVIN با فشار دكمه اي بنام دكمه طلائي معروف است، سيستم سويفت را روي دستگاهي بنام Visual Display Unir(VDU) بكار انداخت و بدين ترتيب شبكه ارسال خبر بصورت ارتباط جمعي به ۴۶۳ قرض الحسنه در پانزده كشور كه بعدا بصورت اعضاي اين سيستم درآمدند را تشكيل داد.( رقم ۴۶۳ تا سال ۱۹۸۰ بوده).
خبر چنين خوانده مي شد من Albert پادشاه بلژيك سيستم سويفت را رسما بر روي سيستم ارتباط بين المللي بازكردم و اميدوارم اين قدمي در راه داشتن تماسهاي هر چه بيشتر و بهتر در بين قرض الحسنههاي عضو در جهان باشد.
توافق براي آغاز كار سويفت بطور رسمي بيانگر بالاترين نقطه همكاري بين قرض الحسنههاي عضو براي چهار سال مي باشد كه نشانگر بدست آوردن بزرگترين ارزشها در جهت همكاري بين قرض الحسنههاي جهاني مي باشد.۲

 

شرايط عضويت در سويفت
هر سازمان مالي و قرض الحسنهي مي تواند تقاضاي عضويت خود را به سويفت ارائه دهد. بايد اعتبار قرض الحسنه و موسسه مالي توسط قرض الحسنه مركزي كشور متبوع يا شوراي عالي قرض الحسنهداران آن كشور مورد تائيد باشد. ولي اگر قرض الحسنهي راسا توسط اداره مركزي خود تقاضاي عضويت نمايد در صورت تصويب آن توسط مديريت سازمان سويفت در نوبت عضويت قرار مي گيرد.۱

شرايط ويژه اي كه موسسه سويفت براي قبول عضويت دارد شامل:
مورد تجاري بودن قرض الحسنه و تعداد پيامهاي آن در سطح بين المللي مي باشد. موسسات مالي مانند موسسات وام و سرمايه گذاري نيز مي توانند به عنوان اعضاي سويفت با خريد سهم انجام مي پذيرد. مي توان گفت كه اعضاي سويفت سهامداران آن نيز مي باشند، به همين علت در پايان هر سال مالي پس از بررسي سود و زيان موسسه، قرض الحسنههائي كه ميزان ترافيك پيام پائين داشته باشند جريمه شده و موظف به جبران ضرر مي شوند.
سرمايه سويفت توسط سهامداران تامين و كمبودها نيز توسط اعضا سهامداران جبران
مي شود.
شعب قرض الحسنههاي عمده نمي توانند از سهام سازمان خري. و به عنوان سهامدار سازمان سويفت باشند، اداره مركزي هر قرض الحسنه مي تواند عضو سهامدار اصلي سازمان سويفت باشد. شعب آن قرض الحسنه در قبال استفاده از شبكه سويفت اعضاي فرعي سويفت تلقي مي شوند و حق عضويت اعضاي فرعي را مي پردازند.۲
اداره ثبت شركت در بلژيك قرار دارد و تمامي كارهاي ثبت و خريد سهام در اين اداره انجام و نگه. مي شود. در مورد نحوه عضويت و سهام. به منبع اطلاعاتي منتشر شده توسط موسسه SWIFT

نظر مي افكنيم:
«… نام هر عضو شركت و ميزان رقم سهمش وارد دفتر ثبت شركت شده و در اداره ثبت شركت نگه. مي شود… هيچ سند رسمي براي سهام منتشر نمي گردد…
… سرمايه شركت با ارزش معمولي ۵ هزار فرانك بلژيك براي هر كدام از سهام بين شركاء تقسيم مي شود. حداقل سرمايه شركت ۲۵ ميليون فرانك بلژيك است.۳
ميزان سهم هر عضو بستگي به استفاده از سرويسهاي انتقال پيام سويفت دارد. يعني هر چه ترافيك پيام قرض الحسنهي بيشتر باشد، ميزان سهام آن عضو بيشتر است.

ميزان سهام مخصوص هر عضو توسط هيئت مديره براساس فرمول ويژه و شرايط مشخص مي شود.۱
در پايان هر سال مالي مجمع عمومي گزارشهاي سالانه را تهيه كرده و براي اعضا ارسال مي كند. مجمع عمومي مي تواند نظام نامه را تغيير داده و هيئت مديره را تعيين كند.
اعضاي مجمع عمومي و هيئت مديره از قرض الحسنههاي عضو انتخاب مي شوند. چنانكه اولين رئيس هيئت مديره سويفت آقاي جي كرا(J.KRAA) از قرض الحسنه ALGEMEN BANK NEDERLAND بود كه يكي از اولين قرض الحسنههاي عضو مي باشد.۲
در پايان هر سال مالي سود و زيان موسسه بررسي شده و تصميمات مقتضي جهت تخفيف هزينه ها يا جريمه اعضائي كه ترافيك پيام كمتري دارند به عمل مي آيد. همچنان كه در سال مالي گذشته بعلت بالا بودن ترافيك پيامها تخفيف ويژه براي ارسال پيامها دادند.

( هزينه ارسال از پانزده فرانك بلژيك براي هر ۳۲۵ كاركتر پيام به دوازده فرانك بلژيك رسيد).
… هر سال مالي از اول ژانويه و پايان سي و يك دسامبر شروع مي شود. با پايان هر سال مالي، هيئت مديره ليستي از دارائي ها و بدهي هاي شركت را تهيه مي كند.
دسته اي از اعلاميه هاي مالي همراه يك گزارش مطابق قانون براي اعضا آماده مي شود. اسناد مذكور از طرف هيئت مديره تهيه و كپي ها همراه گزارش حسابرسان و اعلاميه و صورتحساب براي اعضا ارسال مي شود.۳

حق عضويت
حق عضويت سويفت به دو شكل پرداخت مي شود: يكي حق عضويتي كه فقط يك بار پرداخت مي شود و مبلغ آن ۱۸۰۰۰۰۰ فرانك بلژيك است و دوم هزينه سالانه به مبلغ ۲۰۰۰۰ فرانك بلژيك است.۴
اما در يكي از منابع اصلي سويفت در مورد حق عضويت و هزينه هاي مربوطه بدين شكل نوشته شده است:
– حق عضويت اوليه( وروديه)
– هزينه هاي مربوط به ارتباط

هزينه هاي مربوط به ارتباط عبارتند از:
– ثبت كد قرض الحسنه اضافي( استفاده شعب و ادارات ديگر قرض الحسنه و عضويت آنها)
– ثبت آدرسهاي سويفت
– ثبت ترمينالهاي منطقي( نكته تلاقي مصرف كننده و سويفت)
مبلغ وروديه براي اعضا ۴۰۰ هزار فرانك و براي اعضا فرعي( اعضائي كه توسط اعضا اصلي به شبكه مي پيوندند) ۲۰۰ هزار فرانك بلژيك است.۱

و اما در مورد هزينه ها دو نوع هزينه از سوي اعضا پرداخت مي شود:
۱- هزينه هر پيام ارسالي كه توسط فرستنده پيام پرداخت مي گردد. هم اكنون اين هزينه براي ۳۲۵ كاراكتر( فاصله و حرف) دوازده فرانك بلژيك است كه نسبت به پيام تلكس ارزانتر است.
۲- هزينه هاي سالانه( مبلغي كه در سال براي هزينه ها پرداخت مي گردد).
هزينه هاي سويفت به دو گروه تقسيم مي شود:
– هزينه هاي به هنگام
– هزينه هاي سالانه.۲

فصل دوم

بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

حساب. به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.
محصول نهايي نظام حساب. گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و …) قرار مي‌گيرد.
ماهيت :
يك حسابدار متخصص، در آينده مي‌تواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني مي‌تواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه‌گذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود مي‌تواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد. و مجموع اين فعاليت‌ها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.
«حساب. يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك مي‌كند تا سرمايه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم‌ بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايه‌گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه مي‌شود.

«حساب. به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ،‌ هدفها و روشهاي حساب. براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حساب. مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است.
رشته حساب. از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد.
آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد:
به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.

نتيجه يكي از تحقيقات دانشگاه «كلمبيا» مبني بر اين بود كه از از دهه ۷۰ به بعد همه شركتهاي موفق، شركتهايي بوده‌اند كه مدير آنها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد اطلاعات نقش مهمي پيدا كرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است كه تاثير بسياري در تصميم‌گيري روساي شركت‌ها دارد.
«فرصت‌هاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايين‌ترين سطح تا بالاترين سطح را در بر مي‌گيرد. و با وجود اين كه در دانشگاههاي مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حساب. تدريس مي‌كنند اما تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار اين رشته از بيشتر رشته‌ها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانه‌هاي كشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.

همچنين دانش حساب. در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حساب. امكان‌پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي‌باشد.
فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:
الف) حساب.

فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخه‌هاي زير مشغول كار شوند:
حساب. مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.
حساب. صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي.
حساب. دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.
حساب. مالياتي : در ادارات دارايي.
حساب. بيمه : در موسسات بيمه .
حساب. قرض الحسنهها : در شعبه‌ها و سرپرستي قرض الحسنهها .
حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حساب. مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند.

ب ) حسابرسي
فارغ‌التحصيلان رشته حساب. قادرند با توجه به شاخه‌هاي حساب. در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك مي‌شوند :
حسابرسان داخلي : اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شركت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارائه مي‌دهند . اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي‌كنند.
حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي مشغول كار هستند و بر اساس قرارداد ميان شركتها يا سازمانها با اين موسسات، عمليات حساب. و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حساب. مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه مي‌
در حال حاضر در ايران ، سازمان حسابرسي به عنوان يك

سازمان دولتي ، بزرگترين موسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت مي‌باشند.
توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه:
داشتن شم رياضي در رشته حساب. از اهميت بسياري برخوردار است. به همين دليل دانش‌آموزان رشته رياضي در اين رشته موفقتر هستند. البته اين بدان معنا نيست كه دانش‌آموزان رشته علوم انساني قادر به ادامه تحصيل در رشته حساب. نيستند بلكه بايد تلاش كنند تا از دانش رياضي خوب و يا حداقل متوسطي برخوردار باشند.

همچنين يك حسابدار بايد بتواند بخوبي گزارش كارهاي خود را ارائه دهد. بنابراين بايد در ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد. اين ويژگي بخصوص در سطوح بالاتر اين رشته يعني حسابرسي و مديريت مالي اهميت بسياري دارد.
در آزمون هر سه گروه آزمايشي درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته ضريب ۴ دارد.
دانشجوي حساب. بايد صادق و رازدار باشد چون در آينده تمام اسناد و مدارك يك سازمان را در اختيار دارد و اگر فرد رازدار و در كل با اخلاقي نباشد لطمات زيادي به آن شركت و در نهايت به جامعه وارد مي‌آورد. اين مساله بخصوص در حسابرسي اهميت بيشتري دارد زيرا اگر يك حسابرس كه وظيفه بررسي گزارشات مالي يك سازمان و تاييد صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستكار نبوده و يا شهامت ابراز مشكلات را نداشته باشد، مي‌تواند به نابساماني‌هاي ا. و مالي يك جامعه دامن بزند.
و بالاخره يك حسابدار براي موفقيت در اين دنياي پر از رقابت و تغيير و تحول بايد خلاق، مبتكر، صبور و منضبط باشد.
علاقه به امور مالي و تجزيه و تحليل‌هاي آن، عامل موفقيت دانشجوي حساب. است.
وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر:
تا مقطع دكترا امكان ادامه تحصيل وجود دارد.

نظر يك فارغ‌التحصيل مشغول به كار در اين رشته :
دانشجوي اين رشته بايد تحمل ساعتها كار در پشت يك ميز و صندلي و سرو كار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنين بايد دقيق و منظم باشد تا در جمع‌بندي اعداد و ارقام دچار مشكل نگردد.»
وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر:
آموزش حسابداران و شركت موثر آنها در فراهم‌آوري اطلاعات مالي دقيق و قابل اعتماد، و تجزيه و تحليل اين اطلاعات براي توسعه پايدار در كشور در حال توسعه‌اي مانند ايران اهميت فراواني دارد. چرا كه وجود اطلاعات دقيق، اعتماد برانگيز، بموقع و مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي، نه تنها لازم بلكه حياتي است. علاوه بر اين اطلاعات مالي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي كه بوسيله نظام‌هاي حساب. گزارش مي‌شود، مي‌تواند از انحراف مسير پيش‌بيني شده ، اتلاف منابع اقتصادي و اخلال در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي جلوگيري كند.
دكتر ثقفي نيز در اين باره مي‌گويد:« چون اين رشته فقط به كلاس و معلم نياز دارد متاسفانه در سالهاي اخير، بسياري از شهرهاي دورافتاده كه حتي يك حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حساب. را با استفاده از اساتيد كم‌تجربه دائر كرده است و در نتيجه فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي فوق حسابداراني ناكارآمد هستند كه نمي‌توانند، جذب بازار كار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ‌التحصيلان توانمند اين رشته نمي‌شود چون هر فرد سرمايه‌گذار و هر موسسه اعتباري براي سرمايه‌گذاري يا اعتبار دادن به حسابدار نياز دارد. »

نكات تكميلي :
چند سال پيش وقتي كه آقاي . ت رياست يكي از كارخانه‌هاي ايران را بر عهده گرفت با اخم‌هاي در هم و چهره‌هاي عبوس كارگراني روبرو شد كه ۶ ماه بود حقوق نگرفته بودند و اميد چنداني نيز به رئيس جديد نداشتند. اما رئيس جديد كه فارغ‌التحصيل رشته حساب. بود با مديريت قوي و درست خويش نه تنها كارخانه مورد نظر را از ورشكستگي نجات داد بلكه امروزه اين كارخانه يكي از بهترين كارخانه‌هاي كشور است كه محصولات آن به خارج از كشور صادر مي‌گردد و در حال حاضر نيز نحوه كار رئيس ياد شده به عنوان يك شيوه نوين در دانشگاهها تدريس مي‌شود

مقررات مالي
ماده۵۷- ابتداي سال مالي شركت اول فروردين ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود به استثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان اسفند ماه است.
ماده۵۸- هيئت مديره موظف است نسخه اي از گزارشها و صورتهاي مالي پايان دوره از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد سود و زيان و پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي را پس از آماده شدن حداكثر تا يكماه قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي براي رسيدگي به بازرس/ بازرسان تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يكبار تراز آزمايشي حسابهاي شركت را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماه شركت تهيه و در اختيار بازرس/ بازرسان قرار دهد و نسخه اي از آنها را نيز به وزارت تعاون ارسال دارد.

ماده ۵۹- وزارت تعاون مي تواند در صورت تقاضا و شكايت اعضاء و يا مشاهده نقص يا تخلف در امور تعاوني به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني در حدود امكانات از تعاونيها،‌ حسابرسي نمايد. هزينه هاي حسابرسي بر عهده شركت خواهد بود.
مديران شركت موظفند با حسابرس يا حسابرسان منتخب كمال مساعدت را بنمايد و كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيار حسابرس قراردهند.
ماده ۶۰- در تهيه و تنظيم اسناد حساب.،‌ دفاتر قانوني،‌ صورتهاي مالي نهايي، رعايت اصول و موازين حساب. و روشهاي متداول و قابل قبول در حساب. و همچنين رعايت قوانين و مقررات جاري الزامي است.

ماده ۶۱- هدايا و كمكهاي بلاعوض در صورتيكه از طرف اعطا كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد،‌ بصورت زير در حسابها منظور خواهد شد.
I. اگر نقدي باشد به حساب سود و زيان(جاري) و يا به حساب اندوخته احتياطي (سرمايه اي).
II. اگر غيرنقدي باشد به حساب دارايي،‌ در قبال كمكهاي بلاعوض يا اندوخته احتياطي منظور خواهد شد كه در هر صورت محاسبه استهلاك آن به عهده گيرنده هدايا مي باشد.
ماده ۶۲- افتتاح هر نوع حساب نزد قرض الحسنهها،‌ صندوق تعاون و ساير مؤسسات اعتباري پس از تصويب هيئت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيئت مديره امكان پذير خواهد بود.
ماده ۶۳- سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمدهاي دوره مالي منهاي هزينه هاي دوره مالي،‌ از سود خالص تعاونيها در صورتيكه مشمول ماليا
ماده ۶۴- سود خالص شركت در هر سال مالي به ترتيب زير تقسي

م مي شود:‌
۱) از حداقل پنج درصد به بالا با تصويب مجمع عمومي،‌ به عنوان ذخيره شركت به حساب ذخيره قانوني منظور مي شود.
تبصره ۱- ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد الزامي است.
تبصره ۲- شركت مي تواند تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به كار ببرد.
۲) حداكثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشتنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي به حساب مربوط منظور مي گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي است.
۳) چهار درصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي گردد..
۴) درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء، كاركنان ،‌ مديران و بازرسان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي تخصيص داده مي شود.

۵) پس از كسر وجوه فوق باقيمانده سود خالص بين اعضاء به تناسب سهم آنان تقسيم مي گردد.
تبصره ۳- هيئت مديره مي تواند از محل بند ۲ (ذخيره احتياطي) درصدي از سود شركت را براي انجام امور خيريه و عام المنفعه تخصيص دهد.
تبصره ۴- تقسيم باقيمانده سود خالص مذكور در بند ۵ تا جبران زيان انباشبه شركت امكان پذير نيست.
________________________________________
نگاهی اجمالی بر سیر تحول استانداردهای حسابداری
هر حرفه جهت ایجاد هماهنگی و یکنواختی باید دارای اصول و مقرراتی بوده و نظارت بر رعایت این اصول و مقررات به عهده یک نهاد ذیصلاح قانونی باشد . حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد . در طی سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اصول پذیرفته شده حسابداری بیشتر تحت تاثير “هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ” (FASB) و ” هیات اصول حسابداری ” (APB) بود.

از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۳ هیات تدوین اصول حسابداری بیانیه هایی صادر نمود که برخی از آنها هنوز جزء اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . در سال ۱۹۷۳ هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی تشکیل گردید و کار هیات اصول حسابداری را دنبال نمود . هیات استانداردهای حسابداری مالی ، سازمانی است مستقل که بدون وابستگی به دولت عمل می کند . اظهارات ( نقطه نظرات ) هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ” بیانیه استانداردهای حسابداری مالی ” ، نامیده می شود .

به موجب قوانین کنگره ایالات متحده آمریکا ” کمیسیون بورس و اوراق بهادار ” (SEC) تشکیل گردید و یکی از وظایف آن تدوین قوانین حسابداری بود . بنابراین کمیسیون بورس و اوراق بهادار ، از سالها پیش به نوعی در تحمیل نقطه نظرات خود در جهت حفظ منافع سرمایه گذاران در شرکتهای سهامی عام ، در سیاست های تدوین اصول و استانداردهای حرفه حسابداری نفوذ داشت .

تدوین استانداردهای حسابداری ، برای هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و گاهی برای کنگره ایلات متحده فرایندی پیچیده به شمار می رود .
نوشته شده توسط Omid Adelante در ساعت ۱:۳۵ PM | لینک | ۵ نظر
Tue 4 Jan 2005
________________________________________

حساب. چيست ؟ ۲
رشته حساب. از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد. «فرصت‌هاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايين‌ترين سطح تا بالاترين سطح را در بر مي‌گيرد. و با وجود اين كه در دانشگاههاي

مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حساب. تدريس مي‌كنند اما تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار اين رشته از بيشتر رشته‌ها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانه‌هاي كشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند. فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است: الف) حساب. فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در

شاخه‌هاي زير مشغول كار شوند: حساب. مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي. حساب. صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي. حساب. دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب. حساب. مالياتي : در ادارات دارايي. حساب. بيمه : در موسسات بيمه . حساب. قرض الحسنهها : در شعبه‌ها و سرپرستي قرض الحسنهها . حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حساب. مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند. ب ) حسابرسي فارغ‌التحصيلان رشته حساب. قادرند با توجه به شاخه‌هاي حساب. در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك مي‌شوند : حسابرسان داخلي : اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شركت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيا

ت مديره ارائه مي‌دهند . اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي‌كنند. حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي مشغول كار هستند و بر اساس قرارداد ميان شركتها يا سازمانها با اين موسسات، عمليات حساب. و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حساب. مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه مي‌كنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط ميان صاحبان شركت و هيات مديره شركت مي‌باشند. در حال حاضر در ايران ، سازمان

حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي ، بزرگترين موسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت مي‌باشند. آموزش حسابداران و شركت موثر آنها در فراهم‌آوري اطلاعات مالي دقيق و قابل اعتماد، و تجزيه و تحليل اين اطلاعات براي توسعه پايدار در كشور در حال توسعه‌اي مانند ايران اهميت فراواني دارد. چرا كه وجود اطلاعات دقيق، اعتماد برانگيز، بموقع و مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي، نه تنها لازم بلكه حياتي است. علاوه بر اين اطلاعات مالي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي كه بوسيله نظام‌هاي حساب. گزارش مي‌شود، مي‌تواند از انحراف مسير پيش‌بيني شده ، اتلاف منابع اقتصادي و اخلال در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي جلوگيري كند.