تحقيق حاضر در مورد قرض الحسنه مهديه شهرستان خمين مي باشد
مقدمات و كليات
قرض الحسنه و قرض الحسنه. از گذشته هاي دور با امانت گذراندن اشياي گرانبها و سپردن وجوه به اشكال ابتدايي آغاز گشت. با توسعه و پيشرفت داد و ستدها وتغيير شكل آنها از يك مبادله ساده به اشكال تجارت و بازرگاني فكر ايجاد يك سيستم منسجم و داراي قوانين و مرتبط شكل گرفت و به ايجاد قرض الحسنههاي امروزي انجاميد. در قرض الحسنه. امروزي كار از نگه. امانات

فراتر رفته و به شكل پرداخت و دريافتهاي مالي- تجاري آنهم در سطح بين المللي تكميل شده است. در جوامع امروزي و با داشتن جمعيت هاييكه هيچگاه با اين تعداد در گذشته وجود نداشته است نياز به داد و سند كالا، مواد اوليه و … با شدت بسياري احساس ميگردد و با وجود ملل

مختلف و تبادل كالا ميان آنها نياز به سيستم پولي كه اطمينان دو طرف را به دستيابي به كالا و وجه آن فراهم سازد شدت مييابدسيستم سويفت كه موضوع اين تحقيق را تشكيل ميدهد جديدترين سيستم ساخته دست بشر است كه جهت اينگونه مبادلات در سطح جوامع پيشرفته

مورد استفاده قرار گرفته و اشتباهات ناشي از سيستم هاي قبلي را به حداقل رسانده است.
با توجه به درگير بودن ايران در خريد و فروش كالاها و خدمات در سطح جهاني شناخت اين سيستم باي محققان، دست اندركاران و دانش پژوهان و قرض الحسنه. ضروري بنظر ميرسد اين تحقيق با هدف شناساندن به اقشار ذكر شده و شناخت نقاط ضعف و قوت اجراي چنين

سيستمي كه همانند سيستم هاي وارداني ديگر معمولا با مشكلات فني بخاطر وارداني بودن تكنولوژي- مشكلات فرهنگي- بدليل ناهماهنگي فرهنگ كشور سازنده با فرهنگ ما مواجه است انجام گرديده است.
اين جزوه را مي توان اولين جزوه آموزشي دانست كه براي كاربران مستقيم جهت آشنائي با سيستم، طرز كار با سويفت جهت آشنائي با سيستم، طرز كار با سويفت و آموزش ابتدائي مفيد است.
آخرين مطلبي كه در مورد اين جزوه مي توان گفت اين است كه بهتر بود مطالبي در سطح كلي تر براي كل كاركنان جهت معرفي سويفت منتشر شود.
آخرين كاري كه كاملترين كار در مورد سويفت نيز مي باشد، سلسله مقالات مندرج در نشريه داخلي قرض الحسنه ملي مي باشد.

همگام با شروع كار سيستم سويفت در قرض الحسنه. ايران، قرض الحسنه ملي در نشريه خود به تفسير و توجيه اين تكنولوژي پرداخته و زمينه پذيرش و قبول اين تكنولوژي را در سطح قرض الحسنه و مديريتها فراهم آورد.
در هر شماره نشريه، كاركنان قرض الحسنه اعم از كاركنان مرتبط و غير مرتبط سويفت، مديران و مسئولين رده هاي گوناگون قرض الحسنه با نام سويفت و مطالب مربوط به آن آشنا شده اند. تا پنجاه و يك مقاله اي از آقاي محمود ابراهيم زاده فرزانه مسئول سويفت و معاون اداره خارجه قرض الحسنه ملي مي خوانيم.
اين مقاله سويفت و قرض الحسنه. بين المللي نام دارد. در اين مقاله ابتدا نظري بر تاريخچه سويفت مي اندازيم. سخن از نحوه تاسيس سازمان سويفت، سرمايه آن( كه از طريق خريد سهام و هزينه هاي سويفت۱ توسط قرض الحسنهها و موسسات عضو تامين مي گردد) به ميان مي آيد.
در بخش بعدي از مزاياي عمده سويفت يعني، ايمني، سرعت، صرفه جوئي در هزينه، زبان مشترك، قابل اطمينان بودن و نداشتن محدوديت زماني صحبت مي شود.

در قسمتي از مقاله درباره مهمترين فعاليتهاي سازمان سويفت يعني تهيه و تدوين استانداردهاي قرض الحسنهي بين المللي سخن گفته شده و از عمليات قرض الحسنهي قديم قرض الحسنهي كه توسط سويفت و با تصويب سازمان استاندارد جهاني(ISO) تغيير يافته ياد شده است. اين تغييرات بمنظور هماهنگ كردن عمليات قرض الحسنهي در جهان و پرهيز از برخوردهاي سليقه اي در كارها انجام شده است.
نحوه انتقال پيامها توسط سويفت و استفاده از رمزها و كدهاي ويژه اي كه موجب ايمن بودن ارسال پيامها شده و هر كسي قادر به ورود به سيستم و ارسال پيام نيست، در بخش ديگر مقاله بررسي شده است.
مسير پيامها، تغيير پيامها پس از ورود به سيستم( توسط دستگاه مخصوص) به شكلي كه توسط هيچكس قابل استفاده نمي باد توضيح داده شده و سپس ساختار پيام سويفتي و پنج بخش مجزاي آن يعني ورودي عنوان اوليه، ورودي عنوان كاربردي، عنوان كاربر، متن اصلي پيام و دنباله تعريف مي شود.

دنباله قسمتي از پيام است كه فرستنده از گيرنده مي پرسد آيا پيام قبلا توسط گيرنده گرفته شده است؟ در واقع اگر پرداخت دوباره توسط گيرنده صورت گيرد، اشكال از بي توجهي گيرنده است كه در مورد دريافت پيام و بررسي آن توجه نكرده است و اطمينان كامل از عدم دريافت پيام نداشته است.۱
مقاله دوم با نام« مخابرات ماهواره اي و نگرشي به نقش ماهوارهVSAT در امور قرض الحسنهي كه در شماره بيست و يك نشريه نشريه در تاريخ ارديبهشت هفتاد و چهار چاپ شده است، از بعد مخابراتي و فني سويفت را بررسي كرده است.

در اين مقاله از مخابرات ماهواره اي به عنوان تكنولوژي اميدوار كننده اي جهت مبادله سريع و دقيق سيسمتهاي اطلاعات جهاني ياد شده است.
همچنين يكي از كاربردهاي ماهواره VSAT را پيام رساني سويفتي درون مرزي و برون مرزي عنوان كرده است.
با توجه به اين مقاله متوجه مي شويم كه سيستم ارتباطي سويفت، مرتبط با مخابرات جهاني است كه از سيستمهاي بسيار امن مي باشد و با سه كد وارد سيستم شده، پيام را ارسال مي كنند.
پس هر كسي قادر به ورود به سيستمهاي مخابراتي نيست و نمي تواند در محتواي پيامها دخل و تصرفي ايجاد نمايد.۲ در شماره هيجده و نوزده در خصوص كاهش هزينه هاي ارسال پيام سويفت صحبت شده است. از آنجا كه موسسه سويفت بر خلاف موسسات ديگر از اعضائي كه ترافيك پيامي بيشتري داشته باشند كمتر هزينه ارسال پيام دريافت مي كند، در پايان هر سال مالي نيز ميزان تخفيف را با توجه به ميزان پيامها افزايش مي دهد.
اين تخفيفها نوعي تبليغ جهت استفاده بيشتر از سيستم بوده و براي اعضا نيز مقرون به صرفه است.

در شماره بيست و دو و بيست و سه نشريه يك سري پرسش و پاسخ تحت عنوان پاسخ به سئوالات سويفتي شما درج گرديده است.
در اين پرسش و پاسخها مسئول سويفت قرض الحسنه ملي به سئوالات همكاران و كاربران سويفت در مورد سازمان، نحوه عضويت شعب قرض الحسنهها، ملاك عضويت، مراكز عملياتي سويفت در دنيا، چگونگي مسير ارسال و دريافت پيامها و … با زباني ساده و در حد بسيار روشن و كامل پاسخ مي دهد.

نكته اي كه ما را بر آن داشت تا با همه سختي و كمبود منابع فارسي در مورد اين پروژه كار كنيم، نقش مهمي است كه سويفت بعنوان يك تكنولوژي جديد ارتباطي در قرض الحسنه. بازي مي كند. سويفت داراي مزيتهائي است كه برتري آن را مزاياي عمده سويفت به شرح زير است:
۱- ايمني:
سيستم پيام رساني سويفت بعلت استفاده از آخرين پديده هاي تكنولوژي ايمن ترين سيستم پيام رساني در دنيا مي باشد. زيرا بعلت مالي بودن منشا اكثر پيامها ايمني آنها در درجه اول اهميت قرار دارد و سازمان سويفت توجه خاصي به اين موضوع مبذول داشته است.

۲- سرعت:
ارسال هر پيام سويفتي بيش از چند ثانيه به طول نمي انجامد. طول و فاصله بين مبدا و قصد، در زمان ارسالي دخالتي ندارند.
۳- صرفه جوئي در هزينه:
هزينه هر پيام سويفتي تا سيصد و بيست و پنج( فاصله و حرف) براي فرستنده پانزده فرانك بلژيك است. حداكثر طول پيام دو هزار كارآكتر بوده و براي پيامهاي طولاني تر هر پيام بعنوان، دنباله پيام ارسال مي گردد و نسبت به طول آن هزينه از فرستنده دريافت مي شود.۱
۴- زبان مشترك:

در سيستم سويفت از زبان مشتركي كه همان استاندارد و فرمت پيامهاي قرض الحسنهي مي باشد استفاده مي گردد. مثلت در استاندارد سويفت حواله هاي مشتريان ۱۰۰MT مي باشد و بين قرض الحسنههاي عضو سويفت مفهوم تعريف شده اي داشته و نياز به توضيحات جنبي ندارد. فرمتهاي طراحي شده از طرف سازمان سويفت به تصيب سازمان استاندارد بين المللي(ISO) رسيده است.
۵- قابل اطمينان بودن:
بدون شك سويفت از قابليت اطمينان بالائي برخوردار است. از سال ۱۹۷۷ تاكنون حتي يك پيام قرض الحسنهي در سيستم، مخدوش و يا گم نشده است. احتمال دوبله پرداختي در سيستم به حد غيرقابل تصوري كم مي باشد و سيستم اجازه انتقال پيام ناقص يا مخدوش را به هيچ عنوان نمي دهد.

۶- نداشتن محدوديت زماني
سيستم سويفت بطور بيست و چهار ساعته و در تمام طول سال و بدون تعطيلي در اختيار مشتركين آن مي باشد.۲ با در نظر گرفتن اين مزايا و كاركردهاي وسيعي كه شبكه سويفت دارد و از آنجا كه اين تكنولوژي در كشور ما بسيار جوان بوده و نياز به توجيه، آگاهي دادن و آموزش بيشتر دارد، اهميت پرداختن به اين مسئله آشكارتر مي شود.

چگونگي بوجود آمدن سويفت
حال ببينيم SWIFT چگونه در ننيا متولد شد. در سال ۱۹۷۳ با توجه به نياز قرض الحسنهها به ايمني و سرعت در ارائه خدمات قرض الحسنهي جهاني توسط ۲۳۹ قرض الحسنه معتبر از پانزده كشور، سازمان يعني جامعه جهاني ارتباطات ملي بين قرض الحسنهي۱ تشكيل شد.
كم كم همه قرض الحسنهها در دنيا متوجه شدند نياز به تغيير سيستم قديمي در روش اجرائي كارها دارند. به همين علت در جهت ايجاد سيستم كامپيوتري بين خود سازمايه گذاري كردند.

غير از ايجاد سيستم كامپيوتري نياز به داشتن دستورالعمل كلي مطابق با استاندارد نيز بين قرض الحسنهها احساس شد. تا سال ۱۹۷۷ روي پروژه كار شد و از اين سال بطور رسمي شروع بكار كرد.
در تاريخ نوزده اكتبر ۱۹۷۷ شاهزاده آلبرت از بلژيك برادر پادشاه BAUDOVIN با فشار دكمه اي بنام دكمه طلائي معروف است، سيستم سويفت را روي دستگاهي بنام Visual Display Unir(VDU) بكار انداخت و بدين ترتيب شبكه ارسال خبر بصورت ارتباط جمعي به ۴۶۳ قرض الحسنه در پانزده كشور كه بعدا بصورت اعضاي اين سيستم درآمدند را تشكيل داد.( رقم ۴۶۳ تا سال ۱۹۸۰ بوده).
خبر چنين خوانده مي شد من Albert پادشاه بلژيك سيستم سويفت را رسما بر روي سيستم

ارتباط بين المللي بازكردم و اميدوارم اين قدمي در راه داشتن تماسهاي هر چه بيشتر و بهتر در بين قرض الحسنههاي عضو در جهان باشد.
توافق براي آغاز كار سويفت بطور رسمي بيانگر بالاترين نقطه همكاري بين قرض الحسنههاي عضو براي چهار سال مي باشد كه نشانگر بدست آوردن بزرگترين ارزشها در جهت همكاري بين قرض الحسنههاي جهاني مي باشد.۲

شرايط عضويت در سويفت
هر سازمان مالي و قرض الحسنهي مي تواند تقاضاي عضويت خود را به سويفت ارائه دهد. بايد اعتبار قرض الحسنه و موسسه مالي توسط قرض الحسنه مركزي كشور متبوع يا شوراي عالي قرض الحسنهداران آن كشور مورد تائيد باشد. ولي اگر قرض الحسنهي راسا توسط اداره مركزي خود تقاضاي عضويت نمايد در صورت تصويب آن توسط مديريت سازمان سويفت در نوبت عضويت قرار مي گيرد.۱
شرايط ويژه اي كه موسسه سويفت براي قبول عضويت دارد شامل:

مورد تجاري بودن قرض الحسنه و تعداد پيامهاي آن در سطح بين المللي مي باشد. موسسات مالي مانند موسسات وام و سرمايه گذاري نيز مي توانند به عنوان اعضاي سويفت با خريد سهم انجام مي پذيرد. مي توان گفت كه اعضاي سويفت سهامداران آن نيز مي باشند، به همين علت در پايان هر سال مالي پس از بررسي سود و زيان موسسه، قرض الحسنههائي كه ميزان ترافيك پيام پائين داشته باشند جريمه شده و موظف به جبران ضرر مي شوند.

سرمايه سويفت توسط سهامداران تامين و كمبودها نيز توسط اعضا سهامداران جبران
مي شود.
شعب قرض الحسنههاي عمده نمي توانند از سهام سازمان خري. و به عنوان سهامدار سازمان سويفت باشند، اداره مركزي هر قرض الحسنه مي تواند عضو سهامدار اصلي سازمان سويفت باشد. شعب آن قرض الحسنه در قبال استفاده از شبكه سويفت اعضاي فرعي سويفت تلقي مي شوند و حق عضويت اعضاي فرعي را مي پردازند.۲
اداره ثبت شركت در بلژيك قرار دارد و تمامي كارهاي ثبت و خريد سهام در اين اداره انجام و نگه. مي شود. در مورد نحوه عضويت و سهام. به منبع اطلاعاتي منتشر شده توسط موسسه SWIFT نظر مي افكنيم:
«… نام هر عضو شركت و ميزان رقم سهمش وارد دفتر ثبت شركت شده و در اداره ثبت شركت نگه. مي شود… هيچ سند رسمي براي سهام منتشر نمي گردد…
… سرمايه شركت با ارزش معمولي ۵ هزار فرانك بلژيك براي هر كدام از سهام بين شركاء تقسيم مي شود. حداقل سرمايه شركت ۲۵ ميليون فرانك بلژيك است.۳

ميزان سهم هر عضو بستگي به استفاده از سرويسهاي انتقال پيام سويفت دارد. يعني هر چه ترافيك پيام قرض الحسنهي بيشتر باشد، ميزان سهام آن عضو بيشتر است.
ميزان سهام مخصوص هر عضو توسط هيئت مديره براساس فرمول ويژه و شرايط مشخص مي شود.۱
در پايان هر سال مالي مجمع عمومي گزارشهاي سالانه را تهيه كرده و براي اعضا ارسال مي كند. مجمع عمومي مي تواند نظام نامه را تغيير داده و هيئت مديره را تعيين كند.
اعضاي مجمع عمومي و هيئت مديره از قرض الحسنههاي عضو انتخاب مي شوند. چنانكه اولين

رئيس هيئت مديره سويفت آقاي جي كرا(J.KRAA) از قرض الحسنه ALGEMEN BANK NEDERLAND بود كه يكي از اولين قرض الحسنههاي عضو مي باشد.۲
در پايان هر سال مالي سود و زيان موسسه بررسي شده و تصميمات مقتضي جهت تخفيف هزينه ها يا جريمه اعضائي كه ترافيك پيام كمتري دارند به عمل مي آيد. همچنان كه در سال مالي گذشته بعلت بالا بودن ترافيك پيامها تخفيف ويژه براي ارسال پيامها دادند.
( هزينه ارسال از پانزده فرانك بلژيك براي هر ۳۲۵ كاركتر پيام به دوازده فرانك بلژيك رسيد).
… هر سال مالي از اول ژانويه و پايان سي و يك دسامبر شروع مي شود. با پايان هر سال مالي، هيئت مديره ليستي از دارائي ها و بدهي هاي شركت را تهيه مي كند.
دسته اي از اعلاميه هاي مالي همراه يك گزارش مطابق قانون براي اعضا آماده مي شود. اسناد مذكور از طرف هيئت مديره تهيه و كپي ها همراه گزارش حسابرسان و اعلاميه و صورتحساب براي اعضا ارسال مي شود.۳

حق عضويت
حق عضويت سويفت به دو شكل پرداخت مي شود: يكي حق عضويتي كه فقط يك بار پرداخت مي شود و مبلغ آن ۱۸۰۰۰۰۰ فرانك بلژيك است و دوم هزينه سالانه به مبلغ ۲۰۰۰۰ فرانك بلژيك است.۴
اما در يكي از منابع اصلي سويفت در مورد حق عضويت و هزينه هاي مربوطه بدين شكل نوشته شده است:
– حق عضويت اوليه( وروديه)
– هزينه هاي مربوط به ارتباط

هزينه هاي مربوط به ارتباط عبارتند از:
– ثبت كد قرض الحسنه اضافي( استفاده شعب و ادارات ديگر قرض الحسنه و عضويت آنها)
– ثبت آدرسهاي سويفت
– ثبت ترمينالهاي منطقي( نكته تلاقي مصرف كننده و سويفت)
مبلغ وروديه براي اعضا ۴۰۰ هزار فرانك و براي اعضا فرعي( اعضائي كه توسط اعضا اصلي به شبكه مي پيوندند) ۲۰۰ هزار فرانك بلژيك است.۱

و اما در مورد هزينه ها دو نوع هزينه از سوي اعضا پرداخت مي شود:
۱- هزينه هر پيام ارسالي كه توسط فرستنده پيام پرداخت مي گردد. هم اكنون اين هزينه براي ۳۲۵ كاراكتر( فاصله و حرف) دوازده فرانك بلژيك است كه نسبت به پيام تلكس ارزانتر است.
۲- هزينه هاي سالانه( مبلغي كه در سال براي هزينه ها پرداخت مي گردد).
هزينه هاي سويفت به دو گروه تقسيم مي شود:
– هزينه هاي به هنگام
– هزينه هاي سالانه.۲

فصل دوم

بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

حساب. به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.
محصول نهايي نظام حساب. گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و …) قرار مي‌گيرد.
ماهيت :
يك حسابدار متخصص، در آينده مي‌تواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني مي‌تواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه‌گذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود مي‌تواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد. و مجموع اين فعاليت‌ها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.
«حساب. يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك مي‌كند تا سرمايه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم‌ بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايه‌گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه مي‌شود.
«حساب. به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ،‌ هدفها و روشهاي حساب. براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حساب. مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يكي از مواد ضروري و

اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است.
رشته حساب. از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد.
آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد:

به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.
نتيجه يكي از تحقيقات دانشگاه «كلمبيا» مبني بر اين بود كه از از دهه ۷۰ به بعد همه شركتهاي موفق، شركتهايي بوده‌اند كه مدير آنها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد اطلاعات نقش مهمي پيدا كرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است كه تاثير

بسياري در تصميم‌گيري روساي شركت‌ها دارد.
«فرصت‌هاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايين‌ترين سطح تا بالاترين سطح را در بر مي‌گيرد. و با وجود اين كه در دانشگاههاي مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حساب. تدريس مي‌كنند اما تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار اين رشته از بيشتر رشته‌ها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانه‌هاي كشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.
همچنين دانش حساب. در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حساب. امكان‌پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي‌باشد.
فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:
الف) حساب.
فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخه‌هاي زير مشغول كار شوند:
حساب. مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.
حساب. صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي.
حساب. دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.
حساب. مالياتي : در ادارات دارايي.

حساب. بيمه : در موسسات بيمه .
حساب. قرض الحسنهها : در شعبه‌ها و سرپرستي قرض الحسنهها .
حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حساب. مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند.