کشت سیب زمینی

آماده سازي بستر کشت
براي دستيابي به حداکثر عملکرد با غده هايي بدون عيب و نقص و داراي شکل خوب و ايجاد پشته هايي که غده هاي سيب زميني به آساني و با سرعت برداشت شوند عمليات آماده سازي سبز کشت داراي اهميت فراواني است.

در پائيز قبل از کشت، زيرکني با ساب سويل لازم است و بعد زمين را شخم زده و به همان ترتيب رها مي نمايند تا سرماي زمستان آفات موجود در خاک را از بين ببرد و علفهاي هرز بر اثر بيرون ماندن ريشه خشک گردند. در بهار مجددا زمين را شخم زده عمق شخم در اين حالت تا ميزاني است که ريشه گياه بتواند نفوذ نمايد.
کلوخه هاي خاک بايد کاملا خرد شود و در ضمن رطوبت خاک به اندازه کافي باشد. گرچه اين دو نياز گياه با يکديگر سازگار نيستند چه هر عمل خاک ورزي سبب از دست رفتن رطوبت خاک مي شود. رطوبت خاک را مي توان با سرعت بخشيدن به آماده سازي خاک تا حدودي حفظ نمود.

کلوخه هاي خاک: دلايل زيادي در توجيه از بين بردن کلوخه هاي خاک ارائه مي شود که اکثر آنها مکانيکي است. کلوخه هاي خاک از لحاظ اندازه مشابه يا بزرگتر از غده هايي هستند که مي بايد به طور مکانيکي يا به کمک بلند کننده ها جدا شوند. در فصول خشک کلوخه ها ممکن است داراي لبه هاي تيز شده و به غده ها آسيب برسانند. اندازه مطلوب ذرات خاک بيشتر از ۱۲ ميليمتر نيست.
سنگ: وجود خرده سنگها و شنهاي کوچکتر از ۱۲ ميليمتر در مزرعه مزيتي به شمار مي رود زيرا سبب نفوذپذيري خاک مي شوند ولي سنگهاي بزرگتر در هنگام برداشت محصول سبب اسيب رسيدن به غده و ايجاد اشکال در جداسازي بهنگام برداشت مي شود. به طور کلي وجود سنگ در مزرعه سبب بروز مشکلاتي در عمليات کاشت، داشت و برداشت سيب زميني مي شود که

مي توان به صدمه ديدن دستگاههاي آماده سازي زمين، ممانعت از قرار گرفتن غده ها در محل اصلي خود، اشغال فضاي خاکي که مي تواند منبع غذا و روطبت براي گياه باشد و کندي حرکت ماشين برداشت اشاره نمود. وجود سنگ ضايعات قابل ملاحظه اي براي غده هاي حساس سيب زميني بوجود مي آورد، لذا چنانچه در مزرعه اي سنگ به مقدار زياد وجود داشته باشد بهتر است قبل از آماده سازي بستر کشت اقدام به گردآوري و خارج ساختن آنها نمود.
علاوه بر مقدار سنگ در مزرعه شکل سنگ نيز در آسيب رساندن به غده ها موثر است. جدول ذيل مقدار آسيب وارده بر غده ها را بر حسب اندزه و شکل سنگ نشان مي دهد.
روش جمع آوري و خارج ساختن سنگ:
دستگاههايي که براي اين منظور به کار مي روند مانند حالت قبل است با اين تفاوت که داراي نوار نقاله يا زنجير نقاله مي باشد که سنگها را پس از جدا نمودن از خاک در تريلي يا کاميون مي ريزد بعضي دستگاههايي از اين قبيل داراي مخزني مي باشند که سنگها را جمع آوري و سپس به کمک جلکهاي هيدروليکي مخزن از روي شاسي دستگاه بلند شده و در کاميون يا تريلي خاک مي نمايد. انجام اين کار پاييز سال قبل از کشت يا بهار، قبل از اقدام به کشت مي باشد.
شکستن و خرد نمودن سنگها:
دستگاههايي که براي اين منظور به کار مي روند عمدتا براي سنگهاي رسوبي ساخته شده اند زيرا سنگهاي رسوبي ساخته شده اند زيرا سنگهاي آذرين معمولا سخت هستند مگر اينکه داراي خاصيت تورق باشند. سنگهايي که داراي اندازه اي بيش از حد متعارف هستند توسط نقاله اي به جلوي دو غلتک که با نيروي هيدروليک مي چرخند انتقال مي يابند . فاصله بين دو غلتک توسط سوپاپ ويژه اي تنظيم مي شوند به همين دليل مي توان دستگاه را در حالي که داراي بار است به کار انداخت. سنگهاي خرد شده اگر داراي قطري کنتر از ۱۲ ميليمتر باشد از فضاي بين ميله هاي نقاله بر روي زمين مي ريزند ولي اگر بزرگتر از آن باشند توسط نقاله در يک رديف جمع آوري مي گردد. در نوع ديگري از دستگاههاي شکننده سنگ وزنه هايي متصل به زنجيرهايي از فولاد در اطراف محوري قرار دارند که با چرخش سريع محور زنجيرها با سنگها برخورد کرده و آنها را خ

رد مي نمايد.
هزينه تعمير و نگهداري اين نوع دستگاهها به خاطر فرسايش ناشي از شکستن سنگها بيشتر از دستگاههاي جمع آوري و رديف کن سنگها مي باشد.

لازم به تذکر است که استفاده از دستگاههاي سنگ شکن يا سنگ جمع کن به بافت خاکهاي بي ثبات لطمه مي زند لذا بايستي در انتخاب آنها دقت فراوان به کار برد.
بررسي هاي انجام شده در مرکز تحقيقات گليتورپ انگلستان نشان داده است که با جمع آوري و رديف نمودن سنگ از کشتزارهاي سيب زميني ضايعات غده ها در حدود ۶۰ درصد کاهش يافته و حدود ۲۵ درصد افزايش محصول را مي توان انتظار داشت ولي شکستن سنگها به منظور کاهش اندازه آنها چنين نتيجه اي را نشان نداده است.
جمع آوري سنگ و کلوخه از مزارع سيب زميني سبب امکان استفاده از دستگاه برداشت سيب زميني بدون نياز به کارگر اضافي مي شود.
شخم زدن زمين :
در کاشت سيب زميني نيازي به شخم با عمق بيش از ۲۵۰-۲۰۰ ميليمتر نيست. شخم زدن بهتر است در پائيز صورت گيرد مگر اينکه خاک سبک و انجام شخم در بهار ميسر باشد. زير خاک نمودن بقاياي گياهي ضروريست براي اين منظور از وسايلي که براي اين منظور از وسايلي که براي مدفون ساختن بقاياي گياهي به کار مي رود مي توان استفاده نمود.
بکارگيري گاو آهن دوار (روتواتر) و ديسک مقدم برشخم ممکن است مفيد باشد. استفاده از گاو آهن واگرد يادوطرفه از نظر هموار نگاهداشتن زمين مفيد است.
خاک ورزي پيش از کاشت:
در نهايت خاک نرم بايستي تا عمق ۱۰۰-۱۵۰ ميليمتر قرار گرفته باشد چنانچه خاک سخت باشد، شخم پائيزه و قراردادن سطح خاک در معرض يخبندان زمستان مفيد خواهد بود. کار با خاک نبايد خيلي زود انجام گيرد والا تراکم خاک نرم مرطوب در زير قسمت سطحي نتيجه مي شود در وضعيت خشکي زمين بهتر است به منظور حفظ رطوبت خاک آخرين عمل خاک ورزي و تهيه بستر کشت همزمان و يا اندکي قبل از عمل کاشت غده ها صورت گيرد.
پشته هاي سيب زميني:
سيب زميني معمولا بر روي پشته ها کشت مي شود کاشت سيب زميني بر روي پشته اين حسن را دارد که نياز به کاشت غده در عمق زياد نيست.
پشته هاي سيب زميني : سيب زميني معمولأبر روي پشته ها کشت مي شود کاشت سيب زميني بر روي پشته اين حسن را دارد که نياز به کاشت غده در عمق زياد نيست و بعد ها غده هاي تشکيل شده پوشيده از خاک کافي خواهند بود.زمان تشکيل پشته ها بستگي به عمق کشت،حرارت خاک،وضعيت رطوبت خاکو نحوه کنترل علفهاي هرز دارد.تجربيات متععدنشان داده است که پشته هاي مطلوب براي رديفهايي با عرض ۹۰۰-۷۵۰ ميليمتر سطح مقطعي برابر با ۷۵۰/۰ متر مربع دارد. اين سطح انقدر بزرگ مي باشدکه در صورت فراهم بودن شرايط مناسبحدود ۵۰ تن در هکتار محصول داشته باشيم بدون اينکه سبز شدن زايد انجام شود.
برسيهاي مختلف ثابت نموده است که سيب زميني داراي شبکه ريشه اي ضعيفي است

در صورتي که خاک زير پشته غير قابل نفوذ باشد ميزان محصول به مقدار زيادي کاهش مي يابد چنين لايه غير قابل نفوذي عمق ريشه را محدود ساخته و اب قابل استحصال توسط ريشه

در زمان خشکي زمين کاهش مي يابد.در چنين زميني دفعات ابياري به مراتب بيشتر از زميني است که در ان ريشه بتواند در عمق بيشتري نفوذ نمايد.
يکي از مضار چنين زمينهاي که داراي لايه غير قابل نفوذ مي باشند يا خاک در عمق معيني متراکم شده اين است که پس از ابياري زياد ياپس از بارندگي شديت براي مدت مديدي به حال اشباع در ايدو امکان از بين رفتن ريشه يا پوسيدگي غده بوجود ايدفليب کانيل از اوروگوئه در يافت که بين عملکرد محصول سيب زميني و عمق منطقه A ارتباط مثبتي وجود دارد (ص ۸۵)
خروج جوانه ها از غده متأثر از عوامل زير مي باشد:
کيفيت بذر (سن بذر و مرحله جوانه زدن)
حرارت خاک
رطوبت خاک
در صورتي که بذر سيب زميني کيفيت مطلوبي نداشته باشد بايستي به نحوه کشت توجه بيشتري شود عمق کاشت و روشهاي اماده سازي بستر کشت بر حرارت و رطوبت خاک در اطراف غده ها تأثير مي گذارد. خاک در لايه هاي زيرين به مراتب کندتر از لايه هاي رويي خشک مي گرددبنابرين در زمينهاي خشک بهتر است غده ها در عمق بيشتري کاشته شوند. در وضعيت گرما امکان کاشت عميق تر غده ها مي باشد و بهتر است در صورتي که حرارت محيط بالا باشد غده ها عميق تر کاشته شوند. در محيط مرطوب نياز به کشت عميق غده ها نيست در محيط سرد نيز کشت غده ها در عمق اندک مفيد خواهد بود.
فاصله رديفها و چرخهاي تراکتور
هر نوع تنظيم چرخ تراکتدر بهد از شخم و قبل از کاشت غده ها سبب تراکم بيشتر خاک و ايجاد کلوخه هاي زياد مي گردد. استفاده از چزخهاي زوج يا چرخهاي پره اي متصل به چرخ لاستيکي سبب کاهش فشاروزن تراکتور بر سطح تماس چرخها با خاک شده و بالنتيجه از تراکم خاک و فشرده شدن ان مي کاهد.
دوشهاي مختلفي براي کاستن از فشرده شدن خاک پيشنهاد شده :

بعد از شخم زدن تمام رفتنهاي تراکتور شامل کاشت غده ها ، پخش کود شيميايي و جين کردن، سله شکني از مسيرهاي مشخصي صورت گيرددر پائيز مزرعه به دقت علامت گذاري شده و براي هر يک از عمليات از مارکر استفاده شود. رمستاني بکار مي رود نصب ادوات خاک ورزي در جلوي چرخها مي باشد. اين روش بيشتر در تراکتورهاي ويژه حمل ادوات و تراکنورهاي که در جلو وعقب داراي باروي هبدروليک و محور انتقال نيرو هستند قتبل اعمال است. به هر حال نصب چند واحد کولتيواتر بر روي شاسي حامل ادوات در پشت چرخهاي تراکتور از فشرده شدن خاک مي کاهد. کلوخه هاي خاک در زير و کنار پشته ها توسط چرخها پس از کشت غده ها ايجاد مي شوند. اين تأثيرات با انتخاب فاصله بيشتر رديفهاي(بيش از ۷۵۰ ميليمتر) کاهش مي يابد. فاصله بيش از ۷۵۰ ميليمتر مفيد و فاصله ۹۰۰ ميليمتر ارجح است زيرا سبب مي شود که پشته ها با خاک کم عمق درست شود و فضاي بيشتري براي چرخها موجود است(تصوير فوق)
افزايش فاصله بين پشته ها سبب کاهش تراکم خاک در کنار پشته ها مي گردد و يکي از فوائد ان افزايش نرخ برداشت محصول به ميزان ۱۷ در صد و کاهش اسيب ديدگي غده هاي اطراف پشته ها در اثر فشار چرخهاي تراکتور مي باشد. ۲ ص ۴۱
به طور کلي براي اماده سازي بستر کشتاعمال زير توصيه مي شود:
شخم زدن با گاو اهن داراي خاکبرگردان ، ديسک زدن و صاف کردن رمين با لودر در خاکهاي سبک. در صورتي که خاک لومي- رسي باشد استفاده از زير شکن يا ساب سويل و شخم زدن در پائيز قبل از کشت و ديسک زدن در بهار قبل از کشت توصيه مي شود استفاده از دستگاهايي چون روتواتر، هرس رفت و برگشتي نيز توصيه مي گردد. خاک بايستي تا عمق ۲۵۰ ميليمتر نرم و فاقد کلوخه باشد.
سردخانه براي کاشت اورده مي شود نبايستي يلافاصله کشت شوند غده ها بايستي داراي جوانه زرد متمايل به سبز باشند غده تي که داراي چشمهاي بسته باشد به کندي جوانه مي زند و ممکن است توسط ميکروارگانيسم موجود در خاک اسيب ببيند. کاشت غده هاي که جوانه زده باشد داراي رشد سريع جوانه زدن زودتر از موقع و عملکرد بالايي مي باشد. جوانه هايي که بر روي غده بوجود مي ايد. هنگام کاشت بايد قوي و سالم باشند در روش صحيح جوانه زدن غده ها در مقابل نور روز در درجه حرارت معتدل قرار مي گيرند تا جوانه ها سخت و محکم شوند گر چه جوانه زدن سيب زميني قبل از کشت سبب خروج ورشد سريع جوانه مي شود ولي دليل عملکرد زياد ان نيست.

عمليات قبل از کندن غده ها
هيچ گاه غده سيب زميني را نارس برداشت ننماييد زيرا غده نارس داراي پوست بسيار

نازک و ظريفي است و ديوار سلولهاي غده درست در زير اپيدرم خيلي نازک تر از غده هاي رسيده مي باشند، به همين دليلا پارگي پوست و پوست کن شدن در غده هاي نارس به اساني اتفاق مي افتد. با رسيدن غده ها پوست سيب زميني داراي لايه ضخيم تري از چوب پنبه شده و در برابر سايش و پارگي مقاوم مي شود. سيب زميني که پوست ان پاره شده بعد از مدتي به رنگ قهوه اي و سپس سياه در امده و اب خود را از دست داده و فاسد مي شود. برداشت مح شود زيرا سيب زميني نارس را بايستي بلافاصله پس از خارج نمودن از خاک به مصرف رسانيد . اينکه کمي عملکرد محصول ممکن است با بهاي بيشتري جبران گردد يک واقعيت مي باشد. زمان رسيدن سيب زميني هنگامي است که گباه سيب زميني خشک شود البته برداشت زودتر غده ها امکان دارد ولي پس از کندن ساقه و برگ بايد به غده ها فرصت دادتا به پوست سازي و سخت نمودن بافت پوششي خود بپردازند.
زمان برداشت : براي تعيين زمان برداشت در نظر داشتن نکات ذيل ضروري است:
– عملکرد حقيقي و عملکرد قابل حصول سيب زميني
– بهاي حقيقي و بهاي مورد انتضار
– تأثير زمان برداشت بر کيفيت محصول
– وضعيت فعلي زمين و هوا و شرايط مورد نظر
– زمان امادگي زمين براي محصول بعدي برداشت زودتر از موقع محصول سيب زميني در کيفيت ان تأثير مي گذارد. در طول مدت رشد مقدار مواد خشک غده ها به تدريج افزايش مي بابد، در حالي که مجموع مواد قندي و کاهش مقدار مواد قندي کاسته مي گردد.
بر اساس اين جدول غده هاي نارس برداشت شده داراي مقدار کمي ماده خشک هستند در حالي که مواد قندي ثابت و قابل کاهش زيادي دارند. سيب زميني ويژه بذر را زودتر برداشت مي کنند تا از اسيب ويروسهايي در امان باشند که در اخرين مراحل رشد به ان دچار مي شوند
نتيجه غده به اساني مورد اسيب امراض قارچي و باکتريابي قرار مي گيرد.(ص ۱

۳۵)
پس از برداشت….
کندن ساقه و برگ : کندن ساقه و برگ يکي از بهترين روشها مي باشد که هيچ گونه مواد شيميايي مضر در اين روش بکار نمي رود و به خاطر ازاد سازي غده ها برداشت مکانيکي انها نيز اسانتر صورت مي گيرد. در ضمن خطر الودگي غده به ريزوکوتينا در اين روش کمتر ا

ست. البته اين روش داراي نقايصي است چون در اين روش خاک روي غده تا حدودي برداشته مي شود(به سبري گرايدن غده ها) علاوه بر ان ار نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست(دستمزد کارگر)
استفاده از ساقه کن ها و دستگاهاي خرد کننده ساقه و برگ در سالهاي اخيرمورد توجه قرار گرفته است اين دستگاها عمومأ براي سيب زميني بذري بکار مي روند. دستگاه داراي دو واحد خرد کننده ساقه مي باشد که در قسمت جلو قرار دارد و قابل تنظبم با مقطع پشته مي باشدو به نحوي تنظيم مي شوند که قسمت کلي از ساقه را براي کار ساقه کن که در عقب ان نصب باقي گذارند. در نوع ساقه کن متداول است يکي با کمک نوارهاي لاستيکي و ديگري ساقه کن با چرخ پنوماتيک.
ساقه کن نواري از دو دسته نوار لاستيکي براي هر رديف تشکيل شده ، يک جفت تسمه در پايين رديف قرار دارند که داراي محور محرکه عمودي مي باشند اين نوارها در قسمت جلو قيفي شکل بوده که سبب گرفتن ساقه توسط دو نوار مي گردد. هر دو نوار مجهز به هرزگرد فنر دار هستند. نوارها به سمتعقب حرکت مي کنند و سرعت حرکت انها بيشتر از سرعت حرکت دستگاه مي باشد به اين ترتيب سبب گرفتن ، کندن و بر جاي گذاشتن ساقه در عقب مي گردد۲ص ۹۸ .
در ساقه کن چرخکار در چرخ لاستيکي باري در هر رديف به نحوي قرار دارند که با هم درتماس مي باشند چرخها داراي محور محرکه عمودي هستند که با راويه اي به سمت جلو قرار دارند. ساقه ها بين چرخها که با سرعت بيشتري نسبت به حرکت او به جلوي دستگاه رو به سمت عقب حرکت مي نمايند قرار گرفته ، کنده شده و پشت دستگاه رها مي شوند.
سرعت حرکت کاملأ قابل تنظيم بوده و معمولأ حدود ۶ کيلومتر در ساعت توصيه شده، کنترل عمق توسط غلتک هاي مخروطي صورت مي گيرد. نوع ديگري از اين ساقه کنها چرخهاي لاستيکي بادي به شکل مخروط بوده ودر عقب داراي يک تيغه مي باشد که ساقه کشبده شده توسط چرخهاي لاستيکي را قطع مي نمايد و اگر ساقه هاي سيب زميني توسط نوک تيز مخروطها بين دو چرخ قرار گيرد سرعت کلي دستگاه ۳ الي ۴ کيلومتر در ساعت و بازده ان ۱/۰ الي ۲/۰ هکتار در ساعت مي باشد.

ساقه خرد کن ها: انواعي ار اين دستکاهها براي تسريع در زدودن ساقه و برگ سيب زميني به طريق مکانيکي و سهولت برداشت غده ها به بازار عرضه شده. در اين قيبل وسايل ساقه و برگ بر اثر ضربه وارده خرد شده بر زمين مي ريزند. با استفاده از اين دستگاهها ۷۰ الي ۸۰ درصد ساقه و برگ که در مجموع ۶۰ درصدکل گباه مي باشند از بين مي روند. انچه که در استفاده از اين وسايل بايستي در نظر داشت اين است که مقدار اشغال و مواد سبز سطح افزايش يافته بن

ابربن بار شبکه هتي تميز کننده زياد مي شود و مواد سبر سيب زميني و احيانأ علفهاي هرز سبز سبب مسدود شدن منافذ غربالهاي زنجبر مي گردد به همين دليل توصيه شده که حداقل ۳ الي ۴ روز قبل از کندن و خارج ساختن غده ها از زمين اقدام به خرد نمودن ساقه و برگ سيب زميني شود تا قسمتهاي سبز گياه خشک شده و مشکلي ايجاد ننمايد۱۲ ص ۳۰۷ ماشينهاي خرد کننده ساقه و يرگ سيب زميني عمومأ متشکل از تيغه هايي هستند که حول محوري دوران مي نمايند و بر اثر يرخورد اين تيغه ها با ساقه و برگ گياه انها را خرد نموده بر زمبن مي ريزند محور چرخش اين تيغه ها ممکن است عمود بر سطح افق يا موازي با ان باشد. حرکت دوراني تنها تز محور انتقال نيروي تراکتور تأمبن مي شود . ماشينهاي خرد کننده ساقه معمولا براي در رديف سيب زميني مناسب است و براي رديفهايي يه فواصل ۹۹۰-۶۵۰ ميليمتر کاملأ قابل تنظبم مي باشد. واحد قابل نصب بر روي ماشبن برداشت سيب زميني داراي ساختاري مشابه بوده و درست در جلوي تيغه هاي بلند کننده سيب زميني قرار دارد. اغلب متخصصين کشت سيب زميني روش کند انهدام

ساقه و برگ سيب زميني را توصيه نموده اند ولي بررسي هاي جديد در دانشگاه آيداهو آمريکا نشان داده است که سرعت بخشيدن در از بين بردن ساقه و برگ گياه نتيجه مطلوبتري دارد.
نتايج از بين بردن ساقه و برگ قبل از برداشت غده ها: يکي از اهداف از بين بردن ساقه و برگ سيب زميني کاهش حجم مواد سبز گياه در موقع برداشت است کاربرد مواد شيميايي به تعداد زيادي ساقه و برگ گياه رااز بين مي برد به طوري که دستگاه به راحتي مابقي ساقه گياه و ريزم ها را از غده ها جدا مي سازد. بعضي از قطعات ساقه و برگ داخل توده غده ها باقي مي ماند جدا سازيبا دست سبب کاهش مقدار قطعات ساقه و برگ در توده سيب زميني مي گردد. هواي

مرطوب در زمان برداشت توليد ساقه و برگ ستبر و مقاوم مي نمايد که درجلوي تيغه برش قرار گرفته و سبب کندي کار مي گردد.
تيغه هاي خرد کننده قسمت هوايي ساقه و برگ را قطع نموده و خرد مي کند ولي قسمت پايين ساقه و ريشه ها را دست نخورده باقي مي گذارد که در غربالهاي زنجيري و قسمتهاي مربوط به آن جدا مي شود. براي حصول بهترين عملکرد تيغه هاي برش و پشته هاي کشت بايد کاملا نزديک بهم باشند. ساقه کن ها امکان قرار دادن ساقه و برگ را بهنحوي که تيغه هاي برش ساقه و برگ انها را خرد نمايند بوجود مي آورند.
فوايد زدودن ساقه و برگ سيب زميني قبل از خارج ساختن غده ها از زمين به اين شرح

است:
۱- مرمت پوست و سخت شدن آن که قبلا مورد بحث قرار گرفت.
۲- کنترل امراض: آفت پيچيدگي برگ سيب زميني از برگي به برگ ديگر رفته و ازآن تغذيه مي نمايد و ممکن است از مزرعه اي به مزرعه ديگر منتقل گردد. امراض ويروسي سيب زميني از طريق آوندهاي گياه از يک اندام به اندامهاي ديگر منتقل مي گردد. بنابر اين قطع و از بين بردن اندام بيروني گياه در کاهش توسعه اين امراض موثر مي باشد. در جلوگيري از سرايت امراض ويروس به غده ها کندن ساقه به طريق مکانيکي موثرتراز بين بردن بهطريق شيميايي مي باشد. کاربرديي فوق و دستگاههاي ساقه کن صورت نگرفته است ۴ ص ۸۱٫
کنترل اندازه غده:
از بين بردن ساقه و برگ سيب زميني براي کنترل اندازه غده هايي که بعدابه عنوان بذر به کار مي روند در بعضي نقاط از اهميتي نسبي برخوردارمي باشند. عوامل ديگري در اين مورددر از بين بردن ساقه و برگ دخالت دارند.درآيداهو (آمريکا) از بين بردن ساقه و برگ قبل ازبرداشت غده در اغلب موسسات توليد بذر سيب زميني معمول است.
کاهش نقصان آب: در زمان انبارنمودن محصول – غده هايي که داراي پوست کامل و رسيده باشند در طول مدت انبار شدن رطوبت کمتري از دست مي دهد مطالعاتي که در اين مورد انجام گرفته نشان مي دهدک ه از بين بردن ساقه و برگ سيب زميني با فاصله زماني مناسب بين زدودن قسمتهاي سبز گياه و در آوردن غده از خاک کاهش نقصان آب رابه ميزان ۵۰% در طول مدت ۱۰ ماه را به همراه دارد. گرچه دليل کاهش در تراوايي پوست دو فاکتور کاملا مربوط بهم بوده که در کاهش اب از دست دادن غده ها موثرند و بر اثر کندن ساقه و برگ سيب زميني و رعايت فاصله زماني بين کندن قسمتهاي سبز گياه و درآوردن غده حاصل مي شود.
سهولت در برنامه برداشت
برداشت محصول با زدودن ساقه و برگ گياه سرعت بيشتري خواهد يافت زيرا حجم موادي که همراه با غده بر روي غربالهاي زنجيري وارد مي شوند کاهش مي

يابد. علاوه بر آن با افزايش مقاومت پوست غده و کاهش خاصيت پوست کن شدن غده ها حساسيت آنها به صدمه ديدن و زخمي شدن کمتر مي گردد. تحقيقات انجام شده در راست بوربانک ايالت آيداهو آمريکا تغيير عملکردي در حدود ۵۶۰ کيلو در هکتار درروز نشان داده است.
کاهش زخمي شدن غده ها
استنباط کلي در اين بين بردن ساقه ها و برگ سيب زميني اين است که سبب کاهش آسيب ديدگي و زخمي شدن آنها مي گردد. گرچه بعضي آزمايشها نشان داده است که غده هاي رسيده نسبت به غده هاي نارس به مقدار قابل ملاحظه ا

ي حساستر نسبت به صدمه ديدن در برابر فشردگي مي باشند. اطلاعات نسبتا اندکي درباره رابطه مستقيم علت و تاثير اين دو عامل وجود دارد زيرا پارامترهاي زيادي در تشخيص حساسيت سيب زميني به زخمي شدن و آسيب ديدگي دخالت دارد.
در بعضي مناطق غده هاي سيب زميني پس از خارج شدن از خاک رديف وبرداشت مي شوند در هر دو حالت به نظر مي رسد کاهش اسيب ديدگي و زخمي شدن نتيجه از دست دادن آب سلولهاي نزديک سطح غده مي باشد. در حالي که ضرب ديدگي و زخمي شدن غده به سياه شدن آن منجر مي شود.
آنتهاي ساقه و مردگي نسوج حلقه آوندها، بعد از نابودي ساقه و برگ با ماده شيميايي و به مقدارکمتري بعد از کنده شدن ساقه رنگ حلقه آوندها و انتهاي ساقه به علت مردگي نسوج تغيير مي يابد قسمت متصل به انتهاي ساقه اغلب اندکي فرو مي رود و فقط حلقه آوندها در انتهاي ساقه تغيير رنگ داده و غده در طول زمان انباري بودن شروع به پسيدن از انتهاي ساقه مي نمايد (پوسديگي خشک).خطر ابتلا به اين بيماري بخصوص هنگامي زياد مي شود که مواد شيميايي در دماي زياد به کار برده شود و گياه در مضيقه بي آبي قرار داشته باشد. براي اجتناب از اين امر بهتر است سمپاشي را شب هنگام يا صبح زود انجام دهند و يا بهتر ان است از پاشيدن مواد شيميايي تا هنگامي که زمين از آبياري يا باران خيس نشدن خودداري نمايند.
عمليات برداشت غده سيب زميني :
برداشت سيب زميني شامل دو مرحله کندن زمين ودرآوردن غده از خاک و جداسازي آن است. برداشت سيب زميني يکي از مشکلات مهند

سي است و نياز به جداازخاک، کلوخه، سنگ و اشغال مي باشد بررسي هاي متعدد نشان داده است که براي محصول ۵۰ تن سيب زميني لازم است و اين کار بايستي با ملايمت انجام گيرد تا صدمه وارده به غده ها در حداقل نگهداشت.
زمان برداشت سيب زميني نيز مح

دود است در درجه اول بايد به گياه زمان کافي براي رشد داده شود تا به محصول بنشيند در عين حال غده ها از قبل از نامساعد شدن شرايط براي برداشت از زمين خارج سازند، مساحت زمين، شرايط خاک، نيروي کارگر، زمان قابل حصول و موارد استفاده از محصول (مصرف صنعتي، مصرف خانگي) از عوامل هستند که در انتخاب نوع ماشين دخالت دارند.