تورگردان احاطه اي (پره)
اين تور شامل دو بال ويك كيسه است طناب بالايي داراي مشاورهاي پلاستيكي يا چوبي وطناب پاييني تور داراي وزنه هاي سربي است كه باعث متعادل بون تور در آب مي شود.
وسعت منطقه اي كه عمليات (منطقه كياكلا) در آنجا صورت مي گيرد حدود ۲ كيلومتر است طول تور مورد استفاده دد صيد پره ۲۲۰۰ متر است وعرض تور مورد نظر ۲۸ متر است تور معمولا يك سرش در ساحل قرار گرفته وبدنه تور همزمان با دورشدن قايق از ساحل كم كم به آب ريخته

ميشود وپس از يك گردش دايره اي ومحاصره گله ماهي سرديگر تور به ساحل آورده مي شود. صيد پره در اين مكان حدود ۵ بار در روز انجام مي گيرد صيد پره براي ماهي هايي به كار مي رود كه به صورت گله اي حركت مي كنند وماهي ها توسط تور محاصره شده تراكتور به ساحل آورده مي شود عمل كشيدن تور به ساحل توسط دودستگاه تراكتور در جناين تور انجام ميشود طنابهاي تور توسط وينچ به ساحل كشيده مي شوند
قرار گرفتن شناورها در بالاي توروهمچنين وزنه هايي كه به طناب پاييني توروصل است باعث مي شود زماني كه تور در داخل آب قرار مي گيرد بدنه آن نسبت به كف دريا عمودي قرار گيرد كيسه تور از دوسر به دو باله تور متصل است وانتهاي باله ها به طنابهاي كمكي تور متصل هست.

تا قبل از جنگ جهاني دوم اين روش صيد در ايران مرسوم نبود با اشغال شمال ايران توسط روس ها اولين بار اين روش صيد در رودخانه ها مورد استفاده قرا رگرفت اما به علت آساني اين روش استفاده از آن در ساحل دريا رايج شد به طوركه امروزه اين روش صيد را با وجود همه زيان هاي آن به نام يك روش صيد سنتي مي دانند در اين روشماهي هايي كه در كنار رودخانه ها وسدها قبل از تخم ريزي جهت تغذيه تجمع پيدا مي كنند مورد صيد واقع مي شوند از اين تورهاي گردان ساحل

ي تعداد زيادي در مناطق ساحلي از آستارا تا بندر تركمن وجود دارد سال تاسيس تعاوني پره ۱۳۴۳ مي باشد جايگاههاي كه براي صيد پر به كار مي رود داراي دو مشخصه است محل صيد بايد براي پره كشي مناسب باشد وموانع دريايي وجود نداشته باشد در واقع ساحل صخره اي وعميق نباشد ومشخصه دوم اين است كه محل صيد نبايد در حوضه عملياتي ماهيان خاوياري باشدمعمولا در هر پره ۱۰۰ نفر عضويت دارند شروع كارپره با تصيم سرصياد يا لسان صورت مي گيرد در واقع سرصياد فردي است از ساخت تور آگاهي كامل دارد وقدرت مديريت برجامعه ۱۰۰ نفري را داشته باشد. چگونگي پره ريختن تعداد پره ريزي در روز وچگونگي هدايت پره درساحل وبه طور كلي همه امورماهي گيري تحت نظر لسمان است دراين روش عده اي فوكا پوش در پشت ناحيه كيسه تو،تور را بادست به بالا نگهداري مي كنند. تا از پريدن ماهي ها به سمت خارج جلوگيري كنند كشيدن طنابها، هنگام كشيدن تور به بيرون اب توسط دستگاه توسط تراكتورصورت مي گيرد به اين صورت كه دوطرف تور به طور پيوسته بايد به تراكتور متصل شود وتراكتوردر ساحل حركت كرده وپره را از دريا بيرون مي كشد اين كار به صورت متوالي صورت مي گيرد.

تعداد كارگراني كه در اين مركزصيادي مورد استفاده قرار مي گيرد حدود ۴۰ نفر هستند تور مورد نظر از ۱۱ قطعه تشكيل شده است كه طول هر قطعه حدود ۲۰۰ متر است طول قطر چشمه هاي توروسطي حدودئ ۳۰ميلي متر است كه به ترتيب به طرف جناحش به ۳۳ و۳۶ و ۴۰ و ۴۵ ميليمتر مي رسد ميانگين صيد ماهي حدود ۲۵۰ الي ۳۰۰ كيلوگرم در روز است بيشتر ماهي هاي صيد شده را ماهي كفال و سفيد تشكيل مي دهد فصل صيد ره از ۲۰ مهر شروع شده و تا ۱۵ فروردين سال بعد ادامه پيدا مي كند تجهيزاتي كه براي صدي پره در اين مركز استفاده مي شود شامل ۶ عدد تراكتور ۲ عدد قايق موتوري، و ۲ عدد قايق يا كشتي حمل تور است.

مقدمه:
قزل آلاي رنگين كمان  نخستين گونه از خانواده آزاد ماهيان  است كه بوست بشر رام شده ومورد پرورش قرار مي گيرد. ماهي قزل آلاي رنگين كمان در رده ماهيان استخواني  راسته آزاد ماهي شكلان  قرار دارد.





گوشت ماهي هاي قزل آلا غني از چربيهاي غيراشباعي هستند كه وجود شان در غذاي سالم ضروري است همچنين تخم ماهيان قزل آلا را مي توان به صورت خاوريار مرغوب عمل آوري وعرضه نمود قزل آلاي رنگين كمان در حال حاضر كاملا اهي شده وپرورش آن آسان است .مزه وطعم قزل آلاي رنگين كمان نسبت به ماهي آزاد چه به صورت تازه وچه به صورت دودي بهتر و خوشمزه تراست در اين رابطه پرورش ماهيان سردآبي به ويژه قزل آلاي رنگين كمان با توجه به ذائقه پسند بودن اين ماهي واستقبال مصرف كنندگان از آن مي رود تا جايگاه ويژه اي در رژيم غذايي مردم كشورها بيابد و با شناخت پتانسيل هاي موجود در زمينه پرورش اين ماهي در سطح كشور لزوم

افزايش و آگاهي در مورد فن آوري زيستي پرورش اين ماهي را الزامي مي سازد پرورش اين ماهي نظير ساير گونه هاي آبزيان در امر تغذيه خاص است .براي دست يابي به اين اهداف لازم است رفتارهاي تغذيه اي ونيازهاي غذايي اين ماهي اطلاعات دقيق وكامل در اختيار داشته باشيم.
قزل آلاي رنگين كمان جز ماهيان پرورشي است اين ماهي در اواخر قرن نوزدهم ميلادي اهلي شده و به صورت قابل مصرف وقابل عرضه به بازار پرورش داده مي شوند. در حال حاضر ماهي قزل آلا اساسي صنعتي را تشكيل مي دهد كه در حال توسعه است واهميت آن به ويژه در كشورهايي كه قادر به تدارك شرايط ومهيا كردن محيط اب شيرين يا شور براي پرورش آن هستند در حال افزايش است. در پرورش ماهي قزل آلا از هر آبي كه زلال وروشن و داراي دماي مناسب باشد نمي توان براي پرورش استفاده كرد.

 

۱-۱ آدرس وموقعيت ماهي سرا:
ماهي سرا در منطقه حصار كرج وكنار كمربندي
جاده چالوس قرار گرفته است اين ماهي سرا در سال ۱۳۳۹
توسط دكتر معتمد در مساحت ۴ هكتار نباشد كه دو هكتار آن را حوضچه ها اشغال كرده اند تعداد حوضچه هاي اين ماهي سرا ۳۲ عدد است اين ماهي سرا داراي ۲۵ پرسنل است حوضچه هاي اين ماهي سرا داراي ابعاد مختلفي است كم تقريبا ۲۰عدد از آنها به ابعاد در ۲۰متر ساخته شده اند

۲-۱منبع تامين كننده آب ماهي سرا:
آب ماهي سرا از رودخانه كرج وسدكرج تامين مي شود اين رودخانه در تمام ماه هاي سال آب دارد ولي دبي آب در فصل تابستان به كمترين حد خود مي رسد در هنگام كمبود دبي آب ، از آب چاه استفاده مي شود در مجمتمع ماهي سرا ۱۵ حلقه چاه حفر شده است كه مورد استفاده اين چاه ها در فصل تابستان هنگام كم آبي است همچنين براي بچه ماهي نيز از آب چاه استفاده مي شد وعلت آن هم تميزي آب چاه نسبت به رودخانه است مورد ديگر استفاده از آب چاه در فصل زمستان است هنگامي كه دماي آب در فصل زمستان كاهش مي يابد مي توان با استفاده از اب چاه دماي آب را بالا برد اين موجب مي شود كه ماهي ها به تغذيه طبيعي خود ادامه دهند البته آب رودخانه قبل از ورود به استخرهاي پرورش ماهي به استخرهاي ته نشيني وارد ميشود

مساحت زيادي از ماهي سرا را حوضچه ته نشين تشكيل داده است ته نشين آب در اين حوضچه هاي ته نشين مي گردد ومواد معلق در آن در كف استخرها جمع مي شوند واز گلالودي آب كاسته مي شود تا ماهي هاي قزل آلا كه نسبت به تنفس بسيار حساس هستند آب تميزي براي تنفس داشته باشند.

۳-۱ محل تامين غذا وتخم مرغ
غذاهاي مورد مصرفي ماهيان اين مجتمع پرورشي كنستانتره بوده كم اين غذاها در كارخانه چينه توليد ميشود تخم هايي كه براي گرفتن بچه ماهي در اين ماهي سرا استفاده مي شود از خارج از كشور فرانسه فراهم مي شود.

۴-۱ ظرفيت توليد استخر
ظرفيت توليد سالانه ماهي سرا ۱۶۰ تن است مدت زماني كه طي مي شود تا يك بچه ماهي ۳ تا۴ گرمي به وزن بازاري برسد حدود ۱۲ تا ۱۴ ماه است وزن نهايي ماهي در هنگام فروش حدود ۲۵۰ الي ۳۰۰ گرم است.

فصل دوم :زيست شناسي ماهي قزل آلاي رنگين كمان

۱-۲ زيستگاه قزل آلاي رنگين كمان
محدوده زيستگاه اصلي قزل آلاي رنگين كمان از رودخانه كاسكو كوئيم در الاسكا به سمت جنوب ادامه وباعبور از بخش بريتيش كلمبيا به منطق با در كاليفرنيا ميرسد. اين ماهي اصولا بومي رودخانه هاي ساحلي شمال غرب آمريكاست اما در كناره شرقي انشعابات اصلي در آب هاي سخت رودخانه صلح در بريتيش كلمبيا وآتابسكا نيز وجوددارد. جمعيتي از اين ماهيان نيز به صورت بومي در استان چي هوا هوا د در كشور مكزيك وجود دارد.

۲-۲ مهاجرت ،تخم ريزي و توليد مثل:

زندگي اين ماهيان شبيه ماهي آزاد مي باشد ولي در يا زياد مهاجرت نمي كنند. نژادهاي از اين ماهي نيز وجود دارد كه فقط در آب شيرين زندگي مي كنند مانند قزل آلاي خالي قرمز قزل آلاي دريايي كه يك ماهي مهاجر بالارو است اين ماهي تمامي مهاجرت هاي توليد مثلي خود را در آّب شيرين انجام مي دهند. دوره تخم ريزي از ماههاي آخر زمستان تا اواخر بهار وتعداد تخم ها ۵-۱ هزار عدد است. بچه اين ماهيان زماني كم ۱۵ سانتي متر طول دارند داراي ۱۲-۱۱ عدد لكه هيا تيورنگ روي بدن مي باشند كه يكي از مشخصات آنها ميباشد بچه ماهيان ۵-۱ سال درآب شيرين زندگي مي كند كه در شمال اروپا مدت به ۵ سال يم رسد كه ا زتمامي نقاط ديگر بيشتر است.هنگاميكه طول آنها به ۲۵-۱۵ سانتي متر رسيد وارد اب دريا شده بيشتر درساحل به سر ميبرند. ماهيان قزل آلا به هنگام ورود به رودخانه جهت جفتگيري وتخم ريزي تغيير رنگ مي دهند. بيشتر ماهيان بالغ نر وماده بعد از تخم ريزي زنده مانده ودر سال بعد براي تخم ريزي مجدد وارد آب رودخانه مي شوند. ماهي ماه براي تخم ريزي نقاطي را در كف رودخانه كم داراي شن وريگ هستند انتخاب به هنگام تخم ريزي ماهيان نرو ماده در كنار هم شنا نموده بدون خود را به يكديگر مي مالند در اين هنگام بدن ماهي نر وماده دچار لرزش شديد ميشود وابتدا ماهي ماده تخم ريزي ماهيان نروماده لاغر وضعيف مي شود به طوريكه تقريبا ۴۰-۳۰ درصد وزن بدن خود را از دست مي دهند.

۳-۲ نيازمندهاي محيطي قزل آلا:
الف درجه حرارت دماي مطلوب براي پرورش قزل آلاي رنگين كمان دمايي است كه درتابستان زياد بالانرو در زمستان هم افت شديدي نداشته باشد. درجه حرارت مناسب براي پرورش ماهي قزل آلا ۱۸-۱۲ درجه است واين ماهي بهترين ميزان تغذيه ورشد را در دماي ۱۶ درجه نشان ميدهد در حرارت هاي كمتر از ۱۰ درجه سوخت وساز بدن كاهش يافته در نتيجه از ميران رشد كاسته مي شود. همچنين در حرارت هاي بالاي ۱۸ درجه به علت كاهش ميزان اكسيژن محلول در آب هضم وجذب غذا به خوبي انجام نميشوند وعلاوه بركاهش رشد خطراتي را نيز براي ماهي به دنبال دارد.

ب اكسيژن محلول در آب :اكسيژن نيز يكي از مواردي است كه در نحوه ماهي دار كردن يك استخر نقش بسيار مهمي دارد كه براساس مقدار محلول آن در آب به ماهي غذا داده مي شود.
پ اثر نور : تابش شديد ومستقيم نور ميتواند موجب آفتاب سوختگي پوست ظريف ماهي قزل آلا شده وآلودگي قارچي را داشته باشد. بنابراين در مرد استخرهاي پرورش ماهي قزل آلا كه به ويژه در ارتفاعات قرا رگرفته اند و خطر تابش مستقيم نور به خصوص در فصول گرم سال وجود دارد بايستي حتي المقدور عمق آب را افزايش داد و در غير اين صورت هم ميتوان سايبان هايي بر روي استخرها نصب كرد تا از آفتاب سوختگي ماهيان جلوگيري شود.

 

ج آب بايد مواردي كم متناسب شرايط زيست ماهي است را داشته باشد كه شامل
۱-درجه حرارت
۲-اكسيژن محلول در آب
محيط ۳-
۴-فلزات يا عناصر معدني
۵-سرعت جريان آب
۶-اثر نور

فصل سوم :كار د راستخر

۱-۳ شست شوي استخرها
آب رودخانه قبل ازورود به حوضچه هاي پرورش ماهي از حوضچه هاي ته نشيني عبور مي كنند واملاح موجود درآب كم باعث گلالودي ومختل شدن تنفس ماهي هاي قزل آلا در اب مي شود ته نشين مي شود.
علت كثيفي ديواره حوضچه ها به وجود آمدن جلبكها وهمچنين مدفوع ماهي ها وغذاي ته نشين شده در استخر است هفته اي ۲ بار حوضچه ها تميز مي شود پاك كردن كف وديواره حوضچه ها به وسيله جاروهاي پلاستيكي ودسته بلند صورت مي گيرد هنگام تميز كردن حوضچه ها صبح ها قبل از غذا دادن است براي اين كار ابتدا حجم آب را زياد كنيم تا اجزاي جدا شده از ديواره وكف استخر از استخر خارج شود وتميز كردن استخر از بالا به پايين صورت مي گيرد

۲-۳ ضدعفوني كردن استخرها:

در هنگام شستشوي استخر براي از بين كردن برخي از عوامل بيماري زا علاوه بر كاردك وفوچه از نمك وهمچنين نور آفتاب براي ضدعفوني كردن استخراستفاده مي شود
براي اين كار را خشك مي كنند وبافر چه وكاردك عوامل بيماري زا را از ديواره ها وكف استخر پاك مي كنند وبه كمك نمك استخر را ضدعفوني مي كنند د رهنگامي كه استخر خشك است آفتاب نيز نقش بسزايي در ضدعفوني كردن استخرها دارد اشعه هاي موجود در نور آفتاب از بين برنده عوامل بيماري زا در ديواره استخر است. همچنين در فصل زمستان وقتي كه استخر خشك است سرما از بين برنده ميكروبهاي ديواره استخر است در هنگامي كه از فرچه هاي پلاستيكي براي تميز كردن حوضچه استفاده نمي شود آنها را در محلول هاي آب نمك يا پرمنگنات سديم قرار مي دهيم تا ضدعفوني شوند .