طرح بسته بندی و توزیع آب معدنی

فصل اول
معرفی محصول

۱) معرفي محصول
آب معدني ، محصول بسته بندي شده آب گوارا قابل شربي است با ويژگيهاي فيزيكي شيميايي ميكروبيولوژي تعريف شده كه مستقيما از چشمه و يا نقاط حفر شده از طبقات زيرزميني بدست مي آيد داراي خواص بهداشتي و درماني باشد و در معرض هيچگونه پالايش خارج از استانداردهاي مربوطه قرار نگيرد و در محل چشمه و يا منابع آبي مربوطه در شرايط خاص بهداشتي ، بسته بندي گردد.

آب معدني گازدار – آبي است كه پس تصفيه هاي لازم و بسته بندي مقدار گاز آن برابر با مقدار گازي باشد كه آب در مظهر چشمه دارد .
آب معدني بدون گاز – آب معدني است كه پس از تصفيه و بسته بندي فاقد گاز كربنيك مازاد بر مقدار لازم جهت نگاهداري املاح بي كربنات موجود و يا گازهاي ديگر باشد .
آب معدني گازدار شده – آب معدني است كه پس از تصفيه هاي لازم از منبع ديگري گازكربنيك به آن اضافه شود.

شرايط واردات محصول
شرايط ورود اين كالا تحت تعرفه قيد شده ممنوع نگريده است و شرايط خاصي نيز جهت ورود آن اعلام نشده است.

وضعيت استاندارد ملي يا بين المللي
جهت توليد كالا يا كيفيت مورد قبول و جلب اعتماد مصرف كنندگان محصولات توليدي و همچنين يكنواخت كردن و كاهش تنوع يك محصول از استاندارد كردن آن استفاده مي گردد به طور كلي در مورد هر محصول استانداردهاي مختلف كارخانه اي ، توسط واحدهاي توليدي تعريف ميگردد و صرفا حيطه اجرايي اين نوع استانداردها در تحت شرايط تعريف شده آنها مي باشد و صرفا از طرف همان واحدها قابل قبول مي باشد استانداردهاي منطقه كالا رعايت ضوابط و مقررات و اعمال كيفيت تعريف شده اي را در يك نگاه محدوده منطقه اي مي باشد و استاندارد ملي تدوين ضوابط و

ويژگيهاي تعريف شده كالاي توليدي در سطح يك كشور مي باشد و استانداردهاي بين المللي ايجاد و تدوين ، ضوابط و ويژگيهاي توليد يك كالا و يا يك محصول در سطح جهاني است. محصولات توليدي مي توانند از نظر الزام داشتن رعايت تشويقي و يا اجباري باشد. طي يك دهه گذشته يك استاندارد تشويقي بين المللي از ابعاد مختلف جهت واحدهاي صنعتي به نام استانداردهاي سري ايزو تعريف شده است كه يك استاندارد اعتباري جهت توزيع كالا در سطح بين المللي مي باشد . موسسه استاندارد اعتباري جهت توزيع كالا در سطح بين المللي مي باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد كه از آخرين پيشرفت هاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد و استانداردهاي تدوين شده مطابق استانداردهاي جهاني بوده و كاملا قابل قبول و لازم الاجرا مي باشد .
در جدول (۲-۲) نوع ، شماره و موضوع استانداردهاي جهاني بوده و كاملا قابل قبول و لازم الاجرا مي باشد .

در جدول (۲-۲) نوع ، شماره و موضوع استانداردهاي تدوين شده براي محصول ارائه گرديده
جدول (۲-۲) استانداردهاي تدوين شده آب معدني
موضوع استاندارد شماره استاندارد رديف
ويژگيها و حد مجاز آب معدني، طبيعي ، آشاميدني ۲۵۹۱ ۱
ويژگيهاي آبهاي معدني طبيعي قابل شرب ۲۴۴۱ ۲
آئين كار به منظور بهره برداري از آبهاي معدني طبيعي آشاميدني ۲۶۰۶ ۳

ويژگيهاي آبهاي معدني طبيعي قابل شرب :
ويژگيهاي فيزيكي
بو ، مزه ، رنگ
بو ، مزه ، رنگ بعضي از آبهاي معدني به علت وجود گاز و املاح مختلف آن نسبت به آب آشاميدني استاندارد ممكن است اختلاف داشته باشد .
آب معدني بايد زلال و عاري از ذرات معلق يا رسوب باشد .

ويژگيهاي شيميايي
چنانچه گازكربنيك به آب معدني افزوده مي شود اين گاز بايد مطابق استاندارد شماره ۲۱۷۹ ايران باشد .
ويژگيهاي شيميايي و ميكروبيولوژي آب معدني و آب شرب در جدول شماره (۳-۲) ، نشان داده شده است .

جدول شماره ۳-۲ حدود مجاز تركيبا

ت شيميايي هاي معدني
حداكثر ميلي گرم در ليتر نوع تركيبات رديف
۵% ۱
۵% سرب ۲
۰۰۱% جيوه ۳
۱ مس ۴
۱% سلنيوم ۵
۵% كرم ۶
۱% باريم ۷
۱% كارميم ۸
۵ روي ۱۰

۳۰ بورات ۱۱
۰۰۵% نيتريت ۱۲
۴۵ نيترات ۱۳
۴۵ سولفور ۱۴
۱% سيانور ۱۵
۳ ۱۶
۱۷ مواد راديو اكتيو پيكوكوري در ليتر حداكثر ۳۰
۱۸ مواد راديو اكتيو پيكوكوري در ليترب حداكثر ۳

تركيبات زير در آب معدني مجاز نمي باشد :
۱) تركيبات فنلي

۲) باقيمانده سموم
۳) تركيبات حلقوي چند هسته اي
۴) مواد موثر در كشش سطحي ( مواد پاك كننده )

ويژگيهاي بهداشتي
مظهر چشمه بايد كاملا بهسازي شده و اطراف آن غير قابل نفوذ گرديده و به سهولت قابل تميز كردن باشد .

استانداردهاي بسته بندي و نشانه گذاري آب معدني
آب معدني بايد در محل نزديك به چشمه و در ظروف غيرقابل نفوذ پذير و بسته بندي گردد حجم مجاز ظروف حداكثر ۴ ليتر مي باشد كه به نوع تركيبات شيميايي آب و ظرف بستگي دارد .

آب معدني بايد داراي برچسبي با مشخصات زير مي باشد :
۱) آب معدني طبيعي
۲) وزن خالص با حجم محتوي در سيستم كشوري كه فرآورده در آن به فروش مي رسد.
۳) نام و نشان كارخانه توليد كننده ( علامت كارخانه توليد كننده ) نام و محل چشمه
۴) مواد متشكل ( نتايج آزمايش فيزيكي و شيميايي )
۵) ذكر آب معدني گازدار و يا گازدار شده
۶) برچسب تركيبات خاص آب معدني يك يا چند مور

د از عبارات زير بايد در محلي نزديك به نام آب معدني نوشته شود.
الف) قليائي : چنانچه آب معدني حاوي مقدار بيشتر از ۶۰۰ ميلي گرم در ليتر بي كربنات باشد.
ب) اسيدي : چنانچه آب معدني حاوي مقادير ۲۵۰ ميلي گرم در ليتر گاز كربنيك آزاد باشد .
ج) نمكين : چنانچه آب معدني محتوي بيشتر از ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر نمك طعام باشد.
د) محتوي فلوئور : چنانچه مقدار فلوئور آب معدني بيشتر از ۱ ميلي گرم در ليتر باشد.
ه) محتوي آهن : چنانچه مقدار آهن آب بيشتر از ۵ ميلي گرم در ليتر نمك باشد.

قيمت داخلي و جهاني محصول :
قيمت داخلي و جهاني آب معدني ارتباط مستقيمي با كيفيت و ويژگيهاي آن دارد

با توجه به اينكه مصرف آب معدني در داخل كشور هنوز فراگير نشده است و ميزان عرضه و تقاضا جهت اين محصول در داخل كشور محدود مي باشد .
به نظر نمي رسد كه قيمت واقعي محصول با توجه به الگوي مصرف فعلي يك رقم واقعي و مناسبي باشد با تغيير الگوي مصرف آب كه يك امور غير قابل اجتناب در آينده نزديك خواهد بود قيمت آن از يك روند واقعي عرضه و تقاضا تبعيت مي نمايد .
در حال حاضر قيمت ۸ توزيع داخلي اين محصول در بطريهاي ۵/۱ ليتري معادل ۱۵۰۰ ريال مي باشد و جهت بطريهاي ۲ ليتري آن ۱۸۰۰ ريال قيمت گذاري گرديده است .
قيمت جهاني آب معدني و آب شرب با توجه به كيفيت آب بسيار متنوع مي باشد و جهت آب معدني از ( ۲/۱ – ۷/۰).دلار كشورهاي مختلف و آب هاي معدني مختلف تغيير قيمت مي نمايد و بطور ميانگين قيمت عرضه آن حدود ۸۵% دلار مي باشد .
ميانگين قيمت عرضه آب شرب در كشورهاي اروپايي و كشورهاي خليج فارس حدود ۶/۰ – ۴۵/۰ دلار مي باشد .

۶-۱ موارد مصرف و كاربرد

آب معدني و آب شرب به عنوان يكي از نيازهاي اساسي روزمره انسان و استمرار حيات مي باشد ميزان نياز روزمره هر فرد ۲-۱ ليتر مي باشد كه بستگي به شرايط آب و هوايي سن و سال دارد و استفاده از آب آشاميدني سالم و گوارا يكي از مهمترين فاكتورهاي مصرف آب مي باشد كه از ساليان بسيار دور به آن توجه شده است .
منشاء حدود ۸۰ درصد از بيماريهاي انسان عدم دسترسي به آب سالم است هفتاد و پنج درصد از مردم جهان سوم از امكانات آب براي مصارف بهداشتي محرومند بنابراين ، زمان اين تصور نادرست كه آب سالم به هر ميزان كه مورد نياز باشد وفور در دسترس است ديگر سپري نشده است

واقعيت آن است كه آب سالم و گوارا كمياب و گرانبها مي باشد آلودگي ها با ايجاد تغييرات نامطلوب در خواص فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي كيفيت آب را تنزل مي دهند و در مراحلي آب را از حيطه انتفاع ساقط مي نمايد. برخي از آلودگي ها زوال پذيرند و به آساني تجزيه و تحليل و يا تقليل داده مي شوند نظير مواد زائد كشاورزي و حيواني و فاضلاب هاي انساني بعضي از آلاينده ها نيز انحطاط ناپذيرند مانند جيوه ، سرب و برخي از ( تركيبات پلاستيك ها كه از افزايش آنها در آب بايد جدا جلوگيري شود . )
كشورهاي مختلف با توجه به شرايط اجتماعي صنعتي و كشاورزي ۲ و انواع آلاينده ها و پساب هاي ناشي از فعاليت هاي انساني ، استانداردهاي خاصي براي خود تهيه كرده اند .
بسياري از عوامل تشكيل دهنده اين استاندارد در سطح جهاني يكسان و يا مشابه و همخوان مي باشد وجود عناصر در آب آشاميدني به ميزان بالاتر از حد مجاز تاثير مخربي بر سلامت انسان مي گذارد و آب را منشا بيماريهاي گوناگوني مبدل مي سازد مقادير غيرمجاز ارسنيك باعث سرطان پوست مي شود . كادميوم عنصري بسيار سمي است و مانع تنفس سلولهاي بدن و در نتيجه باعث اختلالات ژنتيكي مي گردد، سرب در استخوان ها ذخيره مي شود و مي تواند يا كلسيم

استخوان به تبادل يوني بپردازد كه نتيجه آن ناراحتيهاي استخواني است ، آلومينيم نيز به نوبه خود در افرادي كه دياليز مي شوند از طريق ممانعت از رسوب كلسيم بر روي استخوان ها اثر منفي مي گذارد . جيوه ، سيانور و سلنيوم در صورتي كه بيش از حد مجاز در آب شرب وجود داشته باشد اثرات نامطلوبي بر روي كليه، مغز و سيستم عصبي مي گذارد .
سولفات ، فسفات و تركيبات ازت دار مانند آمونياك ، نيترات ، نيتريت ها نيز پيامدهاي خاص خود را دارند و در صورتي كه افزون بر حد مجاز استفاده شوند موجب بيماريهايي هم چون اسهال (سولفات ها) و ناراحتي هاي عصبي (فسفات ها) مي گردند .
براساس آمارهاي سازمان هاي جهاني بخش كمي از جمعيت جهاني به آب شيرين و گوارا دسترسي دارند .

۷-۱- كالاي جايگزيني
هيچگونه كالاي جايگزين جهت تامين آب مورد نياز روزانه تاكنون بدست نيامده است مصرف آب معدني و يا آب شرب يكي از طبيعي ترين راه هاي تامين آب مورد نياز انسان مي باشد .
تامين آب مورد نياز روزانه به صورت بسيار محدود مي تواند از طريق آب موجود در بعضي از كالاهاي توليدي ديگر به طور موقت تامين گردد كه اين امر مي تواند بسيار موقتي باشد نظير تامين آب روزانه از طريق استفاده از ساير نوشيدني ها نظير نوشابه هاي گازدار، آب ميوه جات كه بيش از ۹۰% اين محصولات نيز آب مي باشد اين امر صرفا جهت چند روز و يا درصدي از تامين آب روزانه فرد مي تواند

باشد كه هم به علت هزينه بالاتر آن و هم عدم جايگزين كامل بجاي آب شرب روزانه از اهميت نابسيار كمي برخوردار مي باشد .

۸-۱- اهميت استراتژيكي كالا در دنيا
آب اين ماده حياتي نقش بسيار مهمي در شكل گيري تمدنها و استمرار آنها داشته است مروري بر سوابق تمدنهائي كه در طول تاريخ شكل گرفته و شكوفا شده اند. نشانگر اين واقعيت است كه وجود آب و امكان دسترسي به آن يكي از كليدي ترين عوامل استحكام فراگيري و استمرار آنها بوده است .
جوامع متمدن و توسعه يافته براي تامين نيازهاي خود تاسيسات مهندسي پيشرفته اي نيز ايجاد كرده اند كه از آن جمله مي توان به شاهكارهاي مهندسي اشاره كرد افزايش جمعيت و نياز به توليد بيشتر مواد غذايي از طريق آبياري به شيوه هاي مختلف پراكندگي و توزيع مكاني اسكان جمعيت و توسعه مناطق شهري ، وقوع انقلاب صنعتي و توسعه سريع صنايع ، نياز بشر به توليد

انرژي بيشتر و از جمله نيروي برقي – آبي ، استفاده از منابع انرژي براي پرورش آبزيان و بالاخره تغييرات اساسي كه در الگوي زندگي بشر به وجود آمده است نقش استراتژيك آب و كاملا پيچيده كرده است افزايش تقاضا براي آب و اوجگيري رقابت بين مصرف كنندگان مختلف موجب شده انسان براي ايجاد موازنه و تعادل بين توزيع نيازها و منابع آب موجود مستقيما در وضعيت طبيعي رودخانه ها دخالت كند و با ايجاد تاسيسات گوناگون دخيره و توزيع آب ، شرايط طبيعي را به منظور تامين نيازهاي خود تغيير دهد از طرف ديگر نياز به توسعه در كليه شئون اقتصادي جامع باعث شده طرحهاي مختلف توسعه منابع آب در يك ناحيه جغرافيايي و در سطح حوزه آبريز متمركز شوند و از سوي ديگر موضوع انتقال بين حوزه هاي آب براي تامين يا حفظ شرايط توسعه اجتماعي – اقتصادي در حوزه هاي كم آب مطرح گردد.
چرخه آب كره زمين نشان مي دهد كه سالانه به طور متوسط حدود ۵۷۶۰۰ ميليارد مترمكعب حجم آب از سطح كره زمين تبخير مي شود و به همان ميزان نزولات جوي در سطح اين كره فرو مي ريزد – مقادير تبخير و بارندگي اقيانوسها و خشكيها با هم برابر نيستند.

ميزان تبخير متوسط از سطح اقيانوسها نزديك به ۵۰۴۰۰۰ ميليارد مترمكعب در سال است در حالي كه تنها حدود ۴۵۸۰۰۰ ميلياد ليتر مكعب بارندگي بر روي آنها مي بارد .
تفاضل اين دو رقم يعني حدود ۴۶۰۰۰ ميليارد متر مكعب به صورت توده هاي ابر به سوي خشكيها حركت نموده همراه با ۷۲۰۰۰ ميليارد مترمكعب تبخير و تعرق سالانه در اينها جمعا ۱۱۸۰۰۰ ميليارد متر مكعب بارندگي بر روي خشكي ها را به وجود مي آورد در عوض سالانه نزديك به همين ميزان يعني حدود ۴۶۰۰۰ ميليارد متر مكعب جريان سطحي و زيرزميني از خشكيها به اقيانوسها و درياها وارد مي شود و چرخه آب در طبيعت كم و بيش به همين ترتيب طي سالهاي مختلف تكرار مي شود ،
متوسط بارندگي ساليانه ايران ۲۵۱ ميليمتر است كه اختلاف قابل توجهي با متوسط بارندگي هر يك از قاره ها دارد و تنها با بارندگي كشورهاي نيمه خشك و صحرايي برخي از قاره ها قابل مقايسه مي باشد اين مقايسه نشان مي دهد كه متوسط بارندگي در سطح كشور ايران ( ۸۳۱ ميليمتر و ۳۳ درصد متوسط بارندگي در قاره آسيا (۷۳۲ ميليمتر) مي باشد .
متوسط سالانه ريزش هاي جوي در سطح كشور حدود ۴۱۳ ميليارد مترمكعب برآورد مي شود ودر حالي است كه وسعت ايران ۲/۱ درصد مساحت خشكيها و ۳۵/۳ درصد مساحت قاره آسيا است بدين ترتيب، حجم ريزش هاي كشور تنها ۳۷/۰ درصد از كل ريزش جوي خشكيهاي دنيا و ۲۹/۱ درصد حجم بارشهاي قاره آسيا است يعني كمتر از ۱۳ آنچه نسبت به وسعت كشور، سهم متوسط ايران بارندگي خشكيهاي كره زمين تلقي مي شود .
چرخه آب كره زمين نشان مي دهد كه سالانه به طور متوسط حدود ۵۷۶۰۰۰ ميليارد مترمكعب حجم آب از سطح كره زمين تبخير مي شود و به همان ميزان نزولات جوي در سطح اين كره فرو مي ريزد – مقادير تبخير و بارندگي اقيانوس ها و خشكيها با هم برابر نيستند.
ميزان تبخير متوسط از سطح اقيانوسها نزديك به ۵۰۴۰۰۰ ميليارد مترمكعب در سال است در حالي كه تنها حدود ۴۵۸۰۰۰ ميليارد ليتر مكعب بارندگي بر روي آنها مي بارد .
تفاضل اين دو رقم يعني حدود ۴۶۰۰۰ ميليارد مترمكعب تبخير و تعرق سالانه درياها جمعا ۱۱۸۰۰۰ ميليارد مترمكعب بارندگي بر روي خشكي ها را به وجود مي آورد در عوض سالانه نزديك به همين ميزان يعني حدود ۴۶۰۰۰ ميليارد مترمكعب جريان سطحي و زيرزميني از خشكيها به اقيانوسها و درياها وارد مي شود و چرخه آب در طبيعت كم و بيش به همين ترتيب سالهاي مختلف تكرار مي شود.
در جدول زير تراز متوسط سالانه چرخه آب در قاره ها و اقيانوسها نشان داده شده است .
سهم ايران از موجودي آب كره زمين با كسر كردن حجم آب تبخير شده از كل بارندگي مجموع جريانهاي سطحي و زيرزميني كشور برابر ۱۱۷ تا حداكثر ۱۲۰ ميليارد مترمكعب برآورد شده است مقايسه اين مقدار آب با حجم امكانات بالقوه منابع آب قاره ها تفاوتهاي بارزتري را نشان مي دهد .
چنانچه مجموع جريانهاي سطحي و زيرزميني بر وسعت كن خشكيهاي جهاني تقسيم شده

متوسط سالانه براي هر هكتار از خشكي ها ي كره زمين حدود ۲۹۷۵ مترمكعب و براي قاره آسيا ۳۰۰۰ مترمكعب و براي ايران فقط ۷۱۴ مترمكعب آب براي هر هكتار در سال است به عبارت ديگر سهم امكانات بالقوه منابع آب در ايران كمتر از يك چهارم سهم آبي مي باشد كه به طور متوسط به هر هكتار زمين در دنيا و يا قاره آسيا تعلق مي گيرد .
بر اساس آمارهاي سازمان فائو ۹۷۵ درصد از ذخاير آب كره زمين را آبهاي شور اقيانوسها و درياها تشكيل ميدهد و تنها ۲۶ درصد از ذخاير آب كره زمين آبهاي شيرين است كه قسمت عمده آن به صورت يخهاي دائمي قطبي است .
ذخاير آب كره زميني كشور تا عمق ۵۰۰ متري حدود ۱۵۰۰ ميليارد مترمكعب برآورد شده و با توجه به اينكه ضريب ذخيره در اعماق سريعا كاهش مي يابد ميزان ذخيره تا عمق ۵۰۰ متر حداكثر دو برابر آن و معادل ۳۰۰۰ مترمكعب تخمين زده مي شود .
ميزان ذخاير موجود در درياچه سدها ( آب سطحي ) و درياچه هاي آب شيرين كشور در حدود ۴۳ ميليارد است كه حدود ۳۴% ذخاير دنيا در آبهاي سطحي و درياچه هاي آب شيرين كشور ما وجود دارد
مقادير جريان سطحي در مبادي ورودي به دشتها و ميزان تخليه آب زيرزميني ( چاه ، چشمه ، قنات ، و تعداد منابع آب زيرزميني ( چاه ، چشمه ، قنات ) در حوزه هاي آبريز اصلي كل كشور
طي پنج سال ۷-۶۶ نشان داده شده است .

 

كل كشور

۷ صحراي قره قوم
۶ كويرهاي مرز افغانستان
۵ فلات مركزي

۴ درياچه اروميه
۳ خليج فارس و درياي عمان ۲ درياي خزر

۱ حوزه هاي آبريز

 

سال آبي و نوع منبع
۱۸۹۲۷۰ ۴۰۴۰ ۲۶۱۰ ۷۵۴۵۰ ۲۷۴۰۰ ۲۷۵۹۰ ۵۶۴۲۰ چاه ۶۷-۱۳۶۶
۲۱۷۶۰ ۲۱۰ ۳۱۰ ۵۳۸۰ ۶۹۰ ۴۵۳۰ ۱۰۶۴۰ چشمه
۲۴۲۸ ۱۰۴۰ ۱۷۰۰ ۱۴۴۵۰ ۱۷۳۰ ۲۷۴۰ ۲۶۲۰ قنات
۲۰۳۸۷۰ ۴۰۴۰ ۲۶۲۰ ۷۹۳۸۰ ۲۷۴۹۰ ۲۶۱۰۰ ۶۵۲۴۰ چاه ۶۸-۱۳۶۸
۲۳۹۶۰ ۱۳۰ ۳۱۰ ۷۱۹۰ ۷۲۰ ۴۴۷۰ ۱۱۱۴۰ چشمه
۲۴۰۶۰ ۱۰۵۵ ۱۷۰۰ ۱۵۰۱۰ ۷۷۰ ۳۰۲۰ ۲۵۱۰ قنات
۲۰۴۷۷۰ ۷۵۰۰
۶۵۰
۲۷۰۰ ۷۱۷۲۰ ۲۷۴۲۰ ۳۳۱۲۰ ۶۵۰۱۰ چاه ۶۹-۱۳۶۸
۲۳۱۵۰ ۴۱۴۰ ۳۰۴۰ ۴۵۵۰ ۹۱۰ ۵۳۰۰ ۱۱۷۴۰ چشمه
۳۰۴۷۰ ۲۷۰ ۴۲۰ ۲۰۴۸۰ ۱۸۳۰ ۲۸۴۰ ۲۶۲۰ قنات
۲۰۹۲۷۰ ۴۱۴۰ ۳۰۴۰ ۷۰۷۵۰ ۲۸۶۸۰ ۳۵۲۹۰ ۶۷۳۷۰ چاه ۷۰-۱۳۶۹
۳۱۳۳۰ ۲۷۰ ۴۲۰ ۷۳۷۰ ۸۹۰ ۳۱۱۰ ۱۹۲۷۰ چشمه
۲۸۸۰۰ ۱۲۲۰ ۱۷۷۰ ۱۷۵۵۰ ۱۸۴۰ ۱۳۱۰ ۲۹۱۰ قنات
۲۵۳۲۵۰ ۵۴۹۰ ۲۶۵۰ ۱۰۵۰۹۰ ۲۹۳۲۰ ۴۰۸۹۰ ۶۸۷۲۰ چاه ۷۱-۱۳۷۰
۳۱۶۰۰ ۴۲۰ ۵۲۰ ۶۳۹۰ ۹۶۰ ۴۹۰۰ ۱۸۴۱۰ چشمه

۲۷۴۲۰ ۱۱۵۰ ۱۸۰۰ ۶۵۹۰ ۱۷۷۰ ۳۲۰۰ ۲۹۱۰ قنات
۵۹۱۵۰ ۲۰۵۰ ۴۱۰ ۲۴۷۷۱ ۳۰۷۶ ۸۶۶۸ ۲۰۱۶۴ چاه سال مبنا
۸۱۹۰ ۷۴ ۸۴ ۲۰۰۰ ۷۲۰ ۲۳۰۰ ۲۰۱۶۰ قنات

(جدول شماره ۶-۲) ميزان تخليه منابع آب زيرزميني (چاه ، چشمه ، قنات) در پايان هر سال آبي
كل كشور صحراي قره قوم مركز افغانستان فلات مركزي درياچه اروميه خليج فارس و درياي عمان درياي خزر حوزه آبريز اصلي سال آبي رديف
(۵/۷) ۶/۴۶ (۳/۰)۷/۲ (۸/۰)۸/۰ (۰/۲) ۲/۲۷ (۸/۰) ۹/۱ (۵/۳) ۷/۸ (۵/۱) ۳/۵ ۶۷-۱۳۶۶ ۱
(۳/۷) ۳/۴۷ (۳/۰)۷/۲ (۷/۰)۱/۱ (۱/۲) ۳/۲۸ (۱۲/۰) ۲ (۳/۳) ۱/۸ (۵/۱) ۱/۵ ۶۸-۱۳۶۷ ۲
(۸/۷) ۹/۴۸ (۰۸/۰)۹/۲ (۰۶/۰)۰/۱ (۰/۲) ۳/۲۸ (۱۴/۰) ۸/۱ (۳/۹)۸/۹ (۶/۱) ۱/۵ ۶۹-۱۳۶۸ ۳

(۹/۷) ۸/۴۸ (۰۳/۰)۸/۲ (۰۷/۰)۱/۱ (۳/۲) ۸/۲۸ (۲/۰) ۹/۱ (۲/۳) ۹/۸ (۸/۱) ۳/۵ ۷۰-۱۳۶۹ ۴
(۸/۷) ۳/۵۳ (۱۴/۰)۵/۲ (۰۸/۰)۱/۱ (۷/۱) ۵/۳۱ (۱۶/۰) ۱/۹ (۳/۴) ۰/۱۱ (۴/۱) ۳/۵ ۷۱-۱۳۷۰ ۵
(۷/۷) ۴۹ (۱۷/۰)۷/۲ (۰۷/۰)۰/۱ (۰/۲) ۸/۲۸ (۱۵/۰) ۹/۱ (۶/۳) ۳/۹ (۵/۰) ۲/۵ متوسط دوره پنج ساله
(۵/۵) ۳۴ (۰۵/۰)۶/۲ (۰۸/۰)۵/۰ (۹/۰) ۸/۱۲ (۱۷/۰) ۸/۰ (۷۱/۰) ۸/۰ (۱) ۶/۲ سال مبنا (۱۳۵۵)

اگر امكانات بالقوه منابع آب نسبت به جمعيت مورد توجه قرار گيرد سهم هر نفر از جمعيت ۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليوني دنيا به طور متوسط ۷۶۰۰ مترمكعب در سال خواهد بود توزيع نامتعادل امكانات بالقوه منابع آب در سطح كشور به ويژه در مورد جريانهاي سطحي ، مشكل كنترل و انتقال آب از نقطه اي به نقطه ديگر را نيز به موانع ذكر شده اضافه مي نمايد .
سهم اندك ايران از موجودي آب هاي شيرين كره زمين و مشكلات بهره برداري از آن اين واقعيت را مطرح مي سازد كه علاوه بر ضرورت صرفه جوئي بايد روشهاي مناسب استفاده از آب شناسايي و به كار گرفته شود و از حداكثر پتانسيل آب موجود به صورت بهينه با الگوهاي جديد استفاده نمود .
همانگونه كه در جدول شماره (۹-۲) نشان داده شده است ميزان برداشت آب از چشمه هاي

موجود كشور در سال آبي ۷۱ – ۷۰ برابر با ۷۸ ميليارد مترمكعب بوده است در صورتي كه صرفا يك درصد از اين منابع آبي داراي ويژگيهاي آب معدني قابل قبول باشد و قابليت بسته بندي داشته باشد ساليانه ۷۰ ميليون مترمكعب آب يا ۳۵ ميليارد به بطري ۵/۱ ليتري قابليت بسته بندي و عرضه در بازارهاي داخلي و خارجي را خواهيم داشت در صورتي كه در حال حاضر صرفا ميزان توليد و بسته بندي و عرضه آب در سطح كشور ساليانه كمتر از ۷ ميليون بطري مي باشد.