مختصری برکاربرد چند نرم افزار مهندسی

نام نرم افزار (General Algebraic Modeling System) (GAMS)
موضوع:تحقيق در عمليات
در مسائل برنامه‌ريزي خطي ، غيرخطي ، عدد صحيح ، مختلط و … بكار مي‌رود .انواع محدوديت‌ها را دربر مي‌گيرد ، تابع هدف در آن متغير تعريف مي‌شود ،پرقدرت‌ترين نرم‌افزار تحقيق در عمليات مي‌باشد.
—————————————————————————————————————
نام نرم افزار: LINDO
موضوع:تحقيق در عمليات
در برنامه‌ريزي خطي ، عدد صحيح ، مختلط ، صفر و يك كابرد دارد . حل به دو روش انجام مي پذيرد : ۱‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهايي بدهد ؛ ۲- مرحله به مرحله آن را حل كند . داراي help خوب، شاملLindo/386 , Super lindo Lindo Studen ,است كه Super Lindo از همه قوي‌تر است .
—————————————————————————————————————
نام نرم افزار:LINGO
موضوع:تحقيق در عمليات
در برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي بكار مي‌رود . قوي‌ترين نرم‌افزار OR بعد از GAMS ، استفاده از مزاياي Windows و help ، برقراري ارتباط با Excel ، ابعاد مساله به طور عادي: ۱۶۰۰۰ متغير ، ۸۰۰۰ محدوديت
——————————————————————————¬——————————-
نام نرم افزار:GINO
موضوع:تحقيق در عمليات
در برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي بكار مي‌رود . استفاده از روش حل ماتريسي، مساله مورد نظر به صورت كدهاي ASCII ذخيره مي‌شود ، داراي help و خوبگزارش نهايي از حل مساله مي‌دهد .
—————————————————————————————————————
نام نرم افزار:QSB
موضوع:تحقيق در عمليات
در برنامه‌ريزي خطي ، مسائل حمل و نقل ، برنامه‌ريزي پويا ، تئوري صف ،شبيه‌سازي و مديريت پروژه كاربرد دارد . تهيه گزارش نهايي ، حل مرحله به مرحله ، امكانات ويرايشي (حذف و تعديل محدوديت‌ها، تابع هدف و …) ، امكان ديدن قسمت خاصي از مساله ، حل ترسيمي .
—————————————————————————————————————
نام نرم افزار:TORA
موضوع:تحقيق در عمليات
در برنامه‌ريزي خطي ، نظريه صف ، موجودي مسائل حمل و نقل (۹۹ مبدأ ، ۹۹ مقصد) كاربرد دارد . بر اساس متن كتاب «حمدي طه» نوشته شده ، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخيره مي‌كند ، تهيه گزارش در هر مرحله و گزارش نهايي ، قابليت ويرايش و اصلاح كليه موارد
نرم افزارهای طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي
۱- نام نرم‌افزار ALDEP :
اطلاعات ورودي : طول و عرض زمين مورد نظر ، تعداد دپارتمان‌ها، نمودار رابطه فعاليت‌ها، ساخت بخش‌ها، كمترين درجه ارتباط، عرض نوار چيدمان، حداقل امتياز براي چاپ يك طرح
قابليت/ شرح: الگوريتم ايجاد كننده، مكانيزم كار تصافي، وارد كردن تعداد طرح‌هايي كه در هر مرحله بايد استقرار يابد، طرح استقراري در هر مرحله
۲- نام نرم‌افزار: COMLAD

ورود اطلاعات به دو روش: ۱‌ـ ليست محصولات؛ ۲ـ نمودار ارتباطات
قابليت/ شرح: ويرايش قوي‌تر نسبت به QS و Planet، ارائه طرح نهايي با امتياز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداكثر و حداقل آنها.
۳- نام نرم‌افزار : Factory Flow
اطلاعات ورودي : جريان مواد، ميزان توليد و انواع توليد
قابليت/ شرح: رسم چارت‌هاي مختلف با رنگ‌هاي متنوع، تخمين فضاي انبار مورد نياز، رسم نمودار ازـ به و شدت ـ مسافت، تهيه بهترين استقرار با توجه به حجم توليد، فيلتر كردن دياگرام‌هاي پيوسته، استفاده از ابزارهايي مانند Factory OPT، Factory CAD براي ارائه Layout بهينه، طراحي چارت در ۱۳ و ACAD12 و …
نرم افزارهای کنترل موجودي
۱- نام نرم‌افزار: Alliance/ MFG
مشخصات :ارائه توابع كلي‌ MRP و MRPII مانند: پيش‌بيني، سفارش خريد، سفارش فروش، گزارشات برنامه‌ريزي، كنترل موجودي، كنترل كارگاهي، پيگيري وظايف، و …، ارتباط با نرم‌افزارهاي Quikbooks ، Realword ، Planis , ACCPAC, Soloinon و … دارا بودن يك واسطه باركد.
نرم افزارهای آمار و احتمالات
۱- نام‌ نرم‌افزار : Mini Tab
نمودار : كليه نمودارهاي كنترل كيفيت: مانند ,U,C پارتو، نقص، علت و معلولي و … ، انواع نمودارهاي حرفه‌اي.

قابليت: فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روي Excel، محاسبات تئوري احتمالات (ضريب هم‌بستگي، توزيع‌هاي پيوسته و گسسته، جداول فراواني، مقادير احتمالي) و تست‌هاي آماري، انجام رگرسيون خطي، پله‌اي و …، آناليز داده‌ها غيرپارامتري، سري زماني و انواع واريانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه)، رسم همزمان ۱۵ گراف.
۲- نام نرم‌افزار: SPSS
نمودار :انواع نمودارها و نمايش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي، انواع نمودارهاي كنترل كيفيت
قابليت: تهيه انواع جدول‌هاي احتمالات، تهيه انواع طرح‌هاي آماري، روش‌هاي رگرسيون و محاسبه انواع آن، آناليز داده‌ها غيرپارامتري و داده‌هاي آماري در زمينه كنترل كيفيت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها، محاسبه انواع داده‌هاي آماري (ميانگين، ميانه و …) صدور فايل‌ها و Save كردن بر روي بقيه نرم‌افزارها مانند Access، help قوي.

۳- نام نرم‌افزار: Statistica
نمودار : انواع نمودارها و نمايش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي، انواع نمودارهاي كنترل كيفيت مانند U، NP و … .
قابليت: انجام رگرسيون با هزاران متغير، قابليت تكرارپذيري و توليد دوباره، تحليل و تفسير نمودارهاي كنترل كيفيت، تجزيه و تحليل سيستم‌هاي آناليز زماني مانند پيش‌بيني و …، رسم طرح‌هاي مورد نياز در رگرسيون، انجام انواع محاسبات احتمالي مانند توزيع‌ها و تفسير آنها، داراي سيستم پيشنهاد كننده.
۴- نام نرم‌افزار: StatGraph (STATG)
نمودار: تهيه انواع نمودارها مانند پارتو، كيفي وصفي، متغيري و … .
قابليت: در زمينه QC، آناليز واريانس (ANOVA)، رگرسيون، آناليز سري‌هاي زماني، رسم توابع، محاسبه انواع داده‌هاي آماري و انواع توزيع‌هاي پيوسته و گسسته (برنولي، پواسون، كاي‌دو، يكنواخت و…) حل جدول Simplex.
نرم افزارهای تحقيق در عمليات
۱- نام نرم‌افزار: General Algebraic Modeling System (GAMS)
نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي، غيرخطي، عدد صحيح، مختلط و
قابليت‌ها/ امكانات: انواع محدوديت‌ها، تابع هدف متغير تعريف مي‌شود، پرقدرت‌ترين نرم‌افزار تحقيق در عمليات.
۲- نام نرم‌افزار: GINO

نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي
قابليت‌ها/ امكانات: استفاده از روش حل ماتريسي، مساله مورد نظر به صورت كدهاي ASCII ذخيره مي‌شود، داراي help خوب، گزارش نهايي از حل مساله مي‌دهد.
۳- نام نرم‌افزار: LINDO
نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي، عدد صحيح، مختلط، صفر و يك
قابليت‌ها/ امكانات: حل به دو روش: ۱‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهايي بدهد؛ ۲‌- مرحله به مرحله آن را حل كند. داراي help خوب، شاملLindo/386 ,Super lindo, Lindo Student است كه Super Lindo از همه قوي‌تر است.
۴- نام نرم‌افزار: Lingo
نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي
قابليت‌ها/ امكانات: قوي‌ترين نرم‌افزار OR بعد از GAMS، استفاده از مزاياي Windows و help برقراري ارتباط با Excel، ابعاد مساله به طور عادي: ۱۶۰۰۰ متغير، ۸۰۰۰ محدوديت.
۵- نام نرم‌افزار: QSB
نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي، مسائل حمل و نقل، برنامه‌ريزي پويا، تئوري صف، شبيه‌سازي و مديريت پروژه
قابليت‌ها/ امكانات: تهيه گزارش نهايي، حل مرحله به مرحله، امكانات ويرايشي (حذف و تعديل محدوديت‌ها، تابع هدف و …) امكان ديدن قسمت خاصي از مساله، حل ترسيمي.
۶- نام نرم‌افزار: TORA
نوع مساله : برنامه‌ريزي خطي، نظريه صف، موجودي مسائل حمل و نقل (۹۹ مبدأ،۹۹ مقصد)
قابليت‌ها/ امكانات: بر اساس متن كتاب «حمدي طه» نوشته شده، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخيره مي‌كند، تهيه گزارش در هر مرحله و گزارش

نرم افزارهای شبيه‌سازي
۱- نام نرم‌افزار: AutoMod
قابليت‌ها/ امكانات: كاربرد در مدل‌سازي، سرعت بالا، تكميل خودكار، جزئيات مدل، ساختن مدل سه بعدي به طور اتوماتيك، امكان عيب‌يابي، قابل استفاده براي طرح‌ريزي.
۲- نام نرم‌افزار: Micro Saint
قابليت‌ها/ امكانات: ايجاد سيستم‌هاي پيچيده شامل مدل‌هاي بزرگ از سيستم‌هاي ساخت، مونتاژ و حمل و نقل، ايجاد سريع مدل‌ها، قابليت ايجاد، شبيه‌سازي، آناليز و تفسير و طرح‌ريزي مدل‌ها، براي نشان دادن واقع‌گرايانه سيستم از طرح‌هاي متحرك استفاده مي‌شود.
۳- نام نرم‌افزار: Siman
قابليت‌ها/ امكانات: اولين زبان شبيه‌سازي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي ساخت، اولين زبان قابل اجرا بر روي ميكروكامپيوترها، داراي منوهاي بسيار قوي، مشخص نمودن مشخصه‌هاي ديناميكي و استاتيكي، شبيه‌سازي در ۳ قسمت انجام مي‌شود: ۱‌- تهيه مدل؛ ۲- تهيه چارچوب آزمايش؛ ۳- تجزيه و تحليل و آناليز اطلاعات به دست آمده.
۴- نام نرم‌افزار: SimFactory
قابليت‌ها/ امكانات: كاربرد در طرح‌ريزي و شبيه‌سازي، رسم طرح مورد نظر در محيط ۱۴ و ۱۳ و ACAD 12 و انتقال به محيط نرم‌افزار، نشان دادن بخش‌ها با جزييات، نمايش جريان مواد به صورت انيميشن، طراحي Layout, Planning, Maintanace Analysis و Transportation Planning، پيشگويي عملكرد فرايندها.

۵- نام نرم‌افزار: Taylor
قابليت‌ها/ امكانات: شبيه‌سازي توليد محصولات به صورت تكي و بسته‌اي، رسم طرح مورد نظر در ACAD، امكان ديدن مدل از زواياي مختلف و جهت‌هاي گوناگون، داراي مفسر بسيار قوي به نام TLI ، انواع Fixed Costها، نرخ بهره و ارزش افزوده، ايجاد انواع گراف‌ها و گزارشات متناسب تمام رنگي، ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر، محصولات، كارها، مسير حركت و… ، در هر لحظه، كاربرد در مدل‌هاي مسيري.
۶- نام نرم‌افزار: Vent Ana Simulation Environment (VENSIM)
قابليت‌ها/ امكانات: از كامل‌ترين نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي، كاربرد براي مدل‌هاي مفهومي، ايجاد، تجزيه و تحليل، طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها، در نسخه‌هاي PLE (ايجاد دياگرام و رمز عبور، شبيه‌سازي، مستند‌سازي)، Standard (قادر به ايجاد طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها) Professional (مدل كردن سيستم‌هاي پيشرفته و بهينه كردن آن)، DSS ( قابليت بالا در مدل كردن)، Run Time ارائه مي‌شود.

 

۱- نام نرم‌افزار: VISIO
نمودارها : OPC، FPC، مونتاژ، CPM و گانت چارت.
قابليت‌ها/ امكانات: امكان تغيير شكل و ويرايش و تغيير رنگ، ارتباط با word و Excel، مرتب كردن اجزاء مانند رسم چيدمان توليد و پر كردن فضاهاي خالي.
۲- نام نرم‌افزار: Harvard Graphics (HG3)
نمودارها :ميله‌اي، سازماني، چند‌گانه، نمودارهاي آماري
قابليت‌ها/ امكانات: ايجاد جدول‌ها و طرح‌ها، اساس كار استفاده از منوها، تهيه اسلايدهاي ۳۵ميلي‌متري با يكFilm Recorde