مقدمه:

مجموعه   حروف کلمات هرز بانی تشکیل الفبای آن زبان را میدهد . و تعدادحروف الفبای هرز با نیکه بیشتر باشد قدرت ادای صداهای طبیعی در آن بیشتر است.

در زبان فارسی کنونی تعداد حروف الفبا سی و سه است * باین ترتیب :

آء (آ! اُ) ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ضی ط ظ عغ ف ق لك گک ل م ن و ه ی.

بدانگونه که می گویند در زبان فارسی هشت حرف عربی وارد شده است که آنها عبارتند از: ث ح ص ض ط ظ ع ق، یعنی کلمه ای که یکی از این با حروف را داشته باشد آن کلمه عربی است .

اما این سخن درست نیست. زیرا نخست، آنکه بسیاری از کلمات فارسی هستند که در آنها بیات یا دو حرف از این حروف وجود دارد مانند طهمورث وکیومرث واصفهان و طهران .

دوم ، آنکه اگر بخواهیم بدقت این دسته از حروف را بررسی کنیم باید همزه و حرف ذال را نیز جزو آنها محسوب داریم، بدانجهت که در کلمات اصیل فارسی همزه،

بدانصورت که در زبان عربی وجود دارد ، موجود نیست (مقصود علامت همزهاست)

بنا براین کلماتی مانند پائیز و پائین را باید بصورت پاییز و پایین نوشت .حرف ذال نیز اگرچه درقدیم ۵لا زبان فارسی وجود داشته است، اما این حرف ذال زبان عربی نیست . وانگهی میتوان کلمات فارسی را (که اکنون در آنها حرف و ذال » وجود دارد) تحت احصا در آورد و غالباً این نوع کلماتیکی از حروف مخصرص زبان فارسی را هم دارا هستند مانند گذر گذشتن، گذاشتن ، گنبذ وامثال آنها. واصولا جز این چہار کلمہ و مشتقات آن چهار کلمه   آذر و آذین و آذریون و آذرخش را میتوان بها نہا افزود و همین چند کلمه در زبان فارسی دارای حرف ذال هسه مند . بنابراین اگر حقیقتش را بخواهید حروف مخصوص زبان عربی که وارد زبان فارسی شده است (یا اکنون در زبان فارسی است) ده حرفه است نه هشت حرف. در مقابل حروف مخصوص زبان عربی ، حروفی نیز وجود دارند که مخصوص زبان فارسی هستند و در زبان عربی وجود ندارند . این حروف تعدادشان چهار است و عبارتند پ،ژ،گ،چ

حروفی که دارای نقطه اند ” حروف معجمه ” یا  “منتوطه ” نامیده میشود و حروف بدون نقطه را”مهمله ” یا ” غیر منقوطه ” میگویند بدون نقطه را حروف سه حرکت ساده نیز در زبان فارسی وجود دارد که هر سه تلفظ می شو ند اما نوشته نمی شوند )